Anda di halaman 1dari 47

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

UNIT 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Kata hubung - Pendidikan Moral Untuk objektif
Tema sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Penanda wacana - Pendidikan Seni keseluruhan unit,
Kekeluargaan Aras 1 Ayat majmuk - Kajian Tempatan rujuk buku teks.
(i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. Ayat perintah
Bahagian 1 Ayat penyata Nilai Murni Objektif P&P
Keluarga Kreatif 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Ayat seruan - Kerajinan Untuk membina
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Hormat-menghormati objektif harian, rujuk
Tajuk paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sebutan & intonasi - Tolong-menolong Fokus Utama (FU)
Menggapai Impian Aras 1 Ayat perintah - Menepati janji dan Fokus
(i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralingustik Ayat penyata - Semangat Sampingan (FS)
yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Ayat seruan bermasyarakat yang dipilih bagi
(ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan - Bekerjasama P&P pada hari
yang kukuh. Kosa kata berkenaan.
Diskaun Peraturan
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kaunter Sosiobudaya Penulisan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Lirik - Sopan santun Bahagian (A)
Aras 1 Manfaat - Menghormati orang Gambar tunggal
(i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan Melodi tua
ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membelek-belek Penulisan
Menerawang KBT Bahagian (B)
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Menyanjung Kemahiran Berfikir: Keperihalan
majmuk. Mengharumkan - Banding beza Naratif
Aras 1 Melanggan - Meramal
(i) Menulis pelbagai jenis ayat. Memproses - Menghubung kait Penulisan
Aras 2 Pengiktirafan - Menjana idea Bahagian (C)
(i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata Penelitian Cerita Positif
hubung. Terngiang-ngiang
Teruja

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 1
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 1 1.4 Aras 3 Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: BACAAN


(i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan Bekas tangan - Muzik SASTERA
Tema untuk memujuk pihak lain. Mata pencarian - Verbal-linguistik
Kekeluargaan (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara Ringan tulang - Interpersonal Kampung Oh
berhemah. Berpeluk tubuh Kampung
Bahagian 2 Masa itu emas Kajian Masa Depan Penantian
Keluarga Kreatif 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Pulang ke Kampung
intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Tatabahasa UPSR Pembelajaran
Tajuk Aras I - Kata nama am Kontekstual
Nenekku Kreatif (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal dan - Kata nama khas
ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. - Kata ganti nama Pembelajaran
(ii) Memahami perkataan, rangkai kata, ayat yang dibaca. Konstruktivisme

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks


yang tersurat dan tersirat.
Aras 1
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat.
(ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat


majmuk.
Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.


Aras 2
(i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur ayat.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 2
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
Tema Aras I
Kekeluargaan (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal dan
ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Bahagian 3 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang
Keluarga Kreatif dibaca.

Tajuk 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi
Impian Menjadi sampingan daripada teks.
Kenyataan Aras 1
(i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada
pelbagai bahan bacaan.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk


e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 2
(i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada
pelbagai genre.
(ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan


idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Aras 1
(i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda
wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.

- UNIT SATU TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 3
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Kata hubung - Kajian Tempatan Untuk objektif
Tema intonasi dan nada yang sesuai. Kata panggilan - Pendidikan Moral keseluruhan unit,
Kekeluargaan Aras 2 Frasa nama - Pendidikan Islam rujuk buku teks.
(i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang Frasa adjektif - Pendidikan Sivik dan
Bahagian 1 sesuai dalam perbualan. Ayat tanya - Kewarganegaraan Objektif P&P
Datuk di Ibu Kota Ayat majmuk Untuk membina
1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Nilai Murni objektif harian, rujuk
Tajuk bertatasusila. Kosa kata - Kasih sayang Fokus Utama (FU)
Berkunjung Ke Ibu Aras 1 Warisan - Hemah tinggi dan Fokus
Kota (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Seantero - Rasional Sampingan (FS)
(ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya Berdaulat - Hormat-menghormati yang dipilih bagi
dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan Syahdu P&P pada hari
penerangan. Mahligai Kewarganegaraan berkenaan.
(iii) Memberi jawapan yang tepat dengan alasan yang Sistem - Berbangga sebagai
munasabah. Monorel anak Malaysia Penulisan
Aras 2 Aksesori - Menghormati lagu Bahagian (A)
(i) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik Hartanah “Negaraku” Gambar bersiri (2)
yang dibincangkan. Saham
(ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang Gedung Peraturan Penulisan
diberikan. Teater Sosiobudaya Bahagian (B)
Swasta - Menghormati orang Situasi
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Bersantai tua Rangsangan
intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Khazanah
Aras 2 Gimnasium Penulisan
(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan Konsert Bahagian (C)
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Berkumandang Cerita Negatif
Mengorak

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 4
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Peribahasa KBT BACAAN
seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Cekik darah Kemahiran Berfikir: SASTERA
Tema intonasi dan nada yang sesuai. - Mengenal pasti idea
Kekeluargaan Aras 3 Tatabahasa UPSR utama dan idea Kampung Oh
(i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam - Kata sendi sampingan Kampung
Bahagian 2 perbualan. - Kata hubung - Menilai Menjerat Wak Wak
Datuk Di Ibu Kota - Penanda wacana - Membuat gambaran Seleranya Masakan
1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara mental Kampung
Tajuk bertatasusila. - Menganalisis
Hani Berkarya Aras 2 - Mengelas
(i) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik - Mengumpul
yang dibincangkan. - Mengkategori
(ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang
diberikan. Kecerdasan Pelbagai:
- Verbal-linguistik
4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang
pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara Pembelajaran Masteri:
sopan. - Soal jawab
Aras 2
(i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk atau Pembelajaran
topik perbahasan dengan mengemukakan hujah yang Kontekstual
rasional. - Menghubung kait

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan


intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
Aras I
(ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang
dibaca.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 5
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi


sampingan daripada teks.
Aras 2
(i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat
dalam teks.

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat


majmuk.
Aras 1
(i) Menulis pelbagai jenis ayat.
Aras 2
(i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata
hubung.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk


e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 1
(i) Mengenal pasti isi atau idea daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.
(ii) Membina draf karangan yang lengkap.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1
(i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak
lain dengan teratur.
(ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang
disampaikan oleh pihak lain.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 6
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 2 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi
sampingan daripada teks.
Tema Aras 1
Kekeluargaan (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada
pelbagai bahan bacaan.
Bahagian 3
Datuk Di Ibu Kota 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk.
Tajuk Aras 2
Menonton Konsert (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat
di Dewan Merdeka tunggal dan ayat majmuk.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk


e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 1
(i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber
berdasarkan tajuk.
(ii) Membina draf karangan yang lengkap.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1
(i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak
lain dengan teratur.
(ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang
disampaikan oleh pihak lain.

