Anda di halaman 1dari 34

Sala de lectură nr.

1 Ştiinţe socio-umanistice şi economice

2018
POLITICA MIGRAŢIEI
Cadrul legislativ național în domeniul migrației vizează multiple aspecte:
prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane;
migrația forței de muncă; drepturile și interesele refugiaților și migranților;
controlul proceselor migratorii; cooperarea cu diaspora; gestionarea integrată a
frontierei de stat etc.
Strategia Naţională în domeniul migraţiei şi azilului (2011–2020) are ca
scop asigurarea unei reglementări cuprinzătoare a managementului proceselor
migraţiei şi azilului, armonizarea cadrului juridic naţional cu prevederile dreptului
internaţional şi legislaţia Uniunii Europene, reglementarea circuitului
persoanelor menit să servească drept contribuţie pentru dezvoltarea
socioeconomică, securitatea ţării şi realizarea obiectivelor de integrare
europeană. Această strategie a fost corelată cu Strategia Națională în domeniul
securității demografice, Strategia ocupării forței de muncă, Strategia Națională
de dezvoltare „Moldova 2020”.
Legea nr.180 cu privire la migraţia de muncă

Convenţia europeană cu privire la statutul juridic al lucrătorilor


migranţi

Convenţia nr. 97 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind


migraţia în scop de angajare

Lege pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la statutul


juridical lucrătorilor migranţi nr. 20-XVI din 10.02.2006
Termenul de migraţie provine din franceză (migration) şi latină (migrationis), şi
reprezintă fenomenul de deplasare în masă a unor populaţii de pe un teritoriu
pe altul, determinat de factori economici, sociali, politici sau naturali.
Bătrînescu, Veaceslav. Rolul Filip, Nolea. Aspecte ale politicii Popov, Diana. Migraţia
APL şi APC în contextul procesului migraţioniste în contextul dezvoltării cetăţenilor Republicii Moldova în
de reîntoarcere a migranţilor / durabile / Nolea Filip, Natalia ţările Uniunii Europene la etapa
Veaceslav Bătrânescu // Teoria şi Branaşco // Materialele conf. şt. intern. contemporană: cauze şi
practica administrării publice : dedicate aniversării a 20 de ani ai consecinţe / Diana Popov //
Materiale ale conf. şt.-practice cu învăţămîntului econ. la USARB, Bălţi, Analele ştiinţifice ale Universităţii
participare intern., 22 mai 2015. - 6-7 iul. 2015 Secţiunile 1-3. - 2015. - de Stat din Moldova. Seria
Ch. - 2015. - P. 435-439. P. 314-318. „Ştiinţe socioumanistice”. - 2012.
– Vol.2. - P. 213-217.
Grama, Dumitru Conveţuirea Cucoş, Diana. Migranţii iregulari şi drepturile Luca, Ala. Protecţia migranţilor
migranţilor şi a urmărilor lor cu omului: analiza prevederilor internaţionale şi în baza convenţiei europene a
populaţia autohtonă: ale Consiliului Europei / Diana Cucoş // drepturilor omului şi a Cartei
modalităţi de trăi, contradicţii, Revista moldovenească de drept internaţional sociale europene / Ala Luca //
conflicte, căi de aplanare / şi relaţii internaţionale = Moldavian Journal of Revista naţională de drept =
Dumitru C. Grama ; rec. International Law and International Relations Национальный правовой
Andrei Smochină // Revista = Молдавский журнал международного журнал. - 2015. - Nr 7. - P. 64-
de studii şi cercetşri juridice. - права и международных отношений. - 2010. 69. ˜
2007. - Nr 1-2. - P. 18-31. - Nr 2. - P. 21-27.
Cucoş, Diana. Protecţia diplomatică şi
Тонконогов, А. В. Миграционные
consulară a cetăţenilor Republicii Moldova
войны как инструмент современной
/ Diana Cucoş // Revista moldovenească
геополитики / А. В. Тонконогов, М. В.
de drept internaţional şi relaţii
Малюк // Социально-гуманитарные
internaţionale = Moldavian Journal of
знания. - 2016. - Nr 4. - P. 7-20.
International Law and International
Relations = Молдавский журнал
международного права и
международных отношений : Publ.
periodică şt.-teoretică şi inf.-practică. -
2006. - Nr 1-2. - P. 26-31.
REPUBLICA MOLDOVA – PROBLEMELE
MIGRAŢIEI
Intr-o lume cu graniţe tot mai fluide, unde globalizarea mişcă
idei și oameni, mărfuri sau trenduri, pare paradoxal faptul că
fenomenul migraţiei populației este încă destul de puțin
analizat cu instrumentele științei veritabile.
În contextul în care migrația este unul din cele
mai importante fenomene ale societății moderne.
Migrația este una din cele mai stringente
probleme cu care se confruntă Republica
Moldova. Potrivit datelor Băncii Mondiale,
din țara noastră sunt plecați la muncă peste
hotare circa 700 de mii de cetățeni, ceea ce
constituie aproape jumătate din populația
aptă de muncă.
MIGRAŢIA DE MUNCĂ
Politicile în domeniul migraţiei de muncă
 Elaborarea şi perfecţionarea mecanismelor
eficiente de gestionare şi control al fluxurilor
migraţionale;
 Dezvoltarea în continuare a cooperării
bilaterale şi multilaterale cu ţările de destinaţie
ale lucrătorilor migranţi;
 Crearea oportunităţilor economice în Moldova
prin atragerea investițiilor străine și
promovarea investirii remitenţelor în
dezvoltarea afacerilor;
 Promovarea reîntoarcerii şi reintegrării
migranţilor, inclusiv temporare a celor înalt
calificaţi;
 Măsuri de prevenire a emigrării tinerilor prin
crearea oportunităţilor de angajare în ţară
Moldova este o ţară mică cu o piaţă a
forţei de muncă nesemnificativă. Fără o
politică de investiţii pe termen lung bine
gândită din partea Uniunii Europene,
toate măsurile întreprinse de către
autorităţile moldoveneşti cu scopul de a
reglementa migraţia nu vor avea succesul
aşteptat.

