Anda di halaman 1dari 10

Nama: Muhammad Ilham Fathurahman

NIM: KHGC17045
Kelas: 1A
Prodi: S1 Keperawatan
Mata Kuliah: Agama

 Bacaan Wudhu

1. Doa ketika membasuh dua pergelangan tangan:

‫اصيكَ ُك ِل َها‬
ِ ‫ي ِم ْن َم َع‬ ْ َ‫اللَّ ُه َّم احْ ف‬
َّ َ‫ظ َيد‬
Allohummahfidz Yadayya Min Ma'asyika Kulliha

Artinya:

"Ya Allah, peliharalah kedua tanganku daripada melakukan maksiat kepadaMu."

2. Doa ketika berkumur:

َ‫ش ْك ِركَ َو ُحس ِْن ِع َبادَتِك‬ َ ‫اللَّ ُه َّم ا َ ِع ِنِّي‬


ُ ‫علَى ِذ ْك ِركَ َو‬
Allohumma a'inni 'Ala Dzikrika wa Syukrika wahusni 'Ibadatika

Artinya:

"Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat berzikir kepadaMu, dan bersyukur kepadaMu, dan
memperelok ibadah kepadaMu."

3. Doa ketika membasuh hidung:

َ َ‫اَللَّ ُه َّم أ َ ِرحْ ِني َرا ِئ َحة ال َجـنَّة َوا َ ْنت‬


‫عنِِّي َراض‬
Allohumma Arihni Roihatal Jannati wa anta annii rodliin

Artinya:

"Ya Allah, berilah aku penciuman menghirup wangi surga, dan Engaku meridloiku."

4. Doa ketika membasuh muka (setelah membaca niat wudhu dalam hati):

ٌ‫ض ُو ُج ْوهٌ َوتَس َْودُّ ُو ُج ْوه‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم َب ِي‬


ُّ ‫ِّض َوجْ ِهى يَ ْو َم ت َ ْب َي‬
Allohumma bayyid wajhiy yauma tabyadu wujuuh wa taswaddu wujuuh
Artinya:

"Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari dimana putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-
wajah."

5. Doa ketika basuh tangan kanan:

‫سابا ً يَ ِسي ًْرا‬ ِ ‫اَللَّ ُه َّم اَع‬


َ ‫ْطنِى ِكتا َ ِبى بِيَ ِم ْينِى َو َحا ِس ْبنِى ِح‬
Allohumma A'thini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro

Artinya:

"Ya Allah! berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalanku dengan
perhitungan yang mudah."

6. Doa ketika membasuh tangan kiri:

‫ى‬
ْ ‫ظ ْه ِر‬ ِ ‫اَللَّ ُه َّم لَ ت ُ ْع ِطنِى ِكتا َ ِبى ِب ِش َما ِلى َو لَ ِم ْن َو َر‬
َ ‫اء‬

Allohumma Laa Ta'thini Kitabi bisyimali walaa min waro,i dzohri

Artinya:

"Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang."

7. Doa saat mengusap rambut/kepala:

ِ َّ‫علَى الن‬
‫ار‬ َ ‫ي‬
ْ ‫ي َوبَش َِر‬ َ ‫اَللَّ ُه َّم َح ِ ِّر ْم‬
ْ ‫ش ْع ِر‬
Allohumma harrim sya'ri wabasyari 'Alannari.

Artinya:

"Ya Allah, haramkan rambutku dan kulit kepalaku daripada neraka."

8. Doa ketika membasuh dua telinga:

َ ْ‫اَللَّ ُه َّم اجْ َع ْلنِي ِمنَ الَّ ِذيْنَ يَ ْست َِمعُ ْونَ اْلقَ ْو َل فَيَت َّ ِبعُ ْونَ أَح‬
ُ‫سنَه‬
Allohummaj'Alni minalladzina yastami'unal Qoula fayattabi'una ahsanahu

Artinya:

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan yang baik dan
mengikuti sesuatu yang terbaik."
9. Doa saat membasuh kaki kanan:

َ‫صا ِل ِحين‬ َ َ‫اط يَ ْو َم تُث َ ِبِّتُ فِ ْي ِه ا َ ْقد‬


َ ‫ام ِعبَادِكَ ال‬ ِّ ِ ‫علَى‬
ِ ‫الص َر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫اَللَّ ُه َّم ث َ ِب‬
َّ ‫ِّت قدَ َم‬
Allohumma Tsabbit Qodamayya 'Alaas Syirothi yauma tutsabbitu fiihi Aqdama 'ibaadikas
shoolihiin

Artinya:

"Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas titian shirothol mustaqim pada hari dimana kau
tetapkan kaki-kaki orang shaleh."

