Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RAMBAI

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

TAHUN 5
2019
Disediakan dan disemak oleh, Disahkan oleh,

…………………………………………….. ………………………………..
BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN
 Membaca manual kit model
2.2 Memasang dan 2.2.1 Membaca dan 1 EMK:
berfungsi.
membuka kit model memahami manual. EK 2
berfungsi secara - Boleh mendapat
elektromekanikal 2.2.2 Menyatakan nama dan  Menyatakan dua nama dan fungsi maklumat daripada
berpandukan manual. fungsi alatan tangan alatan tangan untuk memasang dan sumber.
yang diperlukan untuk 2 membuka kit model.
memasang dan  Mengenal pasti nama dan fungsi dua Kreativiti:
membuka kit model. komponen kit model. - Menghasilkan idea
dari pemerhatian.
MINGGU 1 2.2.3 Mengenal pasti nama  Memasang komponen kit model
(02/1 – 04/1) dan fungsi komponen kit 3 Nilai Murni:
berpandukan manual.
model seperti motor, - Keyakinan
@ gear, takal dan tali  Mengenal pasti sistem - Mematuhi peraturan.
sawat, gegancu dan 4 elektromekanikal kit model yang
MINGGU 2 rantai, roda dan gandar, telah dipasang. Kemahiran Abad 21:
(07/1 – 11/1) alat kawalan jauh, - Literasi maklumat.
sensor, bateri, sel solar,  Membuat pengujian kefungsian kit
@ suis, pemegang bateri model. BBB:
dan kerangka. 5 - Kit model, manual,
 Mengenal pasti masalah dan
MINGGU 3 membuat pembaikan kit model. carta, alatan tangan.
(14/1 – 18/1)

 Murid berupaya menggunakan


pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
 Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

CATATAN :

1 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 2. ASAS TEKNOLOGI
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN
 Membaca manual kit model
2.2 Memasang dan 2.2.4 Memasang komponen 1 EMK:
berfungsi.
membuka kit model kit model berpandukan EK 3
berfungsi secara manual. - Merancang sesuatu
elektromekanikal  Menyatakan dua nama dan fungsi projek dengan teliti
berpandukan manual. 2.2.5 Mengenal pasti sistem alatan tangan untuk memasang dan dan
elektromekanikal kit 2 membuka kit model. melaksanakannya.
model.  Mengenal pasti nama dan fungsi dua
komponen kit model. Kreativiti:
2.2.6 Menguji kefungsian kit - Boleh mengumpul
model.  Memasang komponen kit model maklumat dan
3 memastikan kualiti
berpandukan manual.
2.2.7 Membuka dan tugasan.
MINGGU 4
(21/1 – 25/1)
menyimpan komponen  Mengenal pasti sistem
kit model. 4 elektromekanikal kit model yang Nilai Murni:
telah dipasang. - Berazam tinggi.
@

MINGGU 5  Membuat pengujian kefungsian kit Kemahiran Abad 21:


model. - Penyelesaian
(28/1 – 01/2) 5
 Mengenal pasti masalah dan masalah.
membuat pembaikan kit model.
BBB:
- Kit model, manual,
 Murid berupaya menggunakan alatan tangan.
pengetahuan dan kemahiran sedia
ada untuk digunakan pada situasi
baharu secara sistematik, bersikap
6
positif dan boleh dicontohi.
 Membuka dan menyimpan
komponen kit model dengan
sistematik.

