Anda di halaman 1dari 33

SKOR SKPM DAN UNJURAN

1 STANDARD 1 : KEPIMPINAN DAN HALA TUJU


Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Kepimpinan sekolah mengamalkan gaya kepimpinan
berkesan untuk menggembleng tenaga warga sekolah ke
A 1.1 Gaya Kepimpinan arah pencapaian matlamat sekolah 6 6
Kepimpinan sekolah memastikan visi dan misi menjadi hala
tuju seluruh warga sekolah ke arah pencapaian matlamat
A 1.2 Penetapan Dan Pelaksanaan Hala Tuju dan objektif yang ditetapkan 6 6
Kepimpinan sekolah mengamalkan komunikasi berkesan
A 1.3 Kemahiran Komunikasi untuk perkongsian idea dan maklumat 6 6
Kepimpinan sekolah menerajui penyediaan perancangan
A 1.4 Kemahiran Merancang strategik untuk mencapai matlamat dan objektif sekolah 5 6
Kepimpinan sekolah memotivasikan warga sekolah untuk
A 1.5 Kemahiran Memotivasi Dan Menggerakkan Warga Sekolah meningkatkan kualiti kerja 6 6

Kemahiran Membuat Keputusan Dan Menyelesaikan Kepimpinan sekolah membuat keputusan dan menyelesaikan
A 1.6 Masalah masalah untuk meningkatkan kualiti pengurusan sekolah 6 6
Kepimpinan sekolah menerajui perlaksanaan kurikulum dan
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menggalakkan
A 1.7 Kepimpinan Instruksional pemupukan budaya belajar 6 6
Kepimpinan sekolah mewujudkan perkongsian
tanggungjawab bagi memupuk kesedaran tanggungjawab
A 1.8 Perkongsian Kepimpinan bersama dalam mengurus sekolah 5 6
Jumlah Skor Diperolehi 46 48
Skor Min. 5.75 6
Peratus Pencapaian 95.00% 100.00%
Taraf Pencapaian Cemerlang Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (10 %) 9.50% 10.00%
2 STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI
Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja
A 2.1 Pengurusan Sumber Manusia warga sekolah 5 6
Kemudahan prasarana diurus untuk memastikan keselesaan
A 2.2 Pengurusan Prasarana dan keselamatan warga sekolah. 5 6
Kewangan, aset alih dan aset tidak alih kerajaan diurus untuk
Pengurusan Kewangan, Aset Alih dan Aset Tidak Alih memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang
A 2.3 Kerajaan optimum 5 6
Data dan maklumat diurus supaya mudah diakses dan
A 2.4 Pengurusan Data dan Maklumat dimanfaatkan. 5 6

Pengurusan sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat Sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
A 2.5 dan Komunikasi diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pembelajaran. 5 6
Persekitaran dan suasana yang kondusif diwujudkan bagi
memastikan kesejahteraan warga sekolah dalam
A 2.6 Iklim melaksanakan tanggungjawab. 5 6
Permuafakatan strategik diwujudkan untuk memperoleh
sumbangan dan sokongan pelbagai pihak bagi manfaat
A 2.7 Permuafakatan strategik sekolah. 5 6
Asrama diurus untuk memastikan keselesaan, keselamatan
A 2.8 Pengurusan asrama * dan perkembangan sahsiah murid. 5 6
* Jika pengurusan asrama tidak terlibat nilai skor Jumlah Skor Diperolehi 40 48
tekan space bar Skor Min. 5 6
Peratus Pencapaian 80.00% 100.00%
Taraf Pencapaian Baik Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (15 %) 12.00% 15.00%
3 STANDARD 3 : PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HAL EHWAL MURID
3.1 PENGURUSAN KURIKULUM
Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan
A 3.1.1 Ketetapan pelaksanaan kurikulum keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan 5 6
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti
A 3.1.2 Pengurusan mata pelajaran pembelajaran dan pengajaran 5.08 6
Program peningkatan pencapaian murid diurus untuk
A 3.1.3 Pengurusan program peningkatan pencapaian murid menyokong peningkatan prestasi murid. 6 6

