Anda di halaman 1dari 57

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

(Semakan 2017)

PENTAKSIRAN

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
satu proses yang sistematik untuk
mendapatkan maklumat tentang
perkembangan dan pembelajaran murid.

Peneraju Pendidikan Negara


TUJUAN
Mengesan pertumbuhan dan perkembangan murid

Mengenal pasti kecerdasan & potensi

Mengenal pasti kelebihan & kekurangan murid

Memberi maklum balas kemajuan murid

Merancang tindakan susulan

Peneraju Pendidikan Negara


CIRI-CIRI
1 Mementingkan proses

2 Secara tidak formal

3 Suasana semula jadi

4 Bersifat diagnostik

5 Berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


KEPENTINGAN KEPADA GURU

Mendapatkan
Membantu
gambaran Memberi
memperbaiki
tentang Menilai maklum balas
PdP dan
pertumbuhan keberkesanan terhadap
merancang
dan pengajaran kemajuan
tindakan
perkembangan murid
susulan
murid

Peneraju Pendidikan Negara


Memahami tujuan
belajar dan
KEPENTINGAN perkembangan diri
KEPADA
MURID Motivasi dan keyakinan diri
untuk terus mencuba bagi
meningkatkan prestasi

Peneraju Pendidikan Negara


Merancang

P
E Membina Instrumen
L
A Melaksana
K
S Merekod
A
N Menganalisis Data
A
A Tidak Ya

N Sudah Pengukuhan/
Bimbingan
kuasai Pengayaan

Peneraju Pendidikan Negara


Pertimbangan Profesional

Pertimbangan yang dibuat menggunakan


pengetahuan yang professional terhadap
kurikulum yang dihasratkan mencakupi:
• Pengetahuan
• Kemahiran dan nilai
• Bukti pembelajaran
• Strategi pengajaran dan kaedah pentaksiran
• Kriteria dan standard yang digariskan untuk
penguasaan murid dalam pembelajaran mereka
Pertimbangan professional memerlukan guru membuat
keputusan berdasarkan analisis dan rumusan maklumat
terhadap pembelajaran murid yang merangkumi:
• Pengetahuan
• Kemahiran
• Nilai
Secara beretika dan bertanggungjawab bagi membuat
keputusan mengenai tahap penguasaan murid.
Elemen Pertimbangan Profesional
Melaksanakan Pertimbangan Profesional
Pertimbangan profesional adalah satu proses yang berterusan
sepanjang proses PdP yang ditetapkan.

Guru melaksanakan pertimbangan profesional


termasuklah bagi menentukan:
• Objektif pembelajaran untuk PdP
• Tahap penguasaan berdasarkan SPi bagi
setiap kelompok SK dan SP
• Tahap penguasaan keseluruhan dalam
DSKP bagi melapor keputusan pentaksiran
bagi perekodan 1 dan 2
Perkara Yang Perlu Diambil Kira Dalam Melaksanakan
Pertimbangan Profesional

 Hasrat Kurikulum

 Tujuan Pentaksiran

 Pelbagai Kaedah Pentaksiran

 Suasana Pentaksiran

 Moderasi

 Amanah
KAEDAH

PEMERHATIAN

Pengamatan terhadap tingkah laku, interaksi dan proses


pembelajaran murid

Dilaksanakan secara berkala dan tidak berkala

Boleh melibatkan rakan sebaya, pembantu pengurusan


murid, ahli keluarga dan komuniti

Peneraju Pendidikan Negara


Senarai Semak

Skala Kadar
REKOD
Rekod Anekdot PENTAKSIRAN

Rekod Berterusan

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH
SENARAI SEMAK

Senarai item Untuk menentukan:


 tingkah laku/ciri
disediakan untuk SENARAI SEMAK
mengenal pasti dapat
perkembangan diperhatikan
pengetahuan,  pelakuan telah
kemahiran, sikap dilakukan
dan kebolehan  kekerapan
tingkah laku
diperhatikan

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH
SKALA KADAR

Darjah kemajuan yang


SENARAI SEMAK
menggambarkan
pencapaian murid

Skala (secara angka atau


gred)

Peneraju Pendidikan Negara


REKOD ANEKDOT REKOD BERTERUSAN
• Catatan ringkas mengenai sesuatu • Catatan dalam bentuk cerita
CATATAN CATATAN
peristiwa atau tingkah laku murid ‘narrative’

• Tidak dirancang, tetapi secara • Pemerhatian yang dilakukan


PEMERHATIAN kebetulan tingkah laku tersebut PEMERHATIAN terhadap individu atau sekumpulan
berlaku murid

• Dilakukan terhadap murid secara


• Setiap perlakuan dan pertuturan
PELAKSANAAN individu, walaupun peristiwa PELAKSANAAN
murid dicatat
berlaku dalam kumpulan

• Tiada had masa ditentukan untuk • Masa, tempat, situasi dan tingkah
MASA MASA
pemerhatian tingkah laku laku pemerhatian ditentukan

• Ditulis secara objektif tentang apa


• Pemerhatian dijalankan selama 5
FOKUS yang berlaku selepas pemerhatian FOKUS
hingga 10 minit
dilaksanakan