- UNIT DUA TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 7
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 3 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
bertatasusila. Kata arah - Kajian Tempatan Untuk objektif
Tema Aras 1 Kata tanya - Pendidikan Sivik dan keseluruhan unit,
Sekolah (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya Kata bilangan Kewarganegaraan rujuk buku teks.
dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan Ayat tunggal - Pendidikan Islam
Bahagian 1 penerangan. Ayat majmuk - Pendidikan Moral Objektif P&P
Sekolahku - Pendidikan Jasmani Untuk membina
1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Sebutan & Intonasi dan Kesihatan objektif harian, rujuk
Tajuk tentang sesuatu perkara Membaca teks - Matematik Fokus Utama (FU)
Sekolahku Ceria Aras 1 dan Fokus
(i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan Kosa kata Nilai Murni Sampingan (FS)
dengan menggunakan intonasi yang betul dan Dermawan - Kebersihan fizikal dan yang dipilih bagi
bersopan. Dimanfaatkan mental P&P pada hari
(ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan Disarankan - Kerjasama berkenaan.
mengikut keutamaan. Ditemukannya - Semangat
Dititikberatkan bermasyarakat Penulisan
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Fenomena - Hormat-menghormati Bahagian (A)
pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang Mendadak - Kasih sayang Gambar bersiri (3)
disampaikan oleh pihak lain. Mengesani - Kerajinan
Aras 3 Menguatkuasakan - Patriotisme Penulisan
(i) Memberikan komen dan cadangan balas yang NILAM - Baik hati Bahagian (B)
membina tentang sesuatu perkara berdasarkan Penganugerahan Dialog
pengalaman secara bersopan. Tetamu kehormat Kewarganegaraan Temu ramah
Sivik - Berbangga mewakili Wawancara
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Usaha murni sekolah pada
intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. peringkat negeri dan Penulisan
Aras 3 kebangsaan Bahagian (C)
(i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang - Menonjolkan ciri-ciri Cerita Negatif dan
betul. murid berwawasan cerita positif

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 8
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 3 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Peribahasa Peraturan BACAAN
maklumat khusus. Ulat buku Sosiobudaya SASTERA
Tema Aras 1 Mengikut jejak - Budaya mencintai
Sekolah (i) Membaca dan mencari fakta yang releven dengan Muafakat membawa kebersihan dan Kampung Oh
perkara yang dikehendaki dalam teks. berkat kecerian Kampung
Bahagian 2 Bagaimana acuan - Kata sapaan yang Sahabat Baharu
Sekolahku 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat begitulah kuihnya santun Pengalaman Baharu
majmuk. Seperti katak di - Berbual secara sopan
Tajuk Aras 3 bawah tempurung
Hari Kecemerlangan (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan Hendak seribu daya, KBT
Sekolah peluasan subjek dan predikat. tak nak seribu dalih Kemahiran Berfikir:
- Menentukan urutan
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk - Menjana idea
e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Tatabahasa UPSR - Menghubung kait
Aras 1 - Kata bantu - Merumus
(i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber - Kata bilangan - Menyusun atur
berdasarkan tajuk. - Penjodoh bilangan - Menganalogi
(ii) Membina draf karangan yang lengkap. - Membuat Keputusan
- Mentafsir
11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang - Menginterprestasi
disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1 Kemahiran TMK:
(i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak - Mengakses maklumat
lain dengan teratur.
(ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang Kemahiran BCB:
disampaikan oleh pihak lain. - Merujuki sumber
- Membina peta minda
- Membina jadual
- Membaca pantas

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 9
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 3 6.35 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi Kecerdasan Pelbagai:
sampingan daripada teks. - Verbal-linguistik
Tema Aras 3 - Interpersonal
Sekolah (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang - Intrapersonal
terdapat dalam teks.
Bahagian 3 Pembelajaran
Sekolahku 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Kontekstual:
maklumat khusus. - Menghubung kait
Tajuk Aras 1
Murid Cemerlang (i) Membaca dan mencari fakta yang releven dengan Pembelajaran
perkara yang dikehendaki dalam teks. Konstruktivisme

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau


catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 1
(i) Menulis dan menyusun maklumat kronologi.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan


perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran
Aras 1
(i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda
wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
(ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat
yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat
dalam karya yang dibaca.

- UNIT TIGA TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 10
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
tentang sesuatu perkara. Kata sendi nama - Pendidikan Untuk objektif
Tema Aras 2 Frasa sendi nama Keselamatan Jalan keseluruhan unit,
Keselamatan jalan (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk Ayat dasar Raya rujuk buku teks.
Raya membuat tindakan wajar. - Pendidikan Sivik dan
Sebutan & Intonasi Kewarganegaraan Objektif P&P
Bahagian 1 1.5 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi ayat bahasa Untuk membina
Perndidikan Lalu intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Malaysia Nilai Murni objektif harian, rujuk
Lintas Aras 3 - Hemah tinggi Fokus Utama (FU)
(ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. Kosa kata - Kerjasama dan Fokus
Tajuk Berhemah - Semangat Sampingan (FS)
Sentiasa Berhemat, 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Tragedi bermasyarakat yang dipilih bagi
Semua Selamat maklumat khusus. Angkari - Kasih sayang P&P pada hari
Aras 2 Baran berkenaan.
(i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven Papan pemuka Kewarganegaraan
daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan Kereta - Berbangga sebagai Penulisan
maklumat. Beg udara rakyat Malaysia Bahagian (A)
- Mengamalkan Gambar bersiri (4)
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai Peribahasa perlakuan yang
yang kemas dan cantik Malang tidak berbau bersopan dan Penulisan
Aras 1 Mencurah air ke daun bertatasusila ketika Bahagian (B)
(i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan keladi berada di jalan raya Fakta
kemas dan cantik. Janganlah sudah Rencana
terhantuk baru Peraturan
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan hendak tengadah Sosiobudaya Penulisan
perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. - Peribahasa Bahagian (C)
Aras 1 Sistem Ejaan - Laras bahasa Cerita Naratif
(ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat Ejaan kata dasar
yang menarik serta nilai dan pengajaran yang Ejaan kata terbitan
terdapat dalam karya yang dibaca.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 11
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa UPSR KBT: BACAAN
tentang sesuatu perkara - Kata bantu SASTERA
Tema Aras 2 - Kata bilangan Kemahiran Berfikir:
Keselamatan jalan (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat - Penjodoh bilangan - Menganalisis Kampung Oh
Raya dan terancang. - Mensintesis Kampung
Aras 3 - Membuat inferens Warisan Seni
Bahagian 2 (i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. - Meninterprestasi
Perndidikan Lalu - Mentafsir
Lintas 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan - Menilai
intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca.
Tajuk: Aras 3 Kemahiran BCB:
Cara Selamat (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. - Merujuki sumber
Menunggang Basikal - Membina peta minda
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks - Membaca pantas
yang tersurat dan tersirat.
Aras 2 Kajian Masa Depan:
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. Kecerdasan Pelbagai:
(ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. - Muzik
Aras 3 - Kinestetik
(i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan - Logik matematik
tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. - Interpersonal
- Intrapersonal
11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan
perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran.
Aras 1
(ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat
yang menarik serta nilai dan pengajaran yang
terdapat dalam karya yang dibaca.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 12
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 4 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau


tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang
Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai.
Keselamatan jalan Aras 2
Raya (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.
(ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan
Bahagian 3 menggunakan laras bahasa yang sesuai.
Perndidikan Lalu Aras 3
Lintas (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu
perkara.
Tajuk:
Pandu Cermat Jiwa 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks
Selamat yang tersurat dan tersirat.
Aras 2
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat.