Cernăuţeanu, Viorel. Fenomenul migraţiei ca


scop al muncii la negru / Viorel Cernăuţeanu Coşelev, Natalia. Migraţia de muncă în
// Cooperarea internaţională a organelor de ţările de la frontiera de est a UE şi
Drept în prevenirea şi combaterea criminalităţii efectele ei social-economice / Natalia
transnaţionale : Materialele conf. şt.-practice Coşelev, Nelly Filip // Analele Academiei de
intern., 5-6 noiemb. 2009, Chişinău. - Ch. - Studii Economice din Moldova. - Ed. a 8-a.
2009. - P. 181-184. - Ch. - 2010. - P. 41-49.
Bulgaru, Maria. Aspecte ale evoluţiei migraţiei Trubiţcoi-Dercaci, Eugenia. Aspecte ale evoluţiei
cetăţenilor moldoveni în Portugalia : realităţi şi procesului de migraţie a cetăţenilor moldoveni în
perspective / Maria Bulgaru, Eugenia Trubiţcoi-Dercaci Portugalia în opinia cercetătorilor portughezi /
// Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Eugenia Trubiţcoi-Dercaci // Analele Ştiinţifice ale
Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. - 2006. - Vol. Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe
3 : Asistenţă Socială; Sociologie; Filosofie; Istoria socioumanistice”. - 2005. - Vol. 3 : Istoria Românilor
Românilor şi Antropologie ; Istorie Universală ; şi Antropologie ; Istorie Universală; Pedagogie ;
Pedagogie ; Psihologie ; Studiul Artelor, Culturologie. - Psihologie; Studiul Artelor; Culturologie ; Asistenţă
P. 13-16. socială; Sociologie; Filosofie. - P.447-450.
Cebotari, Mihail. Analiza evoluţiei mecanismelor Cebotari, Mihail. Probleme actuale ale legislaţiei
internaţionale de protecţie a drepturilor Republicii Moldova cu privire la definirea termenului
muncitorilor migranţi la mijl. sec. XIX - mijl. Anilor de „muncitor migrant” / Mihail Cebotari // Revista
1950 / Mihail Cebotari // Revista naţională de naţională de drept = Национальный правовой
drept = Национальный правовой журнал. - журнал. - 2014. - Nr 6. - P. 71-74.
2014. - Nr 9. - P. 68-72. ˜
Cebotari, Mihail. Analiza în plan istoric
Luca, Ala. Reglementări Acorduri bilaterale în domeniul a evoluţiei mecanismelor internaţionale
internaţionale speciale privind migraţiei de muncă şi securităţii de protecţie a drepturilor muncitorilor
lucrătorii migranţi la nivel universal / sociale - realizări şi perspective // migranţi (mijl. an. 1950 - an. 2000) /
Ala Luca // Revista naţională de Monitor Guvernamental : Bul. Mihail Cebotari // Revista naţională de
drept = Национальный правовой oficial al Guvernului Rep. Moldova. - drept = Национальный правовой
журнал. - 2015. - Nr 8. - P. 45-50. ˜ 2012. - Nr 9. - P. 12-14. журнал. - 2014. - Nr 10. - P. 76-82.
Ştefănescu, Ana. „Detaşarea” lucrătorilor Дмитриев, Анатолий. Интеграция трудовых
români în ţările UE - reglementare, мигрантов в мегаполисе: локальные модели,
noţiune, subdiviziuni, specific, „nucleu контекст идентичности (методология и
dur”, alocaţii specifice, procedură / Ana методы исследования) / А. В. Дмитриев, Г. А.
Ştefănescu // Revista română de Dreptul Прядухов // Социологические исследования. -
muncii. - 2015. - Nr 6. - P. 21-34. 2013. - Nr 5. - P. 49-56.
ASPECTE SOCIOECONOMICE

