Anda di halaman 1dari 14

a

ayam
a–y–a–m
a aba aca ada afa

b
bebek
b–e–b–e–k
ba - ba bi - bi bu - bu be - be bo - bo
c
cicak
c–i–c–a–k
Ca - ca Ci - ci Cu – cu Ce – ce Co – co

d
domba
d–o–m–b–a
da - da di - di du - du de - de do - do
e
elang
e–l–a–n–g
e e-bi e-bu e-ba e-bo

f
flamingo
f-l-a-m-i-n-g-o
fa - fa fi - fi fu - fu fe - fe fo - fo
g
gajah
g–a–j–a–h
ga - ga gi - gi gu – gu ge – ge go – go

h
harimau
h-a-r-i-m-a-u
ha - ha hi - hi hu - hu he - he ho - ho
i
ikan
i-k-a-n
i - bu i - bi i - ba i - bo i - be

j
jerapah
j-e-r-a-p-a-h
ja - ja ji - ji ju - ju je - je jo - jo
k
kupu - kupu
k-u-p-u k-u-p-u
Ka - ka ki - ki ku – ku ke – ke ko – ko

l
laba - laba
l-a-b-a l-a-b-a
la - la li - li lu - lu le - le lo - lo
m
monyet
m-o-n-y-e-t
ma - ma mi - mi mu – mu me – me mo – mo

n
nyamuk
n-y-a-m-u-k
na - na ni - ni nu - nu ne - ne no - no
O
Orang utan
o-r-a-n-g u-t-a-n
Obat Obor Onta Obeng Oma

p
pinguin
p-i-n-g-u-i-n
pa - pa pi - pi pu - pu pe - pe po - po
Q
Quoll
Q-u-o-l-l
qa - qa qi - qi qu – qu qe – qe qo – qo

r
rusa
r-u-s-a
ra - ra ri - ri ru - ru re - re ro - ro
s
sapi
s-a-p-i
sa - sa si - si su – su se – se so – so

t
tikus
t-i-k-u-s
ta - ta ti - ti tu - tu te - te to - to
u
ular
u–l–a–r
ubi uba uang umi uma

v
vicuna
v-i-c-u-n-a
va - va vi - vi vu - vu ve - ve vo - vo
w
walet
w-a-l-e-t
Wa - wa Wi - wi Wu - wu We - we Wo -wo

x
xantus
x-a-n-t-u-s
xa - xa xi - xi xu - xu xe - xe xo - xo
y
yak
y–a–k
Ya - ya Yi - yi Yu -yu Ye - ye Yo - yo

z
zebra
z–e–b–r–a
za - za zi - zi zu - zu ze - ze zo - zo
BAHAN AJAR
UNTUK
MEMBACA
PERMULAAN
Pengenalan huruf A - Z

Oleh
Suraya Atika, S.Pd.