Anda di halaman 1dari 45

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, keseluruhan
Kekeluargaan intonasi, dan nada yang sesuai. Kata nama am Kajian Tempatan unit, rujuk
Kata nama khas Moral buku teks.
Bahagian 1 1.1 Aras 1 (i) Menggunakan kata panggilan yang sesuai Jenis-jenis ayat
mengikut situasi dalam perbualan. Tanda baca Nilai Murni: Untuk
Tajuk: membina
Rumahku Syurgaku 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kosa Kata: Hormat- objektif harian,
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. menghormati rujuk Fokus
Salasilah, berhijrah, Bekerjasama utama dan
5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan, frasa dan ayat yang program, afiat, tempat Fokus
mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk peranginan... Kemahiran Bernilai sampingan
dengan sebutan dan intonasi yang betul. Tambah: yang dipilih
untuk p&p
5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud KB- menjana idea pada hari
frasa dan ayat. -mengelas berkenaan.
KP- kontekstual
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat - interpersonal
majmuk. - visual
- muzik
8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, keseluruhan
Kekeluargaan intonasi, dan nada yang sesuai. Jenis –jenis ayat Kajian Tempatan unit, rujuk
Tanda baca buku teks.
Bahagian 2 1.1 Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu Ayat tunggal dan ayat Nilai Murni:
isi. majmuk Untuk
Tajuk: Hormat- membina
Keluarga Harmoni Hidup 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kosa Kata: menghormati objektif harian,
Diberkati intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Bekerjasama rujuk Fokus
Aktiviti, kem motivasi, utama dan
5.1 Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan kegiatan, seluar trek... Kemahiran Bernilai Fokus
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda Tambah: sampingan
baca. yang dipilih
KB -menjana idea untuk p&p
5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam KP -kontekstual pada hari
teks. -interpersonal berkenaan.
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat - visual
majmuk Penulisan B:
Jenis
8.1 Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan peluasan subjek keperihalan
dan predikat. (Berkelah
Bersama-
sama
Keluarga
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, keseluruhan
Kekeluargaan intonasi, dan nada yang sesuai. Kata hubung Kajian Tempatan unit, rujuk
Ayat tunggan dan ayat Moral buku teks.
Bahagian 3 1.1 Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka majmuk
dalam perbualan. Nilai Murni: Untuk
Tajuk: Kosa Kata: membina
Kasih Disemai Budi 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Hormat- objektif harian,
Dihargai intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Melayari Menghormati rujuk Fokus
Internet Menjaga kebersihan utama dan
5.1 Aras 3 (i) Membaca ayat dalam teks dengan sebutan dan Asyik... Fokus
intonasi yang betul. Kemahiran Bernilai sampingan
Tambah: yang dipilih
5.1 Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat dalam teks. untuk p&p
KB - menjana idea pada hari
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat KP - kontekstual berkenaan.
majmuk - intrapersonal
Penulisan B:
8.1 Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata Jenis dialog
hubung yang tepat. (Menceritakan
pengalaman
berkelah)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 2 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Tatabahasa: Ilmu: Objektif
bertatasusila. Kata tanya keseluruhan
Tema: Ayat tunggal dan ayat Kajian Tempatan unit, rujuk
Institusi Pelajaran 1.2 Aras 1 (i) Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan majmuk Moral buku teks.
tanpa kata tanya. Imbuhan ke...an
Bahagian 1 Nilai Murni: Untuk
1.2 Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan dengan menggunakan Sebutan intonasi: membina
Tajuk: kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan Kemahiran Bernilai objektif
Sekolah Selamat lanjut. Dialog Tambah: harian, rujuk
Syair Fokus utama
1.2 Aras 1 (iii) Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara Ayat tanya tanpa kata KB - menyatakan dan Fokus
yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa yang santun. tanya masej sampingan
- menghurai yang dipilih
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Kosa Kata: KP - kontekstual untuk p&p
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang Anggun, berkarah, kajian masa pada hari
dibaca. rintangan, terserlah, depan berkenaan.
gundah-gulana...
5.2 Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera Penulisan A
dengan sebutan dan intonasi yang betul. Penulisan C

5.2 Aras 1 (ii) Menerangkan teks yang dibaca cara ringkas.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.2 Aras 1 (i) Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat
majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk..

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan


perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran.

11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang masej dan nilai


yang terdapat dalam bahan.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 2 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Tatabahasa: Ilmu: Objektif
bertatasusila. Kata kerja keseluruhan
Tema: 1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik Tanda baca dan huruf Kajian Tempatan unit, rujuk
Institusi Pelajaran yang berkaitan. besar Sivik dan buku teks.
Ayat majmuk Kenegaraan
Bahagian 2 1.2 Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang Untuk
tersirat. Sebutan intonasi: Nilai Murni: membina
Tajuk: objektif harian,
Sekolah Harapan negara 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Syair Perihatin rujuk Fokus
Impian Bersama intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Ucapan Berusaha utama dan
5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan ,frasa, dan ayat yang Fokus
mengandungi Ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan Kosa Kata: Kemahiran Bernilai sampingan
dan intonasi yang betul. Kokurikulum, akademik, Tambah: yang dipilih
membuahkan, juara, untuk p&p
5.1 Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan dan maksud frasa dinobatkan... KB - menghurai, pada hari
serta ayat. - menyenarai, berkenaan.
- menjana idea
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam KP - kontekstual Penulisan A:
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - interpersonal
8.2 Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 2 1.2 Bertanya dan menjawan tentang sesuatu perkara secara Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: bertatasusila. Kata ganda keseluruhan unit,
Institusi Pelajaran 1.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang Jenis-jenis ayat Agama rujuk buku teks.
sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Moral
Bahagian 3 Sebutan intonasi: Untuk membina
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Nilai Murni: objektif harian,
Tajuk: intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang Dialog rujuk Fokus
Usaha Tidak Henti dibaca. Syair Berusaha gigih utama dan
Kejayaan menanti 5.2 Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan Ayat tanya tanpa kata Berdisplin Fokus
dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. tanya sampingan yang
Ucapan Kemahiran Bernilai dipilih untuk p&p
5.2 Aras 3 (ii) Memahami isi kandungan teks yang dibaca. Tambah: pada hari
Kosa Kata: berkenaan.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau Sambalewa, menuntun, KB - menghurai
catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. menyidai, terpukau, - menyenarai Penulisan B:
9.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan. berkecai... - menjana idea ucapan/syarahan
KP - kontekstual -Punca
- kajian masa Kemrosotan
depan Pencapaian
Murid dalam
Pelajaran
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 3 1.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: sesuatu perkara. keseluruhan
kemasyarakatan 1.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang Kata arah KT unit, rujuk
lain. Kata sendi nama buku teks.
Bahagian 1 1.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan Makna perkataan/frasa
intonasi yang betul dan bersopan. Nilai Murni: Untuk
Tajuk: Sebutan intonasi: membina
Amalan Berbudi Hidup 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Bersyukur objektif harian,
Harmoni maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat Pantun Berterima kasih rujuk Fokus
daripada internet. utama dan
6.1 Aras 1 (i) Merujuk kamu untuk mencari makna, sebutan yang Kosa Kata: Kemahiran Bernilai Fokus
betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat. Monorel, stesen, sentral, Tambah: sampingan
Kesenian,rujukan, tugasa yang dipilih
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang KB - memberikan untuk p&p
kemas. pendapat pada hari
8.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan KP - interpersonal berkenaan.
berangkai dengan kemas dan cantik. - intrapersonal
Penulisan A
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 3 1.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sesuatu perkara. Imbuhan men...kan (kata keseluruhan
Tema: 1.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul kerja transitif) Sivik dan unit, rujuk
Kemasyarakatan untuk bertindak balas. Kata perintah dan ayat Kenegaraan buku teks.
1.3 Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan perintah
Bahagian 2 cepat dan tersusun. Untuk
Sebutan intonasi: Nilai Murni: membina
Tajuk: 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan objektif harian,
Kerjasama Asas maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat Ayat perintah Bekerjasama rujuk Fokus
Kesejahteraan Hidup daripada internet Toleransi utama dan
6.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk Kosa Kata: Fokus
mendapatkan maklumat. Pembentung, berkat, Kemahiran Bernilai sampingan
asas, tragedi, prihatin, Tambah: yang dipilih
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang bencana, majmuk untuk p&p
kemas. KB - memberikan pada hari
8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan Peribahasa pendapat berkenaan.
berangkai yang kemas dan betul. KP - interpersonal
- intrapersonal Penulisan B:
Jenis
perbincangan
(Kebaikan
Menyertai
Persatuan
Bulan Sabit
Merah)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 3 1.3 Memberikan dan memahami arahan dan pesanan tentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: sesuatu perkara. Kata majmuk keseluruhan
Kemasyarakatan 1.3 Aras 3 (i) Meneliti arahan dan pesanan untuk membuat Akronim KT unit, rujuk
tindakan yang wajar. PJPK buku teks.
Bahagian 3 1.3 Aras 3 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut Sebutan intonasi:
keutamaan. Nilai Murni: Untuk
Tajuk: Ayat perintah membina
Toleransi Teras 6.11 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk Toleransi objektif harian,
Kemakmuran mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk Kosa Kata: Bekerjasama rujuk Fokus
maklumat daripada internet Toleransi, sukaneka, utama dan
6.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau jawatankuasa, terserlah, Kemahiran Bernilai Fokus
pelbagai sumber. menu Tambah: sampingan
yang dipilih
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang KB - menyenarai untuk p&p
kemas. KP - kontekstual pada hari
8.3 Aras 3 (i) Nebulis perenggan dengan menggunakan tulisan berkenaan.
berangkai yang kemas dan cantik.
Penulisan A
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 4 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik Ayat tunggan dan ayat keseluruhan
Tema: yang sesuai untuk menguatkan permintaan. majmuk KT unit, rujuk
Alam Sekitar 1.4 Aras 1 (i) Nenilih dan menggunakan kata dan ayat yang Imbuhan meN-...—kan, buku teks.
sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. meN-...-i Nilai Murni:
Bahagian 1 1.4 Aras 1 (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu Pe-...-an Untuk
permintaan. Bekerjasama membina
Tajuk: Sebutan intonasi” Menjaga kebersihan objektif harian,
Alam Bersih Hidup Sihat 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. rujuk Fokus
6.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan Pantun Kemahiran Bernilai utama dan
peribahasa dalam sesuatu genre. Intonasi ayat Tambah: Fokus
sampingan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam Kosa Kata: KB - menjana idea yang dipilih
sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Kempen, harmoni, urus - interpersonal untuk p&p
8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk setia KP - kajian masa pada hari
berdasarkan tajuk. depan berkenaan.
Peribahasa
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian Penulisan B:
berdasarkan sesuatu perkara. Jenis
8.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Keperihalan
8.4 Aras 1 (ii) Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan (Kempen
menggunakan ayat yang gramatis. Alam Bersih di
Tempat Saya)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 4 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik keseluruhan
Tema: yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Kata bilangan KT unit, rujuk
Alam Sekitar 1.4 Aras 2 (i) Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk Penanda wacana Sains buku teks.
meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan.
Bahagian 2 Sebutan intonasi Nilai Murni: Untuk
6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. membina
Tajuk: 6.2 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa Pantun Bertanggungjawab objektif harian,
Manusia Prihatin Bumi yang terdapat dalam pelbagai genre. Intonasi ayat Prihatin rujuk Fokus
Terpelihara Menyayangi alam utama dan
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian Kosa Kata: sekitar Fokus
berdasarkan sesuatu perkara. sampingan
8.4 Aras 2 (i) Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi Lokasi, strategik, sisa Kemahiran Bernilai yang dipilih
utama. toksik, akuatik Tambah: untuk p&p
pada hari
KB - menjana idea berkenaan.
KP - KMD
Penulisan B:
Jenis cerita
tindakan
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 4 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik Kata sendi nama keseluruhan
Tema: yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Imbuhan akhiran ...-an KT unit, rujuk
Alam Sekitar 1.4 Aras 3 (i) Pe-...-an SVK buku teks.