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai


yang kemas dan cantik
Aras 1
(i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan
kemas dan cantik.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau


catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 3
(i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan
mengemukakan alasan.

- UNIT EMPAT TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 13
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 5 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
transaksi untuk mendapatkan barangan dan Penanda wacana - Pendidikan Seni Untuk objektif
Tema perkhidmatan. Kata ganda - Kajian tempatan keseluruhan unit,
Alam Sekitar Aras 1 Kata adjektif - Geografi rujuk buku teks.
(i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan Ayat majmuk - Sains
Bahagian 1 perkhidmatan yang diperlukan. Kata singkatan Objektif P&P
Warisan Alam (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa (Sinkope) Nilai Murni Untuk membina
berurusan. - Kerjasama objektif harian, rujuk
Tajuk: Aras 2 Sebutan & Intonasi - Cinta alam sekitar Fokus Utama (FU)
Menerokai Rahsia (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi Perbilangan - Tolong-menolong dan Fokus
Alam yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa Dialog - Semangat Sampingan (FS)
berurusan. Iklan bermasyarakat yang dipilih bagi
Aras 3 P&P pada hari
(i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam Kosa kata Kewarganegaraan berkenaan.
sesuatu urusan. Agensi - Cinta akan tanah air
Penginapan Penulisan
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Pakej Peraturan Bahagian (A)
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Wang cagaran Sosiobudaya Gambar Tunggal
yang dibaca. Tenggiling - Kesantunan bahasa
Aras 1 Sumpah-sumpah - Laras bahasa Penulisan
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan Reriang Bahagian (B)
intonasi yang betul. Mergastua KBT: Laporan
Aras 3 Unggas
(i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Damar Kemahiran Berfikir: Penulisan
sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Misteri - Menjana idea Bahagian (C)
(ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Khazanah - Meramal Teks (Fakta)
Sinkope - Menganalisis
- Mengkategori
- Mereka cipta

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 14
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Tatabahasa UPSR Kecerdasan Pelbagai: BACAAN
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara - Kata penguat - Verbal-linguistik SASTERA
Tema yang dibaca. - Kata penegas - Interpersonal
Alam Sekitar Aras 1 - Pengimbuhan - Visual-ruang Kampung Oh
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan - Naturalis Kampung
Bahagian 2 intonasi yang betul. Berat Hati
Warisan Alam Aras 3 Kajian Masa Depan:
(i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,
Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Pembelajaran
Alam Penuh Misteri (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Kontekstual:
- Menghubung kait
6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan Sesuatu
cerita atau maklumat yang diberikan. Pembelajaran
Aras 3 Konstruktivisme
(i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks
untuk mendapatkan kewajaran ramalan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 1
(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan
tajuk.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan


dibaca.
Aras 1
(i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk
membuat ringkasan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 15
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara
Tema yang dibaca.
Alam Sekitar Aras 1
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang
Bahagian 3 dibaca.
Warisan Alam Aras 3
(i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar,
Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
Mensyukuri Nik
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan
karangan.
Aras 3
(i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri
wacana yang baik.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan


dibaca.
Aras 1
(i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk
membuat ringkasan.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari


aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai
dan pengajaran dan gaya bahasa.
Aras 3
(i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera.

- UNIT LIMA TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 16
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 6 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
bertatasusila. Penjodoh bilangan - Kajian tempatan Untuk objektif
Tema Aras 3 Kata tunggal - Pendidikan Seni keseluruhan unit,
Kebudayaan (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara Kata adjektif - Pendidikan Sivik dan rujuk buku teks.
dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Ayat majmuk Kewarganegaraan
Bahagian 1 Objektif P&P
Rencamnya Budaya 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Kosa kata Nilai Murni Untuk membina
Kita intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Adat istiadat - Kasih sayang objektif harian, rujuk
yang dibaca. Animisme - Hemah tinggi Fokus Utama (FU)
Tajuk: Aras 2 Dikormesialkan - Kerajinan dan Fokus
Foto Tanda (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang Estetik Sampingan (FS)
Persahabatan dibaca. Janggal Kewarganegaraan yang dipilih bagi
Lenggang-lenggok - Mengenali P&P pada hari
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Meliuk-liuk kebudayaan etnik di berkenaan.
maklumat yang menyeluruh. Mempromosikan negara kita
Aras 2 Memartabatkan Penulisan
(i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata Tradisional Peraturan Bahagian (A)
sesebuah buku. Warkah Sosiobudaya Gambar Bersiri (2)
- Menghargai
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada Tatabahasa UPSR kebudayaan kaum lain Penulisan
bahan yang didengar atau dibaca. - Kata Yang Tepat Bahagian (B)
Aras 3 - Peribahasa KBT: Surat Kiriman Tidak
(i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. - Bahasa Istana Rasmi Surat Kiriman
Kemahiran Berfikir: Tidak Rasmi
9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau - Merumus
catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. - Mengelaskan Penulisan
Aras 2 - Membuat kesimpulan Bahagian (C)
(i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang - Menilai Dialog
dikemukakan mengikut keutamaan. - Menyusun atur

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 17
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 6 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kecerdasan Pelbagai: BACAAN
tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang - Verbal-linguistik SASTERA
Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai.
Kebudayaan Aras 3 Pembelajaran Sisa-sisa
(ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara Kontekstual: Perjuangan
Bahagian 2 yang teliti dengan menggunakan laras bahasa secara - Menghubung kait Anak Ayah
Rencamnya Budaya tepat dan padat.
Kita Kemahiran BCB:
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan - Bacaan intensif
Tajuk: pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang
Warkah dari Sabah disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1
(i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong
atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan
maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara
bersopan.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 2
(i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat
tunggal dan ayat majmuk.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau


catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 2
(i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang
dikemukakan mengikut keutamaan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 18
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 6 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan


pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang
Tema disampaikan oleh pihak lain.
Kebudayaan Aras 2
(i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila
Bahagian 3 tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.
Rencamnya Budaya
Kita 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Tajuk: Aras 2
Satu Negara (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat
Pelbagai Perayaan tunggal dan ayat majmuk.

