Anda di halaman 1dari 13

SEMINARIO TEOLÓGICO PRESBITERIANO

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ GUZMÁN

ESTUDIO CONTEXTUAL
EXÉGESIS DE HECHOS (HECHOS 2:1-13)

ALUMNO: ELIUD MADRID

ASIGNATURA : EXÉGESIS DE HECHOS

DOCENTE: CARLOS MUÑOZ


Delimitación de la perícopa

Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.
2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον
τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ
πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.
5 Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ
τὸν οὐρανόν.
6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ
ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.
7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;
8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;
9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ
Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ
ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι,
11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.
12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· τί θέλει τοῦτο εἶναι;
13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν. 1

- La perícopa seleccionada comprende desde los versículos 1-13. Esto porque desde el
capítulo 1 de Hechos, el autor está informando sobre otros acontecimientos. De
hecho, el espacio, los personajes y la situación o tema es completamente distinto,
por lo que realizar el “corte” inicial del texto en el verso 1 del capítulo 2 de Hechos
es algo evidente.

1
Holmes, M. W. (2010). The Greek New Testament: SBL Edition (Hch 2.13). Lexham Press.
El autor en su narración desde el versículo 1, comienza hablándonos sobre un
acontecimiento nuevo, en un lugar completamente distinto al capítulo 1 y en otra
situación o tema. La consecución de este tema se extiende claramente hasta el
versículo 13 del capítulo 2 de Hechos, puesto que se mantiene el lugar, los personajes
y la situación. Sin embargo es en el versículo 14, donde el autor nos relata otra
situación, donde en este caso el Apóstol Pedro se dirige hacia otro público ahora
interpretando el reciente acontecimiento, lo cual claramente es un cambio de
narración.
En resumen, en el capítulo 2 de Hechos nos encontramos con; 1- Un grupo
determinado de personas reunidas esperando una promesa. 2- Sucede un hecho
extraordinario, el cual es el estruendo, el viento y las lenguas de fuego. 3- Se
establece una señal, el cual es hablar en lenguas. 4- Se incluye público externo al
primer grupo. 5- Este grupo externo se maravilla del acontecimiento. Tenemos a la
naciente Iglesia como primer personaje, luego el Espíritu Santo mismo viniendo y
posteriormente las personas externas comentando el acontecimiento.
Estos personajes y situación nos delimitan la perícopa. Es por ello que el corte inicial
es desde el versículo 1 extendiéndose hasta el versículo 13.
Contexto literario del pasaje

Contexto próximo

Como ya hemos indicado anteriormente, el libro de los Hechos fue escrito entre el año 62
d.C. y el 64 d.C. Por lo que es importante comprender el contexto del imperio romano y más
específicamente Roma entre ese rango de años, puesto que después del 19 de Julio del año
64, se provoca el gran incendio en Roma, lo que desata una feroz persecución contra los
cristianos, indicados como culpables del incendio por Nerón.2

Cuando Lucas escribió sus dos tomos (60–85 d. de J.C. en Roma), el cristianismo ya se hallaba
establecido en un mundo más extenso, y se estaba convirtiendo en una gran comunidad
gentil (llevando a cabo la Gran Comisión, Luc. 24:36–49). La tarea de Lucas no fue tanto la de
instar a que Cristo fuera predicado a los gentiles, pues eso se estaba haciendo, sino la de
justificar ese hecho y apoyar esa misión. En sus dos escritos él trazó la historia del
cristianismo: un movimiento dentro del judaísmo que llegó a ser una familia mundial. El
cruzar las fronteras geográficas había sido fácil. En pocos años el cristianismo se había
extendido a lo largo y a lo ancho; por lo menos al norte, al sur y al oeste.3