Bahagian 3 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Sebutan intonasi Nilai Murni: Untuk
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. membina
Tajuk: 5.1 Aras 2 (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam Pantun Bertanggungjawab objektif harian,
Kebersihan Negara teks. Intonasi ayat Menyayangi alam rujuk Fokus
Tanggungjawab Kita utama dan
6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Kosa Kata: Kemahiran Bernilai Fokus
6.2 Aras 3 (i) Menyatakan ciri-ciri penulisan genre. Banjir kilat, foto, Tambah: sampingan
keprihatinan, situasi yang dipilih
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian KB - menjana idea untuk p&p
berdasarkan sesuatu perkara. KP - KMD pada hari
8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik berkenaan.
dan ayat huraian yang lengkap.
Penulisan A
Penulisan B:
Surat kiriman
rasmi (aduan)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 5 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang keseluruhan
Sukan dan Kesihatan betul, dan laras bahasa yang sesuai. Kata hubung PJPK unit, rujuk
3.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik Penanda wacana buku teks.
Bahagian 1 yang dibincangkan. Kata kerja transitif Nilai Murni:
3.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan Untuk
Tajuk: jelas dan tersusun. Sebutan intonasi Menjaga kesihatan membina
Kesihatan Asas fizikal dan mental objektif harian,
Kesejahteraan 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan Dikir barat rujuk Fokus
daripada teks. Ayat tanya Kemahiran Bernilai utama dan
6.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada dialog Tambah: Fokus
pelbagai bahan bacaan. sampingan
Kosa Kata: KB - mengelas yang dipilih
8.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang KP - visual untuk p&p
sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi Asas, karbohidrat, - kontekstual pada hari
sesebuah karangan. protein, riadah, cogan berkenaan.
8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasxti penanda wacana. kata
8.5 Aras 1 (ii) Menggunakan penanda wacana yang sesuai Penulisan B:
dalam ayat. Jenis surat tak
rasmi)
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 5 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk Tatabahasa: Ilmu: Objektif
dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang keseluruhan
Tema: betul, dan laras bahasa yang sesuai. Simpulan bahasa PJPK unit, rujuk
Sukan dan Kesihatan 3.1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topik yang buku teks.
dibincangkan. Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 2 3.1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan Dikir barat Untuk
menggunakan laras bahasa yang sesaui. Menyayangi diri membina
Tajuk: Kosa Kata: Kebersihan fizikal objektif harian,
Cegah Sebelum Parah 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan dan mental rujuk Fokus
daripada teks. Generasi, serius, agensi, utama dan
6.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea merealisasikan, Kemahiran Bernilai Fokus
sokongan yang terdapat dalam teks. mandatori Tambah: sampingan
yang dipilih
8.5 Mengenal pasti dqn menggunakan penanda wacana yang KB - menghurai untuk p&p
sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi - menjana idea pada hari
sesebuah karangan. KP -interpersonal berkenaan.
8.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan - kontekstual
perenggan yang koheren. - KMD Penulisan B
Jenis
Ceramah /
syarahan
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 5 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara Tatabahasa: Ilmu: Objektif
atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, keseluruhan
Tema: struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Imbuhan di-...-kan PJK unit, rujuk
Sukan dan Kesihatan 3.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu Penanda wacana buku teks.
perkara. Nilai Murni:
Bahagian 3 3.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. Sebutan intonasi: Untuk
Menjaga membina
Tajuk: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi dikir barat kesihatan objektif
Awasi Nyamuk sampingan daripada teks. Rajin harian, rujuk
6.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea Kosa Kata: Fokus utama
sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan. Kemahiran dan Fokus
Wabak, lokasi, vaksin, Bernilai Tambah: sampingan
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian virus, yang dipilih
berdasarkan sesuatu perkara. KB - menjana untuk p&p
8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan Idea pada hari
ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. - menghurai berkenaan.
8.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi KP - logik
sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk matematik Penulisan B:
menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Jenis
perbincangan
(Langkah-
langkan
Mencegah
Penyakit
Demam
Denggi
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 6 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan keseluruhan
Tema: dan perkhidmatan. Ayat perintah Matematik unit, rujuk
Kepenggunaan 1.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa buku teks.
berurusan. Sebutan intonasi:
Bahagian 1 1.6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang Nilai Murni: Untuk
sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Gurindam membina
Tajuk: Jujur objektif harian,
Hari Usahawan Muda 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Kosa Kata: Amanah rujuk Fokus
maklumat yang menyeluruh. utama dan
6.4 Aras 1 (1) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk Pasaran, diskaun, Fokus
mendapatkan gambaran umum. definisi, simulasi Kemahiran Bernilai sampingan
6.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi Tambah: yang dipilih
sesuatu teks untuk mendapatkan idea. untuk p&p
KB - menjana idea pada hari
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan KP -logik matematik berkenaan.
karangan.
8.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal Penulisan A
pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan. Penulisan B:
8.6 Aras 1 (ii) Menulis swebuah karangan yang lengkap Jenis
bersesuaian dengan format. keperihalan
(Pengalaman
Menyertai
Karnival
Jualan)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 6 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan keseluruhan
Tema: dan perkhidmatan. Perkataan berimbuhan Kajian Tempatan unit, rujuk
Kepenggunaan 1.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan buku teks.
persetujuan dalam berurusan. Sebutan intonasi:
Bahagian 2 Nilai Murni: Untuk
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Gurindam membina
Tajuk: maklumat yang menyeluruh. Dialog Rajin berusaha objektif harian,
Berdikari Teras Kemajuan 6.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks. Tidak berputus asa rujuk Fokus
Kosa Kata: Berdikari utama dan
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan Fokus
karangan. Pembekal, berdikari, Kemahiran Bernilai sampingan
8.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap pembelian, menjejakkan Tambah: yang dipilih
menggunakan ayat topik dan ayat huraian. untuk p&p
KB - menjana idea pada hari
- interpersonal berkenaan.

Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 6 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
Tema: transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan keseluruhan
Kepenggunaan dan perkhidmatan. Imbuhan ...-an Matematik unit, rujuk
1.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi buku teks.
Bahagian 3 yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan. Sebutan intonasi:
Nilai Murni: Untuk
Tajuk: 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Gurindam membina
Pengguna Bermaklumat maklumat yang menyeluruh. Dialog Amanah objektif harian,
Perbelanjaan Berhemat 6.4 Aras 3 (i) Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu Jujur rujuk Fokus
teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. Kosa Kata: utama dan
Kemahiran Bernilai Fokus
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan Diskaun, hamper, iklan, Tambah: sampingan
karangan. jenama, komersial yang dipilih
8.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri KB - menjana idea untuk p&p
wacana yang bail. KP - logik matematik pada hari
berkenaan.

Penulisan B;
Jenis dialog
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 7 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. keseluruhan
Tema: 2.1 Aras 1 (i) menilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan Kata banyak makna KT unit, rujuk
Kesusteraan sesuatu cerita. buku teks.
2.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 1 yang telah dipilih. Untuk
Sajak Tidak membangga membina
Tajuk: 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis diri objektif harian,
Ke Puncak Jaya ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Kosa Kata: Gigih rujuk Fokus
7.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang utama dan
memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Segar, respons, Kemahiran Bernilai Fokus
mengagihkan Tambah: sampingan
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari yang dipilih
aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan Peribahasa KB - menyenarai untuk p&p
pengajaran, dan gaya bahasa. Kata-kata hikmat - menciri pada hari
11.3 Aras 1 (i) Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. KP - KMD berkenaan.
11.3 Aras 1 (ii) Mengenal pasti watak dan perwatakan yang
terdapat dalam teks. Penulisan A
11.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak dan Penulisan C
perwatakan yang terdapat dalam teks.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 7 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. keseluruhan
Tema: 2.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca Kata ganda Sastera unit, rujuk
Kesusteraan dengan menggunakan pelbagai pola ayat. buku teks.
Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 2 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis Untuk
ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Sajak Baik hati membina
Tajuk: 7.2 Aras 2 (i) memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks Pantun Jujur objektif harian,
Buat Baik Dibalas Baik prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Mengenang budi rujuk Fokus
Kosa Kata: utama dan
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari Kemahiran Bernilai Fokus
aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan Terkapai-kapai, joran, Tambah: sampingan
pengajaran, dan gaya bahasa. kutukan, gelagatlatar yang dipilih
11.3 Aras 2 (i) Mentafsir latar yang terdapat dalam karya. KB -mentafsir untuk p&p
11.3 Aras 2 (ii) Menjelaskan plot yang terdapat dalam karya. -menjana idea pada hari
Peribahasa KP -interpersonal berkenaan.

Penulisan B:
Jenis
cerita/cereka
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 7 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. keseluruhan
Tema: 2.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, Kata ganda sastera unit, rujuk
Kesusteraan intonasi, dan penghayatan yang sesuai. buku teks.
2.1 Aras 3 (ii) Menerangkan watak yang terdapat dalam cerita. Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 3 Untuk
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis Gurindam Sedia memaafkan membina
Tajuk: ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mendengar nasihat objektif harian,
Berundur Sebelum Terlajak 7.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang Kosa Kata: Berbudi bahasa rujuk Fokus
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. utama dan
Mengilai-ngilai, Kemahiran Bernilai Fokus
11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari bertenggek, meremang, Tambah: sampingan
aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan termangu-manggu, yang dipilih
pengajaran, dan gaya bahasa. membelakangi, KB - mengulas untuk p&p
11.3 Aras 3 (i) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat terbongkar - menjana idea pada hari
dalam karya. - menyenarai berkenaan.
Peribahasa
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 8 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang sesuai dan tepat. keseluruhan
Tema: 2.2 Aras 1 (i) Mengemukakan data yang diperoleh tentang Kata adjektif Sains Pertanian unit, rujuk
Pertanian sesuatu perkara. buku teks.
Sebutan intonasi:
Bahagian 1 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita Nilai Murni: Untuk
atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Lagu membina
Tajuk: 6.6 Aras 1 (i) Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca Rajin berusaha objektif harian,
Buah Seribu Khasiat untuk membuat ramalan. Kosa Kata: rujuk Fokus
6.6 Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat Kemahiran Bernilai utama dan
dalam teks untuk membuat ramalan. Dikomersialkan, organik, Tambah: Fokus
unik, kolestrol, sampingan
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. KB - meramal yang dipilih
9.1 Aras 1 (i) Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata KP - kontekstual untuk p&p
yang dibacakan. pada hari
berkenaan.

Penulisan A
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 8 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang sesuai dan tepat. keseluruhan
Tema: 2.2 Aras 2 (i) Membentangkan hasil rumusan berdasarkan Ayat aktif dan ayat pasif Sains unit, rujuk
Pertanian sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul. buku teks.
Sebutan intonasi:
Bahagian 2 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita Nilai Murni: Untuk
atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Dialog membina
Tajuk: 6.6 Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa Menghargai objektif harian,
Tanaman Organik yang terdapat dalam pelbagai genre. Kosa Kata: Berusaha rujuk Fokus
utama dan
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Herba, khasiat, cekur Kemahiran Bernilai Fokus
9.1 Aras 2 (i) Menulis ayat yang diperdengarkan dengan Tambah: sampingan
menggunakan tanda baca yang betul. yang dipilih
KB - meramal untuk p&p
- merumus pada hari
KP - kontekstual berkenaan.

