Anda di halaman 1dari 2

FORMAT INSTRUMEN PT3 MULAI TAHUN 2019

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS (12)

KETERANGAN
BIL PERKARA
Kertas 1 (12/1) Kertas 2 (12/2) Kertas 3 (12/3) Kertas 4 (12/4)
1 Jenis Ujian Bertulis: Ujian Bertulis: Ujian Lisan: Bertutur Ujian Lisan: Mendengar
Instrumen Pemahaman Penulisan (Speaking) (Listening)
(Reading and Use of (Writing)
English)
2 Jenis Item  Objektif Aneka Pilihan  Subjektif  Subjektif Respons  Objektif Aneka Pilihan
(OAP) Respons Terhad Terhad (OAP)
 Objektif Pelbagai  Subjektif  Subjektif Respons  Objektif Pelbagai Bentuk
Bentuk (OPB) Respons Terbuka Terbuka (OPB)
 Subjektif Respons
Terhad
3 Bentuk
Individu Individu Berpasangan Individu
Tugasan
4 Bahagian / Bahagian 1: Bahagian 1: Bahagian 1: Bahagian 1:
Bilangan Short Texts MCQ Short Interview 3-option Visual MCQ
Soalan 8 soalan (OAP) communicative 2 soalan untuk setiap 5 soalan (OAP)
Bahagian 2: message calon (Subjektif Respons Bahagian 2:
Error Correction 1 soalan (Subjektif Terhad) Matching (Sequencing)
8 soalan (OPB) Respons Terhad) Bahagian 2: 5 soalan (OPB)
Bahagian 3: Bahagian 2: Individual prompt-card Bahagian 3:
Information Transfer Notes expansion story (Story telling) 3-option MCQ (with text)
8 soalan (OPB) 1 soalan (Subjektif 1 soalan untuk setiap 5 soalan (OAP)
Bahagian 4: Respons Terbuka) calon (Subjektif Respons Bahagian 4:
Short Answer Terhad) Note completion -
10 soalan (OPB & Bahagian 3: monologue
Subjektif Respons Discussion task 5 soalan (OPB)
Terhad) 1 soalan untuk kedua- Bahagian 5:
Bahagian 5: dua calon Note completion - dialogue
Matching (Gapped Text) 5 soalan (OPB)
6 soalan (OPB)
KETERANGAN
BIL PERKARA
Kertas 1 (12/1) Kertas 2 (12/2) Kertas 3 (12/3) Kertas 4 (12/4)
5 Jumlah Markah Bahagian 1: 8 markah Bahagian 1: Pentaksir 1 (Interlokutor): Bahagian 1: 5 markah
Bahagian 2: 8 markah 20 markah 5 markah Bahagian 2: 5 markah
Bahagian 3: 8 markah Bahagian 2: Pentaksir 2: Bahagian 3: 5 markah
Bahagian 4: 10 markah 20 markah 15 markah Bahagian 4: 5 markah
Bahagian 5: 6 markah Bahagian 5: 5 markah

Jumlah: 40 markah Jumlah: 40 markah Jumlah: 20 markah Jumlah: 25 markah

6 Wajaran 25% 25% 25% 25%

7 Tempoh Ujian 1 jam 15 minit 1 jam 11 minit 35 minit


8 Konstruk  Pengetahuan sistem  Kemahiran  Kemahiran bertutur  Kemahiran mendengar
bahasa menulis
 Kemahiran membaca  Kemahiran kreatif
dan memahami dan apresiasi
 Kemahiran memindah bahasa
maklumat
9 Kaedah  Dikotomus  Analitik  Analitik  Dikotomus
Penskoran  Holistik  Holistik