Hasta el año 62 existían al menos siete Iglesias en territorio del Imperio Romano, esto lo
podemos comprobar por los datos encontrados en las cartas que escribe el Apóstol Pablo a
dichas Iglesias; Galacia 49-51 d.C. (Gálatas 2:1-14), Tesalónica 52 d.C. (Hechos 18:1-17),
Corinto 54-55 d.C. (Hechos 19:1-41), Roma 56 d.C. (Hechos 20:1-38), Colosas- Éfeso- Filipo
61 d.C. (Hechos 28:30-31), sin embargo el libro de Hechos como algunas epístolas nos hablan
de otras Iglesias esparcidas también en el Imperio. Aparentemente el contexto en que se
escribió el libro de Hechos, es un momento histórico donde el cristianismo avanzó de forma
exponencial, entonces es el momento de preguntarnos algo; si el Imperio Romano aún no
ejercía persecución de los cristianos ¿entonces quiénes eran por perseguidores en ese
entonces? Lucas acusa a las autoridades judías de Judea y las otras provincias de ser los

2
Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (pp. 25–26). Grand Rapids,
MI: Libros Desafío.
3
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario
bı́blico mundo hispano Hechos (1. ed., p. 30). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
principales responsables de esa situación. Fue la clase dirigente sumo sacerdotal de Jerusalén
la que llevó a Jesús ante Pilato y, una generación más tarde, la que llevó a Pablo ante Félix y
Festo; y las comunidades judías locales, que se negaban a aceptar el mensaje de salvación y
se irritaban cuando lo aceptaban sus vecinos gentiles, fomentaron la mayor parte de los
disturbios que se produjeron cuando se introdujo el evangelio en las provincias romanas.4
Hay dos ocasiones en Hechos en que un ataque contra los misioneros cristianos vino de
gentiles, y en ambas la razón era una amenaza real o imaginaria a intereses de propiedad:
en Filipos (Hechos 16:16–21) y en Éfeso (Hechos 19:23–27).

Además de la persecución debemos destacar un hecho anterior al año 62 d.C. El cuál es la


hambruna que azota a parte del Imperio Romano. La hambruna tuvo lugar en la segunda
mitad de la quinta década, por el 46 d.C. En aquel año, la Reina Madre Elena de Adiabene
(un estado al este del río Tigris en la antigua Asiria) y su hijo, el rey Izates, ambos convertidos
al judaísmo, vinieron a Jerusalén. Al ser informados de la severa hambruna que había en
aquella ciudad, compraron trigo de Egipto e higos de Chipre para los hambrientos habitantes
de Jerusalén.29 También los cristianos en Antioquía demostraron su preocupado amor por
los hermanos creyentes de la iglesia madre en Jerusalén, comisionando a Bernabé y a Saulo
(Pablo) para llevarles ayuda (11:29–30).5 Este hecho repercute en el escrito de Lucas y es
necesario para el contexto espacio/temporal que abarca el libro de Hechos.

Finalmente, es importante destacar la excelente conectividad con la que contaba el Imperio


Romano, ya que esto nos ayuda a entender por qué Pablo quiere llegar hasta España y en
ese viaje, de camino pensaba ir a visitar a la Iglesia en Roma (Romanos 15:23-28). Esto nos
puede dar ciertas luces del avance progresivo del cristianismo en la geografía del Imperio.

4
Bruce, F. F. (2007). Hechos de los Apóstoles: Introducción, comentarios y notas (pp. 30–31). Grand
Rapids, MI: Libros Desafio.
29
Véase especialmente a Josefo Antigüedades 3.15.3 [320]; 20.2.5 [51–52]; 20.5.2 [101]; y
consúltese de Suetonio Claudio 18:2; de Tácito, Anales 12:43; de Dio Casio, Historia romana 60:11;
y de Eusebio, Historia eclesiástica 2.8.
5
Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (p. 16). Grand Rapids, MI:
Libros Desafío.
En este mapa se presentan las vías marítimas y terrestres con las que contaba el Imperio
Romano, siguiendo estas rutas “fácilmente” Pablo podría llegar a España.

