Anda di halaman 1dari 44

ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïí

øλª·­·±² ±º ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïð÷

ß Ò ß Ó Û Î × Ý ß Ò Ò ßÌ × Ñ Ò ß Ô Í Ìß Ò Üß Î Ü

Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.


No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí
øλª·­·±² ±º ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïð÷

ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸»


Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º
Û´»ª¿¬±®
ײ­°»½¬±®­

ß Ò ß Ó Û Î × Ý ß Ò Ò ßÌ × Ñ Ò ß Ô Í Ìß Ò Ü ß Î Ü

Ì©± п®µ ߪ»²«»   Ò»© DZ®µô ÒÇ   ïððïê ËÍß

Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.


No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
Ü¿¬» ±º ×­­«¿²½»æ ѽ¬±¾»® íïô îðïí

̸» ²»¨¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ·­ ­½¸»¼«´»¼ º±® °«¾´·½¿¬·±² ·² îðïêò ̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ©·´´ ¾»½±³»
»ºº»½¬·ª» ·³³»¼·¿¬»´§ ¿º¬»® ¬¸» Ü¿¬» ±º ×­­«¿²½»ò ̸»®» ©·´´ ¾» ²± ¿¼¼»²¼¿ ·­­«»¼ ¬± ¬¸·­ »¼·¬·±²ò

ßÍÓÛ ·­­«»­ ©®·¬¬»² ®»°´·»­ ¬± ·²¯«·®·»­ ½±²½»®²·²¹ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ¬»½¸²·½¿´ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸·­
ͬ¿²¼¿®¼ò ײ¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¿®» °«¾´·­¸»¼ ±² ¬¸» ßÍÓÛ É»¾ ­·¬» «²¼»® ¬¸» ݱ³³·¬¬»» п¹»­ ¿¬
¸¬¬°æññ½­¬±±´­ò¿­³»ò±®¹ñ ¿­ ¬¸»§ ¿®» ·­­«»¼ ¿²¼ ©·´´ ¿´­± ¾» °«¾´·­¸»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ²»¨¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸»
ͬ¿²¼¿®¼ò

Û®®¿¬¿ ¬± ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ³¿§ ¾» °±­¬»¼ ±² ¬¸» ßÍÓÛ É»¾ ­·¬» «²¼»® ¬¸» ݱ³³·¬¬»» п¹»­ ¬±
°®±ª·¼» ½±®®»½¬·±²­ ¬± ·²½±®®»½¬´§ °«¾´·­¸»¼ ·¬»³­ô ±® ¬± ½±®®»½¬ ¬§°±¹®¿°¸·½¿´ »®®±®­ ·² ½±¼»­ ¿²¼
­¬¿²¼¿®¼­ò Í«½¸ »®®¿¬¿ ­¸¿´´ ¾» «­»¼ ±² ¬¸» ¼¿¬» °±­¬»¼ò

̸» ݱ³³·¬¬»» п¹»­ ½¿² ¾» º±«²¼ ¿¬ ¸¬¬°æññ½­¬±±´­ò¿­³»ò±®¹ñò ̸»®» ·­ ¿² ±°¬·±² ¿ª¿·´¿¾´» ¬±


¿«¬±³¿¬·½¿´´§ ®»½»·ª» ¿² »ó³¿·´ ²±¬·º·½¿¬·±² ©¸»² »®®¿¬¿ ¿®» °±­¬»¼ ¬± ¿ °¿®¬·½«´¿® ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ò
̸·­ ±°¬·±² ½¿² ¾» º±«²¼ ±² ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ݱ³³·¬¬»» п¹» ¿º¬»® ­»´»½¬·²¹ “Û®®¿¬¿’ ·² ¬¸» “Ы¾´·½¿¬·±²
ײº±®³¿¬·±²’ ­»½¬·±²ò

ßÍÓÛ ·­ ¬¸» ®»¹·­¬»®»¼ ¬®¿¼»³¿®µ ±º ̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­ò

̸·­ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ ©¿­ ¼»ª»´±°»¼ «²¼»® °®±½»¼«®»­ ¿½½®»¼·¬»¼ ¿­ ³»»¬·²¹ ¬¸» ½®·¬»®·¿ º±® ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´
ͬ¿²¼¿®¼­ò ̸» ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»» ¬¸¿¬ ¿°°®±ª»¼ ¬¸» ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ ©¿­ ¾¿´¿²½»¼ ¬± ¿­­«®» ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´­ º®±³
½±³°»¬»²¬ ¿²¼ ½±²½»®²»¼ ·²¬»®»­¬­ ¸¿ª» ¸¿¼ ¿² ±°°±®¬«²·¬§ ¬± °¿®¬·½·°¿¬»ò ̸» °®±°±­»¼ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ ©¿­ ³¿¼»
¿ª¿·´¿¾´» º±® °«¾´·½ ®»ª·»© ¿²¼ ½±³³»²¬ ¬¸¿¬ °®±ª·¼»­ ¿² ±°°±®¬«²·¬§ º±® ¿¼¼·¬·±²¿´ °«¾´·½ ·²°«¬ º®±³ ·²¼«­¬®§ô ¿½¿¼»³·¿ô
®»¹«´¿¬±®§ ¿¹»²½·»­ô ¿²¼ ¬¸» °«¾´·½ó¿¬ó´¿®¹»ò
ßÍÓÛ ¼±»­ ²±¬ “¿°°®±ª»ô’ “®¿¬»ô’ ±® “»²¼±®­»’ ¿²§ ·¬»³ô ½±²­¬®«½¬·±²ô °®±°®·»¬¿®§ ¼»ª·½»ô ±® ¿½¬·ª·¬§ò
ßÍÓÛ ¼±»­ ²±¬ ¬¿µ» ¿²§ °±­·¬·±² ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ¬¸» ª¿´·¼·¬§ ±º ¿²§ °¿¬»²¬ ®·¹¸¬­ ¿­­»®¬»¼ ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ¿²§
·¬»³­ ³»²¬·±²»¼ ·² ¬¸·­ ¼±½«³»²¬ô ¿²¼ ¼±»­ ²±¬ «²¼»®¬¿µ» ¬± ·²­«®» ¿²§±²» «¬·´·¦·²¹ ¿ ­¬¿²¼¿®¼ ¿¹¿·²­¬ ´·¿¾·´·¬§ º±®
·²º®·²¹»³»²¬ ±º ¿²§ ¿°°´·½¿¾´» ´»¬¬»®­ °¿¬»²¬ô ²±® ¿­­«³»­ ¿²§ ­«½¸ ´·¿¾·´·¬§ò Ë­»®­ ±º ¿ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ ¿®» »¨°®»­­´§
¿¼ª·­»¼ ¬¸¿¬ ¼»¬»®³·²¿¬·±² ±º ¬¸» ª¿´·¼·¬§ ±º ¿²§ ­«½¸ °¿¬»²¬ ®·¹¸¬­ô ¿²¼ ¬¸» ®·­µ ±º ·²º®·²¹»³»²¬ ±º ­«½¸ ®·¹¸¬­ô ·­
»²¬·®»´§ ¬¸»·® ±©² ®»­°±²­·¾·´·¬§ò
ﮬ·½·°¿¬·±² ¾§ º»¼»®¿´ ¿¹»²½§ ®»°®»­»²¬¿¬·ª»ø­÷ ±® °»®­±²ø­÷ ¿ºº·´·¿¬»¼ ©·¬¸ ·²¼«­¬®§ ·­ ²±¬ ¬± ¾» ·²¬»®°®»¬»¼ ¿­
¹±ª»®²³»²¬ ±® ·²¼«­¬®§ »²¼±®­»³»²¬ ±º ¬¸·­ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ò
ßÍÓÛ ¿½½»°¬­ ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ±²´§ ¬¸±­» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ¬¸·­ ¼±½«³»²¬ ·­­«»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» »­¬¿¾´·­¸»¼
ßÍÓÛ °®±½»¼«®»­ ¿²¼ °±´·½·»­ô ©¸·½¸ °®»½´«¼»­ ¬¸» ·­­«¿²½» ±º ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¾§ ·²¼·ª·¼«¿´­ò

Ò± °¿®¬ ±º ¬¸·­ ¼±½«³»²¬ ³¿§ ¾» ®»°®±¼«½»¼ ·² ¿²§ º±®³ô


·² ¿² »´»½¬®±²·½ ®»¬®·»ª¿´ ­§­¬»³ ±® ±¬¸»®©·­»ô
©·¬¸±«¬ ¬¸» °®·±® ©®·¬¬»² °»®³·­­·±² ±º ¬¸» °«¾´·­¸»®ò

̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­


Ì©± п®µ ߪ»²«»ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððïêóëççð

ݱ°§®·¹¸¬ w îðïí ¾§
ÌØÛ ßÓÛÎ×ÝßÒ ÍÑÝ×ÛÌÇ ÑÚ ÓÛÝØßÒ×ÝßÔ ÛÒÙ×ÒÛÛÎÍ
ß´´ ®·¹¸¬­ ®»­»®ª»¼
Ю·²¬»¼ ·² ËòÍòßò

Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.


No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ÝÑÒÌÛÒÌÍ

Ú±®»©±®¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ·ª
ݱ³³·¬¬»» α­¬»® ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ª
Ю»º¿½» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¨
Í«³³¿®§ ±º ݸ¿²¹»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ¨·
ﮬ ï ײ¬®±¼«½¬·±² ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ï
ïòï ͽ±°» ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ï
ïòî Ü»º·²·¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ï
ïòí ÏÛ× Î»º»®»²½»¼ ͬ¿²¼¿®¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò î
ïòì ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² λº»®»²½» ͬ¿²¼¿®¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò í
ïòë Ý»®¬·º·»¼ Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±® ¿²¼ Ý»®¬·º·»¼ Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±® Í«°»®ª·­±®
λº»®»²½» ͬ¿²¼¿®¼­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò í
ïòê Ý®»¼»²¬·¿´­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò í
ﮬ î Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ Ü«¬·»­ ±º ײ­°»½¬±®­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ì
îòï Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ì
îòî Ü«¬·»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ë
îòí Ó¿·²¬»²¿²½» ±º Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ë
ﮬ í Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ Ü«¬·»­ ±º ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò é
íòï Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò é
íòî Ü«¬·»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò é
íòí Ó¿·²¬»²¿²½» ±º Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò é
ﮬ ì λ¯«·®»³»²¬­ º±® ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç
ìòï ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç
ìòî Ы¾´·½ Ü·­½´±­«®» ±º ײ­°»½¬±®­Ž ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­Ž ×¼»²¬·¬·»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ç
Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·½»­
ß Î»´¿¬»¼ ܱ½«³»²¬­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïï
Þ Î»½±³³»²¼»¼ Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ Ü«¬·»­ ±º ײ­°»½¬±® Ì®¿·²»»­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïí
Ý Í¿³°´» Ý»®¬·º·½¿¬·±² Ý¿®¼ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïì
Ü Ó±¼»´ Ô¿²¹«¿¹» º±® Û²º±®½»³»²¬ ß«¬¸±®·¬·»­ ¬± λ½±¹²·¦» Ý»®¬·º·»¼
ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ Ú®±³ ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²­ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïë
Û Û¨»³°´¿® ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïê
Ú øÒ¿³» ±º ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²÷ Ý®·¬»®·¿ º±® ײ¬»®°®»¬¿¬·±² ±º ¬¸»
ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ïè
Ù Û¨»³°´¿® б´·½§ ±² ݱ²º´·½¬­ ±º ײ¬»®»­¬ ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò ò îð

···
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ÚÑÎÛÉÑÎÜ

ﮬ·½·°¿²¬­ º®±³ ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ ß­­±½·¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® Í¿º»¬§ ß«¬¸±®·¬·»­ô ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ Û´»ª¿¬±®
ײ¼«­¬®·»­ô ײ½òô ¬¸» ß³»®·½¿² ײ­«®¿²½» ß­­±½·¿¬·±²ô ¿²¼ ¬¸» ß´´·¿²½» ±º ß³»®·½¿² ײ­«®»®­ ³»¬
·² »¿®´§ ïçèï ¬± ¼·­½«­­ ¬¸» ¬®»²¼ ¿³±²¹ ­¬¿¬» ¿²¼ ³«²·½·°¿´ ¹±ª»®²³»²¬­ ¬± ®»´§ ±² °®·ª¿¬»
·²­°»½¬·±² ¿¹»²½·»­ ¿²¼ ­»´ºó·²­°»½¬·±² ¾§ »´»ª¿¬±® ½±³°¿²·»­ ¬± °»®º±®³ ·²­°»½¬·±²­ ¬¸¿¬ ¸¿¼
¬®¿¼·¬·±²¿´´§ ¾»»² ¼±²» ¾§ ¬¸» ¶«®·­¼·½¬·±²¿´ ¿«¬¸±®·¬·»­ò Ѳ» ±º ¬¸» °®·³» ½±²½»®²­ ±º ¬¸» ¹®±«°
©¿­ ¬± ¼»ª»´±° ¿ ³»¿²­ º±® »²­«®·²¹ ¬¸¿¬ ¬¸» ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±²­ ®»³¿·²»¼ ¿¬ ¿ ¸·¹¸ ´»ª»´ò
̸» ¹®±«° ¼»¬»®³·²»¼ ¬¸¿¬ ¿¼¼®»­­·²¹ ¬¸» ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ±º ¬¸» °»®­±²­ °»®º±®³·²¹ ¬¸» ·²­°»½¬·±²­
·­ ¿² ·³°±®¬¿²¬ °¿®¬ ±º ¿½¸·»ª·²¹ ¬¸·­ ¹±¿´ò
̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­ øßÍÓÛ÷ô ©¸·½¸ ¸¿¼ ¾»»² ¿½¬·ª»´§ ·²ª±´ª»¼ ·²
»´»ª¿¬±® ­¿º»¬§ ¬¸®±«¹¸ ¬¸» ­°±²­±®­¸·° ±º ¬¸» ßïé Û´»ª¿¬±® ¿²¼ Û­½¿´¿¬±® ݱ³³·¬¬»»ô ©¿­ ¿­µ»¼
¬± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ¬¸» ¹®±«°Ž­ ¼·­½«­­·±²­ò ßÍÓÛ »¨°®»­­»¼ ¿² ·²¬»®»­¬ ·² ¬¸·­ °®±¶»½¬ ¿²¼ »­¬¿¾´·­¸»¼
¿² ¿¼ó¸±½ ½±³³·¬¬»» ½±²­·­¬·²¹ ±º ³»³¾»®­ ±º ¬¸» ¿¾±ª» ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¬± ¼»ª»´±° ¿ ­½±°» ¿²¼
¹«·¼»´·²»­ º±® ¬¸» »­¬¿¾´·­¸³»²¬ ±º ¿ ­¬¿²¼¿®¼­ó©®·¬·²¹ ½±³³·¬¬»»ò
Ѳ Ò±ª»³¾»® ïîô ïçèïô ¬¸» ßÍÓÛ Ý±«²½·´ ±² ݱ¼»­ ¿²¼ ͬ¿²¼¿®¼­ ®»­°±²¼»¼ ¬± ¬¸·­ ®»¯«»­¬
¿²¼ ¿°°®±ª»¼ ¬¸» º±®³¿¬·±² ±º ¬¸» ßÍÓÛ Ý±³³·¬¬»» ±² ¬¸» Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­
øÏÛ× Ý±³³·¬¬»»÷ ¬± ¼»ª»´±° ¿² ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ò
̸» ¹±¿´ »­¬¿¾´·­¸»¼ º±® ¬¸» ÏÛ× Ý±³³·¬¬»» ·­ ¬± °®±ª·¼» º±® ¬¸» °«¾´·½ ¸»¿´¬¸ô ­¿º»¬§ô ¿²¼
©»´º¿®» ¾§ ­«°°´»³»²¬·²¹ »¨·­¬·²¹ ­¬¿²¼¿®¼­ ·² ¬¸·­ º·»´¼ò ßÍÓÛ ßïéòïô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­
¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ô ½±ª»®­ ¼»­·¹²ô ½±²­¬®«½¬·±²ô ±°»®¿¬·±²ô ·²­°»½¬·±²ô ¬»­¬·²¹ô ³¿·²¬»²¿²½»ô ¿´¬»®¿¬·±²ô
¿²¼ ®»°¿·®ò ßÍÓÛ ßïéòîô Ù«·¼» º±® ײ­°»½¬·±² ±º Û´»ª¿¬±®­ô Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ Ó±ª·²¹ É¿´µ­ô ­«°°´»ó
³»²¬­ ¬¸» Í¿º»¬§ ݱ¼» ¾§ °®±ª·¼·²¹ ¹«·¼»´·²»­ º±® ¬¸» ·²­°»½¬·±² ¿²¼ ¬»­¬·²¹ ±º ¬¸» »¯«·°³»²¬ò
Ò»·¬¸»® ßïéòï ²±® ßïéòîô ¸±©»ª»®ô ½±ª»®­ ¬¸» ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ±º ·²­°»½¬·±² °»®­±²²»´ô ¿²¼ ¬¸»
¼«¬·»­ ±º ¬¸» ·²­°»½¬±® ¿®» ±²´§ ½±ª»®»¼ ¾®·»º´§ ·² ¬¸» ײ¬®±¼«½¬·±² ¬± ¬¸» ײ­°»½¬±®­Ž Ó¿²«¿´ò
̸» »¨½»´´»²¬ ­¿º»¬§ ®»½±®¼ ±º »´»ª¿¬±®­ô »­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ ®»´¿¬»¼ »¯«·°³»²¬ ¸¿­ ¾»»² ³¿·²¬¿·²»¼ô
·² °¿®¬ô ¾§ ¯«¿´·¬§ º·»´¼ ·²­°»½¬·±²­ ¿²¼ ¬»­¬­ò ر©»ª»®ô ¿¼ª¿²½·²¹ ¬»½¸²±´±¹§ ¿²¼ ­¿º»¬§ ®»¯«·®»ó
³»²¬­ ¸¿ª» ¸·¹¸´·¹¸¬»¼ ¬¸» ²»»¼ º±® »­¬¿¾´·­¸·²¹ «²·º±®³ ½®·¬»®·¿ º±® ¬¸» °»®­±²­ °»®º±®³·²¹ ¬¸»­»
·²­°»½¬·±²­ò ̸» ¯«¿´·¬§ ±º ·²­°»½¬·±²­ô ±º ½±«®­»ô ¼»°»²¼­ ±² ¬¸» ½±³°»¬»²½» ±º ¬¸» ·²­°»½¬±®ô ¿²¼
¬¸» ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸» Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­ ·­ ¼»¼·½¿¬»¼ ¬± ¬¸¿¬ °«®°±­»ò
Í¿º»¬§ ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ¿®» ·²¬»²¼»¼ ¬± »²¸¿²½» °«¾´·½ ¸»¿´¬¸ ¿²¼ ­¿º»¬§ò λª·­·±²­ ®»­«´¬
º®±³ ½±³³·¬¬»» ½±²­·¼»®¿¬·±² ±º º¿½¬±®­ ­«½¸ ¿­ ¬»½¸²±´±¹·½¿´ ¿¼ª¿²½»­ô ²»© ¼¿¬¿ô ¿²¼ ½¸¿²¹·²¹
»²ª·®±²³»²¬¿´ ¿²¼ ·²¼«­¬®§ ²»»¼­ò λª·­·±²­ ¼± ²±¬ ·³°´§ ¬¸¿¬ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©»®» ·²¿¼»¯«¿¬»ò
É·¬¸ ¬¸» ¸¿®³±²·¦¿¬·±² ±º ßÍÓÛ ßïéòï ¿²¼ ÝÍß Þììô ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±² ±º ¬¸» ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼ ·­
²±© ©·¼»­°®»¿¼ ·² Ý¿²¿¼¿ò ̱ »²¿¾´» ¬¸» »ºº»½¬·ª» «­» ±º ¬¸» ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼ ¾§ ¬¸» ¶«®·­¼·½¬·±²­
·² Ý¿²¿¼¿ »²º±®½·²¹ ½±¼»­ ±¬¸»® ¬¸¿² ¬¸±­» °«¾´·­¸»¼ ¾§ ßÍÓÛô ¬¸» ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼ ©¿­ ®»ª·­»¼
·² ¬¸» îððé »¼·¬·±² ¬± ·²½´«¼» ®»º»®»²½» ¬± »¯«·ª¿´»²¬ Ý¿²¿¼·¿² ½±¼»­ò ̸» ®»º»®»²½» ¬± ¿²§
Ý¿²¿¼·¿² ­¬¿²¼¿®¼ ¿²¼ ¿½½»­­ ¬± ±® °±­­»­­·±² ±º ¬¸±­» ­¬¿²¼¿®¼­ ·­ ²»½»­­¿®§ ±²´§ ·² Ý¿²¿¼¿
±® ©¸»®» ¬¸» ­¬¿²¼¿®¼­ ¿®» ¿¼±°¬»¼ ±® »²º±®½»¼ò
ײ ¬¸» îðïí »¼·¬·±²ô ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ ©¿­ ®»ª·­»¼ ¬± ®»º´»½¬ ¿ ¼»½·­·±² ³¿¼» ¾§ ßÍÓÛ ¬±
¼·­½±²¬·²«» ·¬­ ÏÛ× ¿½½®»¼·¬¿¬·±² °®±¹®¿³ò Ûºº»½¬·ª» Ö¿²«¿®§ ïô îðïìô ¿½½®»¼·¬¿¬·±² ±º ±®¹¿²·¦¿¬·±²­
©¸·½¸ ½»®¬·º§ »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ·­ ¾»·²¹ ¼·­½±²¬·²«»¼ ¾§ ¬¸» ß³»®·½¿²
ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­å ¬¸»®»º±®»ô ®»¯«·®»³»²¬­ ¸¿ª» ¾»»² ®»ª·­»¼ ·² ¬¸·­ ¿®»¿ ¬± ¿´´±©
º±® ¿½½®»¼·¬¿¬·±² ¬± ¾» ¼±²» ¾§ ±¬¸»® ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò
̸·­ ®»ª·­·±² ±º ÏÛ×óï ©¿­ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼­ ײ­¬·¬«¬» ±²
Í»°¬»³¾»® îéô îðïíò

·ª
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ßïé ÛÔÛÊßÌÑÎ
ßÒÜ ÛÍÝßÔßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
ø̸» º±´´±©·²¹ ·­ ¬¸» ®±­¬»® ±º ¬¸» ݱ³³·¬¬»» ¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º ¿°°®±ª¿´ ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ò÷

ÍÌßÒÜßÎÜÍ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Ø±²±®¿®§ Ó»³¾»®­


Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Ýò Ôò Õ±®¬
Øò Ûò л»´´» ×××ô ݸ¿·®
Ôò Öò Þ´¿·±¬¬¿ ßò ßò Ó¿­½±²»
Öò Éò ݱ¿µ»®ô Ê·½» ݸ¿·®
Ûò ßò ܱ²±¹¸«» Ûò Óò и·´°±¬
Îò ßò Ù®»¹±®§ô Ê·½» ݸ¿·®
Øò Ûò Ù±¼©·²ô Ö®ò Îò Ôò α¹»®­
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§
Ýò Ûò Ø»³°»´ Ôò Ûò ɸ·¬»
Ûò Êò Þ¿µ»®ô ×ËÛÝ
Ìò Üò Þ¿®µ¿²¼ô ËòÍò Ü»°¿®¬³»²¬ ±º Ô¿¾±®
Îò Ûò Þ¿¨¬»®ô Þ¿¨¬»® λ­·¼»²¬·¿´ Û´»ª¿¬±®­ô ÔÔÝ Î»¹«´¿¬±®§ ß¼ª·­±®§ ݱ«²½·´
Õò Íò Ô´±§¼ô Ö®òô ß´¬»®²¿¬»ô ß¾»´´ Û´»ª¿¬±® ײ¬»®²¿¬·±²¿´
Òò Þò Ó¿®¬·²ô ݸ¿·® Ýò Ýò Ó¿²²
Ôò Þ·¿´§ô Ѭ·­ Û´»ª¿¬±® ݱò
Öò Ôò Þ±®©»§ô Ê·½» ݸ¿·® Óò Öò Ó»´´±²ô Ö®ò
Òò Ûò Ó¿®½¸·¬¬±ô ß´¬»®²¿¬»ô Ѭ·­ Û´»ª¿¬±® ݱò
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ ×ò Üò Ó»®½»®
Þò Üò Þ´¿½µô ÞÜÞ´¿½µ ú ß­­±½·¿¬»­
Üò Ó½Ô»´´¿²ô Í»½®»¬¿®§ Íò Ó»®½·»®
Öò Îò Þ®±±µ­ô É¿¹²»® ݱ²­«´¬·²¹
Ùò ß²¬±²¿ Õò Ðò Ó±®­»
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô ̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­
Ùò Þ¿®²»­ Óò Ûò л¼»®­»²
Öò Éò ݱ¿µ»®ô ݱ¿µ»® ú ݱòô ÐÝ
Öò Øò Þ«®°»» Óò Îò б«´·²
Öò Ú·´·°°±²»ô ᮬ ß«¬¸±®·¬§ ±º Ò»© DZ®µ ¿²¼ Ò»© Ö»®­»§
Öò Îò Ý¿´°·²· Éò λ·²µ»
Öò Øò Ø«³°¸®»§ô ß´¬»®²¿¬»ô ᮬ ß«¬¸±®·¬§ ±º Ò»© DZ®µ ¿²¼ Ò»© Ðò Ý¿°´±±² Öò Ðò α½¸»
Ö»®­»§ Îò Ý¿°«¿²· Ýò Éò α¹´»®
Ýò Ýò Ú±¨ô ο·²¾±© Í»½«®·¬§ ݱ²¬®±´ Ô¬¼ò Öò Ü¿§ ßò ͳ·¬¸
Þò Üò Ú±¨ô ß´¬»®²¿¬»ô Ú±¨ ú ͱ²­ Ï«¿´·¬§ Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬·±² Òò Ýò Ü·³·¬®«½µ Üò Óò ͬ¿²´¿­µ»
Ùò Éò Ù·¾­±²ô Ù»±®¹» Éò Ù·¾­±² ú ß­­±½·¿¬»­ô ײ½ò Óò ܱ®±­µ Öò ͬ»©¿®¬
Îò Íò Í»§³±«®ô ß´¬»®²¿¬»ô α¾»®¬ Ôò Í»§³±«® ú ß­­±½·¿¬»­ô ײ½ò Ýò Ù¿®¼·²»® Óò Õò ͬ»©¿®¬
Îò ßò Ù®»¹±®§ô Ê»®¬»¨ ݱ®°ò Ôò ßò Ù·±ª¿²²»¬¬· Íò Úò ͬ±«¬
Îò Úò Ø¿¼¿´´»®ô Ì»½¸²·½¿´ ͬ¿²¼¿®¼­ ¿²¼ Í¿º»¬§ ß«¬¸±®·¬§ Öò Óò Ù±«´¼ Ôò Óò Ì¿§´±®
Óò Ì»ª§¿©ô ß´¬»®²¿¬»ô Ì»½¸²·½¿´ ͬ¿²¼¿®¼­ ¿²¼ Í¿º»¬§ ß«¬¸±®·¬§ ßò Òò Ù®·ºº·² Üò Ì«¼±®
Ðò Ø¿³°¬±²ô ̸§­­»²Õ®«°° Û´»ª¿¬±® Îò Úò Ø¿¼¿´´»® Ôò Ûò É¿¬­±²
Îò Öò É¿´µ»®ô ß´¬»®²¿¬»ô ̸§­­»²Õ®«°° Û´»ª¿¬±® Éò Öò Ø¿®¬«²¹ Éò Ýò É¿¬­±²
Öò Ìò Ø»®®·¬§ô ËòÍò Ü»°¿®¬³»²¬ ±º ¬¸» Ò¿ª§ Íò Öò Ø·½µ±®§ Éò Öò É·¬¬
ßò Ðò Ö«¸¿­¦ô ÕÑÒÛô ײ½ò Üò ر´³»­ Üò Ôò Þ¿®µ»®ô ß´¬»®²¿¬»
Ìò Îò Ò«®²¾»®¹ô ß´¬»®²¿¬»ô ÕÑÒÛô ײ½ò Îò Ûò Õ¿­°»®­³¿ Üò Ó»´ª·²ô ß´¬»®²¿¬»
Üò ßò Õ¿´¹®»²ô ÕÑÒÛô ײ½ò Üò Ô»±°¿®¼
Üò Íò Þ±«½¸»®ô ß´¬»®²¿¬»ô ÕÑÒÛô ײ½ò
Ùò ßò Õ¿°°»²¸¿¹»²ô ͽ¸·²¼´»® Û´»ª¿¬±® ݱ®°ò
Øò Í·³°µ·²­ô ß´¬»®²¿¬»ô ̸§­­»²Õ®«°° Û´»ª¿¬±®
Òò Þò Ó¿®¬·²ô ͬ¿¬» ±º Ѹ·±
Æò Îò ӽݿ·²ô Ö®òô ӽݿ·² Û²¹·²»»®·²¹ ß­­±½·¿¬»­ô ײ½ò
Óò Êò Ú¿®·²±´¿ô ß´¬»®²¿¬»ô ÓÊ Ú¿®·²±´¿ô ײ½ò
Üò ӽݱ´´ô Ѭ·­ Ý¿²¿¼¿ô ײ½ò
Øò Ûò л»´´» ×××ô ̸» л»´´» ݱò
Íò Ðò 맲±´¼­ô ß´¬»®²¿¬»ô ̸» л»´´» ݱò
ßò λ¸³¿²ô ͽ¸·²¼´»® Û´»ª¿¬±® ݱ®°ò
Êò Ðò α¾·¾»®±ô ͽ¸·²¼´»® Û´»ª¿¬±® ݱ®°ò
Ýò Éò α¹´»®ô ͬ¿¬» ±º Ó·½¸·¹¿² Û´»ª¿¬±® Í¿º»¬§ Ü·ª·­·±²
Öò Øò ͸«´´ô Öò Øò ͸«´´ Û²¹·²»»®·²¹ô ÔÔÝ
Üò Óò ͬ¿²´¿­µ»ô ÒßÛÍß ×²¬»®²¿¬·±²¿´
Öò Îò Ϋ²§¿²ô ß´¬»®²¿¬»ô λ¬·®»¼
Üò Ôò Ì«®²»®ô Ü¿ª·­ Ôò Ì«®²»® ú ß­­±½·¿¬»­ô ÔÔÝ
Îò Íò Ý¿°±®¿´»ô ß´¬»®²¿¬»ô Û´»ª¿¬±® ɱ®´¼ô ײ½ò
ßò Øò Ê»®­½¸»´´ô Ü©¿² Û´»ª¿¬±®
Üò ßò É·¬¸¿³ô ÙßÔ Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ ݱ®°ò
Öò Ê¿®±²ô ß´¬»®²¿¬»ô ÙßÔ Ó¿²«º¿½¬«®·²¹ ݱ®°ò

