Anda di halaman 1dari 6

Osnove za ugradnju TNG uređaja u kola

opusteno.rs/automobilizam­f48/osnove­za­ugradnju­tng­uredjaja­u­kola­t18620.html

Opusteno ­ 12:07 pm Pet 31, Maj 2013

Svaki uređaj za napajanje motora tečnim naftnim gasom mora sadržavati najmanje sledeće delove opreme:

1. rezervoar
2. uređaj za ograničenje punjenja na 80% zapremine rezervoara
3. indikator nivoa
4. ventil za ispuštanje nadpritiska
5. daljinski upravljan radni ventil sa zaštitom od prevelikog protoka
6. regulator pritiska i isparivač koji mogu biti kombinovani
7. daljinski upravljan ventil za isključivanje protoka (može se kombinovati sa regulatorom ­ isparivačem)
8. priključak za utakanje TNG
9. cevi i vodovi za TNG
10. veze za prenos TNG između delova opreme
11. injektor ili uređaj za ubrizgavanje ili uređaj za mešanje TNG i vazduha 
12. elektronska upravljajuća jedinica
13. uređaj protiv nadpritiska (može biti i ventil za nadpritisak u multiventilu ako je obezbeđen protok od najmanje 17,7
m3/min)

Uređaji navedeni u spisku po stavkama 2 do 5 mogu biti kombinovani u jedan uređaj (multiventil) homologovan prema
odredbama ECE 67.

­ Nijedan deo instalacije TNG ne sme viriti izvan tela vozila osim priključka za punjenje koji sme da bude izvan linije vozila
najviše 10mm.

­ Sigurnosni uređaj multiventila mora onemogućiti stvaranje nadpritiska u rezervoaru iznad 25 bar, kao i punjenje rezervoara
tečnim gasom iznad 80% zapremine.

­ Armatura rezervoara mora biti zaštićena od mehaničkih oštećenja i mora biti sprečen prodor gasa u prostor za putnike
odnosno motor. Zaštita armature mora izdržavati opterećenja iznad 350 N/mm2 ili biti od materijala koji odgovara čeličnom
limu od
najmanje 0,5 mm. Pod zaštitom armature se podrazumeva zaštita od oštećenja i isticanja TNG.

­ Ventilacija armature mora biti izvedena cevima glatkih zidova iznutra i ne sme izlaziti u prostor točkova.

­ Vodovi za gas visokog pritiska moraju biti pre ugradnje ispitani na pritisak od 25 bar.

­ Kada se koriste bešavne bakarne cevi za vodove visokog pritiska one moraju biti zaštićeni gumenim ili plastičnim bužirom.
­ U putničke automobile sme se ugraditi jedan rezervoar zapremine do najviše 100 L a u druga motorna vozila najviše dva
rezervoara do ukupne zapremine do 200 L.

­ Rezervoar za gas se po pravilu ugrađuje iza prostora za putnike i ne sme biti ugrađen ispred vetrobrana niti u motorski
prostor.

­ Rezervoar mora biti pričvršćen prema uputstvima proizvođača i nije dozvoljeno da ima direktnog kontakta sa drugim
metalnim delovima osim ako se radi o direktnoj permanentnoj vezi (ne postoji mogućnost varničenja pri nasilnom pomicanju
rezervoara).

­ Kada je vozilo spremno za vožnju rezervoar mora biti više od 200 mm iznad površine puta.

­ Veze za pričvršćenje rezervoara moraju čvrsto i bez pomicanja zadržavati pun rezervoar sa opterećenjima od 20 G u
pravcu vožnje i 8 G poprečno na pravac vožnje, odnosno vrednosti koje su u zavisnosti od vrste vozila i orjentacije ugradnje
navedene
u smernici ECE67.

­ Priključak za punjenje rezervoara gasom se mora nalaziti van vozila.

­ Udaljenost rezervoara za gas od motora i izduvne grane je najmanje 100 mm a od izduvnog sistema najmanje 50 mm pod
uslovom da postoji odgovarajuća toplotna izolacija.

­ Nije dozvoljeno da rezervoar bude izložen direktnim sunčevim zracima, odnosno mora biti zaštićen odgovarajućom
pregradom koja nije bliže od 20 mm do rezervoara.

­ Prostor u kojem se nalazi rezervoar odnosno armatura rezervoara mora se ventilirati cevima glatkog unutrašnjeg zida
prečnika najmanje 20 mm. Otvori za ventilaciju moraju se nalaziti najmanje 100 mm odaljeni od izduvnog sistema. Otvori za
vetilaciju
se ne smeju nalaziti u krilima vozila (prostoru točkova)

­ Isparivač i regulator pritiska gasa moraju se nalaziti najmanje 100 mm od izduvnog sistema.

