Anda di halaman 1dari 7

WAWAN REMBUG INDUSTRI

TAHU TUNA PAK RAN

Kelompok 6

Anggota :
1. Diana Putri Cahyani (6)
2. Fatimah Wina K (9)
3. Laila Itsna Nabilla (16)
4. Safriska Ayu F (27)
Atur Prawacana

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Alhamdulillah, puji syukur kawula aturaken wonten ngarsanipun Gusti
Allah Ingkang Maha Agung sahengga laporan punika saged kasusun
kanthi sae. Mboten kesupen kawula aturaken matur sembah nuwun
kagem tiyang sepuh kawula ingkang tansah paring donga pangestu saha
para dwija ingkang sampun paring kawruh lan seserepan sahengga
laporan ingkang kasusun sae punika saged purna.

Laporan karya tulis kanthi irah-irahan "Industri Tahu Tuna Pak Ran”
punika minangka salah satunggaling sarana gladhen nyerat. Laporan
menika kasusun kagem njangkepi tugas semester I mata pelajaran basa
Jawa.

Mugi-mugi laporan ingkang kaserat menika saged paring mapinten-


pinten manfaat dumateng para sinten kemawon ingkang maos. Kula
minangka panyerat ugi kathah kakirangan, pramila panyaruwe saha
panyendu tansah kula antu-antu.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pacitan, 17 Oktober 2018

Kelompok 6
Daftar Isi

Kata Pengantar................................................................................... ii
Daftar Isi............................................................................................. iii
Hasil Wawan Rembug......................................................................... 1
Lampiran............................................................................................. 4
Penutup...............................................................................................5
Hasil Wawan Rembug

Narasumber : Widat Mardika ( Karyawan Tahu Tuna Pak Ran )

Murid : “Assalamu’alaikum Wr.Wb”


Narasumber : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”
Murid : “Kula saking SMPN 1 Pacitan, wonten tugas badhe
wawancara tentang home industri”
Narasumber : “Yo nduk”
Murid : “Menapa ingkang panjenengan damel?”
Narasumber : “Nggawe produksi tahu tuna”
Murid : “Sinten ingkang gadhah inisiatif ndamel industri
menika?”
Narasumber : “Pak Sukiran”
Murid : “Kala menapa industri menika di damel?”
Narasumber : “Tahun 2009 Pak Ran duwe inisiatif nggawe tahu
tuna”
Murid : “Wonten pundi industri menika di damel?”
Narasumber : “Ing Teleng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Pacitan”
Murid : “Wonten pundi mawon cabangipun industri menika?”
Narasumber : “Enek 4. Ing Teleng, Barehan, Nanggungan, Ngampel
Ploso”
Murid : “Kados pundi panjenengan ngedegaken industri
menika?”
Narasumber : ”Modale gur 50 ewu, oleh tahu pirang blabag
didadekne tahu tuna ditambahi tepung, tuna, bumbu-bumbu. Dadi tahu
tuna, di dol ing Pasar Minulyo, hasile ditabung ditumbasne tahu maneh.
Saben dino soyo akeh. Kudu disiplin lan kerja keras”
Murid : “Tiyang pinten ingkang nyambut damel wonten
industri menika?”
Narasumber : “30 uwong”
Murid : “Biasanipun panjenengan pikantuk order saking pundi
kemawon?”
Narasumber : “Surabaya, Jogja, Solo”
Murid : “Pripun industri tahu tuna menika saged bersaing
kalian industri tahu tunaa liyane?”
Narasumber : “Tahu Tuna Pak Ran ora ngroso nyaingi produk liyane
utowo berkompetisi karo produk liyane, mergo kudune padha
nglengkapi siji lan sak liyane”
Murid : “Pripun caranipun ndamel tahu tuna?”
Narasumber : “Tahu mentah digoreng, didemne. Iwak tuna
dipisahne saka sirah lan erine, dijupuk daginge. Daging digiling,
dicampur tepung tapioka, ditambahi bumbu. Yen wes kalis, adonan
dilebokne ning tahu. Digodhok kanthi kemampul. Didemne, dibungkus,
disimpen ing freezer”
Murid : “Saking pundi panjenengan angsal pasokan tahu
tuna?”
Narasumber : “Pelabuhan Pacitan”
Murid : “Pripun pengemasanipun tahu tuna?”
Narasumber : “Di vacuum sealer. Vacuum iku udarane disedot.
Sealer iku dikemas”
Murid : “Pripun caranipun masaraken tahu tuna punika?”
Narasumber : “Ditawakne menyang toko-toko lan Pasar Minulyo”
Murid : “Pinten reginipun produk ingkang panjenengan
damel?”
Narasumber : “Tahu tuna biasa 8000, tahu tuna spesial 12000”
Murid : “Kados pundi mula bukanipun tahu tuna saged dados
panganan khas wonten Pacitan?”
Narasumber : “Mergo uwong-uwong wes bosen ambi jajanan
jenang lan liyane. Mergo Pak Ran dodol tahu tuna iso sukses lan dadi
oleh-oleh, akhire akeh sing kepingin jajal produksi tahu tuna”
Murid : “Sampun pak, matur sembah nuwun”
Narasumber : “Yo nduk, ati-ati”
Murid : “Assalamu’alaikum Wr.Wb”
Narasumber : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb”
Lampiran
Penutup

Kesimpulan :
Tahu Tuna “Pak Ran” dados produk ingkang khas wonten Pacitan lan
diminati tiyang Pacitan. Tahu Tuna “Pak Ran” uga saget dados oleh-oleh
khas saking Pacitan.