Anda di halaman 1dari 25

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 1 1.1 Mendengar dan memberikan respon 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami, dan KBT:
menyebut dengan betul dan tepat;
KELUARGA KB – Mengecam
i. ayat tunggal
BAHAGIA KB –
Menghubungkaitkan
2.1 Asas mambaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai;
Unit 1 KP – Verbal-linguistik
i. ayat tunggal dan ayat majmuk
Keluarga Tersayang
Nilai:
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan ~ Kasih Sayang
Tajuk : berangkai dalam bentuk; ~ Prihatin
i. huruf
~ Keluarga Ming Jun ~ Kerajinan
~ Kasih Ayah ~ Kerjasama
~ Laman Abjad Saya 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang
~ Adik saya dan kesantunan bahasa dalam bahan indah dan santun BCB – Bacaan Mekanis
sastera i. simpulan bahasa
~ Taman Mini untuk BCB - Tulisan Mekanis
Ibu

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata Konstruktivisme
golongan kata mengikut konteks nama am mengikut konteks;
i. kata nama am
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 1 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami, dan KBT:
respon menyebut dengan betul dan tepat;
KELUARGA KB – Mengecam
ii. ayat majmuk
BAHAGIA KB - Menilai
KB –
Menghubungkaitkan
2.1 Asas mambaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
Unit 2 KB - mengaplikasi
yang sesuai;
Hubungan Erat ii. perenggan
KP –Verbal-linguistik

Tajuk : BCB – Bacaan Mekanis


3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis menggunakan tulisan
~ Bercuti di Kampung berangkai dalam bentuk
Datuk ii. perkataan KBAT - Menilai
~ Kenangan Manis
~ Berkongsi Minat Nilai:
~ Mesranya Keluarga 4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa ~ Kerjasama
~ Terima Kasih Ibu kesantunan bahasa dalam bahan yang indah dan menjelaskan maksud ~ Kasih Sayang
sastera
Saudaraku ~ Toleransi
~ Bekerjasama

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
golongan kata mengikut konteks nama mengikut konteks; Kontekstual
ii. kata nama khas

Konstruktivisme
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan KBT:
TEMA 1
respons terhadap; KB –
KELUARGA i. suruhan dan permintaan
Menghubungkaitkan
BAHAGIA
KB – Mencipta
KB – Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
Unit 3 iii. teks
KP – Muzik
Keluarga Prihatin
KP - Interpersonal

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
yang bermakna i. ayat Nilai:
Tajuk :
~ Prihatin
~ Saya Prihatin
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu ~ Tolong-menolong
~ Istimewanya dan kesantunan bahasa dalam bahan kanak-kanak, dan lagu rakyat serta ~ kasih sayang
Pavalan sastera menjelaskan maksud bahasa yang indah
dalam lirik lagu.
~ Sokongan Keluarga
Kontekstual
~ Saudara-mara Saya
Prihatin 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan
~ Pesana Ibu golongan kata mengikut konteks kata nama mengikut konteks;
iii. kata ganti nama Bacaan Mekanis
~ Prihatinnya
Keluargaku
KBAT – Menilai
5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata nama mengikut konteks;
iv. penjodoh bilangan Belajar Cara Belajar
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami, dan
TEMA 2 KBT:
menyebut dengan betul dan tepat;
HIDUP SEJAHTERA I ayat tunggal KB – Mengecam
ii. ayat majmuk
KB –
Menghubungkaitkan
Unit 4 KB - Mengaplikasi
2.1 Asas membaca dan memahami
Amalan Pemakanan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
Sihat KP – Verbal-linguistik
i. ayat tunggal dan ayat majmuk

BCB – Bacaan Mekanis


Tajuk : 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat BCB – Tulisan Mekanis
3.1.1
yang bermakna Menulis secara mekanis menggunakan
~ Amalan Makan
tulisan berangkai dalam bentuk;
Malam iii. frasa Nilai:
~ Festival Makanan ~ Rasional
Sihat 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan ~ Menjaga Kesihatan
dan kesantunan bahasa dalam bahan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa
~ Snek Berkhasiat
sastera yang indah dan santun
~ Sihat macam saya ii. bandingan semacam KBAT – Menilai
~ pilihan Bijak ( Memberikan Alasan )

