Anda di halaman 1dari 5

1.

Ayat qursi (di Baca 1x diwaktu Pagi dan Sore):

‫الر ِج ِيم‬
‫ان ه‬ َ ‫ش ْي‬
ِ ‫ط‬ ‫اَّلل ِمنَ ال ه‬ ُ َ‫أ‬
ِ ‫عوذُ ِب ه‬
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

‫ لَهُ َما ِفي‬،‫ الَ تَأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ ن َْو ٌم‬،‫ي ْالقَيُّو ُم‬ ُّ ‫َّللاُ الَ ِإلَهَ ِإاله ُه َو ْال َح‬
‫ه‬
‫ َي ْعلَ ُم َما‬،‫ َم ْن َذا الهذِي َي ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِاله ِبإ ِ ْذنِ ِه‬،‫ض‬ ِ ‫ت َو َما فِي ْاْل َ ْر‬ ِ ‫س َم َاوا‬ ‫ال ه‬
‫ َو ِس َع‬،‫ش ْيءٍ ِم ْن ِع ْل ِم ِه ِإاله ِب َما شَا َء‬ َ ِ‫طونَ ب‬ ُ ‫ َو َال يُ ِحي‬،‫َبيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم‬
‫ي ْالعَ ِظي ُم‬ُّ ‫ َو ُه َو ْالعَ ِل‬،‫ظ ُه َما‬ ُ ‫ َو َال يَئُو ُدهُ ِح ْف‬،‫ض‬ َ ‫ت َو ْاْل َ ْر‬ ِ ‫س َم َاوا‬‫ُك ْر ِسيُّهُ ال ه‬
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang
dapat memberi syafa’at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di
belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi
Maha besar.” (QS. Al Baqarah: 255) (HR. Al-Hakim)

2. Setelah itu membaca surat Al-ikhlas 1-4, Al-Falaq 1-5, An-Naas 1-6. (di baca masing-masing 3x diwaktu
Pagi dan Sore). (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

3. Kemudian membaca :
(Dibaca 1 x diwaktu Pagi)

،ُ‫ الَ ِإلَـهَ ِإاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ ش َِري َْك لَه‬،ِ‫ َو ْال َح ْم ُد ِ هَّلل‬،ِ‫صبَ َح ْال ُم ْلكُ ِ هَّلل‬
ْ َ ‫صبَ ْحنَا َوأ‬ْ َ‫أ‬
‫ب أ َ ْسأَلُ َك َخي َْر َما فِ ْي‬ِ ‫ َر‬.‫َيءٍ قَ ِدي ُْر‬ْ ‫لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِل ش‬
‫ع ْوذُ ِب َك ِم ْن ش َِر َما ِف ْي َه َذا ْاليَ ْو ِم َوش َِر َما‬ ُ َ ‫ َوأ‬،ُ‫َه َذا ْاليَ ْو ِم َو َخي َْر َما َب ْع َده‬
‫ب‬ٍ ‫ع َذا‬ َ ‫ع ْوذُ ِب َك ِم ْن‬ ِ ‫ َر‬،‫س ْو ِء ْال ِك َب ِر‬
ُ َ‫ب أ‬ ُ ‫س ِل َو‬ َ ‫ع ْوذُ ِب َك ِمنَ ْال َك‬ ُ َ‫ب أ‬
ِ ‫ َر‬،ُ‫َب ْع َده‬
.‫ب فِي ْالقَب ِْر‬ ٍ ‫ار َو َع َذا‬ ِ ‫فِي النه‬
“Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang
berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagiNya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-lah
Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Ya Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Ya Rabbku, aku
berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari
siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.” (HR. Muslim)

(Dibaca 1 x diwaktu Sore)

ُ‫ لَه‬،ُ‫يك لَه‬ َ ‫ َال إِلَهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ ش َِر‬،ِ‫ َو ْال َح ْم ُد هلل‬،ِ‫سى ْال ُم ْلكُ هلل‬ َ ‫س ْينَا َوأ َ ْم‬
َ ‫أ َ ْم‬
‫ب أ َ ْسأَلُ َك َخي َْر َما فِي َه ِذ ِه‬ ِ ‫ َر‬،‫ِير‬ ٌ ‫َيءٍ قَد‬ ْ ‫ َو ُه َو َعلَى ُك ِل ش‬،ُ‫ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد‬
‫عوذُ ِب َك ِم ْن ش َِر َما فِي َه ِذ ِه الله ْيلَ ِة َوش َِر َما‬ ُ َ ‫ َوأ‬،‫الله ْيلَ ِة َو َخي َْر َما بَ ْع َدهَا‬
ٍ ‫عوذُ ِب َك ِم ْن َعذَا‬
‫ب‬ ُ َ‫ب أ‬ ِ ‫ َر‬،‫وء ْال ِك َب ِر‬
ِ ‫س‬ ُ ‫س ِل َو‬َ ‫عوذُ ِب َك ِمنَ ْال َك‬ ُ َ‫ب أ‬
ِ ‫ َر‬،‫َب ْع َدهَا‬
‫ب ِفي ْالقَب ِْر‬ ٍ ‫ار َو َع َذا‬ِ ‫ ِفي النه‬.
“Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang
berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.Ya Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di malam ini dan
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Ya
Rabbku, aku berlindung kepadaMu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung
kepada-Mu dari siksaan di Neraka dan siksaan di kubur.” (HR. Muslim)
4. Kemudian membaca :
(Dibaca 1 x diwaktu Pagi)

