Anda di halaman 1dari 48

RPT Bahasa Melayu Peralihan 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU KELAS PERALIHAN
SMK TAMAN SRI MUDA, SHAH ALAM, SELANGOR

STANDARD STANDARD OBJEKTIF CADANGAN


MINGGU / TEMA KEMAHIRAN/ASPEK BBM EMK
KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

MINGGU 1 1. MINGGU ORIENTASI PERALIHAN & TINGKATAN 1,


02-04 JAN 2019 2. PENERANGAN KANDUNGAN KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN
3. (PROGRAM TRANSFORMASI DIRI)

MENDENGAR & 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar dan menyebut a. Mendengar dan  Berbual tentang  Video Sains dan
BERTUTUR menyebut serta perkataan, istilah serta rangkai menyebut perkataan sarapan murid pagi kesihatan teknologi (sains
menyatakan makna kata dengan betul dalam dengan intonasi yang itu. https://youtu pemakanan)
TAJUK: perkataan, rangkai kata, pelbagai situasi. betul dalam pelbagai  Menyaksikan .
istilah dan ayat situasi. tayangan video be/4ZmC6z
MINGGU 1 PEMAKANAN tentang pemakanan c
02-04 JAN 2019 SEIMBANG b. Mendengar dan seimbang. YdmY
menyebut istilah dengan  Menyebut perkataan,
UNIT 1: KESIHATAN intonasi yang betul dalam istilah dan rangkai
pelbagai situasi. kata
 Menyebut dan
c. Mendengar dan mengkategori
menyebut rangkai kata perkataan, istilah dan
dengan betul dalam rangkai kata.
pelbagai situasi.
MEMBACA 2.1 Membaca pelbagai 2.1.1 Membaca teks prosa a. Membaca teks prosa  Mengedarkan carta  Carta Piramid Sains dan
bahan secara mekanis secara mekanis dengan sebutan, secara mekanis dengan pyramid makanan. Makanan teknologi (sains
TAJUK: dan intonasi yang betul serta sebutan, dan intonasi  Murid membaca  Teks prosa pemakanan)
PIRAMID MAKANAN lancar. yang betul serta lancar. perkataan, istilah dan tentang
rangkai kata yang pemakanan
ditunjuk oleh guru. seimbang
 Murid membaca
lantang prosa
dengan sebutan, dan
intonasi yang betul
serta lancar.
MENULIS 3.1 Menulis secara 3.1.1 Menulis perkataan, frasa a. Menulis perkataan  Murid menulis  Carta Sains dan
mekanis dan ayat secara mekanis dengan secara mekanis dengan perkataan dan frasa Makanan teknologi (sains
TAJUK: cara yang betul dan tulisan yang cara yang betul dan secara mekanis  Kertas pemakanan)
KMENU SIHAT kemas. tulisan yang kemas. dengan cara yang bergaris (jika
b. Menulis frasa secara betul dan tulisan perlu) bagi
mekanis dengan cara yang kemas. murid lemah.
yang betul dan tulisan  Murid menulis menu  Pen yang
yang kemas. menggunakan sesuai
c. Menulis ayat secara perkataan, frasa dan
mekanis dengan cara ayat cara yang betul
yang betul dan tulisan dan tulisan yang
yang kemas. kemas.
 Rakan menilai hasil
kerja kumpulan.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami a. Membaca pantun dengan  Murid memberikan  Tayangan Sains dan
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta penuh penghayatan contoh pantun. video teknologi (sains
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh b. Menjawab soalan untuk  Melafaz pantun dengan Gurindam pemakanan)
penghayatan. menunjukkan intonasi dan Jiwa (pantun)
MAKANAN YANG pemahaman terhadap penghayatan.  Petikan
BAIK UNTUK pantun.  Memberikan makna pantun
KESIHATAN BADAN perkataan.  Lembaran
 Menjawab soalan kerja
pemahaman.
TATABAHASA 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan a. Memahami dan  Berbual-bual tentang  Poster Tip
