Anda di halaman 1dari 31

HGT222/4:

Teknik-Teknik dalam
Geografi
Pengajar
Prof. Dr Narimah Samat

Semester 1, Sidang 2017/2018


Peta Titik
- Maklumat mengenai taburan sesuatu fenomena seperti
penduduk, pengeluaran hasil ternakan
- Digunakan dengan meluas kerana kaedah ini ringkas dan
mudah difahami.
- Melibatkan pemilihan saiz, lokasi dan nilai setiap titik.
Apa itu Peta Titik?

• Menunjukkan taburan geografi lokasi satu


atau lebih kejadian
• Selalunya digunakan:
– Menunjukkan fenomena atau kejadian melalui
simbol titik
- Menggambarkan taburan kejadian pada lokasi
tertentu
• Juga dikenali sebagai:
– Peta kepadatan titik
– Peta frekuensi keluasan (Areal frequency map)
Apa itu peta titik?
• Kaedah yang efektif untuk menggambarkan
variasi yang berkaitan dengan kepadatan
relatif sesuatu fenomena
• Secara teori ianya boleh mendapatkan semula
data sebenar dengan mengira jumlah titik
• Lokasi tepat simbol adalah penting,
– Tetapi selalunya boleh diubah suai
2 JENIS PETA TITIK
• Satu ke satu (One to One)
– Satu titik mewakili satu kejadian
– Secara ideal, lokasi tepat hendaklah diketahui
• Banyak kepada satu (Many to One)
– Setiap titik mewakili satu jumlah kejadian
– e.g. 1 titik mewakili 5000 penduduk
– Biasa apabila data data banci digunakan
Taburan Pesakit Kanser Payu Dara, 1990 Taburan Penduduk di Semenanjung
- 2010 Malaysia, 2000
Sifat ruangan data
• Data berbentuk diskret (berlaku pada satu
lokasi tepat)
– Ladang ternakan, restoran nasi kandar, jenayah,
• Data diaggregate kepada unit keluasan
yang diskret
– Data blok banci
• Bersifat bersambung (berlaku di semua
tempat)
– taburan hujan, pH tanih
Sifat bukan ruangan data
• Data mentah sesuai digunakan
– Jumlah
• Setiap titik mewakili 1 atau lebih kejadian
– Tidak boleh mewakili peratusan bagi jumlah
sebenar
– Data tidak dinormalkan mengikut kawasan
Bila ianya digunakan? Atau tidak
digunakan?
• Tidak digunakan atau kurang bersesuaian bila:
– Menyediakan peta berskala besar atau
– Bila kawasan yang dipetakan terlalu besar
– Sebab lokasi simbol mewakili beberapa kejadian
menyebabkan ianya kurang tepat
• Amat sesuai bila :
– Menggambarkan variasi/corak dalam taburan kepadatan
– Bandingkan taburan fenomena berkaitan (i.e.
menunjukkan lebih dari satu perkara dalam peta yang
sama)
Penduduk Dunia

1 titik mewakili 50,000 penduduk


Taburan Penduduk Dunia
Kelebihan/Kelemahan
• Kelebihan:
– Mudah diinterpretasi
– Boleh mendapatkan semula data asal
– Dapat menggambarkan lebih daripada 1 taburan dalam
peta yang sama
– Mudah disediakan
• Kelemahan:
– Ketidak tepatan persepsi pengguna
– Kesukaran mendapatkan semula data sebenar
– Mungkin mengambil masa yang lama menyediakan
peta yang tepat
Tatacara penyediaan peta titik
1 . Satu titik mewakili satu
— satu titik akan mewakili satu objek atau simbol
– lokasi bergantung kepada kesesuaian
2 . Satu titik mewakili lebih dari satu nilai
– 1 titik mewakili 500 penduduk
– lokasi titik di tempat sebenar atau ditengah-tengah
kawasan yang diwakilkan
– nilai boleh didapati dengan mengira jumlah titik
Reka Bentuk
a) Lokasi titik – letakkan titik sedekat mungkin dengan fenomena
yang diwakilkan
b) Pemilihan nilai dan saiz titik
– Nilai diwakilkan dengan satu titik mestilah bersesuaian
Contohnya 1 titik mewakili 2000 penduduk
- Saiz
letakkan titik sedekat mungkin dengan fenomena yang diwakilkan
Pemegang Ijazah dan Tidak Berijazah di
Washington DC

1 titik biru mewakili 1,000 penduduk berumur 25 ke atas dengan Ijazah Sarjana Muda
1 titik merah jambu mewakili 1,000 penduduk berumur 25 ke atas tiada Ijazah Sarjana Muda
Nilai Titik vs. Saiz
• Kepadatan bertambah bila:
– Nilai titik berkurangan (lebih banyak titik)
– Saiz titik meningkat (saiz titik besar)
• Ketepatan dianggap meningkat bila:
– Nilai titik berkurangan (lebih titik)
– Saiz titik berkurangan (titik kecil)
Panduan dalam menentukan saiz
titik dan nilai titik
• Pilih nilai yang menunjukkan sekurang-
kurang 2 atau 3 titik berlaku pada kawasan
yang kecil
– Jika nila terlalu besar, terdapat kawasan yang
tidak bertitik
• Pilik saiz yang titik nampak bertindih dalam
kawasan yang mempunyai nilai yang tinggi
Panduan dalam menentukan saiz
titik dan nilai titik
• Pilih nilai titik yang mempunyai nilai
bundar yang genap
– 10, 50, 500
– Berbanding 67, 239, or 427

• Lebih daripada satu peta disediakan dengan


data yang sama
Nilai
titik.saiz titik
Mengira jumlah titik
• Apabila nilai titik ditentukan, jumlah titik pada
setiap kawasan dikira

#titik= jumlah (nilai) dalam kawasan/nilai titik


Letakan titik
• Menggambarkan corak taburan
• kluster
• Linear
• Tidak diliputi
– Taburan sebegini apabila titik diletakkan
dengan tepat
• 2 strategi dalam letakan titik:
– Kawasan terkecil
– Filter lokasi
Perhatian dalam letakan titik
Data yang sama, kawasan yang sama,
perbezaan ialah pada unit pemetaan yang
digunakan
Considerations: Legend Design
• Legend should include:
– Statement indicating dot value
– Visual anchors
• representative dot densities
• no less than three
• representing low, medium, and high values
• should be measured densities
Legend Design

Equivalent to 1
square mile
according to map
scale
Peta Bulatan Berkadar