9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau


catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 2
(i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang
dikemukakan mengikut keutamaan.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 2
(i) Membandingkan dan membezakan pandangan
pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.

- UNIT ENAM TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 19
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Frasa nama - Kajian tempatan Untuk objektif
Tema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Ayat aktif - Sejarah keseluruhan unit,
Pelancongan Aras 1 Ayat pasif rujuk buku teks.
(i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila Penanda wacana Nilai Murni
Bahagian 1 tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. - Keberanian Objektif P&P
Jauh Perjalanan Luas (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Sistem Ejaan - Patriotisme Untuk membina
Pandangan kukuh. Kata nama khas - Hormat-menghormati objektif harian, rujuk
Aras 2 Kata pinjaman - Kerjasama Fokus Utama (FU)
Tajuk: (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang - Kejujuran dan Fokus
Potret Kenangan diminta dengan sopan. Kosa kata - Kesyukuran Sampingan (FS)
(ii) Mengemukakan pendapat untuk merujuk pihak Botanical - Kerajinan yang dipilih bagi
tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Menonjolkan P&P pada hari
intonasi dan gaya yang sesuai. Mencerminkan Kewarganegaraan berkenaan.
Festival - Pelancongan domestik
3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Brosur - Mesej sajak Penulisan
terancang. Citrawarna “Indah Negeriku” Bahagian (A)
Aras 1 Citarasa Gambar Bersiri (3)
(i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas Pamplet Peraturan
dengan intonasi ,sebutan dan gaya bersahaja. Khazanah Sosiobudaya Penulisan
(ii) Membidas hujah dengan mengemukakan alasan yang Strawberi - Budaya menziarahi Bahagian (B)
kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Teluki (carnation) rakan dan saudara- Catatan
Mengabadikan mara
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk Mendeklamasikan - Berbahasa sopan Penulisan
mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji Sayembara kepada ibu bapa Bahagian (C)
termasuk maklumat daripada internet. Destinasi - Berhujah dengan Berita
Aras 1 Hentian Rehat dan santun
(i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang Rawat(R&R)
betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Berlibur

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 20
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kosa kata KBT: BACAAN
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Berdaulat SASTERA
Tema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Mestamu Kemahiran Berfikir:
Pelancongan Aras 1 Deklamator - Menjana idea Sisa-sisa
(ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang (Pendeklamasi) - Menghubung kait Perjuangan
Bahagian 2 kukuh. Demonstrasi - Menilai Penat Lelah yang
Jauh Perjalanan Luas Domestik - Membuat keputusan Berbaloi
Pandangan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Marin - Mereka cipta
maklumat secara menyeluruh. Merangsang - Mengenal pasti idea
Tajuk: Aras 1 Media elektronik utama dan idea
Seronoknya (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk Lintas langsung sokongan
Melancong mendapatkan gambaran umum. Jaket pantul cahaya - Merumus
Beroperasi - Meringkaskan
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Bioteknologi - Menyelesaikan
yang tersurat dan tersirat. Ekosistem masalah
Aras 1 Ekstrem - Membanding
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu Fiesta - Menganalisis
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang Mencandat - Mentafsir
tersurat. - Mensintesis
Aras 3 Peribahasa - Mengkategori
(i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan Peribahasa daripada
tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. perkataan bukit Kemahiran TMK:
- Mengakses maklumat
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Tatabahasa UPSR
dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - Sinonim Kemahiran BCB:
Aras 3 - Antonim - Membaca tajuk untuk
(i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk - Pemajmukan mendapatkan
membina teks berkaitan sesuatu tajuk. gambaran umum

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 21
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kemahiran BCB:


menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Membaca tajuk untuk
Tema paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mendapatkan
Pelancongan Aras 2 gambaran umum
(ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak - Membaca dan
Bahagian 3 tertentu dengan mengemukakan kata, ungkapan, mencatat
Jauh Perjalanan Luas ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. - Merangka isi karangan
Pandangan - Merujuki kamus
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang - Mengecam isi
Tajuk: sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi
Merakamkan Kisah sesebuah karangan. Kajian Masa Depan:
Perjalanan Aras 3
(i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan Kecerdasan Pelbagai:
dengan menggunakan penanda wacana untuk - Verbal-linguistik
menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. - Interpersonal
- Intrapersonal
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan - Muzik
dibaca.
Aras 2 Pembelajaran
(i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan Konstruktivisme:
daripada bahan yang dibaca.
Pembelajaran
11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik Kontekstual:
dalam sesebuah karya. - Menghubung kait
Aras 3
(i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah
karya secara kritis.

- UNIT TUJUH TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 22
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 8 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Imbuhan awalan - Kesusasteraan Melayu Untuk objektif
Tema ungkapan dan ayat yang sesuai. Kata kerja keseluruhan unit,
Kesusasteraan Aras 2 Kata seru Nilai Murni rujuk buku teks.
(i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat Kata pangkal ayat - Baik hati
Bahagian 1 dalam sesuatu pengucapan. Ayat seruan - Kejujuran Objektif P&P
Cerita Rakyat Penanda wacana - Kerjasama Untuk membina
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau objektif harian, rujuk
Tajuk: tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang Sebutan & Intonasi Peraturan Fokus Utama (FU)
Cerita Asal Usul tepat dan laras bahasa yang sesuai. Intonasi ayat bahasa Sosiobudaya dan Fokus
Aras 2 Malaysia - Peribahasa Sampingan (FS)
(ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan - Laras bahasa yang dipilih bagi
menggunakan laras bahasa yang sesuai. Kosa kata P&P pada hari
Bertembung KBT: berkenaan.
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Menuntut
intonasi yang betul & memahami perkataan yang dibaca. Berguru Kemahiran Berfikir: Penulisan
Aras 2 Petunjuk - Mencirikan Bahagian (A)
(i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan Semerbak - Mengelaskan Gambar Bersiri (4)
penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Terkebil-kebil - Mengumpul
Hatta - Mengkategori Penulisan
8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang Masyghul - Mengitlak Bahagian (B)
sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi Diterpa - Menginterprestasi Perbincangan
sesebuah karangan. Hikmat - Mentafsir
Aras 1 Mengodek-ngodek - Meramalkan Penulisan
(i) Mengemukakan isi atau idea mengikut urutan dengan - Menyusun atur Bahagian (C)
mengemukakan penanda wacana yang sesuai. Peribahasa Pantun
Aras 2 Kais pagi makan pagi, Kemahiran BCB:
(i) Menyusun dan menggunakan penanda wacana untuk kais petang makan
menghasilkan pemerengganan yang kohesi. petang Kajian Masa Depan:

