Anda di halaman 1dari 9

Republic of the Philippines

Department of Education
Region XI
Division of Tagum City
Tagum Cental District
SY 2018– 2019

EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO III


TALAHANAYAN NG ISPESIPIKASYON
Unang Markahang Pagsusulit

Bila Cognitive
ng Item DIFFI Item
Ng Weig Easy No. MODE Item CULT No. TOTA
Mga Layunin Ora ht (60 RATE No. (10%) L
s %) (30%
1. Natutukoy at 5 11% 3 1 2 4 1 6 6
nakapagpapakita ng mga 2 5
natatanging kakayahan 3
nang may pagtitiwala sa
sarili
2. Napapahalagahan ang 5 11% 3 7 1 10 3
kakayahan sa paggawa 8
9
3. Natutukoy ang mga 5 11% 3 11 2 14 1 16 6
damdamin na 12 15
nagpapamalas ng 13
katatagan ng kalooban
4. Napapahalagahan ang
pagkilala sa mga kayang 5 11% 2 17 1 19 3
gawin ng mag-aaral na 18
sumusukat sa kanyang
katatagan ng loob tulad ng:
 Pagtanggap sa puna
ng ibang tao sa mga
hindi magandang
gawa, kilos at gawi
Pagbabago ayon sa
nararapat na resulta
5. Nakagagawa ng mga 5 11% 3 20 1 23 1 24 5
wastong kilos at gawi sa 21
pangangalaga ng sariling 22
kalusugan at kaligtasan
6. Nakahihikayat ng kapwa 5 11% 2 25 1 27 3
na gawin ang dapat para sa 26
sariling kaligtasan at
kalusugan
7. Napapatunayan ang 5 11% 3 28 1 31 5
ibinunga ng pangangalaga 29
30
sa sariling kalusugan at
kaligtasan
- maayos at malusog na
pangangatawan
-kaangkupang pisikal
-kaligtasan sa
kapahamakan
-masaya at maliksing
katawan
8. Nakasusunod ng kusang 5 11% 2 32 1 34 3
loob at kawilihan sa mga 33
panuntunang itinakda ng
tahanan.
9. Nakasusunod sa mga 5 11% 3 35 2 38 1 40 6
pamantayan / tuntunin ng 36 39
mag-anak. 37
TOTAL 45 100 24 12 4 40
%
Republic of the Philippines Formatted: Font: (Default) Franklin Gothic Book, 14 pt
DEPARTMENT OF EDUCATION
Division of Tagum City
Region XI
FIRST PERIODICAL TEST
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 3

Ngalan: ______________________________Ang-ang/Seksyon:_______________

Direksiyon: Basaha ang mga pangutana ug itomi ang letra sa hustong tubag.

A B C D
1. Si Marta ganahan gayod maminaw sa tingog ni Sarah
Geronimo. Pirmi niya kini ginasundog. Siya mahilig og
______________.

A. sayaw C. kanta
B. tula D. tugtog

A B C D 2. Hawud kaayo mukiay-kiay si Elizabeth sa oras nga makadungog


siya og tugtog. Siya naay abilidad sa ______________.

A. pagsayaw C. pagkanta
A B C D
B. pagtula D. pagtugtog

3. Nagpapalit si Carlo og laing-laing kolor sa mga crayons ug lapis.


Siya naay abilidad sa ______________.

A. pagdula C. pagtugtog
B. pag-drowing D.pagsayaw

4. Kabalo musayaw ang tanang nimong mga classmate. Adunay


A B C D higayon nga kinahanglan magpakita og talento ang inyong
seksyon. Unsa ang imong buhaton?

A. Muapil ko bisan og dili ko kabalo.


B. Magtago ko sa us aka dapit.
C. Muhilak ako kay katwa-an ko sa akong mga
classmate.
D.Musulti ko og tinuod sa akong magtutudlo ug isulti ko
ang talagsaon kong abilidad.

A B C D
5. Ang bata nga sama nimo adunay ablilidad sa pag-drowing.
Gusto nimo nga madugangan ang imong mga talent.Adunay
gipahitabo nga libreng workshop apan wala kay kaugalingong
mga gamit. Unsay buhaton nimo?
A. Kuhaon ang gamit sa uban.
B. Magbagulbol ug masuko.
C. Manghulam sa higala .
D. Dili na lang muapil.
Page 1
A B C D
6. Palamboon ko ang akong abilidad sa ______________ aron
mamahimong maayo sa klase.

A. abilidad sa pagsilhig
B. abilidad sa paghugas og plato
C. abilidad sa paghipos sa akong mga gamit
D. abilidad sa pagsabot ug pagbasa

A B C D
7. Importante nga adunay ________________ aron mahatagan og
importansiya ang mga buluhaton nga gisangon o ihatag
kanimo.

A. pagsalig sa kaugalingon C. kahambog


B. paghatag og importansiya sa D. kalagot
kaugalingon

A B C D 8. Mahuman ang mga buluhatong gisangon o gihatag kanimo


kung mamahimo kang _________.

A. kugihan C. tapulan
B. magsalig sa uban D. adunay mutabang

A B C D 9. Hain sa mga musunod ang WALA nagpakita og


importansiya sa mga buluhaton nga gisangon kanimo?

A. Paghimo sa bulahaton nga han-ay ug hilom.


B. Pagbalhin-balhin sa laing grupo.
C. Pagbuhat sa kaugalingong pagbuot.
D.Siguraduon nga limpyo ang mga buluhaton.

A B C D 10. Adunay gihatag nga buluhaton ang magtutudlo sa inyong


grupo. Unsa ang angay ninyong buhaton?

A. Humanon ang buluhaton sa gitakda nga oras.


B. Magsaba sulod sa klase.
C.Magdula panahon sa group activity.
D. Makipagsumbagay aron mapansin sa magtutudlo.

11-13 Grupoha ang musunod nga pagbati nga nagpakita og kalig-on sa kaugalingon.

 Pagdawat og kapildihan sa usa ka indigay nga may pahiyom.


 Makig-away ko sa akong classmate human ko niya kataw-an.
 Mosulti ko sa tinuod bisan pag akoy hikasab-an.
 Dawaton nako ang mga kasaba gikan sa mga hamtong.
 Akong singgitan ang akong igsoon nga nakasala kanako.
 Sundon na lang nako ang mga dili maayong binuhatan sa akong
classmate kay nahadlok ko sa iya.
Page 2
Mga Damdaming Nagpapamalas ng Katatagan ng Kalooban

11.

12.

13.

A B C D 14. Unsa ang ginapakita nga kinaiya o pagbati sa panahon nga dili nimo
pansinon ang pagsungog o pag-bully sa imong kadula?

A. pagkasuko C. pagkamapa-ubsanon
B. malipayon D. pagkamanhid

A B C
15. Kanunay masuko si Pedro kung mapildi siya sa dula. Unsa ang
D
gipakita niya nga kinaiya sa panahon nga ginabuhat niya kini?

A. pagkapikon C.pagka-isport
B. pagkamalipayon D. pagkamanhid

A B C D
16.Kung ikaw nagpakita og kalig-on sa kaugalingon, hain sa mga musunod
ang DILI nimo ginabuhat?

A. Mutubag sa lisod nga pangutana sa magtutudlo.


B.Akong badlongon ang mga maling binuhatan sa uban.
C. Magdula sa gawas sa among balay bisan og nag-ulan.
D. Matulog ko bisan walay katapad.

A B C D
17.Ang pagdawat sa pagsaway sa mga higala ug ang paghusto sa dili
maayong pamatasan nagpakita og_______.

A. kalig-on sa kaugalingon C. pagsalig sa kaugalingon


B. pagkamalipayon D. pagkamatinabangon

A B C D
18. Hilig ka mag usik-usik og papel kung adunay mga buluhaton sa
klase. Gibadlong ka sa imong magtutudlo. Unsa ang angay nimong
buhaton?

A. Mag usik-usik gihapon ko og papel.


B. Magtipid nako sa paggamit og papel.
C. Dili nako mugamit og papel.
D. Mangayo na lang ko og papel.

A B C D
19. Niabot ang principal sa inyong classroom aron obserbahan ang
inyong magtutudlo. Apan, imbis na magpuyo ug magbuhat sa mga
buluhaton, nagsaba ug nagdula ka sa klase. Tungod niini, gisultian ka sa
imong magtutudlo nga dili na kini usabon pa.Unsa ang angay nimong
buhaton?

A. Sundon nako ang akong magtutudlo.


B. Makig-estorya ko sa akong classmate.
C. Magdula gihapon sa panahon sa klase
D. Masuko ko sa among magtutudlo.

Page
20-22. Pilia sa kahon ang mga hiyas nga nagpakita sa3usa ka batang adunay kalig-on sa
galamhan. Isulat sa sulod sa balloon ang hustong tubag.

malipayon, masakiton, daghan og higala, hamis ang panit,

20.

21. 22.

A B C D 23. Hain sa mga musunod ang dili angay nga ipakita isip usa kabata nga
adunay himsog nga lawas, pagbati ug panghunahuna?

A. dali lang masuko


B. hustong oras sa pagtulog
C. adunay positibong pag-ila sa kaugalingon
D.pagkaon sa husto ug sustansiyadong mga pagkaon sa
saktong oras

A B C D 24. Aduna kay classmate nga pirmi makakita og away. Gihagit ka niya
nga makig-sinumbagay. Unsa ang angay nimong buhaton?

