Anda di halaman 1dari 7

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


SMK SEKSYEN 5 WANGSA MAJU

NAMA: _______________________________________ TINGKATAN: ___________

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.

1 Bimbingan orang mahir dalam sesuatu 6 Yang manakah antara berikut


bidang seperti bidang muzik dan sukan merupakan institute pengajian tinggi
merupakan contoh pendidikan swasta yang menawarkan program
A Secara formal pendidikan sepanjang hayat?
B Secara tidak formal I Universiti Sains Malaysia
C Jarah jauh II Universiti Terbuka Wawasan
D Berterusan III Univeriti Tun Abdul Razak
IV Universiti Teknologi Mara
2 Pendidikan sepanjang hayat amat A I dan II C II dan III
penting dalam pembinaan B I dan IV D III dan IV
A Kesejahteraan negara
B Pembangunan negara
C Modal insan yang berkualiti
D Jati diri

Perkara ini amat penting agar pendidikan


sepanjang hayat dapat diteruskan dan tidak
hangya separuh jalan. 7 Pendidikan sepanjang hayat mampu
melahirkan masyarakat yang
3 Perkara di atas berkaitan dengan I Maju III Berdaya saing
A Pengurusan masa II Berdisiplin IV Empati
B Disiplin diri A I, II dan III
C Pembacaan B I, III dan IV
D Fikiran yang matang C II, III dan IV
D Semua di atas
4 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita
dapat memahami dan mengingati 8 Yang manakah merupakan bahan ilmiah
pelajaran dengan lebih efektif bagi pendidikan secara tidak formal?
A Kemahiran membaca I Majalah III Jurnal
B Kemahiran berfikir II Ensiklopedia IV Buku
C Kemahiran ICT A I, II dan III
D Kemahiran pengurusan masa B I, III dan IV
C II, III dan IV
D Semua di atas

9 Kepentingan pendidikan sepanjang


hayat ialah
I Tuntutan daya saing global
II Membantu pembinaan modal insan
negara yang berkualiti
5 Universiti Putra Malaysia menawarkan III Mewujudkan peluang pekerjaan
program pendidikan sepanjang hayat IV Menawarkan perkhidmatan
melalui percuma
A Pusat pendidikan jarak jauh A I, II dan III
B Pusat pendidikan luar B I, III dan IV
C Institut perkembangan pendidikan C II, III dan IV
D Pusat pendidikan berterusan D Semua di atas

1
• Menilai
• Mensistesis 15 Gambar di atas menunjukkan isu
• Menganalisis peperangan. Isu ini merupakan isu
A Kemanusiaan sejagat
10 Perkara-perkara B Kemanusiaan dalam negara
A Kemahiran pembelajaran kendiri C Kesengsaraan manusia
B Kemahiran mengurus masa D politik
C Kemahiran berfikir
D Kemahiran membaca 16 _________ bermaksud tindakan
berasaskan kepada pemikiran yang
11 Apakah yang dimaksudkan dengan rasional.
masyarakat? A Empati
A Kumpulan yang dapat bertindak B Perikemanusiaan
dengan sendiri C Kemanusiaan
B Sekumpulan manusia yang hidup D Norma masyarakat
bersama di sesuatu tempat
C Golongan yang mampu mentafsir 17 Antara berikut, yang manakah
nilai kepentingan nilai-nilai perikemanusiaan
D Norma masyarakat kepada masyarakat?
I Masyarakat dapat hidup dengan
Memberi kesan negatif dan membawa masalah aman dan harmoni
atau musibah kepada manusia. II Masyarakat akan lebih
bertanggungjawab
12 Perkara di atas berkaitan dengan III Masyarakat akan saling membantu
A Tsunami dan bekerjasama
B Isu kemanusian IV Tidak berlaku rusuhan dan
C Perikemanusiaan keganasan
D Bencana alam A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
• Tanah runtuh
D Semua di atas
• Kebakaran
• kemarau 18 Antara berikut, yang manakah
menunjukkan tanggungjawab kita
13 Isu-isu kemanusiaan di atas terhadap masyarakat?
digolongkan sebagai isu I Tidak merempit
A Jenayah II Mematuhi nilai masyarakat
B Kemiskinan III Sedih dengan kesusahan orang lain
C Sosial IV Tidak menyebarkan fitnah
D Bencana alam A I, II dan III
B I, III dan IV
14 Kebolehan memahami perasaan orang C II, III dan IV
lain atau berkongsi perasaan tersebut D Semua di atas
bermaksud
A Menghargai nyawa
B Empati Suhaimi sering membantu orang yang
C Jati diri memerlukan seperti menderma wang dan
D Cinta akan keamanan pakaian.

