Anda di halaman 1dari 36

Rancangan Pengajaran Tahunan

SEKOLAH KEBANGSAAN SK DESA PANDAN , KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (KSSR )

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan Buku teks
menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut jenis ayat dan ragam ayat 1 ms 2-6
abjad, suku kata, perkataan , dengan struktur binaan ayat yang betul Sangat Terhad
Tema 1 : frasa dan ayat dengan betul. dan tepat.
ISTIMEWANYA
KELUARGAKU 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang 2
MINGGU 1 perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan Terhad
(02 – 04 Jan ) daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
Tajuk 1 : dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul.
Bakat Istimewa 3
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara Memuaskan
perkataan, frasa, dan ayat mekanis dengan betul dan kemas.
secara meknis (menyalin) 4
dengan betul dan kemas. Baik

5
Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 1
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap sesuatu 1 Buku teks
sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Sangat Terhad ms 7 – 10
Tema 1 : pesanan uyang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul.
ISTIMEWANYA dengan betul.
KELUARGAKU 2
MINGGU 2 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang Terhad
Tajuk 2 : bacaan dengan lancer, sebutan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
(07 – 11 Jan ) Satu Keluarga Dua yang jelas dan intonasi yang ragam ayat secara mekanis.
Budaya betul. 3
Memuaskan
3.2 Menulis huruf, suku kata, 3.2.7 Menulis teks prosa dan puisi secara
perkataan, frasa, dan ayat mekanis (menyalin) dalam bentuk
secara meknis (menyalin) tulisan berangkai dengan betul dan 4
dengan betul dan kemas kemas. Baik

4.1. Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
seni dalam lagu melalui nyanyian kata lagu secara bebas dan 5
secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 2
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respon terhadap memberikan respons terhadap ayat 1
sesuatu arahan, soalan, dan Tanya dengan betul. Sangat Terhad Buku teks
Tema 1 : pesanan uyang didengar ms 14- 20
ISTIMEWANYA dengan betul.
KELUARGAKU 2
MINGGU 3 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang Terhad
Tajuk 3 : bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
(14 – 18 Jan) Jauh di Mata lancer, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan
Dekat di Hati intonasi yang betul. secara mekanis. 3
Memuaskan
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak. 4
Baik
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama khas mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul. 5
konteks. Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 3
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mengengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan


memberikan respon terhadap respons terhadap pesanan dan 1
sesuatu arahan, soalan, dan menyampaikan pesanan dengan Sangat Terhad Buku teks
Tema 2 : pesanan uyang didengar menggunakan bahasa yang santun ms 18 - 22
MINGGU 4 KESIHATAN dengan betul. dalam pelbagai situasi.
MENTAL DAN 2
(21 – 25 Jan) EMOSI 2.4 Memabaca dan memahami 2. 4.1 Membaca dan memahami maklumat Terhad
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 4 : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul.
Minda, Oh, Minda! bahan untuk memberikan 3
respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis


perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. 4
dengan betul. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunkan bahasa yang indah dengan sebutan 5
bahasa badan secara kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
semasa bercerita secara didik
hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan menggunakan Cemerlang
menggunakan golongan kata pelbagai kata nama ganti nama
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

KSSR BM TH 6 4
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
Tema 2 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 23 – 26
KESIHATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
MINGGU 5 MENTAL DAN formal secara bertatasusila. Terhad
(28 Jan – 01 EMOSI
Feb) 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
Tajuk 5 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
Usah;ah Stres tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
1Feb respons dengan betul.
Cuti Hari 4
Wilayah 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil Baik
Persekutuan hasil penulisan dengan betul. penulisan.

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Menujarkan cerita menggunakan 5


indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang Sangat Baik
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yangkreatif.
hibur. 6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 5
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang
Tema 2 : tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. 1 Buku teks
MINGGU 6 KESIHATAN daripada pelbagai sumber Sangat Terhad ms 27 - 30
MENTAL DAN dalam situasi formal dan tidak
(04 -08 Feb) EMOSI formal secara bertatasusila.
2
Chinese New Tajuk 6 : 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Terhad
Year Terima Kasih, maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
5 -6 Feb Cikgu tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
bahan untuk memberikan memberikan alas an. 3
respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu 5
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul. Sangat Baik
konteks.