ُ ُّ‫ َو ِب َك نَ ُم ْوتُ َو ِإلَي َْك الن‬،‫ َو ِب َك ن َْحيَا‬،‫س ْينَا‬


.‫ش ْو ُر‬ ْ َ ‫اَلله ُه هم ِب َك أ‬
َ ‫ َوبِ َك أ َ ْم‬،‫صبَ ْحنَا‬
“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan
kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk).” (HR. At-Tirmidzi)

(Dibaca 1 x diwaktu Sore)

ِ ‫ َو ِإلَي َْك ْال َم‬، ُ‫ َوبِ َك نَ ُموت‬،‫و ِب َك ن َْح َيا‬،‫َا‬


‫صي ُْر‬ َ ‫الله ُه هم ِب َك أ َ ْم‬
ْ َ ‫ َو ِب َك أ‬،‫س ْينَا‬
َ ‫ص َب ْحن‬
“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganMu kami hidup dan dengan
kehendakMu kami mati. Dan kepada-Mu tempat kembali (bagi semua makhluk).” (HR. At-Tirmidzi)
5. Kemudian membaca:
(Dibaca 1 x diwaktu Pagi dan Sore)

َ ‫ َوأَنَا َعلَى َع ْهد‬،‫ َخلَ ْقتَنِ ْي َوأَنَا َع ْبد َُك‬،‫ت‬


‫ِك‬ َ ‫ت َر ِب ْي الَ ِإلَـهَ ِإاله أ َ ْن‬ َ ‫اَلله ُه هم أ َ ْن‬
‫ أَبُ ْو ُء لَ َك بِ ِن ْع َم ِت َك‬، ُ‫صنَ ْعت‬ َ ‫ع ْوذُ ِب َك ِم ْن ش َِر َما‬ ُ َ ‫ أ‬، ُ‫ط ْعت‬ َ َ ‫ِك َما ا ْست‬َ ‫َو َو ْعد‬
.‫ت‬ َ ‫ب إِاله أ َ ْن‬َ ‫ َوأَبُ ْو ُء بِذَ ْنبِ ْي فَا ْغ ِف ْر ِل ْي فَإِنههُ الَ يَ ْغ ِف ُر الذُّنُ ْو‬،‫ي‬‫َعلَ ه‬
“Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang
menciptakanku. Aku adalah hambaMu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu menjalankan ketaatan
dan menjauhi larangan, pen) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa pahala). Aku berlindung
kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku.
Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.” (HR. Bukhari)
6. Kemudian membaca:
(Dibaca 3 x diwaktu Pagi dan Sore)

،‫ي‬
ْ ‫ص ِر‬َ َ‫ اَلله ُه هم َعا ِف ِن ْي ِف ْي ب‬،‫س ْم ِع ْي‬ َ ‫ اَلله ُه هم َعا ِف ِن ْي ِف ْي‬،‫اَلله ُه هم َعا ِف ِن ْي ِف ْي َب َد ِن ْي‬
ُ َ ‫ َوأ‬،‫ع ْوذُ ِب َك ِمنَ ْال ُك ْف ِر َو ْالفَ ْق ِر‬
‫ع ْوذُ ِب َك ِم ْن‬ ُ َ ‫ اَلله ُه هم إِ ِني أ‬.‫ت‬ َ ‫الَ ِإلَـهَ ِإاله أ َ ْن‬
‫ت‬َ ‫ الَ إِلَـهَ إِاله أ َ ْن‬،‫ب ْالقَب ِْر‬ِ ‫َع َذا‬
“Ya Allah, selamatkan tubuhku (dari penyakit dan yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan
pendengaranku (dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan). Ya Allah, selamatkan
penglihatanku, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, tiada ilah (yang berhak
disembah) kecuali Engkau.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasa'i)