19 Tindakan Suhaimi jelas menunjukkan


bahawa beliau mempunyai sifat
A Jati diri
B Setia kawan
C Empati
D Belas kasihan

20 Secara umumnya terdapat empat cara


bagaimana kita dapat menunjukkan

2
sifat perikemanusiaan, iaitu
I Empati
II Menjaga maruah
III Menghargai nyawa
IV Cinta akan keamanan
A I, II dan III
B I, III dan IV 25 Apakah persiapan-persiapan yang harus
C II, III dan IV dilakukan untuk membentuk keluarga
D Semua di atas ke arah masyarakat mapan?
I Perkahwinan mendapat restu
21 Ibu bapa yang cemerlang dapat daripada ibu bapa
melahirkan anak-anak yang II Mempunyai kewangan yang
A Stabil mantap
B Cemerlang III Memiliki ilmu keibubapaan
C Ego IV Memiliki emosi yang berubah-
D sensitif ubah
A I, II dan III
22 Antara yang berikut, manakah faktor B I, II dan IV
utama yang perlu diambil kira bagi C I, III dan IV
menentukan pasangan hidup? D II, III dan IV
I Keperibadian
II Ekonomi 26 Antara berikut, manakah merupakan
III Latar belakang keluarga punca boleh mengakibatkan
IV Kecerdasan IQ kepincangan dalam sesebuah institusi
A I, II dan III kekeluargaan?
B I, II dan IV I Memiliki kewangan keluarga yang
C I, III dan IV kukuh
D II, III dan IV II Percanggahan pendapat antara
anggota keluarga
23 Apakah perkara-perkara yang harus III Ibu bapa yang terlalu
diberi perhatian oleh ibu bapa dalam mementingkan kerjaya
mendidik dan mengasuh anak-anak? IV Kebebasan anak-anak disekat dan
A Pilih kasih terhadap anak-anak dikongkong.
B Memahami keperluan dan A I, II dan III
kehendak anak-anak B I, II dan IV
C Mengongkong kebebasan anak- C I, III dan IV
anak D II, III dan IV
D Bersikap autokratik dalam
mendidik anak-anak
27 Antara berikut, manakah merupakan
ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa
bagi menjamin kebahagiaan keluarga?
24 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri I Ilmu komunikasi
keluarga yang sihat? II Ilmu perubatan
I Mengadakan aktiviti riadah III Ilmu agama
bersama IV Ilmu kaunseling
II Mengamalkan pemakanan A I, II dan III
seimbang B I, II dan IV
III Menghadapi masalah secara C I, III dan IV
bersendirian D II, III dan IV
IV Mempraktikkan ajaran agama dan
nilai-nilai moral 28 Ibu bapa yang mempunyai ilmu
A I, II dan III keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang
B I, II dan IV berikut.
C I, III dan IV I Penyayang
D II, III dan IV II Pendengar yang baik
III Bersemangat dan bermatlamat
IV Pengkritik yang hebat

3
A I, II dan III B I, II dan IV D II, III dan IV
B I, II dan IV
C I, III dan IV 33 Antara yang berikut, manakah
D II, III dan IV merupakan prosedur perkahwinan yang
harus dipatuhi oleh pasangan beragama
29 Antara yang berikut, manakah Islam?
merupakan cara pengurusan kewangan I Menghadiri kursus perkahwinan
yang cekap? II Calon isteri mendapat persetujuan
I Berhemah dalam berbelanja wali
II Merancang perbelanjaan dengan III Calon pasangan mesti sah untuk
baik dikahwinkan
III Berbelanja menggunakan kad IV Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
kredit sepenuhnya Negara
IV Menabung wang untuk kecemasan A I, II dan III C I,III dan IV
dan masa hadapan B I, II dan IV D II, III dan IV
A I, II dan III
B I, II dan IV 34 Antara yang berikut, manakah
C I, III dan IV merupakan prosedur perkahwinan yang
D II, III dan IV harus dipatuhi oleh pasangan bukan
beragama Islam?
30 Antara berikut, manakah merupakan I Pasangan mendapat persetujuan
perkara yang perlu dipertimbangkan wali
semasa berbelanja? II Mendaftar di Pejabat Pendaftaran
I Keperluan barangan Negara
II Kualiti barangan III Upacara perkahwinan dijalankan
III Cara membeli di Jabatan Pendaftaran Negara
IV Harga barangan IV Upacara perkahwinan dijalankan
A I, II dan III di Pejabat perwakilan Malaysia
B I, II dan IV Luar negara
C I, III dan IV A I, II dan III C I,III dan IV
D II, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

