Anda di halaman 1dari 8

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


SMK SEKSYEN 5 WANGSA MAJU

NAMA: _______________________________________ TINGKATAN: ___________

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.

1
1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu III Univeriti Tun Abdul Razak
bidang seperti bidang muzik dan sukan IV Universiti Teknologi Mara
merupakan contoh pendidikan A I dan II C II dan III
A Secara formal B I dan IV D III dan IV
B Secara tidak formal
C Jarah jauh
D Berterusan

2 Pendidikan sepanjang hayat amat


penting dalam pembinaan
A Kesejahteraan negara
B Pembangunan negara 7 Pendidikan sepanjang hayat mampu
C Modal insan yang berkualiti melahirkan masyarakat yang
D Jati diri I Maju III Berdaya saing
II Berdisiplin IV Empati
Perkara ini amat penting agar pendidikan A I, II dan III
sepanjang hayat dapat diteruskan dan tidak B I, III dan IV
hangya separuh jalan. C II, III dan IV
D Semua di atas
3 Perkara di atas berkaitan dengan
A Pengurusan masa 8 Yang manakah merupakan bahan ilmiah
B Disiplin diri bagi pendidikan secara tidak formal?
C Pembacaan I Majalah III Jurnal
D Fikiran yang matang II Ensiklopedia IV Buku
A I, II dan III
4 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita B I, III dan IV
dapat memahami dan mengingati C II, III dan IV
pelajaran dengan lebih efektif D Semua di atas
A Kemahiran membaca
B Kemahiran berfikir 9 Kepentingan pendidikan sepanjang
C Kemahiran ICT hayat ialah
D Kemahiran pengurusan masa I Tuntutan daya saing global
II Membantu pembinaan modal insan
negara yang berkualiti
III Mewujudkan peluang pekerjaan
IV Menawarkan perkhidmatan
percuma
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
5 Universiti Putra Malaysia menawarkan D Semua di atas
program pendidikan sepanjang hayat
melalui  Menilai
A Pusat pendidikan jarak jauh  Mensistesis
B Pusat pendidikan luar
 Menganalisis
C Institut perkembangan pendidikan
D Pusat pendidikan berterusan
10 Perkara-perkara
A Kemahiran pembelajaran kendiri
B Kemahiran mengurus masa
6 Yang manakah antara berikut
C Kemahiran berfikir
merupakan institute pengajian tinggi
D Kemahiran membaca
swasta yang menawarkan program
pendidikan sepanjang hayat?
11 Apakah yang dimaksudkan dengan
I Universiti Sains Malaysia
masyarakat?
II Universiti Terbuka Wawasan

2
A Kumpulan yang dapat bertindak berasaskan kepada pemikiran yang
dengan sendiri rasional.
B Sekumpulan manusia yang hidup A Empati
bersama di sesuatu tempat B Perikemanusiaan
C Golongan yang mampu mentafsir C Kemanusiaan
nilai D Norma masyarakat
D Norma masyarakat
17 Antara berikut, yang manakah
Memberi kesan negatif dan membawa masalah kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan
atau musibah kepada manusia. kepada masyarakat?
I Masyarakat dapat hidup dengan
12 Perkara di atas berkaitan dengan aman dan harmoni
A Tsunami II Masyarakat akan lebih
B Isu kemanusian bertanggungjawab
C Perikemanusiaan III Masyarakat akan saling membantu
D Bencana alam dan bekerjasama
IV Tidak berlaku rusuhan dan
 Tanah runtuh keganasan
 Kebakaran A I, II dan III
 kemarau B I, III dan IV
C II, III dan IV
13 Isu-isu kemanusiaan di atas D Semua di atas
digolongkan sebagai isu
A Jenayah 18 Antara berikut, yang manakah
B Kemiskinan menunjukkan tanggungjawab kita
C Sosial terhadap masyarakat?
D Bencana alam I Tidak merempit
II Mematuhi nilai masyarakat
14 Kebolehan memahami perasaan orang III Sedih dengan kesusahan orang lain
lain atau berkongsi perasaan tersebut IV Tidak menyebarkan fitnah
bermaksud A I, II dan III
A Menghargai nyawa B I, III dan IV
B Empati C II, III dan IV
C Jati diri D Semua di atas
D Cinta akan keamanan
Suhaimi sering membantu orang yang
memerlukan seperti menderma wang dan
pakaian.