­ Cevovodi visokog pritiska moraju biti položeni tako da ugibanje šasije ne sme imati uticaj na njih i biti pričvršćeni na najviše
svakih 500 mm s tim da radijus savijanja cevi nije manji od tri prečnika cevi i da nema oštrih uglova. Udaljenost od izduvnog
sistema bez izolacije je najmanje 100 mm ili ne manje od 50 mm ako postoji odgovarajuća termička izolacija.

­ Vodovi niskog pritiska moraju biti izvedeni odgovarajućim homologovanim crevima.

­ Električna instalacija mora biti zaštićena topivim osiguračem a komande za izbor vrste goriva moraju se nalaziti na dohvat
ruke vozača. Spojevi moraju biti tako izvedeni da ne izazivaju varničenje.

­ Instalacija sistema za grejanje isparivača mora biti izvedena sa kvalitetnim elementima i propisno zaptivena kako ne bi
dolazilo do isticanja rashladne tečnosti motora.

­ Proveriti usklađenost ugla ugradnje rezervoara i nominalnog ugla pod kojim treba da bude ugrađen multiventil radi tačnog
određivanja tačke prekida punjenja rezervoara na
80% zapremine. Podaci deklarisani na multiventili ­ ugao ugradnje i prečnik rezervoara moraju odgovarati rezervoaru na koji
je ugrađen, ugao ugradnje može se razlikovati +/­ 5 stepeni.

­ Vozilo mora biti snabdeveno tehničkim uputstvom za pravilno rukovanje i održavanje TNG instalacije.

­ Najkasnije od 01.01.2008. god. Uz izvršenu ugradnju mora se izdati izjava ugrađivača koja sadrži najmanje:

­ Naziv ugrađivača i ime lica koje je izvršilo konkretnu ugradnju
­ Pečat i potpis odgovornog lica ugrađivača. I sledeće podatke:
­ Za vozilo: osnovne podatke o vozilu i koji je sistem napajanja vozila osnovnom vrstom goriva (karburatorski, monopoint
ubrizgavanje ili multipoint ubrizgavanje)
­ Za ugrađeni sistem: osnovni podaci o sistemu i koji je sistem za napajanje gasom (venturi ­ za karburatore, monopoint
ubrizgavanje ili multipoint ubrizgavanje)
­ Za rezervoar i isparivač: Proizvođača, tip, serijski broj i oznaku homologacije.
­ Za multiventil: Proizvođača, deklaraciju sa ventila ­ ugao ugradnje i prečnik rezervoara i homologacionu oznaku.
­ Za gasne ventile i filtere, benzinski ventil, elektronsku jedinicu, gumene cevi za vodu i za TNG, armaturu multiventila
(uključujući i poklopac toro boce): Proizvođača i homologacionu oznaku.
­ Za bakarne cevi TNG: Navesti spoljni i unutrašnji prečnik.

U slučaju da se tokom pregleda ustanovi da stanje na vozilu ne odgovara bilo kojem navodu u „Izjavi ugrađivača“ vozilo
može biti odbijeno kao neispravno.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa karburatorom smatraće se da je gasna instalacija sa venturi ili monopoint
ubrizgavanjem adekvatna.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa monopoint ubrizgavanjem smatraće se da je gasna instalacija sa monopoint ili
multipoint ubrizgavanjem adekvatna.

Kod ugradnje gasnog sistema na vozila sa multipoint ubrigavanjem smatraće se da je jedino adekvatna gasna instalacija sa
multipoint ubrizgavanjem.

Preciznije, pri ugradnji TNG instalacije treba ispoštovati sledeće kriterijume:

­ Uređaji i oprema za TNG instalacije moraju biti homologovani; homologacione oznake treba da se nalaze na elementima i
uređajima instalacije (rezervoar, isparivač i reduktor, multiventil, 
elektromagnetni ventili...) i treba da budu čitke, trajne i neizbrisive; u slučaju inostranih rezervoara koji nisu homologovani
shodno ECE pravilniku 67R01, potreban je pregled nadležnog inspektora za sudove pod pritiskom što je verifikovano
potvrdom o pregledu i
žigom inspektora na tipskoj pločici rezervoara, čime je potvrđeno da je rezervoar usaglašen sa odgovarajućim JUS
standardima

­ Multiventil mora posedovati ventil sigurnosti (prag dejstva 25 bar)