ª
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ÒßÌ×ÑÒßÔ ×ÒÌÛÎÛÍÌ ÎÛÊ×ÛÉ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ÜËÓÞÉß×ÌÛÎ ßÒÜ ßÌÜ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Óò Õ®­¬¿²±­µ· Üò É·¬¬ô ݸ¿·® Îò ßò Ù®»¹±®§
Öò Ðò ß²¼®»© Óò Ôò Ô¿²» Öò Þò л­µ«­µ·ô Ê·½» ݸ¿·® Îò Ø»´°­
Üò Óò Þ»¹«» Éò Îò Ô¿®­»² Îò Ó±¸¿³»¼ô Í»½®»¬¿®§ Öò Éò Ò·²²»­­
Îò Öò Þ´¿¬¦ Óò ßò Ó¿´»µ
Öò Ûò Þ®¿²²±² Öò Öò Ó¿²½«­±
Óò Ìò Þ®·»®´»§ Ýò Ýò Ó¿²² ÛßÎÌØÏËßÕÛ ÍßÚÛÌÇ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Þò Þò Ý¿´¸±«² Òò Ûò Ó¿®½¸·¬¬± Þò Þ´¿½µ¿¾§ô ݸ¿·® Öò Ôò Ó»§»®
Öò ßò Ý¿´«±®· Üò Ó¿­±² Éò Ýò ͽ¸¿¼®¿½µ ×××ô Ê·½» Éò Ýò η¾»·®±
Ýò Íò Ý¿®® Öò Ôò Ó»§»® ݸ¿·® ßò Öò ͽ¸·ºº
Óò ßò ݸ¿ª»¦ Ìò Íò Ó±©®»§ Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ ßò Öò ͸»´¬±²
Îò Úò Ü·»¬»® Úò Ùò Ò»©³¿² Ôò Ýò Þ¿®«´·½¸ Óò Öò ͳ·¬¸
Þò Ú¿»®¾»® Öò Éò ѐޱ§´» Ùò Éò Ù·¾­±² Üò ßò Õ¿´¹®»²ô ß´¬»®²¿¬»
Øò Íò Ú®¿²µ Öò Öò ѐܱ²±¹¸«» ßò Ö¿¸² Îò Üò ͸»°¸»®¼ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Ùò Ù»®µ Þò 맬±² Îò Ô±®»²¦±
Ôò ßò Ù·±ª¿²²»¬¬· Óò Öò к»·ºº»®
Öò Óò Ù±«´¼ Óò Îò б«´·²
Íò Øò Ù®¿·²»® Ðò Óò Ы²± ÛÜ×ÌÑÎ×ßÔ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Òò Îò Ø»®½¸»´´ Ôò Íò η¹¾§
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Öò Ú·´·°°±²»
Öò Ûò Ø»®©·¹ Öò Îò Ϋ²§¿²
Þò Üò Þ´¿½µ Üò ӽݱ´´
Îò ر©µ·²­ Îò Üò ͽ¸´±­­
Öò Óò ׳¹¿®¬»² Íò ͸¿²»­
Öò ײ¹´·­ Éò Óò Ͳ§¼»®
ÛÔÛÝÌÎ×ÝßÔ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ìò ×­¿¿½­ Öò Ôò ͬ¿¾´»®
Ï·¿² Ö·¿²È·±²¹ Üò Óò ͬ¿²´¿­µ» Þò Þ´¿½µ¿¾§ô ݸ¿·® Çò Ýò ر
Úò ßò Õ·´·¿² Üò ßò Í©»®®·» Öò Ý¿´¼©»´´ô Ê·½» ݸ¿·® ßò Ðò Ö«¸¿­¦
Üò Ø»²¼»®­±²ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Õ´»·²»
Ýò Îò ο³½¸¿®®¿²ô Í»½®»¬¿®§ Ðò Úò ӽܻ®³±¬¬
Þììòïñßïéòë ÛÔÛÊßÌÑÎ ßÒÜ ÛÍÝßÔßÌÑÎ Ìò Üò Þ¿®µ¿²¼ Ìò Ùò Ó±­µ¿´
ÛÔÛÝÌÎ×ÝßÔ ÛÏË×ÐÓÛÒÌ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Ðò Üò Þ¿®²¸¿®¬ Þò Ñ®¬·¦
Íò Øò Þ»²¶¿³·² ßò Ôò л½µ
Öò Øò ͸«´´ô ݸ¿·® Þò Ìò ×®³¿½¸»® Öò Éò Þ´¿·² Üò Õò Ю·²½»
Óò Ôò Ø·¬»ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Ô»» Öò Üò Þ«­­» Ðò Óò Ы²±
Öò Ôò Ü»´´¿ ᮬ¿ô Ê·½» ݸ¿·® Îò ßò Ó¿½Õ»²¦·» Íò Öò Ý¿®´¬±² Êò Ðò α¾·¾»®±
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô ͬ¿ºº Ðò Úò ӽܻ®³±¬¬ Þò Ýò Ý¿­¬·´´± Óò ͬ»®¹«´½
Í»½®»¬¿®§ Þò Öò Ó·»®¦»¶»©­µ· Öò Ôò Ü»´´¿ ᮬ¿ Íò Ðò ɱ±¼
Óò ܱ¼¼ô Í»½®»¬¿®§ Óò Ó·¸¿· Öò Ðò ܱ²²»´´§ Öò Ýò Ý¿®´­±²ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò Üò Þ¿®²¸¿®¬ ßò Æ»³¿²»µ Îò Û´·¿­ Ýò Öò Ó¿­±²ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Éò Þ´¿·² Þò ͸¿¸ô ß´¬»®²¿¬» Íò Ûò Ú·­¸»® Óò Ó·¸¿·ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Üò Þ«­­» Ñò Í·³±²»¬¬¿ô ß´¬»®²¿¬» Éò Öò Ø¿®¬«²¹ Öò Øò ͸«´´ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Ý¿´¼©»´´ Îò Íò É·´´·¿³­ô ß´¬»®²¿¬» Ùò Òò Ø»²®§
Üò ßò ܱ²²»®

ÛÔÛÊßÌÑÎÍ ËÍÛÜ ÚÑÎ ÝÑÒÍÌÎËÝÌ×ÑÒ


ÝÑÜÛ ÝÑÑÎÜ×ÒßÌ×ÑÒ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Þò Üò Þ´¿½µô ݸ¿·® Ùò Éò Ù·¾­±²
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Öò ßò Ô±©»®§ô Ö®ò
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Öò Éò Õ±­¸¿µ
Îò Ûò Þ¿¨¬»® Òò Þò Ó¿®¬·²
Ôò Þ·¿´§ Êò Ðò α¾·¾»®±
Ýò Ýò Ú±¨ Ýò Éò α¹´»®
Îò Þ«µ±©­µ· Þò Ì«¾¾­
Îò ßò Ù®»¹±®§
Ðò Ý¿°´±±² Õò п¿®´¾»®¹ô ß´¬»®²¿¬»
Îò ݱ¬»

ª·
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÑÐÛÎßÌ×ÑÒÍ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ÙË×ÜÛ ÚÑÎ ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÐÛÎÍÑÒÒÛÔ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ýò Õ±»²·¹ô ݸ¿·® Íò ßò Ó±®­» Ýò Ýò Ú±¨ô ݸ¿·® Üò Ôò Ú´·²¬
Óò Ì»ª§¿©ô Ê·½» ݸ¿·® Ýò Øò Ó«®°¸§ Üò Ôò Ì«®²»®ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Ôò Ó»§»®
Ýò Îò ο³½¸¿®®¿²ô Í»½®»¬¿®§ Ìò Úò Ò±®¬±² Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Öò Öò ѐܱ²±¹¸«»
Ó»³¾»® Öò Öò ѐܱ²±¹¸«» Öò Îò Þ®±±µ­ Ýò Éò α¹´»®
Üò Îò Þ»­¬» Þò Úò ѐһ·´´ Îò Íò Ý¿°±®¿´» Îò Íò Í»§³±«®
Ìò Þ·¬¦ Üò Õò Ю·²½» Üò ݱ±µ
Þò Üò Þ´¿½µ Ðò Üò ο³°º
Óò Ìò Þ®·»®´»§ ßò λ¸³¿²
Óò Éò Þ«²µ»®ô Ö®ò Ôò Úò η½¸¿®¼­±² ØßÒÜ ßÒÜ Í×ÜÛÉßÔÕ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Îò Ýò Þ«®½¸ Üò É¿®²» Òò Öò Ó±²¬»­¿²±ô ݸ¿·® Öò Ü«ºº§
Ðò Ý¿°´±±² Üò Öò É·²­´±© Îò Íò Ý¿°±®¿´»ô Ê·½» ݸ¿·® Ùò Ù®»»²¾»®¹
Öò Ýò Ý¿®´­±² Üò ßò É·¬¸¿³ Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Ûò Ôò Õ®«´´ô Ö®ò
Ùò Þò Ý¿­­·²· Óò ß¾¾±¬¬ô ݱ²¬®·¾«¬·²¹ Êò Ùò Þ¿¸²¿ Ýò α¾·²­±²
Üò Ðò ݱ±µ Ó»³¾»® Îò Ý¿®¬»® Ùò É»­¬
Îò Þò Ú®¿­»® Îò Úò Ø¿¼¿´´»®ô ß´¬»®²¿¬» Öò ܱ§´»
Üò Ø»²¼»®­±² Öò Õò ѐܱ²²»´´ô ß´¬»®²¿¬»
Üò ر´³»­ Ùò Ùò λ»­ô ß´¬»®²¿¬»
Íò Îò Ö¿³»­ Îò λ·­©·¹ô ß´¬»®²¿¬» ØÑ×ÍÌÉßÇ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Öò Ô¿¬¸¿³ Îò Öò ᫨ô ß´¬»®²¿¬»
Üò ӽݱ´´ô ݸ¿·® Ùò Ôò Ò«­½¸´»®
Öò ßò Ó¿®·²»´´· ßò Öò ͸»´¬±²ô ß´¬»®²¿¬»
Íò Ðò 맲±´¼­ô Ê·½» ݸ¿·® Øò Ûò л»´´» ×××
Óò Ó¿®¬·²
Ýò Îò ο³½¸¿®®¿²ô Í»½®»¬¿®§ Úò λ¹¿´¿¼±
Üò ӽݱ´´
Þò Üò Þ´¿½µ ßò λ¸³¿²
Ôò Öò Þ´¿·±¬¬¿ Øò Í·³°µ·²­
Üò Íò Þ±«½¸»® Üò É¿®²»
ÛÍÝßÔßÌÑÎ ßÒÜ ÓÑÊ×ÒÙ ÉßÔÕ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ôò Óò Ý¿°«¿²± Üò ßò É·¬¸¿³
Üò Ôò Ì«®²»®ô ݸ¿·® Ìò Ùò Ó±­µ¿´ ßò Íò ݱ²µ´·²¹ Ôò Ýò ɱ±¼­
Ìò Îò Ò«®²¾»®¹ô Ê·½» ݸ¿·® Îò Üò ͸»°¸»®¼ Ùò Éò Ù·¾­±² Éò Æ·»¹»®¬
Îò Ó±¸¿³»¼ô Í»½®»¬¿®§ Õò Öò ͳ·¬¸ Øò Öò Ù®«­¦§²­µ· Ôò Þ·¿´§ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò Îò Þ±¬¸©»´´ Öò Ôò ͬ¿¾´»® Îò Úò Ø¿¼¿´´»® Î Ýò Þ«®½¸ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò Ôò Û¼©¿®¼­ Ðò Ê»´¿­¯«»¦ô Ö®ò Öò Ôò Ø¿®¼·²¹ Úò Îò ݱ±°»®ô ß´¬»®²¿¬»
Üò Îò Ûª¿²­ Ðò Öò É»´½¸ Ûò ßò Ø»¿¬¸ ××× Éò Óò Ó·´´»®ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Ú·´·°°±²» Üò É·²µ»´¸¿µ» Üò ر´³»­ Üò Õò Ï«·²²ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Ùò Ù»®µ Ýò ß²¿§·±¬±­ô ß´¬»®²¿¬» Öò ßò Ó¿®·²»´´· Óò Ì»ª§¿©ô ß´¬»®²¿¬»
Îò ßò Ù´¿²¦³¿²² Ýò Þ¿²µ­ô ß´¬»®²¿¬» Íò ßò Ó±®­»
Õò Óò Ø¿®®·­ Ýò Íò Ý¿®®ô ß´¬»®²¿¬»
Øò ßò Ø¿«­³¿²² Õò Ùò Ø¿³¾§ô ß´¬»®²¿¬»
Îò Ø»®²¼±¾´»® Ìò Ðò Õ»²²§ô ß´¬»®²¿¬» ØÇÜÎßËÔ×Ý ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Öò ßò Õ·²¿¸¿² Üò Ûò Ϋ­¸ô ß´¬»®²¿¬»
Øò Í·³°µ·²­ô ݸ¿·® Ìò Íò Ó±©®»§
Üò Ó½Ô»´´¿² Îò Ýò ͸«³¿¬»ô ß´¬»®²¿¬»
Ýò Þò Ö¿½µ­±²ô Ê·½» ݸ¿·® Óò Öò п­½¸µ»
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Ôò Íò η¹¾§
Üò Óò Þ»¹«» Ýò Éò α¹´»®
ÛÈ×ÍÌ×ÒÙ ×ÒÍÌßÔÔßÌ×ÑÒÍ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ôò Þ·¿´§ Éò Óò ͸®«³ô Ö®ò
Öò Íò λ¿®·½µô ݸ¿·® Æò Îò ӽݿ·²ô Ö®ò Íò ßò Þ®«²± Þò Ù·¼¼»²­ô ß´¬»®²¿¬»
Üò Þò Ô¿¾®»½¯«»ô Ê·½» ݸ¿·® Ðò ӽﮬ´¿²¼ Ðò Ûò Þ«®¹» Õò ßò Ù®«²¼»²ô ß´¬»®²¿¬»
Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ Òò Îò Ó·­¬®§ Ýò Ýò Ú±¨ Öò Éò Õ±­¸¿µô ß´¬»®²¿¬»
Îò Ûò Þ¿¨¬»® Îò Ýò Ó±®®·½¿´ Øò ßò Ø¿³³»®­¬®±³ ßò Óò ӽݴ»³»²¬ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Þ»®¿ Ùò Ò§¾±®¹ ××× ßò Ö¿¸² Öò Ôò ͸®«³ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Óò Þ´±½µ Íò ßò Ï«·²² Óò Ùò Ó·´´»®
Ýò ßò Þ«½µ´»§ Ðò λ·¼
Öò Øò Þ«¬´»® ßò Öò Í¿¨»®
Öò Üò Ý¿®´·­´»ô Ö®ò Îò Üò ͸»°¸»®¼
Ùò Þò Ý¿­­·²· Öò Ôò ͬ¿¾´»®
Ýò Öò Ü«µ» Ùò ͬ·ºº´»®
ßò Ìò Ù¿¦¦¿²·¹¿ Øò Óò ʧ¿­
Öò Ùò Ù»®µ Ìò É¿¿®¼»²¾«®¹
Îò ßò Ù®»¹±®§ Ðò Öò É»´½¸
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Ûò ßò Ø»¿¬¸ ×××ô ß´¬»®²¿¬»
Öò ßò Ö¿«¼»­ Üò Õ»´´»®ô ß´¬»®²¿¬»
Îò Õ®»³»® Êò Ðò α¾·¾»®±ô ß´¬»®²¿¬»
Õò Íò Ô´±§¼ô Ö®ò Üò Öò É·²­´±©ô ß´¬»®²¿¬»
Ùò Óò Ô±­»§

ª··
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
×ÒÝÔ×ÒÛÜ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Óß×ÒÌÛÒßÒÝÛô ÎÛÐß×Îô ßÒÜ ÎÛÐÔßÝÛÓÛÒÌ
Öò Îò Ý¿®®·½µô ݸ¿·® ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
ßò Øò Ê»®­½¸»´´ô Ê·½» ݸ¿·® Îò ßò Ù®»¹±®§ô ݸ¿·® Ðò ӽﮬ´¿²¼
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Üò Þò Ô¿¾®»½¯«»ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Ôò Ó»§»®
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ Òò Îò Ó·­¬®§
Öò Íò λ¿®·½µ Îò Ûò Þ¿¨¬»® Óò Üò Ó±®¿²¼
Öò Óò Þ´±½µ Îò Ýò Ó±®®·½¿´
Ùò Þò Ý¿­­·²· Öò Ó«®°¸§
×ÒÍÐÛÝÌ×ÑÒÍ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Öò Öò ܻԱ®»²¦· Éò Þò 们½¸
Öò Ú·´·°°±²»ô ݸ¿·® ßò λ¸³¿² Ýò Öò Ü«µ» Öò Íò λ¿®·½µ
Óò Ì»ª§¿©ô Ê·½» ݸ¿·® Ýò Ðò α¾·²­±² Óò Êò Ú¿®·²±´¿ ßò λ¸³¿²
Îò Ó±¸¿³»¼ô Í»½®»¬¿®§ Ýò Éò α¹´»® Öò Ú·´·°°±²» Ðò λ·¼
Ùò ß²¬±²¿ Öò Üò α­»²¾»®¹»® Öò Ùò Ù»®µ Êò Ðò α¾·¾»®±
Ýò ß®½¸»® Öò Îò Ϋ²§¿² Íò Ù®»»²» Ðò α­»²¾»®¹
Îò Ûò Þ¿¨¬»® Îò Üò ͽ¸´±­­ Îò Úò Ø¿¼¿´´»® ßò Öò Í¿¨»®
Öò Ôò Þ±®©»§ Îò Íò Í»§³±«® Îò Ûò Ø¿«µ»²»­­ Îò Üò ͽ¸´±­­
Öò Îò Þ®±±µ­ Îò Üò ͸»°¸»®¼ Öò Ìò Ø»®®·¬§ Îò Üò ͸»°¸»®¼
Ýò Þ«½µ´»§ Éò Óò Ͳ§¼»® ßò Íò ر°µ·®µ Öò ͬ®¦»´»½
Öò Éò ݱ¿µ»® Üò Óò ͬ¿²´¿­µ» Öò ßò Ö¿«¼»­ Øò Óò ʧ¿­
Ýò Öò Ü«µ» Öò ͬ®¦»´»½ Öò Öò Õ²±´³¿¶»® Ìò É¿¿®¼»²¾«®¹
Óò Êò Ú¿®·²±´¿ Üò É¿®²» Îò Õ®»³»® Ýò Þ«½µ´»§ô ß´¬»®²¿¬»
Øò Íò Ú®¿²µ Ðò Ùò Þ»²¼»®ô ß´¬»®²¿¬» Ðò Éò Ô¿½µ´»® Ýò Íò Ý¿®®ô ß´¬»®²¿¬»
Õò Ù¿®­¬ Óò Þ±«¬·²ô ß´¬»®²¿¬» Õò Íò Ô´±§¼ô Ö®ò Ûò ßò Ø»¿¬¸ ×××ô ß´¬»®²¿¬»
Îò Úò Ø¿¼¿´´»® Ýò Íò Ý¿®®ô ß´¬»®²¿¬» Ùò Óò Ô±­»§ Üò Õ»´´»®ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò Ø¿³°¬±² Üò Ó½Ô»´´¿²ô ß´¬»®²¿¬» Æò Îò ӽݿ·²ô Ö®ò Öò Ôò ͬ¿¾´»®ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Óò Üò Ó±®¿²¼ô ß´¬»®²¿¬» Üò ӽݱ´´ Üò Öò É·²­´±©ô ß´¬»®²¿¬»
Öò Öò Õ²±´³¿¶»® Úò Ýò Í´¿¬»®ô ß´¬»®²¿¬»
Ùò Éò Õ±­·²­µ· Öò Ôò ͬ¿¾´»®ô ß´¬»®²¿¬»
Æò Îò ӽݿ·²ô Ö®ò Íò Í©»¬¬ô ß´¬»®²¿¬» ÓßÎ×ÒÛ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Öò Íò λ¿®·½µ Éò Üò Ù»±®¹»ô ݸ¿·® Ûò Öò Ý®¿©º±®¼
Óò Îò Ì·´§±«ô Ê·½» ݸ¿·® Ìò Öò ײ¹®¿³
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Øò Ó±®¿²
×ÒÌÛÎÒßÌ×ÑÒßÔ ÍÌßÒÜßÎÜÍ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Üò Þ®¿¼§ Îò É¿¹²»®
Ôò Þ·¿´§ô ݸ¿·® Öò Éò Õ±­¸¿µ
Êò Ðò α¾·¾»®±ô Ê·½» ݸ¿·® Üò ӽݱ´´
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Öò б°° ÓÛÝØßÒ×ÝßÔ ÜÛÍ×ÙÒ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Þò Üò Þ´¿½µ Öò Íò λ¿®·½µ Ôò Þ·¿´§ô ݸ¿·® Îò Ûò Õ¿­°»®­³¿
Þò Þ´¿½µ¿¾§ Öò ͬ®¦»´»½ Üò Ôò Ì«®²»®ô Ê·½» ݸ¿·® Êò Õ·²¹
Îò Íò Ý¿°±®¿´» Üò Ôò Ì«®²»® Îò Öò É¿´µ»®ô Ê·½» ݸ¿·® Õò Õ±²§¿®
Öò Éò ݱ¿µ»® Êò Ïò Þ¿¬»­ô Ö®òô ß´¬»®²¿¬» ßò Þò Þ§µô Í»½®»¬¿®§ Öò Éò Õ±­¸¿µ
Ùò Éò Ù·¾­±² Ìò Ü»®©·²­µ·ô ß´¬»®²¿¬» Ûò Êò Þ¿µ»® Îò Õ®»³»®
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Üò Îò Ûª¿²­ô ß´¬»®²¿¬» Üò Ôò Þ¿®µ»® Óò Ðò Ô¿³¾
ßò Ðò Ö«¸¿­¦ Üò ßò Õ¿´¹®»²ô ß´¬»®²¿¬» Úò Þ»´·± ßò λ¸³¿²
Ùò ßò Õ¿°°»²¸¿¹»² Üò Ó½Õ»»ô ß´¬»®²¿¬» Îò Ûò Ý®»¿µ Óò θ·²»®
Ýò Ýò Ú±¨ ßò Öò ͸»´¬±²
Øò Íò Ú®¿²µ Øò Í·³°µ·²­
Ô×Ó×ÌÛÜóËÍÛñÔ×Ó×ÌÛÜóßÐÐÔ×ÝßÌ×ÑÒ Ùò Éò Ù·¾­±² Ýò Ûò Ê´¿¸±ª·½
ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Îò Úò Ø¿¼¿´´»® Íò Ðò É«®¬¸
Îò Ûò Þ¿¨¬»®ô ݸ¿·® Îò Öò Ó«®°¸§ Þò Éò ر®²» Üò Ðò Õ®¿º¬ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò ݸ¿²½»ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Ûò Ò»©­¬®±³ Üò ßò Õ¿´¹®»² Îò Õò Ô»½µ³¿²ô ß´¬»®²¿¬»
Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ Éò η½¸¿®¼­±²
Õò Ôò Þ®·²µ³¿² Öò Ðò ͽ¸«³¿½¸»®
Ýò Ýò Ú±¨ Úò Ýò Í´¿¬»®
Ðò Éò Ô¿½µ´»® ßò Øò Ê»®­½¸»´´
Íò Öò Ó»¸¿´µ± Îò Þò É»¾»®
Üò Óò É·²µ´»ô Ö®ò

ª···
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
Ó×ÒÛ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ÎßÝÕ ßÒÜ Ð×Ò×ÑÒ ßÒÜ ÍÐÛÝ×ßÔ ÐËÎÐÑÍÛ
Òò Þò Ó¿®¬·²ô ݸ¿·® Óò Ùò Õ¿´·½¸ ÐÛÎÍÑÒÒÛÔ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ Öò Þò Õ»¬½¸»³ Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô ͬ¿ºº Öò Éò Õ±­¸¿µ
Ýò Ýò ß¼µ·²­ô Í®ò ßò Ôò Ó¿®¬·² Í»½®»¬¿®§ Íò Üò Ô¿®­±²
Ýò Üò Þ¿®½¸»¬ Öò Õò Ó±±®» Íò Ø¿®®·­ô Í»½®»¬¿®§ ßò Öò Ó¿®½¸¿²¬
Ìò Üò Þ¿®µ¿²¼ Øò Ûò Ò»©½±³¾ Öò Ôò Þ±®©»§ Îò Ýò Ó»·®»­±²²»
Éò Óò Ü·»¬¦ ßò Öò Í¿¨»® Ìò ßò Ù®±­­ Þò Ôò ѐһ·´´
Ðò Ûò Ú»®²¿¬¬ Óò Ðò Ͳ§¼»® Õò Óò Ø¿®®·­±² Öò ßò Ø¿®®·­±²ô ß´¬»®²¿¬»
Éò Óò Ø»·³¾«½¸ Öò Õò Ì¿§´±® Îò Ûò Ø¿«µ»²»­­
Îò Õ¿­°»®­³¿
ÒÛÉ ÌÛÝØÒÑÔÑÙÇ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Ôò Þ·¿´§ô ݸ¿·® Îò Õ¿­°»®­³¿
Üò ӽݱ´´ô Ê·½» ݸ¿·® Öò Éò Õ±­¸¿µ
ßò Ôò Ù«¦³¿²ô Í»½®»¬¿®§ Ùò Éò Õ±­·²­µ· ÎÛÍ×ÜÛÒÝÛ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
Þò Üò Þ´¿½µ Öò Ôò Ó»§»®
Õò Ôò Þ®·²µ³¿²ô ݸ¿·® Öò Ýò Ô«²¼
Îò Íò Ý¿°±®¿´» Óò Ó·¸¿·
ßò Øò Ê»®­½¸»´´ô Ê·½» ݸ¿·® Óò Ôò ӽܱ²¿´¼
Ôò Óò Ý¿°«¿²± Óò л¼®¿³
Óò Ù»®­±²ô Í»½®»¬¿®§ Éò Óò Ó½Õ·²´»§
Ìò Óò ݸ¿³¾»®­ Êò Ðò α¾·¾»®±
Îò Ûò Þ¿¨¬»® Íò Öò Ó»¸¿´µ±
Öò ݱ¿µ»® Üò ͽ¸®±»¬»®
Ìò Óò ݸ¿³¾»®­ Îò Öò Ó«®°¸§
Óò ܱ¼¼ Üò Éò ͱ±­
Ðò ݸ¿²½» Öò Ûò Ò»©­¬®±³
Ùò Éò Ù·¾­±² Üò Ôò Ì«®²»®
Üò Öò ܻٻ®» Ìò Ôò б°»
ßò Òò Ù®·ºº·² Îò Ûò Þ¿¨¬»®ô ß´¬»®²¿¬»
Ðò Û¼©¿®¼­ Éò η½¸¿®¼­±²
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Óò ݸ¿²ô ß´¬»®²¿¬»
Úò Óò ر½¸ Öò Ðò ͽ¸«³¿½¸»®
ßò Ðò Ö«¸¿­¦ Óò Üò Ó±®¿²¼ô ß´¬»®²¿¬»
Íò Üò ر´¿¬ Úò Ýò Í´¿¬»®
Üò ßò Õ¿´¹®»² Ñò Í·³±²»¬¬¿ô ß´¬»®²¿¬»
Ýò Íò Ö±²»­ Îò Þò É»¾»®
Ìò Ýò Õ·²¹­´»§ Üò Óò É·²µ´»ô Ö®ò
ÑËÌÍ×ÜÛ ÛÓÛÎÙÛÒÝÇ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Ðò Éò Ô¿½µ´»® Öò Þò л­µ«­µ·ô ß´¬»®²¿¬»
Ùò Ôò Ò«­½¸´»®ô ݸ¿·® Öò Öò ѐܱ²±¹¸«» Õò Øò Ô»©·­ Öò ̱³»¬·½¸ô ß´¬»®²¿¬»
Þò Üò Þ´¿½µ Øò Ûò л»´´» ××× Óò Ô»©·­ Ùò Æ·»¾»´´ô ß´¬»®²¿¬»
Éò Ýò ݸ®·­¬»²­»² Öò Íò λ¿®·½µ
Îò Úò Ú¿¸§ Öò ͸·³­¸±²·
Öò Õò ѐܱ²²»´´ Üò Óò ͬ¿²´¿­µ»
É×ÒÜ ÌËÎÞ×ÒÛ ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ
ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ÑÚ ÛÔÛÊßÌÑÎ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎÍ øÏÛ×÷ Öò Éò Õ±­¸¿µô ݸ¿·® Óò Öò Ô±¹¿²
ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ Îò Öò Ù®±³»µô Ê·½» ݸ¿·® ßò Öò Ó¿®½¸¿²¬
Öò Îò Þ®±±µ­ô ݸ¿·® Öò ßò Ó¿®½¸¿½µ Öò ß­»²­·± Õò Ó¿¬¸¿®«
Óò Ì»ª§¿©ô Ê·½» ݸ¿·® Æò Îò ӽݿ·²ô Ö®ò Öò ߧ»®¾» Öò Íò λ¿®·½µ
Ùò ßò Þ«®¼»­¸¿©ô Í»½®»¬¿®§ Êò Ðò α¾·¾»®± Öò Ôò Þ±®©»§ Ùò ßò α¹»®­
Ûò Êò Þ¿µ»® Ýò Ðò α¾·²­±² Ùò Þ®·½µ»´´ Ùò Í¿²¬±­
Îò Ûò Þ¿¨¬»® Ýò Éò α¹´»® Üò Îò Þ®±©² Öò Øò ͸«´´
Ôò Þ·¿´§ Öò Îò Ϋ²§¿² Öò Îò Ü«²´±° Ýò ͳ·¬¸
Þò Üò Þ´¿½µ Îò Íò Í»§³±«® Íò Øò Ú®¿²µ´·² Üò Éò ͱ±­
Öò ݱ¿µ»® Üò Óò ͬ¿²´¿­µ» Õò Ù±ª¿»®¬ Íò Í©»¬¬
Öò ݱ­¾»§ Öò ͬ®¦»´»½ Ðò Ù®»©¿´ Ýò Ê¿²¸±«¬¬»
Üò Ôò Ú´·²¬ Üò Íò É¿®²» Öò Öò Ø¿·¹¸ Íò Éò É»¿ª»®
Ùò Éò Ù·¾­±² Ýò Öò Ü«µ»ô ß´¬»®²¿¬» Íò Ø¿®®·­ Îò É»·²³«´´»®
Ðò Ø¿³°¬±² Üò Ó½Ô»´´¿²ô ß´¬»®²¿¬» Ýò ßò Ø»·²­ Îò Íò Ç»¿¬³¿²ô Ö®ò
Öò Ìò Ø»®®·¬§ Öò Ôò Ó»§»®ô ß´¬»®²¿¬» Öò Ìò Ø»®®·¬§ Ýò Þ¿®®»¬¬ô ß´¬»®²¿¬»
Ùò Éò Õ±­·²­µ· Óò Üò Ó±®¿²¼ô ß´¬»®²¿¬» Îò Õ¿­°»®­³¿ Ûò Óò Û´¦·²¹¿ô ß´¬»®²¿¬»
Ûò Ôò Õ®«´´ô Ö®ò Üò Ôò Ì«®²»®ô ß´¬»®²¿¬» Ùò Öò Õ±´±¼¦·»¶