9. Doa saat membasuh kaki kiri:

َ‫ار يَ ْو َم ت َِز ُّل فِ ْي ِه ا َ ْقدَا ُم ال ُمنَافِ ِق ْينَ َوال ُم ْش ِركِين‬


ِ َّ‫اط فِي الن‬ ِّ ِ ‫علَى‬
ِ ‫الص َر‬ َّ ‫اَللَّ ُه َّم َلت َِز ُّل قدَ َم‬
َ ‫ي‬
Allohumma laa tazillu Qodamayya 'Alaa Syirothi fin naar yauma tazillu fiihi Aqdamul
munaafiqiina wal musyrikiina

Artinya:

"Ya Allah, jangan gelincirkan kedua kakiku di atas titian shirothol mustaqim kedalam neraka
pada hari dimana engkau gelincirkan kaki-kaki orang-orang munafik dan musyrik."

Berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat.

 Bacaan Sholat

Niat shalat menurut sholat yang sedang dikerjakan, misalnya sholat subuh dan sebagainya.

Lalu mengangkat kedua belah tangan serta membaca "ALLAHU AKBAR",

‫اَهللُ ا َ ْك َب ُر‬
Setelah takbiratul ihram kedua belah tangannya disedekapkan pada dada. kemudian membaca
do'a iftitah.

1. Bacaan Do'a Iftitah

ُ ‫اَهللُ ا َ ْك َب ْر َكبِي ًْرا َواْل َح ْمدُ ِلِلِ َك ِشي ًْرا َو‬


ِ َ ‫س ْب َحانَ هللِ بُ ْك َرة ً َوا‬
‫صي َْل‬
Bacaannya: Allahu akbar kabiraa wal-hamdu lillahi katsiiraa wa subhaanallaahi bukrataw wa
ashiilaa.

َ‫َامنَ اْل ُم ْش ِر ِكيْن‬ ِ ‫ت َواْلَ ْر‬


ِ ‫ض َحنِ ْيفًا ٌم ْس ِل ًم َاو َم اَن‬ ِ ‫س َم َوا‬
َّ ‫ط َر ال‬ ْ ‫ي ِللَّذ‬
َ َ‫ِي ف‬ َ ‫اِ ِنِّ ْي َو َّج ْهتُ َوجْ ِه‬
Bacaannya: Innii wajjahtu wajhiya lil-laadzii fatharas-samaawaati wal ardha haniifam muslimaw
wa maa ana minal-musyrikiin.

ِ ‫اي َو َم َما تِ ْي ِ َّلِلِ َربِّ ِ اْلعَالَ ِميْنَ َلش َِريْكَ لَهُ َوبِذَ لِكَ ا ُ ِم ْر تُ َوا َن‬
َ‫َامن‬ ُ ُ‫ص َل تِ ْي َون‬
َ َ‫س ِك ْي َو َمحْ ي‬ َ ‫ا َِّن‬
َ‫اْل ُم ْس ِل ِميْن‬
Bacaannya: Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillaahi rabbil -'aalamiin. Laa
syariikalahu wa bi dzaalika umirtu wa ana minal -muslimiin.

Artinya :

"Allah Maha Besar lagi Sempurna Kebesaran-Nya, segala puji bagi-Nya dan Maha Suci Allah
sepanjang pagi dan sore. Kuhadapkan muka hatiku kepada Dzat yang menciptakan langit dan
bumi dengan keadaan lurus dan menyerahkan diri dan aku bukanlah dari golongan kaum
musyirikin. Sesungguhnya shalatku, ibadatku, hidupku dan matiku semata hanya untuk Allah,
Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya dan dengan itu aku diperintahkan untuk
tidak menyekutukan-Nya. Dan aku dari golongan orang muslimin."