­ Multiventil mora biti ugrađen shodno specifikaciji proizvođača:

1. ugao ugradnje cilindričnih rezervoara mora odgovarati deklarisanom uglu koji je označen na multiventilu (dozvoljena
odstupanja ugla su ±5º)

2. kod toroidnih rezervoara treba koristiti multiventile za odgovarajući ugao ugradnje (npr.za toroidnu bocu kod koje se
multiventil postavlja sa spoljne strane, obično je ugao ugradnje 0º pa shodno tome treba koristiti multiventil za ugao ugradnje
od 0º)

­ Pri ugradnji rezervoara treba da bude zadovoljen uslov brzog pristupa multiventilu (kod vozila kod kojih se rezervoar
ugrađuje ispod poda vozila smatraće se da je ovaj uslov ispunjen
ako multiventil poseduje elektromagnetni ventil koji omogućava daljinsko zatvaranje rezervoara).

­ Ugradnja rezervoara ispod poda dodatno zahteva:

1. ugradnju zaštite za bocu (zaštitni lim); zaštita mora biti dobro pričvršćena; mora postojati ’’vazdušni zid’’ između nje i
rezervoara; moraju postojati drenažni otvori za vodu postavljeni na najnižim tačkama zaštite

2. pri ugradnji rezervoara ispod poda, rezervoar zajedno sa zaštitom ne sme gabaritno da izađe iz zone zadnje prilazne
ravni vozila koja je definisana zadnjim prilaznim uglom, kao ni da bude bliži ravni puta od 200 mm

3. dodatno pričvršćenje za karoseriju, jer za razliku od rezervoara u prtljažnom prostoru ovde se od veza zahteva i da nose
rezervoar (npr. za cil.rezervoare obavezne su 3 stezne trake ili 2 jača limena nosača)

4. pristup multiventilu i tipskoj pločici na boci radi njihove identifikacije (npr. otvor na zaštitnom limu u vidu vratanca ili šibera)

5. potrebno je zaštititi čelične elemente multiventila (spojke­holenderi i zavrtnji) od korozije (zaštitna kućišta, nanošenje
zaštitne masti preko ovih elemenata koja odbija vlagu i prašinu)

­ Učvršćenje boce u prtljažnom prostoru:

1. cilindrični rezervoari se učvršćuju pomoću odgovarajućih nosača i steznih traka (shodno tabeli 1.); izolacija metalnih
kontakata rezervoara sa drugim elementima; nosači se učvršćuju za karoseriju zavrtanjskim vezama; minimalno rastojanje
najisturenijeg dela rezervoara sa multiventilom od zadnjeg kraja vozila (zadnji vezni lim) je 100 mm; rezervoar se uzdužno
postavlja na poseban nosač u vidu rama sa prednjim i zadnjim ispustima u smislu graničnika za rezervoar (graničnici treba
da obuhvate rezervoar minimalno 30mm).
2. toroidni rezervoari se učvršćuju sa dva zavrtnja min prečnika 10mm i pri tome treba koristiti široke podloške; drugi vidovi
učvršćenja će se razmatrati na licu mesta.

1. cilindrični rezervoari: ventilaciona creva treba da budu usmerena na dole (multiventil treba da je u najvišem položaju, da
ne postoje „sifoni“); ventilacioni otvori se ne postavljaju u koševe, treba da budu u podu; ventilaciona creva treba da budu
zašelnovana metalnim šelnama na mestima spojeva; ventilacioni otvori
treba da budu učvršćeni za pod zavrtnjima i udaljeni od izduvnog sistema min 100 mm; poklopac multiventila mora dobro da
dihtuje; kod punjača koji se postavljaju na bok vozila postavlja se BY­PASS vod sa T­račvom; potreban poprečni presek za
ventilaciju se postiže sa 2 ventilaciona otvora prečnika 25 mm

2. toroidni rezervoari: voditi računa o usklađenosti dimenzija rezervoara i prostora za smeštaj rez.točka; ventilaciono crevo
mora da izađe u spoljni prostor ispod poda; kada se rezervoar benzina nalazi ispod rezervoara TNG­a dozvoljeno je
minimalno spuštanje rezervoara benzina od 10 mm; prostor multiventila vazdušno mora biti u vezi samo sa spoljnom
atmosferom;
Napomena: ventiliranje prostora oko rezervoara i upotreba nosača za učvršćivanje rezervoara za slučaj da se on postavlja
na ravan deo poda će biti obavezno po datumu objavljivanja pravilnika ECE 67R 01 u službenom glasniku RS.