Konstruktivisme
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
i. kata kerja aktif – transitif dan tak
transitif
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.1 Mendengar, mengecam, memahami, dan
TEMA 2 KBT:
menyebut dengan betul dan tepat;
HIDUP SEJAHTERA ii. ayat majmuk KB – Mengecam
KB –
Menghubungkaitkan
KB – Menjanakan Idea
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan
Unit 5 intonasi yang sesuai; KB - Mengplikasi
ii. perenggan
Utamakan
Kebersihan KP – Verbal-linguistik

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
yang bermakna ii. perenggan BCB – Bacaan Mekanis
Tajuk :
~ Tanganku Bersih Nilai:
4.2.1
~ Haiwan Kesayangan 4.2 Menghayati keindahan dan Melafazkan pantun yang mengandungi ~ Menjaga Kebersihan
kesantunan bahasa dalam bahan bahasa yang indah dan menjelaskan maksud
Saya sastera
~ Kebersihan di KBAT – Menilai
Dalam Tren
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja
~ Amalan Kebersihan Belajar cara Belajar
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
~ Bersihnya Saya ii. kata kerja pasif
~ restoran Idaman Kontekstual

5.1.3 memahami dan menggunakan kata kerja Konstruktivisme


adjektif mengikut konteks;
i. waktu
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons KBT:
TEMA 2
terhadap;
KB –
HIDUP SEJAHTERA i. soalan bertumpu
Menghubungkaitkan
KB – Menjelaskan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang sesuai; KB – Menjanakan Idea
Unit 6
iii. teks
KB - Mengaplikasi
Sihat dan Cergas

3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
KP - Muzik
yang bermakna secara krisis berdasarkan soalan;
i. bertumpu KP - Interpersonal
Tajuk :
~ Jadual Kecergasan
Nilai:
~ Seronoknya
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu dan
~ Rasional
Beriadah menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif;
kesantunan bahasa serta i. pantun dua kerat ~ Menghargai kesihatan
~ Karnival Warga
mempersembahkannya secara kreatif
~ Menjaga Kesihatan
Sihat
~ Jom Berjoging
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 memahami dan menggunakan kata kerja adjektif
~ Saya Cergas golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
ii. ukuran BCB – Bacaan mekanis
~ Sehari di Pantai

KBAT - Menilai
5.1.3 memahami dan menggunakan kata kerja adjektif
mengikut konteks; Konstruktivisme
iii pancaindera
kontekstual
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 3 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan KBT:
respons terhadap;
PEKA KB – Menjanakan Idea
ii. silaan dan larangan
KESELAMATAN KB – Meramal
KB – Menganalisis
KB –
Unit 7 Menghubungkaitkan
2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
Fikirkan Keselamatan yang sesuai, dan memahami;
i. pelbagai jenis ayat KP – Interpersonal
KP – Verbal-linguistik
Tajuk :
~ Bahaya Cuaca 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman Nilai:
Panas yang bermakna secara krisis berdasarkan soalan; ~ Rasional
i. bertumpu
~ jauhi Bahaya ~ Prihatin
~ Keselamatan ~ Bertanggungjawab
Taman Indah ~ Keberanian
~Selimut Api dan 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang ~ Berwaspada
dan kesantunan bahasa dalam bahan indah dan santun
Pemadam Api sastera iii. perumpamaan
~ Awas, Bahaya BCB – Bacaan Mekanis
Elektrik!
KBAT – mencipta
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; ( Meramal )
i. kata hubung dan kata sendi nama
Konstruktivisme
Kontekstual
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 3 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan KBT:
respons terhadap;
PEKA KB – Menjanakan Idea
i. soalan bertumpu
KESELAMATAN KB –
Menghubungkaitkan

2.1 Asas membaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
Unit 8 BCB – Bacaan Mekanis
yang sesuai, dan memahami;
Pastikan Murid ii. perenggan
Selamat Nilai:
~ Menjaga Keselamatan
~Berwaspada
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
Tajuk : yang bermakna ii. perenggan ~ Prihatin
~ Selamat Semasa ~ Rasional
~ Waspada semasa
Bersukan Interpersonal
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
~ Bertenang,Yen Ni golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
~ Sudut 3K ii. kata arah KBAT – Mengaplikasi
~ Pengesan Asap dan ( Menggambarkan )
Peti Ubat
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas Konstruktivisme
mengikut konteks;
iii. kata tanya
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 3 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons KBT:
terhadap;
PEKA KB – Menjanakan Idea
ii. soalan bercapah
KESELAMATAN KB – Meramal
KB – Mereka Cipta
2.1 Asas mambaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami; KB –
iii. teks Menghubungkaitkan
Unit 9
Berhemah di Jalan KP - Interpersomnal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan
Raya yang bermakna i. perkataan dan frasa
Nilai:
~ Patuh
Tajuk : 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.2 Mengubah suai cerita yang mempunyai unsur ~ Menjaga Keselamatan
menyerapkan keindahan dan pengajaran secara berpandu dan
~ Model Jalan Raya kesantunan bahasa serta mempersembahkan cerita ~ Berwaspada
~ Bersabar di Jalan mempersembahkannya secara kreatif secara kreatif ~ Berdisiplin
Raya ~ Kerajinan
~ Kamu Dilihat,
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
Kamu Selamat golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; BCB – Bacaan Mekanis
~ Pemandu Berhemah iv. kata perintah