Jadual waktu disediakan bagi membolehkan pembelajaran


A 3.1.4 Jadual waktu dan pengajaran dilaksanakan dengan teratur. 5 6

Peperiksaan awam, pentaksiran dan penilaian diurus untuk


A 3.1.5 Pengurusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaian mengesan pencapaian dan masalah pembelajaran murid. 5 6
Jumlah Skor Diperolehi 26.08 30
Skor Min. 5.22 6.00
Peratus Pencapaian 84.32% 100.00%
Taraf Pencapaian Baik Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (10 %) 8.43% 10.00%

3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN


Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan
A 3.2.1 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum dan Sukan keselarasan pelaksanaan kokurikulum dan sukan. 6 6
Kelab dan Persatuan diurus untuk memastikan penglibatan
murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap
A 3.2.2 Pengurusan Kelab dan Persatuan pembelajaran di bilik darjah. 5.94 6

Badan Beruniform diurus untuk memastikan penglibatan


murid secara menyeluruh dan sebagai pengukuhan terhadap
pembangunan perwatakan murid dari segi intelek, rohani,
A 3.2.3 Pengurusan Badan Beruniform emosi, jasmani dan sosial. 6 6

Program Sukan untuk semua diurus untuk memastikan


penglibatan murid secara menyeluruh dan sebagai
pengukuhan terhadap pengetahuan, kemahiran dan
A 3.2.4 Pengurusan Program Sukan untuk semua pembangunan sahsiah murid. 6 6
Program sukan untuk kecemerlangan diurus untuk mengesan
dan memperkembangkan bakat serta potensi murid ke arah
A 3.2.5 Pengurusan Program Sukan untuk kecemerlangan peningkatan pencapaian sukan sekolah. 6 6
Penilaian kegiatan kokurikulum dan sukan diurus untuk
A 3.2.6 Pengurusan penilaian kegiatan Kokurikulum dan Sukan mengesan pencapaian murid. 6 6
Jumlah Skor Diperolehi 35.94 36
Skor Min. 5.99 6.00
Peratus Pencapaian 99.80% 100.00%
Taraf Pencapaian Cemerlang Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (6 %) 5.99% 6.00%
3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan
A 3.3.1 Ketetapan pelaksanaan HEM keselarasan pelaksanaan Hal Ehwal Murid (HEM) 6 6
Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan
A 3.3.2 Pengurusan disiplin positif murid. 6 6
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling disediakan untuk
membantu dan membimbing murid dari segi akademik,
A 3.3.3 Bimbingan dan Kaunseling kokurikulum, sahsiah dan kerjaya murid. 6 6
Perkhidmatan kebajikan, kesihatan dan keselamatan
A 3.3.4 Kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid disediakan untuk memastikan kesejahteraan murid. 6 6
Jumlah Skor Diperolehi 24 24
Skor Min. 6.00 6.00
Peratus Pencapaian 100.00% 100.00%
Taraf Pencapaian Cemerlang Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (4 %) 4.00% 4.00%
4 STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya
A 4.1 Penglibatan Murid pembelajaran berkesan 4.96 6
Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif
A 4.2 Penguasaan pembelajaran murid yang ditetapkan 4.74 6
Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan
A 4.3 Hasil Kerja Murid pembelajaran 4.83 6
Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan
A 4.4 Perancangan dan persediaan guru keberkesanan pengajaran 5.75 6
Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian
A 4.5 Kaedah penyampaian objektif pelajaran 5.75 6
Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan
A 4.6 Kemahiran komunikasi menggalakkan pembelajaran murid. 5.94 6
Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu
A 4.7 Penggunaan sumber pendidikan mengukuhkan pembelajaran murid. 5.45 6

A 4.8 Penilaian Penilaian yang berterusan meningkatkan keberkesanan P&P 5 6


Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman
A 4.9 Teknik penyoalan murid. 5.02 6

Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan


A 4.10 Penguasaan isi kandungan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat. 5.75 6
Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang
A 4.11 Pengurusan kelas (bilik darjah/ makmal/ bengkel / padang) kondusif untuk meningkatkan keberkesanan P&P. 6 6
Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif
mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap
A 4.12 Amalan profesionalisme keguruan guru 6 6
Jumlah Skor Diperolehi 65.19 72
Skor Min. 5.43 6.00
Peratus Pencapaian 88.65% 100.00%
Taraf Pencapaian Baik Cemerlang
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (20 %) 17.73% 20.00%
5 STANDARD 5 : KEMENJADIAN MURID
5.1 KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH
Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid yang menguasai Tunjang Komunikasi dalam
a Penguasaan Tunjang Komunikasi tahun terkini. 0 0 0 0
Peratus murid yang menguasai Tunjang Kerohanian, Sikap
b Penguasaan Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai dan Nilai dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Peratus murid Menguasai kemahiran Tunjang Sains dan
c Penguasaan Tunjang Sains dan Teknologi Teknologi dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Peratus murid Menguasai kemahiran Tunjang Kemanusiaan
d Penguasaan Tunjang Kemanusiaan dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Peratus murid Menguasai kemahiran Tunjang Fizikal dan
e Penguasaan Tunjang Fizikal dan Estetika Estetika dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Peratus murid Menguasai kemahiran Tunjang Ketrampilan
f Penguasaan Tunjang Ketrampilan Diri Diri dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Menurut Wajaran 0 0

5.2 KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS


Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid mencapai matlamat tahunan individu yang
a Pencapaian matlamat tahunan murid berkeperluan khas ditetapkan dalam tahun terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Menurut Wajaran 0 0
5.3.1 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - PKS
Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam
semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)
a Pencapaian Murid Sekolah Rendah Dalam PKS (keseluruhan) (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0
Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata
b Pencapaian Murid Sekolah Rendah Dalam PKS (Gred A) pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0
GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan
c Pencapaian Murid Sekolah Rendah Dalam PKS (GPS) Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Menurut Wajaran 0 0

5.3.2 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - UPSR


Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam
a Pencapaian murid dalam UPSR (Keseluruhan) semua mata pelajaran UPSR terkini. 0 0 0 0
Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata
b Pencapaian murid dalam UPSR (Gred A) pelajaran UPSR terkini. 0 0 0 0

c Pencapaian murid dalam UPSR (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam UPSR terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Diperolehi 0 0
Jumlah Skor 10 10
Peratus 0.00% 0.00%
Skor Wajaran (10%) 0.00% 0.00%
5.3.3 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK - (PKS) SEKOLAH MENENGAH
Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred D dalam
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan/1 - 3) semua mata pelajaran Penilaian Kendalian Sekolah (PKS)
a Dalam PKS (Keseluruhan) (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 84.47 2.53 84.47 2.53
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan 1 - 3) Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata
b Dalam PKS (Gred A) pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 20 0.2 20 0.2
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting.Peralihan/1 - 3) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan
c Dalam PKS (GPS) Akhir Tahun) terkini. 76.5 2.3 76.5 2.3

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4 - 5) Dalam PKS Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred E dalam
d (Keseluruhan) semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 35.5 1.07 35.5 1.07
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4 - 5) Dalam PKS Peratus murid mendapat Gred A (A+, A, A-) dalam semua
e (Gred A) mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 40 0.4 40 0.4
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 4 - 5) Dalam PKS GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan
f (GPS) Akhir Tahun) terkini. 54.33 1.63 54.33 1.63

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred C dalam
g (Keseluruhan) semua mata pelajaran PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0
Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS Peratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata
h (Gred A) pelajaram PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0

Pencapaian Murid Sekolah Menengah (Ting 6) Dalam PKS Purata Nilai Gred Keseluruhan (PNGK) dinyatakan dalam
i (PNGK) bentuk peratus bagi PKS (Peperiksaan Akhir Tahun) terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Menurut Wajaran 8.13 8.13
Jumlah Skor Diperolehi 8.13 8.13
Jumlah Skor 14 14
Peratus 58.07% 58.07%
Skor Wajaran(10 %) 5.81% 5.81%
5.3.4 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK - PMR, SPM, STPM & STAM
Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Pencapaian murid sekolah menengah dalam PMR Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred D dalam
a (Keseluruhan) semua mata pelajaran PMR terkini. 99.88 4 0 0
Peratus murid mendapat Gred A dalam semua mata
b Pencapaian murid sekolah menengah dalam PMR (Gred A) pelajaran PMR terkini. 100 2 0 0