CATATAN : MINGGU 6 (04/02 – 08/02) CUTI TAHUN BARU CINA

2 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan 4.2.1 Mengenal pasti projek  Menyatakan bahan logam yang EMK:
1
projek berpandukan manual. digunakan untuk membuat projek. EK2
menggunakan - Memilih idea terbaik
bahan logam dan 4.2.2 Menyatakan bahan logam daripada banyak idea.
bukan logam seperti aluminium, keluli,  Menerangkan fungsi tiga alatan - Meneruskan peningkatan
dengan litar zink dan bahan bukan 2 tangan dan komponen elektronik kualiti idea.
elektronik. logam. untuk membuat projek.
Kreativiti:
4.2.3 Menyatakan nama dan - Boleh mengumpul dan
fungsi alatan tangan yang boleh membuat penilaian
digunakan untuk  Mengukur, menanda dan terhadap idea.
3 memotong bahan yang digunakan
membina projek iaitu
untuk membuat projek.
MINGGU 7 gergaji besi, gunting Nilai Murni:
(11/2 – 15/2) logam, gandin kayu, - Mematuhi peraturan
gandin getah, kikir rata,  Memasang bahan projek
@ kikir parut, playar gabung, Kemahiran Abad 21:
menggunakan pengikat dan
pisau boleh laras, - Literasi maklumat.
pengikis, penggarit,
4 pencantum.
MINGGU 8
(18/2 – 22/2) penebuk pusat, ragum  Membuat kemasan projek. BBB:
kakak tua dan ragum  Pengiraan kos projek. - Manual.
meja. - Bahan logam.
 Membuat penyambungan litar - Gergaji logam, gunting
5 elektronik pada projek. logam, gandin kayu, gandin
 Menguji kefungsian projek. getah, kikir rata, kikir parut,
playar gabung, pisau boleh
laras, pengikis, penggarit,
 Membina projek yang berfungsi ragum kakak tua dan
dengan mempunyai nilai tambah ragum meja.
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN :

3 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan 4.2.4 Menyediakan alatan dan  Menyatakan bahan logam yang EMK:
1
projek bahan berdasarkan digunakan untuk membuat projek. EK2
menggunakan projek. - Boleh merealisasikan
bahan logam dan idea untuk kesesuaian
bukan logam  Menerangkan fungsi tiga alatan Semasa.
dengan litar 4.2.5 Mengukur, menanda dan 2 tangan dan komponen elektronik
elektronik. memotong bahan yang untuk membuat projek. Kreativiti:
digunakan untuk - Boleh menggunakan
membuat projek. cara dan teknik mengikut
kaedah yang lebih baik.
MINGGU 9  Mengukur, menanda dan
(25/2 – 01/3) 3 memotong bahan yang digunakan Nilai murni:
untuk membuat projek.
- Berdisplin.
@

 Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:


MINGGU 10 - Membuat keputusan.
(04/3 – 08/3) menggunakan pengikat dan
4 pencantum. BBB:
&  Membuat kemasan projek. - Manual
 Pengiraan kos projek. - Bahan logam dan bukan
MINGGU 11 logam.
(11/3 – 15/3)  Membuat penyambungan litar - Gunting logam, gandin
5 elektronik pada projek. getah, kikir rata, playar
 Menguji kefungsian projek. gabung, penggarit,
pembaris keluli

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN : UP1 (05 – 07/03)

4 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan 4.2.6 Memasang bahan projek  Menyatakan bahan logam yang EMK:
1
projek menggunakan pengikat digunakan untuk membuat projek. EK5
menggunakan dan pencantum. - Prinsip tanggung jawab
bahan logam dan sosial untuk menjaga
bukan logam 4.2.7 Membuat kemasan  Menerangkan fungsi tiga alatan kebersihan bengkel.
dengan litar projek menggunakan 2 tangan dan komponen elektronik
elektronik. bahan iaitu cat licau untuk membuat projek. Kreativiti:
atau syelek. - Penyelesaian masalah.

Nilai Murni:
MINGGU 12  Mengukur, menanda dan - Mengamalkan budaya
(18/3 – 22/3) 3 memotong bahan yang digunakan bersih.
untuk membuat projek.
& Kemahiran Abad 21:
- Produktiviti dan
MINGGU 13  Memasang bahan projek
akauntabiliti.
(01/4 – 05/4) menggunakan pengikat dan
4 pencantum.
BBB:
@  Membuat kemasan projek. - Alatan tangan dan bahan
 Pengiraan kos projek. berkaitan.
MINGGU 14 - Manual pemasangan.
(08/4 – 12/4)  Membuat penyambungan litar
5 elektronik pada projek.
 Menguji kefungsian projek.

