Anda di halaman 1dari 20

2019

SMK DANG
ANUM

[RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA


TINGKATAN 5]
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

KANDUNGAN
TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
BIDANG PEMBELAJARAN 1: KADAR TINDAK BALAS .............................................................................................................................................................................................................................. 2
BIDANG PEMBELAJARAN 4: TERMOKIMIA ................................................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
BIDANG PEMBELAJARAN 3: PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN .................................................................................................................................................................................................. 16
BIDANG PEMBELAJARAN 2: SEBATIAN KARBON .................................................................................................................................................................................................................................. 10
TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA ......................................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
BIDANG PEMBELAJARAN 5: BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA ........................................................................................................................................ Error! Bookmark not defined.

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 1: KADAR TINDAK BALAS

Hasil Pembelajaran
Minggu Objektif Pembelajaran Eksperimen Catatan
(Murid boleh...)

1 1.1 Menganalisis kadar 1. Menyatakan maksud kadar tindak balas i-Think:


02/01 tindak balas 2. Mengenal pasti perubahan yang dapat diperhatikan pada bahan Peta Buih
– atau hasil tindak balas untuk menentukan kadar tindak balas Peta Pokok
04/01 3. Menentukan kadar tindak balas purata
4. Menentukan kadar tindak balas pada masa tertentu daripada graf
2 5. Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar
07/01 tindak balas purata
– 6. Menyelesaikan masalah penghitungan berkaitan dengan kadar
11/01 tindak balas pada masa tertentu

3 1.2 Mensintesis faktor- 1. Merekabentuk eksperimen-eksperimen untuk mengkaji faktor- Eksperimen I


14/01 faktor yang faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas (buku teks m/s
– mempengaruhi 2. Memberi contoh-contoh tindak balas yang dipengaruhi oleh saiz 18) i-Think:
18/01 kadar tindak balas bahan tindak balas, kepekatan, suhu dan mangkin Eksperimen II Peta Pelbagai Alir
3. Menerangkan bagaimana setiap faktor mempengaruhi kadar tindak (buku teks m/s 22) Peta Buih
4 balas Eksperimen III
21/01 4. Menjelaskan bagaimana faktor- faktor yang mempengaruhi kadar (buku teks m/s 26)
– tindak balas diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dalam Eksperimen IV
25/01 proses industri (buku teks m/s 30)
5. Menyelesaikan masalah yang melibatkan faktor-faktor yang
mempengaruhi kadar tindak balas
2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

1.3 Mensintesiskan 1. Menghubungkaitkan tindak balas dengan tenaga yang terhasil i-Think:
idea tentang teori daripada pergerakan dan perlanggaran berkesan Peta Bulatan
perlanggaran 2. Menerangkan tenaga pengaktifan Peta Alir
3. Melakar dan menerangkan gambar rajah profil tenaga
5 4. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan
28/01 kadar tindak balas
- 5. Menghubungkaitkan frekuensi perlanggaran berkesan dengan
01/02 faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas
6. Menerangkan bagaimana faktor tertentu mempengaruhi
perlanggaran zarah-zarah dalam sesuatu tindak balas

1.4 Mempraktikkan 1. Mengaplikasikan pengetahuan tentang faktor- faktor yang


pengetahuan mempengaruhi kadar tindak balas dalam aktiviti kehidupan harian
saintifik untuk 2. Mengambil pendekatan penyelesaian masalah dan membuat
meningkatkan keputusan rasional berdasarkan penyelidikan.
kualiti kehidupan

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 4: TERMOKIMIA

Hasil Pembelajaran
Minggu Objektif Pembelajaran Eksperimen Catatan
(Murid boleh...)