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 6
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang 1
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 7 Tema 3 : daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 38 - 42
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
(11- 15 Feb) PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
Terhad
2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
Tajuk 7 : menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
Program Sarana memindahkan maklumat bentuk grafik. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis 4


perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan. Baik
dengan betul.

4.3 Menujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan 5


indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas, Sangat Baik
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan.
hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

KSSR BM TH 6 7
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang


menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan 1
tentang sesuatu perkara alas an yang sesuai dalam situasi formal Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 8 Tema 3 : daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 43-46
KOMUNITI dalam situasi formal dan tidak
(18-22 Feb) PRIHATIN formal secara bertatasusila. 2
Terhad
Tajuk 8 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.2 Memabaca, memahami dan
Kelab Alumni menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
memindahkan maklumat maklumat. 3
yangterdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada 4


betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Baik
daripada pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan 5


indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej Sangat Baik
bahasa badan dengan kratif menggunakan bahasa yang indah
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif
hibur. melalui lakonan. 6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 8
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk 1
tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 9 Tema 3 : daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 47 - 52
KOMUNITI dengan tepat secara
(25– 01M ac) PRIHATIN bertatasusila. 2
Terhad
Tajuk 9 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.3 Memabaca, memahami, dan
Perkongsian Pintar menaakul untuk menaakul bahan untuk memindahkan
memindahkan maklumat maklumat kepada bentuk grafik, puisi 3
yangterdapat dalam pelbagai atau prosa. Memuaskan
bahan dengan betul.

3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasa tentang bahan sastera 4
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera degan Baik
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan
betul. 5
Sangat Baik
5.1. Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut
dengan betul mengikut konteks dengan betul. 6
konteks. Cemerlang

KSSR BM TH 6 9
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat 1
tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Sangat Terhad Buku teks
MINGGU 10 Tema 4 : daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 54-58
KESELAMATAN dengan tepat secara
(04 – 08 DIUTAMAKAN bertatasusila. 2
Mac) Terhad
2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Memabaca bahan sastera untuk
Tajuk 10 : sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
Selamat dalam yang sesuai bagi memupuk 3
Perjalanan minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea 4
perkara dengan utama dan idea sampingan secara Baik
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut.
yang indah secara didik hibur. 6
Cemerlang
5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai kata tugas mengikut konteks
dengan betul mengikut dengan betul.
konteks.

KSSR BM TH 6 10
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH
Cuti Pertengahan Penggal 1 (18 – 23 Mac )

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan


mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif 1 Buku teks
Tema 5 : secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang Sangat Terhad ms 59 – 62
MINGGU 11 KESELAMATAN dengan menggunakan ayat gramatis secara bertatasusila.
(11-15 Mac) DIUTAMAKAN yang gramatis secara
bertatasusila. 2
Tajuk 11 : Terhad
Pastikan Selamat 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Memabaca bahan bukan sastera untuk
sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu.
yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan 4
perkara dengan berformat dengan menggunakan Baik
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun.
5
4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa Sangat Baik
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami 6
puisi tersebut. Cemerlang

KSSR BM TH 6 11
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara


menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan 1
tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Sangat Terhad Buku teks
Tema 4 : daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 63 - 72
MINGGU 12 KESELAMATAN dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.
DIUTAMAKAN formal secara bertatasusila. 2
(18-22 Mac) Terhad
Tajuk 12 : 2.5 Memabaca, memahami dan 2.5.1 Memabaca dan memahami bahan
Fikir sebelum Klik menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam
memindahkan maklumat yang bentuk grafik. 3
terdapat dalam pelbagai Memuaskan
bahan degan betul.

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara 4
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. Baik
dengan betul.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata kerja dan kata bantu Sangat Baik
dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.
6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 12
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 74 - 78
MINGGU 13 Tema 5 : intonasi yang betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
(01-05 April) 2.2 Memabaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang
Tajuk 13 : perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
Formula Perpaduan daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi 3
dengan sebutan yang betull. dengan sebutan yang betul. Memuaskan

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3..7.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi


dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul. 4
dengan betul. Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
unsur seni dalam lagu melalui lagu dengan melahirkan imaginasi 5
nyanyian secara didik hibur. melalui penghasilan karja sastera. Sangat Baik

5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan menggunakan


menggunakan pembentukan pelbagai jenis kata ganda dalam 6
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi denga betul. Cemerlang
pelbagai situasi dengan betul.

KSSR BM TH 6 13
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. Ms 79 - 82
Tema 5 : intonasi yang betul. 2
MINGGU 14 PUPUK PERPADUAN Terhad
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca sesuatu bahan yang
(08 -12 bahan bacaan dengan mengandungi pelbagai jenis ayat dan
April) Tajuk 14 : lancer, sebutan yang jelas dan ragam ayat secara mekanis. 3
Berkat Hidup intonasi yang betul. Memuaskan
Sepakat
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
dengan betul. menarik. Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 5
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Sangat Baik
nyanyian secara didik hibur.

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 14
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
pesanan yang didengar ms 83 - 88
MINGGU 15 Tema 5 : dengan betul. 2
PUPUK PERPADUAN Terhad
(15- 19 2.4 Memabaca dan memahami 2.4.3 Memabaca dan memahami
April) maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat
tersirat daripada pelbagai untuk membuat keputusan dengan 3
Tajuk 15 : bahan untuk memberikan memberikan alas an. Memuaskan
Perpaduan respons dengan betul.
Memajukan
Negara 3.8 Mengedit dan memurnikan 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil 4
hasil penulisan dengan betul. penulisan. Baik

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunakan


menggunakan pembentukan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai 5
kata yang sesuai dalam situasi dengan betul. Sangat Baik
pelbagai situasi dengan betul.

5.3. Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina ayat dalam 6
ayat yang betul dalam teks menggunakan penanda wacana Cemerlang
pelbagai situasi. dengan betul.

KSSR BM TH 6 15
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1


memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap sesuatu Sangat Terhad
sesuatu arahan, soalan, dan arahan berdasarkan ayat perintah Buku teks
pesanan yang didengar dalam pelbagai situasi dengan betul. ms 89 – 94
dengan betul. 2
Terhad
MINGGU 16 Tema 6 : 2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
SEMANGAT CINTA bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
(22-26 AKAN NEGARA lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
April ) intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan

Tajuk 16 : 3.4 Menulis imlak degan tepat. 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan
Perkasakan Bahasa menggunakan ejaan yang tepat 4
Kita secara imlak. Baik

4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan


indah dan menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan 5
bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas. Sangat Baik
melalui lakonan secara didik
hibur.
6
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunkan pelbagai Cemerlang
menggunakan pembentukan jenis kata ganda dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

KSSR BM TH 6 16
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1


MINGGU 17 Tema 6 : memberikan respons terhadap memberikan respons terhadap ayat Sangat Terhad
SEMANGAT CINTA sesuatu arahan, soalan, dan tanya dengan betul. Buku teks
(29 April - AKAN NEGARA pesanan yang didengar ms 95 - 98
03 Mei) dengan betul. 2
Terhad
2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
1 Mei Tajuk 17 : maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
( Hari Budi yang Baik tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. 3
Pekerja) Dikenang Jua bahan untuk memberikan Memuaskan
respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis pelbagai teks prosa dengan 4
ejaan dan tanda baca yang tepat Baik
secara imlak.

5.1 Memahami dan 5.1.7 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan pembentukan pelbagai kata tugas mengikut konteks Sangat Baik
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.
6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 17
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 99 – 108
MINGGU 18 Tema 6 : dalam situasi formal dan tidak 2
SEMANGAT CINTA formal secara bertatasusila. Terhad
(06-10 Mei) AKAN NEGARA
2.4 Membaca dan memahami 2. 4.2 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul. Memuaskan
Tajuk 18 : bahan untuk memberikan
Bersyukurlah respons dengan betul.
4
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi Baik
dalam pelbagai genre dan koheran dengan betul.
dengan betul.
5
5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan Sangat Baik
menggunakan pembentukan pelbagai kata hubung mengikut
kata yang sesuai dalam konteks dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul. 6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 18
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1


MINGGU 19 Tema 7 : menyatakan permintaan daripada pelbagai sumber dengan Sangat Terhad
INDAHNYA tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang gramatis Buku teks
(13-17 Mei) WARISAN KITA daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal ms 110 - 114
dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. 2
formal secara bertatasusila. Terhad
Tajuk 19 :
Khazanah Kesenian 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Bangsa maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk 3
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan Memuaskan
bahan untuk memberikan memberikan alas an.
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara Baik
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul.
dengan betul.
5
4.2 Mengujarkan bahasa yang 4.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan Sangat Baik
indah dan menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang
bahasa badan secara kreatif gramatis untuk menyampaiakn idea
semasa bercerita secara didik dengan bahasa badan yang kreatif. 6
hibur. Cemerlang

5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan menggunkan pelbagai


menggunakan pembentukan kata majmuk dalam pelbagai situasi
kata yang sesuai dalam dengan betul.
pelbagai situasi dengan betul.

KSSR BM TH 6 19
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1


MINGGU 20 Tema 7 : menyatakan permintaan menggunakan kata gelaran yang Sangat Terhad
INDAHNYA tentang sesuatu perkara sesuai secara bertatasusila. Buku teks
(20-24 Mei) WARISAN KITA daripada pelbagai sumber ms 115 - 118
dalam situasi formal dan tidak 2
formal secara bertatasusila. Terhad

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Memabaca dan memahami


Tajuk 20 : maklumat yang tersurat dan maklumat yang tersurat dan tersirat 3
Warisan Berharga tersirat daripada pelbagai untuk membuat ulasan dengan betul. Memuaskan
bahan untuk memberikan
respons dengan betul.
4
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Membina kerangka dan menulis Baik
perkataan, frasa, dan ayat pelbagai jenis karangan.
dengan betul.
5
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan Sangat Baik
indah dan menggunakan dan intonasi yang betul, dan jelas,
bahasa badan dengan kreatif bahasa yang indah serta bahasa
melalui lakonan secara didik badan yang kreatif melalui lakonan. 6
hibur. Cemerlang

KSSR BM TH 6 20
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

Tema 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1
MINGGU 21 INDAHNYA menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
WARISAN KITA tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
(10-14 Jun) daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 119 - 124
dalam situasi formal dan tidak 2
formal secara bertatasusila. Terhad
Tajuk 21 :
Indahnya Budaya 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
Kita menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
memindahkan maklumat yang mengikut keutamaan ke dalm bentuk Memuaskan
terdapat dalam pelbagai prosa.
bahan dengan betul.
4
3.5 Mencatat meklumat yang 3.5.2 Mencatat maklumat daripada Baik
betul tentang sesuatu perkara pelbagai sumber dalam bentuk grafik.
daripada pelbagai sumber.
5
5.3 Memahami dan mebina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat Sangat Baik
yang betul dalam pelbagai songsang yan g betul dalam pelbagai
situasi. situasi.
6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 21
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

MINGGU 22 Tema 8 : 1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.4 Menyatakan permintaan tentang 1
DAMAINYA BUMIKU menyatakan permintaan sesuatu perkara dengan memberikan Sangat Terhad
(17-21Jun) tentang sesuatu perkara alasan yang sesuai dalam situasi formal Buku teks
daripada pelbagai sumber dan tidak formal secara bertatasusila. ms 126 – 130
Tajuk 22 : dalam situasi formal dan tidak 2
Bumiku Sejahtera formal secara bertatasusila. Terhad

2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul


menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul.
4
3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera Baik
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton atau dibaca dengan 5
betul. Sangat Baik

4.4 Melafazkan dan memahami 4.4.1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang
puisi dengan intonasi yang jelas dan intonasi yang betul serta 6
betul menggunakan bahasa memahami puisi tersebut. Cemerlang
yang indah secara didik hibur.

KSSR BM TH 6 22
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuik mendapatkan 1


MINGGU 23 Tema 8 : menyampaikan maklumat maklumat yang tersurat dan tersirat Sangat Terhad
DAMAINYA BUMIKU tentang sesuatu perkara untuk membuat rumusan dengan betul Buku teks
(24-28 Jun) daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. ms 131 - 134
dengan tepat secara 2
bertatasusila. Terhad
Tajuk 23 :
Pencinta Alam 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.1 Membaca bahan sastera untuk
sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun. 5
Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 23
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


MINGGU 24 Tema 8 : menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
DAMAINYA BUMIKU tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
(01-05 daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 135 - 140
Julai) dengan tepat secara 2
bertatasusila. Terhad
Tajuk 24 :
Lestrarikan 2.6 Membaca pelbagai bahan 2.6.2 Membaca bahan bukan sastera untuk
Keindahan Alam sastera dan bukan sastera menghasilkan idea baharu. 3
yang sesuai bagi memupuk Memuaskan
minat membaca.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan 4


maklumat tentang sesuatu maklumat dalam bentuk karangan Baik
perkara dengan berformat dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang bahasa yang santun.
santun. 5
Sangat Baik
5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan
menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata 6
konteks. penegas mengikut konteks dengan Cemerlang
betul.

KSSR BM TH 6 24
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan mengemukan 1.7.2 Berbincang dan mengemukan 1


MINGGU 25 Tema 9 : pendapat tentang sesuatu pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
TEROKAI SAINS perkara daripada pelbagai dengan menggunakan ayat yang Buku teks
(08 – 12 TERAJUI sumber secara bertatasusila. gramatis secara bertatasusila. ms 146 - 150
Julai) TEKNOLOGI DAN 2
INOVASI 2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang Terhad
perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan
Tajuk 25 : daripada pelbagai sumber dalam bahan bacaan prosa dan puisi
Keajaiban Sains dengan sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul. 3
Memuaskan
3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan peranggan yang kohesi
dalam pelbagai genre dan koheran degan betul.
dengan betul. 4
Baik
4.3 Mengujarkan bahasa yang 4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan
indah dan menggunakan untuk menyampaikan mesej
bahasa badan dengan kreatif menggunakan bahasa yang indah 5
melalui lakonan secara didik serta bahasa badan yang kreatif Sangat Baik
hibur. melalui lakonan,

5.1 Memahami dan 5.1.5 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan golongan kata pelbagai jenis kata adjektif, kata Cemerlang
dengan betul mengikut adverb, kata penguat, dan kata
konteks. penegas mengikut konteks dengan
betul.

KSSR BM TH 6 25
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi 1
MINGGU 26 Tema 9 : sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Sangat Terhad
TEROKAI SAINS dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi Buku teks
(15-19 Julai ) TERAJUI sebutan yang jelas dan bahasa yang indah. ms 151 - 154
TEKNOLOGI DAN intonasi yang betul. 2
INOVASI Terhad
2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Tajuk 26 : tersirat daripada pelbagai membuat ulasan dengan betul. 3
Masyarakat bahan untuk memberikan Memuaskan
Kreatif dan respons dengan betul.
Inovatif
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan 4
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea Baik
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren.
santun. 5
Sangat Baik
4.4 Malafazkan dan memahami 4.4.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa
puisi dengan intonasi yang yang indah dan melafazkannya
betul menggunakan bahasa dengan sebutan yang jelas dan 6
yang indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami Cemerlang
puisi tersebut.

KSSR BM TH 6 26
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan 1


MINGGU 27 menyebut bunyi bahasa , iaitu m,enyebut jenis ayat dan ragam ayat Sangat Terhad
Tema 9 : abjad, suku kata, perkataan, dengan struktur binaan nayat yang Buku teks
(22-26 Julai) TEROKAI SAINS frasa dan ayat dengan betul. betul dan tepat. ms 155 - 159
TERAJUI 2
TEKNOLOGI DAN 2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat Terhad
INOVASI maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
tersirat daripada pelbagai membuat rumusan dengan betul.
bahan untuk memberikan 3
Tajuk 27 : respons dengan betul. Memuaskan
Manfaatkan
Kemajuan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan
Teknologi dalam pelbagai genre deskriptif dengan bahasa yang 4
dengan betul. menarik. Baik

5.1 Memahami dan 5.1.6 Memahami dan menggunakan 5


menggunakan golongan kata pelbagai kata hubung mengikut Sangat Baik
dengan betul mengikut konteks dengan betul.
konteks.
6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 27
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

MINGGU 28 Tema 10 : 1.3 Mendengar, memahami 1.3.3 Mendengar, memahami, memberikan 1


SEMARAKKAN dan memberikan respons respons terhadap pesanan dan Sangat Terhad Buku teks
(29 Jul-02 PERTANIAN DAN terhadap sesuatu arahan, menyampaikan pesanan dengan ms 162 - 166
Ogos) PENTERNAKAN KITA soalan, dan pesanan yang menggunakan bahasa yang santun
didengar dengan betul. dalam pelbagai situasi. 2
2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat Terhad
Tajuk 28 :
maklumat yang tersurat dan yang tersurat dan tersirat untuk
Hargailah Pokok
tersirat daripada pelbagai membuat keputusan dengan
bahan untuk memberiikan memberikan alasan. 3
respons dengan betul. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.1 Menyebut dan memahami seni kata
unsur seni dalam lagu lagu dengan melahirkan imaginasi 5
melalui nyanyian secara melalui penghasilan karya sastera. Sangat Baik
didik hibur.

5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan menggunakan 6


menggunakan golongan pelbagai kata kerja dan kata bantu Cemerlang
kata dengan betul mengikut mengikut konteks dengan betul.
konteks.

KSSR BM TH 6 28
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.6 Berbicara untuk 1.6.2 Berbicara dengan menerapkan 1


menyampaikan maklumat bahasa yang indah untuk Sangat Terhad
MINGGU 29 Tema 10 : tentang sesuatu perkara menyampaikan maklumat dengan Buku teks
SEMARAKKAN daripada pelbagai sumber tepat secara bertatasusila. ms 167 - 170
(05-09 Ogos) PERTANIAN DAN dengan tepat secara 2
PENTERNAKAN bertatasusila. Terhad
KITA
2.5 Membaca, memahami dan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan
menaakul untuk untuk memindahkan maklumat dalam 3
memindahkan maklumat yang bentuk grafik. Memuaskan
Tajuk 29 : terdapat dalam pelbagai
Penternakan bahan dengan betul.
Moden 4
3.3 Membina dan menulis 3.3.4 Baik
perkataan, frasa, dan ayat Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis
dengan betul. karangan.
5
Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 29
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan 1


MINGGU 30 Tema 10 : mengemukakan pendapat pendapat secara kritis dan kreatif Sangat Terhad
SEMARAKKAN tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang Buku teks
(19-23 Ogos) PERTANIAN DAN daripada pelbagai sumber gramatis secara bertatasusila. ms 171 – 174
PENTERNAKAN secara bertatasusila. 2
KITA Terhad
2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang
bahan bacaan dengan mengandungi ayat tunggal, dan ayat
lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan pelbagai keterangan 3
Tajuk 30 : intonasi yang betul. secara mekanis. Memuaskan
Pertanian Sumber
Rezeki 3.9 Menulis ulasan tentang 3.9.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera
pelbagai bahan sastera dan dan bukan sastera dengan 4
bukan sastera yang didengar, menggunakan ayat yang gramatis. Baik
ditonton atau dibaca dengan
betul. 5.3.1 Memahami dan menggunakan
pelbagai kata majmuk dalam pelbagai 5
5.3 Memahami dan membina situasi dengan betul. Sangat Baik
ayat yang betul dalam
pelbagai situasi.
6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 30
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1


MINGGU 31 Tema 11 : menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama yang Sangat Terhad
RANCAKKAN tentang sesuatu perkara sesuai dengan betul secara Buku teks
(26 – 30 EKONOMI KITA daripada pelbagai sumber bertatasusila. ms 178 - 182
Ogos) dalam situasi formal dan tidak 2
formal secara bertatasusila. Terhad
Tajuk 31 :
Bersama-sama 2.5 Membaca, memahami dan 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul
Menjanakan menaakul untuk bahan untuk memindahkan maklumat 3
Ekonomi memindahkan maklumat yang kepada bentuk grafik, puisi atau prosa. Memuaskan
terdapat dalam pelbagai
bahan dengan betul
4
3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan Baik
maklumat tentang sesuatu maklumat dengan menggunakan idea
perkara dengan utama dan idea sampingan secara
menggunakan bahasa yang kohesi dan koheren. 5
santun. Sangat Baik

4.1 Menyebut dan memahami 4.1.2 Memahami dan mengubah suai seni
unsur seni dalam lagu melalui kata lagu secara bebas dan 6
nyanyian secara didik hibur. mempersembahkannya melalui Cemerlang
nyanyian secara didik hibur.

KSSR BM TH 6 31
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

MINGGU 32 Tema 11 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi
RANCAKKAN sesuatu perkara semula yang betul dengan menggunakan Buku teks
1
(02-06 Sep) EKONOMI KITA dengan tepat menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi ms 183 - 186
Sangat Terhad
sebutan yang jelas dan bahasa yang indah.
intonasi yang betul.
Tajuk 32 :
2
Berjiwa Usahawan 2.6 Membaca pelbagai bahan 2. Membaca bahan sastera untuk
Terhad
sastera dan bukan sastera 6.1 menghasilkan idea baharu.
yang sesuai bagi memupuk
minat membaca.
3
Memuaskan
3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis perkataan dan frasa dengan
menggunakan ejaan yang tepat
secara imlak.
4
Baik

5
Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 32
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan 1


MINGGU 33 Tema 11 : sesuatu perkara semula sebutan dan intonasi yang betul Sangat Terhad
RANCAKKAN dengan tepat menggunakan menggunakan pelbagai ayat yang Buku teks
(09-11 Sep) EKONOMI KITA sebutan yang jelas dan mengandungi bahasa yang indah. ms 187 - 190
intonasi yang betul. 2
Terhad
2.6 Membaca pelbagai bahan 2. Membaca bahan bukan sastera untuk
Tajuk 33 : sastera dan bukan sastera 6.2 menghasilkan idea baharu.
Kad dan Diriku yang sesuai bagi memupuk 3
minat membaca. Memuaskan

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis jawapan secara
perkataan, frasa, dan ayat kritis dan kreatif dengan betul. 4
dengan betul. Baik

5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai


ayat yang betul dalam ayat dalam teks menggunakan 5
pelbagai situasi. penanda wacana dengan betul. Sangat Baik

6
Cemerlang

KSSR BM TH 6 33
Rancangan Pengajaran Tahunan

MINGGU /
TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
TARIKH

MINGGU 34 PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS )


AKHIR TAHUN

35 PEMULANGAN BUKU TEKS

MINGGU 36 KENAIKAN KELAS / AGIHAN BUKU TEKS 2018

MINGGU 37 HARI GRADUASI MURID TAHUN 6

MINGGU 38
MAJLIS ANUGERAH CEMERLANG (25 NOVEMBER 2017)
CUTI AKHIR TAHUN (25 NOVEMBER HINGGA 1 JANUARI 2018)

========================================================== TAMAT ====================================================================

KSSR BM TH 6 34
Rancangan Pengajaran Tahunan

SEKOLAH KEBANGSAAN DESA PANDAN


JALAN 4.76, DESA PANDAN, 55100 KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BAHASA MELAYU

KSSR TAHUN 6, 2019

KSSR BM TH 6 35
Rancangan Pengajaran Tahunan

Disediakan Oleh: Disemak Oleh: Disahkan Oleh:

(ANITA BINTI OTHIMAN) (ANITA BINTI OTHMAN) (MAHERAN BT ABD HALIM)


Guru Bahasa Melayu Ketua Panitia Guru Besar
Tahun 6 Panitia Bahasa Melayu Sek. Keb. Desa Pandan

KSSR BM TH 6 36