c Pencapaian murid sekolah menengah dalam PMR (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam PMR terkini. 95.75 3.83 0 0
Pencapaian murid sekolah menengah dalam SPM Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya Gred E dalam
d (Keseluruhan) semua mata pelajaran SPM terkini. 100 4 0 0
Peratus murid mendapat Gred A (A+, A, A-) dalam semua
e Pencapaian murid sekolah menengah dalam SPM (Gred A) mata pelajaran SPM terkini. 100 2 0 0

f Pencapaian murid sekolah menengah dalam SPM (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam SPM terkini. 81 3.24 0 0
Pencapaian murid sekolah menengah dalam STPM Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam
g (Keseluruhan) semua mata pelajaran STPM terkini. 0 0 0 0
Peratus murid mendapat Gred A (A, A-) dalam semua mata
h Pencapaian murid sekolah menengah dalam STPM (Gred A) pelajaram STPM terkini. 0 0 0 0

i Pencapaian murid sekolah menengah dalam STPM (PNGK) PNGK dinyatakan dalam bentuk peratus dalam STPM terkini. 0 0 0 0
Peratus murid menguasai sekurang-kurangnya keputusan
j Pencapaian murid sekolah menengah dalam STAM (Maqbul) Maqbul (lulus) dalam STAM terkini. 0 0 0 0
Peratus murid mendapat keputusan Mumtaz (cemerlang)
k Pencapaian murid sekolah menengah dalam STAM (Mumtaz) dalam STAM terkini. 0 0 0 0
Jumlah Skor Diperolehi 19.07 0
Jumlah Skor 20 20
Peratus 95.35% 0.00%
Skor Wajaran (10%) 9.54% 0.00%
5.4 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN
Pencapaian
Sekolah Unjuran
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Peratus Wajaran Peratus Wajaran
Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C
a Pencapaian murid dalam kelab dan persatuan (Keseluruhan) dalam tahun terkini. 100 0.5 0 0
b Pencapaian murid dalam kelab dan persatuan (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. 20 0.1 0 0

c Pencapaian murid dalam kelab dan persatuan (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini. 70 0.35 0 0
Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C
d Pencapaian murid dalam badan beruniform (Keseluruhan) dalam tahun terkini. 100 0.5 0 0
e Pencapaian murid dalam badan beruniform (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. 40 0.2 0 0

f Pencapaian murid dalam badan beruniform (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini. 70 0.35 0 0
Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C
g Pencapaian murid dalam sukan (Keseluruhan) dalam tahun terkini. 100 2 0 0
h Pencapaian murid dalam sukan (Gred A) Peratus murid memperoleh Gred A dalam tahun terkini. 80 0.8 0 0

i Pencapaian murid dalam sukan (GPS) GPS dinyatakan dalam bentuk peratus dalam tahun terkini. 75 1.5 0 0
Peratus murid memperoleh sekurang-kurangnya Gred C
Pencapaian murid dalam keseluruhan kokurikulum dan dalam gred keseluruhan kokurikulum dan sukan dalam tahun
j sukan (Keseluruhan) terkini. 100 0.5 0 0

Pencapaian murid dalam keseluruhan kokurikulum dan Peratus murid memperoleh Gred A dalam gred keseluruhan
k sukan (Gred A) kokurikulum dan sukan dalam tahun terkini. 40 0.2 0 0