19 Tindakan Suhaimi jelas menunjukkan


bahawa beliau mempunyai sifat
A Jati diri
B Setia kawan
C Empati
D Belas kasihan

15 Gambar di atas menunjukkan isu 20 Secara umumnya terdapat empat cara


peperangan. Isu ini merupakan isu bagaimana kita dapat menunjukkan
A Kemanusiaan sejagat sifat perikemanusiaan, iaitu
B Kemanusiaan dalam negara I Empati
C Kesengsaraan manusia II Menjaga maruah
D politik III Menghargai nyawa
IV Cinta akan keamanan
16 _________ bermaksud tindakan A I, II dan III

3
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

21 Ibu bapa yang cemerlang dapat


melahirkan anak-anak yang
A Stabil 25 Apakah persiapan-persiapan yang harus
B Cemerlang dilakukan untuk membentuk keluarga
C Ego ke arah masyarakat mapan?
D sensitif I Perkahwinan mendapat restu
daripada ibu bapa
22 Antara yang berikut, manakah faktor II Mempunyai kewangan yang
utama yang perlu diambil kira bagi mantap
menentukan pasangan hidup? III Memiliki ilmu keibubapaan
I Keperibadian IV Memiliki emosi yang berubah-
II Ekonomi ubah
III Latar belakang keluarga A I, II dan III
IV Kecerdasan IQ B I, II dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 26 Antara berikut, manakah merupakan
punca boleh mengakibatkan
23 Apakah perkara-perkara yang harus kepincangan dalam sesebuah institusi
diberi perhatian oleh ibu bapa dalam kekeluargaan?
mendidik dan mengasuh anak-anak? I Memiliki kewangan keluarga yang
A Pilih kasih terhadap anak-anak kukuh
B Memahami keperluan dan II Percanggahan pendapat antara
kehendak anak-anak anggota keluarga
C Mengongkong kebebasan anak- III Ibu bapa yang terlalu
anak mementingkan kerjaya
D Bersikap autokratik dalam IV Kebebasan anak-anak disekat dan
mendidik anak-anak dikongkong.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
24 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri D II, III dan IV
keluarga yang sihat?
I Mengadakan aktiviti riadah
bersama 27 Antara berikut, manakah merupakan
II Mengamalkan pemakanan ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa
seimbang bagi menjamin kebahagiaan keluarga?
III Menghadapi masalah secara I Ilmu komunikasi
bersendirian II Ilmu perubatan
IV Mempraktikkan ajaran agama dan III Ilmu agama
nilai-nilai moral IV Ilmu kaunseling
A I, II dan III A I, II dan III
B I, II dan IV B I, II dan IV
C I, III dan IV C I, III dan IV
D II, III dan IV D II, III dan IV

28 Ibu bapa yang mempunyai ilmu


keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang
berikut.

4
I Penyayang II Mewujudkan masyarakat yang
II Pendengar yang baik harmoni
III Bersemangat dan bermatlamat III Menjamin kestabilan ekonomi
IV Pengkritik yang hebat keluarga
A I, II dan III IV Membentuk generasi yang
B I, II dan IV berakhlak mulia
C I, III dan IV A I, II dan III C I, III dan IV
D II, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

29 Antara yang berikut, manakah 33 Antara yang berikut, manakah


merupakan cara pengurusan kewangan merupakan prosedur perkahwinan yang
yang cekap? harus dipatuhi oleh pasangan beragama
I Berhemah dalam berbelanja Islam?
II Merancang perbelanjaan dengan I Menghadiri kursus perkahwinan
baik II Calon isteri mendapat persetujuan
III Berbelanja menggunakan kad wali
kredit sepenuhnya III Calon pasangan mesti sah untuk
IV Menabung wang untuk kecemasan dikahwinkan
dan masa hadapan IV Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
A I, II dan III Negara
B I, II dan IV A I, II dan III C I,III dan IV
C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
D II, III dan IV
34 Antara yang berikut, manakah
30 Antara berikut, manakah merupakan merupakan prosedur perkahwinan yang
perkara yang perlu dipertimbangkan harus dipatuhi oleh pasangan bukan
semasa berbelanja? beragama Islam?
I Keperluan barangan I Pasangan mendapat persetujuan
II Kualiti barangan wali
III Cara membeli II Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
IV Harga barangan Negara
A I, II dan III III Upacara perkahwinan dijalankan
B I, II dan IV di Jabatan Pendaftaran Negara
C I, III dan IV IV Upacara perkahwinan dijalankan
D II, III dan IV di Pejabat perwakilan Malaysia
Luar negara
A I, II dan III C I,III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

