Anda di halaman 1dari 80

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
(EDISI BAHASA INGGERIS)
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

Sains
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

TAHUN 3
( Edisi Bahasa Inggeris)

Bahagian Pembangunan Kurikulum

April 2017
Terbitan 2017

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
CONTENT

Rukun Negara........................................................................................................................................................... v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................ vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan............................................................................................................................... vii

Falsafah Pendidikan Sains Kebangsaan................................................................................................................. viii

Kata Pengantar......................................................................................................................................................... ix

Introduction............................................................................................................................................................... 1

Aims.......................................................................................................................................................................... 2

Objectives................................................................................................................................................................. 2

Framework of the Standard-Based Curriculum for Primary School.......................................................................... 2

Focus ....................................................................................................................................................................... 4

12st Century Skills..................................................................................................................................................... 18

Higher Order Thinking Skills..................................................................................................................................... 19

Teaching and Learning Strategies............................................................................................................................ 20

Elements Across the Curriculum.............................................................................................................................. 25

School Assessment.................................................................................................................................................. 28

Content Organisation................................................................................................................................................ 31
Inquiry in Science

Scientific Skills....................................................................................................................................................... 34

Science Room Rules............................................................................................................................................. 44

Life Science

Human................................................................................................................................................................... 46

Animals.................................................................................................................................................................. 50

Plants..................................................................................................................................................................... 52

Physical Science

Measurement......................................................................................................................................................... 54

Density................................................................................................................................................................... 56

Material Science

Asid dan Alkali....................................................................................................................................................... 58

Earth and Space

Solar System......................................................................................................................................................... 60

Technology and Sustainability of Life

Machine................................................................................................................................................................. 62

Panel of Writers........................................................................................................................................................ 63

Acknowledgement.................................................................................................................................................... 66
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan
sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan
(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk
kurikulum dan kegiatan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,
kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu
perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,
mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral
yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97.]

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS KEBANGSAAN

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains


di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi
tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik,
tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan
keterampilan teknologi.

Sumber: Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

viii
KATA PENGANTAR

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang dilaksanakan dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
secara berperingkat mulai tahun 2011 telah disemak semula bagi Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Penyepaduan
memenuhi dasar baharu di bawah Pelan Pembangunan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan seimbang dan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 supaya kualiti kurikulum harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
yang dilaksanakan di sekolah rendah setanding dengan standard sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
antarabangsa. Kurikulum berasaskan standard yang menjadi
amalan antarabangsa telah dijelmakan dalam KSSR menerusi Bagi menjayakan pelaksanaan KSSR, pengajaran dan
penggubalan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
(DSKP) untuk semua mata pelajaran yang mengandungi dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek, supaya
Prestasi. murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan dalam abad
ke-21.
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen
kurikulum telah mengubah lanskap sejarah sejak Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan terlibat dalam penggubalan KSSR. Semoga pelaksanaan KSSR
untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan Kebangsaan.
bagi mempertingkatkan pencapaian murid.
Dr. SARIAH BINTI ABD. JALIL
DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang Pengarah
Kerangka KSSR, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran Bahagian Pembangunan Kurikulum

ix
KSSR SCIENCE YEAR 3

INTRODUCTION knowledge, making decisions and solving problems in real life. The
subject also provides opportunities to pupils who have a distinctive
Science Standard-based Curriculum for Primary School (KSSR) is interest in Science to pursue their studies in the fields of Science,
designed to develop science literacy by providing a basic Technology, Engineering and Mathematics (STEM) at tertiary level.
knowledge of science for pupils to become science literate. It
comprises understanding the basic science concepts revolving The benchmarking of Science Curriculum has been done in line
around the pupils with which they will be able to pursue Science with high performing countries in international assessments to
education at secondary level. ascertain that the Science Curriculum is relevant and equivalent
with other countries in the world.
The science curriculum for primary schools aims to produce
individuals who are intellectually, spiritually, emotionally and In competing to be a developed country, Malaysia needs to
physically balanced as articulated in the National Education establish a scientific, progressive, innovative, and prudent
Philosophy. Hence, Standard Curriculum and Assessment community that do not only benefit the latest technologies but can
Document (DSKP) is designed by integrating 21st Century Skills to contribute to the future establishment of scientific and technological
enable pupils to compete globally. civilisation. To achieve this aspiration, we need to foster critical,
creative and competent citizens who practise the culture of science
Knowledge, skill and values are inculcated in the primary school and technology.
Science curriculum to create meaningful learning to the pupils.
Pupils’ cognitive level and surroundings are acknowledged so that
the importance to learn Science can be nurtured since the
immediate stage of schooling.

Science subject at secondary level is designed to produce pupils


who are science literate, innovative, and able to apply scientific

1
KSSR SCIENCE YEAR 3

AIMS FRAMEWORK OF THE STANDARD-BASED CURRICULUM


FOR PRIMARY SCHOOL
Science Standard-based Curriculum for Primary Schools (KSSR)
is designed to instil interest and develop pupils’ creativity through KSSR is designed based on six strands, which are
experiences and investigations as to acquire science knowledge, Communication; Spiritual, Attitudes and Values; Humanity;
scientific skills, thinking skills, scientific attitudes and noble values. Personal Development; Physical Development and
Aesthetics; and Science and Technology. The six strands are
OBJECTIVES the main domain which support each other and are integrated
with critical, creative and innovative thinking. This integration
KSSR Science aims to enable pupils to achieve the following aims to develop the human capital who treasures noble values
objectives: based on religion, knowledgeable, competent, and enable to
think in a critical, creative and innovative manner as illustrated
1. Using the inquiry approach to fulfil their curiosity about the in Figure 1. Science Curriculum is designed based on six
world around them. strands of KSSR Framework.
2. Applying scientific skills and thinking skills critically and
creatively.
3. Acquiring knowledge on science facts and concepts.
4. Applying knowledge critically, creatively and analytically in
making decisions, innovating and solving problems.
5. Practising scientific attitudes and noble values.
6. Playing a role in preserving the environment.

2
KSSR SCIENCE YEAR 3

Figure 1: The Framework of Standard-based Curriculum for Primary School

3
KSSR SCIENCE YEAR 3

FOCUS

Science subject for primary school focuses on thoughtful learning


involving scientific and thinking skills for the acquisition of
knowledge through inquiry as the main approach in science
education. The science curriculum also aims to prepare pupils to
face the rapid technological development and various challenges
in the 21st century. This group of pupils that undergo this curriculum
will become the human resources in the field of science and
technology that will contribute towards national development.

KSSR Science is developed based on the three domains;


knowledge, skills and values. These three domains are being
experienced by pupils through inquiry method to produce
thoughtful science individuals (Figure 2). The inquiry approach
includes pupil-centred learning, constructivism, contextual
Figure 2: The Conceptual Framework for Science Curriculum
learning, problem-based learning, mastery learning as well as
related strategies and methods. Thoughtful Science

Thoughtful science refers to the quality of pupils intended to be


produced by the national science education system. Thoughtful
science pupils can understand scientific ideas and are able to
communicate using scientific language. Therefore, pupils will be

4
KSSR SCIENCE YEAR 3

able to evaluate as well as to apply knowledge and scientific skills Thinking strategy is a higher level thinking process that involves
sensibly in daily life based on scientific attitudes and noble values. several steps and each step involves critical and creative thinking
Thoughtful science also intends to produce creative and critical skills. Thinking strategy is the final aim of the thinking process.
st
individuals to fulfil the 21 century needs, where the competency of
the country is highly dependent on the ability of human capitals that Critical Thinking Skills
can think critically and creatively, generate ideas and solve
problems. Critical thinking skills are the ability to evaluate an idea logically
and rationally to make a fair consideration by using reasons and
Thoughtful Learning reliable evidences. A brief description of each critical thinking skill
is shown in Table 1.
Thoughtful learning is achieved when pupils are actively involved
in the teaching and learning process. In this process, the teaching Table 1: Critical Thinking Skills
and learning activities are planned to investigate and encourage CRITICAL THINKING
DESCRIPTION
pupils as to enable them to conceptualise, solve problems and SKILLS

make decisions. Thus, thinking skills are indirectly inculcated Attributing Identifying criterias such as
among pupils. characteristics, features, qualities and
elements of a concept or an object.

Thinking skills can be categorized into critical and creative thinking.


A pupil who thinks critically always evaluates ideas systematically Comparing and Finding similarities and differences based
Contrasting on criteria such as characteristics,
before accepting them. A pupil who thinks creatively is highly
features, qualities and elements of an
imaginative, able to generate genuine ideas, and innovate existing object or event.
ideas and products.

5
KSSR SCIENCE YEAR 3

CRITICAL THINKING CRITICAL THINKING


DESCRIPTION DESCRIPTION
SKILLS SKILLS

Grouping and Separating and grouping objects or Evaluating Making considerations and decisions
Classifying phenomena into groups based on certain using knowledge, experiences, skills and
criteria such as characteristics, features. values, and giving justifications.
Grouping according to common
characteristics or features.
Making Conclusions Making a statement about the outcome of
an investigation based on a hypothesis.
Sequencing Arranging objects and information in an
orderly based on the quality or quantity of
common characteristics or features such
Creative Thinking Skills
as size, time, shape or number.

Creative thinking skills are the ability to produce or create


Prioritising Arranging objects or information in an
orderly manner based on their importance something new and valuable by using genuine imagination and
or priority. unconventional thinking. A brief description of each creative
thinking skill is as shown in Table 2.
Analysing Processing information in detail by
breaking it down into smaller parts to Table 2: Creative Thinking Skills
understand concepts or events as well as
CREATIVE
to find the implicit meanings. DESCRIPTION
THINKING SKILLS

Detecting Bias Generating Ideas Producing ideas related to something.


Detecting views or opinions that have the
tendency to support or oppose something.

6
KSSR SCIENCE YEAR 3

CREATIVE CREATIVE
DESCRIPTION DESCRIPTION
THINKING SKILLS THINKING SKILLS

Relating Making connections in certain situations or Synthesising Combining separate elements to produce
events to find a structure or pattern of a an overall picture in the form of writing,
relationship. drawing and artefact.

Making Inferences Using data collection and previous Making Hypothesis Making a general statement about the
experience to conclude and explain relationship between the manipulative and
events. responding variables that is assumed to
be true to explain an observation or event.
The statement can be tested to determine
Predicting Making forecast about events based on its validity.
observations and previous experiences or
reliable data.
Making Analogies Forming an understanding about a
complex or an abstract concept by relating
Making Making general statement on certain
it to simple or concrete concepts with
Generalisations matters for a group based on observations
similar characteristics.
on samples or some information from the
group.
Inventing Producing something new or modifying
something already in existence to
Visualising Forming perceptions or making mental
overcome problems in a systematic
images about a particular idea, concept,
manner.
situation or vision.

7
KSSR SCIENCE YEAR 3

Thinking Strategies Besides thinking skills and thinking strategies, reasoning skill is
also another priority. Reasoning is a skill used in making logical,
Thinking strategies are ways of thinking that are structured and rational and fair consideration. Mastery of critical and creative
focused to solve problems. Description of each thinking strategy is thinking skills and thinking strategies is easier if an individual is able
as shown in Table 3. to provide reasoning in inductive and deductive manners. Figure 3
gives an overall picture of the Thinking Skills and Thinking
Table 3: Thinking Strategies Strategies (TSTS).

THINKING
DESCRIPTION
STRATEGIES

Conceptualizing Making generalisations towards


construction of meaning, concept or model
based on inter-related specific common
characteristics.

Making Decisions Selecting the best solution from several


alternatives based on specific criteria to
achieve the intended aims.

Problem Solving Finding the right solutions systematically


for uncertain or challenging situations or
unforeseen circumstances.

8
KSSR SCIENCE YEAR 3

Mastery of TSTS through the teaching and learning of science


Thinking Skills can be developed through the following stages:

Critical Creative
1. Introducing TSTS;
 Attributing  Generating ideas 2. Practising TSTS with teacher’s guidance;
 Comparing and  Relating
3. Practising TSTS without teacher’s guidance;
contrasting  Making
 Grouping and inferences 4. Applying TSTS in new situations and developing it with
classifying  Predicting teacher’s guidance; and
 Sequencing Reasoning  Making
 Prioritising hypothesis 5. Using TSTS together with other skills to accomplish thinking
 Analysing  Synthesising tasks.
 Detecting bias  Making
 Evaluating generalisations
 Making  Visualising Further information about the stages of the implementation of
conclusions  Making analogies
TSTS can be referred in the guidebook “Buku Panduan Penerapan
 Inventing
Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan
Pembelajaran Sains” published by Curriculum Development
Centre in 1999.

Thinking Strategies
Scientific Skills
 Conceptualising
 Making decisions
Science emphasises on inquiry method and problem solving. In the
 Problem solving
process of inquiry and solving problem, scientific skills and thinking
skills are applied. Scientific skills are essential skills to carry out
Figure 3: TSTS Model in Science activities using scientific methods such as conducting experiments

9
KSSR SCIENCE YEAR 3

and projects. Scientific skills consist of science process skills and SCIENCE
DESCRIPTION
manipulative skills. PROCESS SKILLS

Science Process Skills Making Inferences Using data collection and previous
experience to conclude and explain
Science Process Skills (SPS) are skills that are required to find events.

solutions to problems or make decisions systematically. They are


mental processes that enhance critical, creative, analytical and Predicting Making forecast about events based on
observations and previous experiences
systematic thinking. Mastery of Science Process Skills together
or reliable data.
with suitable attitudes and knowledge ensure pupils to think
effectively. Description of each SPS is as shown in Table 4.
Communicating Using word or graphic symbol such as
Table 4: Science Process Skills tables, graphs, diagrams or models to
describe an action, object or event.
SCIENCE
DESCRIPTION
PROCESS SKILLS
Using Space- Describing changes in parameters with
Observing Using the sense of sight, hearing, touch, Time Relationship time such as location, direction, shape,
taste or smell to gather information about size, volume, weight and mass.
objects and phenomena.

Interpreting Data Giving rational explanations about an


Classifying Using observations to group objects or object, event or pattern from the collected
phenomena according to similarities and data.
differences.

Defining Defining concepts by describing what


Measuring and Making quantitative observations using Operationally must be done and observed.
Using Numbers numbers and tools with standard units.
Measurement makes observations more
precise.

10
KSSR SCIENCE YEAR 3

SCIENCE Manipulative Skills


DESCRIPTION
PROCESS SKILLS

Controlling Identifying manipulated variables, In a scientific investigation, manipulative skills are psychomotor
Variables responding variables and constant skills that enable pupils to:
variables. In an investigation, a variable  Use and handle science apparatus and substances
is manipulated to observe its relationship
with the responding variable. At the same correctly.
time, the other variables are constant.  Handle specimens correctly and carefully.
 Sketch specimens, apparatus and substances correctly.
Making Making a general statement about the  Clean science apparatus correctly.
Hypothesis relationship between the manipulative
 Store science apparatus and substances correctly and
and responding variables to explain an
observation or event. The statement can safely.
be tested to determine its validity.
Relationship between Science Process Skills and Thinking
Experimenting Planning and conducting an investigation Skills
to test a hypothesis, collecting and
interpreting data until a conclusion can
The mastery of Science Process Skills requires pupils to master
be obtained.
the relevant thinking skills. The thinking skills that are related to
each science process skill is shown in Table 5.

11
KSSR SCIENCE YEAR 3

Table 5: Relationship between Science Process Skills and SCIENCE


Thinking Skills THINKING SKILLS
PROCESS SKILLS
SCIENCE Defining Relating
THINKING SKILLS
PROCESS SKILLS operationally Making analogies
Observing Attributing Visualising
Comparing and contrasting Analysing
Relating
Controlling Attributing
Classifying Attributing
variables Comparing and contrasting
Comparing and contrasting
Relating
Grouping and classifying
Analysing
Measuring and Relating Making hypothesis Attributing
Using Numbers Comparing and contrasting Relating
Comparing and contrasting
Making Inferences Relating Generating ideas
Comparing and contrasting Making hypothesis
Analysing Predicting
Making Inferences Synthesising

Predicting Relating Experimenting All thinking skills


Visualising
Communication All thinking skills
Using Space-Time Sequencing
Relationship Prioritising

Interpreting data Comparing and contrasting


Analysing
Detecting bias
Making conclusions
Making Generalisations
Evaluating

12
KSSR SCIENCE YEAR 3

Teaching and Learning Based on Thinking Skills and Performance standards for science process skills in primary
Scientific Skills schools are elaborated to ease teachers to determine the
development of the mastered skills. The suggested science
This Science Curriculum emphasises on thoughtful learning based process standards from primary to secondary schools are as
on thinking skills and scientific skills. In this curriculum, the learning shown in Table 6.
standard is written by integrating acquisition of knowledge with
mastery of thinking skills and scientific skills. Thus in teaching and
learning, teachers need to integrate the mastery of skills together
with acquisition of knowledge and the inculcation of scientific
attitudes and noble values.

Implementation of SPS in science explicitly encompass intended


skills in the 21st century and indirectly encourages and develops
pupils' higher order thinking skills.

Science Process Skills Standards

Science process skills standards for each level of schooling are


general suggestions that must be achieved by pupils. Each
statement refers to the minimum standard that must be achieved
according to their level of schooling and operational cognitive
development. Science process skills at primary school level are
stated explicitly as learning standards that should be mastered as
a foundation before they further their studies at secondary level.

13
KSSR SCIENCE YEAR 3

Table 6 : Science Process Skills Standards


SCIENCE LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
NO
PROCESS SKILLS (YEAR 1 - 3) (YEAR 4 - 6) (FORM 1 - 3) (FORM 4 - 5)
1 Observing Use limbs and all the Use all the senses  Make accurate and  Make qualitative and
senses involved to involved to make relevant qualitative and quantitative observations
make observations qualitative observations quantitative to make generalisations
about the phenomena with the appropriate observations to identify based on a pattern or
or changes that tools to explain patterns or sequences sequence of an object or
occur. phenomena or changes of objects or phenomenon.
that occur. phenomena.  Present further findings
 Use complex equipment based on observations of
suitable for making objects or phenomena
observations analytically and
proficiently. specifically.

2 Classifying Collect/ isolate Compare/identify Compare/ identify Identify characteristics used


evidences/ data/ similarities and similarities and differences to differentiate, collect, select
objects/ phenomena differences based on to determine the criteria of and explain the object or
based on the categories given on selection to categorise phenomenon being studied in
observed common characteristics. evidences/ data/ objects/the further detail.
characteristics. phenomenon being studied.

3 Measuring and using Measure with the Measure with the  Measure with the  Demonstrate how
numbers correct tool and in the correct tool and in the correct tool and in the measurements are taken
correct standard unit. correct standard unit correct standard unit, using the correct tool,
using the right using the right correct standard unit,
technique. technique, and record in right technique and
a complete and record in a table
systematic way. systematically and
 Change the basic units completely.
correctly  Use more complex
 Use the correct derivative units in the
derivative units. right manner.

14
KSSR SCIENCE YEAR 3

SCIENCE LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4


NO
PROCESS SKILLS (YEAR 1 - 3) (YEAR 4 - 6) (FORM 1 - 3) (FORM 4 - 5)
4 Making inferences Give a reasonable Conclude the initial Create more than one initial  Generate a variety of
explanation for an conclusion for an conclusion that are possibilities to explain
observation. observation reasonably reasonable for an event or complex situations
using the information observation using the  Explain the relationship
obtained. information obtained. or pattern between
observed variables using
measurements made for
an investigation.
5 Predicting Describe a possible Make a reasonable Students can analyse  Students can analyse
outcome for an event assumption of an event trends/ flows/ simple trends/ flows/ simple
or data. based on observations, developments based on the developments based on
previous experiences or data obtained to predict the the data obtained to
data. future state of an object or predict the future state of
phenomenon. an object or
phenomenon.
 Prediction can be tested.

6 Communicating Record information or Record information or Able to present the results Able to present the results of
ideas in any form. ideas in a suitable form of an experiment or data an experiment or data
and present the observed in various forms observed in various forms
information or the ideas such as simple graphics, such as graphics, pictures or
systematically. pictures or tables. tables that are more complex
to show how the patterns are
related.
7 Using space-time Arrange occurrences of  Arrange occurrences of Use, analyse and interpret
relationships a phenomenon or an a phenomenon or an numbers and numerical
event in chronological event in chronological relationships efficiently during
order. order. problem solving and
 Interpret and explain conducting investigations.
the meaning of
mathematical
relationships.

15
KSSR SCIENCE YEAR 3

SCIENCE LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4


NO
PROCESS SKILLS (YEAR 1 - 3) (YEAR 4 - 6) (FORM 1 - 3) (FORM 4 - 5)
8 Interpreting data Select relevant ideas Give explanations rationally  Analyse data and
about objects, events or by making an intrapolation suggest improvements.
patterns on the data to or an extrapolation of the  Identify and explain the
make an explanation. data collected. anomalies in the set of
data obtained.
9 Defining Describe an Describe the most Explain the interpretation
operationally interpretation of what is appropriate interpretation of made about the selection of
carried out and a concept by stating what is instruments or methods on
observed in a situation carried out and observed what is observed.
according to a particular for a situation.
aspect.
10 Controlling variables Determine the Determine all variables i.e. Change the constant variable
responding and responding variable, to the manipulated variable
constant variable after manipulated variable and and state the new responding
the manipulated variable constant variable. variable.
is determined in an
investigation.
11 Making hypothesis Make a general Form a relationship Describe an expected result
statement that can be between the manipulated of the scientific investigation
tested, on the variable and responding designed.
relationship between the variable, to form a
variables in an hypothesis that can be
investigation. tested.
12 Experimenting Conduct an experiment, Conduct an experiment, Create new problems and
collect data, interpret make a hypothesis, select design an experiment to test
the data and summarise appropriate apparatus, the new hypothesis of these
to prove the hypothesis design the method, collect problems.
and make a report. data, carry out analysis,
make a conclusion and
write a report.

16
KSSR SCIENCE YEAR 3

Scientific Attitudes and Noble Values • Realising that science is a mean to understand nature;
• Appreciating and practising clean and healthy living; and
Positive attitudes and values can be nurtured in pupils through the • Being thankful to God.
science learning experience. Positive attitudes and values are as
the following: In general, scientific attitudes and noble values are inculcated
• Having interest and curiosity towards the environment; through the following stages:
• Being honest and accurate in recording and validating data;  Understanding and being aware of the importance and
• Being diligent and persevere needs of scientific attitudes and noble values;
• Being responsible about the safety of themselves, others and  Giving attention to attitudes and noble values; and
the environment;  Internalising and practising scientific attitudes and noble
• Having critical and analytical thinking; values.
• Being flexible and open-minded;
• Being kind-hearted and caring; Proper planning is required to optimise the inculcation of scientific
• Being objective; attitudes and noble values during science lessons. Before starting
• Being systematic and ethical; a lesson, a teacher should go through all learning outcomes in the
• Being cooperative; related content standards (CS) including the learning standards
• Being fair; (LS) which contain the inculcation of scientific attitudes and noble
• Dare to try; values.
• Thinking rationally;
• Being confident and independent;
• Good in time management;
• Appreciating the balance of nature;
• Being respectful and well-mannered;
• Appreciating the contribution of science and technology;

17
KSSR SCIENCE YEAR 3

21st CENTURY SKILLS


PUPIL PROFILE DESCRIPTION

The KSSR also aims to produce pupils with 21st century skills,
Thinker Able to think critically, creatively and
focusing on thinking and living skills as well as able to inculcate
innovatively; solve complex problems and
noble values in their careers. 21st century skills aim to produce make ethical decisions. Think about learning
globally competitive pupils with the characteristics stated in the and about being learners themselves.
Generate questions and are receptive
pupils’ profile as shown in Table 7. The 21st century skills among
towards perspective, values and individual
pupils can be acquired by mastering the CS and LS. traditions and society. Confident and creative
in handling new learning areas.
Table 7: Pupils’ Profile
Teamwork Cooperate effectively and harmoniously with
PUPIL PROFILE DESCRIPTION others. Share collective responsibility while
respecting and appreciating the contributions
of each member in the team. Acquire
Resilient Able to face and overcome difficulties and
interpersonal skills through collaborative
challenges with wisdom, confidence,
activities, which in turn mould them into
tolerance and empathy.
better leaders and team members.

Communicator Able to voice out and express their thoughts, Curious Develop natural curiosity to explore
ideas and information confidently and strategies and new ideas. Learn skills that
creatively in verbal and written form, using a are needed to carry out inquiry and research,
variety of media and technology. as well as display independent traits in
learning. Enjoy continuous life-long learning
experiences.

18
KSSR SCIENCE YEAR 3

learning. These will stimulate structured and focused thinking


PUPIL PROFILE DESCRIPTION
among pupils. Description of HOTS focuses on four levels of
thinking as shown in Table 8.
Principled Honest and have integrity, equality, fair and
respect the dignity of individuals, group and
community. Responsible for their actions, Table 8: Thinking levels in HOTS
consequences and decisions.
THINGKING
Informative Knowledgeable and form a wide DESCRIPTION
LEVEL
understanding which is balanced across
various disciplines. Explore knowledge on
Applying Using knowledge, skills and values to take
local and global issues effectively and
actions in different situations.
efficiently. Understand ethical issues/laws
related to the information gained.
Analysing Breaking down information into smaller parts
Caring/ Concern Show empathy, compassion and respect to enhance understanding and make
towards needs and feelings of others. relationship between the parts.
Committed to serve the society and ensure
sustainability of nature.
Evaluating Using knowledge, experience, skills and
values to consider, make decisions and give
Patriotic Portray love, support and respect towards the justifications.
country.

Creating Producing creative and innovative ideas,


products or methods.
HIGHER ORDER THINKING SKILLS

Higher Order Thinking Skills (HOTS) are explicitly stated in the


curriculum to enable teachers to incorporate in teaching and

19
KSSR SCIENCE YEAR 3

HOTS are the abilities to apply knowledge, skills and values in mind maps as well as high level questioning to encourage pupils to
reasoning and reflecting to solve problems, make decisions and think.
innovate and the abilities to create something. HOTS include
critical thinking, creative thinking, reasoning and thinking strategy. TEACHING AND LEARNING STRATEGIES

Teaching and learning (T&L) strategies in the Science curriculum


Critical thinking skills are the abilities to evaluate an idea logically
emphasise on thoughtful learning. Thoughtful learning is a process
and rationally to make a fair consideration using reasons and
of acquisition and mastery of knowledge and skills that will help
reliable evidences.
pupils to optimise development of their minds.

Creative thinking skills are the abilities to produce or create


Thoughtful learning can initiate various learning approaches such
something new and valuable using genuine imagination and
as inquiry, constructivism, contextual learning and mastery
unconventional thinking.
learning. Activities in thoughtful learning should be able to initiate
critical and creative thinking among pupils which are not routines.
Reasoning skills are the abilities of an individual to make
Pupils should be aware of the thinking skills and thinking strategies
consideration and evaluation and rationally.
explicitly that are being applied in their learning.

Thinking strategies are ways of thinking that are structured and


T&L should be planned holistically using various strategies to
focused to solve problems.
achieve several LS depending on suitability and learning needs, in
accordance with pupils’ abilities and learning styles. A teacher
HOTS can be applied in the classroom through activities such as
should go through all LS and performance standards in the related
reasoning, inquiry learning, problem solving and projects. Teachers
cluster before starting a lesson.
and pupils need to use thinking tools such as thinking maps and

20
KSSR SCIENCE YEAR 3

Teachers are encouraged to plan activities by carrying out the main concepts and principles of Science are investigated and
investigations and experiments to generate ideas critically, discovered by pupils themselves.
creatively and innovatively using technologies as a medium to
achieve LS effectively. Pupils-centred teaching and learning Pupils are able to investigate a phenomenon and make
requires active involvement of pupils which integrates the conclusions by themselves through activities such as experiments.
acquisition of knowledge, mastery of skills, inculcation of noble Pupils are guided to understand the science concepts through
values and scientific attitudes to enhance their understanding. inquiry approach. Thinking and scientific skills are developed
during the inquiry process. However, the inquiry-discovery
Pupils should be challenged with higher order questions or approach may not be suitable for all teaching and learning
problems and be required to solve problems critically and situations.
creatively.
Science curriculum should be able to nurture and strengthen Constructivism
patriotism elements among pupils. For instance, pupils will learn
the diversity and uniqueness of country’s natural resources and Constructivism is an ideology that suggests pupils learn by building
increase their love for the country in the topic on preservation and their own understanding that is meaningful to them. The important
conservation of ecosystem. attributes of constructivism are:
 Teachers consider pupils’ prior knowledge.
Inquiry Approach  Learning is the result of pupils’ own effort.
 Learning occurs when pupils restructure their existing ideas
Inquiry approach emphasises on learning through experiences. by relating new ideas to old ones.
Generally, inquiry means to find information, to question and to  Pupils have opportunities to cooperate, share ideas,
investigate a phenomenon around them. Discovery is the main experiences and reflect on their learning.
characteristic of inquiry. Learning through discovery occurs when

21
KSSR SCIENCE YEAR 3

Contextual Learning

Contextual learning is an approach that associates learning with


pupils’ daily life. In this context, pupils do not only learn theoretically
but learn to appreciate the relevance of science in their lives. This
approach is used where pupils learn by investigating as in the
inquiry-discovery approach.

Mastery learning
Mastery learning is an approach that ensures all pupils to master
the intended learning objectives. This approach is based on the
principle that pupils are able to learn if opportunities are given.
Pupils should be allowed to learn at their own pace, with the
incorporation of remedial and enrichment activities as part of the Figure 4: STEM Teaching and Learning Approach
teaching-learning process.

STEM (Science, Technology, Engineering and STEM teaching and learning which is contextual and authentic is

Mathematics) Approach able to encourage in-depth learning among pupils. Pupils can work
in groups or individually according to their ability to cultivate the
STEM practices,as follows:
STEM approach is the T&L method which applies integrated
knowledge, skills and values of STEM through inquiry, problem 1. Questioning and identifying problems,
solving or project in the context of daily life, environmental and local 2. Developing and using models,
as well as global community, as shown in Figure 4. 3. Planning and carrying out investigations,

22
KSSR SCIENCE YEAR 3

4. Analyzing and interpreting data, approach must be used while conducting scientific
5. Using mathematical thinking and computational thinking, investigations/experiments. Science laboratory/science room is
6. Developing explanation and designing solutions, necessary for all scientific investigation/experiment. In general,
7. Engaging in argument and discussions based on evidences, Figure 5 shows the procedure when conducting scientific
and investigations/experiments.
8. Acquiring information, evaluating and communicating about
the information. In the implementation of Science curriculum, pupils should be given
the opportunities to design their own experiments besides being
Various teaching and learning methods can increase pupils' guided to carry them out. This involves drafting their own
interest in science. The less interesting lessons will not motivate experimental method, identifying the data that can be measured,
pupils to learn, thus affecting their performance. The teaching and analysing data and presenting the results of their experiments.
learning method should be based on the contents of the curriculum,
pupils’ abilities and multiple intelligences, availability of resources
and infrastructure.

The following are brief descriptions of some T&L methods.

Scientific Investigation/Experiment

Scientific investigation/experiment is a method commonly used in


science lessons. Pupils test hypothesis through investigations to
discover specific science concepts and principles scientifically.
They carry out scientific investigations/experiments using thinking
skills, science process skills, and manipulative skills. Inquiry

23
KSSR SCIENCE YEAR 3

Simulation

Identify problems that can be tested using


scientific investigation Simulation is an activity that resembles the actual situation.
Simulations can be carried out through role-play, games or use of
models. In role-play, pupils act out a particular role spontaneously
Make hypothesis based on a certain pre-determined conditions. When conducting
games, pupils are required to follow certain procedures. Pupils play

Plan how variables are manipulated and data are games in order to learn a particular principle or to understand the
collected process of decision-making. Models are used to represent real
objects or situations. Pupils will be able to visualise the real
situation, thus understanding the concepts and principles learned.
Plan and carry out the scientific investigation

Project-based Learning
Present the collected data
An activity carried out by pupils to achieve a certain aim based on
collaborative learning. A project takes a long time and exceeds
Interpret data and results with scientific
formal teaching hours to be completed. The outcome of the project
reasoning
such as reports, artefacts and scrapbooks needs to be presented.
Project work encourages the development of communication skills,
Make decision and presenting the report problem solving, time management and application of knowledge.

Figure 5: Steps in Carrying Out Scientific Investigations/


Experiments

24
KSSR SCIENCE YEAR 3

Visits and Use of External Resources ELEMENTS ACROSS THE CURRICULUM

Learning science is not only restricted in school. Visits to zoos, Elements Across the Curriculum (EMK) is a value-added element
museums, science centres, research institutes, mangrove swamps applied in the teaching and learning process other than those
and factories can make learning more effective, enjoyable and specified in the content standard. These elements are applied to
meaningful. A well planned visit is required to optimise learning. strengthen the skills and competency of the intended human
capital, capable of dealing with the current and future challenges.
Pupils have to carry out or perform tasks during the visit. The elements in the EMK are as follows:
Discussion after the visit should be held.
1. Language
Application of Technology  The use of proper language of instruction should be
emphasized in all subjects.
Technology is a highly potential tool to enhance interest in learning  During the teaching and learning of each subject, the
science. The use of technology such as the television, radio, video, pronunciation aspect, sentence structure, grammar and the
computer and internet makes the teaching and learning of science terminology of the language need to be emphasized to
more interesting and effective. Technology eases teaching and assist pupils to organise ideas as well as communicate
learning of abstract or difficult science concepts. Application effectively.
software such as word processors, graphic presentation software
and electronic spreadsheets are valuable tools to analyse and 2. Environmental Sustainability Awareness
present data. The use of other technologies such as data loggers  Awareness towards the love for the environment in the
and computerised interface in experiments and projects can assist pupils’ lives needs to be nurtured through the teaching and
teaching and learning science effectively. learning process in all subjects.

25
KSSR SCIENCE YEAR 3

 Knowledge and awareness of the importance of the manipulative skills);


environment and global sustainability is important to shape iii. Scientific attitudes (such as accuracy, honesty,
pupils’ ethics in appreciating nature. security); and
iv. The use of technology in classrooms.
3. Noble Values
 Noble values are emphasised in all subjects to ensure that 5. Patriotism
pupils are aware of its importance and practise them.  Patriotism can be nurtured through all subjects, co-
 Noble values include the aspects of spirituality, humanity curricular activities and community services.
and national and global citizenship which will be practiced  Patriotism can produce pupils who have the spirit of
in pupils’ daily life. patriotism and pride as Malaysians.

4. Science and Technology 6. Creativity and Innovation

 The increase of interest in science and technology will help  Creativity is the ability to use imagination in gathering,
to improve scientific and technological literacy among extracting and generating ideas, or creating something new
pupils. or authentic using a combination existing ideas.
 The use of technology in teaching can help and contribute  Innovation is the application of creativity through the
to efficient and effective learning. modification, rectification and practice of ideas.
 The integration of science and technology in the teaching  Creativity and innovation are always inter-connected.
and learning process covers four areas, namely: Therefore, there is a need to ensure that human capital
i. The knowledge of science and technology (facts, development is able to meet the challenges of the 21st
principles, concepts related to science and century.
technology);  Elements of creativity and innovation should be integrated
ii. Scientific skills (process of thought and specific in the teaching and learning.

26
KSSR SCIENCE YEAR 3

7. Entrepreneurship 9. Global Sustainability


 The incorporation of entrepreneurship elements aims to  The element Elements of Global Sustainability aims to
develop attributes and entrepreneurial habits that will develop pupils with sustainable thinking highly responsive
become a culture among the pupils. attitude to the environment in their daily lives with the
 Entrepreneurial attributes can be ingrained in teaching and application of knowledge, skills, and values acquired
learning through activities that could foster attitudes such as through the elements of the Sustainable Consumption and
diligence, honesty, trustworthiness and responsibility as Production, Global Citizenship and Solidarity.
well as developing creative minds and innovative ideas to  Elements of Global Sustainability is important in preparing
spur the market. pupils to face challenges and current issues at the local,
national and global levels.
8. Information and Communication Technology Skills (ICT)  These elements are taught directly and indirectly in related
 Information and communication technology elements are subjects.
incorporated in the lessons to ensure pupils are able to
apply and strengthen their basic knowledge and skills in 10. Financial education
ICT.  Application of financial education elements aims at shaping
 The application of ICT in the lesson does not only motivate the future generation that is capable of making right
pupils to be creative but stimulates interesting and fun financial decisions, ethical practice and financial
teaching and learning as well as improve the quality of management skills to manage the financial affairs
learning. responsibly.
 ICT should be integrated in the lessons based on  The Elements of financial education can be applied in
appropriate topics to be taught to further enhance pupils’ teaching and learning directly or indirectly. Direct
understanding of the subject content. application is done through the titles that contain explicit
financial elements such as the calculation of simple interest

27
KSSR SCIENCE YEAR 3

and compound interest. Indirect application is integrated and report pupils’ performance level of the subject taught based on
through other titles across the curriculum. Exposure to the Standard Curriculum and Assessment Document (DSKP).
financial management in real life is important to provide
pupils with the knowledge, skills and values that can be The main purpose of formative assessment is to monitor the pupil’s
applied effectively and meaningfully. learning. Therefore, it is important for teachers to design a valid,
reliable and authentic assessment instruments. Information
SCHOOL ASSESSMENT gathered through formative assessment should assist teachers to
determine pupil’s strengths and weaknesses in achieving the
School Assessment is a part of assessment approach which is a content standard for a subject and not to compare the achievement
process that is planned, executed and reported by the teacher to of one pupil to another. It should assist teachers in adapting
gather information on pupils’ development. This is an ongoing teaching and learning based on the needs of their pupils.
process implemented by the teacher formally and informally to
determine pupils’ performance level. School assessment should be A comprehensive assessment should be well planned and carried
executed holistically based on inclusive, authentic and localised out continuously as part of the activities in classrooms. Teachers’
principles. School Assessment provides valuable feedback to effort in implementing a holistic assessment assists to improve
administrators, teachers, parents and pupils to plan further actions pupils’ weaknesses, forming a conducive and balanced learning
towards increasing the pupils’ learning development. ecosystem.

School assessment can be executed by the teacher formatively Summative assessment is to evaluate pupils’ learning based on
and summatively. Formative assessment is carried out during several content standards of a subject in a period of time.
teaching and learning process while summative assessment is
carried out at the end of a lesson unit, term, semester or year. In order to ensure the assessment could assist pupils to increase
Teacher needs to plan, construct items, administer, check, record their potentials and performances, teachers should use
assessment strategies that have these following characteristics:

28
KSSR SCIENCE YEAR 3

• various forms judgement to determine pupils’ performance level. Performance


• fair to all pupils level of pupils is divided into six levels as shown in Table 9.
• consider various cognitive levels
• enable pupils to exhibit a variety of learning abilities Table 9: General Statement to Interpret the Performance Level
of Knowledge and Skills for Science Subject
• consider the knowledge and skills learnt by pupils and assess
PERFORMANCE
the level of their understanding. DESCRIPTOR
LEVEL
Recall the basic knowledge and skills in
Assessment of Content Standards for each cluster is carried out 1 Science.
using the Performance Standard as the teacher’s reference to
Understand the science knowledge and
determine pupils' achievement in mastering a particular Content 2 skills as well as explain their understanding.
Standard. Performance Standards are hierarchically arranged from
Level 1 to Level 6 representing the lowest to the highest standards Apply science knowledge and skills to
3 perform simple tasks.
of achievement. Pupils’ achievement must be recorded in the
assessment form.
Analyse science knowledge and skills in
4 the context of problem solving.
Science Performance Standards for Primary School
Evaluate the science knowledge and skills
5 in the context of problem solving and
School assessment for science is executed based on three main
making decision to perform a task.
domains which are knowledge, skills and values. Knowledge
Inventing using science knowledge and
assessment of a certain theme includes the integration of science
skills in the context of problem solving
process skills, aimed to get information on the level of pupils’ 6 and making decision or in performing the
understanding in a specific content standard holistically. tasks in a new situation creatively and
Assessment of science process skills can be carried out throughout innovatively.

the year. Hence, it is important for teachers to use their professional

29
KSSR SCIENCE YEAR 3

Scientific attitudes and noble values are also assessed throughout Overall Performance Level
the year to give opportunities for the pupils to achieve a higher
performance level, thus become a practice and culture in daily life. The overall performance level must be determined in order to
Assessment of scientific attitudes and noble values for primary provide a value to the pupils’ performance levels at the end of the
school Science are carried out by referring to Table 10. primary schooling. The overall performance level includes the
content, scientific skills, scientific attitudes and noble values.
Table 10: Interpretation of Performance Levels for Scientific Therefore, teachers should assess pupils collectively and
Attitude and Noble Values
PERFORMANCE holistically on all aspects of the pupils’ learning process on an
DESCRIPTOR
LEVEL ongoing basis through various methods such as their achievement
1 Interest
in topical tests, observations, exercises, presentations, pupils’
2 Interest and curiosity
verbal responses, group projects etc. Teachers use their
3 Interest, curiosity, honesty and accuracy in
professional judgement through their experience with pupils, their
recording data
wisdom and discussions with colleagues in order to provide a value

4 Interest, curiosity, honesty and accuracy in of their pupils’ overall performance levels by referring to Table 11.
recording data, willing to try and systematic

Table 11: Description of Overall Performance Level


Interest, curiosity, honesty and accuracy in
recording data, willing to try, systematic, PERFORMANCE
5 DESCRIPTOR
cooperation, diligence and perseverance in LEVEL
completing task Recall the basic knowledge and skills in
1
Interest, curiosity, honesty and accuracy in Science, and show interest.
recording data, willing to try, systematic,
cooperation, diligence and perseverance in Understand the science knowledge and
6 2 skills, as well as explain their
completing task, courtesy and
understanding and show curiosity.
responsibility for oneself, peers and
environment.

30
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE This curriculum consists of three main columns which are Content
DESCRIPTOR
LEVEL Standards (CS), Learning Standards (LS) and Performance
Apply science knowledge and skills to Standards (PS). The meaning of CS, LS and PS are in Table 12.
3 perform simple tasks honestly and record
data accurately.
Table 12: Organisation of the DSKP
Analyse science knowledge and skills in LEARNING PERFORMANCE
CONTENT
4 the context of problem solving STANDARD STANDARD
STANDARD
systematically and willing to try.

Evaluate the science knowledge and skills Specific statements A predetermined A set of general
in the context of problem solving and about what pupils criteria or indicator criteria which
5 should know and of the quality in reflects the levels
making decision to perform a task
cooperatively, diligently and persistently. can do during the learning and of pupils’
schooling period achievement that achievement that
Inventing using science knowledge and encompassing the can be measured they should display
skills in the context of problem solving knowledge, skills for each content as a sign that
and making decision or in performing and values. standard. certain topic has
6 tasks in a new situation creatively and been mastered by
innovatively, and be responsible to pupils.
oneself, peers and environment with a
high integrity.
There is a column for notes in the DSKP. This column consists
CONTENT ORGANISATION suggested localised activities and notes as guidance. Additional
activities also can be carried out according to creativity and needs
KSSR Science emphasises on the mastery of knowledge, skills to achieve the Learning Standards.
and values that are suitable to the pupils’ abilities. Implimentation
science curriculum is based on present effective circular (SPI) The
minimum time allocated for Science Level I is 48 hours per year.

31
KSSR SCIENCE YEAR 3

KSSR Science for Year 1 to Year 6 are arranged thematically in the THEME SCOPE
learning field of Inquiry in Science, Life Science, Physical Science,
Living and non-living things
Material Science, Earth and Space, and Technology and Life Science
Sustainability of Life. Human: basic need of living things,
senses, reproduction and growth, teeth,
food classes, digestion.
The scope for Level I science process skills focuses on six skills
Animals: parts of body, reproduction
i.e. observing, classifying, measuring and using numbers, making and growth, eating habits.
inferences, predicting and communicating. Science process skills Plants: parts of plants, growth and
can be inculcated using the knowledge content in the learning reproduction.
standards or independently. It should be repeated throughout the
year to provide opportunities to pupils to improve and enhance Magnets, bright and dark, electrical
Physical Science
circuits, area and volume
mastery of the intended skills. The scope of knowledge for Level I measurements, object or materials
is shown in Table 13. which are more or less dense than
water.

Table 13: Content of KSSR Science Level I Ability of materials to absorb water,
Materials Science
THEME SCOPE mixture, acid and alkaline.

Science process skills, manipulative Surfaces of the Earth, soils, water, air,
Inquiry in Science Earth and Space
skills and rules of the science room solar system.

Construction of basic shape block, built


Technology and
Sustainability of Life up set, pulley.

32
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

INQUIRY IN SCIENCE

TOPIC

1.0 SCIENTIFIC SKILLS


2.0 SCIENCE ROOM RULES

33
KSSR SCIENCE YEAR 3

1.0 SCIENTIFIC SKILLS


PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
State all the senses involved
1.1 Science Pupils are able to: Suggested activities:
to make observations of
Process Skills 1 Carry out activities that
phenomenon or changes
1.1.1 Observe can lead to acquiring
that occur.
skills such as:
(i) Observe video about
Describe the use of all the
food digestion.
senses involved to make
(ii) Observe objects that
2 observations of
float or objects that
phenomenon or changes
sink.
that occur.

Use all the senses involved


to make observations of
3
phenomenon or changes
that occur.

Use all the senses involved


and tools if necesesary to
make qualitative
4 observations to explain
phenomenon or changes
that occur.

34
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
Use all the senses involved
and tools if necesesary to
make qualitative and
5 quantitative observations to
explain phenomenon or
changes that occur.

Use all the senses involved


and tools if necesesary to
make qualitative and
6 quantitative observations
systematically to explain
phenomenon or changes
that occur.

35
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
Pupils are able to: State the characteristics of
1 Suggested activities:
objects or phenomenon.
1.1.2 Classify Describe the characteristics of Carry out activities that
objects or phenomenon by can lead to acquiring
2 skills such as:
stating the similarities and
differences. (i) Classify animals
based on eating
Separate and group objects or
habits.
phenomenon based on
3 (ii) Classify plants
common and different
based on the ways
characteristics.
plants reproduce.
Separate and group objects or
phenomenon based on
common and different
4
characteristics as well as state
the common characteristics
used.
Separate and group objects or
phenomenon based on
common and different
characteristics as well as state
5
the common characteristics
used; and use other
characteristics to separate
and group.
Separate and group objects or
phenomenon based on
common and different
6
characteristics until the final
stage by stating the
characterisctics used.

36
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Pupils are able to: Choose appropriate tools to Suggested activities:


1 Carry out activities that
measure a quantity.
1.1.3 Measure and use numbers can lead to acquiring
skills such as:
Describe the use of tools and (i) Measure time for
2 appropriate ways to measure an activity.
a quantity. (ii) Measure length of a
book, pencil and
other objects.
Measure by using appropriate
3 tools and standard unit with
correct techniques.

Measure by using appropriate


tools and standard unit with
4
correct technique as well as
record it in a table.

Make justification on
5 appropriate tools and standard
units used in the activity.

Demonstrate the way to


measure by using tools and
standard units with correct
6
techniques, as well as record
it systematically, creatively
and innovatively in a table.

37
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Pupils are able to: State the observation for a Suggested activities:
1 Carry out activities
given situation.
1.1.4 Make inference that can lead to
acquiring skills such
as:
State an explanation for (i) Making inference
2
observation. about objects that
float and objects
that sink.
State more than one (ii) Making inference
3 explanation for the same about animal
observation. groupings based
on eating habits.

Select the most reasonable


explanation for an
4
observation using the
information obtained.

Make an initial conclusion


which is reasonable based
5 on selected explanation
using the information
obtained.

Support initial conclusion


made using other
6
information or other
observation.

38
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Pupils are able to: State one expectation for Suggested activities:
1 observation of an event or Carry out activities that
phenomenon. can lead to acquiring
1.1.5 Predict
skills such as:
Make one expectation of an (i) Predict the change
event or phenomenon based in water
2 temperature when
on observation, previous
experiences, data or pattern. heated.
(ii) Predict the
condition of the
Make more than one planet based on its
expectation of an event or sequence in the
3 phenomenon based on Solar System.
observation, previous
experiences, data or pattern.

Describe the expectation of an


event or phenomenon based
4
on observation, previous
experiences, data or pattern.

Support the expectation made


5
using additional information.

Make expectation through


intrapolation or extrapolation
6 based on observation,
previous experiences, data or
pattern.

39
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Pupils are able to: Suggested activities:


1 State the information obtained. Carry out activities that
1.1.6 Communicate can lead to acquiring
skills such as:
(i) Draw and label the
structure of the
Record information or ideas in tooth.
2
any form. (ii) Make poster of a
serving of a
balanced meal.

Record information or ideas in


3
suitable form.

Record information or ideas in


4 suitable form and present it
systematically.

40
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Record information or ideas


in more than one suitable
5
form and present it
systematically.

Produce a creative and


innovative presentation
based on the information or
6
ideas recorded
systematically as well as
able to give feedback.

41
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

1.2 Manipulative Pupils are able to: Suggested activities:


Skills Identify apparatus, science Assessment is carried
1 substances and specimens out during teaching and
1.2.1 Use and handle apparatus
required for an activity. learning activities such
and science substances
correctly. as:
(i) Measure time for an
1.2.2 Handle specimens correctly Describe the use of science activity.
and carefully. apparatus, substances and (ii) Carry out plant
2 reproduction project
specimens required for an
1.2.3 Sketch specimens, activity. for plants that
apparatus and science reproduce through
substances correctly. more than one way.
Use and handle science
1.2.4 Clean science apparatus apparatus, substances and
correctly. 3 specimens required for an
activity with the correct
1.2.5 Store science apparatus method.
and substances correctly
and safely.

Use, handle, sketch, clean


and store science
apparatus, substances and
4
specimens used in an
activity with the correct
method and carefully.

42
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Use, handle, sketch, clean


and store science
apparatus, substances and
5 specimens used in an
activity with the correct
method, systematically and
courteusly.

Use, handle, sketch, clean


and store science
apparatus, substances and
specimens used in an
6
activity with the correct
method, systematically,
wisely. and be an example
for others.

43
KSSR SCIENCE YEAR 3

2.0 SCIENCE ROOM RULES


PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

2.1 Science room Pupils are able to: Suggested activities:


rules 1 State science room rules. Assessment is carried
2.1.1 Adhere to science room out through
rules observations before,
during and after using
the science room.
2 Explain science room rules.

Adhere to science room


3
rules.

Provide reasoning on the


4 importance of adhering to
science room rules.

Generate ideas of action


that need to be taken if there
5
is any situation violating the
science room rules.

Practise the concept of


compliance to science room
6 rules as a culture in daily
life.

44
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

LIFE SCIENCE

TOPIC

3.0 HUMAN
4.0 ANIMALS
5.0 PLANTS

45
KSSR SCIENCE YEAR 3

3.0 HUMAN
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

3.1 Teeth Pupils are able to: Suggested activities:


1 State the types of teeth. Video or pictures to show
3.1.1 Describe the types of teeth the number and types of
and their functions. milk teeth and permanent
teeth sets and their
3.1.2 Label the structure of the Describe the function of replacements.
2
tooth. each type of teeth.
Notes:
3.1.3 Compare and contrast sets of (i) Tooth structure that is
milk teeth and permanent Label the cross section of enamel, dentine,
teeth. 3 nerve, blood vessel
a tooth.
and gum.
3.1.4 Relate dental care with the (ii) Consumption of certain
structure of the tooth. Compare and contrast food such as sweet
4 sets of milk teeth and food may damage the
3.1.5 Explain the result of permanent teeth. enamel and cause
observations about teeth toothache.
through written or verbal (iii) Examples of dental
forms, sketches or ICT in a Give reasons on the treatment are dental
creative way. 5 importance of the practice filling, braces, dentures
of daily dental care. and root canal
treatment.

Communicate about the


use of technology in
6
dental treatment creatively
and innovatively.

46
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

3.2 Classes of food Pupils are able to: Suggested activities:


1 State examples of food. Plan a diet using pictures,
3.2.1 Give examples of food for model or real food.
each class of food.
List examples for each Notes:
2 Classes of food are
3.2.2 Make generalisation about class of food.
carbohydrate, protein, fats,
the importance of food
vitamins, minerals, fibre
according to its class for the Explain with examples the
and water.
human body. 3 importance of each class
of food.
Examples of the
3.2.3 Explain with examples of a
importance of classes of
balanced diet based on the Give reasons on the
food:
food pyramid. effects of food intake
4 (i) Carbohydrate
which does not follow the
provides energy.
3.2.4 Give reasons on the effects food pyramid.
(ii) Protein is essential
of imbalanced food intake.
for growth
Suggest a meal based on (iii) Fats warmth the
3.2.5 Explain the result of
5 the food pyramid and give body.
observations about classes of
reasons. (iv) Vitamins and
food through written or verbal
minerals are essential
forms, sketches or ICT in a
for health.
creative way.
(v) Fibre prevents
Communicate about types constipation.
of food that need to be (vi) Water to regulate
avoided for someone with body temperature.
6
health problems and
present it creatively and Food pyramid must refer
innovatively. to the Malaysian food
pyramid.

47
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

3.3 Digestion Pupils are able to: State that food is broken Suggested activities:
1 into pieces by teeth, Video/computer
3.3.1 Describe the digestion tongue and saliva. simulation/chart to
process. observe the food digestion
process.
3.3.2 Arrange in sequence the flow
of food during digestion. Label parts that involved Explanation about food
2
in digestion. flow during digestion using
3.3.3 Conclude the digested food various media.
that is not required by the
body. Arrange in sequence the Notes:
3 flow of food during Digestion is the process of
3.3.4 Explain the result of digestion. breaking down food into
observations about digestion smaller pieces so that
through written or verbal nutrients from food can be
forms, sketches or ICT in a absorbed by the body
creative way. starting from the mouth
Make generalisation about (teeth, tongue and saliva),
4
digested food. oesophagus, stomach,
intestines and anus.

Conclude about digestion


5 based on the sequence of
the food flow.

48
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Notes:
Actions that disrupt
6 Communicate about the digestion are:
actions that can disrupt (i) Talk, run and jump
food digestion and its while eating.
effects in a creative and (ii) Eating too fast.
innovative way.
The actions that disrupt
digestion cause effects
such as hiccups, vomiting,
choking and stomach
ache.

49
KSSR SCIENCE YEAR 3

4.0 ANIMALS
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

4.1 Eating Habits Pupils are able to: State animals’ eating Suggested activities:
1 Video / chart to observe
habits.
4.1.1 Classify animals according to animals’ eating habits.
their eating habits.
Notes:
4.1.2 Explain with examples the
Classify animals based Animals’ natural eating
eating habits of herbivore, 2 habits are eating plants
on their eating habits.
carnivore and omnivore. only, eating animals only
or eating animals and
4.1.3 Make inference about the plants.
animal groupings based on Make generalisation
their eating habits. about the eating habits
3
of herbivore, carnivore
4.1.4 Compare and constrast the and omnivore.
dentition of herbivore,
carnivore and omnivore.
Give reasons on the
4.1.5 Explain the result of dentition of herbivore,
observations about animals’ 4 carnivore and omnivore
eating habits through written based on their eating
or verbal forms, sketches or habits.
ICT in a creative way.
Explain the change of
animals natural eating
5
habits through
examples.

50
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

Communicate and justify


6 the change of animals’
natural habits.

51
KSSR SCIENCE YEAR 3

5.0 PLANTS
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

5.1 Plant Pupils are able to: State the ways plants Suggested activites:
1
Reproduction reproduce. Plant reproduction projects
5.1.1 Give examples of plants for such as:
each way of reproduction. Give examples of plants (i) Planting sweet
2 and their ways of potatoes through stem
5.1.2 Give reasons on the reproduction. cutting and
importance of plant underground stem.
reproduction to living things. (ii) Planting water spinach
Generate ideas about the through stem cutting
5.1.3 Make generalisation that a importance of plant and seeds.
3
plant can reproduce through reproduction to living
various ways by carrying out things. Notes:
projects. Ways of plant reproduction
Make generalisation that are spores, seeds, stem
5.1.4 Explain the result of certain plants are able to cutting, leaves, suckers
4
observations about plant reproduce in more than and underground stems.
reproduction through written one way.
or verbal forms, sketches or The use of technology in
ICT in a creative way. Communicate creatively plant reproduction such
and innovatively about as:
5 plant reproduction (i) Tissue cultures
projects that have been (ii) Marcottage
carried out.

Explain through examples


6 the use of technology in
plant reproduction.

52
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

PHYSICAL SCIENCE

TOPIC

6.0 MEASUREMENT
7.0 DENSITY

53
KSSR SCIENCE YEAR 3

6.0 MEASUREMENT
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
Suggested activities:
6.1 Measurement of Pupils are able to: State the units that are Carry out activity such as
area and 1 used to measure area and measuring the area of
volume. 6.1.1 State the units that are used volume. surface using graph paper.
to measure area and volume.
Notes:
6.1.2 Measure the area of regular Units used:
surfaces using 1cm x 1cm Describe the methods of
2 measuring area and (i) Area:
square. square centimetre
volume.
(cm2), square metre
6.1.3 Solve problems to estimate (m2), square kilometre
the area of irregular surfaces. (km2).
Measure area and (ii) Volume:
6.1.4 Measure the volume of 3
volume. mililitre (m  ),
hollow boxes using 1cm x litre (  ),
1cm x 1cm cubes. cubic centimetre (cm3),
cubic metre (m3).
6.1.5 Measure the volume of liquid
using correct tools and Solve problems to
4 estimate the area of The volume of liquids can
techniques. be measured using
irregular surfaces.
graduated tools such as
6.1.6 Solve problems to determine measuring cylinder by
the volume of irregular emphasizing on the
shaped solids using water correct meniscus reading.
displacement method.
Solve problems to
5 determine the volume of
irregular shaped solids.

54
KSSR SCIENCE YEAR 3

PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

6.1.7 Explain the result of Solving problems in daily


observations about the life to determine area and
measurement of area and 6 Give reasons on the volume of irregular shaped
volume through written or importance of solids.
verbal forms, sketches or ICT measurement in daily life.
in a creative way.

55
KSSR SCIENCE YEAR 3

7.0 DENSITY
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
State the objects or Suggested activities:
7.1 Objects or Pupils are able to: materials that float and
materials 1 Carrying out activities such as:
the objects or materials (i) Ice cubes are put into the
which are 7.1.1 Make inferences about that sink.
more or less objects or materials that water.
dense than float or sink by carrying out (ii) Oil is poured into the
Make inferences about
water. activities. water.
objects or materials that
2 (iii) Condensed milk is poured
float and objects or
7.1.2 Relate objects or materials into the water.
materials that sink.
that float and objects or (iv) Dissolve sugar or salt to
materials that sink with increase the density of
density. Make generalisation on water so that objects or
objects or materials that materials that initially sink
3
7.1.3 Solve problems to identify are more or less dense can float.
methods to make water than water
more dense. Note:
Objects or materials which are
7.1.4 Explain the result of Conclude the ways to more dense than water will
observations about object 4 sink and objects or materials
make water more dense.
or materials which are more which are less dense than
or less dense through water will float.
written or verbal forms, Apply the knowledge on Suggested projects:
sketches or ICT in a 5 density by carrying out (i) Produce layers of coloured
creative way. projects or activities. liquid with different density.
(ii) Observe the difference in
Communicate about the density of oranges with
applications of density in peel and without peel in
6
life in a creative and water.
innovative way.

56
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

MATERIAL SCIENCE

TOPIC

8.0 ACID AND ALKALI

57
KSSR SCIENCE YEAR 3

8.0 ACID AND ALKALI


PERFORMANCE STANDARD
CONTENT LEARNING
PERFORMANCE NOTES
STANDARD STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL
State that litmus paper is
8.1 Acid and Pupils are able to: Notes:
1 used to test acidic, alkaline
alkali Acidic, alkaline and neutral
or neutral substances.
8.1.1 Test acidic, alkaline and substances are used in fields
neutral substances through Give examples of acidic, such as agriculture, medical,
changes in colour of litmus alkaline and neutral the manufacturing of
paper by carrying out 2 substances based on the household products, health
investigation. change in the colour of and industry.
litmus paper.
8.1.2 Make generalisation on Explain the properties of Example of other materials
acidic, alkaline and neutral acidic, alkaline and neutral such as purple cabbage juice
substances through taste substances through the and turmeric can be used to
and touch by testing a few 3
change in the colour of test acidic, alkaline and
substances. litmus paper, taste and neutral substances.
touch.
8.1.3 Explore other materials to Make generalisation that
test acidic, alkaline and taste and touch are not
neutral substances. 4 scientific indicators of the
properties of acidic, alkaline
8.1.4 Explain the result of and neutral substances.
observations about acid and
alkali through written or Explain through examples
verbal forms, sketches or the use of acidic, alkaline
5
ICT in a creative way. and neutral substances in
life.
Communicate about other
methods to identify acidic,
6 alkaline and neutral
substances in a creative and
innovative way.

