Anda di halaman 1dari 19

GGB6413

PSIKOLOGI KEMAHIRAN BERFIKIR

TUGASAN 1 & 2

NAMA PELAJAR
SANGIN ANAK JUAT

NO. MATRIK PELAJAR


GP07069

PROGRAM
SARJANA PENDIDIKAN (PSIKOLOGI PENDIDIKAN)

NAMA PENSYARAH
PROF. DR. SAEMAH RAHMAN
TUGASAN 1

Saya merupakan seorang Pegawai Kaunseling atau Guru Bimbingan dan Kaunseling Sepenuh

Masa di Kolej Vokasional Betong (KV Betong), Sarawak semenjak 11 tahun yang lepas.

Mempunyai pengalaman yang sangat minimum dalam aspek pedagogi atau pengajaran dan

pemudahcaraan di dalam kelas. Justeru, untuk tugasan inovasi kali ini saya akan cuba membawa

inovasi berkenaan ke dalam setting bimbingan dan kaunseling itu sendiri. Walaupun kami tidak

mempunyai kelas seperti mana pensyarah-pensyarah lain di KV Betong, tetapi kami di Unit

Psikologi dan Kerjaya akan mengadakan Kelas Kerjaya (Career Class) atau nama asal semasa

subjek ini masih di dalam kurikulum Kolej Vokasional (KV) adalah subjek Pendidikan Kerjaya.

Kelas ini akan diadakan sekali seminggu sahaja bagi setiap program (kelas).

Kebiasaannya, saya akan masuk ke kelas dan mengendalikan kelas bimbingan kerjaya atau

istilah mudahnya mengajar menggunakan tayangan slaid (power point) di samping berpandukan

modul yang digubal sebagai bahan bantu mengajar sebab ia lebih menarik perhatian mereka jika

dibandingkan dengan hanya menggunakan papan putih dan marker sahaja semasa mengajar. Pada

masa yang sama, kaedah pengajaran dan pembelajaran juga secara dominan tertumpu pada

teacher-centred. Namun untuk kali ini, saya bercadang untuk melakukan sedikit inovasi dengan

memasukkan elemen alat berfikir atau thinking tools di dalam sesi kuliah saya. Hal ini kerana

menurut Som dan Mohd Dahalan (1998), alat berfikir dalam konteks ini dapat membantu individu

untuk menggunakan minda dengan lebih sistematik memandangkan tidak ada satu kursus pun

sebenarnya yang membolehkan kita mengajar subjek kemahiran berfikir secara formal di dalam

kelas (Tee et al. 2009).


Justeru pada kali ini, saya memilih tajuk Eksplorasi Kerjaya untuk kelas Diploma

Teknologi Kimpalan Tahun 2 Semester 4 atau lebih mudah dipanggil sebagai final year student di

Kolej Vokasional. Pada permulaan kelas selaku set induksi kepada kelas bimbingan berkenaan

saya menceritakan dan menayangkan slaid kepada pelajar kelas berkenaan kisah-kisah kejayaan

bekas pelajar Diploma Teknologi Kimpalan yang telah bekerja dengan syarikat-syarikat besar dan

mendapat gaji yang agak lumayan dengan hanya berbekalkan Diploma Vokasional Malaysia

(DVM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Objektif pertama saya di sini adalah untuk

merangsang minat mereka untuk terus mengikuti sesi kuliah berkenaan di samping membina

keterujaan dalam kalangan mereka.

Selepas set induksi ini, saya melontarkan soalan kepada mereka “Adakah anda nak jadi

seperti Manggie?”, “Anda nak dapat gaji sebesar dan selumayan Manggie?” untuk terus membawa

keterujaan mereka lagi. Memandangkan mereka berada pada tahun akhir, kelas saya kali ini

berfokus kepada penerokaan syarikat-syarikat yang berpotensi untuk disertai oleh mereka atau

dalam erti kata lain tempat mereka boleh memohon untuk bekerja sebaik sahaja mereka

menamatkan pengajian. Sebagai pelajar tahun akhir, pelajar-pelajar saya perlu mempunyai

maklumat dan gambaran awal untuk mereka melakukan persediaan sama ada dari aspek fizikal

mahupun mental di samping persediaan-persediaan lain sebelum mereka keluar ke dunia pekerjaan

yang sebenar. Sudah semestinya, proses pengumpulan maklumat perlu dilakukan lebih awal

sebagai persediaan mereka. Di peringkat awal ini sahaja, kemahiran mengumpul maklumat boleh

diterapkan dalam kalangan pelajar-pelajar saya.