7. Kemudian membaca:
(Dibaca 1 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫ اَلله ُه هم ِإنِ ْي أ َ ْسأَلُ َك ْال َع ْف َو‬،ِ‫آلخ َرة‬


ِ ْ‫اَلله ُه هم ِإنِ ْي أ َ ْسأَلُ َك ْال َع ْف َو َو ْال َعافِيَةَ فِي ال ُّد ْنيَا َوا‬
‫اي َوأ َ ْه ِل ْي َو َما ِل ْي الله ُه هم ا ْست ُ ْر َع ْو َراتِى َو ِآم ْن‬ َ َ‫َو ْال َعافِ َيةَ فِي ِد ْينِ ْي َو ُد ْني‬
‫ َو َع ْن َي ِم ْي ِن ْي َو َع ْن‬،‫ َو ِم ْن خ َْل ِف ْي‬،‫ي‬ ‫ظ ِن ْي ِم ْن َبي ِْن َي َد ه‬ ْ َ‫احف‬
ْ ‫ اَلله ُه هم‬.‫َر ْو َعا ِتى‬
.‫ظ َم ِت َك أ َ ْن أ ُ ْغتَا َل ِم ْن ت َ ْح ِت ْي‬
َ ‫ع ْوذُ ِب َع‬ُ َ ‫ َوأ‬،‫ َو ِم ْن فَ ْو ِق ْي‬،‫ِش َما ِل ْي‬
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah,
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah,
tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya
Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar
aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain).” (HR. Abu
Dawud dan Ibnu Majah)
8. Kemudian membaca:
(Dibaca 1 x diwaktu Pagi dan Sore)

ٍ‫ش ْيء‬ َ ‫ َربه ُك ِل‬،‫ض‬ ِ ‫ت َواْْل َ ْر‬ ِ ‫س َم َاوا‬ ِ َ‫ش َها َدةِ ف‬
‫اط َر ال ه‬ ‫ب َوال ه‬ ِ ‫اَلله ُه هم َعا ِل َم ْالغَ ْي‬
‫ َو ِم ْن ش َِر‬،‫ع ْوذُ ِب َك ِم ْن ش َِر نَ ْف ِس ْي‬ ُ َ ‫ أ‬،‫ت‬
َ ‫ أ َ ْش َه ُد أ َ ْن الَ ِإلَـهَ ِإاله أ َ ْن‬،ُ‫َو َم ِل ْي َكه‬
.‫س ْو ًءا أ َ ْو أ َ ُج ُّرهُ ِإلَى ُم ْس ِل ٍم‬
ُ ‫ف َعلَى نَ ْف ِس ْي‬ َ ‫ َوأ َ ْن أ َ ْقت َ ِر‬،‫ان َو ِش ْر ِك ِه‬ ِ ‫ط‬ َ ‫ش ْي‬‫ال ه‬
“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb
segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali
Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya, dan aku (berlindung
kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.” (HR. At-Tirmidzi
dan Abu Dawud)

9. Kemudian membaca:
(Dibaca 3 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫اء َو ُه َو ال ه‬
‫س ِم ْي ُع‬ ِ ‫س َم‬ ِ ‫َي ٌء فِي اْْل َ ْر‬
‫ض َوالَ فِي ال ه‬ ُ َ‫بِ ْس ِم هللاِ الَ ي‬
ْ ‫ض ُّر َم َع ا ْس ِم ِه ش‬
‫ْال َع ِل ْي ُم‬
“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

10. Kemudian membaca:


(Dibaca 3 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫سله َم نَ ِبيًّا‬
َ ‫صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬
َ ‫ َو ِب ُم َح هم ٍد‬،‫ َو ِبا ْ ِل ْسالَ ِم ِد ْينًا‬،‫ض ْيتُ ِباهللِ َربًّا‬
ِ ‫َر‬
“Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai nabi
(yang diutus oleh Allah).” (HR. Ahmad dan an-Nasa'i).

11. Kemudian membaca:


(Dibaca 1 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫ص ِل ْح ِل ْي شَأْنِ ْي ُكلههُ َوالَ ت َ ِك ْلنِ ْي إِلَى‬


ْ َ ‫ أ‬،‫ْث‬
ُ ‫ي يَا قَي ُّْو ُم بِ َر ْح َمتِ َك أ َ ْست َ ِغي‬
ُّ ‫يَا َح‬
.‫ط ْرفَةَ َعي ٍْن‬َ ‫نَ ْف ِس ْي‬
“Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat-
Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap
mata (tanpa mendapat pertolongan dari-Mu).” (HR. Al-Hakim).