 Do'a Iftitah Yang Lain

Boleh juga membaca do'a iftitah dengan do'a sebagai berikut:

َ ‫ب اَللَّ ُه َّم نَ ِقِّنِ ْي ِمنَ ا ْل َخ‬


‫طايَا‬ ِ ‫ق َو ْال َم ْغ ِر‬
ِ ‫ع ْدتَ بَيْنَ ْال َم ْش ِر‬
َ ‫اي َك َما بَا‬ َ ‫اللَّ ُه َّم بَا ِع ْد بَ ْينِ ْي َوبَيْنَ َخ‬
َ َ‫طاي‬
‫اء َوالث َّ ْلجِ َو ْالبَ َر ِد‬
ِ ‫اي ِب ْال َم‬ َ ‫ض ِمنَ الدَّن َِس اللَّ ُه َّم ا ْغس ِْل َخ‬
َ َ‫طاي‬ ُ َ‫ب األ َ ْبي‬
ُ ‫َك َما يُنَقَّى الث َّ ْو‬
Bacaannya: Allaahumma baa'id bainii wa baina khathaayaaya kamaa baa'adta bainal-masyriqi
wal-maghrib. Allaahumma naqqinii min khathaayaaya kamaa yunaqqats-tsaubul -abyadhu
minad-danas. Allaahummaghsilnii min khathaayaaya bil-maa'i wats-tsalji wal-barad.

Artinya :

"Ya Allah, jauhkanlah aku daripada kesalahan dan dosa sejauh antara jarak timur dan barat. Ya
Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan dosa bagaikan bersihnya kain putih dari
kotoran. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku dengan air, dan air salju yang sejuk.

2. Surat Al-Fatihah

Selesai membaca do'a iftitah, kemudian membaca surat Fatihah sebagai berikut:
‫الر ِحي ِْم‬
َّ ‫من‬
ِ ْ‫الرح‬
َّ ِ‫بِس ِْم هللا‬
َ ‫ص َرا‬
,‫ط ال ُمست َ ِقي َْم‬ ِّ ِ ‫ اِ ْه ِدنَا ال‬,‫ إِيَّاكَ نَ ْعبُدُ َوإِيَّاكَ نَ ْست َ ِعي ُْن‬,‫ َما ِل ِك يَ ْو ِم ال ِدِّي ِْن‬,‫الر ِحي ِْم‬
َّ ‫ـن‬ َّ , َ‫ْال َح ْمدُ هللِ َربِّ ِ ْالعَالَ ِميْن‬
ِ ‫الرحْ َم‬
َ‫ ِآميْن‬. َ‫علَ ْي ِه ْم َولَ الض َِّالِّيْن‬َ ‫ب‬ِ ‫ض ْو‬ ُ ‫غي ِْر ال َم ْغ‬ َ َ‫ط الَّذِينَ أ َ ْن َع ْمت‬
َ ,‫علَي ِه ْم‬ َ ‫ص َرا‬ ِ
Bacaannya:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Al-hamdu lillaahi rabbil-'aalamiin

Ar-rahmaanir-rahiim

Maaliki yaumid-diin

Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin

Ihdinash-shiraatal-mustaqiim

Shiraatal-ladziina an'amta 'alaihim

Ghairil-maghdhuubi 'alaihimwa ladh-dhaalliin

Aamiin

Artinya :

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam

Yang Pengasih dan Penyayang

Yang menguasai hari kemudian

Pada-Mulah aku mengabdi dan kepada-Mulah aku meminta pertolongan

Tunjukilah kami ke jalan yang lurus

Bagaikan jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat

Bukan jalan mereka yang pernah Engkau murkai, atau jalannya orang-orang yang sesat.

3. Surat-Surat Pendek Dan Mudah Dihafal:

Selesai membaca fatihah dalam raka'at yang pertama dan kedua bagi orang yang shalat sendirian
atau imam, diisunahkan membaca surat attau ayat Al-Qur'an.
Surat-surat yang dibaca dalam shalat antara lain:

Surat An-Nas

‫الر ِحي ِْم‬


َّ ‫الرحْ م ِن‬
َّ ِ‫بِس ِْم هللا‬
َ‫ ِمن‬,‫اس‬ ِ َّ‫ُور الن‬ِ ‫صد‬ُ ‫س فِي‬ ِ َّ‫ْواس ْال َخن‬
ُ ‫ الَّذِي ي َُو ْس ِو‬,‫اس‬ ِ ‫ ِم ْن ش ِ َِّر ْال َوس‬,‫اس‬
ِ َّ‫ إِل ِه الن‬,‫اس‬
ِ َّ‫ َم ِل ِك الن‬,‫اس‬ ُ َ ‫قُ ْل أ‬
ِ َّ‫عوذُ بِ َربِّ ِ الن‬
‫اس‬ِ َّ‫ْال ِجنَّ ِة َوالن‬
Bacaannya:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Qul a'uudzu bi rabbin-naas

Malikin-naas

Ilaahin-naas

Min Syarril-waswaasil-khannaas

Alladzii yuwaswisu fii shuduurin-naas

Minal-jinnati wan-naas.