Langkah saya yang seterusnya adalah meminta mereka membentuk kumpulan yang terdiri

daripada enam orang setiap kumpulan. Maka, terdapat lima kumpulan yang terbentuk

memandangkan terdapat seramai 30 orang pelajar di dalam kelas Teknologi Kimpalan berkenaan.

Sebaik sahaja kumpulan berjaya dibentuk, saya meminta setiap daripada mereka membuka

komputer riba dan melayari internet untuk mencari maklumat berkenaan syarikat-syarikat yang

menawarkan pekerjaan untuk graduan bidang kimpalan. Justeru antara enjin carian yang saya

dedahkan kepada mereka adalah jobstreet.com, www.spa.gov.my, www.jobstreet.com.my

termasuklah page di Facebook yang berkaitan dengan kerjaya dan beberapa enjin carian yang lain

untuk memudahkan mereka mencari maklumat secara berfokus.

Saya akan memberikan arahan bahawa semua maklumat yang mereka perolehi nanti akan

dipersembahkan dalam bentuk peta minda yang merupakan salah satu daripada alat berfikir

(thinking tools). Justeru semasa aktiviti memeta minda atau menghasilkan peta minda nanti, pelajar

akan menggunakan kemahiran berfikir menganalisis semasa mereka mengkategorikan maklumat

yang mereka baca (Tee et al. 2009). Menurut Wong & Amir (2012), peta minda adalah satu alat

yang berfungsi seperti pemikiran visual yang dapat membantu pelajar mengorganisasi maklumat

dengan berstruktur, memahami, mensintesis, mengingat kembali dan juga menghasilkan idea-idea

baru dengan mudah. Bletsas (dalam Wong & Amir, 2012) juga turut berpendapat bahawa peta

minda boleh membantu otak kita bekerja dengan lebih cepat.

Semasa mereka menganalisis maklumat yang dicari oleh mereka untuk dimasukkan di

dalam peta minda, saya menerapkan satu lagi thinking tools iaitu Consider All Factors (CAF) atau

Timbangkan Semua Perkara yang diperkenalkan oleh De Bono di dalam CORT 1. Fungsi utama
CORT 1 yang menjadi ibu kepada CAF ini adalah untuk meluaskan persepsi individu terhadap

sesuatu perkara. Menurut Anida, Adenan dan Zuraini (2017), keluasan persepsi ini adalah sangat

penting dalam membantu pelajar untuk berfikir. Menurut mereka lagi, keluasan persepsi boleh

memberi kebebasan dalam melontarkan idea atau memberikan maklumat yang ingin diperolehi.

Dalam topik ini, perkara atau faktor yang boleh dipersembahkan dalam peta minda nanti

boleh dilihat secara ringkas seperti rajah di bawah:

Tempoh
Bekerja &
Cuti

Gaji Elaun

Syarikat A

Laluan
Kemudahan
Kenaikan
Disediakan
Pangkat

Rajah 1: Contoh Faktor Yang Diambil kira Mengikut Alat Berfkir CAF

Maksudnya di sini, semasa mencari syarikat yang mereka berhasrat untuk memohon, saya

minta mereka untuk mengambil kira semua aspek. Contohnya di Syarikat A, berapakah gaji, elaun

di samping kemudahan, tempoh bekerja dan cuti termasuklah peluang kenaikan pangkat. Para
pelajar akan diminta untuk mencari maklumat daripada tiga buah syarikat yang berbeza untuk

membolehkan mereka membanding beza yang mana satukah syarikat yang mampu menjanjikan

tawaran yang baik kepada mereka. Selepas itu barulah pelajar diminta membuat keputusan

berhubung syarikat manakah yang mereka akan pilih berdasarkan ketiga-tiga maklumat syarikat

berkenaan yang telah mereka persembahkan menggunakan peta minda tadi.

