Anda di halaman 1dari 1

ததததததத தததததததததததத தததததததததததத:

1. தததததததததததத – தததததததத 800 தததததத


2. ததததததததததத ததததததத – தததததததத 800 “

இவவக வளசச சச றச த சடடகச கச அதச த டனச பபடட தச த கறச ப ரமச (தததததத) 100 தததததத தததததததததத
தததததததததத தததததத தததததததத தததததததததத.

ததததததததததததத தததத:-
தததத ததததததததததததத ததததததத.

தததததத ததததததத:-

ததததததத (தததததததததத), இழபசப (ததததததத), தததத தததததத தததத தததததத (தததததததததத),


இரணஙசகளச (தததத), ததததததத (ததததததத) ததததத ததததத தததத ததததததத (தததததததத). ததததத, தததத
பபடனசறவறசறசலச இதவன இட அவவகளச பவக வசவரவசலச ஆறச வசடகசனசறன. அநசத இடதசதசலச பதசய தசசகசகளச
ததததததததத தததததததததததததத.

தததததததத ததததத ததததததததத -


தததத தததததத தததததத தததததத
இநசத வதலதசதடனச பவடசபடவல வதலமச கலநசத பதயசதசதடலச பசடரசயடசசஸச பசதசலசகளச சசகசகசரமச கணமடகமச
தததத ததததததததத தததத தததத தததததததததத
தததத தததததத தததததத தததததத
இநசத வதலதசதடனச பவடசபடவல வதலமச கலநசத பதயசதசதடலச பசடரசயடசசஸச பசதசலசகளச சசககச சரமச கணமடகமச
தததத ததததததததத தததத தததத தததததததததத