~ Warden Trafik KBAT – Meramal


Sekolah
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
~ Papan Tanda Jalan mengikut konteks; Konstukktivisme
Raya v. kata seru
Kontekstual
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 4 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan
KBT :
respons terhadap;
SEHATI SEJIWA
i. suruhan dan permintaan KB –
Menghubungkaitkan
Unit 10
KB – Menjanakan Idea
Rakan Karib

2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menerangkan; KP - Interpersonal
Tajuk : bahan grafik dan bukan grafik i. maksud kosa kata
~ Kenali Rakan
Nilai:
~ Sahabatku, Hanif
~ Memupuk Semangat
~ Indahnya Laman
Perpaduan
Perpaduan
~ Kasih Sayang
~ Prihatin Terhadap
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman ~ Berkerjasama
Rakan yang bermakna dengan berdasarkan soalan ~ Prihatin
ii bercapah

Kontekstual

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; Konstruktivisme
vi. kata nafi

KBT
~ Menilai
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 4 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan KBT:
respons terhadap;
SEHATI SEJIWA KB – Menjanakan Idea
ii. silaan dan larangan
KB – Mengecam
Unit 11 KB – Membanding
Hidup Bermasyarakat 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menerangkan; Beza
bahan grafik dan bukan grafik ii. idea keseluruhan

Tajuk : KB – Mengenal Pasti


~ Bantu Jiran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Membanding beza dan mencatat maklumat
~ Bergotong – royong yang bermakna tentang sesuatu perkara KP - Verbal-linguistik
~ Orang Berbudi Kita
Berbahasa
~ Pelbagai Bangsa, 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu dan Nilai:
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif
Satu Jiwa kesantunan bahasa serta ii. pantun empat kerat ~ Prihatin
~ Mujur Ada Tempat mempersembahkannya secara kreatif ~ Bekerjasama
Berteduh ~ Berhemah Tinggi
~ Berbakti kepada 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ~ Semangat Kejiranan
pembentukan kata mengikut konteks mengikut konteks;
Jiran i. kata dasar

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengikut


BCB – Bacaan Intensif
konteks;
ii. kata berimbuhan awalan
Konstruktivisme

Kontekstual
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 4 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons KBT:
terhadap;
SEHATI SEJIWA KB – Menjanakan Idea
i. soalan bertumpu
ii. soalan bercapah KB – Mengenal Pasti
Unit 12 KB – Mengecam
Kejayaan Milik Kita
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menerangkan;
KP – Verbal-linguistik
bahan grafik dan bukan grafik iii. idea utama dan idea sampingan
Tajuk : KP – Muzik
~ Berkongsi Kejayaan
~ Membimbing Nilai:
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
Rakan ~ Semangat Perpaduan
yang bermakna ii. ayat
~ Berkat Kerjasama ~ Bekerjasama
~ Bersatu Hati ~ Kesyukuran
~ Sepakat Ceriakan 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara berpandu ~ Kerjasama
Dewan menyerapkan keindahan dan dan mempersembahkan lagu secara kreatif
kesantunan bahasa serta
~ Hari Sukan mempersembahkannya secara kreatif BCB – Bacaan Intensif
Muhibah KBAT – Menilai
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengikut
pembentukan kata mengikut konteks konteks; ( Menaksir )
iii. kata berimbuhan akhiran KBAT – mengingat
( Mengecam )
KBAT – Mencipta

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk ( Membina )


mengikut konteks
Kontekstual
Konstruktivisme
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjalaskan dan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai menilaisesuatuperkara secara bertatasusila
HARGAI SENI KB –
tujuan mengikut konteks.
BUDAYA Menghubungkaitkan
KB – Menganalisis
Unit 13 KB – Menjanakan Idea
2.1 Asas mambaca dan memahami 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi
Raikan Tetamu
yang sesuai, dan memahami;
iii. teks Nilai:
Tajuk : ~ Menghargai
~ Adab Menyambut ~ Menghormati
Tetamu
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis jawapan pemahaman
~ Teh untuk Tetamu yang bermakna secara krisis berdasarkan soalan; Verbal-linguistik
~ Cantiknya Bunga ii. bercapah