Secara rumusannya, terdapat beberapa jenis kemahiran berfikir yang boleh ditingkatkan

sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui inovasi pengajaran yang dilaksanakan.

Pertamanya adalah kemahiran menganalisis. Kemahiran menganalisis adalah proses mengolah

maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu

(Pusat Perkembangan Kurikulum, 2002). Proses ini berlaku apabila pelajar-pelajar mencari

maklumat berhubung syarikat-syarikat yang menawarkan pekerjaan dalam bidang mereka. Pada

masa yang sama para pelajar akan mencari aspek-aspek lain berdasarkan CAF. Maklumat yang

telah diperolehi akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dipersembahkan ke dalam bentuk peta

minda. Maksudnya hanya maklumat utama yanng diperlukan sahaja akan disaring dan dikeluarkan

untuk dipeta mindakan.

Pada masa yang inovasi ini juga dapat meningkatkan lagi kemahiran membanding beza

yang merupakan komponen di dalam kemahiran berfikir kritis. Kemahiran membanding beza

berlaku apabila kita mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria (Pusat Perkembangan

Kurikulum, 2002). Dalam inovasi ini, selepas setiap kumpulan menghasilkan peta minta dan

membentangkan di hadapan rakan-rakan, mereka perlu membanding bezakan setiap syarikat


berkenaan sebelum mereka memilih syarikat manakah yang mampu menjanjikan tawaran yang

baik dan berpatutan kepada mereka pada masa akan datang.


KOLEJ VOKASIONAL BETONG, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN KERJAYA

Jabatan Pendidikan Umum


Tajuk Program Teknologi Kimpalan
Modul A13800 Modul Insaniah
Kompetensi Persediaan Ke Alam Kerjaya
Tarikh 9 Januari 2019
Hari Rabu
Masa 9.00-11.00 pagi
Nama En. Sangin Anak Juat (KB:04207; PA:03502)
Pensyarah
Standard 1. Menerangkan persediaan ke alam kerjaya.
Pembelajaran 2. Mengetahui syarikat yang menawarkan pekerjaan di dalam bidang.
Tempoh Kriteria Pencapaian Proses Pembelajaran / Rujukan / Bahan
Aktiviti
2 Jam Pelajar dapat : 1. Pensyarah 1. DSKV
menerangkan laluan 2. Buku
1. menerangkan kerjaya (career path) Perkembangan
laluan kerjaya mengikut program / Kerjaya : Teori
(career path) bidang. & Praktis
mengikut program / 2. Pensyarah 3. Buku Pengujian
bidang. menerangkan sumber- & Penilaian
2. menerangkan sumber untuk dalam
sumber-sumber mendapatkan Kaunseling :
untuk mendapatkan maklumat kerjaya: Teori &
maklumat kerjaya.  Laman sesawang – Aplikasi
3. mengekplorasi dan jobstreets.com,
menggunakan doctorjob.com,
laman sesawang spa.gov.my
untuk mendapatkan
 Jabatan Tenaga
maklumat dan
Kerjaya
memohon kerja.
 Akhbar
 Pameran
Pendidikan dan
Kerjaya
3. Pelajar melayari laman
sesawang yang
diberikan untuk
mencari maklumat.
4. Pelajar mengeluarkan
maklumat yang
diperolehi ke dalam
bentuk peta minda.
5. Pelajar
membentangkan peta
minda mereka dan
diminta untuk
membanding bezakan
setiap syarikat yang
mereka terokai.
6. Pensyarah melakukan
rumusan.
Refleksi
RUJUKAN

Anita Sarudin, Husna Faredza, Adenan Ayob & Zuraini Ramli. (2017). Strategi Efektif Peranti
Berfikir CoRT (Cognitive Research Trust) dalam Pendidikan Bahasa Melayu. Tg. Malim:
Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan


Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Som Hj Nor dan Mohd Dahalan Mohd Ramli. (1998). Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif.
Selangor: Longman.