4.1 Menilai 1. Menyatakan maksud tindak balas eksotermik i-Think: CUTI TAHUN BARU
perubahan tenaga 2. Menyatakan maksud tindak balas endotermik Peta Buih CINA
dalam tindak balas 3. Mengenalpasti tindak balas eksotermik Berganda 5/2 – 6/2
kimia 4. Mengenalpasti tindak balas endotermik
5. Memberikan contoh-contoh tindak balas eksotermik
6 6. Memberikan contoh-contoh tindak balas endotermik
04/02 7. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas eksotermik
– 8. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas endotermik
08/02 9. Mentafsir gambarajah aras tenaga
10. Menghubungkaitkan perubahan tenaga dengan pembentukan dan
7 pemecahan ikatan
11/02 11. Menghuraikan aplikasi pengetahuan tindak balas eksotermik dan
– endotermik dalam kehidupan seharian
15/02
4.2 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba tindak balas Siasatan Saintifik 2
pemendakan 2. Menyatakan maksud haba pemendakan (buku teks m/s
3. Menentukan haba pemendakan bagi suatu tindak balas 278)
4. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pemendakan
Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
pemendakan

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

4.3 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba penyesaran Siasatan Saintifik 3


penyesaran 2. Menentukan haba penyesaran (buku teks m/s
3. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas penyesaran 287)
4. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
penyesaran

8 4.4 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba peneutralan Eksperimen I


18/02 peneutralan 2. Menentukan haba peneutralan
– 3. Membina gambarajah aras tenaga untuk pelbagai jenis tindak balas (buku teks m/s
22/02 peneutralan 294)
4. Membandingkan haba peneutralan bagi tindak balas antara asid
kuat dan alkali kuat dengan haba peneutralan bagi tindak balas
antara asid lemah dan/atau alkali lemah
5. Menerangkan perbezaan haba peneutralan asid kuat dan alkali kuat
dengan haba peneutralan asid lemah dan/atau alkali lemah
6. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
peneutralan

4.5 Memahami haba 1. Menyatakan maksud haba pembakaran Eksperimen II i-Think:


9 pembakaran 2. Menentukan haba pembakaran bagi suatu tindak balas
3. Membina gambarajah aras tenaga untuk tindak balas pembakaran (buku teks m/s PETA BUIH
25/02 4. Membandingkan haba pembakaran pelbagai jenis akohol 305) (Kepentingan nilai
5. Menyatakan maksud nilai bahan api haba pembakaran
– untuk kegunaan
6. Menghuraikan perbezaan haba pembakaran pelbagai jenis alkohol
7. Menghuraikan aplikasi nilai bahan api bahan api yang
01/03
8. Membanding dan membezakan nilai bahan api pelbagai bahan api berbeza)
9. Menyelesaikan masalah perhitungan yang melibatkan haba
pembakaran
5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

10
04/03 UJIAN SUMATIF 1

08/03
11 4.6 Menghargai 1. Menghuraikan pelbagai sumber tenaga
11/03 kewujudan pelbagai 2. Mengenalpasti pelbagai teknologi untuk memanfaatkan sumber
– sumber tenaga tenaga
15/03 3. Mewajarkan kegunaan sumber tenaga tertentu

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 3: PENGOKSIDAAN DAN PENURUNAN

Hasil Pembelajaran
Minggu Objektif Pembelajaran Eksperimen Catatan
(Murid boleh...)

3.1 Menganalisis tindak 1. Menyatakan maksud pengoksidaan Siasatan Saintifik 3


balas redoks 2. Menyatakan maksud penurunan (buku teks m/s
3. Menerangkan maksud tindak balas redoks 212)
4. Menyatakan maksud agen pengoksidaan
5. Menyatakan maksud agen penurunan Siasatan Saintifik
12 6. Menghitung nombor pengoksidaan bagi unsur dalam sebatian 4B
7. Menghubungkaitkan nombor pengoksidaan unsur dengan nama
18/03 (buku teks m/s
sebatian mengikut sistem penamaan IUPAC
8. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan 217)

dari segi perubahan nombor pengoksidaan
Siasatan Saintifik 5
22/03 9. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan
(buku teks m/s
dari segi pemindahan elektron
219)
10. Menjelaskan dengan contoh, agen pengoksidaan dan agen
penurunan dalam tindak balas redoks
11. Menulis persamaan setengah pengoksidaan dan penurunan, dan
persamaan ion
CUTI
PERTENGAHAN PENGGAL 1
23-31 MAC 2019

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

3.2 Menganalisis 1. Menyatakan syarat pengaratan besi Eksperimen I i-Think:


pengaratan sebagai 2. Menyatakan maksud kakisan logam
tindak balas redoks 3. Menerangkan proses pengaratan dari segi pengoksidaan dan (buku teks m/s Peta Buih
penurunan 227)
4. Menjana idea untuk mengawal pengaratan dengan menggunakan
13
logam lain
01/04
5. Menjelaskan dengan contoh, kegunaan logam lebih elektropositif

dalam mengawal kakisan logam
05/04
6. Menerangkan dengan contoh, kegunaan logam kurang
elektropositif dalam mengawal kakisan logam

3.3 Memahami siri 1. Membandingkan perbezaan kecergasan tindak balas beberapa Siasatan Saintifik 6
kereaktifan logam logam terhadap oksigen (buku teks m/s
dan aplikasinya 2. Mendeduksikan siri kereaktifan logam 234)
14 3. Menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri
kereaktifan logam Eksperimen II
08/04 (buku teks m/s
4. Menyatakan maksud siri kereaktifan logam
5. Menghuraikan proses pengekstrakan logam besi dan timah 237)

daripada bijihnya
12/04 6. Menerangkan penggunaan karbon sebagai agen penurunan utama
dalam pengekstrakan logam
7. Menggunakan siri kereatifan logam untuk meramalkan tindak balas
yang mungkin bagi logam

3.4 Menganalisis tindak 1. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan i-Think:
balas redoks dalam yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel kimia
Peta Buih Berganda

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

sel elektrolisis dan 2. Menjelaskan dengan contoh, proses pengoksidaan dan penurunan
sel kimia yang berlaku pada elektrod dalam pelbagai sel elektrolisis
3. Menyatakan perbezaan antara sel elektrolisis dan sel kimia dari segi
struktur asas, perubahan tenaga dan pemindahan elektron pada
elektrod
15 4. Membanding dan membezakan sel elektrolisis dengan sel kimia dari
16/04 segi pengoksidaan dan penurunan

20/04 3.5 Menghargai 1. Menerangkan pelbagai aplikasi perubahan nombor pengoksidaan
kebolehan unsur suatu bahan
mengubah nombor 2. Menerangkan kewujudan pelbagai bijih dalam negara kita
pengoksidaannya 3. Memerihalkan usaha dalam mencegah kakisan logam
4. Memerihalkan sumbangan industri pengekstrakan logam dalam
meningkatkan ekonomi negara kita
5. Menghargai sel kimia sebagai sumber tenaga yang boleh
diperbaharui

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

TEMA: INTERAKSI ANTARA BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 2: SEBATIAN KARBON

Hasil Pembelajaran
Minggu Objektif Pembelajaran Eksperimen Catatan
(Murid boleh...)

2.1 Memahami 1. Menyatakan maksud sebatian karbon


sebatian karbon 2. Menyatakan sebatian karbon boleh dikelaskan kepada dua
16 kumpulan, iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik
22/04 3. Menyatakan maksud sebatian organik
– 4. Memberikan contoh sebatian karbon organik dan sebatian karbon
26/04 tak organik
5. Menyatakan maksud hidrokarbon
6. Menyenaraikan sumber-sumber hidrokarbon
7. Mengenalpasti hasil pembakaran sebatian karbon organik

2.2 Menganalisis alkana 1. Menyatakan maksud alkana i-Think:


2. Menyatakan maksud formula struktur
3. Mendeduksikan formula molekul sepuluh ahli pertama alkana Peta Pokok
17 4. Melukis formula struktur bagi sepuluh ahli pertama alkana rantai
29/04 lurus Peta Buih
HARI PEKERJA
– 5. Mendeduksikan formula am alkana Berganda
03/05 6. Menamakan sepuluh ahli pertama alkana 01/05
7. Menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkana dengan
pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkana
8. Menerangkan kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam
molekul alkana terhadap takat didihnya

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

9. Menghuraikan pembakaran lengkap dan pembakaran tak lengkap


alkana
10. Menghuraikan tindakbalas penukargantian alkana
11. Menulis persamaan kimia bagi tindakbalas pembakaran dan
tindakbalas penukargantian metana
12. Menghuraikan bagaimana metana memberi kesan dalam
kehidupan seharian