31 Anataraberiku, manakah merupakan 35 Borang permohonan yang hendak dihantar ke


tip-tip berbelanja secara bijak? Pejabat Agama Daerah perlu disertakan
I Berbelanja mengikut nafsu dengan
II Membuat belanjawan keluarga I Sijil kursus perkahwinan
III Elakkan daripada berhutang II Kad pengenalan ibu bapa pasangan
IV Menyenaraikan keperluan III Kad pengenalan dua orang saksi lelaki
barangan sebelum membeli IV Visa atau surat sokongan kedutaan bagi
A I, II dan III C I, III dan IV warga asing
B I, II dan IV D II, III dan IV A I, II dan III C I,III dan IV

32 Antara yang berikut, manakah B I, II dan IV D II, III dan IV


merupakan kepentingan sesebuah
keluarga bahagia?
36 Anatara berikut, manakah merupakan
I Melahirkan generasi yang
institusi yang berkaitan dengan perkahwinan
penyayang

5
atau kekeluargaan? A I, II dan III C I,III dan IV
I Mahkamah sivil
II Jabatan Pendaftaran Negara B I, II dan IV D II, III dan IV
III Pejabat Perwakilan Malaysia Luar
IV Yayasan Budi Penyayang Malaysia
(PENYAYANG) 41 Penglibatan secara aktif individu secara
A I, II dan III C I,III dan IV sukarela dalam ________ di Malaysia dapat
meningkatkan perpaduan masyarakat
B I, II dan IV D II, III dan IV Malaysia.
I Aktiviti kepimpinan
II Aktiviti permainan
37 Apakah akta yang berkaitan dengan III Aktiviti kemasyarakatan
upacara perkahwinan di Jabatan IV Aktiviti kehidupan
Pendaftara Negara atau Pejabat A I, II dan III C I,III dan IV
Perwakilan Malaysia di luar negara?
A Akta Undang-undang Perkahwinan B I, II dan IV D II, III dan IV
dan Perceraian 1966
B Akta Membaharui Undang-undang
(Perkahwinan dan Perceraian) 42 Antara berikut, bentuk pembangunan yang
1976 manakah dapat disumbangkan oleh rakyat
C Akta Perkahwinan dan Perceraian Malaysia secara sukarela apabila terlibat dalam
1986 aktiviti kemasyarakatan?
D Akta Membaharui Undang-undang I Pembangunan teknologi
(Perkahwinan dan Perceraian)1966 II Pembangunan pengetahuan
III Pembangunan fizikal
38 Antara yang berikut, manakah merupakan IV Pembangunan masyarakat
amalan gaya hidup yang sihat? A I, II dan III C I,III dan IV
I Mengurus stres dengan baik
B I, II dan IV D II, III dan IV
II Mementingkan kebersihan diri
III Melakukan senaman yang melampau
IV Mempunyai mental yang waras 43 Antara yang berikut, manakah
A I, II dan III C I,III dan IV sumbangan yang berbentuk material?
I Wang tunai RM10,000
B I, II dan IV D II, III dan IV
II Baju terpakai
III Beras
39 Antara yang berikut, manakah merupakan IV Menjaga keselamatan
kepentingan memiliki kewangan yang stabil A I, II dan III
dalam sesebuah keluarga? B I, II dan IV
I Menimbulkan konflik keluarga C I, III dan IV
II Memenuhi keperluan asas keluarga D II, III dan IV
III Menjamin kebahagiaan keluarga
IV Mengurangkan perbalahan dalam 44 Individu boleh memberi sumbangan
keluarga kepada golongan yang memerlukan
A I, II dan III C I,III dan IV melalui
I Sumbangan material
B I, II dan IV D II, III dan IV II Sumbangan idea
III Sumbangan kerjaya
40 Antara yang berikut, manakah merupakan IV Sumbangan tenaga
kepentingan persiapan dari segi kesihatan A I, II dan III
fizikal dan mental? B I, II dan IV
I Dapat melahirkan zuriat yang sihat C I, III dan IV
II Mengelakkan daripada penyakit kronik D II, III dan IV
III Boleh bertindak secara rasional
IV Mempunyai minda yang fleksibel 45 Antara berikut, manakah agensi bukan
kerajaan yang terlibat dalam aktiviti