Tee Tze Kiong, Jailani Bin Md Yunos, Baharom bin Mohamad, Widad bt. Othman dan Yee Mei
Hiong. (2009). Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda
Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan
Teknologi 2009. ms 5-14.

Wong Leng Sim & Amir Hamzah Sharaai. (2012) Penggunaan Peta Minda Untuk Meningkatkan
Daya Mengingat dan Minat Mengulang Kaji Bagi Pelajar Tahun 4 Dalam Topik
Pembiakan Tumbuhan. Persidangan Kebangsaan Pembangunan dan Pendidikan Lestari
2012.
TUGASAN 2

Soalan 1

Sebelas tahun berkhidmat di bawah bumbung Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional

sebagai Pegawai Kaunseling merupakan bukan satu tugas mudah bagi saya dan rakan-rakan yang

lain. Apatah lagi ditempatkan di Kolej Vokasional Betong yang terletak agak jauh di pedalaman.

Sehingga pernah suatu ketika dahulu saya tergerak hati untuk meletakkan jawatan di minggu

pertama penempatan saya hanya kerana ingin keluar dari tempat itu. Saban hari bertugas sehingga

hari ini, saya tidak pernah lekang dari berfikir. Maksudnya di sini, ada sahaja perkara yang perlu

difikirkan sama ada perkara yang dirancang atau tidak dirancang. Proses berfikir itu berlaku

melangkaui masa bekerja hampir setiap hari.

Sehinggalah kepada detik tahun lepas apabila saya membuat keputusan juga untuk

melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana. Sebenarnya, ini merupakan percubaan kali ketiga saya

untuk menyambung belajar. Kali pertama dahulu saya pernah memohon masuk untuk mengikuti

pengajian di peringkat sarjana di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mod cuti sekolah.

Tetapi saya terpaksa menolak memandangkan saya ditawarkan program Sosiologi Pendidikan

walaupun saya memohon program Psikologi Pendidikan. Percubaan kali kedua juga saya bersama-

sama pakcik saya pernah menghadiri taklimat dan memohon untuk program Sarjana di Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM) mod cuti sekolah ambilan 2017. Tetapi saya batalkan juga niat saya

kerana pakcik saya memutuskan untuk tidak meneruskan niatnya. Jadi, saya pun turut ikut serta

memandangkan tiada kawan bersama dengan saya.


Perkara yang paling besar seterusnya berlaku dalam hidup saya adalah apabila saya

membuat keputusan untuk mengikuti program yang sama pada tahun ini. Saya menyaksikan iklan

yang sama di halaman facebook dan saya bertindak untuk menyertai telegram IPTAR 2019. Pada

kali ini, saya tidak berfikir dengan agak banyak. Persoalan pertama yang selalu menghalang saya

adalah perlu ada kawan yang saya kenali saya ketepikan. Jadi, borang permohonan saya muat turun

dan lengkapkan untuk pengesahan daripada Pengarah saya. Isu kewangan juga saya ketepikan

walaupun sebelum ini saya jadikan ia sebagai halangan kedua saya untuk melanjutkan pelajaran.

Apa yang bermain di fikiran saya adalah saya tidak boleh melengahkan masa lagi dan perlu

mencapai KPI saya untuk bergelar Dr sebelum berusia 40 tahun.

Segala-galanya berjalan dengan lancar. Saya berjaya ditawarkan program Psikologi

Pendidikan dan saya nekad untuk teruskan perjuangan. Memang tidak berfikir banyak kerana bagi

saya duit masih boleh saya kumpul sedikit demi sedikit walaupun ia mungkin menjadi penyebab

kepada saya berhenti sekiranya keadaan tidak mengizinkan. Isu kawan yang saya kenali saya

ketepikan memandangkan saya simpan dalam diri saya bahawa saya perlu keluar dari kepompong

kebiasaan saya dan membina jaringan kawan-kawan baharu. Pergerakan saya ke IPTAR untuk

pendaftaran juga saya rancang sendiri tanpa kebergantungan kepada siapa-siapa. Apa yang pasti

proses berfikir saya dalam membuat keputusan kali ini adalah tanpa perancangan yang sempurna.

