Anda di halaman 1dari 5

Peperiksaan Percubaan Pengajian Am Penggal 3

SMK DPHA Gapor

Bahagian A (15 markah)


Jawab semua soalan.

1. Faktor Dalaman

Sejarah
Yang manakah berkaitan dengan sejarah di atas?
I Malaysia mengamalkan sikap antikomunis
II Mengalami pengalaman pahit apabila dijajah
III Malaysia mempunyai sempadan laut yang strategik
IV Malaysia mengamalkan sistem demokrasi
A I dan II B II dan III
C II dan IV D III dan IV

2. Kerajaan Malaysia telah merangka hubungan luar supaya dapat menjalin


I hubungan erat dengan negara jiran
II hubungan untuk mengeratkan perdagangan
III hubungan untuk peningkatan pakatan ujian nuclear
IV hubungan dengan negara luar tanpa menghiraukan ideologi
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

3. Yang manakah isu yang menjadi cabaran Malaysia yang berkaitan dengan Indonesia?
I Isu makanan
II Isu kepulauan
III Isu ketenteraan
IV Isu blok minyak
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

4. Yang manakah merupakan negara bukan anggota yang menjadi pemerhati ASEAN?
I Cambodia
II Indonesia
III Timor-Leste
IV Papua New Guinea
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

5. Yang manakah berkaitan dengan Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)?


A Memajukan bandar di Langkawi
B Meluaskan industri berat di Asia
C Merapatkan hubungan dengan negara Afrika
D Merancang untuk membangunkan sektor perindustrian

6. D-8

Tujuan
penubuhan pernyataan di atas?
Yang manakah menunjukkan
I Memajukan taraf hidup penduduk negara anggota
II Memberi bantuan senjata kepada mujahidin Afghanistan
III Menubuhkan syarikat takaful dalam kalangan negara anggota
IV Mengadakan kongres Islam Sedunia membantu masyarakat Myanmar
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

7. Charlie Hebdo

Pernyataan di atas merujuk kepada


A penghinaan agama B kemajuan ekonomi
C perkembangan pendidikan D pembangunan pentadbiran

8. Yang manakah kesan apabila membantu pelarian Rohingya mengikut Suruhanjaya Tinggi
Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Orang Pelarian (UNHCR)?
A Menyelesaikan masalah beban kewangan dan tempat tinggal kaum Rohingya
B Membantu negara miskin dengan menyediakan tempat tinggal yang sesuai
C Mendapat pengiktirafan kerana mengurangkan serangan kaum Rakhine
D Menyedarkan masyarakat tempatan tentang tanggungjawab bersama

9. Yang manakah tujuan asas penglibatan Malaysia dalam Suruhanjaya Selatan-Selatan?


I Merundingkan kerjasama teknologi dengan negara maju
II Meningkatkan teknologi keselamatan negara membangun
III Memperjuangkan pembangunan bersama negara membangun
IV Mengatasi masalah keseimbangan dan hutang negara sedang membangun
A I dan II B II dan III
C I dan IV D III dan IV

10. Yang manakah merupakan cabaran alam sekitar?


A Kelemahan dan peningkatan pembaziran tenaga
B Penggunaan asap monoksida yang berkurangan
C Pengurangan penggunaan teknologi hijau
D Berlaku pengurangan indeks pencemaran

11. Yang manakah merupakan sumbangan Malaysia kepada OIC?


I Menganjurkan kejohanan sukan Negara-negara OIC pada tahun 1995
II Perdana Menteri Malaysia yang pertama yang menjadi Setiausaha Agung
Sekretariat OIC pertama
III Menjadi pengerusi Negara-negara OIC pada tahun 2003
IV Memperjuangkan hak rakyat Pelestin untuk memiliki negara mereka sendiri yang
merdeka
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

12. I Perisytiharan Putrajaya (2003)


II Hubungan ekonomi dengan Negara-negara sedang membangun
III Pengerusi Perhimpunan Agung

X Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu


Y Suruhanjaya Selatan-Selatan
Z Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Padankan peristiwa I, II, dan III dengan perkara X, Y dan Z.
I II II
A X Y Z
B Y X Z
C Z Y X
D Y Z X

13. Yang manakah bertujuan untuk Malaysia menyuarakan supaya Benua Antartika dijadikan
sebagai warisan bersama bagi seluruh dunia?
I Untuk memelihara alam sekitar dan ekologi di kawasan Antartika
II Untuk meminda Perjanjian Antartika 1959 supaya meliputi semua negara di dunia
III Supaya segala sumber di Antartika member faedah kepada seluruh dunia
IV Untuk membolehkan semua negara sedang membangun membangunkan
Antartika secara bersama
A I dan II B I dan III
C II dan IV D III dan IV

14.  Setiap negara mempunyai satu undi


 Dianggotai oleh wakil negara anggota
 Membahaskan segala hal yang berkaitan dengan matlamat PBB

Yang manakah menunjukkan pernyataan di atas?


A Majlis Amanah PBB B Sekretariat PBB
C Perhimpunan Agung PBB D Majlis Ekonomi dan Sosial

15.  Komuniti Eropah (EC)


 Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
 Kesatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN)

Yang manakah merupakan persamaan objektif bagi pertubuhan-pertubuhan di atas?


I Mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau
II Menyuarakan pendapat bersama tentang isu ekonomi di peringkat antarabangsa
III Menarik pelabur-pelabur asing untuk menanam modal di negara-negara anggota
IV Menyeragamkan sekatan tarif perdagangan dalam kalangan negara-negara
anggota

A I dan II B I dan III


C II dan IV D III dan IV

Bahagian B (15 markah)


Jawab satu soalan sahaja.

16. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, terangkan kedudukan imbangan


perdagangan Malaysia sepanjang tempoh yang dilaporkan dan bincangkan langkah-langkah yang
perlu diambil bagi merangsang aktiviti perdagangan luar Malaysia.

MALAYSIA : JUMLAH NILAI EKSPORT, IMPORT DAN IMBANGAN PERDAGANGAN


BAGI TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2009

Bil Perkara RM Juta


2006 2007 2008 2009
1 Eksport 589 240.3 604 299.6 663 013.5 553 295.3
2 Import 478 147.9 502 011.6 519 804.3 434 940.4
3 Imbangan Perdagangan 111 092.4 102 288.0 143 209.2 118 354.9
(Sumber : Disesuaikan daripada “Buletin Perangkaan, November 2010”, Jabatan Perangkaan Malaysia)
17. Berdasarkan gambar rajah di bawah, terangkan kepentingan Zon Ekonomi Eksklusif
(ZEE). Jelaskan masalah yang akan timbul tanpa ZEE.

(Sumber : Dipetik dan diubah suai daripada “Pengajian Am STPM, R. Kuberan”, Penerbit Ilmu Bakti, 2013

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan.

18. Kejayaan memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan sejagat melalui Pertubuhan


Bangsa-bangsa bersatu (PBB) jelas membuktikan kemampuan negara di peringkat antarabangsa.
Jelaskan.

19. Malaysia dijadikan negara destinasi dan transit bagi kes-kes jenayah yang merentasi
sempadan. Perbuatan jenayah semakin menular ke beberapa buah negara dan gejala ini harus
dibenteras dengan segera. Bincangkan

20. Pembangunan modal insan merupakan inti pati penting dalam pembangunan negara di
peringkat global. Oleh itu, penambahbaikan sistem pendidikan merupakan salah satu langkah
yang dijalankan oleh pihak kerajaan untuk merealisasikan matlamat tersebut. Bincangkan.