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH
REKOD ANEKDOT

CONTOH
REKOD BERTERUSAN
PENYIMPANAN MAKLUMAT
Satu himpunan evidens yang
mengandungi maklumat
perkembangan, kemahiran dan
kemajuan murid dalam jangka
PORTFOLIO masa yang ditetapkan

Diwujudkan dalam pelbagai


bentuk seperti fail dan album

Peneraju Pendidikan Negara


CADANGAN KANDUNGAN PORTFOLIO

• Rekod Pelaporan Perkembangan murid

• Foto murid semasa aktiviti

• Sampel kerja sebenar

• Bahan audio & video

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD
PRESTASI

Peneraju Pendidikan Negara


Pernyataan Tahap Penguasaan Umum
Standard Prestasi
Tahap Penguasaan Tafsiran
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan
1 kemahiran asas atau memberi respons terhadap
perkara yang asas.
Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
2
kemahiran untuk melaksanakan sesuatu.
Murid boleh menggunakan pengetahuan dan
3 kemahiran untuk melaksanakan sesuatu dalam situasi
baharu atau secara kreatif dengan tertib atau beradab.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD PRESTASI
KETERANGAN /CADANGAN
KOD KONSTRUK
PELAKSANAAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

PENDIDIKAN ISLAM
TP1 :
1 Boleh menyebut huruf hijaiyah tunggal.
Dapat menyebut sebahagian (15 huruf) huruf
Mengenal huruf Boleh mengenal dan menyebut sebahagian huruf hijaiyah tunggal (rawak/berturutan).
hijaiyah 2
PI 1 hijaiyah berbaris.
TP2 :
(PI 1.1) Dapat menyebut sebahagian (15 huruf) huruf
Boleh mengenal dan menyebut semua huruf
3 hijaiyah berbaris.
hijaiyah berbaris secara beradab.
Boleh menyebut sebahagian ayat dari surah Al- TP1:
1 Murid boleh menyebut sekurang-kurangnya
Fatihah.
ayat 1 hingga ayat 3.
Menghafaz surah Boleh menghafaz surah Al-Fatihah dengan
daripada juzuk 2
PI 2 sebutan yang betul.
Amma
Menyediakan senarai semak daripada surah
(PI 1.2) Boleh menghafaz surah Al-Fatihah, An-Nas dan juzuk Amma.
3 Al-Ikhlas dengan sebutan yang betul secara
beradab.
Boleh menyebut sebahagian nombor 1 hingga TP1:
1
10. Murid boleh menyebut sekurang-kurangnya 5
nombor dalam bahasa
Boleh menyebut nombor 1 hingga 10 dengan
Mengetahui bahasa 2 Al-Quran mudah.
sebutan yang betul.
PI 3 Al-Quran mudah
(PI 1.3) Menyediakan instrumen yang sesuai dengan
Boleh mengecam dan menyebut nombor 1
pentaksiran.
3 hingga 10 dengan betul. Contohnya: Senarai semak.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD PRESTASI
KOD KONSTRUK KETERANGAN /CADANGAN PELAKSANAAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1 Boleh menyebut kalimah ‫ال إله إال هللا‬. Menggunakan instrumen yang sesuai seperti senarai
semak.
Mengetahui kalimah 2 Boleh menyebut kalimah syahadah.
PI 4 syahadah
(PI 2.1) Boleh menyebut kalimah syahadah dan
3
menyatakan maksudnya dengan beradab.

Boleh menyebut kalimah Allah dengan TP1 :-


1 Menggunakan instrumen yang sesuai seperti senarai
betul.
semak.
Boleh memuji kebesaran Allah dengan
Mengetahui asas 2
rangsangan.
beriman kepada TP2 :-
PI 5 Allah Murid boleh memuji kebesaran Allah dengan
rangsangan berdasarkan pelbagai situasi.
(PI 2.2) Boleh memuji kebesaran Allah dengan
3
lafaz yang betul dan beradab. TP3 :-
Pemerhatian secara menyeluruh.
TP1 :-
1 Boleh menyebut sebahagian Rukun Iman. Murid boleh menyebut sekurang-kurangnya 3 rukun
iman.
Boleh menyebut Rukun Iman secara
2
tertib.
Mengetahui Rukun TP2 :-
Imam Murid dapat menyebut mengikut turutan.
PI 6
(PI 2.4) TP 3 :-
Boleh bercerita tentang Rukun Iman
3 Murid dapat bercerita tentang rukun iman dengan
dengan betul.
rangsangan guru.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD PRESTASI
KOD11 KONSTRUK KETERANGAN /CADANGAN PELAKSANAAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Boleh menyebut sebahagian dari TP1 :


1 Murid boleh menyebut sekurang- kurangnya 2 Rukun
Rukun Islam.
Boleh menyebut Rukun Islam secara Islam.
2
tertib.
Mengetahui Rukun TP2 :
PI 7 Islam Murid dapat menyebut mengikut turutan.
(PI 2.5)
Boleh bercerita tentang amalan Rukun TP 3 :
3
Islam dalam kehidupan. Murid dapat bercerita tentang Rukun Islam dengan
rangsangan guru.