Penulisan B:
Jenis
dialog/temu
ramah
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 8 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang sesuai dan tepat. keseluruhan
Tema: 2.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara Ayat aktif dan ayat pasif Sain Pertanian unit, rujuk
Pertanian jelas dan terperinci. Matematik buku teks.
Sebutan intonasi:
Bahagian 3 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita Untuk
atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Lagu Nilai Murni: membina
Tajuk: 6.6 Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks objektif harian,
Hasil Ternakan Kita untuk mendapat kewajaran ramalan. Kosa Kata: Rajin berusaha rujuk Fokus
utama dan
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Popular, antibiotik, kos, Kemahiran Bernilai Fokus
9.1 Aras 3 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda fenomena, spesies Tambah: sampingan
baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan. yang dipilih
KB - mengumpul untuk p&p
maklumat pada hari
KP - logik matematik berkenaan.

Penulisan A
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 9 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan keseluruhan
Tema: ayat yang sesuai. Kata panggilan KT unit, rujuk
Kebudayaan Malaysia 1.5 Aras 1 (i) Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat buku teks.
berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan. Sebutan intonasi:
Bahagian 1 Nilai Murni: Untuk
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Pantun membina
Tajuk: tersurat dan tersirat. Menghargai objektif harian,
Kebudayaan Negara 7.1 Aras 1 (i) Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang Kosa Kata: Bermasyarakat rujuk Fokus
Kebanggaan Kita tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. utama dan
7.1 Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Warisan, lungsuran, Kemahiran Bernilai Fokus
generasi, gelanggang, Tambah: sampingan
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e- tanjak, kreativiti yang dipilih
mel yang mudah, menarik, dan bermakna. KB - menyenarai untuk p&p
10.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber - menjana idea pada hari
berdasarkan tajuk. KP – TMK berkenaan.
10.1 Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap. - BCB
Penulisan A
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 9 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. keseluruhan
Tema: 2.1 Aras 2 (i) Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca Kata seru dan ayat SVK unit, rujuk buku
Kebudayaan Malaysia dengan menggunakan pelbagai pola ayat. seruan teks.
Nilai Murni:
Bahagian 2 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Sebutan intonasi: Untuk membina
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan Bersopan santun objektif harian,
Tajuk: ayat yang sesuai. Dialog Berbudi bahasa rujuk Fokus
Budi Bahasa Budaya Kita 1.5 Aras 2 (i) Menghubungkaitkan dan menjelaskan isi tersurat Hormat- utama dan
dan tersirat dalam sesuatu bahan. Kosa Kata: menghormati Fokus
sampingan
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Unik, skrap, prosa, draf, Kemahiran Bernilai yang dipilih
tersurat dan tersirat. turun-temurun Tambah: untuk p&p pada
7.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat hari berkenaan.
berdasarkan bahan gradik dan bukan grafik. KB - menghubung
kait Penulisan B:
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk - menjana idea Jenis
e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. KP - interpersonal peribahasa/kata
10.1 Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks hikmat (Budi
kepada pelbagai genre. Bahasa Amalan
10.1 Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa Kita/
deskriptif.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 9 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan keseluruhan
Tema: ayat yang sesuai. Kata adjektif KT unit, rujuk
Kebudayaan Malaysia 1.5 Aras 3 (i) Membuat perbandingan maklumat tersurat un tuk SVK buku teks.
menjelaskan maksud tersirat. Sebutan intonasi:
Bahagian 3 Nilai Murni: Untuk
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Sajak membina
Tajuk: tersurat dan tersirat. Hidup objektif harian,
Warisan Disemai Budaya 7.1 Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan Kosa Kata: bermasyarakat rujuk Fokus
Dikekal tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Hormat- utama dan
Seluar jean, budaya, menghormati Fokus
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e- kebanggaan, satu jiwa sampingan
mel yang mudah, menarik, dan bermakna. yang dipilih
10.1 Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, Kemahiran Bernilai untuk p&p
tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, Tambah: pada hari
indah, dan menarik. berkenaan.
KB - menghurai
KP - interpersonal Penulisan B:
Jenis laporan
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 10 3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa: Ilmu:
meyakinkan. Objektif
Tema: 3.2 Aras 1 (i) Membentangkan dapatan tentang sesuatu isu Kata singkatan KT keseluruhan
Nilai Murni dengan memberikan penjelasan yang setimpal. Kata ganda unit, rujuk
Nilai Murni: buku teks.
Bahagian 1 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Sebutan intonasi:
maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat Bermuafakat Untuk
Tajuk: daripada internet. Dialog Tolong-menolong membina
Bersatu Teras 6.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, objektif harian,
Keharmonian sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang Kosa Kata: rujuk Fokus
tepat. Kemahiran Bernilai utama dan
Muafakat, pembentung, Tambah: Fokus
7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis taman reakreasi, sampingan
ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. memangkas, merarau, KB - menyenarai yang dipilih
7.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang kudapan - mentafsir untuk p&p
memberikan kesan dengan menyatakan sebab. KP - TMK pada hari
berkenaan.
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau
catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Penulisan A
9.3 Aras 1 (i) Menyusun maklumat menggunakan lakaran Penulisan C
berbentuk grafik.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 10 3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
meyakinkan. keseluruhan
Tema: 3.2 Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian Imbuhan ke-...-an KT unit, rujuk
Nilai Murni dengan menyatakan bukti yang sahih. Agama Islam buku teks.
Sebutan intonasi:
Bahagian 2 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis Nilai Murni: Untuk
ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Ayat membina
Tajuk: 7.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks Bersyukur objektif harian,
Aku Tetap Bersamamu prosa dan puisi dengan manyatakan alasan. Kosa Kata: Sayang-menyayangi rujuk Fokus
utama dan
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau Syahdu, wawasan, Fokus
catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. tersentuh, sektor, Kemahiran Bernilai sampingan
9.3 Aras 2 (i) Menyusun aturr maklumat mengikut keutamaan. program pemulihan Tambah: yang dipilih
untuk p&p
KB - menyusun pada hari
maklumat berkenaan.
-menjana idea
KP - TMK
- muzik
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 10 3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
meyakinkan. keseluruhan
Tema: 3.2 Aras 3 (i) Menerangkan sebab dan akibat tentang sesuatu Imbuhan pe-... Sejarah unit, rujuk
Nilai Murni isu dengan mengemukakan bukti yang konkrit. Imbuhan...-wan buku teks.
Nilai Murni:
Bahagian 3 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis Sebutan intonasi: Untuk
ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Berani membina
Tajuk: 7.2 Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang Ayat Tabah objektif harian,
Budi Dikenang Bakti memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. rujuk Fokus
Disanjung Kemahiran Bernilai utama dan
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau Kosa Kata: Tambah: Fokus
catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. sampingan
9.3 Aras 3 (i) Menterjemahkan maklumat yang terdapat dalam Renjer, kreatif, automobil, KB - menyenarai yang dipilih
teks prosa ke dalam bentuk grafik. aksesori, ditauliahkan, - menyatakan untuk p&p
membedil, bayonet, kesan dan pada hari
patriotik akibat berkenaan.