6
kemasyarakatan?
A PDRM 50 Antara yang berikut, manakah
B RELA merupakan aktiviti kemasyarakatan?
C PEMADAM I Gotong-royong
D JKMM II Memberi derma
III Menolong ahli keluarga
46 Sumbangan idea boleh diberikan menyediakan kuih-muih untuk
melalui perayaan
I Pergaduhan IV Membersihkan tempat tidur orang
II Rencana tua di rumah orang tua
III Internet A I, II dan III
IV Radio B I, II dan IV
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 51 Apakah yang dimaksudkan dengan
wawasan diri?
47 Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila A. Pandangan tentang kemajuan
terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan
masa depan sesebuah negara
ialah
I Memupuk semangat hidup B. Pandangan tentang perlakuan
bermuafakat individu yang berjaya dalam hidup
II Memupuk semangat kekitaan C. Pandangan masa depan bagi
III Membantu insan yang malang mencapai sesuatu matlamat utama
IV Mewujudkan masyarakat yang D. Fahaman berkenaan sesuatu hal
mementingkan yang dapat dicapai pada masa
A I, II dan III
akan dating
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV 52. Apakah yang dimaksudkan dengan
perkembangan diri yang seimbang?
48 Antara yang berikut, manakah merupakan A. Disiplin diri yang tinggi
peranan Rukun Tetangga? B. Seseorang yang lengkap
I Membantu dari segi kesihatan kendirinya
penduduk
II Mengurangkankan kegiatan jenayah C. Seseorang yang mempunyai
III Membimbing penduduk dari segi wawasan diri
kerjaya D. Ciri individu yang bersikap
IV Menjaga alam sekitar kesederhanaan
A I, II dan III C I,III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV 53. Apakah kesan perkembangan diri


yang seimbang kepada masyarakat?
49 Tujuan kita melibatkan diri dalam a. Tidak berlaku pergaduhan
pembangunan masyarakat adalah untuk b. Persekitaran yang positif
I Melahirkan masyarakat yang prihatin c. Perpaduan tercapai
II Melahirkan masyarakat yang kaya d. Hidup lebih selesa
budaya
III Melahirkan masyarakat yang harmoni
IV Melahirkan masyarakat yang
berwawasan
A I, II dan III C I,III dan IV

B I, II dan IV D II, III dan IV

7
54. Apakah yang dimaksudkan dengan
vandalisme? 57. Antara berikut, yang manakah kesan
a. Kegiatan merosakkan harta benda daripada amalan rasuah?
awam I. Produktiviti negara akan merosot
b. Penggunaan kekerasan terhadap II. Menjejaskan imej individu terbabit
orang lain III. Mengamalkan ajaran-ajaran yang
c. Perbuatan mencederakan mangsa di dianjurkan
bawah jagaan atau tanggungan IV. Mencegah penganutnya daripada
seseorang melakukan perkara yang dilarang
d. Pergaulan tanpa batasan A. I dan II C. III dan IV
terutamanya antara lelaki dengan B. II dan III D. I dan IV
perempuan yang bukan mahram
58. Mengapakah kecemerlangan dalam
55. Antara berikut, yang manakah faktor pendidikan penting bagi seseorang
yang menyebabkan peningkatan individu?
kemalangan jalan raya? a. Memastikan kejayaan dalam kerjaya
I. Berhenti secara mengejut b. Memudahkan pergaulan dengan
II. Memotong secara berbahaya orang lain
III. Memandu dalam keadaan yang c. Akan dihormati dan dipandang
mengantuk tinggi oleh masyarakat
IV. Memandu kenderaan pada had laju d. Menjamin kehidupan yang lebih
yang ditetapkan baik pada masa depan
A. I, II, dan III C. II, III, dan IV
B. I, II, dan IV D. I, II, III, dan IV 59. Antara halangan dalam komunikasi ialah
A. Jarak
B. Bahasa yang tidak difahami
56. Apakah kesan sekiranya seseorang C. Bunyi yang kuat
individu mempunyai pegangan agama D. Gerak badan ketika berkomunikasi
yang kukuh?
a. Dapat memajukan ekonomi negara 60. Mengapakah perpaduan dalam sesebuah
b. Mampu menarik pelabur asing untuk keluarga penting?
melabur di Malaysia a. Untuk mewujudkan sebuah keluarga
c. Mampu menjaga maruah diri, yang bahagia
keluarga dan masyarakat b. Untuk melahirkan insan yang
d. Mengurangkan masalah cemerlang
pengangguran dalam kalangan c. Untuk mengambil hati ibu dan bapa
siswazah d. Agar dihormati jiran tetangga

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh, Diluluskan oleh,

_____________ ____________ ____________ _____________


(Muhd Firdaus) (En Ravikumar) (Pn Faridah Amir) (Pn Tan Tee Hwa)
Guru Siviks Ketua Panitia Guru Kanan Sains Penolong Kanan 1
Siviks Kemanusiaan