1 Boleh menyebut anggota wuduk.

Melakukan wuduk Boleh melafazkan niat wuduk dan Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan
PI 8 2
(PI 3.2) maknanya dengan betul. instrumen dan amali.
Boleh melakukan wuduk dengan tertib
3
dan beradab.

1 Boleh melakukan perlakuan solat.

Boleh melakukan perlakuan solat dan


Melakukan simulasi 2
melafazkan niat solat dengan betul. Pentaksiran boleh dilakukan dengan menggunakan
PI 9 solat
instrumen dan amali.
(PI 3.4)
Boleh melakukan pergerakan dalam
3
solat dengan betul mengikut tertib.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD PRESTASI
KOD KONSTRUK KETERANGAN /CADANGAN PELAKSANAAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad TP1 & TP2 :


1 Murid dapat bercerita tentang Nabi Muhammad
SAW.
SAW dan keluarga baginda dengan rangsangan
Mengetahui Sirah guru.
Nabi Muhammad Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad
2
PI 10 SAW SAW dan keluarga baginda. TP3 :
(PI 4.1 , PI 4.2) Pemerhatian secara menyeluruh.
Boleh bercerita tentang Nabi Muhammad
3 SAW dan keluarga serta mengamalkan
akhlak baginda.

Boleh melafazkan basmalah dan TP1 & TP2 :


1 Pentaksiran boleh dilakukan dengan
hamdalah dalam amalan harian.
Boleh melafazkan doa dalam amalan menggunakan instrumen dan amali.
Mengamalkan doa 2
dalam kehidupan harian.
PI 11 TP3 :
harian Pemerhatian secara menyeluruh.
(PI 5.1) Boleh mengamalkan basmalah,
3 hamdalah dan doa dalam kehidupan
harian dengan betul

Boleh mengecam dan menyebut huruf Menyediakan instrumen dan menggunakan untuk
1 tujuan pentaksiran. Contoh: Kad suku kata
jawi.
Boleh membatang suku kata terbuka terbuka, perkataan dua suku kata terbuka.
Membaca perkataan 2
yang mengandungi dengan betul.
Guru boleh fokuskan kepada 6 huruf jawi sahaja,
PI 12 dua suku kata
mengambil kira murid telah mengenali huruf
terbuka Boleh membaca perkataan yang hijaiyah.
(PI 6.2) 3 mengandungi dua suku kata terbuka
dengan betul.

Peneraju Pendidikan Negara


STANDARD PRESTASI
KOD KONSTRUK KETERANGAN /CADANGAN PELAKSANAAN
TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Membuat pentaksiran berdasarkan kepada hasil


Boleh menulis sebahagian huruf jawi kerja murid.
1
tunggal.

Menulis huruf jawi Boleh menulis huruf jawi tunggal dengan


PI 13 2
(PI6.3) betul.

Boleh menyalin perkataan yang


mengandungi dua suku kata terbuka
3
dengan betul.

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH INSTRUMEN
PENTAKSIRAN
PI 1 MENGENAL HURUF HIJAIYAH PI 6 MENGETAHUI RUKUN IMAN

PI 2 MENGHAFAZ SURAH JUZUK AMMA PI 7 MENGETAHUI RUKUN ISLAM

PI 3 MENGETAHUI BAHASA AL-QURAN MUDAH PI 8 MELAKUKAN WUDUK

PI 4 MENGETAHUI KALIMAH SYAHADAH PI 9 MELAKUKAN SIMULASI SOLAT

PI 5 MENGETAHUI ASAS BERIMAN KEPADA ALLAH PI 10 MENGETAHUI SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W

Peneraju Pendidikan Negara


CONTOH INSTRUMEN
PENTAKSIRAN

PI 11 MENGAMALKAN DOA DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

PI 12 MEMBACA PERKATAAN YANG MENGANDUNGI DUA SUKU KATA TERBUKA

PI 13 MENULIS HURUF JAWI

Peneraju Pendidikan Negara


PI 1
MENGENAL HURUF HIJAIYAH

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
PI 2
MENGHAFAZ SURAH
JUZUK AMMA

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 3
MENGETAHUI BAHASA
AL-QURAN MUDAH

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 4
MENGETAHUI
KALIMAH SYAHADAH

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 5
MENGETAHUI ASAS
BERIMAN KEPADA ALLAH

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 6 & PI 7
MENGETAHUI
RUKUN IMAN DAN RUKUN ISLAM

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 8
MELAKUKAN WUDUK

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 9
MELAKUKAN SIMULASI SOLAT

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 10
MENGETAHUI SIRAH
NABI MUHAMMAD S.A.W

Peneraju Pendidikan Negara


PI 11
MENGAMALKAN DOA
DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

Peneraju Pendidikan Negara


PI 12
MEMBACA PERKATAAN YANG
MEMPUNYAI DUA SUKU KATA TERBUKA

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PI 13
MENULIS HURUF JAWI

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
PENGISIAN DATA
IPPK

Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN,
TERIMA KASIH.
Peneraju Pendidikan Negara