Anda di halaman 1dari 6

Penilaian Lomba Puja Tri Sandhya

Kriteria penilaian lomba mantram Puja Tri Sandhya, sebagi berikut.

No Kriteria Penilaian Bobot Nilai Total


1 Penampilan
- Pakaian (bersih, sopan, 15
rapi, pantas
- Sikap badan (tangan,
duduk)
2 Suara/vocal/sruti 25
3 Ucapan:
- Intonasi
- Ketepatan dalam 40
pemenggalan suku kata
4 Ketepatan Urutan dan
20
penjiwaan
Jumlah 100

Catatan:

1. Durasi waktu 5 sampai dengan 10 menit


2. Rentang penilaian 60 sampai dengan 100
3. Nilai akhir lomba Mantram Puja Tri Sandhya = jumlah x bobot
Urutan sikap Sembahyang

Ketika peserta dipanggil memasuki ruangan peserta belum dinilai, peserta akan dinilai setelah
mengambil sikap asana.

urutan sikap mantram Tri Sandhya adalah:

a. asana, dengan mantram (diucapkan):]


Om Prasada sthiti sarira siva suci nirmalaya namah svaha
b. pranayama, dengan mantram (diucapkan dalam hati)
- (menarik nafas/puraka) : Om Ang namah;
- (menahan nafas/Kumbaka): Om Ung Namah;
- (mengeluarkan nafas/recaka): Om Mang Namah.
c. Karasoddhana (membersihkan tangan), dengan mantram:
- Tangan kanan : Om Suddha mam svaha
- Tangan kiri : om ati suddha mam svaha
d. Sikap Amustikarana (disebutkan)
e. Puja Trisandhya, mulai (diucapkan)

Mantram Tri Sandhya

Om bhùr bhuvah svah


tat savitur varenyam
bhargo devasya dhimahi
dhiyo yo nah pracodayàt
Om Nàràyana evedam sarvam
yad bhùtam yac ca bhavyam
niskalanko nirañjano
nirvikalponiràkhyàtah
suddho deva eko
Nàràyano na dvitìyo’sti kascit
Om Tvam Sivah Tvam Mahàdevah
Ìsvarah paramesvarah
Brahmà visnusca rudrasca
purusah parikìrtitah
Om pàpo’ham pàpakarmàham
pàpàtmà pàpasambhavah
tràhi màm pundarìkàksa
sabàhyàbhyàntarah sucih
Om ksamasva màm mahàdeva
sarvapràni hitankara
màm moca sarva pàpebyah
pàlayasva Sadàsiva
Om ksàntavyah kàyiko dosah
ksàntavyo vàciko mama
ksàntavyo mànaso dosah
tat pramàdàt ksamasva màm
Om sàntih, sàntih, sàntih, Om
Penilaian Lomba Kramaning Sembah

Kriteria penilaian lomba Lomba Kramaning Sembah, sebagai berikut.

No Kriteria Penilaian Bobot Nilai Total


1 Penampilan
- Pakaian (bersih, sopan, 15
rapi, pantas
- Sikap badan (tangan,
duduk)
- Sikap tangan
2 Suara/vocal/sruti 30
- Wirama
- Suara meliputi: Udatta
(suara kerongkongan,
Anudatta (suara langit-
langit dan Svaritta
(suara bibir dan lidah).
3 Ketepatan ucapan 30
4 Ketepatan Urutan, ekspresi
mimik dan ekspresi 25
penjiwaan
Jumlah 100

Catatan:

1. Durasi waktu 10 sampai dengan 15 menit


2. Rentang penilaian 60 sampai dengan 100
3. Nilai akhir Lomba Kramaning Sembah = jumlah x bobot
Urutan-Urutan Sembah

Urutan-urutan sembah baik pada waktu sembahyang sendiri ataupun sembahyang bersama
yang dipimpin Sulinggih atau seorang Pemangku adalah seperti berikut:

1. Sembah Puyung/tanpa Bunga


Mantram :
Om atma tatwatmasoddha mam svaha

2. Menyembah Hyang Widhi sebagai Hyang Aditya dengan sarana bunga putih
Om adityasyaparam jyoti,
rakta teja namo'stute,
svetapankaja madhyasta
bhaskaraya namo' stute,

3. Menyembah Tuhan sebaga Ista Dewata pada hari dan tempat Persembahyangan dengan
saran bunga merah.
Om nama deva adhisthanaya,
Sarva vyapi vai sivaya,
padmasana ekaprastisthaya,
Ardhanaresvaryai namo namah

4. Menyembah Tuhan sebagai Pemberi Anugrah dengan saran kuwangen


Om anugraha manohara,
devadattanugrahaka,
arcanam sarva pujanam
namah sarvanugrahaka
Deva devi mahasiddhi,
yajnanga nirmalatmaka,
laksmi siddhisca dirgayuh,
nirwighna sukha vrddhisca.

5. Sembah Puyung/tanpa Bunga


Om deva suksma paramacintyaya nama svaha.
Penilaian Lomba Cipta dan baca Puisi Keagamaan Hindu

Kriteria Penilaian Lomba Cipta dan baca Puisi Keagamaan Hindu, sebagai berikut.

No Kriteria Penilaian Bobot Nilai Total


1 - Naskah puisi:
(kandungan unsur 25
keagamaan, ritma,
diksi, teknik bahasa
figuratif)
2 - Penampilan: (etika, 15
estetika/pakaian)
3 Vokal: (kekuata/ketepatan 30
ucapan, variasibunyi,
nada)
4 Penghayatan: Ekspresi,
mimik, gerak 20
5 Ketepatan waktu 10
Jumlah 100

Catatan:

1. setiap peserta lomba wajib menyerahkan karya puisinya kepada panitia sebanyak 3
rangkap.
2. Durasi waktu 5 sampai dengan 10 menit
3. Rentang penilaian 60 sampai dengan 100
4. Nilai akhir Lomba Cipta dan baca Puisi Keagamaan Hindu = jumlah x bobot
Penilaian Lomba Sloka
Kriteria Penilaian Lomba Sloka, sebagai berikut.

Jumlah Nilai
No Komponen Penilaian Bobot Total
Wajib Pilihan
A Pembaca
1 Penampilan:
- Pakaian (tata busana)
- Gerak Tubuh/tangan 10
- Posisi duduk, pembaca
sebelah kiri
Suara/vokal:
- jenis suara angkus
prana berada
dipangkal lidah 20
- Kemerduan/gregel
suara
- Ucapan
- Irama 15
- Pelafalan
Guru Laghu 10
Ekspresi
- Mimik 5
- Penjiwaan
JUMLAH A 60
B Penerjemah
Penampilan:
- Pakaian (tata busana)
- Gerak Tubuh/tangan 5
Posisi duduk, pembaca
sebelah kiri
Suara/vokal keserasian
10
dengan suara pembaca
Penggunaan Bahasa
Indonesia yang baik dan 10
benar
Ketepatan Terjemahan 10
Ekspresi:
- Mimik 5
- Penjiwaan
JUMLAH B 40

Catatan:

1. Durasi waktu 10 sampai dengan 15 menit


2. Rentang penilaian 60 sampai dengan 100
3. Nilai akhir Lomba Sloka = jumlah x bobot
`

Anda mungkin juga menyukai