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 23
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 8 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: BACAAN
menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Peribahasa daripada - Verbal-linguistik SASTERA
Tema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. perkataan bukit - Muzik
Kesusasteraan Aras 1 - Kinestetik Sisa-sisa
(ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Tatabahasa UPSR - Visual-ruang Perjuangan
Bahagian 2 kukuh. - Menentukan - Interpersonal Dugaan Bertamu
Cerita Rakyat Jawapan - Intrapersonal
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan - Membina Soalan
Tajuk: maklumat secara menyeluruh. - Kata Banyak Makna Pembelajaran
Cerita Teladan Aras 1 Kontekstual:
(i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks atau petikan - Menghubungkaitkan isi
untuk mendapatkan gambaran umum. pelajaran dengan
pengalaman harian
7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks murid, masyarakat dan
yang tersurat dan tersirat. alam pekerjaan
Aras 1
(i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu
perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang
tersurat.
Aras 3
(i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan
tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 3
(i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk
membina teks berkaitan sesuatu tajuk.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 24
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 8 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang


sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun.
Tema Aras 1
Kesusasteraan (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan
pandangan yang meyakinkan.
Bahagian 3 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.
Cerita Rakyat Aras 3
(i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum
Tajuk: balas.
Cerita Luar Negara (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras
bahasa yang betul.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis


ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera
dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
Aras 2
(i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks
prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari


aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai
dan pengajaran dan gaya bahasa.
Aras 1
(i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya
sastera.

- UNIT LAPAN TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 25
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 9 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
bertatasusila. Kata majmuk - Pendidikan Jasmani Untuk objektif
Tema Aras 1 Ayat majmuk dan Kesihatan keseluruhan unit,
Kesihatan (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Tanda baca - Sains rujuk buku teks.
(iii) Memberi jawapan yang tepat dengan alasan yang
Bahagian 1: munasabah. Sebutan & Intonasi Nilai Murni Objektif P&P
Sejahtera Sepanjang Dikir barat - Kebersihan fizikal dan Untuk membina
Masa 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang Dialog mental objektif harian, rujuk
sesuatu perkara secara terpeinci, tepat dan tersusun. Ceramah - Menjaga kebersihan Fokus Utama (FU)
Tajuk: Aras 1 - Kesyukuran dan Fokus
Makanan Dijaga (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan Kosa kata Sampingan (FS)
Kesihatan pandangan yang meyakinkan. Obesiti Peraturan yang dipilih bagi
Terpelihara (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Koronari Sosiobudaya P&P pada hari
Diabetes - Menghargai jasa berkenaan.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Nutrien - Menghormati orang
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Kolesterol lain Penulisan
yang dibaca. Risalah Bahagian (A)
Aras 3 Piramid KBT: Aktiviti akan berlaku
(i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Organ
sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang Mengepam Kemahiran Berfikir: Penulisan
sesuai. Berdenyut - Menyatakan sebab Bahagian (B)
(ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Imun - Meramalkan Cerita
Unggul - Menghubung kait
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai Indeks Jisim Tubuh - Menjana idea Penulisan
yang kemas dan cantik Batu karang Bahagian (C)
Aras 2 Mendadak Sajak
(i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat Buah pinggang
tunggal dan ayat majmuk.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 26
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 9 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kosa kata Kecerdasan Pelbagai: BACAAN
tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang Daya ingatan - Muzik SASTERA
Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai. Suruhanjaya - Verbal-linguistik
Kesihatan Aras 1 Pesuruhjaya - Interpersonal Sisa-sisa
(i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas Membaham Perjuangan
Bahagian 2: dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. Pertautan Kajian Masa Depan: Terima Hakikat
Sejahtera Sepanjang (ii) Membidas hujah dengan alasan yang kukuh Strok Mama, Kau Satu
Masa menggunakan kesantunan bahasa. Merembeskan Pembelajaran dalam Seribu
Kontekstual:
Tajuk: 6.5 Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara Tatabahasa UPSR
Sihat Tanpa Rokok yang dikehendaki dalam teks. - Jenis Ayat Pembelajaran
Aras 3 - Ayat Sama Maksud Konstruktivisme:
(I) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan - Struktur Ayat atau
untuk membuat kesimpulan. Gamatis

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.


Aras 1
(i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca
yang betul.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.


Aras 2
(i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan
penggunaan kata dan struktur ayat.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 3
(i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh
pihak lain.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 27
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 9 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang


sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun.
Tema Aras 1
Kesihatan (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan
pandangan yang meyakinkan.
Bahagian 3: (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.
Sejahtera Sepanjang
Masa 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu
cerita atau maklumat yang diberikan.
Tajuk: Aras 1
Tangan Penentu (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang
Kesihatan dibaca untuk membuat ramalan.
(ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat
yang diperoleh.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.


Aras 3
(i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam
penulisan.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 3
(i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh
pihak lain.

- UNIT SEMBILAN TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 28
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 10 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Kata penegas - Kajian Tempatan Untuk objektif
Tema ungkapan dan ayat yang sesuai. Kata penguat keseluruhan unit,
Sejarah Aras 1 hadapan Nilai Murni rujuk buku teks.
(i) Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan Kata penguat - Rasional
Bahagian 1 tersirat berdasarkan intonasi. belakang - Patriotisme Objektif P&P
Sejarah Sumber Aras 3 Kata penguat bebas - Hormat-menghormati Untuk membina
Pengajaran (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan Ayat majmuk - Bekerjasama objektif harian, rujuk
secara analitis. Fokus Utama (FU)
Tajuk Sebutan & Intonasi Kewarganegaraan dan Fokus
Kembara Sejarah 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang Ayat tanya - Mengambil iktibar Sampingan (FS)
sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. Ayat perintah daripada sejarah yang dipilih bagi
Aras 2 negara P&P pada hari
(i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi Kosa kata - Memulihara bahan berkenaan.
dengan terperinci. Bangsawan sejarah
Durjana Penulisan
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada Digembleng Peraturan Bahagian (A)
bahan yang didengar atau dibaca. Generasi Sosiobudaya Aktiviti sedang
Aras 2 Jurutulis - Menghormati tetamu berlaku
(i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran Kerjaya
kerangka. Kudrat KBT: Penulisan
Lanun Bahagian (B)
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk Mengutarakan Kemahiran Berfikir: Perbincangan
e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Memulihara - Mengenal pasti idea
Aras 2 Nestapa utama Penulisan
(i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada Peribumi - Membanding beza Bahagian (C)
pelbagai genre. Pusara - Mengenal pasti sebab Cerita sastera
(ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. Tinggalan akibat

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 29
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 10 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: BACAAN
tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Ikut jejak - Muzik SASTERA
Tema ungkapan dan ayat yang sesuai. Atas angin - Verbal-linguistik
Sejarah Aras 3 Hati waja - Interpersonal Sisa-sisa
(i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan Perjuangan
Bahagian 2 secara analitis. Tatabahasa UPSR Kajian Masa Depan: Ujian Yang Maha
Sejarah Sumber - Kata Kerja Esa
Pengajaran 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang - Kata Adjektif Kemahiran BCB: Demi Anis dengan
pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara - Kata Hampir Sama - Berbincang Maria
Tajuk sopan. Maksud
Bahan Sejarah Aras 3
(i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah
lawan dengan sopan.