·¨
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
øïí÷ ÐÎÛÚßÝÛ

ÐËÎÐÑÍÛ ·²¬»®¿½¬ ©·¬¸ ¬¸» ½±³³·¬¬»» ¾§ ®»¯«»­¬·²¹ ·²¬»®°®»¬¿ó


̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ·­ ·²¬»²¼»¼ º±® ¬¸» °«®°±­» ±º »­¬¿¾´·­¸ó ¬·±²­ô °®±°±­·²¹ ®»ª·­·±²­ô ¿²¼ ¿¬¬»²¼·²¹ ½±³³·¬¬»»
·²¹ «²·º±®³ ½®·¬»®·¿ô ©¸·½¸ ©·´´ ¿·¼ ·² ³»»¬·²¹­ò ݱ®®»­°±²¼»²½» ­¸±«´¼ ¾» ¿¼¼®»­­»¼ ¬±
ø¿÷ ¯«¿´·º§·²¹ ¿²¼ ¬®¿·²·²¹ ±º ·²­°»½¬·±² °»®­±²²»´ Í»½®»¬¿®§ô ßïé ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»
º±® ¹±ª»®²³»²¬ ¿¹»²½·»­ô ·²­«®¿²½» ½±³°¿²·»­ô »´»ª¿¬±® ̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­
½±³°¿²·»­ô ¾«·´¼·²¹ ±©²»®­ô ¿²¼ ³¿²¿¹»®­
Ì©± п®µ ߪ»²«»
ø¾÷ °®±ª·¼·²¹ ¹«·¼¿²½» º±® ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿ó
Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððïêóëççð
²·¦¿¬·±²­
׬ ·­ ¿´­± ·²¬»²¼»¼ ¬± ­»®ª» ¿­ ¿ ¹«·¼»´·²» ±² ©¸·½¸ Ю±°±­·²¹ λª·­·±²­ò λª·­·±²­ ³¿¼» ¬± ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼
½»®¬·º·½¿¬·±² ·­ ¾¿­»¼ ¾§ ¼»¬¿·´·²¹ ¬¸» »¨°»®¬·­» ²»½»­­¿®§ ©·´´ ·²½±®°±®¿¬» ½¸¿²¹»­ ¬¸¿¬ ¿°°»¿® ²»½»­­¿®§ ±® ¼»­·®ó
·² °»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­ò ¿¾´» ¿­ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¾§ ¬¸» »¨°»®·»²½» ¹¿·²»¼ º®±³ ·¬­
׬ ·­ ®»½±³³»²¼»¼ ¬¸¿¬ ­¬¿¬»ô ³«²·½·°¿´ô ¿²¼ ±¬¸»®
¿°°´·½¿¬·±² ¿²¼ ·² ±®¼»® ¬± ½±²º±®³ ¬± ¼»ª»´±°³»²¬­ ·²
¶«®·­¼·½¬·±²¿´ ¿«¬¸±®·¬·»­ ®»º»®»²½» ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ·² ¬¸»·®
¬¸» »´»ª¿¬±® º·»´¼ò ß°°®±ª»¼ ®»ª·­·±²­ ©·´´ ¾» °«¾´·­¸»¼
¹±ª»®²·²¹ ®»¹«´¿¬·±²­ ½±ª»®·²¹ ­«¾¶»½¬­ ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸·­
·² ¬¸» ²»¨¬ »¼·¬·±²ò
ͬ¿²¼¿®¼ò Ó±¼»´ ´¿²¹«¿¹» º±® »²º±®½»³»²¬ ¿«¬¸±®·¬·»­
¬± ®»½±¹²·¦» ½»®¬·º·»¼ ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·ó ̸» ½±³³·¬¬»» ©»´½±³»­ °®±°±­¿´­ º±® ®»ª·­·±²­ ¬±
­±®­ º®±³ ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ·­ ­¸±©² ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ò Í«½¸ °®±°±­¿´­ ­¸±«´¼ ¾» ¿­ ­°»½·º·½ ¿­
·² Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ Üò °±­­·¾´»ô ½·¬·²¹ ¬¸» °¿®¿¹®¿°¸ ²«³¾»®ø­÷ô ¬¸» °®±°±­»¼
©±®¼·²¹ô ¿²¼ ¿ ¼»­½®·°¬·±² ±º ¬¸» ®»¿­±²ø­÷ º±® ¬¸» °®±ó
ÚÑÎÓ ßÒÜ ßÎÎßÒÙÛÓÛÒÌ °±­¿´ô ·²½´«¼·²¹ ¿²§ °»®¬·²»²¬ ¼±½«³»²¬¿¬·±²ò
λ¯«»­¬·²¹ ײ¬»®°®»¬¿¬·±²­ò ßÍÓÛ ·­­«»­ ©®·¬¬»²
̸» Ú±®»©±®¼ô Ю»º¿½»ô ¿²¼ ß°°»²¼·½»­ ¿®» ·²½´«¼»¼ ®»°´·»­ ¬± ·²¯«·®·»­ ½±²½»®²·²¹ ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ±º ¬»½¸²·½¿´
·² ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ º±® ·²º±®³¿¬·±² ±²´§ò ̸»§ ¸¿ª» ¾»»² ¿­°»½¬­ ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ò ײ¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¿®» °«¾´·­¸»¼
¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ßïé ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»ò ̸» ®»¯«·®»ó ±² ¬¸» ßÍÓÛ É»¾ ­·¬» «²¼»® ¬¸» ݱ³³·¬¬»» п¹»­ ¿¬
³»²¬­ ¬¸»®»·² ¿®» ²±²³¿²¼¿¬±®§ò
¸¬¬°æññ½­¬±±´­ò¿­³»ò±®¹ò ײ¬»®°®»¬¿¬·±²­ ½¿² ±²´§ ¾» ®»²ó
¼»®»¼ ·² ®»­°±²­» ¬± ¿ ©®·¬¬»² ®»¯«»­¬ ­»²¬ ¬± ¬¸»
ÎÛÔßÌÛÜ ÐËÞÔ×ÝßÌ×ÑÒÍ Í»½®»¬¿®§ ±º ¬¸» ßïé ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»ò
̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ·­ ±²» ±º ¬¸» ²«³»®±«­ ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²ó ßÍÓÛ °®±½»¼«®»­ °®±ª·¼» º±® ®»½±²­·¼»®¿¬·±² ±º ¿²§
¼¿®¼­ ¬¸¿¬ ¸¿ª» ¾»»² ¼»ª»´±°»¼ ¿²¼ °«¾´·­¸»¼ ¾§ ̸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ©¸»² ±® ·º ¿¼¼·¬·±²¿´ ·²º±®³¿¬·±² ¬¸¿¬
ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­ò ̸»­» ¿²¼ ³·¹¸¬ ¿ºº»½¬ ¬¸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ·­ ¿ª¿·´¿¾´»ò Ú«®¬¸»®ô °»®ó
°«¾´·½¿¬·±²­ ±º ±¬¸»® ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ô ¿´´ ±º ©¸·½¸ ³¿§ ¾» ­±²­ ¿¹¹®·»ª»¼ ¾§ ¿² ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ³¿§ ¿°°»¿´ ¬± ¬¸»
±º ­°»½·¿´ ·²¬»®»­¬ ¬± «­»®­ ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ô ¿®» ´·­¬»¼ ·² ½±¹²·¦¿²¬ ßÍÓÛ ½±³³·¬¬»» ±® ­«¾½±³³·¬¬»»ò ßÍÓÛ
Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ ßò ¼±»­ ²±¬ ¿°°®±ª»ôŒ ½»®¬·º§ôŒ ®¿¬»ôŒ ±® »²¼±®­»Œ ¿²§
°»®­±²ô ½±³°¿²§ô ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ·¬»³ô ½±²­¬®«½¬·±²ô °®±ó
ÝÑÎÎÛÍÐÑÒÜÛÒÝÛ É×ÌØ ÌØÛ ßïé ÍÌßÒÜßÎÜÍ °®·»¬¿®§ ¼»ª·½»ô ±® ¿½¬·ª·¬§ò
ÝÑÓÓ×ÌÌÛÛ ß¬¬»²¼·²¹ ݱ³³·¬¬»» Ó»»¬·²¹­ò ̸» ßïé ͬ¿²¼¿®¼­
ßÍÓÛ ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ¿®» ¼»ª»´±°»¼ ¿²¼ ³¿·²ó ݱ³³·¬¬»» ®»¹«´¿®´§ ¸±´¼­ ³»»¬·²¹­ ¬¸¿¬ ¿®» ±°»² ¬± ¬¸»
¬¿·²»¼ ©·¬¸ ¬¸» ·²¬»²¬ ¬± ®»°®»­»²¬ ¬¸» ½±²­»²­«­ ±º ½±²ó °«¾´·½ò л®­±²­ ©·­¸·²¹ ¬± ¿¬¬»²¼ ¿²§ ³»»¬·²¹ ­¸±«´¼
½»®²»¼ ·²¬»®»­¬­ò ß­ ­«½¸ô «­»®­ ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ³¿§ ½±²¬¿½¬ ¬¸» Í»½®»¬¿®§ ±º ¬¸» ßïé ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»ò

¨
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí
ÍËÓÓßÎÇ ÑÚ ÝØßÒÙÛÍ

Ú±´´±©·²¹ ¿°°®±ª¿´ ¾§ ¬¸» ßÍÓÛ ÏÛ× Ý±³³·¬¬»» ¿²¼ ßÍÓÛô ¿²¼ ¿º¬»® °«¾´·½ ®»ª·»©ô
ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïí ©¿­ ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼­ ײ­¬·¬«¬» ±²
Í»°¬»³¾»® îéô îðïíò

ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïí ·²½´«¼»­ »¼·¬±®·¿´ ½¸¿²¹»­ô ®»ª·­·±²­ô ¿²¼ ½±®®»½¬·±²­ ·²¬®±¼«½»¼ ·²


ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïð ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» º±´´±©·²¹ ½¸¿²¹»­ ·¼»²¬·º·»¼ ¾§ ¿ ³¿®¹·² ²±¬»ô øïí÷ò
п¹» Ô±½¿¬·±² ݸ¿²¹»
¨ Ю»º¿½» λª·­»¼
ïô î ïòïòî λª·­»¼
ïòïòí øï÷ Ü»´»¬»¼
øî÷ Ñ®·¹·²¿´ °¿®¿­ò ïòïòì ¿²¼ ïòïòë
®»¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ²»© °¿®¿­ò ïòïòí ¿²¼
ïòïòìô ®»­°»½¬·ª»´§
Í»½¬·±² ïòî øï÷ Ì»®³­ ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²
¿²¼ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ®»ª·­»¼
øî÷ Ì»®³­ Ý»®¬·º·½¿¬» ±º ß½½®»¼·¬¿¬·±²ô
½»®¬·º·½¿¬·±² ³¿²«¿´ô ½»®¬·º·½¿¬·±²
°®±¹®¿³ô ¿²¼ ÏÛ× ´±¹± ¼»´»¬»¼
ïòíøº÷ λª·­»¼
ïòíø´÷ ß¼¼»¼
í Í»½¬·±² ïòì øï÷ Ì·¬´» ®»ª·­»¼
øî÷ Ò»© º·®­¬ °¿®¿¹®¿°¸ ¿¼¼»¼
øí÷ Í»½±²¼ °¿®¿¹®¿°¸ ®»ª·­»¼
øì÷ Ô¿­¬ °¿®¿¹®¿°¸ ¼»´»¬»¼
ïòìø±÷ ß¼¼»¼
ïòëòï Ú·®­¬ °¿®¿¹®¿°¸ ¿¼¼»¼
ïòëòî øï÷ Ì·¬´» ®»ª·­»¼
øî÷ Í«¾°¿®¿¹®¿°¸ ø½÷øî÷ ®»ª·­»¼
øí÷ Í«¾°¿®¿¹®¿°¸ ø½÷øí÷ ¿¼¼»¼
øì÷ Í«¾°¿®¿¹®¿°¸ ø¼÷ ®»¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­
­«¾°¿®¿¹®¿°¸ ø»÷ô ¿²¼ ²»©
­«¾°¿®¿¹®¿°¸ ø¼÷ ¿¼¼»¼
Í»½¬·±² ïòê λª·­»¼
Í»½¬·±² ïòé Ü»´»¬»¼
ë îòïø±÷ λª·­»¼
îòïø°÷ λª·­»¼
ç ﮬ ì λª·­»¼ ·² ·¬­ »²¬·®»¬§
ïï ßóí λª·­»¼
ßóìø½÷ ß¼¼»¼

¨·
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
п¹» Ô±½¿¬·±² ݸ¿²¹»
ßóë øï÷ λ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ßóê
øî÷ Ò»© ßóë ¿¼¼»¼
ïî ßóê λ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ßóé
ßóé λ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ßóè
ßóè λ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ßóç
ßóç øï÷ λ¼»­·¹²¿¬»¼ ¿­ ßóïï
øî÷ Ò»© ßóïð ¿¼¼»¼
ïì Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ÏÛ× ´±¹± ¼»´»¬»¼ º®±³ Ú®±²¬ ±º Í¿³°´»
ß°°»²¼·¨ Ý Ý»®¬·º·½¿¬·±² Ý¿®¼
ïë Ò±²³¿²¼¿¬±®§ Ì·¬´» ¿²¼ °¿®¿¹®¿°¸ ®»ª·­»¼
ß°°»²¼·¨ Ü
ïê Ò±²³¿²¼¿¬±®§ λª·­»¼ ·² ·¬­ »²¬·®»¬§
ß°°»²¼·¨ Û
ïè Ò±²³¿²¼¿¬±®§ øï÷ Ì·¬´» ®»ª·­»¼
ß°°»²¼·¨ Ú øî÷ Ó¿²¼¿¬±®§ ´¿²¹«¿¹» ®»³±ª»¼
îð Ò±²³²¿¼¿¬±®§ øï÷ Í«¾¬·¬´» ®»ª·­»¼
ß°°»²¼·¨ Ù øî÷ Ó¿²¼¿¬±®§ ´¿²¹«¿¹» ®»³±ª»¼

ÍÐÛÝ×ßÔ ÒÑÌÛæ
̸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¬± ÏÛ×óï ¿®» ·²½´«¼»¼ ·² ¬¸·­ »¼·¬·±² ¿­ ¿ ­»°¿®¿¬» ­»½¬·±² º±® ¬¸» «­»®Ž­
½±²ª»²·»²½»ò

¨··
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ÍÌßÒÜßÎÜ ÚÑÎ ÌØÛ ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ÑÚ


ÛÔÛÊßÌÑÎ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎÍ

ﮬ ï
ײ¬®±¼«½¬·±²

ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòï ïòïòî Ý»®¬·º·½¿¬·±² ¿²¼ ß½½®»¼·¬¿¬·±² øïí÷


ÍÝÑÐÛ ×²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ¾» ½»®¬·ó
ïòïòï ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ º·»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸·­ ­¬¿²ó
¼¿®¼ò ̸» ±®¹¿²·¦¿¬·±² ©¸·½¸ ½»®¬·º·»­ ¬¸» ·²­°»½¬±®­
̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ·²½´«¼»­ ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¬¸» ¯«¿´·º·½¿ó ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ¾» ¿½½®»¼·¬»¼ ¾§ ¿²
¬·±²ô ¼«¬·»­ô ¿²¼ ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ±º ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ô ·²¬»®²¿¬·±²¿´´§ ±® ²¿¬·±²¿´´§ ®»½±¹²·¦»¼
·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ »²¹¿¹»¼ ·² ¬¸» ·²­°»½¬·±² ¿²¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¿½½®»¼·¬­ °»®­±²²»´ ½»®¬·º·½¿¬·±² ¾±¼ó
¬»­¬·²¹ ±º ·»­ ¬± ßÒÍ×ñ×ÍÑñ×ÛÝ ïéðîìô ±® ·¬­ »¯«·ª¿´»²¬ò
ø¿÷ ¸±·­¬·²¹ ¿²¼ ´±©»®·²¹ ³»½¸¿²·­³­ô »¯«·°°»¼
©·¬¸ ¿ ½¿® ±® °´¿¬º±®³ô ¬¸¿¬ ³±ª» ¾»¬©»»² ¬©± ±® ³±®» ïòïòí ݱª»®»¼ ײ­°»½¬·±²­ øïí÷
´¿²¼·²¹­ò ̸·­ »¯«·°³»²¬ ·²½´«¼»­ô ¾«¬ ·­ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô
̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ¿°°´·»­ ¬± ¿²§ °»®­±² ©¸± ·­ ³¿µ·²¹
¬¸» º±´´±©·²¹æ
¿² ·²­°»½¬·±² ¬± ¼»¬»®³·²» ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ®»¯«·®»ó
øï÷ »´»ª¿¬±®­ øßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì÷ ¿²¼ô ·²
³»²¬­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô ßÍÓÛ ßïéòíô
Ý¿²¿¼·¿² ¶«®·­¼·½¬·±²­ô ­°»½·¿´ °«®°±­» °»®­±²²»´
ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ¿²¼
»´»ª¿¬±®­ øÝÍß Þíïï÷ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß Æïèëò ׬ ¿°°´·»­ ¬± °»®­±²­
øî÷ °´¿¬º±®³ ¿²¼ ­¬¿·®©¿§ ½¸¿·®´·º¬­ øßÍÓÛ ßïèòï ¬§°·½¿´´§ »³°´±§»¼ ¾§ô ¾«¬ ·­ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸»
±® ÝÍß Þíëë÷ º±´´±©·²¹æ
ø¾÷ °±©»®ó¼®·ª»² ­¬¿·®©¿§­ ¿²¼ ©¿´µ©¿§­ º±® ½¿®ó ø¿÷ ¶«®·­¼·½¬·±²¿´ ¿«¬¸±®·¬·»­
®§·²¹ °»®­±²­ ¾»¬©»»² ´¿²¼·²¹­ò ̸·­ »¯«·°³»²¬ ø¾÷ ·²¼»°»²¼»²¬ ·²­°»½¬·±² ¿¹»²½·»­ ¿²¼ »´»ª¿¬±®
·²½´«¼»­ô ¾«¬ ·­ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» º±´´±©·²¹æ ½±²­«´¬¿²¬­
øï÷ »­½¿´¿¬±®­ øßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì÷ ø½÷ ·²­«®»®­ ±º ¬¸» »¯«·°³»²¬
øî÷ ³±ª·²¹ ©¿´µ­ øßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì÷ ø¼÷ ³¿²«º¿½¬«®»®­ô ·²­¬¿´´»®­ô ¿²¼ ³¿·²¬¿·²»®­ ±º ¬¸»
ø½÷ ¸±·­¬·²¹ ¿²¼ ´±©»®·²¹ ³»½¸¿²·­³­ »¯«·°°»¼ ©·¬¸ »¯«·°³»²¬
¿ ½¿® ¬¸¿¬ ­»®ª»­ ¬©± ±® ³±®» ´¿²¼·²¹­ ¿²¼ ·­ ®»­¬®·½¬»¼ ø»÷ ¾«·´¼·²¹ ±©²»®­ ¿²¼ ³¿²¿¹»®­
¬± ¬¸» ½¿®®§·²¹ ±º ³¿¬»®·¿´ ¾§ ·¬­ ´·³·¬»¼ ­·¦» ±® ´·³·¬»¼ øº÷ ¬»­¬·²¹ ´¿¾±®¿¬±®·»­ °»®º±®³·²¹ º·»´¼ ·²­°»½¬·±²­
¿½½»­­ ¬± ¬¸» ½¿®ò ̸·­ »¯«·°³»²¬ ·²½´«¼»­ô ¾«¬ ·­ ²±¬ ¿²¼ ¬»­¬­ ø­»» ¿´­± °¿®¿ò ïòïòë÷
´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» º±´´±©·²¹æ
øï÷ ¼«³¾©¿·¬»®­ øßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì÷ ïòïòì Û¨»³°¬ ײ­°»½¬·±²­ øïí÷
øî÷ ³¿¬»®·¿´ ´·º¬­ ¿²¼ ¼«³¾©¿·¬»®­ ©·¬¸ ¿«¬±³¿¬·½
̸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ¼±»­ ²±¬ ½±ª»® °»®­±²²»´ »²¹¿¹»¼ ·²
¬®¿²­º»® ¼»ª·½»­ øßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì÷
»²¹·²»»®·²¹ ¿²¼ ¬§°» ¬»­¬·²¹ ¿­ ½±ª»®»¼ ·² Í»½¬·±² èòí
ø¼÷ ¸±·­¬­ ¿²¼ »´»ª¿¬±®­ øßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í»½¬·±² è ±º ßÍÓÛ ßïèòï ±®
ÝÍß Æïèë÷ ¬¸¿¬ ¿®» ß°°»²¼·¨ ß ±º ÝÍß Þíëëô ¿²¼ ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô
øï÷ ²±¬ ¿² ·²¬»¹®¿´ °¿®¬ ±º ¾«·´¼·²¹­ ·²½´«¼·²¹ ·²­°»½¬·±² ¾§ ´¿¾±®¿¬±®·»­ ·² ¿­­±½·¿¬·±² ©·¬¸
øî÷ ·²­¬¿´´»¼ ·²­·¼» ±® ±«¬­·¼» ¾«·´¼·²¹­ ±® ­¬®«½ó ¬¸»­» ¬»­¬­ò
¬«®»­ ¼«®·²¹ ½±²­¬®«½¬·±²ô ¿´¬»®¿¬·±²ô ±® ¼»³±´·¬·±²
±°»®¿¬·±²­
øí÷ «­»¼ ¬± ®¿·­» ¿²¼ ´±©»® ©±®µ»®­ ¿²¼ ±¬¸»® °»®ó ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòî øïí÷
­±²²»´ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ±® ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬®«½¬«®» ÜÛÚ×Ò×Ì×ÑÒÍ
ÒÑÌÛæ Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ Þ ¿´­± ·²½´«¼»­ ®»½±³³»²¼»¼ Ì»®³­ «­»¼ ·² ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ ­¸¿´´ ¸¿ª» ¬¸» ³»¿²·²¹­
¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ¼«¬·»­ ±º ·²­°»½¬±® ¬®¿·²»»­ò ­°»½·º·»¼ ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼»º·²·¬·±²­ò Ѭ¸»® ¬»®³­ «­»¼

ï
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

­¸¿´´ ¸¿ª» ¬¸» ³»¿²·²¹­ ­°»½·º·»¼ ·² Í»½¬·±² ïòí ±º Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ¿²¼ ¿ Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ±º Ý¿²¿¼¿ò
ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ¿²¼ Í»½¬·±² í ±º ßÒÍ×ñ ø¾÷ λº»®»²½»­ ¬± ßÍÓÛ ßïéòî ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·ó
ßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß Æïèëò ¬·±² ±º Ù«·¼» º±® ײ­°»½¬·±² ±º Û´»ª¿¬±®­ô Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼
¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²æ ¿ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·ó Ó±ª·²¹ É¿´µ­ò
¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¸±´¼­ ª¿´·¼ ܱ½«³»²¬¿¬·±² ±º ß½½®»¼·¬¿¬·±² ø½÷ λº»®»²½»­ ¬± ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» ±®
·­­«»¼ ¾§ ¿² ·²¼»°»²¼»²¬ ·²¬»®²¿¬·±²¿´´§ ±® ²¿¬·±²¿´´§ Ý¿²¿¼·¿² Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º
®»½±¹²·¦»¼ ¿½½®»¼·¬·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ¿½½®»¼·¬­ °»®ó ßÒÍ×ñÒÚÐß éðô Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼»ô ±® Ý¿²¿¼·¿²
­±²²»´ ½»®¬·º·½¿¬·±² ¾±¼·»­ò Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» Ýîîòïò
ÒÑÌÛæ ß Ý»®¬·º·½¿¬» ±º ß½½®»¼·¬¿¬·±² ·­ ¿² »¨¿³°´» ±º ­«½¸ ¼±½«ó ø¼÷ λº»®»²½»­ ¬± ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬
³»²¬¿¬·±²ò »¼·¬·±² ±º Í¿º»¬§ λ¯«·®»³»²¬­ º±® л®­±²²»´ ر·­¬­ ¿²¼
ßÍÓÛæ ̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­ò Û³°´±§»» Û´»ª¿¬±®­ô ±® ®»º»®»²½»­ ¬± ÝÍß Æïèë ®»º»® ¬±
¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸» Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® л®­±²²»´ ر·­¬­ò
½»®¬·º·»¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®æ ¿ °»®­±² ½»®¬·º·»¼ ¾§
ø»÷ λº»®»²½»­ ¬± ¾«·´¼·²¹ ½±¼»­ ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬
¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿­ ³»»¬·²¹ ¬¸»
»¼·¬·±²­ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹æ
®»¯«·®»³»²¬­ ±º ﮬ í ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ò
øï÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
½»®¬·º·»¼ ·²­°»½¬±®æ ¿ °»®­±² ½»®¬·º·»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼
øî÷ ͬ¿²¼¿®¼ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿­ ³»»¬·²¹ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º
ﮬ î ±º ¬¸·­ ͬ¿²¼¿®¼ò øí÷ ˲·º±®³ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
øì÷ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²æ ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬¸¿¬ ½»®¬·º·»­
øë÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ±º Ý¿²¿¼¿
¬¸¿¬ °»®­±²­ ¿®» ¯«¿´·º·»¼ ¬± °»®º±®³ ¬¸» ¼«¬·»­ ±º ¿²
·²­°»½¬±® ±® ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®ò øº÷ λº»®»²½»­ ¬± ­¬¿²¼¿®¼­ ®»¹¿®¼·²¹ ¿½½»­­·¾·´·¬§ º±® øïí÷
°»±°´» ©·¬¸ ¼·­¿¾·´·¬·»­ ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±²­ ±º ¬¸»
ÝÛËæ ½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² «²·¬ò
º±´´±©·²¹æ
½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² ½®»¼·¬æ ±²» ·²­¬®«½¬·±²¿´ ½±²¬¿½¬ øï÷ ×ÝÝñßÒÍ× ßïïéòïô ß½½»­­·¾´» ¿²¼ Ë­¿¾´»
¸±«® »¯«¿´­ ðòï ÝÛËò Þ«·´¼·²¹­ ¿²¼ Ú¿½·´·¬·»­ô ¿² ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼
½«®®»²¬ »¼·¬·±²æ ¬¸» »¼·¬·±² ±º ¬¸» ßÍÓÛ ßïé ¼±½«³»²¬­ øî÷ ßÜßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­ ß½¬
²±© ¾»·²¹ º±´´±©»¼ ¾§ ¬¸» ®»­°»½¬·ª» ¿«¬¸±®·¬§ ¸¿ª·²¹ ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­
¶«®·­¼·½¬·±²ò øí÷ ßÜßñßÞßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­
»¯«·ª¿´»²¬ º·»´¼æ ¿ º·»´¼ ¬¸¿¬ ¼»¿´­ ©·¬¸ »´»½¬®±²·½ô »´»½ó ß½¬ñß®½¸·¬»½¬«®¿´ Þ¿®®·»®­ ß½¬ ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­
¬®·½¿´ô ³»½¸¿²·½¿´ ø·²½´«¼·²¹ ¸§¼®¿«´·½÷ô ¿²¼ ­¿º»¬§ °®·²ó ø¹÷ λº»®»²½»­ ¬± ßÍÓÛ ßïéòí ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·ó
½·°´»­ ¬± ¬¸» ­¿³» ¼»¹®»» ±º ½±³°´»¨·¬§ ¿­ º±«²¼ ·² ¬·±² ±º ßÍÓÛ ßïéòíô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û¨·­¬·²¹ Û´»ª¿¬±®­
»´»ª¿¬±®­ò ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ô ¿² ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ò
·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®æ ¿ °»®­±² ³»»¬·²¹ ¬¸» ¯«¿´·º·½¿ó ø¸÷ λº»®»²½»­ ¬± Þììòïñßïéòë ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·ó
¬·±²­ ±º Í»½¬·±² íòï ©¸± ·­ ®»­°±²­·¾´» º±® ¬¸» ­«°»®ª·­·±² ¬·±² ±º ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô Û´»ª¿¬±® ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®
±º ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬±® ¬®¿·²»»­ò Û´»½¬®·½¿´ Û¯«·°³»²¬ô ¿ Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ±º Ý¿²¿¼¿
·²­°»½¬±®æ ¿ °»®­±² ³»»¬·²¹ ¬¸» ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ±º Í»½¬·±² ¿²¼ ¿² ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ò
îòï ©¸± ·­ »²¹¿¹»¼ ·² ¬¸» ·²­°»½¬·±² ¿²¼ ¬»­¬·²¹ ±º ø·÷ λº»®»²½»­ ¬± ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëë ®»º»® ¬±
»¯«·°³»²¬ ©·¬¸·² ¬¸» ­½±°» ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììò ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ßÍÓÛ ßïèòïô Í¿º»¬§ ͬ¿²¼¿®¼ º±®
·²­°»½¬±® ¬®¿·²»»æ ¿ °»®­±² ©¸± ·­ ¾»·²¹ ¬®¿·²»¼ ¬± д¿¬º±®³ Ô·º¬­ ¿²¼ ͬ¿·®©¿§ ݸ¿·®´·º¬­ô ±® ÝÍß Þíëëô Ô·º¬­
¾»½±³» ¿² ·²­°»½¬±®ò º±® л®­±²­ ©·¬¸ и§­·½¿´ Ü·­¿¾·´·¬·»­ò
ø¶÷ λº»®»²½»­ ¬± ¬¸» Í¿º»¬§ Ø¿²¼¾±±µ ®»º»® ¬± ¬¸»
´¿¬»­¬ »¼·¬·±²æ ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ·² »ºº»½¬ ±® ¬¸» ­°»½·º·½
´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸» Û´»ª¿¬±® ײ¼«­¬®§ Ú·»´¼ Û³°´±§»»­Ž
»¼·¬·±² ®»º»®»²½»¼ ¾§ ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô
Í¿º»¬§ Ø¿²¼¾±±µò
ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ¿²¼ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±®
ÝÍß Æïèëò ɸ»®» ¬¸» ®»º»®»²½»¼ ­¬¿²¼¿®¼ ¼±»­ ²±¬ øµ÷ λº»®»²½»­ ¬± ÝÍß Þíïï ®»º»® ¬± ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±²
·²½´«¼» ¿² »ºº»½¬·ª» ¼¿¬» ¿²¼ ¿ ­°»½·º·½ »¼·¬·±² ·­ ²±¬ ±º ÝÍß Þíïïô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Ó¿²´·º¬­ò ß²§ ®»º»®»²½»
®»º»®»²½»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô ßÍÓÛ ßïèòï ±® ¬± ¿ ³¿²´·º¬ ·­ ·²¬»²¼»¼ ¬± »¯«¿¬» ¬± ¬¸» Í°»½·¿´ Ы®°±­»
ÝÍß Þíëëô ¿²¼ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß Æïèëô ¬¸» Û´»ª¿¬±® ·¼»²¬·º·»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììò
»ºº»½¬·ª» ¼¿¬» ­¸¿´´ ¾» ê ³± º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º °«¾´·½¿¬·±²ò ø´÷ λº»®»²½»­ ¬± ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ßÒÍ×ñ×ÍÑñ øïí÷
Ó±®» ®»½»²¬ »¼·¬·±²­ ³¿§ ¾» «­»¼ò ×ÛÝ ïéðîìæ Ú·®­¬ »¼·¬·±²ô îððíóðìóðïô ݱ²º±®³·¬§ ¿­­»­­ó
³»²¬ ‰ Ù»²»®¿´ ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¾±¼·»­ ±°»®¿¬·²¹ ½»®¬·ó
º·½¿¬·±² ±º °»®­±²­ô ·­ ¿ ©»´´ó»­¬¿¾´·­¸»¼ ¿«¬¸±®·¬¿¬·ª»
ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòí
­¬¿²¼¿®¼ º±® ¿½½®»¼·¬·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¬¸¿¬ ½»®¬·º§
ÏÛ× ÎÛÚÛÎÛÒÝÛÜ ÍÌßÒÜßÎÜÍ
°»±°´»ò
ø¿÷ λº»®»²½»­ ¬± ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ®»º»® ¬± ¬¸»
´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô ¿² ß³»®·½¿² ÒÑÌÛæ Í»» Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ ß º±® ®»´¿¬»¼ ¼±½«³»²¬­ò

î
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòì ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòë


ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ÛÔÛÊßÌÑÎ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎ ßÒÜ ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ
ÎÛÚÛÎÛÒÝÛ ÍÌßÒÜßÎÜÍ ÛÔÛÊßÌÑÎ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎ ÍËÐÛÎÊ×ÍÑÎ ÎÛÚÛÎÛÒÝÛ
ÍÌßÒÜßÎÜÍ
ß½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ©·¬¸ ´·³·¬»¼ ïòëòï л®­±²¿´ б­­»­­·±² øïí÷
­½±°» ­¸¿´´ ¾» ®»¯«·®»¼ ¬± ¸±´¼ ±²´§ ¬¸±­» ¼±½«³»²¬­ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ¸¿ª» ·²
¬¸¿¬ ¿°°´§ ¬± ¬¸¿¬ °®±¹®¿³ò ¬¸»·® °»®­±²¿´ °±­­»­­·±² ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸» ¼±½«ó
̸» º±´´±©·²¹ ´·­¬ ½±²¬¿·²­ ¼±½«³»²¬­ ¬¸¿¬ ­¸¿´´ ¾» ³»²¬­ ´·­¬»¼ ¾»´±© ¿­ ®»¯«·®»¼ ¾§ ¬¸»·® ®»­°»½¬·ª»
¸»´¼ ¾§ »¿½¸ ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²æ ¿«¬¸±®·¬§ ¸¿ª·²¹ ¶«®·­¼·½¬·±²
ø¿÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±²­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ¿²¼ ¿´´ ø¿÷ ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­
°®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»³»²¬­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïô ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­
Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ ÝÍß Þììô ø¾÷ ßÍÓÛ ßïéòîô Ù«·¼» º±® ײ­°»½¬·±² ±º Û´»ª¿¬±®­ô
Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­ Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ Ó±ª·²¹ É¿´µ­
ø½÷ ßÒÍ×ñÒÚÐß éðô Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼»ô ±®
ø¾÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ©·¬¸ ­«°°´»³»²¬­ ±º ßÍÓÛ ßïéòîô
Ý¿²¿¼·¿² Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» Ýîîòï
Ù«·¼» º±® ײ­°»½¬·±² ±º Û´»ª¿¬±®­ô Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼
ø¼÷ ßÍÓÛ ßïéòíô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û¨·­¬·²¹ Û´»ª¿¬±®­
Ó±ª·²¹ É¿´µ­
¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­
ø½÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»ó ø»÷ ßÍÓÛ ßïèòïô Í¿º»¬§ ͬ¿²¼¿®¼ º±® д¿¬º±®³ Ô·º¬­
³»²¬­ ±º ßÍÓÛ ßïéòíô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û¨·­¬·²¹ Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼ ͬ¿·®©¿§ ݸ¿·®´·º¬­ô ±® ÝÍß Þíëëô Ô·º¬­ º±® л®­±²­
¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ ©·¬¸ и§­·½¿´ Ü·­¿¾·´·¬·»­
ø¼÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ßÍÓÛ ßïéòìô Ù«·¼» º±® øº ÷ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòìô Í¿º»¬§ λ¯«·®»³»²¬­ º±®
Û³»®¹»²½§ л®­±²²»´ л®­±²²»´ ر·­¬­ ¿²¼ Û³°´±§»» Û´»ª¿¬±®­ô ±® ÝÍß Æïèëô
ø»÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»ó Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® л®­±²²»´ ر·­¬­
³»²¬­ ±º ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô Û´»ª¿¬±® ¿²¼ ø¹÷ Û´»ª¿¬±® ײ¼«­¬®§ Ú·»´¼ Û³°´±§»»­Ž Í¿º»¬§
Û­½¿´¿¬±® Û´»½¬®·½¿´ Û¯«·°³»²¬ Ø¿²¼¾±±µ
øº÷ ¿´´ °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ßïé ¼±½«³»²¬­ ïòëòî ß½½»­­ ̱ øïí÷
º®±³ Ö«²» ïìô ïçéî ¬¸®±«¹¸ ¬± ³±­¬ ½«®®»²¬ ø¿÷ ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô Û´»ª¿¬±® ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®
ø¹÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ßïéòï Ø¿²¼¾±±µ Û´»½¬®·½¿´ Û¯«·°³»²¬
ø¸÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ô ¾»¹·²²·²¹ ©·¬¸ ø¾÷ ¾«·´¼·²¹ ½±¼»­
ïçéî »¼·¬·±²ô ±º ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼»ô ¬¸» ïççð øï÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
»¼·¬·±² ±º ¬¸» Ý¿²¿¼·¿² Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» øî÷ ͬ¿²¼¿®¼ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
øí÷ ˲·º±®³ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
ø·÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ô ¾»¹·²²·²¹ ©·¬¸ øì÷ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»
ïçèï »¼·¬·±²ô ±º ¬¸» ײ¬»®²¿¬·±²¿´ô Ò¿¬·±²¿´ô ͬ¿²¼¿®¼ô øë÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ±º Ý¿²¿¼¿
¿²¼ ˲·º±®³ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼»­ô ¬¸» ïççð »¼·¬·±² ±º ¬¸» ø½÷ ­¬¿²¼¿®¼­ ®»¹¿®¼·²¹ ¿½½»­­·¾·´·¬§ º±® °»±°´» ©·¬¸
Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ±º Ý¿²¿¼¿ ¼·­¿¾·´·¬·»­
ø¶÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ×ÝÝñßÒÍ× ßïïéòï ¿²¼ øï÷ ×ÝÝñßÒÍ× ßïïéòïô ß½½»­­·¾´» ¿²¼ Ë­¿¾´»
ßÜßßÙ ¿½½»­­·¾·´·¬§ ­¬¿²¼¿®¼­ Þ«·´¼·²¹­ ¿²¼ Ú¿½·´·¬·»­
øµ÷ ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸» Û´»ª¿¬±® ײ¼«­¬®§ Ú·»´¼ øî÷ ßÜßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­ ß½¬
Û³°´±§»»­Ž Í¿º»¬§ Ø¿²¼¾±±µ ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­
ø´÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»³»²¬­ øí÷ ßÜßñßÞßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­
ß½¬ñß®½¸·¬»½¬«®¿´ Þ¿®®·»®­ ß½¬ ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­
±º ßÍÓÛ ßïèòïô Í¿º»¬§ ͬ¿²¼¿®¼ º±® д¿¬º±®³ Ô·º¬­ ¿²¼
ø¼÷ º·®» °®±¬»½¬·±² ½±¼»­
ͬ¿·®©¿§ ݸ¿·®´·º¬­ô ±® ÝÍß Þíëëô Ô·º¬­ º±® л®­±²­ ©·¬¸
øï÷ ÒÚÐß ïí ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸» ײ­¬¿´´¿¬·±² ±º Í°®·²ó
и§­·½¿´ Ü·­¿¾·´·¬·»­
µ´»® ͧ­¬»³­
ø³÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»ó øî÷ ÒÚÐß éî Ò¿¬·±²¿´ Ú·®» ß´¿®³ ¿²¼ Í·¹²¿´·²¹
³»²¬­ ±º ÝÍß Þíïïô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Ó¿²´·º¬­ ݱ¼»
ø²÷ ½«®®»²¬ ¿²¼ ¿´´ °®»ª·±«­ »¼·¬·±²­ ©·¬¸ ­«°°´»ó ø»÷ °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­
³»²¬­ ±º ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòìô Í¿º»¬§ λ¯«·®»³»²¬­ º±® ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿­ò ïòëòï ¿²¼ ïòëòî
л®­±²²»´ ر·­¬­ ¿²¼ Û³°´±§»» Û´»ª¿¬±®­ô ±® ÝÍß Æïèëô
Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® л®­±²²»´ ر·­¬­ ÍÛÝÌ×ÑÒ ïòê øïí÷
øïí÷ ø±÷ ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ßÒÍ×ñ ÝÎÛÜÛÒÌ×ßÔÍ
×ÍÑñ×ÛÝ ïéðîìô ݱ²º±®³·¬§ ¿­­»­­³»²¬ ‰ Ù»²»®¿´ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ²±¬ ­¬¿¬»
®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¾±¼·»­ ±°»®¿¬·²¹ ½»®¬·º·½¿¬·±² ±º ±® ·³°´§ ¬¸¿¬ ¬¸»§ ¿®» ½»®¬·º·»¼ ¾§ ßÍÓÛ ±® ¾§ ¿² ¿½½®»¼ó
°»®­±²­ ·¬·²¹ ¾±¼§ò

í
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ﮬ î
Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ Ü«¬·»­ ±º ײ­°»½¬±®­

ÍÛÝÌ×ÑÒ îòï øì÷ °·¬­


ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ øë÷ »­½¿´¿¬±®­ô ³±ª·²¹ ©¿´µ­ô ¿²¼ ±¬¸»® ®»´¿¬»¼
»¯«·°³»²¬
ß² ·²­°»½¬±® ­¸¿´´ ³»»¬ ¬¸» ¼»º·²·¬·±² ±º »´»ª¿¬±®
øº÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ³»½¸¿²·½¿´ °®·²½·°´»­ ¿­
°»®­±²²»´ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í»½¬·±² ïòí ¿²¼ ¸¿ª»
¿°°´·»¼ ¬± ­¬®«½¬«®»­ô ³¿½¸·²»­ô ³»½¸¿²·­³­ô ¿²¼ ¬¸»
¼±½«³»²¬»¼ ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ ¿¬ ´»¿­¬ ï §® ±º »¨°»®·»²½»
»ºº»½¬­ ±º ¬®¿½¬·±² ±² ®±°»­ ¿²¼ ­¸»¿ª»­
°»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­ ¿²¼ °»®º±®³·²¹ ±® ©·¬²»­­·²¹
¬»­¬­ ­°»½·º·»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô ÝÍß Þíïïô ø¹÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ¸§¼®¿«´·½ °®·²½·°´»­ ¿­
ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ¿²¼ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ¿°°´·»¼ ¬± ¬¸» ±°»®¿¬·±² ±º ª¿´ª»­ô °«³°­ô °´«²¹»®­ô
ÝÍß Æïèëò Ê»®·º·¿¾´» »ª·¼»²½» ±º ¬®¿·²·²¹ ¿²¼ »¨°»®·»²½» °·°·²¹ô ¿²¼ ¾«ºº»®­
­¸¿´´ ¾» ¼±½«³»²¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±² º±® ½»®¬·º·½¿ó ø¸÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» ª¿®·±«­ ¬§°»­ ±º »¯«·°ó
¬·±² ¬± ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ß² ·²­°»½ó ³»²¬å ¬¸»·® ½±¼» ®»¯«·®»³»²¬­ô «­»­ô ¿²¼ ´·³·¬¿¬·±²­å
¬±® ­¸¿´´ ¿´­± ª»®·º§ ¬¸¿¬ ¸» ±® ­¸» ³»»¬­ ¬¸» º±´´±©·²¹ ´±½¿´ ®»¹«´¿¬·±²­å ¿²¼ ¿²§ ­°»½·¿´ °®±¾´»³­ ±® ¿°°´·½¿ó
¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ø­»» Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ Þ º±® ¬¸» ¬·±²­ ¿­ ·²½´«¼»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòï ±® ÝÍß Þììô
®»½±³³»²¼»¼ ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ ¼«¬·»­ ±º ·²­°»½¬±® ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô ÝÍß Þíïï ø°¿­¬ ¿²¼ °®»­»²¬÷ô
¬®¿·²»»­÷æ ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß
ø¿÷ µ²±©´»¼¹» ±º °»®­±²¿´ ­¿º»¬§ °®¿½¬·½»­ô ·²½´«¼·²¹ô Æïèëô ¿²¼ ÏÛ×óï ¿²¼ ¿©¿®»²»­­ ±º °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿ó
¾«¬ ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» ­¿º»¬§ °®¿½¬·½»­ ½±²¬¿·²»¼ ·² ¬¸» ¬·±²­ ±º ¬¸» ͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»­
Í¿º»¬§ Ø¿²¼¾±±µ ²»½»­­¿®§ ¬± °»®º±®³ ¬¸» º±´´±©·²¹æ øï÷ ½´¿­­·º·½¿¬·±²­ ±º «­¿¹»
øï÷ ¿½½»°¬¿²½» ·²­°»½¬·±²­ ±º ²»© ½±²­¬®«½¬·±² ø¿÷ °¿­­»²¹»® »´»ª¿¬±®­
øî÷ ®±«¬·²» ¿²¼ °»®·±¼·½ ·²­°»½¬·±²­ ±º »¨·­¬·²¹ ø¾÷ º®»·¹¸¬ »´»ª¿¬±®­ øÝ´¿­­»­ ßô Þô Ýïô Ýîô ¿²¼ Ýí÷
»¯«·°³»²¬ ø½÷ °®·ª¿¬» ®»­·¼»²½» »´»ª¿¬±®­
øí÷ ·²­°»½¬·±²­ ±º »¯«·°³»²¬ ·² ¸¿¦¿®¼±«­ »²ª·®±²ó ø¼÷ ­·¼»©¿´µ »´»ª¿¬±®­
³»²¬­ô ©¸»®» ¿°°´·½¿¾´» ø»÷ ­°»½·¿´ °«®°±­» °»®­±²²»´ »´»ª¿¬±®­
ø¾÷ º¿³·´·¿®·¬§ ©·¬¸ ·²¼«­¬®§ ¬»®³·²±´±¹§ô ·²½´«¼·²¹ øº÷ ·²½´·²»¼ »´»ª¿¬±®­
¬¸» º±´´±©·²¹æ ø¹÷ ³¿¬»®·¿´ ´·º¬­ ¿²¼ ¼«³¾©¿·¬»®­ ©·¬¸ ¿«¬±ó
øï÷ ¬»®³­ ¼»º·²»¼ ¿²¼ «­»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñ ³¿¬·½ ¬®¿²­º»® ¼»ª·½»­
ÝÍß Þììô ÝÍß Þíïïô ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ¿²¼ ø¸÷ ¼«³¾©¿·¬»®­
ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß Æïèë ø·÷ »´»ª¿¬±®­ «­»¼ º±® ½±²­¬®«½¬·±²
øî÷ ¬»®³­ «­»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòî ø¶÷ °»®­±²²»´ ¸±·­¬­ ¿²¼ »³°´±§»» »´»ª¿¬±®­
øí÷ ¬»®³­ ¼»º·²»¼ ¿²¼ «­»¼ ·² ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ øî÷ ½´¿­­·º·½¿¬·±²­ ±º ¼®·ª·²¹ ³»¿²­
Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» ø¿÷ ¬®¿½¬·±²
øì÷ ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ¬»®³·²±´±¹§ «­»¼ ¾§ ¬¸» ¶«®·­ó ø¾÷ ©·²¼·²¹ ¼®«³
¼·½¬·±²¿´ ¿«¬¸±®·¬§ ø½÷ ¸§¼®¿«´·½ ø¼·®»½¬ó°´«²¹»® ¸§¼®¿«´·½ô »´»½¬®±ó
ø½÷ ¿¾·´·¬§ ¬± ®»¿¼ ¿®½¸·¬»½¬«®¿´ ¿²¼ ·²­¬¿´´¿¬·±² ¼®¿©ó ¸§¼®¿«´·½ô ³¿·²¬¿·²»¼ó°®»­­«®» ¸§¼®¿«´·½ô ¿²¼ ®±°»¼
·²¹­ô ·²½´«¼·²¹ ¸±·­¬©¿§ ¿²¼ ³¿½¸·²» ®±±³ ´¿§±«¬­ ¸§¼®¿«´·½÷
ø¼÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º »´»½¬®·½¿´ô »´»½¬®±²·½ô ¿²¼ ø¼÷ ­½®»© ³¿½¸·²»
½·®½«·¬ ½±²­¬®«½¬·±² °®·²½·°´»­ô ·²½´«¼·²¹ ¾«¬ ²±¬ ´·³ó ø»÷ ®¿½µ ¿²¼ °·²·±²
·¬»¼ ¬± øº÷ ¸¿²¼
øï÷ ª±´¬¿¹»ô ½«®®»²¬­ô ¿²¼ ®»­·­¬¿²½» ø¹÷ ¾»´¬ ¿²¼ ½¸¿·² ¼®·ª»­
øî÷ ­»®·»­ ¿²¼ °¿®¿´´»´ ½·®½«·¬­ øí÷ »­½¿´¿¬±®­ ¿²¼ ³±ª·²¹ ©¿´µ­
øí÷ ¹®±«²¼·²¹ øì÷ ·²½´·²»¼ ¿²¼ ª»®¬·½¿´ ©¸»»´½¸¿·® ´·º¬­ ¿²¼ ­¬¿·®ó
øì÷ ¿¾·´·¬§ ¬± ®»¿¼ ½·®½«·¬ ¼·¿¹®¿³­ ©¿§ ½¸¿·®´·º¬­ øßÍÓÛ ßïéòï¾óïççè ¿²¼ »¿®´·»®÷
ø»÷ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» °«®°±­» ¿²¼ º«²½¬·±² ±º ­¿º»¬§ ø·÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» º«²½¬·±²­ ¿²¼ ±°»®¿¬·±²
¼»ª·½»­ ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ ´±½¿¬·±²­æ ±º »´»ª¿¬±® ­§­¬»³­ô ·²½´«¼·²¹ ³¿½¸·²»­ô ³±¬±®­ô ¹±ª»®ó
øï÷ ³¿½¸·²» ®±±³­ ¿²¼ ³¿½¸·²»®§ ­°¿½»­ ²±®­ô ¿²¼ ±¬¸»® ³¿½¸·²» ®±±³ »¯«·°³»²¬å ½±²¬®±´´»®­å
øî÷ ¸±·­¬©¿§­ °±­·¬·±² ¼»ª·½»­å ¼±±® ±°»®¿¬±® ­§­¬»³­å ¸±·­¬©¿§ ­§­ó
øí÷ ±² ¬¸» ½¿®­ ¬»³­å ­¿º»¬§ ­§­¬»³ ¬»­¬·²¹ ¿²¼ º«²½¬·±²­å °·¬ »¯«·°³»²¬

ì
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

»­½¿´¿¬±®­å ³±ª·²¹ ©¿´µ­å »´»½¬®·½¿´ ¼»ª·½»­å ¿²¼ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í»½¬·±² èòïð
¸§¼®¿«´·½­ ±® èòïïò
ø¶÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ·²­°»½¬·±² ¿²¼ ¬»­¬·²¹ °®±ó øî÷ ¬¸» ®»°±®¬ ­¸¿´´ ¾» ­·¹²»¼ ¾§ ¬¸» ½»®¬·º·»¼ ·²­°»½ó
½»¼«®»­ ¿­ ¼»­½®·¾»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòî ¿²¼ ¿©¿®»²»­­ ±º ¬±® ¿²¼ ­¸¿´´ ·²½´«¼» ¸·­ ±® ¸»® ½»®¬·º·½¿¬·±² ²«³¾»® ¿²¼
°«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ¬¸±­» °®±½»¼«®»­ ½»®¬·º§·²¹ ¿¹»²½§ò
øµ÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ¿°°´·½¿¾´» ¾«·´¼·²¹ô º·®»ô øí÷ ¿´´ ݱ¼» ¼»º·½·»²½·»­ ²±¬»¼ ·² ¬¸» ®»°±®¬ ­¸¿´´
»´»½¬®·½¿´ô ¿²¼ ¿½½»­­·¾·´·¬§ ½±¼»­ ·²½´«¼» ¿ ®»º»®»²½» ¬± ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ½±¼» ¿²¼ ®«´»
ø´÷ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¿¾·´·¬§ ¬± °»®º±®³ ¬¸» ¼«¬·»­ ­°»½·ó ²«³¾»®ø­÷ò
º·»¼ ·² Í»½¬·±² îòî øì÷ ¬¸» ®»°±®¬ ­¸¿´´ ·²½´«¼» ¬¸» ¼¿¬» ¿²¼ ¬·³» ¬¸¿¬
ø³÷ ©±®µ·²¹ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±² ©¿­ ½±²¼«½¬»¼ò
ßÍÓÛ ßïéòí ¿²¼ ¿©¿®»²»­­ ±º °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ø¼÷ ³¿·²¬¿·² ¸·­ ±® ¸»® °»®­±²¿´ ½±°§ ±º ÏÛ×óï ¬±
±º ßÍÓÛ ßïéòí ¾» ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±²ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º
ø²÷ ¿©¿®»²»­­ ±º Þììòïñßïéòë ¿²¼ ͬ¿²¼¿®¼­ ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòï
ݱ³³·¬¬»» °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ¬¸¿¬
·¬ ·­ ­°»½·º·»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ¿²¼ ßÍÓÛ ßïèòï
±® ÝÍß Þíëë ÍÛÝÌ×ÑÒ îòí
øïí÷ ø±÷ ³«­¬ ¸¿ª» ·² ¸·­ ±® ¸»® °»®­±²¿´ °±­­»­­·±² ¬¸» Óß×ÒÌÛÒßÒÝÛ ÑÚ ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ÏÛ×óï ¿²¼ ¿½½»­­ ¬± ͬ¿²¼¿®¼­
ݱ³³·¬¬»» °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®ó ײ ±®¼»® ¬± ³¿·²¬¿·² ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿­ ¿² »´»ª¿¬±®
®»²¬ »¼·¬·±²­ ±º ¬¸» ¼±½«³»²¬­ ®»¯«·®»¼ ¾§ ¬¸» ®»­°»½¬·ª» ·²­°»½¬±®ô ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ­¸¿´´
¿«¬¸±®·¬§ ¸¿ª·²¹ ¶«®·­¼·½¬·±² ¿²¼ ´·­¬»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòï ø¿÷ ¾»½±³» º¿³·´·¿® ©·¬¸ ¬¸» ¿°°´·½¿¬·±²­ ±º ²»© ¬»½¸ó
øïí÷ ø°÷ ³«­¬ ¸¿ª» ¿½½»­­ ¬± ½«®®»²¬ »¼·¬·±²­ ±º ¼±½«³»²¬­ ²±´±¹§ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» »´»½¬®±²·½ ¿²¼ ³¿¬»®·¿´ º·»´¼­ò
®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòî ø¾÷ ³¿·²¬¿·² µ²±©´»¼¹» ±º ½«®®»²¬ ´±½¿´ ¿¼³·²·­¬®¿ó
¬·ª» ±® ±°»®¿¬·²¹ °®±½»¼«®»­ ²»½»­­¿®§ ¬± ¼·­½¸¿®¹»
¼«¬·»­ò
ÍÛÝÌ×ÑÒ îòî
ÜËÌ×ÛÍ ø½÷ ³¿·²¬¿·² µ²±©´»¼¹» ±º ®»½»²¬ ®»ª·­·±²­ ¿²¼
¿©¿®»²»­­ ±º °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïñ
̸» ¼«¬·»­ ±º ¿² ·²­°»½¬±® ·²½´«¼» ¬¸» º±´´±©·²¹æ ÝÍß Þììô ßÍÓÛ ßïéòîô ßÍÓÛ ßïéòíô ÝÍß Þíïïô ßÍÓÛ
ø¿÷ ³¿µ·²¹ ¿½½»°¬¿²½» ·²­°»½¬·±²­ ¿²¼ ©·¬²»­­·²¹ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì ±® ÝÍß Æïèëô
¬»­¬­ ¬± ¼»¬»®³·²» ©¸»¬¸»® ¿´´ °¿®¬­ ±º ¬¸» ·²­¬¿´´¿¬·±² ¿²¼ ¿©¿®»²»­­ ±º Þììòïñßïéòë ¬± ¬¸» »¨¬»²¬ ­°»½·º·»¼ ·²
½±²º±®³ ¬± ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ½±¼» ±® ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ¿²¼ ßÍÓÛ ßïèòï ±® ÝÍß Þíëëô
®»¹«´¿¬·±²­ ¿²¼ ©¸»¬¸»® ¬¸» ®»¯«·®»¼ ­¿º»¬§ ¼»ª·½»­ ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ®»¯«·®»³»²¬­ ·² ¾«·´¼·²¹ô º·®»ô
º«²½¬·±² ¿­ ®»¯«·®»¼ ¬¸»®»·² »´»½¬®·½¿´ô ¿²¼ ¿½½»­­·¾·´·¬§ ½±¼»­ò
ø¾÷ ³¿µ·²¹ ®±«¬·²» ±® °»®·±¼·½ ·²­°»½¬·±²­ ¿²¼ ©·¬ó ø¼÷ ½±³°´§ ©·¬¸ ¬¸» ½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±¼» ±º ½±²¼«½¬÷
²»­­·²¹ ¬»­¬­ ±º »¨·­¬·²¹ ·²­¬¿´´¿¬·±²­ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸¿¬ »­¬¿¾´·­¸»¼ ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²
¬¸» »¯«·°³»²¬ ·­ ·² ¿°°¿®»²¬ ­¿º» ±°»®¿¬·²¹ ½±²¼·¬·±²ô ø­»» °¿®¿ò ìòï÷ò
¸¿­ ²±¬ ¾»»² ¿´¬»®»¼ »¨½»°¬ ·² ½±²º±®³·¬§ ¬± ¬¸» ¿°°´·½¿ó ø»÷ ¸¿ª» ·² ¸·­ ±® ¸»® °±­­»­­·±² ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º
¾´» ½±¼» ±® ®»¹«´¿¬·±²­ô ¿²¼ °»®º±®³­ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ßÍÓÛ ÏÛ×óï ¿²¼ °«¾´·­¸»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¿­ ©»´´ ¿­
¬»­¬ ®»¯«·®»³»²¬­
¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò
ø½÷ ®»°±®¬·²¹ ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±² ¿²¼ ¬»­¬·²¹ ïòëòïô °´«­ ¿½½»­­ ¬± ¬¸» ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò
·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» °®±ó ïòëòîò ̸» ·²­°»½¬±® ­¸¿´´ ¿¬¬»­¬ ¬± ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸»
½»¼«®»­ ¿²¼ ¬¸» º±´´±©·²¹æ
¿¾±ª» ·² ©®·¬·²¹ ±® ¾§ »´»½¬®±²·½ ­«¾³·­­·±² «°±² ½»®¬·ó
øï÷ ¬¸» ½»®¬·º·»¼ ·²­°»½¬±®Ž­ ®»°±®¬ ­¸¿´´ ·²½´«¼» ¿ º·½¿¬·±² ¿²¼ ¿²²«¿´ ®»²»©¿´ ±º ½»®¬·º·½¿¬·±²ò
½´»¿® ¼»­½®·°¬·±² ±º ¬¸» ­½±°» ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±² °»®ó
øº÷ ±¾¬¿·² ïòð ½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² «²·¬ øÝÛË÷ ±² ¿²
º±®³»¼ô ·²½´«¼·²¹ ¬¸» ¬§°» ±º ·²­°»½¬·±² ø¿½½»°¬¿²½»ô
¿²²«¿´ ¾¿­·­ ¾§ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±²
°»®·±¼·½ô ±® ®±«¬·²»÷ ¿²¼ ©¸»¬¸»® ±® ²±¬ ¬¸» ·²­°»½¬·±²
¿²¼ °®±º»­­·±²¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¿½¬·ª·¬·»­ ¿½½»°¬¿¾´» ¬±
©¿­ °»®º±®³»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ¿°°´·½¿¾´»
®»¯«·®»³»²¬­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í»½¬·±² èòïðô ±® ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò ݱ²¬·²«·²¹ »¼«ó
èòïïå ßÍÓÛ ßïèòïô Í»½¬·±² ïðô ±® ÝÍß Þíëëô ½¿¬·±² ½®»¼·¬ ³¿§ ¾» ¿©¿®¼»¼ º±® ¿ ©·¼» ª¿®·»¬§ ±º ¿½¬·ª·ó
ß°°»²¼·¨ ßîå ±® ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòìô Í»½¬·±² îêô ±® ÝÍß ¬·»­ ¬¸¿¬ ·²ª±´ª» ¬®¿·²·²¹ô »¼«½¿¬·±²ô ±® ±¬¸»® »²¼»¿ª±®­
Æïèëô Í»½¬·±² îìò ׺ ¿²§ ±¬¸»® ¬§°» ±º ·²­°»½¬·±² ©¿­ ©¸»®»·² ¬¸» ±¾¶»½¬·ª» ·²½´«¼»­ ¿½¸·»ª·²¹ ®»´»ª¿²¬ °®±º»­ó
°»®º±®³»¼ô ¬¸» ®»°±®¬ ­¸¿´´ ·²½´«¼» ¿ ½±³°´»¬» ¼»­½®·°ó ­·±²¿´ µ²±©´»¼¹»ô ­µ·´´­ô ¿²¼ ¿¾·´·¬·»­ ¾»§±²¼ ¬¸±­»
¬·±² ±º ¬¸» ­½±°» ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±²ò ̸» ßÍÓÛ ½¸»½µ´·­¬ ®»¯«·®»¼ º±® ·²·¬·¿´ ½»®¬·º·½¿¬·±²ò
º±®³­ ¿­ °«¾´·­¸»¼ ¾§ ßÍÓÛ º±® »´»½¬®·½ »´»ª¿¬±®­ô øï÷ ß½½®«·²¹ ÝÛË­
¸§¼®¿«´·½ »´»ª¿¬±®­ô ¿²¼ »­½¿´¿¬±®­ ¿²¼ ³±ª·²¹ ©¿´µ­ ø¿÷ Ü«®·²¹ ¬¸» ïîó³± °»®·±¼ °®·±® ¬± ¬¸» ®»²»©¿´
­¸¿´´ ±²´§ ¾» «­»¼ ©¸»² ¬¸» ·²­°»½¬·±² ½±³°´·»­ ©·¬¸ ¿°°´·½¿¬·±² ¼¿¬»ô ¬¸» ·²­°»½¬±® ­¸¿´´ ¿½½®«» ¬¸» ÝÛË­

ë
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

®»¯«·®»¼ò ̸» ·²­°»½¬±® ­¸¿´´ µ»»° ¼±½«³»²¬­ ¿²¼ ®»½ó ®»´¿¬»¼ º»¼»®¿´´§ ­°±²­±®»¼ °®±¹®¿³ ­¸¿´´ ¾» ¿½½»°¬¿¾´»
±®¼­ ±º »¿½¸ ¿½¬·ª·¬§ ¼«®·²¹ ¬¸» ®»²»©¿´ °»®·±¼ò º±® ðòï ÝÛË­ º±® »¿½¸ ½´±½µ ¸±«® ±º ·²­¬®«½¬·±² ¼»´·ª»®»¼ò
ø¾÷ ß² ¿ºº·¼¿ª·¬ ­¸¿´´ ¾» ­«¾³·¬¬»¼ ¿´±²¹ ©·¬¸ øº÷ ­»®ª·²¹ ¿­ ¿² ±ºº·½»®ô ³»³¾»®ô ±® ¿´¬»®²¿¬» ±²
¬¸» ½»®¬·º·½¿¬·±² ®»²»©¿´ ½±²º·®³·²¹ ¬¸¿¬ ¬¸» ·²º±®³¿¬·±² ¿² ßïéòï ±® ßïèòï ßÍÓÛ ½±³³·¬¬»» øͬ¿²¼¿®¼­
·­ ¿½½«®¿¬»ò ß ®»²»©¿´ ¿°°´·½¿²¬ ­¸¿´´ ®»¬¿·² ¼±½«³»²¬¿ó ݱ³³·¬¬»»ô Í«¾½±³³·¬¬»»ô ɱ®µ·²¹ Ù®±«°ô Ю±¶»½¬
¬·±² º±® î §® º®±³ ¬¸» ¼¿¬» ±º ¬¸» ®»²»©¿´ò ̸» ¼±½«³»²ó Ì»¿³ô ß¼ ر½÷ô ÝÍß Þíëë ±® ÝÍß Þìì ݱ³³·¬¬»»
¬¿¬·±² º±® ¿²§ ¿½¬·ª·¬·»­ ®»´¿¬·²¹ ¬± ÝÛË­ ­¸¿´´ ¾» øÍ«¾½±³³·¬¬»»ô ɱ®µ·²¹ Ù®±«°ô Ю±¶»½¬ Ì»¿³ô ß¼ ر½÷ô
­«¾³·¬¬»¼ «°±² ®»¯«»­¬ ¬± ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòì øÍ«¾½±³³·¬¬»»ô ɱ®µ·²¹ Ù®±«°ô
±®¹¿²·¦¿¬·±²ò Ю±¶»½¬ Ì»¿³ô ß¼ ر½÷ô ±® ÝÍß Æïèë øÍ«¾½±³³·¬¬»»ô
øî÷ ß½½»°¬¿¾´» ݱ²¬·²«·²¹ Û¼«½¿¬·±² Ý®»¼·¬ ¿²¼ ɱ®µ·²¹ Ù®±«°ô Ю±¶»½¬ Ì»¿³ô ß¼ ر½÷ º±® ï §® ­¸¿´´ ¾»
Ю±º»­­·±²¿´ Ü»ª»´±°³»²¬ ß½¬·ª·¬·»­ ¿½½»°¬¿¾´» º±® ðòï ÝÛË­ °»® ½±³³·¬¬»» ³»»¬·²¹
ø¿÷ °¿®¬·½·°¿¬·±² ¿­ ¿ ­¬«¼»²¬ ·² ¿ ­»³·²¿® ±® ¬»½¸ó ¿¬¬»²¼»¼ò
²·½¿´ ­»­­·±² ¼»´·ª»®»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿ó ø¹÷ ¿¬¬»²¼·²¹ ¿² ßïéòïñÞììô ßïèòï ßÍÓÛô ±® ÝÍß
²·¦¿¬·±²ô ±® ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ Þíëë ½±³³·¬¬»» øͬ¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»ô Í«¾½±³³·¬¬»»ô
±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿²¼ ¼»´·ª»®»¼ ¾§ ¿ ®»´¿¬»¼ °®±º»­­·±²¿´ ɱ®µ·²¹ Ù®±«°ô Ю±¶»½¬ Ì»¿³ô ß¼ ر½÷ ³»»¬·²¹ ­¸¿´´
¿­­±½·¿¬·±²ô ­¬¿¬» ½±¼» »²º±®½»³»²¬ ´·½»²­·²¹ ¿¹»²½§ô ¾» ¿½½»°¬¿¾´» º±® ðòðë ÝÛË­ °»® ½±³³·¬¬»» ³»»¬·²¹
­¬¿²¼¿®¼­ ©®·¬·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ±® ¿²§ ®»´¿¬»¼ º»¼»®¿´´§ ¿¬¬»²¼»¼ò
­°±²­±®»¼ °®±¹®¿³ò Û¿½¸ ½´±½µ ¸±«® ±º ¿¬¬»²¼¿²½» ·­ ø¸÷ ¿¬¬»²¼¿²½» ¿¬ ·²ó¸±«­» ¬®¿·²·²¹ ¼«®·²¹
»¯«·ª¿´»²¬ ¬± ðòï ÝÛË­ò »³°´±§³»²¬ ¿­ ¿² ·²­°»½¬±® ±® ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®
¼·®»½¬´§ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» °»®º±®³¿²½» ±º ¼«¬·»­ ±¬¸»® ¬¸¿²
ø¾÷ ¬±«®·²¹ ±º ³¿²«º¿½¬«®·²¹ ±® ¬»­¬·²¹ º¿½·´·¬·»­
ßÍÓÛ ½±¼» ·­­«»­ ­¸¿´´ ¾» ¿½½»°¬¿¾´» º±® ðòï ÝÛË­ °»®
¼·®»½¬´§ ®»´¿¬»¼ ¬± »´»ª¿¬±® ¬»½¸²±´±¹§ ¾»·²¹ °®»­»²¬»¼
½´±½µó¸±«® ±º ¿¬¬»²¼¿²½»ô ²±¬ ¬± »¨½»»¼ ðòì ÝÛË­ °»®
·² ¿² ¿­­±½·¿¬»¼ ½´¿­­®±±³ ¬®¿·²·²¹ ­»­­·±²ò ß ³¿¨·³«³
¿²²«¿´ ®»²»©¿´ °»®·±¼ò
±º ðòë ÝÛË­ ³¿§ ¾» ½®»¼·¬»¼ °»® ¿²²«¿´ ®»²»©¿´ °»®·±¼ò
ø·÷ °¿®¬·½·°¿¬·±² ¿­ ¿ ­¬«¼»²¬ ·² ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ¿½¿ó
ø½÷ ­«½½»­­º«´ ½±³°´»¬·±² ±º ¿ ­»´ºó­¬«¼§ ½±«®­» ¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² ·² ½±«®­»©±®µ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» »´»ª¿¬±®
®»´¿¬»¼ ¬± »´»ª¿¬±® ¬»½¸²±´±¹§ ¿²¼ ·¬­ ®»´¿¬»¼ ¼·­½·°´·²»­ô ·²¼«­¬®§ ·² ¬¸» ¿®»¿ ±º ³»½¸¿²·½­ô »´»½¬®·½¿´ô »´»½¬®±²·½ô
±ºº»®»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ­¬¿¬» ¿²¼ ¸§¼®¿«´·½ º·»´¼­ ­¸¿´´ ¾» ¿½½»°¬¿¾´» º±® ðòï ÝÛË­
½±¼» »²º±®½»³»²¬ ´·½»²­·²¹ ¿¹»²½§ô ±® ¿½½®»¼·¬»¼ ¿½¿ó º±® »¿½¸ ¿½¿¼»³·½ ½®»¼·¬ô ²±¬ ¬± »¨½»»¼ ðòê ÝÛË­ °»®
¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² »¯«·ª¿´»²¬ ¬± ²±¬ ³±®» ¬¸¿² ðòî ÝÛË­ ½»®¬·º·½¿¬·±² §»¿®ò
°»® ¿²²«¿´ ®»²»©¿´ °»®·±¼ò ø¶÷ °«¾´·½¿¬·±² ±º ¿ °¿°»®ô ¾±±µô ±® ¬»½¸²·½¿´ ¿®¬·ó
ø¼÷ ­«½½»­­º«´ ½±³°´»¬·±² ±º ¿² ±²´·²» ®»²»©¿´ ½´» º±® ¿² ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² ±® °®±º»­­·±²¿´ ¬®¿¼» ¶±«®ó
«°¼¿¬» ½±«®­» ­¸¿´´ ¾» ¿½½»°¬¿¾´» º±® ²±¬ ³±®» ¬¸¿² ²¿´ ®»´¿¬»¼ ¬± »´»ª¿¬±® ¼»ª·½»­ ­¸¿´´ ¾» ¿½½»°¬¿¾´» º±®
ðòî ÝÛË­ °»® ¿²²«¿´ ®»²»©¿´ °»®·±¼ò ðòí ÝÛË­ °»® °«¾´·­¸»¼ ¿®¬·½´»ô ²±¬ ¬± »¨½»»¼ ðòê ÝÛË­
ø»÷ ·²­¬®«½¬·±² ±º ¿ ­»³·²¿®ô ±® ¬»½¸²·½¿´ ­»­­·±² ¿²²«¿´´§ò
¼»´·ª»®»¼ º±® ¿ ®»´¿¬»¼ °®±º»­­·±²¿´ ¿­­±½·¿¬·±²ô ­¬¿¬» øµ÷ °¿®¬·½·°¿¬·±² ·² ¿² ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ ·²¬»®²¿´
½±¼» »²º±®½»³»²¬ ´·½»²­·²¹ ¿¹»²½§ô ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ³¿²¿¹»³»²¬ ³»»¬·²¹­ ·­ ²±¬ »´·¹·¾´» º±® »¯«·ª¿´»²¬
±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ­¬¿²¼¿®¼­ ©®·¬·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ±® ¿²§ ÝÛË­ò