18

06/05

10/05
19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
13/05
– 2018
17/05

20
20/05

24/05

CUTI PENGGAL PERTAMA

25 MEI – 9 JUN 2019

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

2.3 Menganalisis alkena 1. Menyatakan maksud alkena


2. Mendeduksikan formula molekul sembilan ahli pertama alkena
3. Mendeduksikan formula am alkena
4. Menamakan sembilan ahli pertama alkena
21 5. Melukis formula struktur sembilan ahli pertama alkena rantai lurus
6. Menghubungkaitkan perubahan sifat fizik alkena dengan
10/6 pertambahan bilangan atom karbon dalam molekul alkena
7. Menerangkan kesan pertambahan bilangan atom karbon dalam

molekul alkena terhadap takat didihnya
14/6 8. Menghuraikan sifat kimia alkena
9. Membanding dan membezakan alkana dan alkena
10. Menghubungkait kereaktifan tindak balas alkana dan alkena
dengan ikatannya
11. Mengitlak ciri-ciri siri homolog berdasarkan alkana dan alkena

22 2.3 Menganalisis alkena 1. Menghuraikan sifat kimia alkena Siasatan Saintifik 2


17/6 2. Membanding dan membezakan alkana dan alkena (buku teks m/s 99)
- 3. Menghubungkait kereaktifan tindak balas alkana dan alkena
21/6 dengan ikatannya
4. Mengitlak ciri-ciri siri homolog berdasarkan alkana dan alkena
23
24/6 2.4 Mensintesiskan 1. Membina pelbagai formula struktur bagi sesuatu alkana dan alkena i-Think:
- idea isomerisme 2. Menerangkan maksud isomerisme
28/6 3. Menggunakan sistem penamaan IUPAC untuk menamakan isomer Peta Titi
2.5 Menganalisis 1. Menyatakan formula am alkohol Siasatan Saintifik 3 i-Think:
alkohol 2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi alkohol (buku teks m/s Peta Pokok
117)
12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

24 3. Menyenaraikan formula molekul dan nama empat ahli pertama Siasatan Saintifik 4
01/7 alkohol (muka surat 122)
- 4. Melukis formula struktur isomer bagi propanol (C3H7OH ) dan
05/7 butanol (C4H9OH )
5. Menamakan isomer bagi propanol dan butanol menggunakan
sistem penamaan IUPAC
6. Menerangkan pembuatan etanol secara industri
7. Menghuraikan penyediaan etanol dalam makmal
8. Menyatakan sifat fizik etanol
9. Menghuraikan sifat kimia etanol
10. Meramal sifat kimia bagi ahli alkohol yang lain
11. Menjelaskan dengan contoh kegunaan alkohol dalam kehidupan
seharian
12. Menghuraikan kesan penyalahgunaan alkohol

2.6 Menganalisis asid 1. Menyatakan formula am asid karboksilik


karboksilik 2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi asid karboksilik
3. Menyenaraikan nama dan formula molekul empat ahli pertama
asid karboksilik
25 4. Melukis formula struktur empat ahli pertama asid karboksilik dan
08/07 menamakannya menggunakan sistem penamaan IUPAC
– 5. Menghuraikan penyediaan asid etanoik dalam makmal
12/07 6. Menyatakan sifat fizik asid karboksilik
7. Menyatakan tindak balas kimia asid etanoik dengan bahan kimia
yang lain
8. Meramal sifat kimia bagi ahli asid karboksilik yang lain
9. Menjelaskan dengan contoh kegunaan asid karboksilik dalam
kehidupan seharian
13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

2.7 Menganalisis ester 1. Menyatakan formula am ester Siasatan Saintifik 6


2. Mengenalpasti kumpulan berfungsi ester (buku teks m/s
3. Menyenaraikan nama dan formula molekul ester ringkas 148)
4. Melukis formula struktur ester ringkas dan menamakannya
26 menggunakan sistem penamaan IUPAC
15/07 5. Menghuraikan penyediaan etil etanoat dalam makmal
– 6. Menyatakan sifat fizik etil etanoat
19/07 7. Meramal ester yang terhasil daripada tindak balas pengesteran
8. Menulis persamaan tindak balas pengesteran
9. Menyatakan sumber semulajadi ester
10. Menyatakan kegunaan ester dalam kehidupan seharian

