Anda di halaman 1dari 2

adbhuta Anjaneya stavarAjah

Ishvara uvAcha

shruNu devi pravakshyAmi stotram sarvashubhAvaham |


sarvakAmapradam nRuNAm hanumat-stotram-uttamam || 1 ||

tapta-hATaka-sankAsham nAnA-pushpa-vibhUshitam |
udyad-bAlArka-vadanam trinetram kunDalojjvalam || 2 ||

maunjIkoupIna-samyuktam hemayagyopavItinam |
pingalAksham mahAkAyam Tanka-shailendra-dhAriNam || 3 ||

shikhAnikshipta-vAlAgra merushailAgra-samsthitam |
mUrti-trayAtmakam vIram mahAshouryam mahAhanum |
hanUmantam vAyusutam namAmi brahmachAriNam || 4 ||

trivarNAkshara-mantrastham japAkusuma-sannibham |
nAnAbhUshaNa-samyuktam Anjaneyam namAmyaham || 5 ||

panchAkshara-sthitam devam nIlanIrada-sannibham |


pUjitam sarvadevaistu rAkshasArim namAmyaham || 6 ||

achala-dyuti-sankAsham sarvAlankAra-bhUshitam |
shaDakshara-sthitam devam namAmi brahmachAriNam || 7 ||

saptavarNamayam devam haridrAbham surArchitam |


sundarAsyAbja-samyuktam trinetram tam namAmyaham || 8 ||

ashTAksharAdhipam devam kshIravarNam mahAhanum |


namAmi jagatAm vandyam lankAprAkAra-dAhakam || 9 ||

atasI-pushpa-sankAsham dashavarNAtmakam vibhum |


jaTAdharam chaturbAhum namAmi kapinAyakam || 10 ||

dvAdashAkshara-mantrasya nAyakam kuntadhAriNam |


ankusham cha dadhAnam tam kapivaryam namAmyaham || 11 ||

trayodashAkshara-yutam sItA-duhkha-nivAraNam |
hemavarNam lasatkAyam bhaje sugrIva-mantriNam || 12 ||

mAlA-mantrAtmakam devam chitravarNam chaturbhujam |

ADBHUTA ANJANEYA STAVARAJAH


1
WWW.BHARATIWEB.COM
pAshAnkushA abhayakaram dhrutaTanka namAmyaham || 13 ||

akshAdi-rAkshasa-haram dashakanTha-darpa-
nirmUlanam raghuvarAnghri sarojabhaktam |
sItA-vishoka ghanaduhkha mahAndhakAra
nirvApaNe shishira-bhAnumaham namAmi || 14 ||

mAm pashya pashya dayayA nijadrushTi-pAtaih


mAm raksha raksha parito ripu-duhkha-punjAt |
vashyam kuru trijagatAm manujeshvarANAm
me dehi dehi mahatIm vasudhAm shriyam cha || 15 ||

Apadbhyo raksha sarvatra Anjaneya namostute |


bandhanam cChedayAshu tvam kapivarya namostute || 16 ||

ucchATaya ripUn-sarvAn mohanam bhUbhujam kuru |


vidveshiNo mAraya tvam trimUrtyAtmaka sarvadA || 17 ||

dehi me sampadam nityam trilochana namostute |


dushTarogAn jahi jahi rAmadUta namostute || 18 ||

sanjIva-parvatoddhAra mama duhkham nivAraya |


jvarAn-upadravAn-sarvAn nAshaya tvam kapIshvara || 19 ||

hAhAkAra-mukhAnta-niryadanilajvAlA samUhojjvalam
vidyutakhanDa-sujAta dhUmravapusha-svacChATTahAsam vibhum |
sacchUrNI-kruta dhUmra-lochana mukhAdya-kshINa-rakshobalam
tam vandyAt-surachAraNA suravarair-vandyam samIrAtmajam || 20 ||

evam dhyAyannaro nityam sarvapApaih pramuchyate |


prayANe chintitas-siddhih shIghrameva na samshayah || 21 ||

ashTamyAm tu chaturdashyAm arkavAre visheshatah |


sandhyApUjAm prakurvIta dvAdashyAm tu visheshatah || 22 ||

arkamUlena kurvIta hanumatpratimAm sudhIh |


pUjayettatra vidvAmso raktavastreNa veshTayet || 23 ||

brAhmaNAn-bhojayet-pashchAt pUjAm hanumato narah |


na shastra-bhayamApnoti bhayam vA apyantarikshagam || 24 ||

evam stutvA hanUmantam narah shraddhA-samanvitah |


putra-poutrAdi sahitah sarva-soukhyam-avApnuyAt ||

ADBHUTA ANJANEYA STAVARAJAH


2
WWW.BHARATIWEB.COM