6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan


maklumat yang menyeluruh.
Aras 1
(i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk
mendapatkan gambaran umum
(ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir
sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum.

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan


bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
Aras 1
(i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan
minat membaca.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 30
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 10 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk


mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji
Tema termasuk maklumat daripada internet.
Sejarah Aras 3
(ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat
Bahagian 3 berkaitan sesuatu topik.
Sejarah Sumber
Pengajaran 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis
ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera
Tajuk dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu
Kesan Sejarah kepada pembaca
Aras 3
(i) Menklasifkasikan berbagai-bagai jenis ayat yang
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk


e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.
Aras 3
(i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib
dan kemas dengan menggunakan bahasa yang
tepat, indah dan menarik.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan


perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.
Aras 3
(i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dan
pengajaran diperoleh daripada bahan secara kritis.

- UNIT SEPULUH TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 31
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 11 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
bertatasusila. Penjodoh bilangan - Sains Untuk objektif
Tema Aras 2 Kata tunggal - Sejarah keseluruhan unit,
Pengetahuan Am (i) Mengemukakan soalan yang releven tentang topik Kata adjektif - Seni Bina rujuk buku teks.
yang dibincangkan. Ayat majmuk - Sastera
Bahagian 1 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang - Kajian Tempatan Objektif P&P
Serba Tahu diberikan. Kosa kata Untuk membina
Alga Nilai Murni objektif harian, rujuk
Tajuk 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang Anatomi - Keberanian Fokus Utama (FU)
Pelik tetapi Benar menyakinkan. Arkitek - Patriotisme dan Fokus
Aras 2 Berteleku - Hormat-menghormati Sampingan (FS)
(i) Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan Biografi - Kerjasama yang dipilih bagi
mengemukakan bukti yang sahih. Celcius - Kerajinan P&P pada hari
Cepu debunga - Rasional berkenaan.
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Dicerna - Hemah tinggi
intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Diendahkan - Berdikari Penulisan
yang dibaca. Diklasifikasikan - Kasih sayang Bahagian (A)
Aras 1 Dinasti Aktiviti Telah
(i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan Ekspedisi Peraturan Berlaku
intonasi yang betul. Ensiklopedia Sosiobudaya
(ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang Enzim Penulisan
dibaca. Estetika KBT Bahagian (B)
Filamen Kemahiran Berfikir: Berita
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk Fotokopi - Menjana idea
e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Fotostat - Menghubung kait Penulisan
Aras 3 Gimnasium - Menilai Bahagian (C)
(i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib Hampa gas - Mengkategori Cerita Peristiwa
dan kemas dengan menggunakan bahasa yang Identiti - Membuat keputusan
tepat, indah dan menarik. Ilmuwan - Mereka cipta

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 32
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 11 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu Kosa kata - Mengenal pasti idea BACAAN
cerita atau maklumat yang diberikan. Inovasi utama dan idea SASTERA
Tema Aras 1 Kabin sokongan
Pengetahuan Am (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang Kadangkala - Mencirikan Sisa-sisa
dibaca untuk membuat ramalan. Kalimantang - Merumus Perjuangan
Bahagian 2 (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat Karpel - Meringkaskan Terubatnya Sebuah
Serba Tahu yang diperoleh. Kasuari - Menyelesaikan Kerinduan
Kelenjar masalah
Tajuk 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Klorofil - Membanding
Seronoknya bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Koleksi - Menganalisis
Membaca memperkukuh minat membaca. Konvesyen - Mentafsir
Aras 3 Memotivasikan - Mensintesis
(i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang Mengiktiraf - Rasional
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menyerlah
Organ Kemahiran Teknologi
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan Oseonografi Maklumat Dan
karangan. Ovari Komunikasi:
Aras 2 Ovum - Meneroka laman web
(i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik Pembiakan - Carian maklumat di
untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. Pendebungaan internet
Penghadaman
10.1 Menghaslkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk Platform Kemahiran Belajar
e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Ranggi Cara Belajar:
Aras 3 Sepal - Membaca pantas
(i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib Stamen - Merujuki sumber
dan kemas dengan menggunakan bahasa yang Stigma - Merujuki kamus
tepat, indah dan menarik. Telekomunikasi - Membaca senyap
Tantakel - Mencatat fakta

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 33
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 11 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang Toreks Kajian Masa Depan
menyakinkan. Tungsten
Tema Aras 2 Kecerdasan Pelbagai:
Pengetahuan Am (i) Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan Peribahasa - Verbal-linguistik
mengemukakan bukti yang sahih. Peribahasa daripada - Interpersonal
Bahagian 3 nama haiwan dan - Intrapersonal
Serba Tahu 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu tumbuhan.
cerita atau maklumat yang diberikan. Pembelajaran
Tajuk Aras 1 Tatabahasa UPSR Konstruktivisme
Indahnya Seni Bina (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang - Kata Penguat
dibaca untuk membuat ramalan. - Kata Penegas Pembelajaran
(ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat - Pengimbuhan Kontekstual
yang diperoleh.

9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan.


Aras 1
(i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca
yang betul.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik


dalam sesebuah karya.
Aras 1
(i) Memberikan komen tentang perkara yang menarik
dalam sesebuah karya.

