Anda di halaman 1dari 1

SK TELOK KERANG, PONTIAN

POST MORTEM UPSR 2015

MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS TAHUN : 2015

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

SI. Bahan Bantu mengajar yang mencukupi. W1. Penggunaan kosa kata yang rendah.
S2. Pelbagai program motivasi dan program peningkatan W2. Kelemahan dalam aspek tatabahasa dan pemahaman.
Bahasa Inggeris diadakan untuk membantu murid- W3. Bilangan murid yang mendapat A bagi Tahun
murid. 2015 adalah kurang. (2 orang sahaja)
S3. Bahan rujukan yang mencukupi. W4. Amalan membaca dikalangan murid amat kurang.
S4. Persekitaran yang konduksif di sekolah sesuai W5. Murid merasa malu untuk menggunakan
untuk aktiviti murid-murid. Bahasa Inggeris dalam perbualan harian.
S5. Guru yang berpengalaman mengajar Tahun 6. W6. 4 orang murid gagal.

PELUANG (O) ANCAMAN (T)

O1. Hubungan sekolah dan komuniti amat baik. T1. Murid-murid tidak berkomunikasi dalam Bahasa
O2. Sokongan dan kerjasama dari murid amat baik. Inggeris di bilik darjah, rumah serta sesama kawan
O3. Guru Bahasa Inggeris sentiasa mendampingi murid- mereka.
murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi T2. Format baru UPSR: guru tidak terdedah dengan format
dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. penandaan baru.
O4. Guru-guru yang bermotivasi, tidak putus asa T3. Pengaruh gajet yang kuat.
dan berpotensi tinggi dalam menghadapi masalah T4. Tidak mempunyai minat dalam amalan baca.
yang dihadapi oleh murid-murid dalam P&P. T5. Meluangkan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah.