Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kokurikulum - Olahraga


Kursus/Modul Cocurriculum - Athletics

2. Kod Kursus MPU3071

3. Nama Staf
Zainab Bee binti Hamid
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengetahui, memahami dan menguasai serta
Kursus/Modul memperkembangkan ilmu dan kemahiran dalam aktiviti olahraga. Mengaplikasi kemahiran,
dalam Program kepimpinan, kepegawaian dan kejurulatihan di samping mempamerkan nilai-nilai positif dalam
pengelolaan.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 45
P= Pentaksiran
4 - 22 2 4 - - 13

7. Nilai Kredit 1

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1 Mengaplikasikan kemahiran asas dalam acara balapan dan acara padang melalui
Outcomes, CLO) . amali olahraga. (C3, P4, LO1, LO2)
2 Mengaplikasikan kemahiran mengurus dan kepegawaian dalam acara olahraga
. dengan mengamal sikap beretika dan profesional. (C3, P6, A5, LO2, LO8, LO9,
EM3, LS2).
3 Menghasilkan rancangan pengajaran kemahiran olahraga dengan
. menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai secara berkumpulan. (C6, P6,
A5, LO3, LO5, CTPS2, TS1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons berpandu

Memberi maklum

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Respons ketara
Menganalisis

Lakuan tulen

CLO
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
kompleks
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X
2 X X X
3 X X X

10. Kemahiran Boleh


Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah (CTPS2)
Pindah
Kemahiran Berpasukan (TS1)
(Transferable Skills,
Etika dan Moral Profesional (EM3)
TS):
Kemahiran Kepimpinan (LS2)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah dan Amali

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi pentaksiran kerja kursus 100%.
Pentaksiran amali akan ditadbir oleh pensyarah yang mengajar dan menguji kemahiran asas,
pelaksanaan dan pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga pada akhir kursus.

Strategi
Programme Learning
Pengajaran dan Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO)
Pembelajaran
Kuliah
Kemahiran olahraga padang
LO1 – Pengetahuan
Amali Kemahiran olahraga balapan

Kemahiran olahraga padang


LO2 – Kemahiran Kemahiran olahraga balapan
Amali
Praktikal
Ujian Amali Pengurusan Acara Olahraga
LO3 – Kemahiran
saintifik, kemahiran
berfikir dan
Kuliah Rancangan Latihan Kemahiran Olahraga
menyelesaikan masalah
LO5 – Kemahiran
Sosial/Kerja
Berpasukan/Pertanggu
Amali Rancangan Latihan Kemahiran Olahraga
ngjawaban
LO8 - Profesionalisme, Kuliah
Nilai, Sikap dan Etika Amali
Ujian Amali Pengurusan Acara Olahraga

LO9-Kemahiran
Kepimpinan
Amali Ujian Amali Pengurusan Acara Olahraga

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan pengenalan olahraga iaitu acara balapan dan padang. Kursus ini juga
memberi fokus kepada rancangan latihan kemahiran asas bagi acara balapan dan padang
serta ujian amali kemahiran asas olahraga dan pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga.

This course describes the introduction of athletics i.e. in track and field events. Besides, it
focuses on the planning of basic skills training for the track and field events, the practical test
in basic athletic skills, and the management of the athletics activities.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian Amali Pengurusan Acara


30
Olahraga (Individu)

Rancangan Latihan Kemahiran


Kerja Kursus 30
Olahraga ( Kumpulan )

Kemahiran olahraga padang 20

Kemahiran olahraga balapan 20

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning Outcomes,
CLO) dengan CLO 1 X
Objektif Pendidikan
CLO 2 X X
Program
(Programme CLO 3 X X
Educational
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam acara balapan dan acara


CLO1
padang melalui amali olahraga. (C3, P4, LO1, LO2)
Mengaplikasikan kemahiran mengurus dan kepegawaian dalam acara
CLO2 olahraga dengan mengamal sikap beretika dan profesional. (C3, P6, A5,
LO2, LO8, LO9, EM3, LS2).
Menghasilkan rancangan pengajaran kemahiran olahraga dengan
CLO3 menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai secara berkumpulan.
(C6, P6, A5, LO3, LO5, CTPS2, TS1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning Outcomes, CLO 1 X X
CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X X
Pembelajaran CLO 3 X X
Program
(Programme
Learning Outcomes,
PLO) Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Mengaplikasikan kemahiran asas dalam acara balapan dan acara


CLO1
padang melalui amali olahraga. (C3, P4, LO1, LO2)
Mengaplikasikan kemahiran mengurus dan kepegawaian dalam acara
CLO2 olahraga dengan mengamal sikap beretika dan profesional. (C3, P6, A5,
LO2, LO8, LO9, EM3, LS2).
Menghasilkan rancangan pengajaran kemahiran olahraga dengan
CLO3 menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai secara berkumpulan.
(C6, P6, A5, LO3, LO5, CTPS2, TS1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Olahraga
● Acara-acara Olahraga
 Jenis-jenis trek
 Peralatan
 Aspek keselamatan (sebelum, semasa, selepas) 4 4 8
● Peraturan dan Undang-undang Olahraga
Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM)
 Acara Padang
 Acara Balapan

2. Acara Balapan
 Kemahiran Asas Lari pecut
 Kemahiran Asas Lari berganti-ganti 6 6
 Kemahiran Asas Lari berpagar
 Ujian Pengenalpastian Bakat

3. Acara Padang
 Kemahiran Asas Lontar Peluru
 Kemahiran Asas Lompat Jauh 6 6
 Kemahiran Asas Lompat Tinggi
 Ujian Pengenalpastian Bakat

4.Rancangan Latihan Kemahiran Asas


 membina rancangan mengajar kemahiran olahraga 5 5
 mengajar kemahiran olahraga padang dan balapan
5. Pengurusan acara olahraga padang dan balapan
 Kepegawaian
5 5

Kerja Kursus/Amali 2 13 15

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 4 22 2 4 13 45

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

5
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 4 4
BERSEMUKA
Amali 22

Ujian Amali Pengurusan


1 4
AcaraOlahraga (Individu)

Rancangan Latihan Kemahiran


5
Olahraga (Kumpulan)

Kemahiran olahraga padang 0.5 2

Kemahiran olahraga balapan 0.5 2

Jumlah 28 17

Jumlah Jam Pembelajaran


45
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 1

18. Rujukan Asas Amir Hamzah Aman. (2014). Olahraga dan balapan, Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn
Bhd

Teng, Boon Tong. (2001). Panduan pengajaran olahraga, Kuala Lumpur : Pearson Education
Malaysia Sdn Bhd

Mangus, Brent C.(2009) Concepts of athletic training.Sudbury,Mass.:Jones and Bartlett


Publishers.

Rujukan Tambahan
Crisfield, Penny. (2010) Imagery training: a guide for sports coaches and performers.Leeds:
Sports Coach UK.

Hillman, Susan Kay. (2009) Introduction to atheletic training. Champaign,IL:Human Kinetics.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Modul Latihan Sukan untuk Guru


Penasihat Kelab Sukan Sekolah - Sukan Olahraga Sekolah Rendah.

Kesatuan Olahraga Malaysia, (2013). Buku Peraturan dan Undang-undang.


Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia, (2013). Buku Peraturan-peraturan
pertandingan.

Masteman, Guy. (2010) Strategic sports event management : an international


approach.Amsterdam. Elsvier Butterworth Heinemann.

Maklumat Tiada
19.
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
MPU3071 OLAHRAGA (1 Kredit)

Kaedah
HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
LO LO LO LO LO LO LO LO LO dan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembelajaran
1. Mengaplikasikan kemahiran asas
dalam acara balapan dan acara Kuliah Kemahiran olahraga padang
padang melalui amali olahraga. (C3, X X
Amali
P4, LO1, LO2) Kemahiran olahraga balapan

2. Mengaplikasikan kemahiran mengurus


dan kepegawaian dalam acara
olahraga dengan mengamal sikap Kuliah
X X X Ujian Amali Pengurusan Acara
beretika dan profesional. (C3, P6, A5, Amali
Olahraga (Individu)
LO2, LO8, LO9, EM3, LS2).

3. Menghasilkan rancangan pengajaran


kemahiran olahraga dengan
menggunakan kaedah pengajaran Rancangan Latihan Kemahiran
X X Amali
yang sesuai secara berkumpulan. Olahraga ( Kumpulan )
(C6, P6, A5, LO3, LO5, CTPS2, TS1)

Kemahiran olahraga padang

Kemahiranolahraga balapan
Amali
Kemahiran olahraga balapan
KESELURUHAN X X X X X X Kuliah
Ujian Amali Pengurusan Acara
Olahraga (Individu)

Rancangan Latihan Kemahiran


Olahraga ( Kumpulan )

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan

Ahmad Yani bin Mat Yusof Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)MPTI
Pusat Pembangunan Akademik Diploma Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani) MPBR
1 Institut Pendidikan Guru Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendididkan Jasmani Kesihatan)UM
Malaysia Ijazah Sarjana (Pendidikan Jasmani Kesihatan)

Sonny The Eng Chong


Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
IPG Kampus Gaya
2 Kota Kinabalu
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Cina)
Sabah

Dr Abdul Latif bin Ahmad Ijazah Doktor Pendidikan (Edd)


IPG Kampus Tun Hussain On Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
3 Batu Pahat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
Johor Sijil Perguruan Asas (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)

Mohd Amin bin Tan Tua Ijazah Sarjana (Pengurusan Disiplin)


IPG Kampus Tawau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sains Sukan)
4 Tawau Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
Sabah Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPS

Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Melayu/Teknologi Maklumat)


Zulkifli bin Md Nor UM
5 Sijil Teknologi Pendidikan (Teknologi Pendidikan) USM
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPRM

Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)


Raymie bin A.Bakar
6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)

Norhayati bt Ismail Sarjana Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPSI


7 Bacelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPM
Sijil Perguruan Asas Bahasa Inggeris MPSP

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
Master of Education (Pengurusan dan Pentadbiran)
Zuhaida bt Raya
8 Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) UMS
Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (Sains SR)

Diploma Khas PJK - MPIK


Dzul Fikar bin Awang Anak
9 Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan – UPSI
Sarjana Pengurusan Disiplin -Unisel

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian

Prof Madya Dr Mohd Salleh Dekan / Pengarah Sport Centre


1 Universiti Malaya Universiti Malaya (Penilai Luar)
Aman

2 Abu Bakar Bin Mohd Rashid IEE IPGK Perlis IPGK Perlis

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

Anda mungkin juga menyukai