Anda di halaman 1dari 1

L ğ Dil kökü dama ğa do ğru yakla ştırılarak çıkarılan kalın,

dolgun bir g sesidir.


f Üst di şlerin alt duda ğa hafifçe bast ırılmasıyIa çıkan sestir.
Dil kökünden çıkarılan çok kalın bir k sesidir.
k Yumuşak damaktan ç ıkarılan bu ses, türkçedeki k den biraz
kalın bir sestir.
1 Türkçemizdeki 1 gibidir
m Genizden gelip dudaktan ç ıkan bir sestir.
n Dil, üst dişlerin diplerine dokunurken genizden gelen bir
sestir.
v Dudaklar yuvarlakla ştırılıp öne uzat ılarak çıkarılan kalın
bir sestir. Türkçedeki üst di şlerle alt dudak aras ından çı-
karılan v sesi de ğildir.
h Ses yolu açıkken gırtlaktan gelen h sesidir.
y Yumuşak damaktan çıkarılan y sesidir.

Arapçadaki bazı sesler aras ındaki ilişkiyi gösteren çizelgeler:

Dilin Kökü
Dilin Ucu Yumuşak Gırtlak
Dama ğa Do ğru

Fısıltılı ,.
L..., ,.
C
. C
.
Seslek .3 L
Dudak- Dişetle-
Dudaksıl Dil rinden Damaktan
Arası çıkarılan

Seslek ,-.... (.11" +İ" C

Fısıltı i...:

Akıcı S ı...) ) .5