35 Borang permohonan yang hendak dihantar ke


Pejabat Agama Daerah perlu disertakan
dengan
31 Anataraberiku, manakah merupakan I Sijil kursus perkahwinan
tip-tip berbelanja secara bijak? II Kad pengenalan ibu bapa pasangan
I Berbelanja mengikut nafsu III Kad pengenalan dua orang saksi lelaki
II Membuat belanjawan keluarga IV Visa atau surat sokongan kedutaan bagi
III Elakkan daripada berhutang warga asing
IV Menyenaraikan keperluan A I, II dan III C I,III dan IV
barangan sebelum membeli
A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV
36 Anatara berikut, manakah merupakan
32 Antara yang berikut, manakah
institusi yang berkaitan dengan perkahwinan
merupakan kepentingan sesebuah
atau kekeluargaan?
keluarga bahagia?
I Mahkamah sivil
I Melahirkan generasi yang
II Jabatan Pendaftaran Negara
penyayang
III Pejabat Perwakilan Malaysia Luar
II Mewujudkan masyarakat yang
IV Yayasan Budi Penyayang Malaysia
harmoni
(PENYAYANG)
III Menjamin kestabilan ekonomi
A I, II dan III C I,III dan IV
keluarga
IV Membentuk generasi yang B I, II dan IV D II, III dan IV
berakhlak mulia
A I, II dan III C I, III dan IV

4
37 Apakah akta yang berkaitan dengan B I, II dan IV D II, III dan IV
upacara perkahwinan di Jabatan
Pendaftara Negara atau Pejabat
Perwakilan Malaysia di luar negara? 42 Antara berikut, bentuk pembangunan yang
A Akta Undang-undang Perkahwinan manakah dapat disumbangkan oleh rakyat
dan Perceraian 1966 Malaysia secara sukarela apabila terlibat dalam
B Akta Membaharui Undang-undang aktiviti kemasyarakatan?
(Perkahwinan dan Perceraian) I Pembangunan teknologi
1976 II Pembangunan pengetahuan
C Akta Perkahwinan dan Perceraian III Pembangunan fizikal
1986 IV Pembangunan masyarakat
D Akta Membaharui Undang-undang A I, II dan III C I,III dan IV
(Perkahwinan dan Perceraian)1966
B I, II dan IV D II, III dan IV
38 Antara yang berikut, manakah merupakan
amalan gaya hidup yang sihat? 43 Antara yang berikut, manakah
I Mengurus stres dengan baik sumbangan yang berbentuk material?
II Mementingkan kebersihan diri I Wang tunai RM10,000
III Melakukan senaman yang melampau II Baju terpakai
IV Mempunyai mental yang waras III Beras
A I, II dan III C I,III dan IV IV Menjaga keselamatan
A I, II dan III
B I, II dan IV D II, III dan IV
B I, II dan IV
C I, III dan IV
39 Antara yang berikut, manakah merupakan D II, III dan IV
kepentingan memiliki kewangan yang stabil
dalam sesebuah keluarga? 44 Individu boleh memberi sumbangan
I Menimbulkan konflik keluarga kepada golongan yang memerlukan
II Memenuhi keperluan asas keluarga melalui
III Menjamin kebahagiaan keluarga I Sumbangan material
IV Mengurangkan perbalahan dalam II Sumbangan idea
keluarga III Sumbangan kerjaya
A I, II dan III C I,III dan IV IV Sumbangan tenaga
A I, II dan III
B I, II dan IV D II, III dan IV B I, II dan IV
C I, III dan IV
40 Antara yang berikut, manakah merupakan D II, III dan IV
kepentingan persiapan dari segi kesihatan
fizikal dan mental? 45 Antara berikut, manakah agensi bukan
I Dapat melahirkan zuriat yang sihat kerajaan yang terlibat dalam aktiviti
II Mengelakkan daripada penyakit kronik kemasyarakatan?
III Boleh bertindak secara rasional A PDRM
IV Mempunyai minda yang fleksibel B RELA
A I, II dan III C I,III dan IV C PEMADAM
D JKMM
B I, II dan IV D II, III dan IV
46 Sumbangan idea boleh diberikan
melalui
41 Penglibatan secara aktif individu secara
I Pergaduhan
sukarela dalam ________ di Malaysia dapat
II Rencana
meningkatkan perpaduan masyarakat
III Internet
Malaysia.
IV Radio
I Aktiviti kepimpinan
A I, II dan III
II Aktiviti permainan
B I, II dan IV
III Aktiviti kemasyarakatan
C I, III dan IV
IV Aktiviti kehidupan
D II, III dan IV
A I, II dan III C I,III dan IV
47 Faedah-faedah yang boleh diperoleh apabila

5
terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan C I, III dan IV
ialah D II, III dan IV
I Memupuk semangat hidup
bermuafakat 51 Apakah yang dimaksudkan dengan
II Memupuk semangat kekitaan wawasan diri?
III Membantu insan yang malang A. Pandangan tentang kemajuan
IV Mewujudkan masyarakat yang
masa depan sesebuah negara
mementingkan
A I, II dan III B. Pandangan tentang perlakuan
B I, II dan IV individu yang berjaya dalam hidup
C I, III dan IV C. Pandangan masa depan bagi
D II, III dan IV mencapai sesuatu matlamat utama
D. Fahaman berkenaan sesuatu hal
48 Antara yang berikut, manakah merupakan yang dapat dicapai pada masa
peranan Rukun Tetangga?
I Membantu dari segi kesihatan akan dating
penduduk
II Mengurangkankan kegiatan jenayah 52. Apakah yang dimaksudkan dengan
III Membimbing penduduk dari segi perkembangan diri yang seimbang?
kerjaya A. Disiplin diri yang tinggi
IV Menjaga alam sekitar
A I, II dan III C I,III dan IV B. Seseorang yang lengkap
B I, II dan IV D II, III dan IV kendirinya

C. Seseorang yang mempunyai


49 Tujuan kita melibatkan diri dalam
pembangunan masyarakat adalah untuk wawasan diri
I Melahirkan masyarakat yang prihatin
II Melahirkan masyarakat yang kaya D. Ciri individu yang bersikap
budaya
III Melahirkan masyarakat yang harmoni kesederhanaan
IV Melahirkan masyarakat yang
berwawasan
A I, II dan III C I,III dan IV
53. Apakah kesan perkembangan diri
B I, II dan IV D II, III dan IV
yang seimbang kepada masyarakat?
a. Tidak berlaku pergaduhan
50 Antara yang berikut, manakah b. Persekitaran yang positif
merupakan aktiviti kemasyarakatan? c. Perpaduan tercapai
I Gotong-royong d. Hidup lebih selesa
II Memberi derma
III Menolong ahli keluarga
menyediakan kuih-muih untuk
perayaan
IV Membersihkan tempat tidur orang
tua di rumah orang tua
A I, II dan III
B I, II dan IV
54.Apakah yang dimaksudkan dengan c. Perbuatan mencederakan
vandalisme? mangsa di bawah jagaan atau
a. Kegiatan merosakkan harta tanggungan seseorang
benda awam d. Pergaulan tanpa batasan
b. Penggunaan kekerasan terutamanya antara lelaki dengan
terhadap orang lain perempuan yang bukan mahram

6
55. Antara berikut, yang manakah faktor
yang menyebabkan peningkatan
kemalangan jalan raya? 58. Mengapakah kecemerlangan dalam
I. Berhenti secara mengejut pendidikan penting bagi seseorang
II. Memotong secara berbahaya individu?
III. Memandu dalam keadaan yang a. Memastikan kejayaan dalam
mengantuk kerjaya
IV. Memandu kenderaan pada had laju b. Memudahkan pergaulan
yang ditetapkan dengan orang lain
A. I, II, dan III C. II, III, dan IV c. Akan dihormati dan
dipandang tinggi oleh masyarakat
B. I, II, dan IV D. I, II, III, dan IV d. Menjamin kehidupan yang
lebih baik pada masa depan

59. Antara halangan dalam komunikasi ialah


56. Apakah kesan sekiranya seseorang
A. Jarak
individu mempunyai pegangan agama
B. Bahasa yang tidak difahami
yang kukuh?
C. Bunyi yang kuat
a. Dapat memajukan ekonomi
D. Gerak badan ketika berkomunikasi
negara
b. Mampu menarik pelabur asing
60. Mengapakah perpaduan dalam sesebuah
untuk melabur di Malaysia
keluarga penting?
c. Mampu menjaga maruah diri,
a. Untuk mewujudkan sebuah
keluarga dan masyarakat
keluarga yang bahagia
d. Mengurangkan masalah
b. Untuk melahirkan insan yang
pengangguran dalam kalangan
cemerlang
siswazah
c. Untuk mengambil hati ibu dan
bapa
d. Agar dihormati jiran tetangga
Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,
Diluluskan oleh,

_____________ ____________ ____________


_____________
(Muhd Firdaus) (En Ravikumar) (Pn Faridah Amir)
(Pn Tan Tee Hwa)
Guru Siviks Ketua Panitia Guru Kanan Sains
Penolong Kanan 1
57. Antara berikut, yang manakah kesan
Siviks Kemanusiaan
daripada amalan rasuah?
I. Produktiviti negara akan merosot

II. Menjejaskan imej individu terbabit

III. Mengamalkan ajaran-ajaran yang


dianjurkan

IV. Mencegah penganutnya daripada


melakukan perkara yang dilarang

A. I dan II C. III dan IV

B. II dan III D. I dan IV