Anda di halaman 1dari 2

Bincangkan secara ringkas keberkesanan Kurikulum Sekolah Rendah di Malaysia berdasarkan Model

Objektif Ralph Tyler, Model Process Lawrence Stenhouse, Model Taba dan Model Emergent
Curriculum.

Setiap kumpulan diminta menyediakan draf penyelesaian seringkas mungkin berdasarkan kreativiti

model kurikulum Trend Terkini

tujuan

kurikulum 'emergent' yang terpaksa diwujudkan atas kehendak, kuasa dan trend semasa dalam
sistem pendidikan sebuah negara

contoh zaman ICT dan sekolah bestari

ia adalah pembelajaran yang terdiri daripada interaksi kanak-kanak dan orang dewasa

4 komponen penting :

objektif kurikulum

 pengetahuan
 pengalaman pembelajaran
 penialaian kurikulum
 peranan guru = sebagai pemerhat

kurikulum emergent

- merupakan kurikulum yang berasaskan kepada pengembangan karakter, minat dan bakat
kanak-kanak.
- Berfokus kepada kumpulan kanak-kanak yang memiliki kopetensi dan bakat.
- Kurikulum ini dibina berdasarkan pengamatan guru terhadap murid melalui tingkah laku atau
minat murid terhadap sesuatu.
- Melalui kurikulum ini, semua lapisan usia murid dapat memilih dan membuat keputusan untuk
diri mereka.
- Guru akan mendokumentasikan kegiatan belajar dengan murid, rakan sesame guru dan
orang tua.
- Kurikulum ini tidak bersifat static dan boleh berubah mengikut pekerluan dan minat semasa
murid.
- Guru dan murid mempunyai hak untuk menghasilkan kurikulum.

Pengasas

Loris Malaguzzi,

Objektif

Isi kandungan

Pengurusan
Penilaian

Kelebihan

Kelebihan kurikulum emergent

- Kanak-kanak lebih berkembang dan belajar secara baik kerana pembelajaran berasaskan
minat mereka.
- Murid dapat membina pengetahuan mereke sendiri.
- Pertukaran pengalaman murid dan guru berlaku serta sama-sama dapat membina
pengalaman yang baharu.
- Dapat mendorong mereka lebih kreatif dan boleh memimpin pada masa hadapan.

Kekurangan