Pencapaian murid dalam keseluruhan kokurikulum dan GPS dinyatakan dalam bentuk peratus bagi gred keseluruhan
l sukan (GPS) kokurikulum dan sukan dalam tahun terkini. 80 0.8 0 0
Jumlah Skor Menurut Wajaran 7.8 0
5.5 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Skor 1-6
No Aspek Aspek Kriteria kritikal Sekolah Unjuran
a Sikap dan perlakuan positif Murid memperlihatkan sikap dan tingkah laku positif. 6 0
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes ringan)
b Disiplin murid tahun terkini. 5 0
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes
c Disiplin murid sederhana) tahun terkini. 5 0
Peratus murid yang terlibat dalam kes salah laku (kes berat)
d Disiplin murid tahun terkini. 5 0

e Kehadiran murid Purata peratus kehadiran murid ke sekolah tahun terkini. 5 0


Jumlah Skor Diperolehi 26 0
Skor Min. 5.2 0
Peratus Pencapaian 84.00% 0
Taraf Pencapaian Baik Sangat Lemah
Peratus Pencapaian Menurut Wajaran (5 %) 4.20% 0.00%
0% Sangat Lemah

20% Lemah

40% Memuaskan

60% Harapan

80% Baik

90% Cemerlang
RUMUSAN SKPM

STANDARD
S1 KEPIMPINAN DAN HALA TUJU
S2 PENGURUSAN ORGANISASI
S3 PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM, SUKAN DAN HAL EHWAL MURID
S3.1 PENGURUSAN KURIKULUM
S3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN SUKAN
S3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
S4 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
S5 KEMENJADIAN MURID
S5.1 KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH
S5.2 KEMENJADIAN MURID BERKEPERLUAN KHAS
S5.3.1 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - PKS
S5.3.2 KEMENJADIAN MURID SEKOLAH RENDAH - UPSR
S5.3.3 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK - (PKS) SEKOLAH MENENGAH
Jumlah S5.3.3
S5.3.4 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK - PMR, SPM, STPM & STAM
S5.4 KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM DAN SUKAN
S5.5 KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
KPM
Peratus Peratus
Pencapaian Unjuran
Wajaran Peratus Menurut Peratus Menurut
Skor Pencapaian Wajaran Unjuran Wajaran
10% 95.00% 9.50% 100.00% 10.00%
15% 80.00% 12.00% 100.00% 15.00%

10% 84.32% 8.43% 100.00% 10.00%


6% 99.80% 5.99% 100.00% 6.00%
4% 100.00% 4.00% 100.00% 4.00%
20% 88.65% 17.73% 100.00% 20.00%

10%
10%
10%
5%
Jumlah Jumlah
Skor Skor
Sekolah Sekolah
Taraf Taraf
Peratus Peratus
Standard Pencapaian Unjuran Beza
S1 95.00% 100.00% 5.00%
S2 80.00% 100.00% 20.00% SKPM
S3 94.71% 100.00% 5.29%
S4 88.65% 100.00% 11.35% 105.00%
100.00%
95.00%
90.00%
Jurang Terbesar: Standard 2 20.00%
85.00%

Peratus
80.00%
75.00%
70.00%
65.00%
60.00%
S1 S2 S3
Standard
SKPM

Peratus Pencapaian
Peratus Unjuran

S2 S3 S4
Standard
Peratus Peratus
Standard Pencapaian Unjuran Beza
S3.1 84.32% 100.00% 15.68%
S3.2 99.80% 100.00% 0.20% SKPM Standard 3
S3.3 100.00% 100.00% 0.00%
105.00%

100.00%

95.00%
Jurang Terbesar: Standard 3.1 15.68%

Peratus
90.00%
P
85.00% P

80.00%

75.00%
S3.1 S3.2 S3.3
Standard 3
M Standard 3

Peratus Pencapaian
Peratus Unjuran

S3.2 S3.3
dard 3
Standard 2
No Aspek Aspek Sekolah Unjuran
A 2.1 Pengurusan Sumber Manusia 5 6
A 2.2 Pengurusan Prasarana 5 6
A 2.3 Pengurusan Kewangan, Aset Alih dan Aset Tidak Alih Kerajaan 5 6
A 2.4 Pengurusan Data dan Maklumat 5 6
A 2.5 Pengurusan sumber pendidikan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5 6
A 2.6 Iklim 5 6
A 2.7 Permuafakatan strategik 5 6
A 2.8 Pengurusan asrama 5 6