Driven utama adalah untuk mendapat Ijazah Sarjana dan perlu bergelar Dr sebelum berusia 40

tahun. Sedangkan hakikatnya saya sangat berisiko untuk kecundang dalam perjuangan saya

memandangkan saya tidak membuat pertimbangan dan berfikir dengan baik sebelum membuat

keputusan berkenaan.
Soalan 2

Kemahiran berfikir bukanlah suatu perkara baharu kerana sudah lama digunakan dalam pengajaran

dan pembelajaran (Balakrishnan, Chandran & Vasuthevan, 2012). Malah Pusat Perkembangan

Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghasilkan satu modul Kemahiran Berfikir

dalam Pengajaran dan Pembelajaran pada April 2002. Modul pengajaran dan pembelajaran ini

diharapkan dapat membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang

berkesan di samping mewujudkan suasana bilik darjah yang menggembirakan (Pusat

Perkembangan Kurikulum, 2002). Hal ini sudah cukup membuktikan peri pentingnya kemahiran

berfikir itu sendiri di dalam sistem pendidikan kita. Walau bagaimanapun, menurut Tee et. al

(2009), pelajar-pelajar di sekolah tidak mempunyai satu kursus khusus bagi mempelajari

kemahiran berfikir.

Menurut Cheng (dalam Muhammad Nazri, 2013), kemahiran berfikir merupakan proses

penggunaan minda untuk mencari makna atau pemahaman terhadap sesuatu perkara, membuat

pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Di dalam sistem pendidikan di

Malaysia, kemahiran berfikir kritis dan kreatif (KBKK) telah diperkenalkan oleh Kementerian

Pelajaran Malaysia melalui Pusat Perkembangan Kurikulum. Kemahiran berfikir kritis dan kreatif

adalah dua kemahiran yang saling berkaitan. Kemahiran ini dikatakan digunakan semasa suatu

proses berfikir berlaku melibatkan suatu operasi yang kompleks dan unit. Justeru, menurut saya

juga kedua-kedua kemahiran ini adalah gabungan kemahiran yang akan banyak membantu

pengajar untuk menyampaikan ilmu di dalam kelas dalam usaha menjadikan sesi pengajaran dan

pembelajaran itu lebih bermakna.


Kemahiran berfikir di dalam komponen atau model kritis dan kreatif KPM telah disusun

mengikut hierarki. Maksudnya di sini, setiap pelajar perlu diberi pendedahan bermula dari bawah

sebelum mereka menguasai kemahiran pada tahap yang lebih tinggi atau lebih kompleks.

Walaupun ia bukanlah subjek khas yang perlu diajar di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran,

penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif merupakan salah satu aspek yang terdapat di

dalam kemahiran insaniah (soft skill) seseorang individu (Marlina Ali & Shaharom Noordin,

2010). Ini bermakna ia akan menjadi nilai tambah yang bermakna kepada setiap pelajar sekiranya

mereka benar-benar menguasai kemahiran ini kerana ia bukan sahaja bakal digunakan di dalam

konteks atau setting kelas malah boleh diaplikasikan di dalam kehidupan seharian apabila pelajar

ini keluar dari sekolah pada suatu hari nanti. Inilah matlamat akhir yang sangat bermakna bagi

setiap guru seperti saya.