- UNIT SEBELAS TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 34
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 12 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
dibaca atau dialami. Imbuhan apitan - Kajian Tempatan Untuk objektif
Tema Aras 1 Kata kerja keseluruhan unit,
Pertanian (i) Bercerita secara spontan tentang sesuatu perkara Kata hubung Nilai Murni rujuk buku teks.
dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. Kata nafi - Kerajinan
Bahagian 1 Ayat majmuk - Patriotisme Objektif P&P
Pertanian Penjana 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan Ayat pasif - Kesyukuran Untuk membina
Kesejahteraan bahasa yang sesuai dan tepat. objektif harian, rujuk
Aras 3 Sistem Ejaan Kewarganegaraan Fokus Utama (FU)
Tajuk (i) Membentangkan tindakan susulan bagi Ejaan kata dasar dan - Sentiasa dan Fokus
Lembah Buah- menyelesaikan sesuatu tugasan. kata terbitan mempertingkatkan Sampingan (FS)
buahan usaha yang dipilih bagi
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi Sebutan & Intonasi P&P pada hari
sampingan daripada teks. Intonasi ayat bahasa Peraturan berkenaan.
Aras 3 Malaysia Sosiobudaya
(i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang - Peribahasa Penulisan
terdapat dalam teks. Kosa kata Bahagian (A)
Kontan KBT Gambar bersiri (3)
9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Eksotik Kemahiran Berfikir:
Aras 3 Calet - Membuat inferens Penulisan
(i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan Tenusu - Menyelesaikan Bahagian (B)
dan tanda baca yang betul. Gelatin masalah Cerita Peribahasa
Akuakultur - Mengenal pasti idea
10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan Rasional utama dan idea Penulisan
dibaca. Inovasi sokongan Bahagian (C)
Aras 3 Slogan - Merumus Cerita Positif
(i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam Prestasi - Meringkas
bentuk perenggan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 35
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 12 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Peribahasa - Menyusun atur BACAAN
tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang Membuka jalan - Mereka cipta SASTERA
Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai. Titik peluh
Pertanian Aras 1 Harapan cerah Kemahiran Belajar Gelap Menanti
(ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. Memerah otak Cara Belajar: Cerah
Bahagian 2 Membuka mata - Menulis laporan dalam Mula Bersekolah
Pertanian Penjana 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang bentuk grafik
Kesejahteraan meyakinkan. Tatabahasa UPSR
Aras 3 - Kata Yang Tepat Kajian Masa Depan
Tajuk (i) Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan - Peribahasa
Penternakan mengemukakan bukti yang wajar. - Bahasa Istana Kecerdasan Pelbagai:
- Verbal-linguistik
6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk - Visual-ruang
mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji - Intrapersonal
termasuk maklumat daripada internet. - Interpersonal
Aras 2
(i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan Pembelajaran
maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. Kontekstual

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Pembelajaran


bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Konstruktivisme
memperkukuh minat membaca.
Aras 3
(i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 36
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat


majmuk.
Aras 2
(i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata
hubung.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian


berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 1
(i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi
sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada


bahan yang didengar atau dibaca.
Aras 2
(i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran
kerangka.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan


dibaca.
Aras 3
(i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam
bentuk perenggan.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 37
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 12 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang


menyakinkan.
Tema Aras 3
Pertanian (i) Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan
mengemukakan bukti yang wajar.
Bahagian 3
Pertanian Penjana 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan
Kesejahteraan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan
memperkukuh minat membaca.
Tajuk Aras 3
Envo Diesel (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang
memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian


berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 1
(i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama
dengan menggunakan ayat yang gramatis.

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan


dibaca.
Aras 3
(i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam
bentuk perenggan.

- UNIT DUA BELAS TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 38
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 13 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
tentang sesuatu perkara. Ayat penyata - Sains Untuk objektif
Tema Aras 3 Ayat tanya - Geografi keseluruhan unit,
Sains dan Reka Cipta (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. Ayat perintah rujuk buku teks.
(ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk Ayat tunggal Nilai Murni
Bahagian 1 membuat tindakan yang tepat. Ayat majmuk - Menghargai jasa Objektif P&P
Ciptaan Sains (iii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat Kata penguat - Mencintai ilmu Untuk membina
Memudahkan dan tersusun berpandukan peraturan-peraturan - Kesyukuran objektif harian, rujuk
Manusia tertentu. Sebutan & Intonasi Fokus Utama (FU)
Ayat tanya Peraturan dan Fokus
Tajuk 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Berita Sosiobudaya Sampingan (FS)
Sains dalam pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang - Menghormati orang yang dipilih bagi
Kehidupan disampaikan oleh pihak lain. Kosa kata lain P&P pada hari
Aras 3 Elektrik arus berkenaan.
(i) Memberikan komen dan cadangan balas yang Elektrik statik KBT
membina tentang sesuatu perkara berdasarkan Medan elektrik Kemahiran Berfikir: Penulisan
pengalaman secara bersopan. Nutrien - Membanding beza Bahagian (A)
Berkumandang - Membuat gambaran Situasi Akan Berlaku
6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Penyerap mental
Aras 3 Jurutera robotik - Menghubung kait Penulisan
(i) Memberikan pandangan tentang cirri-ciri penulisan Diprogramkan - Menjana idea Bahagian (B)
genre. Litar elektronik Syarahan
Alat kawalan jauh Kecerdasan Pelbagai:
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Akses internet - Muzik Penulisan
dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Lampu indikator - Verbal-linguistik Bahagian (C)
Aras 1 Surat elektronik - Interpersonal Petikan Fakta
(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan Piramid
tajuk.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 39
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 13 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kosa kata Kajian Masa Depan BACAAN
tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang Teknologi SASTERA
Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai. Perindustrian Pembelajaran
Sains dan Reka Cipta Aras 2 Kecanggihan Kontekstual Gelap Menanti
(i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Industri desa Cerah
Bahagian 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan Keupayaan Pembelajaran Perkelahan di Jeram
Ciptaan Sains menggunakan laras bahasa yang sesuai. Automatik Konstruktivisme Kejadian Kecurian
Memudahkan
Manusia 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Tatabahasa UPSR
Aras 2 - Sinonim
Tajuk (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa - Antonim
Robot Membantu dalam pelbagai genre. - Pemajmukan
Manusia Aras 3
(i) Memberikan pandangan tentang cirri-ciri penulisan
genre.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis


ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera
dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu
kepada pembaca.
Aras 1
(i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan
dengan menyatakan sebab

8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian


berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 2
(i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi
sampingan supaya menjadi ayat gramatis.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 40
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 13 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan


menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur
Tema paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.
Sains dan Reka Cipta Aras 3
(i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan
Bahagian 3 untuk memujuk pihak lain.
Ciptaan Sains
Memudahkan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian
Manusia berdasarkan sesuatu perkara.
Aras 2
Tajuk (i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi
Teknologi Baharu sampingan supaya menjadi ayat gramatis.
Menguasai Desa
8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan
karangan.
Aras 1
(i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti
isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan.
(ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan
format.

11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang perkara yang


disampaikan oleh pihak lain.
Aras 1
(i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak
lain dengan teratur.