ê
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ﮬ í
Ï«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿²¼ Ü«¬·»­ ±º ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­

ÍÛÝÌ×ÑÒ íòï øº÷ °»®­±²²»´ ³¿¬¬»®­ô ­«½¸ ¿­ °»®º±®³¿²½» ¿°°®¿·­¿´­


ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ¿²¼ ¼·­½·°´·²¿®§ ¿½¬·±²­
ß² ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±® ­¸¿´´ ¸¿ª» ¬¸» ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ø¹÷ ¸¿²¼´·²¹ °«¾´·½ ®»´¿¬·±²­ ³¿¬¬»®­ ¿²¼ ­»®ª·²¹ ¿­
±º Í»½¬·±² îòï ¿²¼ ¬¸» º±´´±©·²¹æ ¿ ´·¿·­±² ¬± ½±²½»®²»¼ °¿®¬·»­
ø¿÷ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¿°¬·¬«¼» º±® ´»¿¼»®­¸·°ô ¿¼³·²·­¬®¿ó ø¸÷ ³»¼·¿¬·±² ±º ¼·­°«¬»­
¬·±²ô ¿²¼ ³¿²¿¹»³»²¬ ø­¸±«´¼ ¿½¯«·®» ³¿²¿¹»³»²¬ ø·÷ ¿­­«®·²¹ ¬¸¿¬ ·²­°»½¬±®­ «²¼»® ¸·­ ±® ¸»® ­«°»®ª·ó
¬®¿·²·²¹ ©·¬¸·² ¬¸» º·®­¬ §»¿®÷ò ­·±² °»®º±®³ ¬¸»·® ¼«¬·»­ ·² ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ®»¯«·®»ó
ø¾÷ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ·²ó¼»°¬¸ µ²±©´»¼¹» ±º ¬¸» ¿°°´·½¿ó ³»²¬­ ±º Í»½¬·±² îòî
¾´» ½±¼»­ò ø¶÷ ³¿·²¬¿·² ¸·­ ±® ¸»® °»®­±²¿´ ½±°§ ±º ÏÛ×óï ¬± ¾» ¬¸»
ø½÷ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¿¾·´·¬§ ¬± °»®º±®³ ¬¸» ¿¼³·²·­¬®¿ó ´¿¬»­¬ »¼·¬·±²ô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ¼±½«³»²¬­
¬·ª» ¿²¼ ¬»½¸²·½¿´ ¼«¬·»­ ·² Í»½¬·±² íòîò ß² ·²­°»½¬·±² ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòï
­«°»®ª·­±® ­¸¿´´ ¿´­± ³»»¬ ±²» ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ »¨°»®·ó
»²½» ®»¯«·®»³»²¬­æ
øï÷ ë §® ±º »¨°»®·»²½» ¿­ ¿² »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬±® ±® ·² íòîòî Ì»½¸²·½¿´
¿ ¶±¾ ·² ¿² »¯«·ª¿´»²¬ º·»´¼ ¿¬ ¿² »¯«·ª¿´»²¬ ´»ª»´ô î §®
±º ©¸·½¸ ³«­¬ ¸¿ª» ¾»»² ­°»²¬ ¼»¿´·²¹ ¼·®»½¬´§ ©·¬¸ ̸» ¬»½¸²·½¿´ ¼«¬·»­ ±º ¿² ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®
»´»ª¿¬±® ·²­°»½¬·±²­ò ·²½´«¼»ô ¾«¬ ¿®» ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» º±´´±©·²¹æ
øî÷ ì §® ±º »¨°»®·»²½» ¿­ ¿² »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬±® ¿²¼ ø¿÷ ®»ª·»©·²¹ ·²­°»½¬·±² ®»°±®¬­ ¿²¼ »²­«®·²¹
¿ ¼·°´±³¿ ±® ½»®¬·º·½¿¬» ±º ­«½½»­­º«´ ½±³°´»¬·±² º®±³ »²º±®½»³»²¬ ±º ´»¹¿´´§ ¿¼±°¬»¼ ®»¯«·®»³»²¬­
¿ ¬»½¸²·½¿´ñª±½¿¬·±²¿´ ­½¸±±´ ø·²½´«¼·²¹ ¸·¹¸ ­½¸±±´÷ ·² ø¾÷ ®»ª·»©·²¹ ¿°°´·½¿¬·±²­ º±® ©¿·ª»®­ ¿²¼ ª¿®·¿²½»­
¿² »¯«·ª¿´»²¬ º·»´¼ò ¿²¼ ³¿µ·²¹ ®»½±³³»²¼¿¬·±²­ ¬± °®±°»® ¿«¬¸±®·¬·»­ ¿­
øí÷ í §® ±º »¨°»®·»²½» ¿­ ¿² »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬±® ¿²¼ ®»¯«·®»¼
¿ ¾¿½¸»´±®Ž­ ¼»¹®»» ·² ¿² »¯«·ª¿´»²¬ º·»´¼ò ø½÷ ³»¼·¿¬·²¹ ¼·­°«¬»­
øì÷ î §® ±º »¨°»®·»²½» ¿­ ¿² »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬±® ¿²¼ ø¼÷ ¿²­©»®·²¹ ¯«»­¬·±²­ ±² ݱ¼» ¿²¼ ±¾¬¿·²·²¹ º±®ó
¿ ¾¿½¸»´±®Ž­ ¼»¹®»» ·² »²¹·²»»®·²¹ º®±³ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ³¿´ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ º®±³ ½±¼»ó¼»ª»´±°·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­
­½¸±±´ ·² ¿² »¯«·ª¿´»²¬ º·»´¼ò ø»÷ ¿½¬·ª»´§ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ®»´»ª¿²¬ ½±¼»ó¼»ª»´±°·²¹
ø¼÷ ³«­¬ ¸¿ª» ·² ¸·­ ±® ¸»® °»®­±²¿´ °±­­»­­·±² ¬¸» ½±³³·¬¬»»­ ±² ²¿¬·±²¿´ô ®»¹·±²¿´ô ±® ´±½¿´ ´»ª»´­
´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º ÏÛ×óïô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±²­
øº÷ ¿­­«®·²¹ ®»ª·»© ±º »´»ª¿¬±® °´¿²­ ¿²¼ ¼®¿©·²¹­
±º ¬¸» ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòïò
ø¹÷ ·²ª»­¬·¹¿¬·²¹ ½±³°´¿·²¬­ ¿²¼ ¿½½·¼»²¬­
ø»÷ ³«­¬ ¸¿ª» ©±®µ°´¿½» ¿½½»­­ ¬± ½«®®»²¬ »¼·¬·±²­ ±º
¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòîò ø¸÷ ¸»´°·²¹ ¬± ¼»ª»´±° ´±½¿´ °±´·½·»­ ¿²¼ ´¿©­ ¿²¼
¿¼ª±½¿¬·²¹ ¿¼±°¬·±² ±º ¬¸» ´¿¬»­¬ ²¿¬·±²¿´ ½±¼»­

ÍÛÝÌ×ÑÒ íòî
ÜËÌ×ÛÍ
íòîòï ß¼³·²·­¬®¿¬·ª» ÍÛÝÌ×ÑÒ íòí
̸» ¿¼³·²·­¬®¿¬·ª» ¼«¬·»­ ±º ¿² ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±® Óß×ÒÌÛÒßÒÝÛ ÑÚ ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ
·²½´«¼»ô ¾«¬ ¿®» ²±¬ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» º±´´±©·²¹æ
ø¿÷ ­½¸»¼«´·²¹ ±º ·²­°»½¬·±²­ ¿²¼ ¿­­·¹²³»²¬­ ̱ ³¿·²¬¿·² ¬¸» ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ¿­ ¿² ·²­°»½¬·±² ­«°»®ó
ø¾÷ ¬®¿·²·²¹ ±º ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ô ©¸»®» ¿°°®±°®·¿¬»ô ª·­±®ô ¿² ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±® ­¸¿´´
±¬¸»®­ ®»¯«·®·²¹ »´»ª¿¬±® ­¿º»¬§ º¿³·´·¿®·¬§ ø¿÷ ½±²º±®³ ¬± ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º Í»½¬·±² îòíò ײ
ø½÷ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¾«¼¹»¬ ¿¼¼·¬·±²ô ½¿²¼·¼¿¬»­ ®»²»©·²¹ ¿ ­«°»®ª·­±®§ ½»®¬·º·½¿ó
ø¼÷ ­»´»½¬·±² ±º ²»© ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ¬®¿·²»»­ ¬·±² ­¸¿´´ ¸¿ª» ¿² ¿¼¼·¬·±²¿´ ðòí ÝÛË­ ·² ½´¿­­®±±³
ø»÷ ³¿·²¬»²¿²½» ¿²¼ ¿²¿´§­·­ ±º ®»½±®¼­ ¬¸¿¬ ·²½´«¼» ½±«®­»©±®µ ±ºº»®»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿ó
®»½±®¼­ ±º ·²­°»½¬·±²­ô ¿½½·¼»²¬ ®»°±®¬­ô ¿²¼ ·²­°»½¬±® ¬·±²ô ­¬¿¬» ½±¼» »²º±®½»³»²¬ ´·½»²­·²¹ ¿¹»²½§ô ±® ¿½½®»¼ó
°»®º±®³¿²½»ô ·²½´«¼·²¹ ·²­°»½¬±® ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ·¬»¼ ¿½¿¼»³·½ ·²­¬·¬«¬·±² »¯«·ª¿´»²¬ ®»´¿¬»¼ ¬±
®»¯«·®»³»²¬­ ±º Í»½¬·±² îòî ³¿²¿¹»³»²¬ ±® ­«°»®ª·­·±² ¬»½¸²·¯«»­ò

é
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ø¾÷ ¿¬¬»²¼ ±® ½±²¼«½¬ ¿¬ ´»¿­¬ ±²» °®±º»­­·±²¿´ ´»ª»´ ø¼÷ ¸¿ª» ·² ¸·­ ±® ¸»® °±­­»­­·±² ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ±º
­»³·²¿® ±® ©±®µ­¸±° °»® §»¿® ®»´¿¬»¼ ¬± ±²» ±® ³±®» ßÍÓÛ ÏÛ×óïô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ¼±½«³»²¬­
±º ¬¸» ¿¾±ª» ¼«¬·»­ò ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòïô °´«­ ©±®µ°´¿½» ¿½½»­­ ¬± ¬¸»
ø½÷ ­°»²¼ ¿ ³·²·³«³ ±º ïðû ±º ©±®µ ¬·³» ©·¬¸ ¬¸» ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïòëòîò ̸» ·²­°»½¬·±²
·²­°»½¬±®­ ·² ¬¸» º·»´¼ ±® ¼»³±²­¬®¿¬» ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±º ­«°»®ª·­±® ­¸¿´´ ¿¬¬»­¬ ¬± ½±³°´·¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ¿¾±ª» ·²
°®±ª·¼·²¹ ¬®¿·²·²¹ô ¿¼³·²·­¬®¿¬·±²ô ±® ­«°°±®¬ º±® ÏÛ× ©®·¬·²¹ ±® ¾§ »´»½¬®±²·½ ­«¾³·­­·±² «°±² ½»®¬·º·½¿¬·±²
·²­°»½¬±®­ ¿½¬·ª»´§ »²¹¿¹»¼ ·² ¬¸» °»®º±®³¿²½» ±º ¿²¼ ¿²²«¿´ ®»²»©¿´ ±º ½»®¬·º·½¿¬·±²ò
·²­°»½¬·±²­ò

è
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ﮬ ì øïí÷

λ¯«·®»³»²¬­ º±® ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²­

ÍÛÝÌ×ÑÒ ìòï ß ´·­¬ ­¸¿´´ ¾» ³¿¼» ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ¬¸» °«¾´·½ ¿²¼ ­¸¿´´ ¾»
ÝÑÜÛ ÑÚ ÛÌØ×ÝÍ øÝÑÒÜËÝÌ÷ °±­¬»¼ ±² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ É»¾
­·¬»ò ̸» ´·­¬ ­¸¿´´ ½±²¬¿·² ¬¸» ·²­°»½¬±®Ž­ ±® ­«°»®ª·­±®Ž­
ß½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ­¸¿´´ »­¬¿¾´·­¸ ¿
²¿³»ô ­¬¿¬» ±º ®»­·¼»²½»ô ½»®¬·º·½¿¬·±² ²«³¾»®ô ¿²¼ »¨°·ó
½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ ¿²¼ °±´·½§ ±² ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬
®¿¬·±² ¼¿¬»ò ̸» °«¾´·½ ´·­¬·²¹ ­¸¿´´ ¾» «°¼¿¬»¼ ¿ ³·²·ó
¿²¼ ³»¿²­ º±® ·³°´»³»²¬¿¬·±² ¿²¼ »²º±®½»³»²¬ò Ò±²ó
³«³ ±º »ª»®§ í𠼿§­ò
³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·½»­ Ûô Úô ¿²¼ Ù °®±ª·¼» ¹«·¼¿²½»
¬± ­¿¬·­º§ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ·² ¬¸·­ ­»½¬·±² º±® ¿ ½±¼» ±º
»¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ò

ÍÛÝÌ×ÑÒ ìòî
ÐËÞÔ×Ý Ü×ÍÝÔÑÍËÎÛ ÑÚ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎ͐ ßÒÜ
×ÒÍÐÛÝÌ×ÑÒ ÍËÐÛÎÊ×ÍÑÎ͐ ×ÜÛÒÌ×Ì×ÛÍ
ß½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ­¸¿´´ ³¿·²¬¿·² ¿
½«®®»²¬ ´·­¬ô ·²½´«¼·²¹ ¿¼¼®»­­»­ô ±º ¿´´ ½»®¬·º·»¼ °»®­±²­ò

ç
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
×ÒÌÛÒÌ×ÑÒßÔÔÇ ÔÛÚÌ ÞÔßÒÕ

ïð
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È ß
ÎÛÔßÌÛÜ ÜÑÝËÓÛÒÌÍ

̸·­ Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ ·²½´«¼»­ ¼»­½®·°¬·±²­ ßóî ÛÔÛÝÌÎ×ÝßÔ ÝÑÜÛÍ


±º ·²¬»®²¿¬·±²¿´´§ô ²¿¬·±²¿´´§ô ±® ®»¹·±²¿´´§ ®»½±¹²·¦»¼ ßÒÍ×ñÒÚÐß éðô Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼»ô ±®
¼±½«³»²¬­ °»®¬·²»²¬ ¬± ¬¸» ·²­°»½¬·±² ±º »´»ª¿¬±®­ô »­½¿ó Ý¿²¿¼·¿² Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» Ýîîòï ½±ª»®­ ¬¸» ·²­¬¿´´¿¬·±²
´¿¬±®­ô ¿²¼ ®»´¿¬»¼ »¯«·°³»²¬ò ̸» ¶«®·­¼·½¬·±²¿´ ¿«¬¸±®ó ±º »´»½¬®·½ ½±²¼«½¬±®­ ¿²¼ »¯«·°³»²¬ ·² ¾«·´¼·²¹­ ¿²¼
·¬§ ­¸±«´¼ ¾» ½±²­«´¬»¼ ¬± ¼»¬»®³·²» ©¸»¬¸»® ±® ²±¬ ±¬¸»® ­¬®«½¬«®»­ò Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» ß®¬·½´» êîð
¬¸»­» ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ¿®» ´»¹¿´´§ ·² º±®½»ô ¬¸» ¿°°´·ó ±® Ý¿²¿¼·¿² Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» Í»½¬·±² íè ±º ¬¸»­» ½±¼»­
½¿¾´» »¼·¬·±²­ô ¿²¼ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º ³±¼·º·½¿¬·±²­ ±® °»®¬¿·² ­°»½·º·½¿´´§ ¬± »´»ª¿¬±®­ô »­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ ®»´¿¬»¼
¿¼¼·¬·±²­ ¬± ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ò »¯«·°³»²¬ ø°«¾´·­¸»®­æ ÒÚÐß ¿²¼ ÝÍß÷ò
ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼
ßóï ÛÔÛÊßÌÑÎ ÝÑÜÛÍ Û­½¿´¿¬±®­ô ®»¯«·®»­ »´»½¬®·½¿´ »¯«·°³»²¬ ¬± ¾» ½»®¬·º·»¼
¬± ÝÍß ÞììòïñßÍÓÛ ßïéòëô Û´»ª¿¬±® ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®
ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼ Û´»½¬®·½¿´ Û¯«·°³»²¬ ø°«¾´·­¸»®­æ ßÍÓÛ ¿²¼ ÝÍß÷ò
Û­½¿´¿¬±®­ô ½±ª»®­ ¬¸» ¼»­·¹²ô ½±²­¬®«½¬·±²ô ±°»®¿¬·±²ô
·²­°»½¬·±²ô ¬»­¬·²¹ô ³¿·²¬»²¿²½»ô ¿´¬»®¿¬·±²ô ¿²¼ ®»°¿·® ßóí ÞË×ÔÜ×ÒÙ ÝÑÜÛÍ øïí÷
±º »´»ª¿¬±®­ô »­½¿´¿¬±®­ô ¼«³¾©¿·¬»®­ô ³±ª·²¹ ©¿´µ­ô ̸» º±´´±©·²¹ ¿®» ¬¸» ³±­¬ ©·¼»´§ «­»¼ ¾«·´¼·²¹
³¿¬»®·¿´ ´·º¬­ ¿²¼ ¼«³¾©¿·¬»®­ ©·¬¸ ¿«¬±³¿¬·½ ¬®¿²­º»® ½±¼»­ ·² ¬¸» ˲·¬»¼ ͬ¿¬»­ ¿²¼ Ý¿²¿¼¿ò ̸»§ ·²½´«¼»
¼»ª·½»­ô ª»®¬·½¿´ ¿²¼ ·²½´·²»¼ ©¸»»´½¸¿·® ´·º¬­ô ¿²¼ ­¬¿·®ó ®»¯«·®»³»²¬­ ®»´¿¬·ª» ¬± ¬¸» ½±²­¬®«½¬·±² ±º ¸±·­¬©¿§­ô
©¿§ ½¸¿·®´·º¬­ ø°«¾´·­¸»®æ ßÍÓÛ÷ò ª»²¬·²¹ô ­¬¿²¼¾§ ø»³»®¹»²½§÷ °±©»®ô ¿²¼ ³»¿²­ ±º
ßÍÓÛ ßïéòíô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Û¨·­¬·²¹ Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼ »¹®»­­ò
Û­½¿´¿¬±®­ô ½±ª»®­ ®»¬®±¿½¬·ª» ®»¯«·®»³»²¬­ º±® »´»½¬®·½ ø¿÷ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ø°«¾´·­¸»®æ ×ÝÝ÷
¿²¼ ¸§¼®¿«´·½ »´»ª¿¬±®­ô ¿²¼ »­½¿´¿¬±®­ ø¾÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ø°«¾´·­¸»®æ ÞÑÝß÷
ø°«¾´·­¸»®æ ßÍÓÛ÷ò
ø½÷ ͬ¿²¼¿®¼ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ø°«¾´·­¸»®æ ÍÞÝÝ×÷
ÝÍß Þíïïô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® Ó¿²´·º¬­ô ­°»½·º·»­ ³·²·ó
ø¼÷ ˲·º±®³ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ø°«¾´·­¸»®æ ×ÝÞÑ÷
³«³ ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¬¸» ¼»­·¹²ô ½±²­¬®«½¬·±²ô ·²­¬¿´´¿ó
ø»÷ Ò¿¬·±²¿´ Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ±º Ý¿²¿¼¿ ø°«¾´·­¸»®æ
¬·±²ô ±°»®¿¬·±²ô ·²­°»½¬·±²ô ¬»­¬·²¹ô ¿´¬»®¿¬·±²ô ¿²¼
ÒÞÝÝ÷
³¿·²¬»²¿²½» ±º °»®³¿²»²¬´§ ·²­¬¿´´»¼ ³¿²´·º¬­ º±® ¬¸»
ª»®¬·½¿´ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±² ±º ¿«¬¸±®·¦»¼ °»®­±²²»´ ¿²¼ô
ßóì ßÝÝÛÍÍ×Þ×Ô×ÌÇ ÍÌßÒÜßÎÜÍ
©¸»®» ¿«¬¸±®·¦»¼ô ¬¸»·® ¬±±´­ ¿²¼ »¯«·°³»²¬ò Í«½¸ ³¿²ó
´·º¬­ ¿®» ¬§°·½¿´´§ ·²­¬¿´´»¼ ·² ­¬®«½¬«®»­ ­«½¸ ¿­ ¹®¿·² ̸» º±´´±©·²¹ ¬¸®»» ­¬¿²¼¿®¼­ ·²½´«¼» ­°»½·º·½¿¬·±²­
»´»ª¿¬±®­ô ®¿¼·± ¿²¬»²²¿­ô ¾®·¼¹» ¬±©»®­ô «²¼»®¹®±«²¼ º±® ³¿µ·²¹ »´»ª¿¬±®­ ¿½½»­­·¾´» ¬±ô ¿²¼ «­¿¾´» ¾§ô °»±°´»
º¿½·´·¬·»­ô ¼¿³­ô °±©»® °´¿²¬­ô °«´° ³·´´­ô ¿²¼ ­·³·´¿® ©·¬¸ ¼·­¿¾·´·¬·»­æ
­¬®«½¬«®»­ ø°«¾´·­¸»®æ ÝÍß÷ò ø¿÷ ×ÝÝñßÒÍ× ßïïéòïô ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ô
ßÒÍ×ñßÍÍÛ ßïðòìô Í¿º»¬§ λ¯«·®»³»²¬­ º±® л®­±²²»´ ß½½»­­·¾´» ¿²¼ Ë­¿¾´» Þ«·´¼·²¹­ ¿²¼ Ú¿½·´·¬·»­
ر·­¬­ ¿²¼ ɱ®µ»® Û´»ª¿¬±®­ô ½±ª»®­ ¬¸» ¼»­·¹²ô ½±²ó ø°«¾´·­¸»®æ ×ÝÝ÷
­¬®«½¬·±²ô ·²­¬¿´´¿¬·±²ô ±°»®¿¬·±²ô ·²­°»½¬·±²ô ¬»­¬·²¹ô ø¾÷ ßÜßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­ ß½¬
³¿·²¬»²¿²½»ô ¿´¬»®¿¬·±²­ô ¿²¼ ®»°¿·® ±º ¸±·­¬­ ¿²¼ »´»ª¿ó ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­ ø°«¾´·­¸»®æ ËÍ ß½½»­­ Þ±¿®¼÷
¬±®­ ¬¸¿¬ ¿®» ²±¬ ¿² ·²¬»¹®¿´ °¿®¬ ±º ¾«·´¼·²¹­ ¿²¼ ¿®» ø½÷ ßÜßñßÞßßÙô ß³»®·½¿²­ ©·¬¸ Ü·­¿¾·´·¬·»­ ß½¬ñ øïí÷
·²­¬¿´´»¼ ·²­·¼» ±® ±«¬­·¼» ¾«·´¼·²¹­ ±® ­¬®«½¬«®»­ ¼«®·²¹ ß®½¸·¬»½¬«®¿´ Þ¿®®·»®­ ß½¬ ß½½»­­·¾·´·¬§ Ù«·¼»´·²»­
½±²­¬®«½¬·±²ô ¿´¬»®¿¬·±²ô ¿²¼ ¼»³±´·¬·±² ±°»®¿¬·±²­ ¿²¼ ø°«¾´·­¸»®æ ËÍ ß½½»­­ Þ±¿®¼÷
¿®» «­»¼ ¬± ®¿·­» ¿²¼ ´±©»® ©±®µ»®­ ¿²¼ ±¬¸»® °»®­±²²»´
½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ±® ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¸» ­¬®«½¬«®» ßóë Ú×ÎÛ ÐÎÑÌÛÝÌ×ÑÒ ÝÑÜÛÍ øïí÷
ø°«¾´·­¸»®æ ßÍÍÛ÷ò ̸» º±´´±©·²¹ ½±¼»­ ¿®» ®»º»®»²½»¼ ·² ßÍÓÛ ßïéòïñ
ÝÍß Æïèëô Í¿º»¬§ ݱ¼» º±® л®­±²²»´ ر·­¬­ô ½±ª»®­ ÝÍß Þìì ¿²¼ ·²½´«¼» ®»¯«·®»³»²¬­ ®»´¿¬·ª» ¬± »³»®ó
­¬®«½¬«®»­ ¿²¼ ¸±·­¬­ ¬¸¿¬ ¿®» ²±¬ ¿ °»®³¿²»²¬ °¿®¬ ±º ¹»²½§ ±°»®¿¬·±²­ ¿²¼ »¯«·°³»²¬ ´±½¿¬»¼ ·² ¸±·­¬©¿§­
¾«·´¼·²¹­ô ­¬®«½¬«®»­ô ±® ±¬¸»® ©±®µ­ ¿²¼ ¬¸¿¬ ¿®» «­»¼ ¿²¼ ³¿½¸·²»®§ ­°¿½»­æ
¼«®·²¹ ½±²­¬®«½¬·±²ô ¿´¬»®¿¬·±²ô ±® ¼»³±´·¬·±² ¬± ®¿·­» ø¿÷ ÒÚÐß ïíô ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸» ײ­¬¿´´¿¬·±² ±º Í°®·²µ´»®
¿²¼ ´±©»® °»®­±²­ ¿²¼ñ±® ³¿¬»®·¿´­ ½±²²»½¬»¼ ©·¬¸ ±® ͧ­¬»³­
®»´¿¬»¼ ¬± ¿ ¾«·´¼·²¹ °®±¶»½¬ ø°«¾´·­¸»®æ ÝÍß÷ò ø¾÷ ÒÚÐß éîô Ò¿¬·±²¿´ Ú·®» ß´¿®³ ¿²¼ Í·¹²¿´·²¹ ݱ¼»