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN : SUKANTARA (20 – 21/03), SUKAN TAHUNAN (03 – 04/4), CUTI PERISTIWA 1 (05/4)

5 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan 4.2.8 Menyatakan nama, simbol  Menyatakan bahan logam yang EMK:
1
projek dan fungsi komponen digunakan untuk membuat projek. EK 5
menggunakan elektronik seperti diod - Prinsip keadilan mengikut
bahan logam dan pemancar cahaya (LED), giliran.
bukan logam perintang, kapasitor,  Menerangkan fungsi tiga alatan
dengan litar transistor, buzer dan suis. 2 tangan dan komponen elektronik Kreativiti:
elektronik. untuk membuat projek. - Membuat perbandingan
kualiti bahan.
4.2.9 Membaca litar skematik
dan litar bergambar Nilai Murni:
berdasarkan manual.  Mengukur, menanda dan - Kekemasan dalam
3 memotong bahan yang digunakan tugasan yang diberikan.
untuk membuat projek.
MINGGU 15
(15/4 – 19/4) Kemahiran Abad 21:
 Memasang bahan projek - Produktiviti dan
@ akauntabiliti
menggunakan pengikat dan
4 pencantum. BBB:
MINGGU 16
(22/4 – 26/4)  Membuat kemasan projek. - Cat licau
 Pengiraan kos projek. - Syelek
- Berus cat
 Membuat penyambungan litar - Berus syelek
5 elektronik pada projek. - Pelarut
 Menguji kefungsian projek. - Kertas las

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN : MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH (15/4)

6 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNIKAL TAJUK : 4. PENGHASILAN PROJEK
MINGGU & STANDARD PRESTASI
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH TP TAFSIRAN

4.2 Menghasilkan 4.2.10 Membuat penyambungan  Menyatakan bahan logam yang EMK:
1
projek litar elektronik pada digunakan untuk membuat projek. EK 4
menggunakan projek. - Menggunakan idea
bahan logam dan teknologi untuk
bukan logam  Menerangkan fungsi tiga alatan menghasilkan produk.
dengan litar 4.2.11 Menguji kefungsian 2 tangan dan komponen elektronik
elektronik. projek. untuk membuat projek. Kreativiti:
- Menggunakan sumber
alternatif.
4.2.12 Membuat  Mengukur, menanda dan
MINGGU 17 penyelenggaraan dan 3 memotong bahan yang digunakan Nilai Murni:
(29/4 – 03/5) penyimpanan peralatan. untuk membuat projek. - Berhati-hati.

@ 4.2.13 Pengiraan kos bahan.  Memasang bahan projek Kemahiran Abad 21:
menggunakan pengikat dan - Literasi maklumat.
MINGGU 18 4 pencantum.
(06/5 – 10/5)  Membuat kemasan projek. BBB:
 Pengiraan kos projek. - Komponen elektronik, litar
skematik dan litar
 Membuat penyambungan litar bergambar
5 elektronik pada projek.
 Menguji kefungsian projek.

 Membina projek yang berfungsi


dengan mempunyai nilai tambah
6 secara kreatif dan inovatif.
 Membuat penyelenggaraan dan
penyimpanan peralatan.

CATATAN : CUTI PERISTIWA 2 (29/4), HARI PEKERJA (01/5)

7 | RBT TAHUN 5 2019


MINGGU &
AKTIVITI
TARIKH

MINGGU 19
(13/5 – 17/6)
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
@ (13/5 – 17/6) – MP ELEKTIF
(20/5 – 24/5) – MP TERAS
MINGGU 20
(20/5 – 24/5)

CATATAN : HARI WESAK (20/5)

CUTI SEKOLAH (25/5 – 09/6)

8 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.1 Memilih biji benih yang  Menyatakan dua ciri biji benih yang EMK:
1
dalam bekas. baik berdasarkan ciri- baik. EK 2
ciri seperti cukup - Daya kreativiti dan inovasi
matang, bernas,  Menerangkan nama dan fungsi dua (pemilihan idea terbaik).
berbentuk normal dan 2
alatan.
tidak diserang perosak. Kreativiti:
- Pemilihan idea terbaik dan
5.1.2 Menyatakan nama dan  Mengenal pasti medium semaian. rasional.
fungsi alatan seperti  Menyediakan medium dalam bekas
sudip tangan, semaian dan penanaman yang Nilai Murni:
serampang tangan dan 3 - Kerjasama
sesuai.
penyiram.  Mengisi medium ke dalam bekas - Yakin
MINGGU 21
semaian mengikut prosedur. - Tekun
(10/6 – 14/6)
5.1.3 Menyediakan alatan - Sabar
iaitu sudip tangan,
@
serampang tangan dan Kemahiran Abad 21:
penyiram.  Menyemai biji benih halus atau - Literasi maklumat.
MINGGU 22 4
kasar dengan kaedah yang betul. - Literasi media.
(17/6 – 21/6)
BBB:
 Melakukan penjagaan semaian dan - Spesimen sebenar, bekas
tanaman. plastik, Power Point,
5 lembaran kerja
 Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur.