- UNIT TIGA BELAS TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 41
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 14 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
dibaca atau dialami. Kata penekan - Kajian Tempatan Untuk objektif
Tema Aras 1 Kata majmuk keseluruhan unit,
Hubungan Serantau (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara Imbuhan sisipan Nilai Murni rujuk buku teks.
dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. Ayat tunggal - Rasional
Bahagian 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang Ayat majmuk - Patriotisme Objektif P&P
Jiran Serantau didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. - Hormat-menghormati Untuk membina
Aras 2 Sebutan & Intonasi - Bekerjasama objektif harian, rujuk
Tajuk (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh Bercerita dengan Fokus Utama (FU)
Misi Kemanusiaan penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan sebutan intonasi yang Kewarganegaraan dan Fokus
intonasi yang baik. betul - Mengambil iktibar Sampingan (FS)
daripada malapetaka yang dipilih bagi
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian Kosa kata yang melanda P&P pada hari
berdasarkan sesuatu perkara. Terjejas berkenaan.
Aras 3 Menawarkan Peraturan
(i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi Hartanah Sosiobudaya Penulisan
perenggan yang koheran. Pengagguran - Membantu jiran yang Bahagian (A)
(ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang Mega menghadapi Situasi Sedang
sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat Meneroka malapetaka Berlaku
huraian. Cari gali
Anutan KBT Penulisan
9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada Menjangkau Kemahiran Berfikir: Bahagian (B)
bahan yang didengar atau dibaca. Serantau - Mengenal pasti idea Perbahasan
Aras 1 Risikan utama dan idea
(i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan sampingan Penulisan
membuat catatan. - Menilai Bahagian (C)
- Mentafsir Berita

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 42
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 14 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta Peribahasa - Meringkas BACAAN
sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Tulang belakang - Menganalisis SASTERA
Tema Aras 3 Bekas tangan
Hubungan Serantau (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar Lain padang lain Kecerdasan Pelbagai: Gelap Menanti
menggunakan bahasa yang betul. belalang - Verbal-linguistik Cerah
Bahagian 2 Suka hati - Interpersonal Sayang Bertukar
Jiran Serantau 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang Buah tangan Dendam
pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara Pembelajaran Sebuah Kehilangan
Tajuk sopan. Tatabahasa UPSR Kontekstual
Jiran Bestari Aras 1 - Menentukan
(i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk Jawapan Kemahiran Belajar
perbahasan dengan mengemukakan hujah yang - Membina Soalan Cara Belajar:
rasional. - Kata Banyak Makna - Mencatat nota

7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan Pembelajaran


bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan Konstruktivisme
memperkukuh minat membaca.
Aras 2 Kajian Masa Depan
(i.) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pebagai
bahan yang dibaca.

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.


Aras 1
(i) Mengenal pastik dan membetulkan kesilapan ejaan,
perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 43
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 14 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak


pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata
Tema sepakat.
Hubungan Serantau Aras 3
(i) Menerima atau menolak pandangan dengan
Bahagian 3 memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu
Jiran Serantau perundingan untuk mendapatkan persetujuan.

Tajuk 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.


Negara Serantau Aras 1
(i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata,
peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre.

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik


dalam sesebuah karya.
Aras 2
(i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam
sesebuah karya.

- UNIT EMPAT BELAS TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 44
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 15 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit
bahasa yang sesuai dan tepat. Kata bantu - Sains Untuk objektif
Tema Aras 1 Ayat tanya - Sejarah keseluruhan unit,
Angkasa Lepas (i) Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan Ayat seruan - Sastera rujuk buku teks.
dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai.
Bahagian 1 Sistem Ejaan Nilai Murni Objektif P&P
Satu Penerokaan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Kata nama khas - Berdikari Untuk membina
terancang. Kata pinjaman - Hemah tinggi objektif harian, rujuk
Tajuk Aras 2 Tanda baca - Hormat-menghormati Fokus Utama (FU)
Bijak Berkomunikasi (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu - Kerajinan dan Fokus
tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, Sebutan & Intonasi - Kerjasama Sampingan (FS)
intonasi dan gaya yang sesuai. Pengucapan umum - Patriotisme yang dipilih bagi
- Keberanian P&P pada hari
4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak Kosa kata - Kejujuran berkenaan.
pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata Asteroid
sepakat. Astronomi Kewarganegaraan Penulisan
Aras 2 Atmosfera - Sentiasa Bahagian (A)
(i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan Bibliografi mempertingkatkan Situasi Telah
dengan menggunakan bahasa memujuk. Buruj usaha Berlaku
Cakerawala
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian Celcius Peraturan Penulisan
berdasarkan sesuatu perkara. Glosari Sosiobudaya Bahagian (B)
Aras 3 Graviti - Kerajinan akan Ucapan / Ceramah
(i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi Helium membawa kejayaan
perenggan yang koheran. Hidrogen Penulisan
(ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang Indeks Bahagian (C)
sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat Integrasi Dialog
huraian. Klorin monoksida

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 45
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 15 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Kosa kata KBT BACAAN
terancang. Klorofluorokarbon Kemahiran Berfikir: SASTERA
Tema Aras 3 Komet - Menjana idea
Angkasa Lepas (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, Komposisi - Menghubung kait Gelap Menanti
ayat dan unsur paralinguistik secara menyakinkan. Materiod - Mereka cipta Cerah
Bahagian 2 Mikrosatelit - Menilai Sinar Keinsafan
Satu Penerokaan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk Orbit - Membanding
mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji Peradaban - Membuat keputusan
Tajuk termasuk maklumat daripada internet. Personalia - Meringkas
Pencinta Angkasa Aras 3 Satelit - Menyelesaikan
(i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk Sinopsis masalah
mendapatkan maklumat. Terawang-awang - Menganalisis
(ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat - Mentafsir
berkaitan sesuatu topik. Peribahasa - Mensintesis
Tulang belakang - Rasional
6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Bekas tangan - Mengkategori
maklumat yang menyeluruh. Lain padang lain
Aras 3 belalang Teknologi Maklumat
(i) Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari Suka hati Dan Komunikasi:
sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Buah tangan - Meneroka laman web
- Carian maklumat di
8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian Tatabahasa UPSR internet
berdasarkan sesuatu perkara. - Jenis Ayat
Aras 3 - Ayat Sama Maksud Kemahiran Belajar
(i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi - Struktur Ayat Cara Belajar:
perenggan yang koheran. - Gramatis - Merujuki kamus
(ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang - Membaca mekanis
sesuai untuk menghubungkan ayat topik dengan ayat - Membuat catatan
huraian.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 46
RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 6

UNIT HASIL PEMBELAJARAN CATATAN


PENGISIAN
TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN
KURIKULUM
BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA

Unit 15 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan - Menyalin maklumat
maklumat yang menyeluruh. - Membaca senyap
Tema Aras 3 - Membaca “SQ3R”
Angkasa Lepas (i) Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari
sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Kajian Masa Depan
Bahagian 3
Satu Penerokaan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Kecerdasan Pelbagai:
Aras 2 - Verbal-linguistik
Tajuk (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca - Interpersonal
Alam Angkasa yang betul.
Pembelajaran
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Konstruktivisme
Aras 1
(i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, Pembelajaran
perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks. Kontekstual

- UNIT LIMA BELAS TAMAT -

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK) TAHUN ENAM – DISEDIAKAN OLEH JURULATIH UTAMA BAHASA MALAYSIA, JABATAN PELAJARAN PERAK 47