En definitiva, cuando Lucas escribió el libro de los Hechos, los elementos del contexto que
influencian el escrito de Lucas son:

1- Que el cristianismo ya se hallaba establecido, con Iglesias fuertes.


2- La persecución judía.
3- La hambruna del año 42 d.C.
4- Y la conectividad de las vías marítimas y terrestres del Imperio.
Contexto remoto (Hechos 2:1-13)

Los estudiosos están de acuerdo en que en la cronología de Hechos la fiesta de Pentecostés


del año 30 d.C. fue celebrada la última semana de mayo.1236 La palabra Pentecostés deriva
de una palabra griega que significa “quincuagésimo”. Los judíos celebraban Pentecostés
como la Fiesta de las Semanas el quincuagésimo día después de la Pascua (Lv. 23:15–16; Dt.
16:9–12). También se le llamaba la Fiesta de la Cosecha (Ex. 23:16). Los judíos consideraban
Pentecostés el festival de la cosecha, tiempo en que presentaban los primeros frutos de la
cosecha de trigo (Nm. 28:26).7

Es importante señalar también que entre la Pascua y Pentecostés hay dos fiestas más, siendo
la Pascua el inicio y Pentecostés la finalización, constituyendo así un total de cuatro fiestas
que conforman una sola unidad (Pascua, Fiestas de los panes sin levadura, Fiesta de las
primicias y Fiesta de la ofrenda mecida).

La Pascua: Servía para recordar al pueblo su liberación de la esclavitud egipcia, efectuada por
la potente mano de Jehová su Dios.8

Fiesta de los panes sin levadura: El pan ordinario contenía levadura, y cada día apartaban un
pedazo de él para emplearlo como ingrediente en el pan del día siguiente. Entonces, el pan
de cada día dependía del que había quedado el día anterior. Cuando salieran de Egipto, Dios
deseaba que olvidaran su dependencia de esa nación9

123
Véase W. Ralph Thompson, “Cronology of the New Testament”, ZPEB, vol. 1, p. 821. Consúltese
también a Harold W. Hoehner, Chronological Aspects of the Life of Christ (Grand Rapids:
Zondervan, 1976), p. 143.
6
Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (p. 79). Grand Rapids, MI:
Libros Desafío.
7
Kistemaker, S. J. (2007). Comentario al Nuevo Testamento: Hechos (p. 79). Grand Rapids, MI:
Libros Desafío.
8
Porter, R. (1989). Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (p. 20). Puebla, Pue., México:
Ediciones Las Américas, A. C.
9
Porter, R. (1989). Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (p. 20). Puebla, Pue., México:
Ediciones Las Américas, A. C.
Fiesta de las primicias: Las primicias daban testimonio público de que todo lo que iban a
recibir de su cosecha venía de Dios, y por lo tanto, le pertenecía10

Fiesta de la ofrenda mecida o de las semanas o Pentecostés: Esta fiesta venía después de la
cosecha. Al terminar de recoger los frutos eran atados y presentados a Dios (Levítico 23:15–
22)11

En cuanto la representación de las “Lenguas de fuego” sobre quienes reciben el Espíritu


Santo es importante considerar que; el fuego representaba la presencia de Dios. Y quizá las
lenguas como de fuego son aquí de modo similar una representación de esa presencia para
los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo.12 También se nos indica en el pasaje que
quienes recibieron el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, presumiblemente podemos
afirmar que estas lenguas eran de índole “terrenas” puesto que las personas de otras
naciones entendían lo que este grupo de cristianos decían por el derramamiento del Espíritu
Santo (versículos 6- 8 y 11).

Los distintos grupos de judíos que se encontraban presentes en ese punto de la historia eran
ocho: Los fariseos, saduceos, zelotes, esenios, herodianos, galileos, samaritanos y de la
diáspora. Es importante identificar estos grupos, puesto que inmediatamente después de la
venida del Espíritu Santo, Pedro se levanta y predica. Es muy probable que muchos miembros
de estos grupos escucharon la predicación de Pedro o también presenciaron todo lo
acontecido.