Menguasai kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif secara optimum sekaligus

mengaplikasikannya di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pasti akan membawa seseorang

cikgu lari dari kepompong kelas yang konvensional dan juga membosankannya. Penerapan

thinking tools di dalam subjek yang diajar pasti akan menjadikan kelas lebih menarik jika

dibandingkan dengan kaedah chalk and talk semata-mata. Fish Bone dan Mind Map misalnya pasti

akan lebih merangsang bukan sahaja kemahiran berfikir para pelajar malah kreativiti mereka. Hal

ini turut diakui sendiri oleh Som dan Mohd Dahalan (1998) yang mana menurut mereka alat

berfikir dapat membantu individu menggunakan minda dengan lebih sistematik dan berkesan.

Malah menurut Tee et al (2009), idea-idea yang disampaikan akan mnejadi lebih tersusun, jelas

dan mudah difahami.


Kita lihat dari aspek kemahiran berfikir membuat keputusan dan kemahiran berfikir

menyelesaikan masalah pula. Pada pendapat saya, pelajar perlu memahami dan menguasai

kemahiran berfikir kritis dan kreatif sebelum mereka mengaplikasikannya sebagai sebahagian

daripada kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran

membuat keputusan merupakan perkara yang perlu diambil berat semasa membuat sesuatu

keputusan. Hal ini demikian kerana ia akan membantu pelajar untuk memikirkan sebaik-baiknya

sebelum sesuatu keputusan dibuat. Pada masa yang sama, keputusan yang akan diambil haruslah

dinilai dan dilihat dari pelbagai alternatif. Osman (2004) menegaskan bahawa kemahiran berfikir

membuat keputusan merupakan proses yang melibatkan pilihan keputusan yang berlainan di mana

ia akan menyukarkan sesuatu keputusan itu dilakukan.

Kemahiran menyelesaikan masalah yang dipelajari di subjek Psikologi Kemahiran Berfikir

juga menurut saya bukan terbatas sahaja di dalam kuliah sarjana dan sesi pengajaran dan

pembelajaran di kelas semata-mata. Kalau kita amati, semua ini adalah persediaan asas untuk

bukan sahaja kita malah para pelajar kita khasnya dalam kita mempersiapkan diri mereka

berhadapan dengan masalah sebenar dalam kehidupan seharian mereka nanti. Inilah dia konsep

melangkaui sempadan yang kita sering canangkan. Secara asasnya, kemahiran berfikir

menyelesaikan masalah adalah kemahiran yang berhubung dengan mengenal pasti masalah serta

mencari jalan penyelesaiannya. Atau dalam bahasa yang lebih teknikal, ia adalah satu proses

mental bagi mencari idea dan langkah untuk mengatasi kekurangan atau halangan secara kritis dan

kreatis. Dalam aspek ini sahaja kita melihat kepentingan kemahiran berfikir kritis dan kreatif yang

dibincangkan pada peringkat awal tadi.


Secara kesimpulannya, kemahiran berfikir kritis dan kreatif adalah dua kemahiran berfikir

yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Penguasaan dan pemahaman kemahiran berfikir

kritis dan kreatif sudah pasti banyak memudahkan bukan sahaja guru selaku pendidik malah para

pelajar itu sendiri dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Justeru, kita berharap

agar para guru terus memperkasa pengaplikasian ilmu ini di dalam sesi pengajaran dan

pembelajaran mereka di dalam kelas dan tidak terhenti setakat pembelajaran di sesi kuliah semasa

melanjutkan pelajaran. Apa yang diharapkan juga, rakan-rakan dan saya sendiri berbuat perkara

yang saya sekembalinya kami ke sekolah masing-masing agar modul kemahiran berfikir dalam

pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkan Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian

Pendidikan Malaysia tidak hanya tinggal dokumen dan retorika semata-mata.


Soalan 3

Seingat saya, saya pernah belajar tentang kemahiran berfikir semasa saya melanjutkan pengajian

di peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Saya pernah

mendengar tentang Piaget, Pavlov dan sebagainya. Tetapi ia langsung tidak memberi impak yang

mendalam di dalam proses berfikir secara peribadi dan proses pengajaran dan pembelajaran

seharian. Mungkin tugas saya sebagai Pegawai Kaunseling tidak memberi ruang agak besar kepada

saya dalam mengaplikasikannya. Atau dalam erti kata lain, saya tidak melihat kepentingan

kemahiran berfikir ini sebagai satu proses yang akan membantu saya dalam membuat keputusan

dan menyelesaikan masalah. Atau dari satu sudut lain, saya sebenarnya menggunakan proses

berfikir itu cuma saya tidak menyedarinya secara jelas.

Menghadiri kelas Psikologi Kemahiran Berfikir di peringkat Sarjana kali ini mengubah

serba sedikit lagi paradigma saya. Mungkin saya lebih matang atau mungkin saya mampu melihat

dengan lebih jelas apa yang berlaku. Bak kata Prof. Dr. Saemah, “selepas ini awak kena bercakap

dan bertindak seperti seorang sarjana supaya saya rasa bangga menjadi cikgu awak”. Ia sedikit

sebanyak mengejutkan semula insan seperti saya yang bergelumang dengan dunia pendidikan.

Pendek kata, hidup sebagai seorang cikgu. Menyedari hakikat ini, saya secara peribadi merasakan

adalah perlu saya memperbaiki cara berfikir saya dalam membuat keputusan dan menyelesaikan

masalah selama ini. Tidak bermaksud bahawa keputusan yang saya buat selama ini tidak bagus

atau disebabkan saya gagal menyelesaikan masalah saya. Tetapi saya rasa alasan pertama saya

adalah seeloknya saya mengikuti proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

mengikut langkah yang sepatutnya agar proses yang berlaku lebih teratur dan terarah.
Adalah satu kerugian besar sekiranya saya tidak memanfaatkan ilmu yang telah saya

pelajari dalam kelas Psikologi Kemahiran Berfikir ini. Bak kata orang ilmu tanpa amal adalah sia-

sia sahaja. Saya berpendapat bahawa sekiranya saya memperbaiki cara saya berfikir dalam

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, saya akan dapat melihat setiap aspek dengan

lebih jelas di setiap peringkat atau tahap sebelum saya membuat keputusan. Apa lagi sekiranya

saya menggunakan alat-alat berfikir (thinking tools) seperti Consider All Factor (CAF) dan alat-

alat berfikir yang lain. Secara asasnya, saya boleh memperbaiki dengan mengikuti langkah dalam

membuat keputusan yang telah dipelajari iaitu:

1. Menetapkan tujuan / objektif.

2. Menyenaraikan pilihan-pilihan yang ada.

3. Membuat perbandingan mengikut kriteria yang ditetapkan.

4. Menyingkirkan pilihan yang tidak memenuhi kriteria.

5. Membuat pertimbangan secara keseluruhan.

6. Membuat pilihan yang terbaik.


RUJUKAN

Balakrishnan Govinthasamy, Chandran Vengadasamy & Vasuthevan Damotharan. (2012).


Penilaian Proses Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif dalam Mata
Pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris KBSM di Daerah Tuaran, Sabah: Satu
Kajian Kes. Jurnal Penyelidikan Kent, 10.

Marlina Ali & Shaharom Noordin. (2010). Hubungan Antara Kemahiran Berfikir Kritis dengan
Pencapaian Akademik dalam Kalangan Pelajar Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi
Malaysia. Jurnal Teknologi, 52: 45-55.

Muhammad Nazri. (2013). Kemahiran Berfikir Kritis dalam Kalangan Pelajar Kejuruteraan di
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (Tesis sarjana muda yang tidak diterbitkan).
Johor: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Osman, M. (2004). Kemahiran Berfikir. Kuala Lumpur: Institut Tadbiran Awam Negara.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Kemahiran Berfikir dalam Pengajaran dan


Pembelajaran. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Som Hj Nor dan Mohd Dahalan Mohd Ramli. (1998). Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Kreatif.
Selangor: Longman.

Tee Tze Kiong, Jailani Bin Md Yunos, Baharom bin Mohamad, Widad bt. Othman dan Yee Mei
Hiong. (2009). Pengintegrasian Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Menerusi Peta Minda
Bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup. Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan
Teknologi 2009. ms 5-14.