Anda di halaman 1dari 42

Teknologi Hijau dalam Kurikulum

Bengkel Training of Trainers Jurulatih Utama Pakar


bagi Modul Teknologi Hijau Sekolah Menengah
Hotel Copthorne Orchid, Pulau Pinang
23 Januari 2018

Aizatul Adzwa Mohd. Basri


Unit Sains Menengah
Sektor Sains & Matematik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
TRANSFORMASI
PENDIDIKAN
Latar Belakang
Mengapa perlu transformasi pendidikan?
Perkembangan Dunia Kini
Keperluan Transformasi Kurikulum

Kecerdasan
TUMPUAN PENDIDIKAN ABAD
KE-21

Membangunkan masyarakat yang


cerdas, kreatif dan inovatif.

Revolusi Industri ke‐4 


4th Industrial Revolution
Apakah Revolusi Industri ke‐4?

1st 2nd 3rd 4th


STEAM ELECTRICITY COMPUTING COGNITION
The FIRST  The SECOND The THIRD The FOURTH is 
Industrial  Industrial  Industrial  characterized by a 
Revolution used  Revolution  Revolution used   fusion of 
water and  used  electric  electronics and  technologies  
steam power to  to create mass  Information  (physical, digital 
mechanise production Technology to  and, biological)
production automate 
production

1784 1870 1960 Today


Apa maksud Physical?
Apa maksud Digital?
Apa maksud Biological?
Asas Pertimbangan
TRANSFORMASI
KURIKULUM?
Gagasan Y.A.B. Perdana Menteri (2006) mengesyorkan supaya
sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada:

Penghasilan pelajar
Pembangunan celik minda
modal insan
Program
membangunkan
Pembentukan akal manusia
warga yang dalam melahirkan
menguasai ilmu, insan Ulul al-Bab
kemahiran dan
maklumat
TERAS KE-2 PIPP
2006-2010

Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai


pengetahuan dan kemahiran serta menghayati
nilai-nilai murni

Matlamat Memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk


semangat menguasai ilmu pengetahuan,
kemahiran dan kompetensi serta menerapkan
nilai
ASAS PEMBANGUNAN KURIKULUM

6 ASPIRASI 
MURID

KEMAHIRAN 
ABAD KE‐21

PERPADUAN 
DAN 
KEHARMONIAN 
KAUM

KEMAHIRAN 
KOMUNIKASI
6 ASPIRASI MURID
PERKEMBANGAN 
KURIKULUM
PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

• Kurikulum
Standard
Sekolah
Menengah
(KSSM)
• Kurikulum
PPSMI
2017
KBSM

• Kurikulum (Semakan) 2003


Bersepadu
Sekolah
Menengah 2000
•(KBSM)

1989
HASRAT PENDIDIKAN
Murid yang seimbang dari segi Warga Negara Bertanggungjawab
intelek, rohani, jasmani dan emosi
• Berbudi
• Berilmu Pengetahuan • Bersatu padu
• Berketrampilan TERAS PEMBANGUNAN KURIKULUM • Patriotik
• Percaya kepada Tuhan • Adil
• Berakhlak Mulia • Falsafah Pendidikan
• Penyayang
• Berkeyakinan Kebangsaan • Berbakti
• Murid yang Berdikari • Dasar Pendidikan Kebangsaan
• Wawasan 2020
• Rangka Rancangan Jangka
Panjang
Global Player • Cabaran Abad Ke-21 Pekerja Berilmu
• Model Baru Ekonomi (MBE) Inovatif
• Kemahiran Berfikir •
• PPPM 2013-2025 • Kreatif
Aras Tinggi
• Teori Pembelajaran • Dahagakan Ilmu
• Daya Saing • 4 Pillars of Education (UNESCO) • Menguasai Kemahiran
• Daya Tahan • Sumber ilmu yang muktabar Teknologi Maklumat &
Komunikasi
• Kemahiran • Pencipta Teknologi
Berkomunikasi • Belajar Sepanjang
• Jati Diri Hayat
PENANDAARASAN KURIKULUM
Kajian oleh Pearson berkaitan
kurikulum mata pelajaran Bahasa 
Inggeris, Matematik dan Sains –
Malaysia, UK dan Singapura

ICHPER‐SD menjadi rujukan
dalam membangunkan
ANTARA TANDA ARAS  kurikulum Pendidikan
ANTARABANGSA Jasmani

CEFR – menjadi rujukan dalam


membangunkan kurikulum
Bahasa Inggeris

Kerangka kerja TIMSS dan Kerangka


kerja PISA
PENANDAARASAN KURIKULUM OLEH BPK
Singapura
Finland
United Kingdom
Hong Kong

New Zealand
Thailand

Kurikulum Kebangsaan bagi Sains adalah setara


dengan Kurikulum negara-negara yang
ditanda aras.
PENANDAARASAN KURIKULUM OLEH PEARSON  
(2013)

Benchmarking Review of the Malaysian Secondary School 
Curriculum & Assessment to UK and Singapore Curriculum: Science
KOMPONEN 
KURIKULUM
Tiga Dimensi Kurikulum

BERTULIS

YANG DIAJAR TAKSIR
TRANSFORMASI KURIKULUM

BAHAN KERANGKA ORGANISASI KANDUNGAN

PENGURUSAN PERUNTUKAN
PENTAKSIRAN PEDAGOGI
KURIKULUM MASA
PEMBAHARUAN KSSM
Penambahbaikan kandungan
mengikut trend global dan tanda
KANDUNGAN
aras antarabangsa