Penulisan B:
Jenis biografi
(Cita-citaku))
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 11 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang terancang. keseluruhan
Tema: 3.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan Imbuhan ke-...-an SVK unit, rujuk
Patriotisme bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. Kata adjektif buku teks.
Nilai Murni:
Bahagian 1 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Sebutan intonasi: Untuk
6.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan Bersyukur membina
Tajuk: peribahasa dalam sesuatu genre. Sajak Semangat patriotik objektif harian,
Setia Kepada Negara Ucapan/pidato rujuk Fokus
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Kemahiran Bernilai utama dan
bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Kosa Kata: Tambah: Fokus
memperkukuh minat membaca. sampingan
7.3 Aras 1 (i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang Menjangkau, mengecap, KB -menghurai yang dipilih
sesuai untuk dibaca. menyoroti, KP –muzik untuk p&p
anasirbertoleransi, - BCB pada hari
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada patriotisme berkenaan.
bahan yang didengar atau dibaca.
9.2 Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang Penulisan B:
diperoleh. Jenis
syarahan
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 11 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang terancang. keseluruhan
Tema: 3.3 Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang Makna perkataan/frasa SVK unit, rujuk
Patriotisme sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, Sejarah buku teks.
intonasi, dan gaya yang sesuai. Sebutan intonasi:
Bahagian 2 Nilai Murni: Untuk
7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Sajak membina
Tajuk: bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Berita Cinta akan negara objektif harian,
Ulang Tahun Kemerdekaan memperkukuh minat membaca. bersyukur rujuk Fokus
7.3 Aras 2 (i) Mengumpul maklumat tentang isi kandungan Kosa Kata: utama dan
bahan yang dibaca. Kemahiran Bernilai Fokus
Derapan, kelibat, terlerai, Tambah: sampingan
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada terpempan, luluh, yang dipilih
bahan yang didengar atau dibaca. mengimbau KB - menghurai untuk p&p
9.2 Aras 2 (i) Mengklasifikasi dan merekodkan maklumat KP - kontekstual pada hari
daripada pelbagai sumber. - interpersonal berkenaan.

Penulisan B:
Jenis berita
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 11 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang terancang. keseluruhan
Tema: 3.3 Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan Kata tanya dan ayat tanya KT unit, rujuk
Patriotisme bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema. buku teks.
Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 3 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Cinta akan negara Untuk
bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Puisi Bersyukur membina
Tajuk: memperkukuh minat membaca. Tolong-menolong objektif harian,
Negaraku Tercinta 7.3 Aras 3 (i) Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca Kosa Kata: rujuk Fokus
dengan jelas dan terperinci. Kemahiran Bernilai utama dan
Harmoni, kedaulatan, Tambah: Fokus
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada maruah, penjajahan, sampingan
bahan yang didengar atau dibaca. menjurus, vetran KB - menjana idea yang dipilih
9.2 Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. KP- verbal untuk p&p
linguistik pada hari
- interpersonal berkenaan.

Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 12 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. keseluruhan
Tema: 4.1 Aras 1 (i) Mengamati idea dalam perbincangan untuk Kata kerja Sains dan Teknologi unit, rujuk
Sains Teknologi dan Reka memberikan pendapat. Kata terbitan buku teks.
Cipta 4.1 Aras 1 (ii) Menerangkan idea yang dikemukakan dengan
jelas. Sebutan intonasi: Nilai Murni: Untuk
Bahagian 1 membina
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Syair Gigih berusaha objektif harian,
Tajuk: maklumat khusus. Dialog Berjasa kepada rujuk Fokus
Aku dan Astronomi 6.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. negara utama dan
Kosa Kata: Fokus
10.2 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan sampingan
maklumat khusus. Astronaut, planetarium, Kemahiran Bernilai yang dipilih
10.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan cakerawala, kriteria, Tambah: untuk p&p
ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. astronomi, menerokai pada hari
KB - menyenarai berkenaan.
- membanding
KP - KMD Penulisan B:
Jenis temu
ramah
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 12 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. keseluruhan
Tema: 4.1 Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu Perkataan seerti Sains dan Teknologi unit, rujuk
Sains Teknologi dan Reka perbincangan. buku teks.
Cipta 4.1 Aras 2 (ii) Membandingkan dan membezakan idea pihak lain Sebutan intonasi:
dengan idea sendiri. Nilai Murni: Untuk
Intonasi ayat membina
Bahagian 2 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Berusaha objektif harian,
maklumat khusus. Kosa Kata: Bersaing rujuk Fokus
Tajuk: 6.5 Aras 2 (i) Mengimbas fkata yang relevan dadripada pelbagai utama dan
Maju Sains Maju Negara bahan untuk mengukuhkan maklumat. Sidang video, Kemahiran Bernilai Fokus
teleperubatanagen, rutin, Tambah: sampingan
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. siber, revolusi, global, yang dipilih
10.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan kosa canggih KB - menjana idea untuk p&p
kata, kesilapan struktur ayat, dan kesilapan penggunaan KP - interpersonal pada hari
imbuhan. - TMK berkenaan.

Penulisan B:
Jenis
perbincangan
(Kebaikan dan
Keburukan
Kemajuan
Sains)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 12 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa Tatabahasa: Ilmu: Objektif
yang sesuai dan tepat. keseluruhan
Tema: 2.2 Aras 3 (i) Membentangkan penemuan dan dapatan secara Perkataan seerti Sains dan Teknologi unit, rujuk
Sains Teknologi dan Reka jelas dan terperinci. buku teks.
Cipta Sebutan intonasi: Nilai Murni:
4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang Untuk
Bahagian 3 sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Intonasi ayat Berusaha membina
4.1 Aras 3 (i) Menganalisis idea yang dikemukakan untuk Prihatin objektif harian,
Tajuk: memberikan respons. rujuk Fokus
Kreatif dan Inovatif 4.1 Aras 3 (ii) Mendengar dan menerima pendapat orang lain Kosa Kata: Kemahiran Bernilai utama dan
dengan rasional. Tambah: Fokus
Fabrik, dikategorikan, sampingan
6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan unik, karnival, mesra KB - menganalisis yang dipilih
maklumat khusus. alam, realiti KP - KMD untuk p&p
6.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk - TMK pada hari
membuat keputusan. berkenaan.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Penulisan B:


10.2 Aras 3 (i) Membuaty pembetulan kesesuaian isi dengan Jenis Fakta
tajuk. (Faedah
Mempelajari
Sains )
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 13 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan keseluruhan
Tema: oleh pihak lain. Perkataan seerti KT unit, rujuk
Kegigihan 4.2 Aras 1 (i) Mengelaskan kekuatan dan kelemahan sesuatu Kata terbitan buku teks.
maklumat yang diterima. Nilai Murni:
Bahagian 1 4.2 Aras 1 (ii) Menyusun idea tentang sesuatu isu untuk Sebutan intonasi: Untuk
membuat komen. Mengenang jasa membina
Tajuk: Sajak objektif harian,
Jasamu Dihargai 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Kemahiran Bernilai rujuk Fokus
maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat Tambah: utama dan
daripada internet. Kosa Kata: Fokus
6.1 Aras 1 (i) Merujuk kepada kamus untuk mencara makna, KB - menjana idea sampingan
sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang Penggiat, linguistik, tutor, - menyenarai yang dipilih
tepat. emeritus, profesional, untuk p&p
makalah, reda, berbaloi, pada hari
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau berputik berkenaan.
dibaca.
10.3 Aras 1 (i) Mengecam dan menyusun idea untama daripada Penulisan B:
petikan yang dibaca. Jenis biografi
(Guruku)
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.
11.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam
sesebuah karya.
11.1 Aras 1 (ii) Mengemukakan idea dengan jelas tentang
sesebuah karya.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 13 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan keseluruhan
Tema: oleh pihak lain. Makna perkataan KT unit, rujuk
Kegigihan 4.2 Aras 2 (i) Menghuraikan maklumat untuk memberikan Kata terbitan buku teks.
tgeguran yang positif dan meyakinkan. Nilai Murni:
Bahagian 2 Sebutan intonasi: Untuk
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Berjimat-cermat membina
Tajuk: maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat Sajak Berhemah objektif harian,
Kegigihan Tangga daripada internet. rujuk Fokus
Kejayaan 6.1 Aras 2 (i) Merujuk kepada ensiklpedia dan tesaurus untuk Kosa Kata: Kemahiran Bernilai utama dan
mendapatkan maklumat. Tambah: Fokus
Mencengkam, merobah, sampingan
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau tuisyen KB - menjana idea yang dipilih
dibaca. KP - intrapersonal untuk p&p
10.3 Aras 2 (i) Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang - BCB pada hari
dibaca. berkenaan.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik Penulisan B:


dalam sesebuah karya. Jenis
11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang sesebuah karya peribahasa
secara kritis dan kreatif. (Sehari
Selembar
Benang...)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 13 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan keseluruhan
Tema: oleh pihak lain. Perkataan seerti KT unit, rujuk
Kegigihan 4.2 Aras 3 (i) Membandingkan maklumat yang diterima untuk Kata nama am/ nama buku teks.
memberikan teguran. khas Nilai Murni:
Bahagian 3 Untuk
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan Sebutan intonasi: Rajin berusaha membina
Tajuk: maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat berazam objektif harian,
Dirimu Cemerlang Negara daripada internet. Sajak rujuk Fokus
Terbilang 6.1 Aras 3 (i) Mengakses maklumat daripada laman web atau Kemahiran Bernilai utama dan
pelbagai sumber. Kosa Kata: Tambah: Fokus
sampingan
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau Infrastruktur, bertekad, KB - menjana idea yang dipilih
dibaca. inspirasi, faktor - merumus untuk p&p
10.3 Aras 3 (i) Meringkaskan karangan. - membanding pada hari
KP - kontekstual berkenaan.
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik - TMK
dalam sesebuah karya. Penulisan B:
11.1 Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang Jenis biografi
sesebuah karya. (Sahabat
Karibku)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 14 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. keseluruhan
Tema: 4.3 Aras 1 (i) Memberikan hujah secara spontan untuk Ayat aktif dan ayat pasif PKJR unit, rujuk
Keselamatan Jalan Raya membidas hujah lawan. buku teks.
Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 1 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Untuk
maklumat khusus. Lagu Berhati-hati, membina
Tajuk: 6.5 Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan. Gurindam Bersabar objektif harian,
Berhati-hati di Jalan Raya Mematihu undang- rujuk Fokus
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan undang utama dan
perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Kosa Kata: Fokus
11.2 Aras 1 (i) Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. Kemahiran Bernilai sampingan
11.2 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai Jejantas, beralkohol, Tambah: yang dipilih
yang terdapat dalam bahan. hutan lipur, jaket untuk p&p
pemantul cahaya KB -menjana idea pada hari
- menghurai/ berkenaan.
mengulas
KP - muzik Penulisan A
- TMK Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 14 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. PKJR keseluruhan
Tema: 4.3 Aras 2 (i) Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah Ayat tunggal dan ayat unit, rujuk
Keselamatan Jalan Raya lawan dengan sopan. majmuk Nilai Murni: buku teks.
Kata adjektif
Bahagian 2 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Berhati-hati Untuk
maklumat khusus. Sebutan intonasi: Bersabar membina
Tajuk: 6.5 Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai Mematuhi undang- objektif harian,
Lebuh Raya di Malaysia bahan untuk mengukuhkan maklumat. Sajak undang rujuk Fokus
utama dan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan Kosa Kata: Kemahiran Bernilai Fokus
perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Tambah: sampingan
11.2 Aras 2 (i) Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej Penyelenggaraan, akta yang dipilih
dan nilai yang terdapat dalam bahan. parlimen, mengundang, KB - menganalisis untuk p&p
11.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam kemanusiaan - menjana idea pada hari
bahan. KP - KMD berkenaan.
- muzik
Penulisan A
Penulisan C
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 14 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang Tatabahasa: Ilmu: Objektif
pendirian dengan memberikan alsan yang sesuai secara sopan. keseluruhan
Tema: 4.3 Aras 3 (i) Membidas hujah lawan dengan memberi alasan Kata majmuk yang PKJR unit, rujuk
Keselamatan Jalan Raya yang wajar secara sopan. menerima imbuhan apitan buku teks.
Nilai Murni:
Bahagian 3 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Sebutan intonasi: Untuk
maklumat khusus. Berhati-hati membina
Tajuk: 6.5 Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk Sajak Mematuhi undang- objektif harian,
Bertimbang Rasa di Jalan membuat keputusan. Lagu undang rujuk Fokus
Raya utama dan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan Kemahiran Bernilai Fokus
perkataan, idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Tambah: sampingan
11.2 Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai Kosa Kata: yang dipilih
yang terdapat dalam bahan. KB - menjana idea untuk p&p
Terbabit, trafik, tragedi, - menyenarai pada hari
prihatin KP - muzik berkenaan.
- KMD
Penulisan B:
Jenis
syarahan/fakta
(Langkah-
langkah
Mengatasi
kemalangan
jalan Raya)
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 15 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat Tatabahasa: Ilmu: Objektif
dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. keseluruhan
Tema: 4.4 Aras 1 (i) Meneliti maklumat untuk membuat pilihan. Penanda wacana Sejarah unit, rujuk
Kemajuan Malaysia 4.4 Aras 1 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau buku teks.
menolak sesuatu pendapat. Sebutan intonasi: Nilai Murni:
Bahagian 1 Untuk
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Lagu Bersyukur membina
Tajuk: maklumat yang menyeluruh. Intonasi ayat objektif harian,
Melaka Bandar Raya 6.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk Kemahiran Bernilai rujuk Fokus
Bersejarah mendapatkan gambaran umum. Kosa Kata: Tambah: utama dan
6.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi Fokus
sesuatu teks untuk mendapatkan idea. Nusantara, gudang, KB - memberikan sampingan
membanteras, kuasa Pendapat yang dipilih
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang besar, tersohor - memadan untuk p&p
disampaikan oleh pihak lain. KP - muzik pada hari
11.4 Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh - TMK berkenaan.
pihak lain dengan teratur.
11.4 Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat Penulisan A
yang disampaikan oleh pihak lain.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 15 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat Tatabahasa: Ilmu: Objektif
dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. keseluruhan
Tema: 4.4 Aras 2 (i) Mempertimbangakan alasan untuk menerima atau Antonim KT unit, rujuk
Kemajuan Malaysia menolak pandangan dalam sesuatu perundingan. Sinonim buku teks.
Nilai Murni:
Bahagian 2 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Sebutan intonasi: Untuk
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang Bersyukur membina
Tajuk: dibaca. Intonasi ayat Berterima kasih objektif harian,
Cyberjaya 5.2 Aras 2 (ii) Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada rujuk Fokus
bahan yang dibaca. Kosa Kata: Kemahiran Bernilai utama dan
Tambah: Fokus
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan Cyberjaya, multimedia, bil sampingan
daripada teks. elektronik, kawalan trafik KB - memberikan yang dipilih
6.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea Pendapat untuk p&p
sokongan yang terdapat dalam teks. - menjana idea pada hari
KP - Kontekstual berkenaan.
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat
yang disampaikan oleh pihak lain. Penulisan B
11.4 Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan
pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 5

HASIL PEMBELAJARAN
PENGISIAN
UNIT/TEMA/BAHAGIAN Fokus Utama ( FU) SISTEM BAHASA CATATAN
KURIKULUM
Fokus Sampingan (FS)

Unit 15 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat Tatabahasa: Ilmu: Objektif
dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. keseluruhan
Tema: 4.4 Aras 3 (i) Menolak atau menerima pandangan dengan Antonim KT unit, rujuk
Kemajuan Malaysia memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Sinonim buku teks.
Nilai Murni:
Bahagian 3 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan Sebutan intonasi: Untuk
daripada teks. Bersyukur membina
Tajuk: 6.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokongan Intonasi ayat objektif harian,
Negaraku Maju yang terdapat dalam bahan bacaan. Kemahiran Bernilai rujuk Fokus
Kosa Kata: Tambah: utama dan
11.4 Memberikan komen dan pandangan tentangt pendapat Fokus
yang disampaikan oleh pihak lain. Infrastruktur, landskap, e- KB - menjana idea) sampingan
11.4 Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh perdagangan, KP - KMD yang dipilih
pihak lain. berautomasi untuk p&p
pada hari
berkenaan.

Penulisan B
(perbahasan)

Anda mungkin juga menyukai