Anda di halaman 1dari 4

REFERAT

ABSES SUBMANDIBULA

Disusun Oleh

Mira Aprilia, S.Ked FAB 118 003


Ni Made Yogaswari, S.Ked FAB 118 007
Maria Agavina, S.Ked FAB 118 009
Hanna Tamara, S.Ked FAB 118 010

Pembimbing
drg. Heinz Frick, Sp. BM

KEPANITERAAN KLINIK
BAGIAN/SMF KULIT & KELAMIN - GIGI & MULUT
FK UPR – RSUD dr. DORIS SYLVANUS
PALANGKA RAYA
2018
LEMBAR PENGESAHAN

Abses Submandibula

Mira Aprilia, S.Ked FAB 118 003


Ni Made Yogaswari, S.Ked FAB 118 007
Maria Agavina, S.Ked FAB 118 009
Hanna Tamara, S.Ked FAB 118 010

REFERAT
Diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti Ujian Akhir di SMF

KULIT & KELAMIN – GIGI & MULUT

Referat disahkan oleh :


Pembimbing,

Drg. Heinz Frick, Sp.BM

ii
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
berkat dan RahmatNya kami dapat menyelesaikan referat ini. Adapun penulisan
referat berjudul ”abses submandibula” merupakan bagian dari tugas Kepaniteraan
Klinik di bagian Kulit & Kelamin – Gigi & Mulut di RSUD dr. Doris Sylvanus
Palangka Raya. Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan referat ini banyak
mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai
pihak dan kasih dari Tuhan sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut
dapat diatasi.
Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada
pembimbing kami yang telah memberikan arahan hingga terselesaikan penulisan
referat ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan referat
ini.
Demikian yang dapat penyusun sampaikan. Kiranya referat ini dapat
berguna dan membantu generasi dokter-dokter muda selanjutnya maupun
mahasiswa-mahasiswi jurusan kesehatan lain yang sedang dalam menempuh
pendidikan, referat ini berguna sebagai referensi dan sumber bacaan untuk
menambah ilmu pengetahuan.

Palangka Raya, November 2018

Penulis,

iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................ ii
KATA PENGANTAR ......................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Tujuan .............................................................................................. 2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 2
2.1 Anatomi............................................................................................. 2
2.2 Definisi .............................................................................................. 3
2.3 Etiologi .............................................................................................. 3
2.4 Epidemiologi ..................................................................................... 4
2.5 Patogenesa......................................................................................... 4
2.6 Patofisiologi ...................................................................................... 5
2.7 Manifestasi Klinis ............................................................................. 6
2.8 Diagnosis........................................................................................... 6
2.9 Tataksana .......................................................................................... 8
2.10 Prognosis ........................................................................................ 9
BAB III KESIMPULAN ..................................................................................... 10
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 11

iv