­ Potrebno je zaštititi rezervoar od tereta i direktnog uticaja sunčeve toplote
­ Kod postavljanja rezervoara van vozila (spoljna montaža) mora biti onemogućen neovlašćen pristup rezervoaru i armaturi.
­ Kod kombi vozila rezervoar se ne sme nalaziti u gabaritu putničkog prostora
­ Kod vozila sa vazdušnim hlađenjem je potrebno obezbediti funkcionisanje isparivača (npr.ugradnja mini sistema za vodeno
grejanje – bez direktnog grejanja gasne instalacije izduvnim gasovima)
­ Punjač treba da je udaljen od izduvnog sistema 100 mm i izbegavati njegovu montažu na zadnji branik
­ Učvršćenje vodova visokog pritiska treba vršiti metalnim držačima­papučicama na najvećem međusobnom rastojanju 500
mm
­ Postavljanje cevi: izolacija cevi prilikom prelaska preko oštrih ivica; izbegavanje provlačenja cevi kroz limove prilikom
trasiranja cevi; vodovi visokog pritiska se ne smeju vezivati za pokretne delove karoserije.
­ Isparivač i gasni ventil treba da su udaljeni od izduvne grane minimalno 100 mm. Navedene elemente pričvršćivati za
karoseriju vozila odgovarajućim brojem zavrtanjskih veza (zavrtanj i navrtka) ili po potrebi preko dopunskih nosača (držača)
koji takođe moraju biti vezani za nepokretne delove karoserije zavrtanjskim vezama vezama. Izbegavati da spojevi na
pomenutim elementima budu usmereni ka motoru.
­ Nikako ne postavljati benzinski ventil u blizini bilo kakvog izvora struje ili toplote i izbegavati njegovu montažu na prednji
kraj­lim vozila (što je česta greška na vozilima marke Zastava), takođe izbegavati postavljanje iznad izvora struje.
­ Isparivač se treba (po uputstvu proizvođača) postavljati uspravno, a poželjno je da bude okrenut u smeru vožnje (ovo ne
važi za vozila sa multipoint ubrizgavanjem ­ sequential sistem). Ako se isparivač postavlja u donji deo motornog prostora
trebalo bi ga zaštititi limom.
­ Bakarne cevi visokog pritiska u motornom prostoru moraju biti učvršćene za karoseriju vozila metalnim papučicama, na
prelazu cevi preko oštrih ivica mora biti postavljena gumena zaštita­buržir. 
­ Vodu koja se koristi za grejanje isparivača trebalo bi uzimati sa creva za grejanje, zbog samog protoka vode kroz isparivač,
a samim tim i njegovog efikasnijeg rada. Kada to iz nekog razloga nije moguće, dozvoljeno je uzimati vodu i sa nekog
drugog mesta, ali voditi računa da creva sa kojih se uzima voda budu što većeg prečnika kako ne bi došlo do stvaranja
začepljenja u sistemu.
­ Sva creva koja se koriste moraju na sebi imati odgovarajuće homolagacione oznake i označenim radnim pritiscima koje
mogu da izdrže. Creva se ne smeju previjati pod oštrim uglom, da ne bi došlo do zagušenja u prenosu radnog fluida. Moraju
se učvršćivati i
eventualno postavljati u odgovarajuće buržire ako prolaze blizu nekog izvora toplote, struje ili preko oštrije ivice ili ako su u
kontaktu sa motorom. Na svojim krajevima creva moraju biti učvršćena metalnim šelnama odgovarajućeg prečnika.
­ Električna instalacija u motornom prostoru mora biti celom svojom dužinom uvučena u buržire. Spojevi kablova sa
uređajima vrše se isključivo preko tzv. buksni koje na sebi moraju imati plastičnu zaštitu. Spojevi dva kabla moraju se lemiti i
dobro izolovati, preporuka je da se preko tih spojeva navlače termo buržiri. Elektroinstalacija za plin mora imati ugrađen
poseban topivi osigurač.
­ Isparivač i električni prekidač moraju da budu “upareni“, shodno fabričkom upustvu (čest je slučaj da na isparivač sa
elektromagnetnim ventilom montira prekidač za isparivač bez
magnetnog ventila)
­ Plin se u motor mora uvoditi preko mešača sa odgovarajućim difuzorom; plin se može uvesti u karburator i preko
odgovarajućih uvodnika ali takva rešenja trebalo bi izbegavati. Prečnik difuzora ne sme narušavati rad motora na benzin.
Ako se creva plina u uvode u kućište filtera za vazduh, pri tome filter za vazduh ne sme se mehanički oštećivati (ne sme se
seći).
­ Kod sistema multipoint ubrizgavanja gasa tzv. sequential sistema trebalo bi instalaciju postavljati prema šemi proizvođača.
To se naročito odnosi na položaj i uglove postavljanja uvodnika za plin u usisnoj grani. Na sve spojeve creva sa uvodnicama,
davačima pritiska, injektorom i ostalim elementima obavezno stavljati metalne šelne. Injektor i filter gasne faze se moraju
preko odgovarajućih nosača čvrsto vezati za motor ili karoseriju vozila. Računar se mora učvrstiti preko odgovarajućih
držača ili direktno vezati za karoseriju vozila.