 Melakukan penanaman benih


dalam bekas secara kreatif dan
6
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.

CATATAN : HARI RAYA AIDIL ADHA (10/6)

9 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di  Menyatakan dua ciri biji benih yang EMK:
1
dalam bekas. 5.1.4 Mengenal pasti medium baik. EK 2
semaian seperti - Boleh mendapat maklumat
medium campuran,  Menerangkan nama dan fungsi dua daripada sumber.
peat most dan cocoa 2
alatan.
peat. Kreativiti:
- Menghasilkan idea dari
5.1.5 Menyediakan medium  Mengenal pasti medium semaian. pemerhatian.
dan bekas semaian  Menyediakan medium dalam bekas
yang sesuai. semaian dan penanaman yang Nilai Murni:
3 - Yakin dan mematuhi
sesuai.
5.1.6 Mengisi medium ke  Mengisi medium ke dalam bekas peraturan.
MINGGU 23
dalam bekas semaian semaian mengikut prosedur.
(24/6 – 28/6)
mengikut prosedur. Kemahiran Abad 21:
- Komunikasi dan kolaborasi.
@
5.1.7 Menyemai biji benih - Literasi media.
halus atau biji benih  Menyemai biji benih halus atau
MINGGU 24 4
kasar dengan kaedah kasar dengan kaedah yang betul. BBB:
(01/7 – 05/7)
yang betul. - Bahan: biji benih, medium
semaian, batu kerikil dan
5.1.8 Melakukan penjagaan  Melakukan penjagaan semaian dan serpihan pasu.
semaian iaitu tanaman. - Alatan: sudip tangan, bekas
menyiram, merumput 5 semaian dan lain-lain.
 Mengubah anak benih ke dalam
dan mengawal makhluk bekas tanaman mengikut prosedur.
perosak.

 Melakukan penanaman benih


dalam bekas secara kreatif dan
6
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.

CATATAN :

10 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : TEKNOLOGI PERTANIAN TAJUK : 5. TEKNOLOGI PERTANIAN
MINGGU & STANDARD PRESTASI CATATAN
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH TP TAFSIRAN

5.1 Menanam benih di 5.1.9 Menyediakan medium  Menyatakan dua ciri biji benih yang EMK:
1
dalam bekas. dan bekas penanaman baik. EK 3
yang sesuai. - Berorientasikan
 Menerangkan nama dan fungsi dua pencapaian, tahu matlamat.
2
alatan.
5.1.10 Mengubah anak benih Kreativiti:
ke dalam bekas - Dapat menyelesaikan
penanaman mengikut  Mengenal pasti medium semaian. tugasan dalam masa yang
prosedur.  Menyediakan medium dalam bekas ditetapkan.
semaian dan penanaman yang
3 Nilai murni:
sesuai.
5.1.11 Melakukan aktiviti  Mengisi medium ke dalam bekas - Bekerjasama
MINGGU 25
penjagaan tanaman semaian mengikut prosedur. - Bersungguh-sungguh
(08/7 – 12/7)
iaitu merumput, - Cermat
menggembur, - Berhati-hati
@
membaja, menyiram
dan mengawal perosak.  Menyemai biji benih halus atau Kemahiran Abad 21:
MINGGU 26 4
kasar dengan kaedah yang betul. - Kepimpinan dan
(15/7 – 19/7)
tanggungjawab.

 Melakukan penjagaan semaian dan BBB:


tanaman. - Bahan: biji benih
5 - Alatan: bekas semaian dan
 Mengubah anak benih ke dalam
bekas tanaman mengikut prosedur. penyiram.

 Melakukan penanaman benih


dalam bekas secara kreatif dan
6
inovatif dari aspek idea, teknik,
peralatan dan bahan.

