Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

SAMPUL
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
Latar Belakang .............................................................................................. 1
Tujuan Praktikum ........................................................................................... 2
Kegunaan Praktikum ...................................................................................... 2
TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian Akar .............................................................................................. 3
Jenis-jenis Akar .............................................................................................. 3
Fungsi dan Peran Akar ................................................................................... 3
Struktur Akar .................................................................................................. 4
Perbedaan Akar Monokotil dan Dikotil ......................................................... 5
Tanaman Kembang kertas (Bougainville glabra) .......................................... 5
Tanaman Markisa (Passiflora quadrangularis) ............................................. 6
Tanaman Sirih (Piper betle L.) ....................................................................... 7
Tanaman Rumput teki (Cyperus rotundus) .................................................... 8
METODOLOGI
Tempat dan Waktu ......................................................................................... 10
Alat dan Bahan ............................................................................................... 10
Prosedur Kerja ................................................................................................ 10
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil ............................................................................................................... 11
Pembahasan .................................................................................................... 12
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan..................................................................................................... 14
Saran ............................................................................................................... 14
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL
Tanaman Kembang kertas (Bougainville glabra) .......................................... 6
Tanaman Markisa (Passiflora quadrangularis) ............................................. 7
Tanaman Sirih (Piper betle L.) ....................................................................... 8
Tanaman Rumput teki (Cyperus rotundus) .................................................... 9