Cilindrični rezervoari moraju biti učvršćeni isključivo pomoću namenskih nosača (teleskopi, kolevka ...).

Od 01.01.2009. multiventil (Uređaji navedeni u spisku po stavkama 2 do 5) prema odredbama ECE 67 odnosno od 01.01.
2009. god obavezno u skladu sa revizijom R01.

(izvor:amss.org.rs / foto: David Villa / flickr.com)

Preporučujemo :

Dezinfekcija klima uređaja u kolima

Klima uređaj zahteva održavanje, inače će vremenom početi da se šire neprijatni mirisi
Za neprijatne mirise iz klima uređaja odgovorni su razni mikroorganizmi (gljivica,
bakterija, plesni), koji se zahvaljujući vlazi, toploti i nedostatku svetlosti ...

Osnove kretanja vozila: Kako radi kvačilo

Kako funkcioniše kvačilo? Osnove kretanja vozila ­ prenosni mehanizam i korišćenje
kvačila. Za pokretanje vozila koristimo motor. Kad želimo zaustaviti vozilo prestanemo
koristiti motor. Možemo motor ugasiti ključem. Ali želimo da motor nastavi raditi...

Najpoznatija kola iz filmova

Neki filmovi su se jednostavno proslavili na osnovu zanimljivih rešenja i ideja automoblia.
Režiseri filmova uvek vode računa koja kola će se pojavljivati u filmu, nekada je to
marketing a nekada i originalnost samog tekstopisca. Predstavljamo vam automobile ...

Vožnja prepolovljenih kola

Neko bi ova kola nazvao polovnim, neko prepolovljenim a nama je sve jedno. Ova kola imaju samo svoj polovinu ­ dva točka,
tačnije samo prednji deo i u voznom su stanju. Ovo je jedan od načina kako da od matorih kola napravite pravu atrakciju.
Ukoliko imate krša ...

Pokrivke za vaša kola
Klasične pokrivke možete naći na svakom ćošku, ali ovakve sigurno ne lako... Ukoliko
imate krš od automobila, možete ga pretvoriti u dobru mašinu a i samim tim biste više
vodili računa o vačem ljubimcu ...

Da li su teža kola bezbednija

Obično se misli da su masivna kola bezbednija. To verovanje je izgleda uticalo i na
proizvodjače, pošto je nedavno istraživanje sprovedeno u Americi pokazalo da su
automobili od 1987. godine do danas postali teži za 29 procenata. Iako na prvi pogled
deluje ...

Paljenje kola na kablove

Kako se pale (startuju) kola uz pomoć kablova na pravilan način. Pročitajte i naše savete
koje trebate znati. Bez obzira na sve mere predostrožnosti, zimi su moguća iznenađenja
u vezi sa akumulatorom. Ako baterija na niskim temperaturama naglo izgubi kapacitet...

Budženje kola: Od starog novo

Dokaz da se sve može kad se hoće. Od starih kola da se naprave nova. Istina, nikad ne
mogu biti nova, ali zato mogu tako izgledati. Prikazaćemo vam kako su dva mladića uz
veliku upornost i požrtvovanost uspeli od starih demode kola da naprave sasvim novu ...

Kako se peru kola za 10.000 evra?

Čovek koji je pranje automobila pretvorio u umetnost, svoje usluge stavlja na
raspolaganje onima koji su spremni da za to zadovoljstvo plate desetak hiljada evra. Iako
danas perionice automobila niču na svakom koraku, nije loše podsetiti se dobrih starih ...

Korisni saveti i trikovi za vaša kola

Većina nas dobar deo života provodi u kolima. Mali životni, praktični, saveti su uvek
poželjni. U današnjem snimku imaćete prilike da pogledate sedam zanimljivih i korisnih
saveta koji će biti korisni svakom vozaču. Verujemo da ćete koristiti bar jedan ...