Anda di halaman 1dari 109
Pe OMV Petrom FORMULARUL DE SOLICITARE @ autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul »STATIE DE BIOREMEDIERE BARASTI DE VEDE” apartinand OMV PETROM SA S.A, Zona de productie Ill Muntenia Vest 3 rr roman rs eter tah ostiaisnae ea pean CUPRINS 1. REZUMAT NETEHNIC nen UL DESCRIERE enone 113. INTRARI DE MATERIALE. 22 {U4 PRINCIPALELE ACTIVITATI : 115. EMISI§1 REDUCEREA POLUARI. 115. MINIMIZAREA $1 RECUPERAREA GESEURILOR.. APLENERGIE sec nene 118, ACCIDENTELE $1 CONSECINTELE LOR. 18, MONITORIZARE.. 140: DEZAFECTARE. 13) ASPECTELEGRGE BE AMPLASAHMENTOLPE GARE SEAPA WSTALAT— 4.32, UMITELE DE EMSIE... 413. impact... 2. INTRARI DE MATERI PRIME 1.1, SELECTAREA MATERILOA Pai. 32. CERINTELE BAT ren 33. AUDITUL PENTRU WininizAREA DESEURILOR (atiMiZAREA UUTIUZARI MATERILOR PRIME)... 124, UTILZAREA APE... PRINGIPALELE ACTIVITAT “41. INVENTARUL PROCESELOR om ‘42. DESCRIEREA PROCESELOR. 443. INVENTARUL IegRILOR (PRODUSELOR ‘44: INVENTARUL IESRILOR (DESEURILOR) ‘45. DIAGRAMELE ELEMENTELOR PRINCIPALE ALE WHSTALATIN ‘46. SISTEMUL DE EXPLOATARE sun ‘47. STUDIIPE TERMEN MAI LUNG CONSIDERATE A Fi NECESARE.. 448. CERINTE CARACTERISTICE BAT... wisi $1 REDUCEREs POLUAR! 5:1. REDUCEREA EMISILOR DIN SUSE PUNCTIFORIME IW AER. 52 MINIMIZAREA EMISILOR FUGITIVE IN AER... ‘53. REDUCEREA EMISILOR DIN SURSE PUNCTIFORiME IW APA GE SUPRAFATA ‘I CANALIZARE. 4 ennen 9 ScUrGeai APA BE SUPRAFATA,CavAiBARE GIADA SSUBTERANA cnn /ARCURSUL ANALIZEV/EVALUARI BAT... 6. MINIMIZAREA Si RECJPERAREA DESEURILOR. 18.1, SURSE DE DESEUR on (62. EVIDENTA DESEURILOR..- 63. ZONE DE DEPOZTTARE 4, CERINTE SPECIALE DE GEPOZITARE. [RECIPIENT DE DEPOZITARE (acolo und (65, RECUPERAREA SAU ELIMINAREA DESEUAILOR...... 2s ‘OHV PETROM SA ~ as ENERGIE. 71, INTRETINERE 72 MASUR! DESEAVICE AL CLABIRILOR... a 73. EFICIENTA ENERGETICA ms 72, ALTERNATIVE DE FURNGARE A ENERGIE oon 8. ACCIDENTELE si CONSECINTELE LOR. ‘8.1. CONTROLUL ACTIVITATILOR CARE PREZINTA PERICOLE BE ACCIDENTE 'MAJORE IN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE - SEVESO. ‘82. PLAN DE MANAGEMENT AL ACCIDENTELOR.. 9. ZGOMOT $1 VIBRATI once ‘9.4. RECEPTOR enna 92. SURSE De ZG0NN6T 33. STUDI Puno MASURAREA ZeOMOTULUTIN MEDIO 94. INTRETINERE. 10, MONITORIZARE 10, MONITORAREA S RAPORTAREA EMSiLOR IN AER. ‘102 MONITORZAREA EMISILOR IN AF 103, MONITORWZAREA SI RAPORTAREA EMISIILOR IN APA SUBTERANA ‘104, MONITORAREA 51 RAPORTAREA EMISIILOR IN RETEAUA DE. CANALIZARE.... 195; MOMTORZAREA 6 RAPORTAREA DESEURIEOR 408 MONTORAREA MEDIULUL = a 10,7, MONITORAREA VARIABILELOR DE PROGES = 1108, MONITORIZAREA PE PERIOADELE DE FUNCTIONARE ANORIMALA.. 11, DEZAFECTARE a’ "V1.4. MASURI DE PREVENIRE A POLUARI LUATE IWGK Dili FAZA DE PROIECTAR 1112. PLANUL DE INGHIDERE A iNSTALATIEI 113, STRUGTUR SUBTERANE. {Va STRUCTUR SUPRATERANE 1115, LAGUNE (izur de decantar, iar biologics ‘118. ZONE DIN CARE SE PRELEVEAZA PROBE 12, ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLAINSTALATIAycwnen 95 18, LUMITELE DE EIMISHE or “9.1, EMISIIN AER ASOGIATE GU! 132. EVACUARIIN RETEAUA DE CANALIZARE PROPRIE... 123. EMISIIIN RETEAUA DE CANALIZARE ORASENEASGA SAU CURSUBIDE 'APADDE SUFRAFATA [DUPA PREEPURAREA PROPRIE) conn NH IMPACT — "W- EVALUAREA iMPACTULUT EMISILOR ASUPRA MEDIOLUI_~. {1421 LOGALIZAREA RECEPTORILOR, A SURSELOR DE EMISH §i/A PUNCTELOR ‘DE MONITORIZARE 143. IDENTIFICAREA EFECTELOR EVAGUARILOR DIN INGTALATIE ASUPRA MEDIULU ‘M44. MANAGENENTUL DESEURILOR. =x 1A. HABITATE SPECIALE — ~ 15. PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE $1 PROGRAMUL DE MODERNIZARE....... 107