58
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

EARTH AND SPACE

TOPIC

9.0 SOLAR SYSTEM

59
KSSR SCIENCE YEAR 3

9.0 SOLAR SYSTEM


PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

9.1 Solar Pupils are able to: State the center of the Suggested activities:
1
System Solar System. Carry out simulation to
9.1.1 List member of the Solar describe the revolution of the
System using various planets.
media. Name the member of the
2
Solar System. Notes:
9.1.2 Make generalisation of the The member of the Solar
planets’ temperature based Arrange in sequence the System are the Sun, planets,
on their sequence in the 3 planets in the Solar natural satellites, asteroids,
Solar System. System. meteoroids and comets.

9.1.3 Describe the planets that


revolve around the Sun on Make generalisation that The position of planets refers
their orbits. 4 planets revolve around the to the sequence of the planets
Sun on their orbits. from the Sun. The further the
9.1.4 Relate the positions of the distance of the planets from
planets from the Sun with Summarize the the Sun, the longer the time
the time taken for the relationship between the taken to make a complete
planets to revolve around positions of the planets revolution around the Sun.
5
the Sun. from the Sun with the time
taken for the planets to
9.1.5 Explain the result of revolve around the Sun.
observations about Solar
System through written or Build and present a model
verbal forms, sketches or of the Solar System
ICT in a creative way. 6 creatively and
innovatively.

60
KSSR SCIENCE YEAR 3

THEME

TECHNOLOGY AND SUSTAINABILTY OF LIFE

TOPIC

10.0 MACHINE

61
KSSR SCIENCE YEAR 3

10.0 MACHINE
PERFORMANCE STANDARD
CONTENT
LEARNING STANDARD PERFORMANCE NOTES
STANDARD DESCRIPTOR
LEVEL

10.1 Pulley Pupils are able to: Suggested activities:


State that pulley is an
1 Problem solving in daily life by
example of a machine. creating a model of a
10.1.1 State the meaning and the
uses of pulleys. functional pulley.

10.1.2 Describe how a fixed Notes:


Give examples of the uses
pulley works using a 2 Pulley is an example of a
of pulleys in life.
model. simple machine which enables
load to be lifted easily by using
10.1.3 Give examples of the less force.
application of pulleys in Describe how a fixed
3
life. pulley works.
A fixed pulley consists of a
10.1.4 Create a functional model grooved wheel where a rope
of a pulley. passes around it.
Build a model of a pulley Pulley is used in activities such
4
10.1.5 Explain the result of and explain how it works. as :
observations about pulley (i) Lifting construction
through written or verbal materials using crane.
forms, sketches or ICT in Give reasons on the (ii) Raising flags.
a creative way. 5 importance of pulleys in (iii) Drawing water from wells.
daily life. (iv) Lifting objects from a lower
to an upper floor.
Communicate and present
the type of pulley
6 creatively and
innovatively.

62
KSSR SCIENCE YEAR 3

PANEL OF WRITERS

1. Dr. Rusilawati binti Othman Curriculum Development Division


2. Zainon binti Abd Majid Curriculum Development Division
3. Kamarul Azlan bin Ahmad Curriculum Development Division
4. Kumutha a/p Krishnamoorthy Curriculum Development Division
5. Nuraini binti Abu Bakar Curriculum Development Division
6. Wan Noorhayati binti Wan Zainulddin Curriculum Development Division
7. Nor Azmah binti Johari Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang
8. Fathaiyah binti Abdullah IPG Kampus Raja Melewar. Negeri Sembilan
9. Makrof bin Md Daud IPG Kampus Perempuan Melayu. Melaka
10. Mohd Azizi bin Yahaya IPG Kampus Perempuan Melayu. Melaka
11. Dr.Tay Chong Seng IPG Kampus Tun Hussein Onn. Johor
12. Adonie binti Adnan SK Bandar Sunway Semenyih. Selangor
13. Asrof bin Aziz SK Seberang Jaya. Pulau Pinang
14. Gunalan a/l Perumal SK Sungai Seluang. Kedah
15. Indon binti Sulong SK Iskandar. Kedah
16. Mazlaily binti Zakaria SK Seri Kelana. Negeri Sembilan
17. Mohd Jamil bin Karim SK Padang Menora. Pulau Pinang
18. Muhammad Shahrom bin Shafie SK Jenderam Hilir. Selangor
19. Noorul Aisyah binti Abdul Ghafar SK Kajang. Selangor
20. Nor Heslee bin Mat SK Seri Bandar. Melaka
21. Puteri Hanizah binti Megat Amaddin SK Melekek. Melaka
22. Rais bin Abdul Aziz SK Batu Lanchang. Pulau Pinang

63
KSSR SCIENCE YEAR 3

23. Siti Aminah binti Ahmad SK Batu Belah. Selangor


24. Siti Hawa binti Yaacob SK Ramuan China Kechil. Melaka
25. Siti Rozita binti Yahya SK Ulu Semenyih. Selangor
26. Suzlipah binti Sanusi SK Seri Permai. Pulau Pinang
27. Wan Mohd Saberi bin Wan Mahmud SK Kota Kuala Muda. Kedah
28. Zalina binti Ariffin SK Bandar Rinching. Selangor

CONTRIBUTORS

1. Prof. Madya Dr.Rohaida binti Mohd Saat Universiti Malaya


2. Prof. Madya Dr.Tajulariffin bin Sulaiman Universiti Putra Malaysia
3. Mohd Nazrul bin Husain Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
4. Enchum binti Ibrahim IPG Kampus Ipoh. Perak
5. Hafiz Zaki bin Hamdan SMK Seri Perak. Perak
6. Roslan bin Yusof SMK Raja Muda Musa. Perak
7. Abuzar bin A.Z. Ahmad SK Putrajaya Presint 11(1). Putrajaya
8. Aszoura binti Mohamed Salleh SK Dato’ Abu Bakar Baginda. Selangor
9. Athan a/l Somasundram SJK(T) Teluk Merbau. Selangor
10. Nuruhaslin binti Zainol SK Putrajaya Presint 9(2). Putrajaya
11. Puspa a/p Ramiah SK Taman Kepong. Selangor
12. Teh Malihah binti Hussin SK Simpang Empat. Perak

64
KSSR SCIENCE YEAR 3

PANEL OF TRANSLATORS

1. Maureen Peter Limpas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah


2. Dr. Chiam Sun May IPG Kampus Kent. Sabah
3. Dr. Vasanthi a/p Subramaniam IPG Kampus Keningau. Sabah
4. Farahida binti Kudi@Fadhil SK Taman Hi-Tech. Kedah
5. Faridah binti Abdul Rahim SK Kuala Perai. Pulau Pinang
6. Farizah binti Sulaiman SK Convent. Kedah
7. Fatul Muin bin Azizan SK Kuala Ketil. Kedah
8. Hirdawati Abdul Hamid SK Taman Tawau. Sabah
9. Jane Joseph SK Lok Yuk. Sabah
10. Kang Fairuz SK Pengaraan. Sabah
11. Masliah binti Musa SRK St. Agnes. Sabah
12. Muzaffar bin Tawang SK Sultan Ahmad Tajuddin. Kedah
13. Nadira binti Ahmad Rashidi SK Seri Negeri. Kedah
14. Noor Adlina binti Awalludin SK Ara Rendang. Kedah
15. Norrishah binti Wahid SK Jitra. Kedah
16. Roshadah binti Saad SK Ibrahim. Kedah
17. Sharifah Noraziah binti Syed Ali SK Sena. Perlis
18. Suriawani binti Mohamad SK Pendang. Kedah
19. Tengku Afzan Tuan Soh SRK Sacred Heart. Sabah
20. Zaiton binti Hj. Awang SK Pengiran Siti Hafsah. Sabah

65
KSSR SCIENCE YEAR 3

ACKNOWLEDGEMENT

Advisors
Dr. Sariah binti Abd. Jalil - Director

Rusnani binti Mohd Sirin - Deputy Director (Humanities)

Datin Dr. Ng Soo Boon - Deputy Director (STEM)

Editorial Advisors
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Head of Sector
Haji Naza Idris bin Saadon - Head of Sector
Dr. Rusilawati binti Othman - Head of Sector
Mahyudin bin Ahmad - Head of Sector
Mohd Faudzan bin Hamzah - Head of Sector
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Head of Sector
Paizah binti Zakaria - Head of Sector
Hajah Norashikin binti Hashim - Head of Sector

66
This curriculum document is published in Bahasa Melayu and English language. If there is any conflict or inconsistency between the Bahasa
Melayu version and the English version, the Bahasa Melayu version shall, to the extent of the conflict or inconsistency, prevail.
http://bpk.moe.gov.my