Anda di halaman 1dari 7

*NAMA SEKOLAH* LENCANA

SEKOLAH

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

*PENDIDIKAN MUZIK*
KSSR PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH PEMBELAJARAN)
*TAHUN DUA SEMAKAN 2017*

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK
PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) TAHUN 2
TAHUN 2018

MINGGU TEMA / UNIT / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI CATATAN


TAJUK
MINGGU 1 1.0 PERSEPSI 1.1 Mengenal irama dalam 1.1.1 Memberi respon terhadap 1. Murid Melakukan pergerakan komputer riba
MUZIK muzik lagu yang didengar secara bebas carta lagu
2. Murid menunjukkan respon Lembaran kerja
melalui pergerakan Buku kerja

MINGGU 2 1.1.1 Memberi respon terhadap 1. Murid membuat gerakan komputer riba
lagu yang didengar mengikut tempo lambat dan CD
cepat dengan iringan muzik
2. Murid memberikan respon
melalui pergerakan mengikut
tempo lambat dan cepat

MINGGU 3 1.1.1 Memberi respon terhadap 1. Murid membuat gerakan Komputer riba
lagu yang didengar kreatif mengikut tempo lagu CD
lambat dan cepat

MINGGU 4 1.1.2 Memberi respon secara 1. Guru memperdengarkan lagu Carta muzik
gerakan terhadap lagu yang yang bertempo lambat
diperdengarkan
 Tempo lambat
MINGGU 5 1.1.2 Memberi respon secara 1. Guru memperdengarkan Carta muzik
gerakan terhadap lagu yang latihan bunyi tempo lambat
diperdengarkan 2. Guru membantu murid
membuat latihan tempo
 Tempo lambat

2
MINGGU 6 1.1.2 Memberi respon secara 1. Guru memperdengarkan lagu komputer riba
gerakan terhadap lagu yang Baby shark yang di nyanyikan CD
diperdengarkan mengikut tempo Carta Muzik
 Tempo lambat

1.1.3 Memberi respon secara 1. Murid membuat pergerakan Komputer riba


MINGGU 7 gerakan terhadap lagu yang mengikut tempo cepat lagu CD
diperdengarkan baby shark
 Tempo cepat
MINGGU 8 1.1.3 Memberi respon secara 1. Murid mengikuti lirik lagu dan Komputer riba
gerakan terhadap lagu yang membuat gerakan mengikut CD
diperdengarkan tempo cepat
 Tempo cepat
MINGGU 9 1.1.3 Memberi respon secara 1. Guru memperdengarkan lagu Komputer riba
gerakan terhadap lagu yang lain dengan tempo cepat CD
diperdengarkan selain baby shark iaitu
chicken dance
 Tempo cepat
MINGGU 10 2.0 2.1 Nyanyian mengikut 2.1.1 Melakukan latihan 1. Murid melakukan teknik
PENGALAMAN muzik pernafasan asas dengan pelbagai “humming”terlebih dahulu.
NYANYIAN teknik 2. Murid juga mengeluarkan
suara perlahan dan kuat
secara bebas
3. Murid mengeluarkan suara
perlahan dan kuat secara
bebas dalam posisi berdiri
yang betul
MINGGU 11 2.1.1 melakukan latihan 1. Guru membimbing murid Keyboard
pernafasan asas dengan pelbagai dengan melakukan Carta lagu
teknik “humming “mengikut tempo

17/3/2018 HINGGA 25/3/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA)

3
2.1.1 melakukan latihan 1. Murid menyanyi lagu mudah komputer riba
MINGGU 12 pernafasan asas dengan pelbagai mengikut tempo secara CD
teknik humming dengan iringan
muzik.
MINGGU 13 2.1.2 mengeluarkan suara 1. Guru membimbing murid
perlahan dan kuat dalam posisi membuat humming dengan
berdiri yang betul tanpa iringan muzik

MINGGU 14 2.1.2 mengeluarkan suara 1. Murid membuat humming


perlahan dan kuat dalam posisi dengan postur berdiri yang
berdiri yang betul betul
MINGGU 15 2.1.2 mengeluarkan suara 1. Murid menyanyi lagu mudah
perlahan dan kuat dalam posisi mengikut tempo secara
berdiri yang betul humming dengan iringan
muzik.
MINGGU 16 2.1.3 menyanyi lagu mudah 1. Murid menyanyi lagu mudah
mengikut tempo secara humming mengikut tempo secara
humming dengan iringan
muzik dalam posisi yang
betul.
MINGGU 17 2.1.3 menyanyi lagu mudah 1. Murid membimbing rakan-
mengikut tempo secara humming rakan menyanyi lagu dengan
tempo secara humming dan
postur berdiri yang betul
MINGGU 18 2.1.3 menyanyi lagu mudah 1. Guru bersama murid
mengikut tempo secara humming menyanyikan lagu mudah
mengikut tempo humming
yang betul dan berdiri
mengikut postur yang betul
MINGGU 19 3.0 3.1 meneroka bunyi 3.1.1 Menghasilkan bunyi dengan 1. Guru meminta murid Menepuk anggota
PENGALAMAN perkusi badan menghasilkan bunyi yang badan seperti
MUZIKAL bebas. peha, tepuk tangan
2. Murid memainkan perkusi
dari perkasasan persekitaran
dengan bimbingan guru.