12. Kemudian membaca:


(Dibaca 1 x diwaktu Pagi)

‫ َو َعلَى ِدي ِْن نَبِيِنَا‬،‫ص‬ ِ َ‫ط َرةِ اْ ِل ْسالَ ِم َو َعلَى َك ِل َم ِة اْ ِل ْخال‬ ْ ِ‫صبَ ْحنَا َعلَى ف‬
ْ َ‫أ‬
‫ َحنِ ْيفًا ُم ْس ِل ًما َو َما‬،‫ َو َعلَى ِمله ِة أَبِ ْينَا ِإب َْرا ِهي َْم‬،‫سله َم‬
َ ‫صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬َ ‫ُم َح هم ٍد‬
. َ‫َكانَ ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكيْن‬
“Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa
sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-
orang musyrik.” (HR. Ahmad)

(Dibaca 1 x diwaktu Sore)


‫ َو َعلَى ِدي ِْن نَ ِب ِينَا ُم َح هم ٍد‬،‫ص‬ ِ َ‫ط َرةِ اْ ِل ْسالَ ِم َو َعلَى َك ِل َم ِة اْ ِل ْخال‬ ْ ِ‫س ْينَا َعلَى ف‬ َ ‫أ َ ْم‬
َ‫ َحنِ ْيفًا ُم ْس ِل ًما َو َما َكانَ ِمن‬،‫ َو َعلَى ِمله ِة أ َ ِب ْينَا ِإب َْرا ِهي َْم‬،‫سله َم‬
َ ‫صلهى هللاُ َعلَ ْي ِه َو‬
َ
. َ‫ال ُم ْش ِر ِكيْن‬ ْ
“Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wa
sallam, dan agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-
orang musyrik.” (HR. Ahmad)

13. Kemudian membaca:


(Dibaca 100 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِد ِه‬


ُ
“Maha suci Allah, aku memujiNya.” (HR. Muslim)

14. Kemudian membaca:


(Dibaca 10x atau 1x jika dalam keadaan malas, diwaktu Pagi dan Sore)

‫ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ا ْل َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِل‬،ُ‫الَ ِإلَـهَ ِإاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ ش َِري َْك لَه‬
.‫َيءٍ قَ ِدي ُْر‬
ْ ‫ش‬
“Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

15. Kemudian membaca:


(Dibaca 100x diwaktu Pagi dan Sore)

‫ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْم ُد َو ُه َو َعلَى ُك ِل‬،ُ‫الَ إِلَـهَ إِاله هللاُ َو ْح َدهُ الَ ش َِري َْك لَه‬
.‫َيءٍ قَ ِدي ُْر‬
ْ ‫ش‬
“Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

16. Kemudian membaca:


(Dibaca 3 x diwaktu Pagi dan Sore)

َ ‫ َو ِر‬،‫ع َد َد خ َْل ِق ِه‬


‫ َو ِزنَةَ َع ْر ِش ِه َو ِم َدا َد َك ِل َماتِ ِه‬،‫ضا نَ ْف ِس ِه‬ َ :‫س ْب َحانَ هللاِ َو ِب َح ْم ِد ِه‬
ُ
“Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhlukNya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan ‘Arsy-Nya
dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.” (HR. Muslim)

17. Kemudian membaca:


(Dibaca 3 diwaktu x dSore)

َ‫ت ِم ْن ش َِر َما َخلَق‬


ِ ‫ت هللاِ التها هما‬ ُ َ‫أ‬
ِ ‫ع ْوذُ بِ َك ِل َما‬
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan-Nya.”
(HR. Ahmad dan an-Nasa'i)

18. Kemudian membaca:


(Dibaca 1 x diwaktu Pagi)

َ ‫ َو ِر ْزقًا‬،‫اَلله ُه هم ِإنِ ْي أ َ ْسأَلُ َك ِع ْل ًما نَافِعًا‬


ً‫ َو َع َمالً ُمتَقَبهال‬،‫ط ِيبًا‬
“Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain, pen), rizki yang
halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik).” (HR. Ibnu Sunni dan Ibnu
Majah)

19. Kemudian membaca:


(Dibaca 100 x dalam sehari)

ُ ‫هللا َوأَت ُ ْو‬


‫ب إِلَ ْي ِه‬ َ ‫أ َ ْست َ ْغ ِف ُر‬
“Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

20. Kemudian membaca:


(Dibaca 10 x diwaktu Pagi dan Sore)

‫س ِل ْم َعلَى نَبِيِنَا ُم َح هم ٍد‬ َ ‫اَلله ُه هم‬


َ ‫ص ِل َو‬
“Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad.”

“Barangsiapa yang bershalawat untukku 10 kali pada pagi dan 10 kali pada sore hari, maka akan mendapatkan
syafa'at dariku pada hari kiamat” (HR. Ath-Thabrani)