ASPEK  Pendekatan pembelajaran


KURIKULUM PEDAGOGI secara mendalam, 
kontekstual dan berkesan

PENTAKSIRAN Perkembangan pembelajaran


murid ditaksir secara
berterusan
KERANGKA KSSM
Komunikasi
• Penguasaan kemahiran berbahasa
secara lisan dan bukan lisan semasa
berinteraksi dalam kehidupan
seharian serta melengkapkan diri ke Kerohanian, Sikap & Nilai
arah alam kerjaya • Penghayatan amalan agama,
Sains & Teknologi
sikap dan nilai murni dalam
• Penguasaan ilmu sains, matematik
kehidupan
dan teknologi
• Pengaplikasian pengetahuan dan • Peningkatan kepatuhan kepada
kemahiran sains, matematik dan Tuhan secara berterusan dalam
teknologi secara bertanggungjawab kehidupan seharian
dalam kehidupan harian • Pembentukan insan berakhlak
berlandaskan sikap dan nilai dalam mulia, berintegriti dan
sains, matematik dan teknologi akauntabiliti
INSAN
SEIMBANG
Perkembangan Fizikal & Kemanusiaan
• Pembinaan warganegara untuk
Estetika abad ke-21
• Pengaplikasian pengetahuan, • Penguasaan ilmu dan
kemahiran serta amalan nilai dalam pengetahuan mengkonsepsi
jasmani dan kesihatan bagi mencapai • Perkembangan kemahiran
kesejahteraan diri Keterampilan Diri
• Pemupukan kepimpinan dan sahsiah intelektual
• Pengaplikasian daya imaginasi, bakat,
diri melalui aktiviti kurikulum dan • Penghayatan nilai asas demokrasi
apresiasi, kreativiti dan inovasi dalam
kokurikulum • Pembinaan kemahiran
hasil karya
• Penghayatan nilai positif (harga diri menyelesaikan masalah
dan keyakinan diri)
• Penonjolan potensi, kemahiran yang
ada pada diri dan daya kreatif
• Membina perhubungan yang
bermakna dengan individu dan
masyarakat
STRATEGI 
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
KITAR PEMBELAJARAN 5E
Pelibatan
Engage

Penerokaan
Explore

Penerangan
Explain

PEMBELAJARAN  Pengolahan
Elaborate
BERASASKAN 
INKUIRI
Penilaian
Evaluate 

26
Pembelajaran Berasaskan Projek
Membangunkan kemahiran 4C + 1C murid

Collaboration Creativity

C1 C3 C5
C2 C4

Critical  Confidence
Communication
Thinking
Mohon rujuk:
What skills lead to success? Paula Golden
https://youtu.be/z5_wrCgs4tI
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
• Membolehkan cara pembelajaran yang pelbagai
• Memberi pemahaman yang tinggi
• Menggunakan kaedah pengalaman ‘hands‐on’
• Melibatkan pelbagai mod komunikasi
• Persekitaran yang bebas dalam membuat pilihan berkaitan 
pembelajaran
• Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi
• Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan 
menghubungkan yang baru dengan yang lama
• Pembelajaran merentasi kurikulum
• Boleh dirujuk oleh semua pelajar
PEMBELAJARAN BERASASKAN PROJEK
Guru sebagai fasilitator
• Mengintegrasi pengetahuan
dengan aktiviti
• Dijalankan secara individu atau
secara berkumpulan
• Interaksi guru – murid yang berupa
bimbingan dan perundingan pada
setiap tahap proses
• Sesuai dengan murid dan kurikulum
• Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap

• Berasaskan kemahiran, pengetahuan, pengalaman dan


kebolehan murid
TEKNOLOGI HIJAU  
DALAM KURIKULUM
SAINS MENENGAH ATAS
Objektif Pembelajaran
Murid yang terdedah kepada konsep Teknologi Hijau akan:
• Menyedari keputusan dan tindakan setiap individu mempunyai
impak kepada alam sekitar.
• Menyedari bahawa sesuatu tindakan adalah baik apabila dapat
mengekalkan keutuhan ekologi, keterusan dan kepelbagaian sistem
yang menyara kehidupan di bumi, untuk kita dan kehidupan lain.
• Menyedari sebarang perkembangan dan pembangunan mestilah
mengikut kadar dan cara yang sesuai dengan kapasiti bumi pulih
semula.
• Menghargai komuniti kehidupan supaya kita dapat memahami dan
menyayanginya.
• Menghormati bumi dan segala kepelbagaiannya.
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
(DSKP)
TH dalam KURIKULUM
TH dalam KURIKULUM
TH dalam KURIKULUM
TH dalam KURIKULUM
TH dalam KURIKULUM
TEKNOLOGI HIJAU  
TUGAS JURULATIH PAKAR
Peranan JU Pakar
 Menjadi role‐model kepada komuniti
pendidik.
 Perlu mempunyai strong content knowledge 
& pedagogical knowledge.
 Memahami hasrat kurikulum.
 Kemahiran komunikasi yang baik.
 Berani membuat perubahan dari yang rutin.
Promosikan TH melalui pembelajaran
berasaskan projek kepada:

• Murid
• Guru
• Masyarakat tempatan
No other way but to…