4
MINGGU 20 3.1.1 Menghasilkan bunyi dengan 1. Guru membimbing murid Meja, anggota
perkusi badan menghasilkan bunyi dengan badan, kerusi dll
perkusi badan dan
perkakasan kelas.
MINGGU 21 3.1.1 Menghasilkan bunyi dengan 1. Murid menghasilkan bunyi Anggota badan
perkusi badan dengan secara menepuk peha

MINGGU 22 3.1.2 Memainkan perkusi dari 1. Murid mengabung jalinkan Pembaris,bakul


perkakasan persekitaran dalam peralatan dalam kelas untuk sampah,pemadam
kelas menghasilkan bunyi papan putih
mengikut lagu

09/06/2018 HINGGA 24/06/2018


(CUTI PERTENGAHAN TAHUN)
MINGGU 23 3.1.2 Memainkan perkusi dari 1. Murid membimbing rakan Peralatan bilik
perkakasan persekitaran dalam dalam menghasilkan bunyi darjah
kelas melalui perkusi badan dan Anggota badan
perkakasan di dalam kelas.
MINGGU 24 3.1.2 Memainkan perkusi dari 1. Guru memperdengarkan lagu Peralatan bilik
perkakasan persekitaran dalam mudah kepada murid. darjah
kelas
MINGGU 25 3.1.2 Memainkan perkusi dari 1. Murid menghasilkan bunyi Peralatan bilik
perkakasan persekitaran dalam melalui perkakasan yang darjah
kelas terdapat dalam kelas
MINGGU 26 3.1.3 Menghasilkan bunyi perkusi 1. Guru meminta murid Peralatan bilik
badan dan perkakasan dalam menggabungkan perkusi darjah
kelas badan dan perkakasan untuk Anggota badan
menghasilkan bunyi
MINGGU 27 3.1.3 Menghasilkan bunyi perkusi 1. Murid bersama rakan Peralatan bilik
badan dan perkakasan dalam menggabungkan perkusi darjah
kelas badan dan perkakasan untuk Anggota badan
menghasilkan bunyi dan
menghasilkan lagu.

5
MINGGU 28 3.1.3 Menghasilkan bunyi perkusi 1. Murid menghasilkan lagu Peralatan bilik
badan dan perkakasan dalam mudah melalui bunyi perkusi darjah
kelas badan dan perkakasan Anggota badan
MINGGU 29 3.1.3 Menghasilkan bunyi perkusi 1. Guru bersama murid Peralatan bilik
badan dan perkakasan dalam menyanyikan lagu dengan di darjah
kelas iringi muzik yang terhasil Anggota badan
daripada perkusi badan dan
perkakasan
MINGGU 30 4.0 APRESIASI 4.1 Menghayati muzik 4.1.1 Menunjukkan reaksi yang 1. Murid memberikan reaksi komputer riba
DAN ESTETIKA sesuai terhadap lagu yang terhadap lagu CD
SENI MUZIK diperdengarkan

18/08/2018 HINGGA 26/08/2018


(CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA)
4.1.1 Menunjukkan reaksi yang 1. Murid menggerakkan Komputer riba
MINGGU 31 sesuai terhadap lagu yang anggota badan sebagai CD
diperdengarkan respon kepada lagu

MINGGU 32 4.1.1 Menunjukkan reaksi yang 1. Guru memberikan bimbingan Komputer riba
sesuai terhadap lagu yang kepada murid untuk CD
diperdengarkan menggerakkan badan
mengikut lagu
MINGGU 33 4.2 Gerakan mengikut 4.2.1 Melakukan gerakan secara 1. Murid melakukan gerakan Komputer riba
irama lagu bebas bebas mengikut irama lagu CD
yang diperdengar secara
terkawal
MINGGU 34 4.2.1 Melakukan gerakan secara 1. Murid membuat gerakan Komputer riba
bebas bebas dengan iringan irama CD
lagu
MINGGU 35 4.2.1 Melakukan gerakan secara 1. Murid membuat gerakan Komputer riba
bebas bebas mengikut irama lagu CD
yang mudah

6
MINGGU 36 4.2.2 Melakukan gerakan 1. Murid membuat gerakan Komputer riba
mengikut irama lagu bebas mengikut irama CD
mendatar
MINGGU 37 4.2.2 Melakukan gerakan 1. Murid membuat gerakan Komputer riba
mengikut irama lagu bebas mengikut irama CD
menaik dan menurun
4.2.2 Melakukan gerakan 1. Murid bersama rakan –rakan komputer riba
MINGGU 38 mengikut irama lagu melakukan pelbagai gerakan CD Persembahan
yang kreatif dan tersusun tarian.
mengikut irama lagu yang
didengari.

24/11/2018 HINGGA 31/12/2018


(CUTI AKHIR TAHUN)

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

------------------------------- ----------------------------- ------------------------------------------------------

Nurul Ain binti Hasan Hasrizal bin Bajuri Ahmad Muzir bin Abdul Halim
Guru M/Pelajaran Setiausaha Kurikulum Pend.Khas Guru Besar
SK Bandar Tasik Selatan