Después de que los primeros cristianos reciben el Espíritu Santo, y Pedro realiza su
predicación. Se nos relata que “perseveraban unánimes cada día en el Templo” (Versículo
46), debemos recordar que hasta ese entonces, el Templo aún estaba intacto, ya que en el

10
Porter, R. (1989). Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (p. 21). Puebla, Pue., México:
Ediciones Las Américas, A. C.
11
Porter, R. (1989). Estudios Bı́blicos ELA: Un pueblo nuevo (Hechos) (p. 21). Puebla, Pue., México:
Ediciones Las Américas, A. C.
12
Carson, D. A., France, R. T., Motyer, J. A., & Wenham, G. J. (2000). Nuevo comentario Bı́blico:
Siglo veintiuno (electronic ed., Hch 2.3). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas.
año 70 d.C. es destruido por Tito. El Templo Era hermoso y tan lujoso que despertó la
admiración de todos. Abarcaba un área extensa con un complejo de edificios que aun los
discípulos de Jesús no cesaban de admirar al verlo construir. Se practicaban sacrificios y se
celebraban fiestas. Era un lugar tumultuoso de reunión donde nunca cesaba de subir el humo
de los sacrificios. El imperio vigilaba todos los movimientos desde la torre Antonia (Hch.
21:31).13

Contexto remoto ampliado

Hechos 2:1-4 (La prueba de Pentecostés)

En los rollos del Mar Muerto (MM), Pentecostés se celebraba como una fiesta de renovación
del Pacto. Luego en el versículo 2; se nos habla de “un viento”, Dios en todas partes utilizó el
viento para representar al Espíritu Santo (relación con Eze 37). En el versículo 3; Dios derrama
su gloria en cada tabernáculo en el que decidía morar antes del exilio (Ex 40:34, 35; 1 Rey
8:10, 11). Y en el versículo 4; Lucas no presenta este lenguaje como incoherente sino como
una adoración en lenguas que ellos no conocían, y señala un antecedente del AT. En el don
de profecía Joel 2, este es el cumplimiento del mensaje acerca del Espíritu de profecía, quizá
por medio del argumento QAL VAHOMER judío (del menor al mayor).14

Hechos 2:5-13 (Las naciones de Pentecostés)

Según lo relatado por Lucas, el punto de encuentro son los patios del templo. Si los discípulos
se seguían reuniendo en el “aposento alto” del 1:13, estarían cerca del templo; solo se han
encontrado grandes aposentos altos en la Ciudad Alta de Jerusalén, cerca del templo.

Versículo 5; Los judíos de Roma y Patria se reunirían para las tres fiestas principales para las
fiestas. Según Josefo, la fiesta de Pentecostés a pesar de no ser tan “popular” de todas
maneras era muy concurrida. Versículo 6-8; los judíos de Patria conocían el arameo; los del
imperio romano, el griego. Pero muchos también estaban familiarizados con las lenguas

13
Yoccou, R. C. (1992). Comentario bı́blico del continente nuevo: Hechos I (p. 15). Miami, FL:
Editorial Unilit.
14
Keener, Graig S. (2003). Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. (p. 324). El Paso,
Texas: Editorial Mundo Hispano.
locales que se hablaban en el área. Versículo 9-11; El Espiritu ya había llevado a la Iglesia a
una diversidad de culturas. Es muy probable la propuesta de que Lucas haya actualizado
simplemente los nombres de las naciones en la tabla de naciones (Gén. 10). Aquellas
naciones fueron esparcidas después de la Torre de Babel. Versículo 12-13; Filón, un escritor
judío que estaba plenamente en contacto con las ideas griegas, escribió acerca de la
“intoxicación divina” más que cualquier otro escritor existente. Así, a veces les parecía a los
extranjeros que las experiencias de lo trascendente eran un éxtasis similar a la embriaguez.
15Esto habría sido una acusación grave, puesto que en los cultos dionisiacos se propiciaba la
embriaguez para realizar distintas prácticas de tipo sexual e invocaciones de magia. 16