Artinya :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. "Katakanlah (hai Muhammad)!
Aku mohon perlindungan pada Tuhannya manusia. Yang menguasai manusia (yang menjadi)
Tuhan manusia.

Mohon Perlindungan daripada kejahatan was-was (pengganggu hati) yang menggoda. Ialah hati
yang menggoncangkan hati manusia. Baik dari jenis jin dan manusia."

Surat Al-Ikhlas

‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الرحْ َم ِن‬
َّ ِ‫ِبس ِْم هللا‬
ٌ‫ َولَ ْم يَ ُكن لَّ ۥهُ ُكفُ ًوا أ َ َحد‬,ْ‫ َل ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَد‬,ُ‫ص َمد‬
َّ ‫ ٱهللُ ٱل‬,ٌ‫قُ ْل ُه َو ٱهللُ أ َ َحد‬
Bacaannya:

Bismillaahir-rahmaanir-rahiim

Qul huwallaahu ahad

Allahush-shamad
Lam yalid wa lam yuulad

wa lam yakul lahuu kufuwan ahad

Artinya :

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

"Katakanlah (hai Muhammad)! Allah itu Esa.

Allah tempat meminta.

Tiada Ia beranak dan tiada pula Ia dilahirkan.

Dan tak ada bagi-Nya seorang pun yang menyerupai-Nya."

Dan tak ada bagi-Nya seorang pun yang menyerupai-Nya."

4. Rukuk

Selesai membaca surat, lalu mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca
"Allahu Akbar", terus badannya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan
antara punggung dan kepala supaya rata.

Setelah cukup sempurna bacalah tasbih sebagai berikut:

‫ي اْل َع ِظي ِْم َو ِب َح ْم ِد ِه‬


َ ِّ‫س ْب َحانَ َر ِب‬
ُ
Bacaannya: Subhaana rabbiyal-'adhiimii wa bi hamdih. 3 kali

Artinya :

"Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung serta memujilah aku kepada-Nya."

5. I'tidal

Selesai rukuk, terus bangkitlah tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga,
seraya membaca sebagai berikut:

ُ‫س ِم َع هللاُ ِل َم ْن َح ِمدَه‬


َ
Bacaannya: Sami'allaahu li man hamidah.

Artinya :

"Allah mendengar orang yang memuji-Nya."

Pada waktu berdiri tegak (i'tidal) terus membaca:


ِ ‫ت َو ِم ْل ُءاْلَ ْر‬
ْ ‫ض َو ِم ْل ُء َما ِشعْتَ ِم ْن ش‬
ُ‫َيء بَ ْعد‬ َّ ‫َربَّنَا لَكَ اْل َح ْمدُ ِم ْل ُءال‬
ِ ‫س َم َوا‬
Bacaannya: Rabbanaa lakal-hamdu mil'us-samaawaati wa mill-ul-ardhi wa mil'u maa syita min
syai'in ba'du.

Artinya :

"Ya Allah tuhan kami! Bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh barang Kau
kehendaki sesudah itu."

6. Sujud.

Setelah i'tidal terus sujud (tersungkar ke bumi) dengan meletakkan dahi ke bumi dan ketika turun
seraya membaca "Allaahu Akbar", dan setelah sujud membaca tasbih sebagai berikut:

‫ي اْلَ ْعلَى َو ِب َح ْم ِد ِه‬


َ ِّ‫س ْب َحانَ َر ِب‬
ُ
Bacaannya: Subhaana rabbiyal-a'laa wa bi hamdih. 3 kali

Artinya :

"Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepada-Nya."

Duduk Antara Dua Sujud:

Setelah sujud kemudian duduk serta membaca "Allaahu Akbar" dan setelah duduk membaca :

‫عنِِّ ْى‬
َ ‫ْف‬ َ ‫ار ُز ْقنِ ْى َوا ْه ِد نِ ْى َو‬
ُ ‫عا فِنِ ْى َواع‬ ْ ‫ارفَ ْعنِى َو‬ ْ ‫َربِّ ِ ا ْغ ِف ْر ِلى َو‬
ْ ‫ار َح ْمنِ ْى َواجْ ب ُْرنِ ْى َو‬
Bacaannya: Rabbighfirlii warhamnii wajburnii warfa'nii warzuqnii wahdinii wa 'aafinii wa'fu
'annii.

Artinya :

"Ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku dan cukupkanlah segala kekuranganku dan
angkatlah derajatku dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk da berilah kesehatan
kepadaku dan berilah ampunan kepadaku."