A. Pagpapasensyahan na lang nako siya ug estoryahon og


tarong.
B. Sumbagon nako siya aron muhunong.
C. Mangita ko og kauban aron kulatahon siya.
D. Dili nako moeskwela.

A B C D
25. ________ ang mga taong gusto nakong makauban sa pagkab-ot sa
maayong panglawas.

A. pamilya C. kaubanan sa komunidad


B. higala D. tanan nga nahisgutan

26. Akong agnihon ang akong mga higala aron ___________.

A. makab-ot nila ang us aka himsog ug layo sa sakit


B. aduna akoy kauban sa pag-exercise
C. makiglambigit sa mga tao sa komunidad
D. makisabay sa ilang gusto

27. Aron makab-ot ang lawas nga luwas sa mga balatian, hain sa mga
A B C D Page 4
musunod ang dili angay buhaton?

A. Mukaon sa saktong oras.


B. Mag-amping sa pagtabok ug paglakaw sa dalan.
C. Permi magpulaw sa pagdula og computer games.
D. Makiglambigit sa higala nga adunay maayong
pamatasan.

A B C D 28. Mamahimong makab-ot ang maayong pisikal nga aspeto pinaagi sa


________.

A. Pag-exercise matag adlaw.


B. Hustong oras sa pagtulog.
C. Pagsiguro nga limpyo ang panglawas.
D. Tanan nga nahisgutan

A B C D
29. Ginaubo si Pedro apan wala siya nagatabon sa iyang baba kung
mag-ubo. Husto ba ang iyang gipakita? Ngano?

A. Dili, kay matakdan niya ang uban tungod sa mikrobyo.


B. Oo, tungod muhimsog ang lawas sa taong kaatubang niya
C. Oo, tungod molupad ang mikrobyo sa iyang kaatubang.
D. Oo, tungod kay mawala ang ubo niya.

A B C D
30. Limpyo ang panglawas ni Maria. Pirmi niya ginahugasan ang iyang
kamot bago ug human siya mukaon. Siya ________.

A. musamot og kagwapa
B. magkasakit
C. mahimomg luwas sa sakit
D. mulayo sa iyang mga higala

31-33 Grupoha ang mga buluhaton sa panimalay nga angayan sundon. Isulat kini sa
talaan sa ubos.

o Mamahimong masulundon sa mga ginasugo sa ginikanan.


o Pirmi magsulti og tinuod.
o Magbundak-bundak kung sugoon.
o Morespeto sa ginikanan ug mga higala.

Mga Buluhaton sa Panimalay nga Angayan Sundon


31.
32.
33.

A B C D 34. Adunay gihatag nga assignment ang imong magtutudlo.


Apan, gihagad ka sa imong higala nga makigdula. Unsa ang angay
nimong buhaton?

A. Mukuyog ko sa akongPage
mga5higala ug dili buhaton ang
assignment.
B. Unahon nako paghimo ang akong mga assignment.
C. Ipatrabaho nako sa akong ate ang akong assignment.
D. Mangopya na lang ko og assignment sa akong classmate.

A B C D 35. Isip tinun-an ug sakop sa pamilya, ang inyong maayong


binuhatan makalipay gayod sa mga ____________.

A. silingan C. ginikanan
B. magtutudlo D. classmate

A B C
36.Ang batang musunod sa mga buluhaton, usa ka batang ________.
D

A. masulundon C. mainantoson
B. kugihan D. tapolan

A B C D 37.Gisugo ni Nanay si Juan nga mopalit sa tindahan. Angay siya nga


_____.

A. musunod sa sugo C. magmog-ot


B. dili musunod D. magbundak-bundak
A B C D 38. Buluhaton ni Ate ang paghugan sa mga plato kada adlaw apan
aduna siyay sakit. Unsa ang imong buhaton?

A. Pasagdan ang mga plato sa lababo.


B. Hugasan nako ang mga plato.
C. Hulaton si Nanay nga maoy manghugas
D. Pugson si Ate nga maoy manghugas.

A B C
39. Humana ka sa imong buluhaton nga paghugas sa mga plato. Nakita
D
nimo ang imong kuya nga wala pay katunga sa pagbubo sa mga tanom.
Unsay angay nimong buhaton?

A. Estoryahon siya.
B. Tan-awon siya.
C. Mutabang ko sa pagbubo sa tanom.
D.Magbsa ra ko og komiks.

A B C D
40. Adunay muabot nga bisita sa inyong panimalay.Si kuya ang
nanlampaso. Si Nanay ang nanilhig. Si ate ang nanarapo sa mga
bintana. Unsa man ang angay nimong buhaton?

A. Mutabang ko sa paglimpyo.
B. Maminaw ko sa radyo.
C. Magbasa ko og magasin.
D. Magatago ko sa ako kwarto.
Page 6