Uso del texto en otras partes de la Escritura

Hay varias referencias en el Nuevo Testamento en cuanto el Pentecostés de Hechos 2. La


primera de ellas la encontramos antes de que suceda el hecho, en forma de anuncio y
promesa por parte de Jesús en Juan 16:7-13 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo
me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo
enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado,
por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio,
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que
deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo
que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.17 Y también encontramos otra
referencia anterior al hecho del Pentecostés por parte de Jesús también en Hechos 1:4-5 Y
estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del

15
Keener, Graig S. (2003). Comentario del contexto cultural de la Biblia, Nuevo Testamento. (p. 324-325). El
Paso, Texas: Editorial Mundo Hispano.
16
Blázquez Martínez, J.M. (1973) "El edicto sobre las bacanales del año 186 antes de
Cristo". Jano nº 63 pp. 105-108
17
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Jn 16.7–13). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas.
Padre la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros
seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.18

Relación entre el texto y lo restante de las Escrituras

Es probable que el hecho de Pentecostés en Los Hechos haya sido coloreado en su


presentación literaria con el trasfondo de las teofanías del Sinaí y quizá también con la
confusión de lenguas en Babel. 19

Otra relación que es directa, se encuentra en Joel 2, de hecho el Apóstol Pedro, interpreta el
acontecimiento de Pentecostés de Hechos 2, como un cumplimiento de esta profecía
(Hechos 2:16-21).

Y finalmente una de las relaciones más importantes que podemos encontrar, es que
justamente la venida del Espíritu Santo ocurre durante la fiesta judía de Pentecostés, fiesta
posterior a la Pascua ([50 días] muerte y resurrección del Señor Jesús). En esta fiesta se
entregaban las primicias de la cosecha al Señor. Evidentemente estas primicias están
representados en los primeros cristianos en recibir el Espíritu Santo, dando inicio a la era de
la Iglesia, y además identificándola con el Espíritu Santo.

Importancia del texto para la comprensión de las Escrituras

Primeramente Hechos 2 es un acontecimiento histórico, que marca un punto de partida en


la naciente Iglesia de Cristo. Capacitando a hombres y mujeres para llevar adelante la misión.

Es fundamental entender este acontecimiento en su carácter histórico, puesto que no


necesitamos pedir otro Pentecostés, ya que el Espíritu Santo está con nosotros de forma real,
efectiva y concreta. Esto nos redirige la mirada en como el Espíritu Santo reúne y conduce a
la Iglesia de Cristo.

18
Reina Valera Revisada (1960). (1998). (Hch 1.4–5). Miami: Sociedades Bı ́blicas Unidas.
19
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. . (1993–). Comentario
bı́blico mundo hispano Hechos (1. ed., p. 54). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano.
Además, este acontecimiento histórico era necesario porque había una promesa de parte de
Dios desde los tiempos antiguos (Joel 2), de que su Santo Espíritu sería derramado sobre toda
carne, sobre un pueblo y no sobre ciertas personas específicas, como lo era con los profetas.
Sobre esta misma línea, el Señor Jesús también hace esta promesa de enviar un Consolador
para acompañar y dirigir su Iglesia. Hechos 2 una síntesis del cumplimiento de todas las
promesas de Dios y es así que debe ser visto.

Estructura del texto

Primera parte

Hechos 2:1-4  Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ
τὸ αὐτό.
2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον
τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι
3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,
4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ
πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.

Segunda parte
Hechos 2:5-11  5 Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ
παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν.
6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ
ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.

11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις
γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.

Tercera parte
Hechos 2:12-13  7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες· οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ
λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;
8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ᾗ ἐγεννήθημεν;
9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ
Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,
10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ
ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι,
12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες· τί θέλει τοῦτο εἶναι;
13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.