ïï
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ßóê ×ÒÍÐÛÝÌÑÎ͐ ÙË×ÜÛ ø½÷ ßÜß ¿²¼ Þ«·´¼·²¹ Ì®¿²­°±®¬¿¬·±²ô ß Ø¿²¼¾±±µ
±² ß½½»­­·¾·´·¬§ λ¹«´¿¬·±²­ º±® Û´»ª¿¬±®­ô ɸ»»´½¸¿·®
ßÍÓÛ ßïéòîô Ù«·¼» º±® ײ­°»½¬·±² ±º Û´»ª¿¬±®­ô
Ô·º¬­ô ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ ø°«¾´·­¸»®æ Û´»ª¿¬±® ɱ®´¼ô ײ½ò÷
Û­½¿´¿¬±®­ô ¿²¼ Ó±ª·²¹ É¿´µ­ô °®±ª·¼»­ ®»½±³³»²¼»¼
ø¼÷ Û´»ª¿¬±® ײ¼«­¬®§ Ú·»´¼ Û³°´±§»»­Ž Í¿º»¬§
·²­°»½¬·±² ¿²¼ ¬»­¬·²¹ °®±½»¼«®»­ º±® »´»ª¿¬±®­ô »­½¿´¿ó
Ø¿²¼¾±±µ ø°«¾´·­¸»®æ Û´»ª¿¬±® ɱ®´¼ô ײ½ò÷
¬±®­ô ¿²¼ ³±ª·²¹ ©¿´µ­ô ¾¿­»¼ ±² ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º
ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììò ׬ ¿´­± ·²½´«¼»­ °»®¬·²»²¬ ·²º±®ó
³¿¬·±² ±² ¬¸» ·²­°»½¬·±² ±º »¯«·°³»²¬ ·²­¬¿´´»¼ «²¼»® ßóïð ÝÑÒÚÑÎÓ×ÌÇ ßÍÍÛÍÍÓÛÒÌ ÍÌßÒÜßÎÜ øïí÷
»¿®´·»® »¼·¬·±²­ ±º ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þìì ¿²¼ ±¬¸»®
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼ ßÒÍ×ñ×ÍÑñ×ÛÝ ïéðîìô ݱ²ó
·²º±®³¿¬·±² «­»º«´ ¬± ¬¸» ·²­°»½¬±®ò
º±®³·¬§ ¿­­»­­³»²¬ ‰ Ù»²»®¿´ ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ¾±¼·»­
±°»®¿¬·²¹ ½»®¬·º·½¿¬·±² ±º °»®­±²­ô ·­ ¿ ©»´´ó»­¬¿¾´·­¸»¼
øïí÷ ßóé ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ ÑÚ ßïé ÐËÞÔ×ÝßÌ×ÑÒÍ ¿«¬¸±®·¬¿¬·ª» ­¬¿²¼¿®¼ º±® ¿½½®»¼·¬·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ¬¸¿¬
½»®¬·º§ °»±°´»ò
ײ¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ¬¸» ª¿®·±«­ ßïé °«¾´·½¿¬·±²­ ¿®»
·­­«»¼ °»®·±¼·½¿´´§ò ̸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ßïéòï ¿²¼
ßïéòîô ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ßïé ݱ³³·¬¬»» º®±³ Ö«²» ïìô ßóïï ÐÎÑÝËÎÛÓÛÒÌ ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒ øïí÷
ïçéî ¬¸®±«¹¸ Ö«²» ïìô ïçéçô ©»®» °«¾´·­¸»¼ ·² ¿ ¾±±µ
̸» °®»½»¼·²¹ ¼±½«³»²¬­ ½¿² ¾» °«®½¸¿­»¼ º®±³ ¬¸»·®
·² ïçèðò ß ­»½±²¼ ¾±±µ ±º ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ô ½±ª»®·²¹ ¬¸»
®»­°»½¬·ª» °«¾´·­¸»®­ ¿­ ´·­¬»¼ ¾»´±©ò
°»®·±¼ º®±³ Ö«²» ïçéç ¬¸®±«¹¸ Ó¿§ ïçèçô ©¿­ °«¾´·­¸»¼
·² ïçèçò Þ±¬¸ ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ¾±±µ­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ ß³»®·½¿² Ò¿¬·±²¿´ ͬ¿²¼¿®¼­ ײ­¬·¬«¬»ô ײ½ò øßÒÍ×÷ô
ßÍÓÛò ͬ¿®¬·²¹ ·² ïçèïô ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ¸¿ª» ¾»»² °«¾ó îë É»­¬ ìí®¼ ͬ®»»¬ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððíê
´·­¸»¼ ©·¬¸ »¿½¸ ²»© »¼·¬·±² ¿²¼ ­«°°´»³»²¬ ±º ¬¸» ø¸¬¬°æññ©©©ò¿²­·ò±®¹÷
¿°°´·½¿¾´» ­¬¿²¼¿®¼ ø°«¾´·­¸»®æ ßÍÓÛ÷ò ̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Ó»½¸¿²·½¿´ Û²¹·²»»®­ øßÍÓÛ÷ô
Ì©± п®µ ߪ»²«»ô Ò»© DZ®µô ÒÇ ïððïêóëççðå Ñ®¼»®
øïí÷ ßóè ÐÔßÌÚÑÎÓ Ô×ÚÌ ßÒÜ ÍÌß×ÎÉßÇ ÝØß×ÎÔ×ÚÌ Ü»°¿®¬³»²¬æ îî Ô¿© Ü®·ª»ô ÐòÑò Þ±¨ îíððô Ú¿·®º·»´¼ô
ÍÌßÒÜßÎÜ ÒÖ ðéððéóîíðð ø¸¬¬°æññ©©©ò¿­³»ò±®¹÷
̸» ß³»®·½¿² ͱ½·»¬§ ±º Í¿º»¬§ Û²¹·²»»®­ øßÍÍÛ÷ô ïèðð
ßÍÓÛ ßïèòïô Í¿º»¬§ ͬ¿²¼¿®¼ º±® д¿¬º±®³ Ô·º¬­ ¿²¼ Û¿­¬ Ñ¿µ¬±² ͬ®»»¬ô Ü»­ д¿·²»­ô ×Ô êððïè
ͬ¿·®©¿§ ݸ¿·®´·º¬­ô ¿²¼ ÝÍß Þíëëô Ô·º¬­ º±® л®­±²­ ©·¬¸ ø¸¬¬°æññ©©©ò¿­­»ò±®¹÷
и§­·½¿´ Ü·­¿¾·´·¬·»­ô ½±ª»® ¬¸» ¼»­·¹²ô ½±²­¬®«½¬·±²ô
ß®½¸·¬»½¬«®¿´ ¿²¼ Ì®¿²­°±®¬¿¬·±² Þ¿®®·»®­ ݱ³°´·¿²½»
·²­¬¿´´¿¬·±²ô ±°»®¿¬·±²ô ·²­°»½¬·±²ô ¬»­¬·²¹ô ³¿·²¬»²¿²½»ô
Þ±¿®¼ô ËòÍò øßÌÞÝÞ÷ô ïííï Ú Í¬®»»¬ô ÒÉô Í«·¬» ïðððô
¿²¼ ®»°¿·® ±º ·²½´·²»¼ ­¬¿·®©¿§ ½¸¿·®´·º¬­ ¿²¼ ·²½´·²»¼
É¿­¸·²¹¬±²ô ÜÝ îðððìóïïïï
¿²¼ ª»®¬·½¿´ °´¿¬º±®³ ´·º¬­ ·²¬»²¼»¼ º±® ¬®¿²­°±®¬¿¬·±²
±º ¿ ³±¾·´·¬§ ·³°¿·®»¼ °»®­±² ±²´§ò ̸» ¼»ª·½» ¸¿­ ¿ Þ«·´¼·²¹ Ѻº·½·¿´­ ¿²¼ ݱ¼» ß¼³·²·­¬®¿¬±®­
´·³·¬»¼ ª»®¬·½¿´ ¬®¿ª»´ô ±°»®¿¬·²¹ ­°»»¼ô ¿²¼ °´¿¬º±®³ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ øÞÑÝß÷ï
¿®»¿ò Û´»ª¿¬±® ɱ®´¼ô ײ½òô íëê Ó±®¹¿² ߪ»²«»ô ÐòÑò Þ±¨ êëðéô
Ó±¾·´»ô ßÔ íêêðê
ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ¼» ݱ«²½·´ ø×ÝÝ÷ô ëðð Ò»© Ö»®­»§
øïí÷ ßóç ØßÒÜÞÑÑÕÍ ßª»²«»ô ÒÉô É¿­¸·²¹¬±²ô ÜÝ îðððï
̸» º±´´±©·²¹ ¸¿²¼¾±±µ­ ¿«¹³»²¬ ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ø¸¬¬°æññ©©©ò·½½­¿º»ò±®¹÷
½±¼»­ ©·¬¸ ½±³³»²¬­ô ¼·¿¹®¿³­ô ¿²¼ ·´´«­¬®¿¬·±²­ ¬¸¿¬ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ²º»®»²½» ±º Þ«·´¼·²¹ Ѻº·½·¿´­ ø×ÝÞÑ÷ï
¿®» ·²¬»²¼»¼ ¬± ½´¿®·º§ ¬¸» ·²¬®·½¿¬» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» Ò¿¬·±²¿´ Ú·®» Ю±¬»½¬·±² ß­­±½·¿¬·±² øÒÚÐß÷ô
½±¼»­ò ̸»§ ¿®» »­°»½·¿´´§ «­»º«´ ·² ¬¸» ¬®¿·²·²¹ ±º ²»© ï Þ¿¬¬»®§³¿®½¸ п®µô Ï«·²½§ô Óß ðîïêç
·²­°»½¬±®­ò ø¸¬¬°æññ©©©ò²º°¿ò±®¹÷
ø¿÷ Ø¿²¼¾±±µ ±² ßÍÓÛ ßïéòïñÝÍß Þììô Í¿º»¬§ ݱ¼» ͱ«¬¸»®² Þ«·´¼·²¹ ݱ¼» ݱ²¹®»­­ ײ¬»®²¿¬·±²¿´
º±® Û´»ª¿¬±®­ ¿²¼ Û­½¿´¿¬±®­ ø°«¾´·­¸»®æ ßÍÓÛ÷ øÍÞÝÝ×÷ï
ø¾÷ ̸» Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼» Ø¿²¼¾±±µ ø½±²¬¿·²­
½±³°´»¬» ¬»¨¬ ±º Ò¿¬·±²¿´ Û´»½¬®·½¿´ ݱ¼»å ï
Ò±© ¿ª¿·´¿¾´» º®±³ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ݱ¼» ݱ«²½·´ ø×ÝÝ÷ô ëðð Ò»©
°«¾´·­¸»®æ ÒÚÐß÷ Ö»®­»§ ߪ»²«»ô ÒÉô É¿­¸·²¹¬±²ô ÜÝ îðððïò

ïî
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Þ
ÎÛÝÑÓÓÛÒÜÛÜ ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ ßÒÜ ÜËÌ×ÛÍ
ÑÚ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎ ÌÎß×ÒÛÛÍ

Þóï ÏËßÔ×Ú×ÝßÌ×ÑÒÍ Þóî ÜËÌ×ÛÍ


̸» ¼«¬·»­ ±º ¿² ·²­°»½¬±® ¬®¿·²»» ·²½´«¼»ô ¾«¬ ¿®» ²±¬
ß² ·²­°»½¬±® ¬®¿·²»» ­¸±«´¼ ¸¿ª» ¬¸» º±´´±©·²¹ ´·³·¬»¼ ¬±ô ¬¸» º±´´±©·²¹æ
¯«¿´·º·½¿¬·±²­æ ø¿÷ ¿½¯«·®·²¹ ¿ µ²±©´»¼¹» ±º ¿²¼ ±¾­»®ª·²¹ ¿´´ °»®ó
ø¿÷ ¿¾·´·¬§ ·² ©®·¬¬»² ¿²¼ ±®¿´ ½±³³«²·½¿¬·±² ¿­ ¼»³ó ­±²¿´ ­¿º»¬§ °®¿½¬·½»­
±²­¬®¿¬»¼ ¾§ ±²» ±ºô ±® ¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±ºô ¬¸» º±´´±©·²¹æ ø¾÷ ¿½¯«·®·²¹ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ »¨°»®·»²½» ¬± ³»»¬ ¬¸»
øï÷ ¸·¹¸ ­½¸±±´ ¼·°´±³¿ ±® ½»®¬·º·½¿¬» ±º ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ±º ·²­°»½¬±®ô ¿­ ¼»­½®·¾»¼ ·² Í»½¬·±² îòï
»¯«·ª¿´»²½§ ø½÷ °»®º±®³·²¹ ¬¿­µ­ ¿­­·¹²»¼ ¾§ ¿² ·²­°»½¬±® ±®
·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®
øî÷ ¿°¬·¬«¼» ¬»­¬
ø¼÷ ­¬«¼§·²¹ ݱ¼» ®»¯«·®»³»²¬­ ®»´¿¬»¼ ¬± ¬¿­µ­ °»®ó
øí÷ ¶±¾ »¨°»®·»²½» º±®³»¼ ¿²¼ ¿­ ¿­­·¹²»¼ ¾§ ¬¸» ·²­°»½¬±® ±® ·²­°»½¬·±²
ø¾÷ ¿¾·´·¬§ ¬± «²¼»®­¬¿²¼ ³¿¬¸»³¿¬·½¿´ô ³»½¸¿²·½¿´ô ­«°»®ª·­±®
¿²¼ »´»½¬®·½¿´ °®·²½·°´»­ ¿­ ¼»³±²­¬®¿¬»¼ ¾§ ±²» ±ºô ±® ø»÷ ­¬«¼§·²¹ ¾¿­·½ ³»½¸¿²·½¿´ ¿²¼ »´»½¬®·½¿´ °®·²½·°´»­
¿ ½±³¾·²¿¬·±² ±ºô ¬¸» º±´´±©·²¹æ ¿­ ¬¸»§ ¿°°´§ ¬± ¿­­·¹²³»²¬­
øï÷ ¿°¬·¬«¼» ¬»­¬ øº÷ ½´»¿®´§ ¿²¼ ¿½½«®¿¬»´§ ®»½±®¼·²¹ ¬¸» º·²¼·²¹­ ±º
øî÷ ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ ¬¸» ·²­°»½¬·±² ¿­ ¼·®»½¬»¼ ¾§ ¬¸» ·²­°»½¬±® ±® ·²­°»½¬·±²
øí÷ ¬»½¸²·½¿´ñª±½¿¬·±²¿´ ­½¸±±´ ­«°»®ª·­±®
ø¹÷ °»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­ «²¼»® ¬¸» ¼·®»½¬ ­«°»®ª·ó
øì÷ ­½¸±±´ ±º ¸·¹¸»® ´»¿®²·²¹ ­·±² ±º ¿² ·²­°»½¬±® ±® ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®
øë÷ ¶±¾ »¨°»®·»²½» ø¸÷ ¿½¬·ª»´§ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ­»´»½¬»¼ ³»»¬·²¹­ô ­»³·ó
ø½÷ °¸§­·½¿´ ¿¾·´·¬§ ¬± °»®º±®³ ¼«¬·»­ ·² ¿ ­¿º» ³¿²²»® ²¿®­ô ¿²¼ »¼«½¿¬·±² °®±¹®¿³­

ïí
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Ý


ÍßÓÐÔÛ ÝÛÎÌ×Ú×ÝßÌ×ÑÒ ÝßÎÜ

Ú®±²¬

ÅßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ
ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒŽÍ ÒßÓÛÃ

豬±¹®¿°¸ ̸·­ ·­ ¬± ½»®¬·º§ ¬¸¿¬


±º ÅÝ»®¬·º·»¼ л®­±²Ž­ Ò¿³»Ã
Ý»®¬·º·»¼ ·­ ¯«¿´·º·»¼ ¿­ ¿²
л®­±² ÅÛ´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®ñײ­°ò Í«°ª®òÃ

Ý»®¬·º·½¿¬·±² ý

Ûºº»½¬·ª» Ü¿¬»æ

Û¨°·®¿¬·±² Ü¿¬»æ

Åß«¬¸±®·¦»¼ Í·¹²¿¬«®»Ã

Þ¿½µ

̸» Åß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²ù­ Ò¿³»Ã ¸»®»¾§ ½»®¬·º·»­


¬¸¿¬ ¬¸» °»®­±² ¬± ©¸±³ ¬¸·­ ½¿®¼ ·­ ·­­«»¼ ¸¿­ º«´º·´´»¼ ¬¸»
®»¯«·®»³»²¬­ ±º ¬¸» ßÍÓÛ ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸» Ï«¿´·º·½¿¬·±²
±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­ò

̸» Åß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²ù­ Ò¿³»Ã ¸¿­ ¾»»²


¿½½®»¼·¬»¼ ¾§ Ų¿³» ±º ¿½½®»¼·¬·²¹ ¾±¼§Ã ¬± ·­­«» ¬¸·­
½»®¬·º·½¿¬·±²ò

Åß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²ù­ Ò¿³»Ã

Åß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²ù­ ß¼¼®»­­Ã

ïì
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Ü øïí÷

ÓÑÜÛÔ ÔßÒÙËßÙÛ ÚÑÎ ÛÒÚÑÎÝÛÓÛÒÌ ßËÌØÑÎ×Ì×ÛÍ ÌÑ


ÎÛÝÑÙÒ×ÆÛ ÝÛÎÌ×Ú×ÛÜ ×ÒÍÐÛÝÌÑÎÍ ßÒÜ ×ÒÍÐÛÝÌ×ÑÒ
ÍËÐÛÎÊ×ÍÑÎÍ ÚÎÑÓ ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ
ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒÍ

ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ³»»¬ ¬¸»


³·²·³«³ ¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ­»¬ º±®¬¸ ·² ¬¸» ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸»
Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­ô ßÍÓÛ ÏÛ×óïò
ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ ­¸¿´´ ¾» ½»®¬·ó
º·»¼ ¾§ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ©¸·½¸ ½»®¬·ó
º·»­ ·²­°»½¬±®­ ¿²¼ ·²­°»½¬·±² ­«°»®ª·­±®­ô ·² ¿½½±®¼¿²½»
©·¬¸ ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ­»¬ º±®¬¸ ·² ¬¸» ͬ¿²¼¿®¼ º±® ¬¸»
Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­ô ßÍÓÛ ÏÛ×óïò

ïë
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Û


ÛÈÛÓÐÔßÎ ÝÑÜÛ ÑÚ ÛÌØ×ÝÍ øÝÑÒÜËÝÌ÷

Ûóï Ù»²»®¿´ ßÍÓÛ ßïé ÏÛ× Ý±³³·¬¬»» ±® ßÍÓÛò Û¿½¸ °»®­±² ½»®¬·ó
º·»¼ «²¼»® ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ °®±ó
ß½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ ­¸±«´¼ »­¬¿¾´·­¸ ¹®¿³ ­¸±«´¼ ¿¹®»» ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ¬¸» ½±¼» ±º »¬¸·½­
¿ ½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ ¿²¼ ³»¿²­ º±® ·³°´»³»²¬¿¬·±² ø½±²¼«½¬÷ò
¿²¼ »²º±®½»³»²¬ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸
ø¿÷ ̸» ½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ ­¸±«´¼ô ¿­ ¿ ³·²·ó
³«³ô ¿¼¼®»­­ ¬¸» º±´´±©·²¹æ Ûóî Û¨»³°´¿® ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷
øï÷ ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ ·­ ¬± ¾» ¸»´¼ °¿®¿³±«²¬ Ûóîòï Ю»¿³¾´»
øî÷ ½±²¬·²«¿¬·±² ±º °®±º»­­·±²¿´ ¼»ª»´±°³»²¬
øÒ¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ °®±³±¬»­
øí÷ ·­­«» °«¾´·½ ­¬¿¬»³»²¬­ ¿²¼ ®»°±®¬­ ·² ¿² ±¾¶»½ó ¿¼¸»®»²½» ¬± »¬¸·½¿´ °®¿½¬·½» ¾§ »¿½¸ ±º ·¬­ ³»³¾»®­ ¿²¼
¬·ª» ¿²¼ ¬®«¬¸º«´ ³¿²²»® ¿ª±·¼·²¹ ®»½±³³»²¼­ ¬¸» º±´´±©·²¹ ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ±º
ø¿÷ ³·­®»°®»­»²¬¿¬·±² ±® ±ª»®­¬¿¬»³»²¬ ±º ¯«¿´·º·ó ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ò
½¿¬·±²­
ø¾÷ ³·­®»°®»­»²¬¿¬·±² ±® ±ª»®­¬¿¬»³»²¬ ±º ÏÛ× Ûóîòî ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ±º ײ­°»½¬±®­ ¿²¼
½®»¼»²¬·¿´ø­÷ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­
ø½÷ ³·­®»°®»­»²¬¿¬·±² ±® ±ª»®­¬¿¬»³»²¬ ±º º·²¼ó
Ûóîòí ̸» Ú«²¼¿³»²¬¿´ Ю·²½·°´»­
·²¹­ ±² ®»°±®¬­
ø¼÷ ³·­®»°®»­»²¬¿¬·±² ±® ±ª»®­¬¿¬»³»²¬ ±º ¬¸» ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ «°¸±´¼
­½±°» ±º ·²­°»½¬·±²­ ½±²¼«½¬»¼ ¿²¼ ¿¼ª¿²½» ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ô ¸±²±®ô ¿²¼ ¼·¹²·¬§ ±º ¬¸»
·²­°»½¬·²¹ °®±º»­­·±² ¾§
øì÷ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ­¸¿´´ ¾» ¿ª±·¼»¼ ø­»» Ò±¬»÷
ø¿÷ «­·²¹ ¬¸»·® µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ­µ·´´ º±® ¬¸» »²¸¿²½»ó
ÒÑÌÛæ ɸ»®» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ³¿§ ¾» «²¼»® ¿² ±¾´·¹¿¬·±² ²±¬ ¬±
³»²¬ ±º ¸«³¿² ©»´º¿®»
®»°±®¬ ·² ¿ º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ ³¿²²»® ¼«» ¬± ¸·­ñ¸»® ø¾÷ ¾»·²¹ ¸±²»­¬ ¿²¼ ·³°¿®¬·¿´ ¿²¼ ­»®ª·²¹ ©·¬¸ º·¼»´ó
³»³¾»®­¸·°ô ¿ºº·´·¿¬·±²ô ±® »³°´±§³»²¬ ©·¬¸ ¿²±¬¸»® ±®¹¿²·¦¿¬·±² ·¬§ ¬¸» °«¾´·½ô ¬¸»·® »³°´±§»®­ô ¿²¼ ½´·»²¬­ ¿²¼ ø²¿³» ±º
±® ½±³°¿²§ ¸¿ª·²¹ °±´·½·»­ô ®«´»­ô ¼·®»½¬·ª»­ô ¾§´¿©­ô ¿¹®»»³»²¬­ô ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷
±® °®±½»¼«®»­ ¬¸¿¬ °®±¸·¾·¬ º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ ø½÷ ­¬®·ª·²¹ ¬± ·²½®»¿­» ¬¸» ½±³°»¬»²½»ô °®»­¬·¹»ô ¿²¼
®»°±®¬·²¹ô ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ©±«´¼ »¨·­¬ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·º ¿²
·²¬»¹®·¬§ ±º ¬¸» ·²­°»½¬·²¹ °®±º»­­·±²
·²¼·ª·¼«¿´ °»®º±®³·²¹ ¿² ·²­°»½¬·±² ©±«´¼ ¾» ·²º´«»²½»¼ ¾»½¿«­»
±º ¿ ¼·®»½¬·ª» º®±³ ¸·­ñ¸»® ­«°»®ª·­±®ô ±® ¸»ñ­¸» ·­ ·²­°»½¬·²¹
»¯«·°³»²¬ ±² ©¸·½¸ ¸»ñ­¸» ±® ¿ º»´´±© »³°´±§»» ©±®µ­ô ±® ±²
Ûóîòì ̸» Ú«²¼¿³»²¬¿´ ͬ¿²¼¿®¼­
©¸·½¸ ¿ ½±³°»¬·¬±® ©±®µ­ô ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ©±«´¼ ¿®·­»ò ø¿÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
¸±´¼ °¿®¿³±«²¬ ¬¸» ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ¬¸»
øë÷ ¼«¬§ ¬± ®»°±®¬ ª·±´¿¬·±²­ ±º ¬¸» ½±¼» ±º »¬¸·½­ °«¾´·½ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ ·² ¬¸»
ø½±²¼«½¬÷ °»®º±®³¿²½» ±º ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ¼«¬·»­ò
ø¾÷ ̸» ½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ ­¸±«´¼ ¾» ¿ª¿·´¿¾´» ø¾÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ °»®ó
±² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ É»¾ ­·¬» ¿²¼ º±®³ ­»®ª·½»­ ±²´§ ·² ¬¸» ¿®»¿­ ±º ¬¸»·® ½±³°»¬»²½»ò
±¬¸»®©·­» °«¾´·½´§ ¿²¼ ®»¿¼·´§ ¿ª¿·´¿¾´» ¬± ·²¼·ª·¼«¿´­ ø½÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ½±²ó
±® ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ «¬·´·¦·²¹ ¬¸» ­»®ª·½»­ ¿²¼ ®»´§·²¹ ±² ¬¸» ¬·²«» ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ ¬¸»·®
®»°±®¬­ ±º ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ò ½¿®»»®­ ¿²¼ ­¸¿´´ °®±ª·¼» ±°°±®¬«²·¬·»­ º±® ¬¸» °®±º»­ó
ø½÷ ̸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ­¸¿´´ »­¬¿¾ó ­·±²¿´ ¿²¼ »¬¸·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸±­» ·²­°»½¬±®­
´·­¸ °±´·½·»­ ¼»º·²·²¹ ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ ¿²¼ ³»¿²­ ¿²¼ «²¼»® ¬¸»·® ­«°»®ª·­·±²ò
³»¬¸±¼­ º±® ¬¸» ¿¼³·²·­¬®¿¬·±² ±º °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬­ ¿²¼ ø¼÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ¿½¬
¼·­°«¬»­ ø­»» Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ Ù º±® ¿² »¨»³ó ·² °®±º»­­·±²¿´ ³¿¬¬»®­ º±® »¿½¸ »³°´±§»® ±® ½´·»²¬ ¿­
°´¿® °±´·½§ ±² ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬÷ò º¿·¬¸º«´ ¿¹»²¬­ ±® ¬®«­¬»»­ ¿²¼ ­¸¿´´ ¿ª±·¼ ½±²º´·½¬­ ±º
ø¼÷ ײ¬»®°®»¬¿¬·±² ¿²¼ »²º±®½»³»²¬ ±º ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ·²¬»®»­¬ ±® ¬¸» ¿°°»¿®¿²½» ±º ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ò
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ ½±¼» ±º »¬¸·½­ ø½±²¼«½¬÷ ¿®» ¬¸» ø»÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
­±´» ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ±º ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·ó ¾«·´¼ ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ®»°«¬¿¬·±²­ ±² ¬¸» ³»®·¬ ±º ¬¸»·®
¦¿¬·±²ò ß°°»¿´ ±º ·¬­ ¼»½·­·±² ½¿²²±¬ ¾» ³¿¼» ¬± ¬¸» ­»®ª·½»­ ¿²¼ ­¸¿´´ ²±¬ ½±³°»¬» «²º¿·®´§ ©·¬¸ ±¬¸»®­ò

ïê
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øº ÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ø·÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ¿½½»°¬·²¹
¿­­±½·¿¬» ±²´§ ©·¬¸ ®»°«¬¿¾´» °»®­±²­ ±® ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò ÏÛ× Ý»®¬·º·½¿¬·±² º®±³ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹
ø¹÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¾§ ¬¸·­ ¿½¬·±² ¿¹®»» ¬± ¿¾·¼» ¾§ ø²¿³» ±º
·­­«» °«¾´·½ ­¬¿¬»³»²¬­ ¿²¼ ®»°±®¬­ ±²´§ ·² ¿² ±¾¶»½¬·ª»ô ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ б´·½§ ±² Û¬¸·½­ ¿²¼ °®±ó
·³°¿®¬·¿´ô ¿²¼ ¬®«¬¸º«´ ³¿²²»®ò ½»¼«®»­ º±® ·¬­ ·³°´»³»²¬¿¬·±² ¿²¼ ¿½½»°¬ ¬¸»·® ¼«¬§ ¬±
®»°±®¬ ¿²§ ª·±´¿¬·±²­ ±º ¬¸·­ ݱ¼»ò
ø¸÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ½±²ó ÒÑÌÛæ ׺ ¬¸·­ »¨»³°´¿® ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ ·­ «­»¼ ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼
­·¼»® »²ª·®±²³»²¬¿´ ·³°¿½¬ ·² ¬¸» °»®º±®³¿²½» ±º ¬¸»·® ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ¬¸» «­» ±º ¬¸» ©±®¼ ­¸¿´´Œ ©·´´ ¿°°´§ô
°®±º»­­·±²¿´ ¼«¬·»­ò ·²­¬»¿¼ ±º ­¸±«´¼Œ ¬± ¬¸» ײ­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®ò

ïé
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Ú


øÒßÓÛ ÑÚ ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ÷ ÝÎ×ÌÛÎ×ß
ÚÑÎ ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒ ÑÚ ÌØÛ ÝÑÜÛ ÑÚ ÛÌØ×ÝÍ øÝÑÒÜËÝÌ÷

̸» ½®·¬»®·¿ º±® ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ±º ¬¸» ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ °®±º»­­·±²¿´ ¿²¼ »¬¸·½¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸±­» ·²­°»½ó
øݱ²¼«½¬÷ ¿®» ¹«·¼»´·²»­ ¿²¼ ®»°®»­»²¬ ¬¸» ±¾¶»½¬·ª»­ ¬±®­ «²¼»® ¬¸»·® ­«°»®ª·­·±²ò
¬±©¿®¼ ©¸·½¸ ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² ø¼÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ­¬®·ª»ò ̸»§ ¿®» °®·²½·°´»­ ¬¸¿¬ ¿² ¿½¬ ·² °®±º»­­·±²¿´ ³¿¬¬»®­ º±® »¿½¸ »³°´±§»® ±® ½´·»²¬
ײ­°»½¬±® ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±® ½¿² ®»º»®»²½» ·² ¿­ º¿·¬¸º«´ ¿¹»²¬­ ±® ¬®«­¬»»­ ¿²¼ ­¸±«´¼ ¿ª±·¼ ½±²º´·½¬­
­°»½·º·½ ­·¬«¿¬·±²­ò ײ ¿¼¼·¬·±²ô ¬¸»§ °®±ª·¼» ·²¬»®°®»¬·ª» ±º ·²¬»®»­¬ ±® ¬¸» ¿°°»¿®¿²½» ±º ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ò
¹«·¼¿²½» ¬± ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ øï÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
ø·²­»®¬ ¿°°®±°®·¿¬» ¾±¿®¼ô ½±³³·¬¬»»ô ±® ¹®±«°ò÷ ¿ª±·¼ ¿´´ µ²±©² ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ ©·¬¸ ¬¸»·® »³°´±§»®­
ø¿÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ±® ½´·»²¬­ ¿²¼ ­¸±«´¼ °®±³°¬´§ ·²º±®³ ¬¸»·® »³°´±§»®­
¸±´¼ °¿®¿³±«²¬ ¬¸» ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ¬¸» ±® ½´·»²¬­ ±º ¿²§ ¾«­·²»­­ ¿­­±½·¿¬·±²ô ·²¬»®»­¬­ô ±® ½·®ó
°«¾´·½ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼ ·² ¬¸» ½«³­¬¿²½»­ ¬¸¿¬ ½±«´¼ ·²º´«»²½» ¬¸»·® ¶«¼¹³»²¬ ±® ¬¸»
°»®º±®³¿²½» ±º ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ¼«¬·»­ò ¯«¿´·¬§ ±º ¬¸»·® ­»®ª·½»­ò
øï÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ øî÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
®»½±¹²·¦» ¬¸¿¬ ¬¸» ´·ª»­ô ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ²±¬ «²¼»®¬¿µ» ¿²§ ¿­­·¹²³»²¬­ ¬¸¿¬ ©±«´¼ µ²±©·²¹´§
¬¸» ¹»²»®¿´ °«¾´·½ ¿®» ¼»°»²¼»²¬ «°±² º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ½®»¿¬» ¿ °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ¾»¬©»»² ¬¸»³­»´ª»­
¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ ¶«¼¹³»²¬­ô ¼»½·­·±²­ô ¿²¼ °®¿½¬·½»­ ¿²¼ ¬¸»·® ½´·»²¬­ ±® ¬¸»·® »³°´±§»®­ò
·²½±®°±®¿¬»¼ ·²¬± ·²­°»½¬·±² °®±¬±½±´ô °®±½»¼«®»­ô ¿²¼ øí÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
³»¬¸±¼­ò ²±¬ ¿½½»°¬ ½±³°»²­¿¬·±²ô º·²¿²½·¿´ ±® ±¬¸»®©·­»ô º®±³
øî÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ³±®» ¬¸¿² ±²» °¿®¬§ º±® ­»®ª·½»­ ±² ¬¸» ­¿³» °®±¶»½¬ô
²±¬ ¿°°®±ª» »¯«·°³»²¬ ¬¸¿¬ ·­ ²±¬ ­¿º» ¬± ¬¸» °«¾´·½ ±® º±® ­»®ª·½»­ °»®¬¿·²·²¹ ¬± ¬¸» ­¿³» °®±¶»½¬ô «²´»­­ ¬¸»
¸»¿´¬¸ ¿²¼ ©»´º¿®» ¿²¼ ²±¬ ·² ½±²º±®³·¬§ ©·¬¸ ¿½½»°¬»¼ ½·®½«³­¬¿²½»­ ¿®» º«´´§ ¼·­½´±­»¼ ¬±ô ¿²¼ ¿¹®»»¼ ¬±ô ¾§
­¿º»¬§ ½±¼» ­¬¿²¼¿®¼­ò ¿´´ ·²¬»®»­¬»¼ °¿®¬·»­ò
øì÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
øí÷ ɸ»²»ª»® ¬¸» ײ­°»½¬±®­Ž ±® ײ­°»½¬·±²
²±¬ ­±´·½·¬ ±® ¿½½»°¬ ¹®¿¬«·¬·»­ô ¼·®»½¬´§ ±® ·²¼·®»½¬´§ô º®±³
Í«°»®ª·­±®­Ž ¶«¼¹³»²¬­ ¿®» ±ª»®®«´»¼ «²¼»® ½·®½«³ó
½±²¬®¿½¬±®­ô ¬¸»·® ¿¹»²¬­ô ±® ±¬¸»® °¿®¬·»­ ¼»¿´·²¹ ©·¬¸
­¬¿²½»­ ©¸»®» ¬¸» ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ¬¸» °«¾´·½
¬¸»·® ½´·»²¬­ ±® »³°´±§»®­ ·² ½±²²»½¬·±² ©·¬¸ ©±®µ º±®
¿®» »²¼¿²¹»®»¼ô ¬¸» ײ­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®
©¸·½¸ ¬¸»§ ¿®» ®»­°±²­·¾´»ò ɸ»®» ±ºº·½·¿´ °«¾´·½ °±´·½§
­¸±«´¼ ·²º±®³ ¬¸»·® ½´·»²¬­ ¿²¼ñ±® »³°´±§»®­ ±º ¬¸»
±® »³°´±§»®­Ž °±´·½·»­ ¬±´»®¿¬» ¿½½»°¬¿²½» ±º ³±¼»­¬ ¹®¿ó
°±­­·¾´» ½±²­»¯«»²½»­ò
¬«·¬·»­ ±® ¹·º¬­ô ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­
øì÷ ׺ ײ­°»½¬±®­ ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ¸¿ª» ­¸±«´¼ ¿ª±·¼ ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ¾§ ½±³°´§·²¹ ©·¬¸
µ²±©´»¼¹» ±º ±® ®»¿­±² ¬± ¾»´·»ª» ¬¸¿¬ ¿²±¬¸»® °»®­±² ¿°°®±°®·¿¬» °±´·½·»­ ¿²¼ ­¸±«´¼ ¿ª±·¼ ¬¸» ¿°°»¿®¿²½»
±® º·®³ ³¿§ ¾» ·² ª·±´¿¬·±² ±º ¿²§ ±º ¬¸» °®±ª·­·±²­ ±º ±º ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ò
¬¸·­ ½±¼» ±º °®±º»­­·±²¿´ ½±²¼«½¬ô ¬¸»§ ­¸¿´´ °®»­»²¬ ­«½¸ øë÷ ɸ»²ô ¿­ ¿ ®»­«´¬ ±º ¬¸»·® ·²­°»½¬·±²ô ײ­°»½¬±®­
·²º±®³¿¬·±² ¬± ¬¸» °®±°»® ¿«¬¸±®·¬§ ©·¬¸·² ø²¿³» ±º ¾»´·»ª» ¿² »´»ª¿¬±® ±® ±¬¸»® »¯«·°³»²¬ ½±ª»®»¼ «²¼»®
¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ·² ©®·¬·²¹ ¿²¼ ­¸±«´¼ ¬¸» ßÍÓÛ ßïé ½±¼»­ ¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ ³¿§ ²±¬ ¾» ­¿º» ±®
½±±°»®¿¬» ©·¬¸ ¬¸» °®±°»® ¿«¬¸±®·¬§ ·² º«®²·­¸·²¹ ­«½¸ ½±³°´§ ©·¬¸ ¿°°´·½¿¾´» ­¿º»¬§ ­¬¿²¼¿®¼­ô ¬¸»§ ­¸±«´¼
º«®¬¸»® ·²º±®³¿¬·±² ±® ¿­­·­¬¿²½» ¿­ ³¿§ ¾» ®»¯«·®»¼ò ­± ¿¼ª·­» ¬¸»·® »³°´±§»® ±® ½´·»²¬ò
ø¾÷ ײ­°»½¬±®­ ­¸±«´¼ °»®º±®³ ­»®ª·½»­ ±²´§ ·² ¿®»¿­ øê÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
±º ¬¸»·® ½±³°»¬»²½»ò ¿¼³·¬ ¬¸»·® ±©² »®®±®­ ©¸»² °®±ª»² ©®±²¹ ¿²¼ ®»º®¿·²
ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ «²¼»®ó º®±³ ¼·­¬±®¬·²¹ ±® ¿´¬»®·²¹ ¬¸» º¿½¬­ ¬± ¶«­¬·º§ ¬¸»·® ³·­ó
¬¿µ» ¬± °»®º±®³ ¿­­·¹²³»²¬­ ±²´§ ©¸»² ¯«¿´·º·»¼ ¾§ ¬¿µ»­ ±® ¼»½·­·±²­ò
»¼«½¿¬·±²ô ¬®¿·²·²¹ô »¨°»®·»²½»ô ¿²¼ñ±® ½»®¬·º·½¿¬·±² ±² ø»÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
¬¸» ­°»½·º·½ »¯«·°³»²¬ ·²ª±´ª»¼ò ¾«·´¼ ¬¸»·® ®»°«¬¿¬·±²­ ±² ¬¸» ³»®·¬ ±º ¬¸»·® ­»®ª·½»­
ø½÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ¿²¼ ­¸±«´¼ ²±¬ ½±³°»¬» «²º¿·®´§ ©·¬¸ ±¬¸»®­ò
½±²¬·²«» ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ¼»ª»´±°³»²¬ ¬¸®±«¹¸±«¬ øï÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
¬¸»·® ½¿®»»®­ ¿²¼ ­¸±«´¼ °®±ª·¼» ±°°±®¬«²·¬·»­ º±® ¬¸» ²±¬ º¿´­·º§ ±® °»®³·¬ ³·­®»°®»­»²¬¿¬·±² ±º ¬¸»·®ô ±® ¬¸»·®

ïè
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

¿­­±½·¿¬»­Žô ¿½¿¼»³·½ ±® °®±º»­­·±²¿´ ¯«¿´·º·½¿¬·±² ±® ½»®ó ±® ¬»­¬·³±²§ò ̸»§ ­¸±«´¼ ²±¬ ³·­®»°®»­»²¬ ±® ±ª»®­¬¿¬»
¬·º·½¿¬·±²ò ̸»§ ­¸±«´¼ ²±¬ ³·­®»°®»­»²¬ ±® »¨¿¹¹»®¿¬» º¿½¬«¿´ ·²º±®³¿¬·±² ®»­«´¬·²¹ º®±³ ¬¸»·® ·²­°»½¬·±²­ô ²±®
¬¸»·® ¼»¹®»»­ ±º ®»­°±²­·¾·´·¬§ô ¿«¬¸±®·¬§ô ±® ½±³°»¬»²½» ­¸±«´¼ ¬¸»§ ³·­®»°®»­»²¬ ±® ±ª»®­¬¿¬» ¬¸» ­½±°» ±º ¬¸»·®
·² ±® º±® ¬¸»·® ¿­­·¹²³»²¬­ò ·²­°»½¬·±²ò
øî÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ øí÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
²±¬ ³¿´·½·±«­´§ ±® º¿´­»´§ô ¼·®»½¬´§ ±® ·²¼·®»½¬´§ô ·²¶«®» ·­­«» ²± ­¬¿¬»³»²¬­ô ½®·¬·½·­³­ô ±® ¿®¹«³»²¬­ ±² ­¿º»¬§
¬¸» °®±º»­­·±²¿´ ®»°«¬¿¬·±²ô °®±­°»½¬­ô °®¿½¬·½»ô ±® ±® ½±¼» ³¿¬¬»®­ ¬¸¿¬ ¿®» ·²­°·®»¼ ±® °¿·¼ º±® ¾§ ¿² ·²¬»®ó
»³°´±§³»²¬ ±º ¿²±¬¸»® ײ­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·ó »­¬»¼ °¿®¬§ ±® °¿®¬·»­ô «²´»­­ ¬¸»§ °®»º¿½» ¬¸»·® ½±³ó
­±®ô ²±® ­¸±«´¼ ¬¸»§ ·²¼·­½®·³·²¿¬»´§ ½®·¬·½·¦» ¿²±¬¸»®Ž­ ³»²¬­ ¾§ ·¼»²¬·º§·²¹ ¬¸»³­»´ª»­ô ¾§ ¼·­½´±­·²¹ ¬¸»
©±®µò ·¼»²¬·¬·»­ ±º ¬¸» °¿®¬§ ±® °¿®¬·»­ ±² ©¸±­» ¾»¸¿´º ¬¸»§ ¿®»
øº÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ­°»¿µ·²¹ô ¿²¼ ¾§ ®»ª»¿´·²¹ ¬¸» »¨·­¬»²½» ±º ¿²§ º·²¿²½·¿´
¿­­±½·¿¬» ±²´§ ©·¬¸ ®»°«¬¿¾´» °»®­±²­ ±® ±®¹¿²·¦¿¬·±²­ò ·²¬»®»­¬ ¬¸»§ ³¿§ ¸¿ª» ·² ³¿¬¬»®­ «²¼»® ¼·­½«­­·±²ò
øï÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ øì÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
²±¬ µ²±©·²¹´§ ¿­­±½·¿¬» ©·¬¸ ±® °»®³·¬ ¬¸» «­» ±º ¬¸»·® ¾» ¬®«¬¸º«´ ·² »¨°´¿·²·²¹ ¬¸»·® ©±®µ ¿²¼ ³»®·¬ ¿²¼
²¿³»­ ±® ½´·»²¬­Ž ²¿³»­ ·² ¾«­·²»­­ ª»²¬«®»­ ¾§ ¿²§ ­¸±«´¼ ¿ª±·¼ ¿²§ ¿½¬ ¬»²¼·²¹ ¬± °®±³±¬» ¬¸»·® ±©² ·²¬»®ó
°»®­±² ±® º·®³ ¬¸¿¬ ¬¸»§ µ²±©ô ±® ¸¿ª» ®»¿­±² ¬± ¾»´·»ª»ô »­¬ ¿¬ ¬¸» »¨°»²­» ±º ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ ¿²¼ ¸±²±® ±º ¬¸»
¿®» »²¹¿¹·²¹ ·² ¾«­·²»­­ ±® °®±º»­­·±²¿´ °®¿½¬·½»­ ±º ¿ ·²­°»½¬·±² °®±º»­­·±² ±® ¿²±¬¸»® ·²¼·ª·¼«¿´ò
º®¿«¼«´»²¬ ±® ¼·­¸±²»­¬ ²¿¬«®»ò ø¸÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
øî÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ½±²­·¼»® »²ª·®±²³»²¬¿´ ·³°¿½¬ ·² ¬¸» °»®º±®³¿²½» ±º
²±¬ «­» ¿­­±½·¿¬·±² ©·¬¸ ²±²óÏÛ× ·²­°»½¬±®­ô ½±®°±®¿ó ¬¸»·® °®±º»­­·±²¿´ ¼«¬·»­ò
ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ½±²½»®²
¬·±²­ô ±® °¿®¬²»®­¸·°­ ¬± ¼·­¹«·­» «²»¬¸·½¿´ ¿½¬­ò
¬¸»³­»´ª»­ ©·¬¸ ¬¸» ·³°¿½¬ ±º ¬¸»·® ¿½¬·ª·¬·»­ ±² ¬¸»
ø¹÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼
»²ª·®±²³»²¬ò ɸ»² ¬¸» ·³°¿½¬ ·­ ¿ ½´»¿® ¬¸®»¿¬ ¬± ¸»¿´¬¸
·­­«» °«¾´·½ ­¬¿¬»³»²¬­ ¿²¼ ®»°±®¬­ ±²´§ ·² ¿² ±¾¶»½ó
±® ­¿º»¬§ ±º ¬¸» °«¾´·½ô ¬¸»² ¬¸» ¹«·¼»´·²»­ º±® ¬¸·­ ½®·¬»ó
¬·ª» ¿²¼ ¬®«¬¸º«´ ³¿²²»®ò
®·±² ®»ª»®¬ ¬± ¬¸±­» ±º ½®·¬»®·±² ø¿÷ ¿¾±ª»ò
øï÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ø·÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ¿½½»°¬·²¹
»²¼»¿ª±® ¬± »¨¬»²¼ °«¾´·½ µ²±©´»¼¹» ¿²¼ ¬± °®»ª»²¬ ÏÛ× Ý»®¬·º·½¿¬·±² º®±³ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹
³·­«²¼»®­¬¿²¼·²¹­ ±º ¬¸» ¿½¸·»ª»³»²¬­ ±º ¬¸» »´»ª¿¬±® ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¾§ ¬¸·­ ¿½¬·±² ¿¹®»» ¬± ¿¾·¼» ¾§ ø²¿³»
·²¼«­¬®§ò ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ б´·½§ ±² Û¬¸·½­
øî÷ ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ¿²¼ °®±½»¼«®»­ º±® ·¬­ ·³°´»³»²¬¿¬·±²ò
¾» ½±³°´»¬»´§ ±¾¶»½¬·ª» ¿²¼ ¬®«¬¸º«´ ·² ¿´´ ®»°±®¬­ô ­¬¿¬»ó ÒÑÌÛæ ׺ ¬¸·­ Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ ·­ «­»¼ ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼
³»²¬­ô ±® ¬»­¬·³±²§ò ̸»§ ­¸±«´¼ ·²½´«¼» ¿´´ ®»´»ª¿²¬ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ¬¸» «­» ±º ¬¸» ©±®¼ ­¸¿´´Œ ©·´´ ¿°°´§ô
¿²¼ °»®¬·²»²¬ ·²º±®³¿¬·±² ·² ­«½¸ ®»°±®¬­ô ­¬¿¬»³»²¬­ô ·²­¬»¿¼ ±º ­¸±«´¼Œ ¬± ¬¸» ײ­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®ò

ïç
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

øïí÷ ÒÑÒÓßÒÜßÌÑÎÇ ßÐÐÛÒÜ×È Ù


ÛÈÛÓÐÔßÎ ÐÑÔ×ÝÇ ÑÒ ÝÑÒÚÔ×ÝÌÍ ÑÚ ×ÒÌÛÎÛÍÌ
øÒßÓÛ ÑÚ ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ÷ ÐÑÔ×ÝÇæ
ÝÑÒÚÔ×ÝÌÍ ÑÚ ×ÒÌÛÎÛÍÌ

× ÐÎÛßÓÞÔÛ É¸»®» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ³¿§ ¾» «²¼»® ¿² ±¾´·¹¿¬·±² ²±¬


¬± ®»°±®¬ ·² ¿ º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ ³¿²²»®
Û¿½¸ ·²¼·ª·¼«¿´ ¿½¬·²¹ º±® ±® ·² ¬¸» ²¿³» ±º ø¿½½®»¼·¬»¼
¼«» ¬± ¸·­ñ¸»® ³»³¾»®­¸·°ô ¿ºº·´·¿¬·±²ô ±® »³°´±§³»²¬
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¿­ ÏÛ× Ý»®¬·º·»¼ ײ­°»½¬±® ±®
©·¬¸ ¿²±¬¸»® ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±® ½±³°¿²§ ¸¿ª·²¹ °±´·½·»­ô
ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±® º±® ¿² ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹ Ö«®·­¼·½ó
®«´»­ô ¼·®»½¬·ª»­ô ¾§´¿©­ô ¿¹®»»³»²¬­ô ±® °®±½»¼«®»­ ¬¸¿¬
¬·±² øßØÖ÷ ·­ ·² ¿ °±­·¬·±² ±º ¬®«­¬ò ﮬ·½«´¿®´§ ­·²½»
°®±¸·¾·¬ º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ¿²¼ ·²¼»°»²¼»²¬ ®»°±®¬·²¹ô ¿
ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¸±´¼­ ¿­ °¿®¿ó
½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ©±«´¼ »¨·­¬ò Ú±® »¨¿³°´»ô ·º ¿² ·²¼·ó
³±«²¬ ¬¸» ­¿º»¬§ô ¸»¿´¬¸ô ¿²¼ ©»´º¿®» ±º ¬¸» ¹»²»®¿´ °«¾ó
ª·¼«¿´ °»®º±®³·²¹ ¿² ·²­°»½¬·±² ©±«´¼ ¾» ·²º´«»²½»¼
´·½ô »¿½¸ ­«½¸ ·²¼·ª·¼«¿´ ¸¿­ ¿ º«²¼¿³»²¬¿´
¾»½¿«­» ±º ¿ ¼·®»½¬·ª» º®±³ ¸·­ñ¸»® ­«°»®ª·­±® ±® ¸»ñ
®»­°±²­·¾·´·¬§ ¬± »¨»®½·­» ·³°¿®¬·¿´ °®±º»­­·±²¿´ ¶«¼¹ó
­¸» ·­ ·²­°»½¬·²¹ »¯«·°³»²¬ ±² ©¸·½¸ ¸»ñ­¸» ©±®µ­ô ¿
³»²¬ ¬± »²¸¿²½» ¬¸» ÏÛ×óï »´»ª¿¬±® ·²­°»½¬·±² °®±º»­ó
º»´´±© »³°´±§»» ©±®µ­ô ±® ±² ©¸·½¸ ¿ ½±³°»¬·¬±® ©±®µ­ô
­·±² ·² ¬¸» °«¾´·½ ·²¬»®»­¬ò ̸·­ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼
¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ©±«´¼ ¿®·­»ò
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ б´·½§ ·­ ·²¬»²¼»¼ ¬± º«®¬¸»®
ײ ­«½¸ ·²­¬¿²½»­ô ¬¸»®» ½±«´¼ ¾» ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬
¿­­«®» ¬¸» º¿·®²»­­ô ·²¼»°»²¼»²½»ô ±¾¶»½¬·ª·¬§ô ¿²¼ °«¾´·½
¾»¬©»»² »¨»®½·­» ±º ¬¸» ·²­°»½¬±®Ž­ ·²¼»°»²¼»²¬ °®±º»­ó
½±²º·¼»²½» ·² ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ ±º ¿´´ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·ó
­·±²¿´ ¶«¼¹³»²¬ ±² ¾»¸¿´º ±º ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹
º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¿²¼ ÏÛ×óï ¿½¬·ª·¬·»­ ¾§ »­¬¿¾´·­¸·²¹
±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ô ¬¸» ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹ Ö«®·­¼·½¬·±² øßØÖ÷ô
¹«·¼»´·²»­ ¿²¼ °®±½»¼«®»­ ½±²½»®²·²¹ ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®ó
¿²¼ ¬¸» °«¾´·½ ¿²¼ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´Ž­ ´±§¿´¬·»­ ¿²¼ ®»­°±²ó
»­¬ò ׬ ·­ ¿½µ²±©´»¼¹»¼ ¿²¼ «²¼»®­¬±±¼ ¬¸¿¬ ½±³°»¬»²¬
­·¾·´·¬·»­ ¬± ¸·­ñ¸»® »³°´±§»®ô ¿­­±½·¿¬·±²ô ±® ¿²±¬¸»®
¿²¼ µ²±©´»¼¹»¿¾´» ·²¼·ª·¼«¿´­ ±º ®»½±¹²·¦»¼ ¿¾·´·¬·»­ô
»²¬·¬§ò
¯«¿´·º·½¿¬·±²­ô ¿²¼ ·²¬»®»­¬­ ©¸± °¿®¬·½·°¿¬» ·² ÏÛ×óï
ø½÷ ׬ ·­ ¬¸» ¼«¬§ ±º ¬¸» ÏÛ× ×²­°»½¬±® ¿½¬·²¹ º±® ±® ±²
¿½¬·ª·¬·»­ ³¿§ ¸¿ª» °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ò ̸·­
¾»¸¿´º ±º ¬¸» ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹ Ö«®·­¼·½¬·±² øßØÖ÷ ¬± ¾»
ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ б´·½§ »­¬¿¾ó
¿©¿®» ±º ¬¸» °±­­·¾·´·¬§ ±º ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ¾»¬©»»²
´·­¸»­ ¹«·¼»´·²»­ ¿²¼ °®±½»¼«®»­ ¬± »²¿¾´» ­«½¸ ·²¼·ª·¼ó
¬¸»·® ®»­°±²­·¾·´·¬·»­ ¬± ¬¸» ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹
«¿´­ ¬± ¿½¬ »¬¸·½¿´´§ ¿²¼ «°¸±´¼ ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ ±º ø²¿³»
Ö«®·­¼·½¬·±² øßØÖ÷ ¿²¼ ¬¸» °«¾´·½ ±² ¬¸» ±²» ¸¿²¼ ¿²¼
±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ °±´·½·»­ô ®«´»­ô ½±¼»­ô
¬± ¬¸»·® »³°´±§»® ±® ¿²±¬¸»® »²¬·¬§ ±² ¬¸» ±¬¸»®ò ß´´ ÏÛ×
¿²¼ ­¬¿²¼¿®¼­ò
ײ­°»½¬±®­ ¸¿ª» ¿ º«²¼¿³»²¬¿´ ®»­°±²­·¾·´·¬§ ¬± ®»º®¿·²
º®±³ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ÏÛ× ±® ½±³°´·¿²½» ·²­°»½¬·±²­
×× ÐÑÔ×ÝÇ ©¸»² ¿ ½±³°»¬·²¹ ·²¬»®»­¬ °®»½´«¼»­ ±® ·²¸·¾·¬­ ¬¸» »¨»®ó
½·­» ±º ¬¸» ÏÛ× ×²­°»½¬±®Ž­ ·²¼»°»²¼»²¬ °®±º»­­·±²¿´
ø¿÷ ̸» °±¬»²¬·¿´ º±® ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ »¨·­¬­ ©¸»²ó ¶«¼¹³»²¬ ±² ¾»¸¿´º ±º ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·ó
»ª»® ¿ °»®­±² ±©»­ ´±§¿´¬§ ¬± ³«´¬·°´» ·²¬»®»­¬­ ±® ±®¹¿ó ¦¿¬·±²÷ô ±® ¬¸» ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹ Ö«®·­¼·½¬·±² øßØÖ÷ô ±®
²·¦¿¬·±²­ò Ø¿ª·²¹ ¼·ºº»®»²¬ ·²¬»®»­¬­ ±® ´±§¿´¬·»­ ¼±»­ ²±¬ ©¸»² ¬¸» ²¿¬«®» ±º ¬¸» ½±³°»¬·²¹ ·²¬»®»­¬ ·­ ­«½¸ ¬¸¿¬
½±²­¬·¬«¬» ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ©¸»² ¬¸» ¿½¬·±² ¼»­·®»¼ ¬¸» ·²­°»½¬±®Ž­ ½±²¬·²«»¼ ¿½¬·ª·¬§ ©±«´¼ «²®»¿­±²¿¾´§
¾§ »¿½¸ ·²¬»®»­¬ ·­ ¬¸» ­¿³»ò ̸·­ ­·¬«¿¬·±² ³¿§ ¾» ¶»±°¿®¼·¦» ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ô ·²¼»°»²¼»²½»ô ±¾¶»½¬·ª·¬§ô ±®
¼»­½®·¾»¼ ¿­ ¿ ½±³³«²·¬§ ±º ·²¬»®»­¬ò º¿·®²»­­ ±º ¬¸» ·²­°»½¬·±²ò
ø¾÷ ß ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ ±½½«®­ ©¸»² ´±§¿´¬§ ¬± ±²»
·²¬»®»­¬ ©±«´¼ ·³°»´ ¿ ½±«®­» ±º ¿½¬·±² ¼·ºº»®»²¬ º®±³
¬¸¿¬ ·³°»´´»¼ ¾§ ¿²±¬¸»® ·²¬»®»­¬ò Ú±® »¨¿³°´»ô ©¸·´» ××× ÎÛÍÐÑÒÍ×Þ×Ô×Ì×ÛÍ
¿½¬·²¹ º±® ±® ±² ¾»¸¿´º ±º ¿² ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹
Ö«®·­¼·½¬·±² øßØÖ÷ô ¿ ÏÛ× ×²­°»½¬±® ³¿§ ½±²­·¼»® ¿ ³¿¬ó ø¿÷ ײ¼·ª·¼«¿´ λ­°±²­·¾·´·¬·»­ò ײ ·²­¬¿²½»­ ©¸»®» ·¬ ·­
¬»® ¬¸¿¬ ¼·®»½¬´§ ¿ºº»½¬­ ¬¸» ­°»½·º·½ ®¿¬¸»® ¬¸¿² ¬¸» ½±´´»½ó ½´»¿® ¬± ·²¼·ª·¼«¿´ ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¬¸¿¬ ¬¸»·® ¶«¼¹³»²¬
¬·ª» ·²¬»®»­¬­ ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´Ž­ »³°´±§»®ô ¿­­±½·¿¬·±²ô ©·¬¸ ®»­°»½¬ ¬± ¬¸» ½±²¼«½¬·²¹ ±º º¿·®ô ±¾¶»½¬·ª»ô ¿²¼
¿ºº·´·¿¬·±²ô ±® ¿ ½±³°»¬·¬±® ±º ¬¸» »³°´±§»®ô ¿­­±½·¿¬·±²ô ·²¼»°»²¼»²¬ ·²­°»½¬·±²­ ·­ ½±²¬®±´´»¼ ¾§ ¬¸»·® ´±§¿´¬§ ¬±
±® ¿ºº·´·¿¬·±²ò ¿ ½±³°»¬·²¹ ·²¬»®»­¬ô ¬¸»§ ­¸±«´¼ ¼·­¯«¿´·º§ ¬¸»³­»´ª»­

îð
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

¿²¼ ®»º®¿·² º®±³ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ¬¸» ¿½¬·ª·¬·»­ ®»¹¿®¼·²¹ Ê øÒßÓÛ ÑÚ ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ ÝÛÎÌ×ÚÇ×ÒÙ
¬¸» ½±²º´·½¬ó¿ºº»½¬»¼ ³¿¬¬»®ò ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ÷ ÍÌßÚÚ
ײ ·²­¬¿²½»­ ©¸»®» ·²¼·ª·¼«¿´ ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¿²¼
̸» °®±ª·­·±²­ ±º ¬¸·­ б´·½§ ¿®» ¿°°´·½¿¾´» ¬± ø²¿³»
ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ¾»´·»ª» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ³¿§ ¾» ¬¸»
±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ­¬¿ººô ¿­ ©»´´ ¿­ ¬± ¬¸»
¿°°»¿®¿²½» ±º ¿ ½±²º´·½¬ ±º ·²¬»®»­¬ô ¿­ ·² ××ø½÷ ¿¾±ª»ô
³»³¾»®­ ±º ø²¿³»­ ±º ¿°°®±°®·¿¬» ½±³³·¬¬»»­ô ­«¾½±³³·¬ó
¿´¬¸±«¹¸ ¬¸»§ ¾»´·»ª» ¬¸¿¬ ¬¸»·® ·²¼»°»²¼»²¬ ¶«¼¹³»²¬
¬»»­ô ¾±¿®¼­ô ±® ¼»½·­·±²ó³¿µ·²¹ ¾±¼·»­ ±º ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·ó
©·´´ ²±¬ ¾» ¿ºº»½¬»¼ ¾§ ¿ ½±³°»¬·²¹ ·²¬»®»­¬ô ¬¸» ÏÛ×
º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´­ ¿½¬·²¹ º±® ±® ±² ¾»¸¿´º
ײ­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ­¸±«´¼ ²»ª»®¬¸»ó
±º ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ô ¿­ ­»¬ º±®¬¸
´»­­ ¿ª¿·´ ¬¸»³­»´ª»­ ±º ¿¬ ´»¿­¬ ±²» ±º ¬¸» º±´´±©·²¹
¿¾±ª»ò
½±²­«´¬¿¬·ª» ½±«®­»­ ±º ¿½¬·±²æ
øï÷ ß¼ª·­» ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷
±º ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬ ¿²¼ ¬¸» ¼»¬¿·´­ ½®»¿¬·²¹ ¬¸» ½±²ó Ê× ËÍÛ ÑÚ øÒßÓÛ ÑÚ ßÝÝÎÛÜ×ÌÛÜ
¼·¬·±²ò ß´´±© ¬¸» ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿ó ÑÎÙßÒ×ÆßÌ×ÑÒ÷ ÍÌßÌ×ÑÒÛÎÇ
¬·±²÷ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ½±«®­» ±º ¿½¬·±²
øײ­»®¬ ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² °±´·½§ ±² «­» ±º
©·¬¸·² ¬¸» ±®¹¿²·¦¿¬·±²Ž­ ±°»®¿¬·²¹ °®±½»¼«®»­ ±®
­¬¿¬·±²»®§ ¸»®»ò÷
¾§´¿©­ ¿²¼ »­¬¿¾´·­¸ ´·³·¬¿¬·±²­ô ·º ®»¯«·®»¼ô ¬± ³·¬·¹¿¬»
¬¸» °±¬»²¬·¿´ ®»­«´¬­ ±º ¬¸» ½±²º´·½¬ò
øî÷ ß¼ª·­» ¬¸» ß«¬¸±®·¬§ Ø¿ª·²¹ Ö«®·­¼·½¬·±² Ê×× ÒÑÌ×ÝÛ
øßØÖ÷ô »³°´±§»®ô ±® ½±²¬®¿½¬±® º±® ©¸·½¸ ¬¸» ײ­°»½¬±®
·­ °»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­ ±º ¬¸» °±¬»²¬·¿´ ½±²º´·½¬ ¿²¼ Û¿½¸ ¬·³» ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ·­ ½»®¬·º·»¼ ¬± ¬¸» ÏÛ×óï ­¬¿²ó
¬¸» ¼»¬¿·´­ ½®»¿¬·²¹ ¬¸» ½±²¼·¬·±²ò ß´´±© ¬¸» ®»´»ª¿²¬ ¼¿®¼­ ¾§ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ô ¬¸»
°¿®¬§ ¬± ¼»¬»®³·²» ¬¸» ¿°°®±°®·¿¬» ½±«®­» ±º ¿½¬·±² ¿²¼ ·²¼·ª·¼«¿´ ­¸±«´¼ ¿¬ ¬¸» ¬·³» ±º ½»®¬·º·½¿¬·±² ¾» ­»²¬
»­¬¿¾´·­¸ ´·³·¬¿¬·±²­ô ·º ®»¯«·®»¼ô ¬± ³·¬·¹¿¬» ¬¸» °±¬»²ó ¿ ½±°§ ±º ¬¸·­ б´·½§ ¿²¼ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹
¬·¿´ ®»­«´¬­ ±º ¬¸» ½±²º´·½¬ò ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ ¿²¼ ­¸±«´¼ ¾»
øí÷ øλ­»®ª»¼ º±® ¿¼¼·¬·±²¿´ ®»¯«·®»³»²¬­ ±® ½±«®­»­ ±º ¿¼ª·­»¼ ¬± ¿¼¸»®» ¬± ¬¸» °®±ª·­·±²­ ±º ¬¸»­» °±´·½·»­ ¿²¼
¿½¬·±² ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò÷ ½±¼»­ ©¸»² °»®º±®³·²¹ ¬¸» ¼«¬·»­ ±º ¿ ÏÛ× ×²­°»½¬±®
±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®ò
ø¾÷ ݸ¿´´»²¹»­ ¾§ Ѭ¸»®­ò øλ­»®ª»¼ º±® ¿½½®»¼·¬»¼
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¬± °®±ª·¼» ®»¯«·®»³»²¬­ ¿²¼
½±«®­» ±º ¿½¬·±²ò÷ Ê××× ßÝÝÛÐÌßÒÝÛ
Þ»º±®» ®»½»·ª·²¹ ½»®¬·º·½¿¬·±² ±® ®»²»©·²¹ ¸·­ñ¸»® ½»®ó
×Ê ×ÓÐÔÛÓÛÒÌßÌ×ÑÒ ¬·º·½¿¬·±²ô «²´»­­ ¬¸»®» ·­ ·² ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹
ײ¼·ª·¼«¿´ ÏÛ× ×²­°»½¬±®­ ¿²¼ ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®­ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ º·´»­ ¿ °®·±® ­·¹²»¼ ¿½½»°¬¿²½» ±º ¬¸·­ б´·½§ô
¸¿ª» ¬¸» °®·³¿®§ ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ¿­­«®·²¹ ¬¸»·® ¿¼¸»®ó »¿½¸ ÏÛ× ×²­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±® ­¸±«´¼
»²½» ¬± ¬¸·­ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ б´ó ­¬¿¬»ô ·² ©®·¬·²¹ô ¿¼¸»®»²½» ¬± ¬¸» ½±²¼·¬·±²­ ±º ¬¸·­
·½§ò Ò±²»¬¸»´»­­ô ¹·ª»² ¬¸» ­»²­·¬·ª» ²¿¬«®» ±º ¬¸»­» б´·½§ ¿²¼ ¬¸» ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ò ׺ ¬¸·­ ­·¹²»¼
½±²­·¼»®¿¬·±²­ ¿²¼ ·² ¬¸» ·²¬»®»­¬ ±º ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ­¬¿¬»³»²¬ ·­ ²±¬ ±² º·´»ô ¬¸» ³»³¾»® ³¿§ ²±¬ ¾» ½»®¬·º·»¼ò
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ·² °®»­»®ª·²¹ ¬¸» ·²¬»¹®·¬§ ±º ·¬­ Ò±¬» ¬¸¿¬ ©¸»² »·¬¸»® ¬¸·­ б´·½§ ±® ¬¸» ݱ¼» Ѻ Û¬¸·½­
®»°«¬¿¬·±² ¿²¼ °®±½»­­»­ô ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ øݱ²¼«½¬÷ ®»½»·ª»­ ­«¾­¬¿²¬·ª» ®»ª·­·±² ¿­ ¼»¬»®³·²»¼
±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ®»¬¿·²­ ®»­°±²­·¾·´·¬§ º±® ±ª»®­·¹¸¬ ·² ¬¸·­ ¾§ ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ô ¿´´ °»®­±²­
¿®»¿ò øÒ¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±® ²¿³» ±º ®»¯«·®»¼ ¬± ¸¿ª» ¿ ݱ²º´·½¬ ±º ײ¬»®»­¬ ͬ¿¬»³»²¬ ±² º·´»
¬¸» ®»­°±²­·¾´» ¾±¼§ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿ó ­¸±«´¼ ®»½»·ª» ¿ ½±°§ ±º ¬¸» ®»ª·­»¼ ¼±½«³»²¬­ ¿²¼
¬·±²÷ ­¸±«´¼ ¸¿ª» ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ®»ª·»© ¯«»­¬·±²­ ±º ½±²ó ­¸±«´¼ ¾» ®»¯«»­¬»¼ ¬± ­·¹² ¿ ²»© ݱ²º´·½¬ ±º ײ¬»®»­¬
º´·½¬­ ±º ·²¬»®»­¬ ¿²¼ ¬± ®»²¼»® ±°·²·±²­ ¬¸»®»±²ò øÒ¿³» ͬ¿¬»³»²¬ò
±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ±® ²¿³» ±º ¬¸» ®»­°±²­·¾´»
¾±¼§ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ³¿§
×È ÑÊÛÎÍ×ÙØÌ
¿«¬¸±®·¦» ø²¿³»ô ¬·¬´»ô ±® °±­·¬·±² ±º ¬¸» ®»­°±²­·¾´»
·²¼·ª·¼«¿´ ·² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ¬± ·­­«» Ѳ½» »¿½¸ §»¿®ô ¬¸» ø¬·¬´»ñ°±­·¬·±² ±º ¬¸» ®»­°±²­·¾´»
¿ ´»¬¬»® ±º ©¿®²·²¹ ±® ¿¼³±²·­¸³»²¬ ¬± °»®­±²­ ©¸± ·²¼·ª·¼«¿´÷ ±º ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷
ª·±´¿¬» ¬¸·­ °±´·½§ ¿²¼ ®»º»® ¬¸» ³¿¬¬»® ¬± ¬¸» ø²¿³»ô ¬·¬´»ô ­¸±«´¼ ­«¾³·¬ ¿ ®»°±®¬ ¬± ¬¸» ø²¿³» ±º ®»­°±²­·¾´» ¾±¼§
±® °±­·¬·±² ±º ¬¸» ®»­°±²­·¾´» ·²¼·ª·¼«¿´ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ©·¬¸·² ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ½»®¬·º§·²¹ ¬¸¿¬
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ º±® °®±½»­­·²¹ ¿­ ¿² »¬¸·½­ ½±³ó ¬¸» ®»¯«·®»³»²¬­ ±º Ê××ô Ò±¬·½»ô ¿²¼ Ê×××ô ß½½»°¬¿²½»ô
°´¿·²¬ «²¼»® ¬¸» ݱ¼» ±º Û¬¸·½­ øݱ²¼«½¬÷ б´·½§ ø±® ¸¿ª» ¾»»² ³»¬ ¿²¼ ­¸±«´¼ ·²½´«¼» ²¿³»­ ±º ¬¸±­» ²±¬
¿°°®±°®·¿¬» ¾§´¿© °®±ª·­·±²÷ò ß ¼»½·­·±² ±º ¬¸» ø²¿³» ±º ·² ½±³°´·¿²½»ò
¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ­¸±«´¼ ¾» ¾·²¼·²¹ ¿²¼ ͸±«´¼ ¬¸»®» ¾» ¿²§ ±½½«®®»²½» ©¸»®» ¿² ײ­°»½¬±®
º·²¿´ ·º ¿ ´»¬¬»® ±º ©¿®²·²¹ ±® ¿¼³±²·­¸³»²¬ ·­ ¬¸» ½±«®­» ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±® ¼±»­ ²±¬ ®»­·¹² ¿ ݱ²º´·½¬ ±º
±º ¿½¬·±²ò ײ¬»®»­¬ ͬ¿¬»³»²¬ ¿²¼ º±®©¿®¼ ·¬ ¬± ø²¿³» ±º ¿½½®»¼·¬»¼

îï
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï›îðïí

½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ©·¬¸·² ç𠼿§­ô ¬¸» ø²¿³»ô ¬·¬´»ô °®±ª·¼»¼ ¬¸¿¬ ¿´´ ±¬¸»® ®»¯«·®»³»²¬­ º±® ½»®¬·º·½¿¬·±² ±®
±® °±­·¬·±² ±º ¬¸» ®»­°±²­·¾´» ·²¼·ª·¼«¿´ ©·¬¸ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ®»²»©¿´ ±º ½»®¬·º·½¿¬·±² ¿®» ³»¬ò
½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²÷ ­¸±«´¼ ·²º±®³ ¬¸» ³»³¾»® ·²
©®·¬·²¹ ¬¸¿¬ ¸»ñ­¸» ·­ ·² ª·±´¿¬·±² ±º Ê××× ±º ¬¸·­ б´·½§ λ­°±²­·¾·´·¬§æ øÒ¿³» ±º ß½½®»¼·¬»¼ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·ó
¿²¼ ³¿§ ²±¬ ½±²¬·²«» ¿­ ¿ ÏÛ× Ý»®¬·º·»¼ ײ­°»½¬±® ±® ¦¿¬·±²÷
ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®ò Í«½¸ ©®·¬¬»² ²±¬·º·½¿¬·±² ­¸±«´¼
¾» °´¿½»¼ ·² ¬¸» ³»³¾»®Ž­ ®»½±®¼ «²¬·´ ¬¸» ­·¹²»¼ ݱ²ó ß¼±°¬»¼æ øÜ¿¬» ±º ß¼±°¬·±²÷
º´·½¬ ±º ײ¬»®»­¬ ͬ¿¬»³»²¬ ·­ ­«°°´·»¼ ¾§ ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ò ÒÑÌÛæ ׺ ¬¸·­ Ò±²³¿²¼¿¬±®§ ß°°»²¼·¨ ·­ «­»¼ ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼
ɸ»² ¿½¬·±² ·­ ¬¿µ»² ¾§ ¿² ·²¼·ª·¼«¿´ ¬± ½±³°´§ ©·¬¸ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ô ¬¸» «­» ±º ¬¸» ©±®¼ ­¸¿´´Œ ©·´´ ¿°°´§ô
¬¸·­ б´·½§ô ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´ ©·´´ ¾» ½»®¬·º·»¼ ±® ®»½»®¬·º·»¼ ·²­¬»¿¼ ±º ­¸±«´¼Œ ¬± ¬¸» ײ­°»½¬±® ±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®ò

îî
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ

ßÍÓÛ ÏÛ×óï ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ

λ°´·»­ ¬± Ì»½¸²·½¿´ ײ¯«·®·»­


Ö¿²«¿®§ îðïð ̸®±«¹¸ ѽ¬±¾»® îðïï

ÚÑÎÛÉÑÎÜ
̸·­ °«¾´·½¿¬·±² ·²½´«¼»­ ¿´´ ±º ¬¸» ©®·¬¬»² ®»°´·»­ ·­­«»¼ ¾»¬©»»² ¬¸» ·²¼·½¿¬»¼ ¼¿¬»­ ¾§ ¬¸»
Í»½®»¬¿®§ô ­°»¿µ·²¹ º±® ¬¸» ßÍÓÛ ÏÛ× Ý±³³·¬¬»» ±² Ï«¿´·º·½¿¬·±² ±º Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®­ô ¬±
·²¯«·®·»­ ½±²½»®²·²¹ ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ±º ¬»½¸²·½¿´ ¿­°»½¬­ ±º ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò
̸»­» ®»°´·»­ ¿®» ¬¿µ»² ª»®¾¿¬·³ º®±³ ¬¸» ±®·¹·²¿´ ´»¬¬»®­ô »¨½»°¬ º±® ¿ º»© ¬§°±¹®¿°¸·½¿´
½±®®»½¬·±²­ ¿²¼ ­±³» ³·²±® »¼·¬±®·¿´ ½±®®»½¬·±²­ ³¿¼» º±® ¬¸» °«®°±­» ±º ·³°®±ª»¼ ½´¿®·¬§ò ײ
­±³» ·²­¬¿²½»­ô ¿ ®»ª·»© ±º ¬¸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ®»ª»¿´»¼ ¿ ²»»¼ º±® ½±®®»½¬·±²­ ±º ¿ ¬»½¸²·½¿´ ²¿¬«®»å
·² ¬¸»­» ½¿­»­ ¿ ½±®®»½¬»¼ ·²¬»®°®»¬¿¬·±² º±´´±©­ ·³³»¼·¿¬»´§ ¿º¬»® ¬¸» ±®·¹·²¿´ ®»°´§ò
̸»­» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ©»®» °®»°¿®»¼ ·² ¿½½±®¼¿²½» ©·¬¸ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ßÍÓÛ °®±½»¼«®»­ò
ßÍÓÛ °®±½»¼«®»­ °®±ª·¼» º±® ®»½±²­·¼»®¿¬·±² ±º ¬¸»­» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²­ ©¸»² ±® ·º ¿¼¼·¬·±²¿´
·²º±®³¿¬·±² ·­ ¿ª¿·´¿¾´» ¬¸¿¬ ¬¸» ·²¯«·®»® ¾»´·»ª»­ ³·¹¸¬ ¿ºº»½¬ ¬¸» ·²¬»®°®»¬¿¬·±²ò Ú«®¬¸»®ô °»®­±²­
¿¹¹®·»ª»¼ ¾§ ¿² ·²¬»®°®»¬¿¬·±² ³¿§ ¿°°»¿´ ¬± ¬¸» ½±¹²·¦¿²¬ ßÍÓÛ ½±³³·¬¬»» ±® ­«¾½±³³·¬¬»»ò
ßÍÓÛ ¼±»­ ²±¬ ¿°°®±ª»ôŒ ½»®¬·º§ôŒ ®¿¬»ôŒ ±® »²¼±®­»Œ ¿²§ ·¬»³ô ½±²­¬®«½¬·±²ô °®±°®·»¬¿®§
¼»ª·½»ô ±® ¿½¬·ª·¬§ò

×óï
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðï

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîððéô ݱ²¬·²«·²¹ Û¼«½¿¬·±² ˲·¬­


Ü¿¬» ×­­«»¼æ Ö¿²«¿®§ ëô îðïð

Ï«»­¬·±²æ ×­ ¬¸» ´·­¬ ·² °¿®¿ò îóíøº÷øî÷ ¿² »¨½´«­·ª» ´·­¬ ±º ¿ ©¿§ ¬± ±¾¬¿·² ݱ²¬·²«·²¹ Û¼«½¿¬·±²
˲·¬­ øÝÛË­÷á
λ°´§æ Ò±ô ¬¸·­ ·­ ¿ ¸»´°º«´ ´·­¬ ¬± ±¾¬¿·² ÝÛË­ ¬¸¿¬ ©¿­ ¼»ª»´±°»¼ «­·²¹ ¬®¿·²·²¹ ¬»½¸²±´±¹·»­
¿ª¿·´¿¾´» ¿¬ ¬¸» ¬·³» ¬¸» ͬ¿²¼¿®¼ ©¿­ ¼»ª»´±°»¼ò п®¿¹®¿°¸ îóíøº÷ ­¬¿¬»­æ ±¾¬¿·² ïòð ½±²¬·²«·²¹
»¼«½¿¬·±² «²·¬ øÝÛË÷ ±² ¿² ¿²²«¿´ ¾¿­·­ ¾§ °¿®¬·½·°¿¬·²¹ ·² ½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² ¿²¼ °®±º»­­·±²¿´
¼»ª»´±°³»²¬ ¿½¬·ª·¬·»­ ¿½½»°¬¿¾´» ¬± ¬¸» ÏÛ× ¿½½®»¼·¬»¼ ½»®¬·º§·²¹ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ø°¿®¿ò ìóîòî÷ò
ݱ²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² ½®»¼·¬ ³¿§ ¾» ¿©¿®¼»¼ º±® ¿ ©·¼» ª¿®·»¬§ ±º ¿½¬·ª·¬·»­ ¬¸¿¬ ·²ª±´ª» ¬®¿·²·²¹ô
»¼«½¿¬·±²ô ±® ±¬¸»® »²¼»¿ª±®­ ©¸»®»·² ¬¸» ±¾¶»½¬·ª» ·²½´«¼»­ ¿½¸·»ª·²¹ ®»´»ª¿²¬ °®±º»­­·±²¿´
µ²±©´»¼¹»ô ­µ·´´­ô ¿²¼ ¿¾·´·¬·»­ ¾»§±²¼ ¬¸±­» ®»¯«·®»¼ º±® ·²·¬·¿´ ½»®¬·º·½¿¬·±²òŒ

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðî

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîððéô п®¿­ò îóïø°÷ ¿²¼ îóîø¼÷


Ü¿¬» ×­­«»¼æ Ó¿§ îïô îðïð

Ï«»­¬·±² øï÷æ ܱ»­ °¿®¿ò îóïø°÷ ®»¯«·®» ·²­°»½¬±®­ ¬± ¸¿ª» ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ½±¼»­ ±² ­·¬» ¿²¼
¿ª¿·´¿¾´» º±® ®»º»®»²½» ©¸»² °»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­á
λ°´§ øï÷æ Ò±ò п®¿¹®¿°¸ îóïø°÷ ®»¯«·®»­ ¿½½»­­Œ ¬± ½«®®»²¬ »¼·¬·±²­ ±º ¬¸» ¼±½«³»²¬­ ®»º»®»²½»¼
·² °¿®¿ò ïóëø¿÷ ¿­ ¼»º·²»¼ ·² ­»½¬·±² ïóîò

Ï«»­¬·±² øî÷æ ܱ»­ °¿®¿ò îóîø¼÷ ®»¯«·®» ·²­°»½¬±®­ ¬± ¸¿ª» ¬¸» ¿°°´·½¿¾´» ½±¼»­ ±² ­·¬» ¿²¼
¿ª¿·´¿¾´» º±® ®»º»®»²½» ©¸»² °»®º±®³·²¹ ·²­°»½¬·±²­á
λ°´§ øî÷æ Ò±ò п®¿¹®¿°¸ îóîø¼÷ ®»¯«·®»­ ¬¸» ·²­°»½¬±® ¬± ³¿·²¬¿·²Œ ¸·­ ±® ¸»® °»®­±²¿´ ½±°§
±º ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ ¬± ¾» ¬¸» ´¿¬»­¬ »¼·¬·±² ¿­ ©»´´ ¿­ ¬¸» ½«®®»²¬ »¼·¬·±² ±º ¬¸» ¼±½«³»²¬­
®»º»®»²½»¼ ·² °¿®¿ò ïóëø¿÷ ¿²¼ ¼»º·²»¼ ·² ­»½¬·±² ïóîò

Ï«»­¬·±² øí÷æ ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ¼»º·²·¬·±² ±º °»®­±²¿´ °±­­»­­·±²Œá


λ°´§ øí÷æ Ð»®­±²¿´ °±­­»­­·±²Œ ·­ ²±¬ ¼»º·²»¼ ·² ­»½¬·±² ïóî ±º ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

×óî
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðí

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïðô п®¿­ò îòîø¿÷ ¿²¼ îòîø¾÷


Ü¿¬» ×­­«»¼æ Í»°¬»³¾»® îîô îðïð

Ï«»­¬·±² øï÷æ ɸ»®» ¬¸» ©±®¼­ ©·¬²»­­·²¹ ¬»­¬­Œ ¿®» «­»¼ ·² °¿®¿­ò îòîø¿÷ ¿²¼ îòîø¾÷ô ·­ ·¬
·²¬»²¼»¼ ¬¸¿¬ ¬¸» ¼«¬§ ±º ¬¸» ·²­°»½¬±®Œ ·­ ¬± ¾» °¸§­·½¿´´§ °®»­»²¬ ¬± ª»®·º§ ¬¸» ¬»­¬ ®»­«´¬­ °®·±®
¬± ½»®¬·º§·²¹ ¬¸» ¬»­¬ ®»­«´¬­ ¿­ ¼»­½®·¾»¼ ·² °¿®¿ò îòîø½÷øï÷á
λ°´§ øï÷æ Ç»­ò

Ï«»­¬·±² øî÷æ ɸ»² ¬¸» ·²­°»½¬±® ·­ ²±¬ °¸§­·½¿´´§ °®»­»²¬ô ·­ ·¬ ¿½½»°¬¿¾´» º±® ¬¸» ·²­°»½¬±® ¬±
½»®¬·º§ ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ¿ ¬»­¬ °»® °¿®¿ò îòîø½÷øï÷ ¾¿­»¼ ­±´»´§ ±² ¿² »´»ª¿¬±® ³»½¸¿²·½Ž­ ©®·¬¬»² ±®
ª»®¾¿´ ½±²º·®³¿¬·±² ±º ¬¸» ¬»­¬ ®»­«´¬­á
λ°´§ øî÷æ Ò±ò

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðì

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïðô п®¿ò ìòîòëô ݱ²¬®±´ ±º Ý»®¬·º·½¿¬·±² ܱ½«³»²¬¿¬·±²ô ¿²¼ п®¿ò ìòîòêô
Ü·­°«¬»­ ¿²¼ ß°°»¿´­
Ü¿¬» ×­­«»¼æ Ó¿§ ìô îðïï

Ï«»­¬·±² øï÷æ ×­ ¬¸» ¬»®³ »ºº»½¬·ª» ¼¿¬»ôŒ ¿­ ·²¼·½¿¬»¼ ±² ¬¸» Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±®Ž­ Ý»®¬·º·½¿¬·±²
Ý¿®¼­ °»® ÏÛ×óïŠîðïðô °¿®¿ò ìòîòëø¼÷ô ¬¸» ¼¿¬» ½»®¬·º·½¿¬·±² ©¿­ ·²·¬·¿´´§ ·­­«»¼ ¾§ ¬¸¿¬ Ý»®¬·º§·²¹
Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² ¬± ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´á
λ°´§ øï÷æ ̸» ¬»®³ »ºº»½¬·ª» ¼¿¬»Œ ·­ ²±¬ ¼»º·²»¼ ·² ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

Ï«»­¬·±² øî÷æ ײ °¿®¿ò ìòîòêô Ü·­°«¬»­ ¿²¼ ß°°»¿´­ô ¿®» ¼·­°«¬»­ ¼»º·²»¼ ¿­ ¼·­¿¹®»»³»²¬­
¾»¬©»»² ¿² Û´»ª¿¬±® ײ­°»½¬±® ø±® ײ­°»½¬·±² Í«°»®ª·­±®÷ ¿²¼ ¬¸» Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² ®»¹¿®¼ó
·²¹ ¬¸¿¬ ·²¼·ª·¼«¿´Ž­ ½»®¬·º·½¿¬·±² ­¬¿¬«­á
λ°´§ øî÷æ ̸» ¬»®³ ¼·­°«¬»Œ ·­ ²±¬ ¼»º·²»¼ ·² ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

Ï«»­¬·±² øí÷æ ײ °¿®¿ò ìòîòêô Ü·­°«¬»­ ¿²¼ ß°°»¿´­ô ¿®» ½±³°´¿·²¬­ ¼»º·²»¼ ¿­ ¿ ½¸¿´´»²¹» ·­­«»¼
¾§ ¿²§ ·²¼·ª·¼«¿´ ·² ¬¸» ·²¼«­¬®§ ±® ¹»²»®¿´ °«¾´·½ ¬± ¿ Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±² ®»¹¿®¼·²¹ ¬¸»
¯«¿´·º·½¿¬·±²­ ±º ¿ ½»®¬·º·»¼ °»®­±²á
λ°´§ øí÷æ ̸» ¬»®³ ½±³°´¿·²¬Œ ·­ ²±¬ ¼»º·²»¼ ·² ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

Ï«»­¬·±² øì÷æ ײ °¿®¿ò ìòîòêô Ü·­°«¬»­ ¿²¼ ß°°»¿´­ô ¿®» Ý»®¬·º§·²¹ Ñ®¹¿²·¦¿¬·±²­ »¨°»½¬»¼ ¬±
²±¬·º§ ßÍÓÛ ·² ¬¸» »ª»²¬ ±º ¿ ¼·­°«¬» ·² ¬¸» ­¿³» ©¿§ ¿­ ½±³°´¿·²¬­ ¿®» ®»¯«·®»¼ ¬± ¾» ®»°±®¬»¼á
λ°´§ øì÷æ ̸·­ ·­ ²±¬ ¿¼¼®»­­»¼ ·² ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

Ï«»­¬·±² øë÷æ ײ °¿®¿ò ìòîòêô Ü·­°«¬»­ ¿²¼ ß°°»¿´­ô ¿®» ·²¼·ª·¼«¿´­ ·² ¬¸» ·²¼«­¬®§ ±® ¹»²»®¿´
°«¾´·½ ©¸± ·­­«» ¿ ½±³°´¿·²¬ ®»¯«·®»¼ ¬± ¾» ²±¬·º·»¼ ±º ¬¸» ®»­«´¬­ ±º ¿¼¶«¼·½¿¬·±² ¿²¼ ¿®» ­«½¸
°»®­±²­ ¿ºº±®¼»¼ ¬¸» ­¿³» ¿°°»¿´ ³»½¸¿²·­³ ¿­ ¹®¿²¬»¼ ·² ¬¸» ½¿­» ±º ¼·­°«¬»­á
λ°´§ øë÷æ ̸·­ ·­ ²±¬ ¿¼¼®»­­»¼ ·² ¬¸» ÏÛ×óï ͬ¿²¼¿®¼ò

×óí
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ ÏÛ×óï ×ÒÌÛÎÐÎÛÌßÌ×ÑÒÍ

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðë

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïðô Í»½¬·±² ïòîô Ü»º·²·¬·±²­ô ¿²¼ п®¿ò îòíøº÷øî÷ø¿÷


Ü¿¬» ×­­«»¼æ ѽ¬±¾»® ïîô îðïï

Ï«»­¬·±² øï÷æ ܱ»­ ¬¸» ¼»º·²·¬·±² ±º ½±²¬·²«·²¹ »¼«½¿¬·±² ½®»¼·¬ ·² ¬¸» ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïð
ͬ¿²¼¿®¼ ®»¯«·®» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¾» ±²» ¸±«® ±º ½´¿­­®±±³ ·²­¬®«½¬·±² °»® ðòï ÝÛËá
λ°´§ øï÷æ Ò±ò ̸»®» ¿®» ¿¼¼·¬·±²¿´ ©¿§­ ±º ¿½½®«·²¹ ÝÛË­å ­»» °¿®¿ò îòíøº÷ò

Ï«»­¬·±² øî÷æ ܱ»­ °¿®¿ò îòíøº÷øî÷ø¿÷ ®»¯«·®» ¬¸¿¬ ÝÛË­ ¾» ¹®¿²¬»¼ ¿¬ ²±¬ ³±®» ¬¸¿² ¬¸» ®¿¬» ±º
ðòï ÝÛË­ º±® »¿½¸ ½´±½µ ¸±«® ±º ¿¬¬»²¼¿²½» ¿¬ ¿ ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ º±® ¬¸» °«®°±­» ±º ³¿·²¬¿·²·²¹
·²­°»½¬±® ¯«¿´·º·½¿¬·±²­á
λ°´§ øî÷æ Ç»­ò

Ï«»­¬·±² øí÷æ ɸ¿¬ ¿®» ¬¸» ·³°´·½¿¬·±²­ º±® ¿¬¬»²¼»»­ ®»¹¿®¼·²¹ ®»½»·ª·²¹ ¿ ½»®¬·º·½¿¬» ©·¬¸
ðòè ÝÛË­ ©¸»² ¬¸» ¿½¬«¿´ ½´¿­­®±±³ ¸±«®­ ©»®» ±²´§ »¯«·ª¿´»²¬ ¬± ðòëéë ÝÛË­á
λ°´§ øí÷æ ̸» ͬ¿²¼¿®¼ ¼±»­ ²±¬ ¿¼¼®»­­ ¬¸·­ ·­­«»ò

Ï«»­¬·±² øì÷æ ɸ¿¬ ¿®» ¬¸» ±¾´·¹¿¬·±²­ ±º ¿¬¬»²¼»»­ ®»¹¿®¼·²¹ ®»°±®¬·²¹ ¬¸·­ ·²½±²­·­¬»²½§ ¬±
ßÍÓÛá
λ°´§ øì÷æ ̸» ͬ¿²¼¿®¼ ¼±»­ ²±¬ ¿¼¼®»­­ ¬¸·­ ·­­«»ò

Ï«»­¬·±² øë÷æ ×­ ¿¬¬»²¼¿²½» ¿¬ ¿² ±²´·²» ©»¾·²¿® ¿½½»°¬¿¾´» º±® ±¾¬¿·²·²¹ ¬¸» ÝÛË­ ²»½»­­¿®§
¬± ³¿·²¬¿·² ·²­°»½¬±® ¯«¿´·º·½¿¬·±²­á
λ°´§ øë÷æ Ç»­ô ·º ¿°°®±ª»¼ ¾§ ¬¸» ¿½½®»¼·¬»¼ ±®¹¿²·¦¿¬·±²ò

ײ¬»®°®»¬¿¬·±²æ ïíóðë øλ½±²­·¼»®¿¬·±²÷

Í«¾¶»½¬æ ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïðô Í»½¬·±² ïòîô Ü»º·²·¬·±²­ô ¿²¼ п®¿ò îòíøº÷øî÷ø¿÷

Ï«»­¬·±² øï÷æ ɸ»² ¬¸» ³¿²²»® ·² ©¸·½¸ ¬¸» ÝÛË ·­ ¿½½®«»¼ ·­ ¾§ ¿ °»®­±²Ž­ °¸§­·½¿´ °®»­»²½»
·² ¿ °¸§­·½¿´ ½´¿­­®±±³ ­»¬¬·²¹ ©·¬¸ ¿ ´·ª» ·²ó°»®­±² ·²­¬®«½¬±® °®±ª·¼·²¹ ¬¸» ·²­¬®«½¬·±²ô ¼±»­
ÏÛ×óïŠîðïð ®»¯«·®» ¬¸¿¬ ¬¸»®» ¾» ±²» ¸±«® ±º ½´¿­­®±±³ ·²­¬®«½¬·±² °»® ðòï ÝÛËá
λ°´§ øï÷æ Ç»­ò

Ï«»­¬·±² øî÷æ ɱ«´¼ ¿² ·²ó°»®­±² ¬®¿·²·²¹ °®±¹®¿³ ¬¸¿¬ ½±²­·­¬»¼ ±º ´»­­ ¬¸¿² èò𠸮 ±º ·²­¬®«½¬·±²
ª·±´¿¬» ¿²§ °®±ª·­·±² ±º ¬¸» ÏÛ×óïŠîðïð ¼±½«³»²¬ ·º ¿ Ý»®¬·º·½¿¬» ±º ݱ³°´»¬·±² ©»®» ·­­«»¼ º±®
ðòè ÝÛË­á
λ°´§ øî÷æ Ç»­å ­»» °¿®¿ò îòíøº÷øî÷ø¿÷ò

Ï«»­¬·±² øí÷æ ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ²¿³» ¿²¼ ¬¸» ½±²¬¿½¬ ·²º±®³¿¬·±² ±º ¬¸» ·²¼·ª·¼«¿´ ©·¬¸·² ßÍÓÛ ¬±
©¸±³ ¿² ·²¬»®»­¬»¼ °¿®¬§ ­¸±«´¼ º·´» ¿ ½±³°´¿·²¬ ®»¹¿®¼·²¹ ¬¸» ·­­«¿²½» ±º ¿ Ý»®¬·º·½¿¬» ±º
ݱ³°´»¬·±² º±® ðòè ÝÛË­ ©¸»² ±²´§ ëòéë ¸® ±º ½´¿­­®±±³ ·²­¬®«½¬·±² ©¿­ °®±ª·¼»¼á
λ°´§ øí÷æ ßÍÓÛ Í¬¿ºº Í»½®»¬¿®§ô ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»»ò

Ï«»­¬·±² øì÷æ ɱ«´¼ ¬¸» ÏÛ× Í¬¿²¼¿®¼­ ݱ³³·¬¬»» ¸¿ª» ¬¸» ¿«¬¸±®·¬§ ¬± ·²ª»­¬·¹¿¬» ¿²¼
°±¬»²¬·¿´´§ ¬¿µ» ¼·­½·°´·²¿®§ ¿½¬·±² ¿¹¿·²­¬ ¿² ¿½½®»¼·¬»¼ ÏÛ× ±®¹¿²·¦¿¬·±² º±® ª·±´¿¬·²¹ ¿²§ ±º
¬¸» °®±ª·­·±²­ ±º ¬¸» ÏÛ×óïŠîðïð ¼±½«³»²¬á
λ°´§ øì÷æ Ò±ô ¬¸·­ ·­ ²±¬ ©·¬¸·² ¬¸» ͽ±°» ±º ¬¸·­ ݱ³³·¬¬»»ò

×óì
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
ßÍÓÛ Í»®ª·½»­

ßÍÓÛ ·­ ½±³³·¬¬»¼ ¬± ¼»ª»´±°·²¹ ¿²¼ ¼»´·ª»®·²¹ ¬»½¸²·½¿´ ·²º±®³¿¬·±²ò ߬ ßÍÓې­ Ý«­¬±³»® Ý¿®»ô ©» ³¿µ» »ª»®§ »ºº±®¬ ¬± ¿²­©»® §±«® ¯«»­¬·±²­
¿²¼ »¨°»¼·¬» §±«® ±®¼»®­ò Ñ«® ®»°®»­»²¬¿¬·ª»­ ¿®» ®»¿¼§ ¬± ¿­­·­¬ §±« ·² ¬¸» º±´´±©·²¹ ¿®»¿­æ

ßÍÓÛ Ð®»­­ Ó»³¾»® Í»®ª·½»­ ú Þ»²»º·¬­ Ы¾´·½ ײº±®³¿¬·±²


ݱ¼»­ ú ͬ¿²¼¿®¼­ Ѭ¸»® ßÍÓÛ Ð®±¹®¿³­ Í»´ºóͬ«¼§ ݱ«®­»­
Ý®»¼·¬ Ý¿®¼ Ñ®¼»®­ п§³»²¬ ײ¯«·®·»­ ͸·°°·²¹ ײº±®³¿¬·±²
×Ó»½¸Û Ы¾´·½¿¬·±²­ Ю±º»­­·±²¿´ Ü»ª»´±°³»²¬ Í«¾­½®·°¬·±²­ñÖ±«®²¿´­ñÓ¿¹¿¦·²»­
Ó»»¬·²¹­ ú ݱ²º»®»²½»­ ͸±®¬ ݱ«®­»­ ͧ³°±­·¿ ʱ´«³»­
Ó»³¾»® Ü«»­ ͬ¿¬«­ Ы¾´·½¿¬·±²­ Ì»½¸²·½¿´ п°»®­

ر© ½¿² §±« ®»¿½¸ «­á ׬­ »¿­·»® ¬¸¿² »ª»®ÿ


̸»®» ¿®» º±«® ±°¬·±²­ º±® ³¿µ·²¹ ·²¯«·®·»­ö ±® °´¿½·²¹ ±®¼»®­ò Í·³°´§ ³¿·´ô °¸±²»ô º¿¨ô ±® Û󳿷´ «­ ¿²¼ ¿ Ý«­¬±³»® Ý¿®» ®»°®»­»²¬¿¬·ª» ©·´´
¸¿²¼´» §±«® ®»¯«»­¬ò

Ó¿·´ Ý¿´´ ̱´´ Ú®»» Ú¿¨œîì ¸±«®­ ÛóÓ¿·´œîì ¸±«®­


ßÍÓÛ ËÍ ú Ý¿²¿¼¿æ èððóÌØÛóßÍÓÛ çéíóèèîóïéïé ½«­¬±³»®½¿®»à¿­³»ò±®¹
îî Ô¿© Ü®·ª»ô Þ±¨ îçðð øèððóèìíóîéêí÷ çéíóèèîóëïëë
Ú¿·®º·»´¼ô Ò»© Ö»®­»§ Ó»¨·½±æ çëóèððóÌØÛóßÍÓÛ
ðéððéóîçðð øçëóèððóèìíóîéêí÷
˲·ª»®­¿´æ çéíóèèîóïïêé

ö Ý«­¬±³»® Ý¿®» ­¬¿ºº ¿®» ²±¬ °»®³·¬¬»¼ ¬± ¿²­©»® ·²¯«·®·»­ ¿¾±«¬ ¬¸» ¬»½¸²·½¿´ ½±²¬»²¬ ±º ¬¸·­ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ò ײº±®³¿¬·±² ¿­ ¬± ©¸»¬¸»®
±® ²±¬ ¬»½¸²·½¿´ ·²¯«·®·»­ ¿®» ·­­«»¼ ¬± ¬¸·­ ½±¼» ±® ­¬¿²¼¿®¼ ·­ ­¸±©² ±² ¬¸» ½±°§®·¹¸¬ °¿¹»ò ß´´ ¬»½¸²·½¿´ ·²¯«·®·»­ ³«­¬ ¾» ­«¾³·¬¬»¼ ·²
©®·¬·²¹ ¬± ¬¸» ­¬¿ºº ­»½®»¬¿®§ò ß¼¼·¬·±²¿´ °®±½»¼«®»­ º±® ·²¯«·®·»­ ³¿§ ¾» ´·­¬»¼ ©·¬¸·²ò

Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.


No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
×ÒÌÛÒÌ×ÑÒßÔÔÇ ÔÛÚÌ ÞÔßÒÕ

Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.


No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.
Copyright 2013 by the American Society of Mechanical Engineers.
No reproduction may be made of this material without written consent of ASME.

ßÍÓÛ ÏÛ×óïŠîðïí

ßïîðïí