7. Sujud Kedua:

Sujud kedua, ketiga dan keempat dikerjakan seperti pada waktu sujud pertama, baik caranya
maupun bacaannya.
8. Duduk Tasyahud / Tahiyat Awal:

Pada raka'at kedua, kalau shalat kita tiga raka'at atau empat raka'at, maka pada raka'at kedua ini
kita duduk untuk membaca tasyahud / tahiyat awal, dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak
kaki kiri diduduki.

9. Bacaan Tasyahud / Tahiyat Awal

ِ‫علَى ِعبَا ِد هللا‬ َ ‫علَ ْينَا َو‬َ ‫سلَ ُم‬َّ ‫ي َو َرحْ َمةُ هللاِ َوبَ َر َكاتُهُ اَل‬ ُّ ‫علَيْكَ أَيُّ َها النَّ ِب‬
َ ‫سلَ ُم‬ َّ ُ ‫صلَ َوات‬
َّ ‫الط ِيِّبَاتُ ِ َّلِلِ اَل‬ َ َ‫آلت َّ ِحيَّاتُ اْل ُمب‬
َّ ‫اركَاتُ ال‬
‫س ِيِّ ِد نَا ُم َح َّمد‬
َ ‫ع َل‬َ ‫ص ِِّل‬ َ ‫َّللاِ اَللَّ ُه َّم‬
َّ ‫س ْو ُل‬ َ ‫صا ِل ِحيْنَ أ َ ْش َهدُ أ َ ْن لَ إِلَـهَ إِلَّ هللاُ َوأ َ ْش َهدُ أ َ َّن ُم َح َّمد‬
ُ ‫ًار‬ َّ ‫ال‬
Bacaannya:

At-tahiyyatuul-mubaarakaatush-shalawaatuth-thayyibaatu lillaah.

As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu 'alainaa wa


'alaa 'ibaadillaahish-shaalihiin.

Asyhadu an laa ilaaha illallaah, wa ayhadu anna Muhammadar Rasulullaah.

Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad.

Artinya :

"Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah.

Salam, rahmat dan berkah-Nya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi (Muhammad).

Salam (keselamatan) semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah.

Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Ya Allah! Limpahilah rahmat kepada Nabi Muhammad.

10. Tasyahud Akhir

Bacaan tasyahud akhir / tahiyat akhir ialah tahiyat awal yang ditambah dengan shalawat atas
Nabi Muhammad, dan lafazhnya sebagai berikut :

َ ‫علَى آ ِل‬
‫س ِيِّ ِد نَا ُم َح َّمد‬ َ ‫َو‬
Bacaannya: Wa 'alaa aali sayyidinaa Muhammad

Artinya :

"Ya Allah! Limpahilah rahmat atas keluarga Nabi Muhammad."


11.Pada tahiyat akhir disunahkan membaca shalawat Ibrahimiyah .
‫علَى آ ِل س ِيِّ ِد نَا ُم َح َّمد‬ َ ‫علَى س ِيِّ ِد نَا ُم َح َّمد َو‬ َ ‫ار ِِ ْك‬ َّ ‫علَى آ ِل‬
ِ َ‫سيِ ِد نَآ إِب َْرا ِهي َْم َو ب‬ َ َ‫صلَّيْت‬
َ ‫علَى سيِ ِد نَآ إب َْرا ِهي َْم َو‬ َ ‫َك َما‬
ٌ‫س ِيِّ ِد نَاإِب َْرا ِهي َْم فى اْل َعالَ ِميْنَ إِنَّكَ َح ِم ْيدٌ َم ِج ْيد‬
َ ‫علَى آ ِل‬َ ‫ِيَِ َم َو‬ ْ ‫علَى س ِيِّ ِد نَا إب َْراه‬ َ َ‫ار ْكت‬ َ ‫َك َما َب‬
Bacaannya:

Kamaa shallaita 'alaa sayyidinaa Ibrahiim wa 'alaa aali sayyidinaa Ibrahiim wa baarik 'alaa
sayyidinaa Muhammad wa 'alaa aali sayyidinaa Muhammad. Kamaa baarakta 'alaa sayyidinaa
Ibrahiim wa 'alaa aali sayyidinaa Ibrahiim fil-'aalamiina innaka hamiidum majiid.

Artinya :

"Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.

Dan limpahilah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau
memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya.

Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia

12. Salam:

Selesai tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri dengan membaca :

ِ‫علَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُ هللا‬


َ ‫س َل ُم‬
َّ ‫اَل‬
Bacaannya:

As-salaamu 'alaikum wa rahmatullaah.

Artinya :

"Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian..