Anda di halaman 1dari 4

Frasa menarik dalam karangan sehari-hari

Nawaitu diri - Keinginan diri


Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri
dengan sebaik-baiknya Privasi - Keadaan atau suasana bersendiri tanpa
Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakap sebarang gangguan
sesuatu Portfolio menteri - Tugas menteri
Memberikan impak - Mengakibatkan / Pentas siasah - Dunia politik
menyebabkan Polemik - Bahas / debat / konflik
Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu Falah - Kejayaan / kemenangan
Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam interpretasi - Tafsiran / penjelasan
Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan bersilengah - Bersikap tidak tahu
Alaf baharu - Masa terkini
Mutakhir ini - Pada masa kini
Seantero dunia - Seluruh dunia Penanda Wacana
Menikam sanubari - Merosakkan perasaan i) Penanda permulaan karangan
Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan a) Pada era globalisasi ini,
pandangan / pemikiran b) Pada zaman pascakemerdekaan ini,
Menggabungjalinkan elemen - Menggunakan c) Dalam meniti arus kemodenan ini,
d) Dewasa ini,
pelbagai aspek
e) Pada masa ini,
Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual f) Kini,
beli g) Dasawarsa ini,
Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebih h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada,
bijak dan berkebolehan i) Sejak sedekad yang lalu,
Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanya satu- j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,
satunya k) Kebelakangan ini,
Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan l) Belakangan ini,
Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal / m) Sejak akhir-akhir ini,
bermenung / tidak berfikiran matang
Mendabik dada - Kesombongan akibat kejayaan / ii) Penanda memulakan isi baharu
keangkuhan a) Selain itu,
b) Di samping itu,
Mengkodifikasikan undang-undang - Menyelaras
c) Sementara itu,
undang-undang / peraturan d) Lebih-lebih lagi,
Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbangan e) Dalam pada itu,
rohani dan jasmani f) Lain daripada itu,
Mekanisme kawalan - Alat / aspek yang g) Pada waktu yang sama,
mengawal sesuatu h) Dalam pada itu,
Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum i) Seterusnya,
Anjakan paradigma - Perubahan demi kemajuan
atau kebaikan iii) Penanda huraian isi karangan
Relevan dengan kehendak zaman - Diterima a) Hal ini demikian kerana
dengan perubahan dari semasa ke semasa b) Hal ini berlaku kerana
Landasan berfikir - Cara berfikir c) Hal ini terjadi kerana
d) Hal ini disebabkan oleh
Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / e) Hal ini wujud akibat daripada
biasa f) Hal ini bersangkut-paut dengan
Mengaibkan diri - Memalukan diri g) Hal ini berpunca daripada
Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar h) Hal ini tercetus apabila
Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir i) Hal ini timbul apakala
Inisiatif - Daya usaha
Bacul - Tidak bersemangat iv) Penanda memberi contoh dalam karangan
Badai kehidupan - Cabaran hidup a) Misalnya,
Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai b) Contohnya,
Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh c) Sebagai contoh,
Praja - Kota / negeri d) Tamsilnya,
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum,
Prakarsa - Inisiatif / daya usaha
f) Antaranya adalah seperti
Pramusaji - Pelayan tetamu di restoran
Rutin harian - Kerja yang biasa dilakukan dan v) Penanda menghuraikan contoh
a) Hal ini mengakibatkan a) Bak kata peribahasa, .......
b) Hal ini menyebabkan b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
c) Oleh itu, c) Bak kata orang tua-tua, ...........
d) Maka, d) Bak kata mutiara, .........
e) Oleh hal yang demikian, e) Bak peribahasa, ............
f) Oleh sebab itu, f) Bak kata cendekiawan, .............
g) Jelaslah bahawa g) Persis kata peribahasa, ............
h) Justifikasinya, h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
i) Persis kata orang tua-tua, ............
vi) Penanda menutup isi j) Persis kata mutiara, ............
a) Kesannya, k) Persis peribahasa, ...............
b) Natijahnya, l) Persis kata cendekiawan, .............
c) Akibatnya, m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
d) Akhirnya, n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu,
e) Dengan itu, yakni .......
f) Dengan berbuat demikian, o) Fenomena ini dikatakan
g) Dengan keadaan sedemikian, p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali
vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat peribahasa ..........
Contoh:
Masalah sosial yang dibincangkan oleh
masyarakat ini memang memeningkan
kepala (Huraian 1) _(x)_ membimbangkan semua
pihak. (Huraian 2)

a) justeru
b) malah
c) malahan
d) tambahan pula
e) sementelahan
f) sekali gus
g) di samping
h) bahkan
i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup


a) Kesimpulannya,
b) Intihanya,
c) Secara tuntas,
d) Konklusinya,
e) Sebagai penutup wacana,
f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
h) Secara keseluruhan,
i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat


yang berbeza
a) Walau bagaimanapun,
b) Walakin begitu,
c) Namun demikian,
d) Daripada perspektif yang berbeza,
e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
g) Kontradiksinya,
i) Di sebalik itu,
j) Dalam pada itu,
k) Dari sudut lain,

x) Penanda memulakan atau memasukkan


peribahasa
PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN · Seperti yang telah dinyatakan
AYAT PENDAHULUAN KARANGAN · Umum mengetahui bahawa
- Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir · Lanjutan daripada huraian yang telah
umat manusia di segenap empat penjuru dunia dinyatakan di atas
ini tentang isu …
- Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN
yang serba mencabar akal dan minda kita telah SETERUSNYA DALAM KARANGAN
- Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita · Bagi sesetengah orang …
semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan · Begitu juga dengan …
ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran · Begitu juga halnya dengan …
dan rintangan yang bakal menghambat. · Bertitik tolak daripada itu …
- Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak · Bukan itu sahaja …
lantaran terlalu dihidangkan dengan · Dalam hal ini …
pembangunan negara yang semakin gah di · Dalam konteks ini ..
persada dunia. Namun disebalik itu, kita acapkali · Dalam zaman yang serba canggih ini …
tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa
yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita · Dengan adanya …
sendiri. · Dengan berbuat demikian …
- Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains · Dengan perkataan lain ..
dan teknologi ini … · Disebabkan hal itu
- Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini · Disebabkan keistimewaan inilah kita ..
memang kita dapat menyaksikan … · Hal ini berlaku disebabkan
· Hal ini penting dalam
PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR · Hal ini serupa dengan
PENDAHULUAN KARANGAN · Hal yang serupa berlaku apabila
· Ini disebabkan
· Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang · Ini membuktikan bahawa
mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan · Ini menggambarkan bahawa
dengan terperinci demi kebaikan bersama. · Ini secara tidak langsung akan
· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan · Ini semua meninggalkan kesan kerana
tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah · Ini tentu sekali membuatkan
ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. · Jadi kita perlu
· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau · Jadi kita hendaklah
pelbagai langkah yang efektif dan drastik · Keadaan ini tentunya
dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang · Lantaran itu sehingga kini
sudah bersarang lama di negara kita ini. · Kesemua ini menyumbang kepada
· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar · Kita mengakui hakikat bahawa
umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang · Kita sering menonton di kaca televisyen
menyatakan ……. · Kita sering membaca di dada-dada akhbar
· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka · Memandangkan keadaan yang sedemikian
langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan · Namun sejak kebelakangan ini
pragmatik harus dijalankan secara berterusan · Oleh itu, bolehlah dikatakan
agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar · Secara logiknya masa yang
umbi. · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi,
kita
PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA · Keadaan ini seharusnya boleh
SETIAP PERENGGAN · Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini
· Kita dapat menyaksikan betapa… · Kendatipun demikian, kita masih
· Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak · Yang paling nyata ialah
kerajaan kerana… · Yang perlu kita pastikan ialah
· Lazimnya, dalam keadaan …
· Namun demikian, suatu hakikat yang tidak PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN
boleh dikesampingkan ialah … STATISTIK
· Pada hemat saya … · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh
· Pada pandangan saya … didapati sebanyak
· Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan
bahawa … dengan perkara ini menunjukkan
· Sebagaimana yang kita ketahui · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan
· Sebagaimana yang kita maklumi oleh Kementerian ….. pada tahun ……
· Sejak awal lagi menunjukkan bahawa sebanyak …………
· Sejak kebelakangan ini
· Selain itu, pada masa ini juga
PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN
CONTOH
· Sebagai contohnya
· Biar kita lihat
· Biar kita ambil contoh
· Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang
boleh diketengahkan ialah
· Sebagai analoginya,
· Contoh yang ketara yang paling dekat dengan
kita ialah

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN


KARANGAN
· Intihanya,
· Sebagai menggulung segala yang telah
diperkatakan di atas
· Konklusinya,
· Dengan ini diharapkan
· Bukan itu sahaja
· Mudah-mudahan perkara ini
· Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita
yakin dan percaya bahawa
· Jika semua masyarakat berganding bahu,
ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama
dituruni, insyallah perkara ini akan …
· Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020,
marilah kita bersama-sama

Anda mungkin juga menyukai