CATATAN :

11 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan 6.2.1 Mengenal pasti sanitasi  Menyatakan sanitasi penyediaan EMK:
sajian. penyediaan makanan dengan 1 EK 1
makanan dengan betul.
betul. - Sikap bertanggungjawab
terhadap keputusan yang
dipilih.
6.2.2 Menyatakan nama dan fungsi  Menerangkan nama dan fungsi EK 2
2
alatan seperti kutleri, sudip, tiga alatan. - Menilai idea secara kritis.
senduk, mangkuk adunan, alat
penyukat, alat penimbang, Kreativiti:
kuali, periuk, dapur, alat - Memilih idea yang terbaik
 Memilih menu sarapan atau
pengadun kek, alat pengisar, 3 untuk inovasi.
minum petang.
cerek elektrik, pembakar roti
MINGGU 27 dan oven elektrik. Nilai Murni:
(22/7 – 26/7) - Kebersihan
 Membuat anggaran kos bahan - Kesyukuran
@ 4
mengikut menu yang dipilih. - Bekerjasama

MINGGU 28 Kemahiran Abad 21:


(29/7 – 02/8) - Literasi maklumat.
 Menyedia, memasak dan
5 - Literasi media.
menghidang sajian mengikut
menu yang dipilih.
BBB:
- Gambar sanitasi
penyediaan makanan,
 Menyedia, memasak dan
gambar alatan memasak dan
menghidang sajian secara kreatif
carta mencuci tangan.
dan inovatif.
6  Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
 Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

CATATAN :

12 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.3 Menyediakan 6.2.3 Memilih menu sarapan atau  Menyatakan sanitasi penyediaan EMK:
sajian. minum petang. 1 EK 1
makanan dengan betul.
- Sikap bertanggungjawab
terhadap keputusan yang
6.2.4 Membuat anggaran kos bahan dipilih.
mengikut menu yang dipilih.  Menerangkan nama dan fungsi EK 2
2
tiga alatan. - Menilai idea secara kritis.

Kreativiti:
- Memilih idea yang terbaik
 Memilih menu sarapan atau
3 untuk inovasi.
minum petang.
MINGGU 29 Nilai Murni:
(05/8 – 09/8) - Kebersihan
 Membuat anggaran kos bahan - Kesyukuran
@ 4
mengikut menu yang dipilih. - Bekerjasama

MINGGU 30 Kemahiran Abad 21:


(19/8 – 23/8) - Literasi maklumat.
 Menyedia, memasak dan
5 - Literasi media.
menghidang sajian mengikut
menu yang dipilih.
BBB:
- Gambar sanitasi
penyediaan makanan,
 Menyedia, memasak dan
gambar alatan memasak dan
menghidang sajian secara kreatif
carta mencuci tangan.
dan inovatif.
6  Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
 Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

CATATAN : CUTI SEKOLAH (10/8 – 18/8)

13 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.2 Menyediakan 6.2.5 Menyediakan, memasak dan  Menyatakan sanitasi penyediaan EMK:
sajian. menghidangkan sajian. 1 EK 2
makanan dengan betul.
- Berorientasikan
pencapaian, murid tahu
6.2.6 Membersihkan alatan dan matlamat dan tindakan.
ruang memasak.  Menerangkan nama dan fungsi - Boleh menyiapkan tugasan
2
tiga alatan. dalam masa yang diberi.
- Berkeupayaan memimpin.
6.2.7 Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan. Kreativiti:
 Memilih menu sarapan atau
3 - Penjanaan idea dan
minum petang.
membuat kesimpulan.
MINGGU 31
(26/8 – 30/8) Nilai Murni:
 Membuat anggaran kos bahan - Kebersihan
@ 4
mengikut menu yang dipilih. - Bekerjasama

MINGGU 32 Kemahiran Abad 21:


(02/9 – 06/9) - Produktiviti dan
 Menyedia, memasak dan
5 akauntabiliti.
menghidang sajian mengikut
- Kepimpinan dan
menu yang dipilih.
tanggungjawab.

BBB:
 Menyedia, memasak dan
- Bahan masakan, alatan
menghidang sajian secara kreatif
memasak, menghidang dan
dan inovatif.
kelengkapan membersih.
6  Membersihkan alatan dan ruang
memasak.
 Menyelenggarakan dan
menyimpan alatan.