ASPEK
7

4
Skor

Sek
3
Un

0
A 2.1 A 2.2 A 2.3 A 2.4 A 2.5 A 2.6 A 2.7 A 2.8
Aspek
Beza Turutan
1.00 1
1.00 2
1.00 3
1.00 4
1.00 5
1.00 6
1.00 7
1.00 8
0.00 9
0.00 10
0.00 11
0.00 12

Sekolah
Unjuran
Standard 3.1
No Aspek Aspek Sekolah Unjuran
A 3.1.1 Ketetapan pelaksanaan kurikulum 5 6
A 3.1.2 Pengurusan mata pelajaran 5 6
A 3.1.3 Pengurusan program peningkatan pencapaian murid 6 6
A 3.1.4 Jadual waktu 5 6
A 3.1.5 Pengurusan peperiksaan, pentaksiran dan penilaian 5 6

SUB ASPEK 3
7

4
SKOR

Sekolah
3
Unjuran
2

0
A 3.1.1 A 3.1.2 A 3.1.3 A 3.1.4 A 3.1.5
Sub Aspek 3
Beza Turutan
1.00 1
0.92 4
0.00 5
1.00 2
1.00 3
0.00 6

Sekolah
Unjuran
Ketua: Cik Siow Yook Foong Program sekolah selamat & kondusif Tarikh:
Logo
Objektif Program: PENINGKATAN SAHSIAH MURID
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek Tanggungjawab
™ ™ ™ 1 Program sifar sampah dalam kelas ™ ™ ™ A B C D
™ ™ ™ 2 Gotong royong perdana peringkat sekolah ™ A B C D
™ ™ ™ 3 Program tandas bersih tanggungjawab semua ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B-SU UNIT
Ogos
September
Oktober
November
Disember
A-PK HEM

C-Kaunselor
Januari
Februari
Mach
Pemantapan sahsiah
Persekitan kondusif & selamat
Meningkatkan perpaduan

April
Mei
Jun
Julai

D-Guru Ting
Tugas Utama

Tarikh
Sasaran

Objektif

PIBG 250
250
KWKK0
Kos 0
SUWA0
0
Ringkasan & Ramalan Ringgit Anggaran Belanjaan

Peratus kehadiran meningkat 96%


Kes salah laku menurun kepada 5%
Sifar kemalangan dan keracunan makanan
Jaringan dan jalinan sekurang-kurangnya 10 agensi
Simbol
™ Belum Siap A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
˜ Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
D Guru tingkatan
Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0 0
KWKK 0 0
PIBG 250 250
Ketua: Pengetua SMKDUSAJ
Logo
Objektif Program:
Sek
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Projek
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Januari
Februari
Mach
April
Mei
Jun
Tugas Utama
Tarikh
Sasaran

Objektif
0
0
0
Kos 0
0
0
Ringkasan & Ramalan

Simbol
™ Belum Siap
˜ Siap
Tarikh:

tatus/Pencapain Projek Tanggungjawab


Ogos
September
Oktober
November
Disember
Julai

Ringgit
Anggaran Belanjaan
SUWA 0
KWKK 0 0
PIBG 0 0

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
SCHOOL PROGRAMME CHECK TOOL (sPeCt)
Alat Semakan Program Sekolah
Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah) Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
1 GURU 1

2 KAEDAH PENYAMPAIAN 2,3,9 4,6,8 2

3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 3

4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN 4

5 PENILAIAN Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 5

6 TEKNIK PENYOALAN 10 6

7 PENGUASAAN ISI KANDUNGAN 11 7

8 PENGURUSAN KELAS 12 8

9 AMALAN PROFESIONAL KEGURUAN 13 9

10

Sustain (Kekalkan) 11

1,5,7 12
13
K TOOL (sPeCt)

Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran)

PROGRAM PEMANTAUAN BERSEPADU

PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK

PROGRAM PERMUAFAKATAN SEKOLAH

COACHING & MENTORING

PROGRAM LUAK MELALUI LDP

LESSON STUDY

PROD

DIALOG PROFESIONAL

PROGRAM PENINGKATAN SAHSIAH MURID

KOMUNIKASI BERKESAN

BENGKEL ABM

BENGKEL PENGURUSAN KELAS


BENGKEL KBAT