Malai BCB – Bacaan Mekanis


~ Kenangan di
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda
Rumah Panjang pembentukan kata mengikut konteks mengikut konteks; Konstruktivisme
~ Tetamu dari Jepun i. kata ganda penuh

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda


mengikut konteks;
ii. kata ganda separa
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 menjalaskan dan membanding beza Maklumat KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan idea secara kritis KB – Membanding
HARGAI SENI
Tujuan dan kreatif
Beza
BUDAYA
KB –
Menghubungkaitkan
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca, mengenal pasti dan menyatakan nilai
sastera dan bukan sastera daripada bahan sastera dan bahan bukan sastera KB – Menjanakan Idea
Unit 14
i label
Kesenian Bangsa
KP - Interpersonal
KP - Verbal-linguistik
Tajuk : 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif
~ Seni Persembahan secara
i berpandu Nilai:
~ Kraf Tangan Sabah
~ Menghargai
~ Jaguh Wushu
~ Keberanian
~ Merdunya Suara 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang
~ Enaknya Hidangan dan kesantunan bahasa dalam bahan indah dan santun
sastera i. simpulan bahasa
~ Wah, Merahnya
BCB – Bacaan Intensif
Inai !

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut konteks mengikut konteks; Konstruktivisme
iii. kata ganda berentak / berirama

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 memahami dan membina ayat mengikut konteks
mengikut konteks i. ayat seru
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 5 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 mengemukakan soalan untuk mendapatkan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat
HARGAI SENI KB – Menjanakan Idea
tujuan
BUDAYA KB –
Menghubungkaitkan
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membacadan menghayati karya bukan sastera
Unit 15 sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
Pelihara Warisan KP - Interpersonal
ii. manual

Tajuk : BCB – Bacaan Mekanis


~ Bangunan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
Tradisional daripada aspek; Nilai:
~Permainan Dam Aji i. ejaan dan tanda baca ~ Menghargai
~ Perarakan Chingay ~ Keberanian
~ Pantun Makanan ~ Patuh
Warisan 4.2.1 Melafazkan pantun yang mengandungi bahasa
4.2 Menghayati keindahan dan
~ Tarian Datun Julud kesantunan bahasa dalam bahan yang indah dan menjelaskan maksud
sastera
~ Sepak Manggis Konstruktivisme

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks
mengikut konteks ii. ayat perintah

5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks


iii. ayat tanya dengan kata tanya
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 6 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.3 Mendengar, mentafsir, dan memberikan respons KBT:
terhadap;
SAYANGI BUMI KB – Menjanakan Idea
ii. soalan bercapah
KB –
Unit 16 Menghubungkaitkan
Berbudi kepada Alam KB – Mengecam

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membacadan menghayati karya bukan sastera
Tajuk : sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan KP - Interpersobal
intonasi yang sesuai;
~ Rumah dalam KP - Verbal-linguistik
iii. pantun
Taman
~ Pantun Sahabat Nilai:
Alam ~ Kerajinan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.4 Menulis sesuatu yang diimlakkan;
~ Program Cintai ~ Mencintai Alam
yang bermakna ii. ayat
Alam ~ Menghargai
~ Projek Tadahan Air
Hujan
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks Konstruktivisme
~ Sekolah Lestari
mengikut konteks iv. ayat tanya tanpa kata tanya

5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat mengikut


konteks;
i. ayat tunggal
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 6 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjalaskan dan membanding beza KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai Maklumat tersurat dengan menggunakan KB – Membanding
SAYANGI BUMI
tujuan idea secara kritis dan kreatif
Beza
KB –
Unit 17
Menghubungkaitkan
Indah dan Damai 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membacadan menghayati karya bukan sastera
sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan KB – Menjanakan Idea
intonasi yang sesuai; KB – Mengecam
Tajuk : iv. cerita
~ Indahnya Suasana
KP – Verbal-linguistik
~ Sang Kodok dan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif KP - Muzik
Sang Teratai
secara KP - Interpersonal
~ Cintai Taman Kita i berpandu
~ Air Sungai Kayu
Nilai:
~ Hutan Simpan Kota
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan lagu mengikut irama lagu kanak- ~ Menghargai
Damansara
kesantunan bahasa dalam bahan kanak, dan lagu rakyat serta menjelaskan maksud ~ Berhemah Tinggi
~ Alamku Indah Sastera bahasa yang indah dalam lirik lagu.

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat mengikut KBAT – Meramal
mengikut konteks konteks;
ii. ayat majmuk
Konstruktivisme

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
golongan kata mengikut konteks nama mengikut konteks;
iv. penjodoh bilangan
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 6 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat
SAYANGI BUMI KB – Menjanakan Idea
tujuan
KB – Menganalisis
Unit 18 KB – Mengecam
Sejahterakan Bumi 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 membaca, memahami, dan menerangkan; KB –
bahan grafik dan bukan grafik iii. idea utama dan idea sampingan
Menghubungkaitkan
Tajuk :
~ Beg Sabut Kelapa KP – Interpersonal
~ Amalan Hijau
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
~ Sukarelawan Alam Nilai:
daripada aspek
Sekitar ii. penggunaan imbuhan ~ Menghargai
~ Kitar Hidup Kami ~ Kerajinan
~ Amalan Berkongsi ~ Rasional
Kenderaan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.3 memahami dan menggunakan kata kerja adjektif
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks; BCB – Bacaan Intensif
iii. pancaindera

Konstruktivisme

Kajian Masa depan


5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas
mengikut konteks;
i. kata hubung dan kata sendi nama
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 7 1. Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjalaskan dan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai menilaisesuatuperkara secara bertatasusila
PERTANIAN DAN KB – Meramal
tujuan mengikut konteks.
PENTERNAKAN KB – Membuat
Kesimpulan
Unit 19 KB – Mengumpul dan
2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menerangkan;
Faedah Bertani Menjelaskan
bahan grafik dan bukan grafik i. maksud kosa kata
KB – Menjanakan Idea
Tajuk :
~ Tidak Rugi Berbudi Nilai:
~ Nurseri Ibu Yen Ni ~ Kerajinan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.3 Membanding beza dan mencatat maklumat
~ Pokok Pinang dan yang bermakna tentang sesuatu perkara ~ Hormat-menghormati
Pokok Pinang
Merah BCB – Mencatat Nota
~ Kenanga dan Ros
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang
~ Uniknya Kelapa dan kesantunan bahasa dalam bahan indah dan santun Kajian Masa Depan
Wangi sastera iii. perumpamaan

KBAT – Mengaplikasi
( Meramal )

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata mengikut KBAT - Meramal
pembentukan kata mengikut konteks konteks;
i. kata dasar
Pembelajaran Akses
Kendiri

Konstruktivisme
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjalaskan dan membanding beza KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai Maklumat tersurat dengan menggunakan
PERTANIAN DAN
tujuan idea secara kritis dan kreatif.
PENTERNAKAN KB – Membanding
Beza
Unit 20 2.2 Membaca, memahami, dan menaakul 2.2.1 Membaca, memahami, dan menerangkan; KB – Merumus
bahan grafik dan bukan grafik ii. idea keseluruhan
Haiwan yang KB – Membuat Urutan
Berfaedah KB – Mengecam
KB -
Tajuk : Menghubungkaitkan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan keranga, penulisan karangan
~ Biri-biri dan
naratif, dan bukan naratif secara;
Kamping Boer ii. separa berpandu KP – Interpersonal
~ Baca dan terangkan
~ Kuda Tunggangan BCB – Bacaan
~ Itik Telur Luncuran dan
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk
~ Enaknya Sambal pembentukan kata mengikut konteks mengikut konteks Imbasan
Bilis
Nilai:
~ kegigihan
5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda
mengikut konteks; ~ Kerajinan
i. kata ganda penuh ~ Kerjasama

Konstruktivisme
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 7 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat
PERTANIAN DAN KB – Mengecam
tujuan
PENTERNAKAN KB – menganalisis
KB - mencirikan
Unit 21 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.2 Membaca dan menghayati karya bukan sastera
sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan
Sumber Rezeki KP – Verbal-linguistik
intonasiyang sesuai;
i. label
Tajik : Nilai:
~ Khasiat Susu ~ Menjaga Kesihatan
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
Kambing ~ Bertindak Bijak
daripada aspek;
~ Kebaikan Pati i. ejaan dan tanda baca ~ Kesyukuran
Ayam ~ Menghargai
~ Tinja yang ~ Kerajinan
Berharga
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu dan
~ Bertindak Bijak menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif; Interpersonal
~ Program Lawatan kesantunan bahasa serta ii. pantun empat kerat
mempersembahkannya secara kreatif
BCB – Bacaan Intensif

5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas Konstruktivisme
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
iii. kata tanya
Kontekstual
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 8 1.2 2Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menjalaskan dan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai menilaisesuatuperkara secara bertatasusila KB –
INTEGRITI ASAS
tujuan mengikut konteks.
Menghubungkaitkan
KEJAYAAN
KB - Menaakul
KB – Menjanakan Idea
Unit 22 2.3 Membaca dan mengaplikasi karya 2.3.2 Membaca dan menghayati karya bukan sastera
sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan
Anak yang Taat
intonasi yang sesuai; KP - Interpersonal
ii. manual
Tajuk :
BCB – Bacaan Intensif
~ Taat kepada Ibu
Bapa
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis;
Nilai:
~ Tugas Harian Saya yang bermakna ii. perenggan
~ Ketaatan
~ Anis yang Prihatin
~ Kerajinan
~ Ingat Pesanan Ayah
~ Bertanggungjawab
~ Anak yang jujur
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu secara berpandu ~ Kejujuran
menyerapkan keindahan dan dan mempersembahkan lagu secara kreatif
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif Konstruktivisme

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda
pembentukan kata mengikut konteks mengikut konteks;
iii. kata ganda berentak / berirama
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menjalaskan dan membanding beza Maklumat
KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai tersurat dengan menggunakan idea secara kritis
INTEGRITI ASAS
tujuan dan kreatif. KB – Mencirikan
KEJAYAAN
KB –
2.3 Membaca dan mengaplikasi karya 2.3.2 Membaca dan menghayati karya bukan sastera Menghubungkaitkan
Unit 23 sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan
KB – Menjanakan Idea
intonasi yang sesuai;
Murid yang Baik
iii. pantun KB – Mengecam

Tajuk :
KP – Verbal-linguistik
~ Patuhi Peraturan 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Menghasilkan keranga, penulisan karangan
~ Sekolah Ceria naratif, dan bukan naratif secara;
ii. separa berpandu BCB – Bacaan Mekanis
Murid Bahagia
~ Aku Pengawas
Nilai:
Sekolah 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.2 Mengubah suai cerita yang mempunyai unsur ~ Berdisiplin
~ Ketua Kelas yang menyerapkan keindahan dan pengajaran secara berpandu dan
kesantunan bahasa serta mempersembahkan cerita secara kreatif ~ Berhemah Tinggi
Bertanggungjawab mempersembahkannya secara kreatif ~ Bertangungjawab
~ Ingatlag Pesanan
~ Amanah
~ Berbudi Bahasa 5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks ~ Patuh
Amalan Kita mengikut konteks ii. ayat perintah

Konstruktivisme

5.3.1 Memahami dan membina ayat mengikut konteks


iii. ayat tanya dengan kata tanya
Minggu Tema/Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengisian Kurikulum

TEMA 8 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan KBT:
maklumat dan idea bagi pelbagai maklumat KB – Menjanakan Idea
INTEGRITI ASAS
tujuan
KB –
KEJAYAAN
Menghubungkaitkan
2.3 Membaca dan mengaplikasi karya 2.3.2 Membaca dan menghayati karya bukan sastera
KB – Mengecam
Unit 24 sastera dan bukan sastera dan karya sastera dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang sesuai;
Tanggungjawab Kita
iv. cerita
KP – Verbal-linguistik

Tajuk :
Nilai:
~ Hargailah 3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; ~ Bertanggungjawab
Kemudahan Awam
ii. penggunaan imbuhan ~ Dedikasi
~ Sedia berkhidmat
~ Prihatin
~ Sehari di Rumah
~ Hemah Tinggi
Seri Kenangan 4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.1 Mencipta bahan sastera secara berpandu dan
menyerapkan keindahan dan mempersembahkan secara kreatif; ~ Menghargai Masa
~ Amalkan Sentiasa
kesantunan bahasa serta ii. pantun empat kerat ~ Kasih Sayang
~ Hargai Masa mempersembahkannya secara kreatif
~ Patuhi Peraturan
Konstruktivisme
Lawatan 5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja
golongan kata mengikut konteks mengikut konteks;
i. kata kerja aktif – transitif dan tak transitif

5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat mengikut
mengikut konteks konteks;
i. ayat tunggal
ii. ayat majmuk