Principalul factor de respingere a migranților moldoveni este de natură economică:


sărăcia, lipsa locurilor de muncă adecvate și salariile mici, în timp ce nivelul ridicat
de trai în străinătate acționează ca un factor de atragere.
Migrația este un fenomen ce rupe legăturile emoționale în
familie, lucru ce duce uneori la destrămarea familiilor
precum menționează mulți migranți, însă mulți din ei par
să nu regrete decizia lor de a migra.
Nachi, Mihai. Reglementarea Belobrov, Angela. Abordarea Agachi, Svetlana. Cauze şi
migraţiei în statele Uniunii metodologică a aplicării analizei cost- consecinţe ale fenomenului migraţia
Europene: între toleranţă şi beneficiu pentru cuantificarea ilegală / Svetlana Agachi // Analele
discriminare / Mihai Nachi impactului economico-social al ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
// Conferinţa ştiinţifică migraţiei externe a forţei de muncă / Moldova. Serie nouă „Ştiinţe
Internaţională „Competitivitatea şi Angela Belobrov // Analele Academiei juridice”. -2005. - Nr.8 : Probleme
inovarea în economia de Studii Economice din Moldova. - actuale - teoretice şi practice -
cunoaşterii”, 24-25 sept. 2010 . - Ed. a 8-a. - Ch. - 2010. - P. 211-222. privind legislaţia Republicii Moldova.
2011. – Vol. 1. - P. 255-258. - P. 72-78.
Bejan, Marcela. Politici sociale Poalelungi, Olga. Migraţia şi Poalelungi, Olga. Integrarea
orientate spre soluţionarea aspecte ale securităţii sociale a socială a migranţilor - modele
problemelor copiilor rămaşi fără lucrătorilor migranţi din Republica europene şi variante optime pentru
îngrijire părintească / M. Bejan // Moldova / Olga Poalelungi // Republica Moldova / Olga
Legea şi viaţa. - 2011. - Nr 2. - P. Revista de Filosofie, Sociologie şi Poalelungi // Revista de Filosofie,
16-22. Ştiinţe Politice : Rev. şt. - 2011. - Nr Sociologie şi Ştiinţe. - 2011. - Nr 3.
2. - P. 191-200. - P. 133-146. ˜
Creţu, Mihail. Atitudinile şi Федоров, Петр. О сравнимости Мукомель, В. Проблемы
mentalităţile migranţilor: un результатов кросскультурных интеграции внутрироссийских
demers în facilitarea reîntoarcerii исследований (на примере иноэтничных мигрантов / В. И.
şi reintegrării migranţilor pentru измерения установок в отношении Мукомель // Социологические
muncă în Moldova / Mihail Creţu // мигрантов) / Петр Федоров // исследования. - 2016. - Nr 5. -
Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Социологические исследования. - P. 69-79.
sociale. - 2012. - Nr 8. - P. 178- 2015. - Nr 1. - P. 73-78.
184.
Парле де, Джейсон. Новое переселение Мартыненко, В. В. Политические и
народов : [экон. мигранты] / Джейсон де социально-экономические последствия
Парле // GEO : Непознанный мир : Земля. - ограничений денежных переводов
2008. - Nr 11. - P. 146-164˜
. мигрантов / В. В. Мартыненко //
Социально-гуманитарные знания. - 2015.
- Nr 2. - P. 250-257.
DIN COLECŢIA BĂNCII MONDIALE
Potrivit datelor Băncii Mondiale
Migrația este una din cele mai
stringente probleme cu care se
confruntă Republica Moldova, din
țara noastră sunt plecați la muncă
peste hotare circa 700 de mii de
cetățeni, ceea ce constituie aproape
jumătate din populația aptă de
muncă. În același timp, sociologii
consideră că numărul real al
migranților moldoveni este de circa
un milion.
FACTORII CARE DETERMINĂ
MIGRAŢIA POPULAŢIEI
BAZE DE DATE ABONATE DE
BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ
ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALĂ
PENTRU MIGRAȚIE
RESURSE ELECTRONICE

/
CONTACTE UTILE
•Organizația Internațională pentru •Biroul Relații cu Diaspora
Migrație, Misiunea în Moldova
Piața Marii Adunări Naționale, nr. 1 Casa Guvernului, or.
str. Ciuflea nr. 36/1, or. Chisinau MD- Chișinău, MD-2033. Republica Moldova
2001, Republic of Moldova, tel.: + (373) 22 25 03 50
tel.: + (373) 22 23 29 40

•Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene


•Biroul Migrație și Azil str. 31 August 1989 nr. 80, or. Chişinău, MD-2012,
Republica Moldova
bd. Ştefan cel Mare nr. 124, or. Centrul de Apel MAEIE:
Chişinău, MD-2005, Republica Moldova tel: +373 22 78 87 22
Centrul de Apel BMA: tel: 0 800-90-990
tel.: + 373 22 820 007
Realizat:
Snejana ZADAINOVA, bibliotecar
Aliona PURICI, bibliotecar
Coordonator:
Valentina TOPALO, bibliotecar principal

BŞ USARB, Serviciul Comunicarea colecțiilor. Programe Infodocumentare. Marketing