2.8 Menilai lemak 1. Menyatakan maksud minyak

2. Menyatakan maksud lemak


3. Menyatakan kepentingan minyak dan lemak untuk proses dalam
27
badan
22/07 4. Menyatakan sumber minyak dan lemak
5. Menyenaraikan kegunaan minyak dan lemak
– 6. Menyatakan perbezaan antara minyak dan lemak
7. Mengenalpasti formula struktur molekul lemak bagi asid lemak
26/07 tertentu
8. Menyatakan maksud lemak tepu
9. Menyatakan maksud lemak tak tepu
10. Membanding dan membezakan antara lemak tepu dan lemak tak
tepu
11. Menyatakan proses penukaran lemak tepu kepada lemak tak tepu

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

12. Menyatakan kesan pengambilan lemak yang tinggi terhadap


kesihatan
13. Memerihalkan proses pengekstrakan minyak sawit secara industri
14. Mewajarkan penggunaan minyak sawit dalam penghasilan
makanan

2.9 Menganalisis getah 1. Menyenaraikan contoh polimer semulajadi dan monomernya Siasatan Saintifik 9
asli 2. Melukis formula struktur getah asli (buku teks m/s
3. Menyatakan sifat getah asli 177)
28 4. Menyatakan kegunaan getah asli Eksperimen I
29/07 5. Menghuraikan proses penggumpalan lateks (buku teks m/s
– 6. Menghuraikan kaedah yang digunakan untuk mengelakkan lateks 183)
02/08 dari menggumpal
7. Menghuraikan proses pemvulkanan getah
8. Menghuraikan bagaimana kehadiran atom sulfur mengubah sifat
getah tervulkan
9. Membanding dan membezakan sifat getah tervulkan dengan getah
tak tervulkan

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

TEMA: PENGHASILAN DAN PENGURUSAN BAHAN KIMIA

BIDANG PEMBELAJARAN 5: BAHAN KIMIA UNTUK PENGGUNA

Hasil Pembelajaran
Minggu Objektif Pembelajaran Eksperimen Catatan
(Murid boleh...)
5.1 Menganalisis sabun 1. Menyatakan maksud sabun Siasatan Saintifik 1
dan detergen 2. Menyatakan maksud detergen (buku teks m/s
3. Menghuraikan proses penyediaan sabun 328)
4. Menghuraikan proses penyediaan detergen
i-Think:
5. Menghuraikan tindakan pencucian sabun
Peta Buih Berganda
6. Menghuraikan tindakan pencucian detergen
7. Membandingdan membezakan keberkesanan tindakan pencucian
sabun dan detergen
8. Mengenalpasti bahan tambah dalam detergen dan fungsinya
29
05/08 5.2 Menilai 1. Menyatakan jenis bahan tambah makanan dan contohnya
– penggunaan bahan 2. Menyatakan fungsi setiap jenis bahan tambah makanan
09/08 tambah makanan 3. Mewajarkan penggunaan bahan tambah makanan
4. Menghuraikan kesan bahan tambah makanan terhadap kesihatan
dan persekitaran

5.3 Memahami ubat 1. Menyatakan contoh ubat tradisional, sumber dan kegunaannya
2. Menyatakan jenis ubat moden dan contoh- contohnya
3. Menyatakan fungsi setiap jenis ubat moden
4. Memerihalkan kesan sampingan yang mungkin dari penggunaan
ubat moden dan ubat tradisional
5. Memerihalkan cara yang betul dalam penggunaan ubat tradisional
dan ubat moden
16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


10/08 – 18/08

30
19/08
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SBP

23/08
31
CUTI HARI
26/08
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SBP KEBANGSAAN

31/08
30/08
32
02/09
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SBP

06/09
33
09/09
PROGRAM ICC

13/09
34
CUTI HARI
16/09
PROGRAM ICC MALAYSIA

16/09
20/09
35
23/09
PROGRAM ICC

27/09
17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

36
30/09
PROGRAM ICC

04/10
37
07/10
PROGRAM ICC

11/10
38
14/10
PROGRAM ICC

18/10
39
21/10
PROGRAM ICC

25/10
40
01/11
PROGRAM ICC
-
05/11
41
08/11
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
-
12/11
42
15/11
PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
-
19/11
18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KIMIA TINGKATAN 5 2019

CUTI AKHIR TAHUN


23/11/2018 – 31/12/2018

19