Anda di halaman 1dari 2

DEFINISI PENDIDIKAN

Pendidikan dapat didefinisikan daripada pelbagai perspektif. Antaranya menurut bahasa, istilah,
dan menurut para pakar.

Definisi Pendidikan Menurut Bahasa dan Istilah

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai memelihara dan memberi latihan mengenai


akhlak dan kecerdasan. Manakala definisi pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap
dan tata laku seseorang atau kelompok manusia dalam usaha mendewasakan melalui cara
pengajaran dan latihan. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan
“education” yang bererti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering
diterjemahkan dengan “Tarbiyah” yang bererti pendidikan. Menurut kamus Bahasa Melayu pula,
pendidikan adalah perihal atau perbuatan mendidik manakala mengikut wikipedia ensiklopedia
bebas,

Definisi Pendidikan Menurut Para Ahli Ilmuan

Misalnya Ki Hajar Dewantara (1889 – 1959) mempunyai pendapat mengenai definisi


pendidikan. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia ini pendidikan adalah daya upaya
untuk memajukan budi pekerti, fikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan
masyarakatnya.

Menurut John Dewey pula, pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman,
hal ini mungkin akan terjadi di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang dewasa dengan orang
muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan dilembagakan untuk menghasilkan
kesinambungan social. Proses ini melibatkan pengawasan dan perkembangan orang yang belum
dewasa.

Salah seorang tokoh bangsa Arab yang hidup tahun 106 H- 143 H yang bernama Ibnu Muqaffa,
pengarang Kitab Kalilah dan Daminah mengatakan bahawa pendidikan itu ialah yang kita
perlukan untuk mendapatkan sesuatu yang akan menguatkan semua indera kita seperti makanan
dan minuman, dengan yang lebih kita perlukan untuk mencapai peradaban yang tinggi yang
merupakan keperluan akal dan rohani.

Filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 SM-346 M menjelaskan bahawa Pendidikan itu ialah
alat untuk membantu perkembangan masing-masing dari segi jasmani dan akal dengan sesuatu
yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Filosof dikenali dengan nama Plato.

Menurut M.J. Longeveled, definisi pendidikan merupakan usaha , pengaruh, perlindungan dan
bantuan yang diberikan kepada anak-anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih
tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

Menurut Poerwadarminta (1976:250), istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan
memberinya awalan “pe” dan akhiran “kan” mengandung erti “perbuatan” (hal, cara, dan
sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani iaitu “paedagogie”, yang
bererti bimbingan yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan definisi beberapa pendapat para ahli pendidikan di atas, maka dapatlah
diambil kesimpulan bahawa pendidikan adalah proses bimbingan secara dasar dari orang dewasa
terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik dengan cara mengajarkan berbagai aspek
kehidupan baik rohani ataupun jasmani yang berupa pengetahuan, kecakapan atau keterampilan
sehingga membawa perubahan kepada keperibadian yang akhirnya membuatkan anak didik
dapat hidup bahagia.

Anda mungkin juga menyukai