CATATAN : AWAL MUHARAM (02/9)

14 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.3 Menghias dan 6.3.1 Menyatakan bahan hiasan  Menyatakan dua bahan hiasan EMK:
membungkus seperti aising, coklat urai, jem pada makanan. EK 3
1
makanan. dan kelapa parut kering.  Menyatakan satu jenis - Mengumpul maklumat.
pembungkus makanan. EK 4
- Menghasilkan produk
6.3.2 Menyatakan jenis pembungkus berasaskan pengetahuan.
makanan seperti kertas
pembungkus dan bekas plastik.  Menerangkan dua maklumat pada Kreativiti:
2
label pembungkus makanan. - Menggunakan sumber
alternatif.
6.3.3 Mengenal pasti maklumat pada
MINGGU 33 label pembungkus makanan Nilai Murni:
(09/9 – 13/9)  Menghias dan membungkus
iaitu jenama, nama makanan, 3 - Bekerjasama
makanan.
kandungan, tanda harga, tanda
@ halal, berat dan tarikh luput. Kemahiran Abad 21:
- Literasi maklumat.
MINGGU 34  Menghias dan membungkus
4 - Literasi media.
(16/9 – 20/9) makanan mengikut kesesuaian.
BBB:
- Contoh bahan hiasan, carta
 Menghias, membungkus dan
5 bergambar dan pembungkus
melabel makanan.
makanan.

 Menghias, membungkus dan


melabel makanan yang disediakan
6
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif.

MINGGU 35
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR)
(23/9 – 27/9)

CATATAN : KEPUTERAAN YDP AGONG (09/9), HARI MALAYSIA (16/9)

15 | RBT TAHUN 5 2019


BIDANG : SAINS RUMAH TANGGA TAJUK : 6. SAINS RUMAH TANGGA
MINGGU & STANDARD STANDARD PRESTASI
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TARIKH KANDUNGAN TP TAFSIRAN

6.3 Menghias dan 6.3.4 Menghias dan membungkus  Menyatakan dua bahan hiasan EMK:
membungkus makanan seperti kek, roti, pada makanan. EK 4
1
makanan. donat dan biskut.  Menyatakan satu jenis - Menghasilkan produk
pembungkus makanan. berasaskan kemahiran
teknologi.
EK 5
- Prinsip keadilan dan
 Menerangkan dua maklumat pada membahagikan tugas sama
2
label pembungkus makanan. rata.
- Prinsip ketelusan.

Kreativiti:
 Menghias dan membungkus
MINGGU 36 3 - Menjana idea.
makanan.
(30/9 – 04/10)
Nilai Murni:
@ - Kebersihan
 Menghias dan membungkus
4 - Bekerjasama
makanan mengikut kesesuaian.
MINGGU 37
(07/10 – 11/10) Kemahiran Abad 21:
- TMK - Membuat jaringan
 Menghias, membungkus dan
5 social.
melabel makanan.
- Produktiviti dan
akauntabiliti.

BBB:
 Menghias, membungkus dan - Bahan-bahan hiasan
melabel makanan yang disediakan makanan.
6 - Jenis pembungkusan
mengikut kesuaian secara kreatif
dan inovatif. - Contoh makanan yang siap
dibungkus.
- Peralatan untuk menghias
makanan.

CATATAN : KARNIVAL KEUSAHAWANAN (10/10), TYT MELAKA (11/10)

16 | RBT TAHUN 5 2019


MINGGU &
AKTIVITI
TARIKH

MINGGU 38
(14/10 – 18/10) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
& (13/5 – 17/6) – MP ELEKTIF
MINGGU 39 (20/5 – 24/5) – MP TERAS
(21/10 – 25/10)

CATATAN : DEEPAVALI (25/10)

MINGGU 40 AKTIVITI PANITIA (TERBUKA)


(28/10 – 01/11)  LUMBA KERETA MINI 4WD TAMIYA
&
 LUMBA KERETA MATRIX
MINGGU 41
(04/11 – 08/11)  JUNIOR MASTERCHEF

CATATAN : DEEPAVALI (28 - 29/10)

HARI KUALITI PANITIA


 PENYAMPAIAN SIJIL MURID CEMERLANG (PEPERIKSAAN “GRED A+” / PBS “TP6”)
MINGGU 42
(11/11 – 15/11)  PENYAMPAIAN HADIAH KEPADA PEMENANG AKTIVITI PANITIA

*HARI Q, GRADUASI TAHUN 6, HARI KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

CATATAN : CUTI PERISTIWA (15/11)

MINGGU 43  PENGEMASKINIAN PENGURUSAN PANITIA 2019


(19/11 – 23/11)  PERSEDIAAN PERSEKOLAHAN 2020

17 | RBT TAHUN 5 2019