menggunakan pelbagai menggunakan kata nama dan menggunakan kata nama petua makan yang Pemakanan
TAJUK : golongan kata kata ganti nama dengan betul dengan betul mengikut murid tahu.
mengikut konteks. konteks.  Memahami frasa yang
KEBAIKAN MAKANAN b. Memahami dan terdapat dalam poster.
YANG SEIMBANG menggunakan kata ganti  Mengenal pasti kata
nama dengan betul nama.
mengikut konteks.  Melengkapkan
perenggan dengan
kata nama yang
sesuai.
 Membina dialog
menggunakan kata
nama ‘saya’, ‘awak’
dan ‘mereka’.
MENDENGAR & 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar dan menyebut d. Mendengar dan  Berbual tentang  Video Sains dan
BERTUTUR menyebut serta perkataan, istilah serta rangkai menyebut perkataan sarapan murid pagi kesihatan teknologi (sains
menyatakan makna kata dengan betul dalam dengan intonasi yang itu. https://youtu pemakanan)
TAJUK: perkataan, rangkai kata, pelbagai situasi. betul dalam pelbagai  Menyaksikan .
istilah dan ayat situasi. tayangan video be/4ZmC6z
MINGGU 2
PEMAKANAN tentang pemakanan c
07-11 JAN 2019
SEIMBANG e. Mendengar dan seimbang. YdmY
menyebut istilah dengan  Menyebut perkataan,
intonasi yang betul dalam istilah dan rangkai
UNIT 1: KESIHATAN
pelbagai situasi. kata
 Menyebut dan
f. Mendengar dan mengkategori
menyebut rangkai kata perkataan, istilah dan
dengan betul dalam rangkai kata.
pelbagai situasi.
MEMBACA 2.1 Membaca pelbagai 2.1.1 Membaca teks prosa b. Membaca teks prosa  Mengedarkan carta  Carta Piramid Sains dan
bahan secara mekanis secara mekanis dengan sebutan, secara mekanis dengan pyramid makanan. Makanan teknologi (sains
TAJUK: dan intonasi yang betul serta sebutan, dan intonasi  Murid membaca  Teks prosa pemakanan)
lancar. yang betul serta lancar. perkataan, istilah dan tentang
PIRAMID MAKANAN rangkai kata yang pemakanan
ditunjuk oleh guru. seimbang
 Murid membaca
lantang prosa
dengan sebutan, dan
intonasi yang betul
serta lancar.
MENULIS 3.1 Menulis secara 3.1.1 Menulis perkataan, frasa d. Menulis perkataan  Murid menulis  Carta Sains dan
mekanis dan ayat secara mekanis dengan secara mekanis dengan perkataan dan frasa Makanan teknologi (sains
TAJUK: cara yang betul dan tulisan yang cara yang betul dan secara mekanis  Kertas pemakanan)
kemas. tulisan yang kemas. dengan cara yang bergaris (jika
MENU SIHAT e. Menulis frasa secara betul dan tulisan perlu) bagi
mekanis dengan cara yang kemas. murid lemah.
yang betul dan tulisan  Murid menulis menu  Pen yang
yang kemas. menggunakan sesuai
f. Menulis ayat secara perkataan, frasa dan
mekanis dengan cara ayat cara yang betul
yang betul dan tulisan dan tulisan yang
yang kemas. kemas.
 Rakan menilai hasil
kerja kumpulan.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami c. Membaca pantun dengan  Murid memberikan  Tayangan Sains dan
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta penuh penghayatan contoh pantun. video teknologi (sains
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh d. Menjawab soalan untuk  Melafaz pantun dengan Gurindam pemakanan)
penghayatan. menunjukkan intonasi dan Jiwa (pantun)
MAKANAN YANG pemahaman terhadap penghayatan.  Petikan
BAIK UNTUK pantun.  Memberikan makna pantun
KESIHATAN BADAN perkataan.  Lembaran
 Menjawab soalan kerja
pemahaman.
TATABAHASA 5.1 Memahami dan 5.1.1 Memahami dan c. Memahami dan  Berbual-bual tentang  Poster Tip
menggunakan pelbagai menggunakan kata nama dan menggunakan kata nama petua makan yang Pemakanan
TAJUK : golongan kata kata ganti nama dengan betul dengan betul mengikut murid tahu.
mengikut konteks. konteks.  Memahami frasa yang
KEBAIKAN MAKANAN d. Memahami dan terdapat dalam poster.
YANG SEIMBANG menggunakan kata ganti  Mengenal pasti kata
nama dengan betul nama.
mengikut konteks.  Melengkapkan
perenggan dengan
kata nama yang
sesuai.
 Membina dialog
menggunakan kata
nama ‘saya’, ‘awak’
dan ‘mereka’.
MENDENGAR & 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar dan a. Mendengar dan  Guru bertanya  Video Keselamatan
BERTUTUR menyebut serta menyatakan makna perkataan, menyatakan makna kepada murid keselamata jalan raya
menyatakan makna istilah serta rangkai kata dengan perkataan dengan betul pernahkah mereka n jalan raya
TAJUK: perkataan, rangkai kata, betul dalam pelbagai situasi. dalam pelbagai situasi.
melihat http://youtu
istilah dan ayat
PANTUN NASIHAT b. Mendengar dan kemalangan? be.com/wat
KESELAMATAN menyatakan makna  Respon murid ch?v=UZZh
JALAN RAYA istilah dengan betul  Murid mendengar gtS7yJY
dalam pelbagai situasi. dan menyaksikan  Kamus
tayangan video
c. Mendengar dan tentang keselamatan Perkataan
menyatakan makna - Rapat
MINGGU 3: jalan raya.
rangkai kata dengan - Keselamata
14-18 JAN 2019 betul dalam pelbagai  Guru meminta murid
n
situasi. ulang sebut
MINGGU 4: - Gurauan
perkataan, frasa dan - Saman
21-JAN-25 JAN 2019
rangkai kata yang - Berfungsi
UNIT 2: terdapat dalam Istilah
KESELAMATAN tayangan video. - Tali
 Murid mencari pinggang
makna perkataan, keledar
- Lebuh raya
istilah dan rangkai
- Undang-
kata melalui kamus. undang
 Murid membacakan - Had laju
perkataan dan - Lampu
makna yang mereka isyarat
peroleh. Rangkai kata
- Hilang
kawalan
MEMBACA 2.1 Membaca pelbagai 2.1.2 Membaca pantun, syair, a. Membaca pantun secara  Murid  Pantun Keselamatan
bahan secara mekanis sajak dan lirik lagu secara mekanis dengan sebutan, diperdengarkan Nasihat jalan raya
TAJUK: mekanis dengan sebutan, dan dan intonasi yang betul irama pantun dan Keselamata
intonasi yang betul serta lancar. serta lancar.
syair. n Jalan
PANTUN NASIHAT
KESELAMATAN b. Membaca sajak secara  Murid dibahagikan Raya
JALAN RAYA mekanis dengan sebutan, kepada dua  Sajak
dan intonasi yang betul kategori: kategori Selamat di
serta lancar. pantun dan kategori Jalan Raya
sajak.
 Dua kumpulan * Untuk contoh
Pantun Nasihat irama pantun
Keselamatan Jalan dan sajak, guru
boleh melagukan
Raya
sendiri,
 Dua kumpulan lagi memainkan
diberikan Sajak mana-mana
Selamat di Jalan rakaman atau
Raya meminta murid
 Setiap kumpulan yang mahir.
menyampaikan
pantun dan sajak
berkenaan dengan
sebutan dan intonasi
yang betul dan
lancar.
MENULIS 3.2 Mengimlak 3.2.1 Mengimlak perkataan dan a. Mengimlak perkataan  Guru membaca Perkataan Keselamatan
frasa yang dibacakan dengan yang dibacakan dengan perkataan dan frasa 1. kenderaan jalan raya
TAJUK: tepat. tepat. tentang keselamatan 2. tumpuan
jalan raya. 3. pusingan
PANTUN b. Mengimlak frasa yang
KESELAMATAN dibacakan dengan tepat.  Murid mendengar 4. berisiko
JALAN RAYA perkataan dan frasa 5. berbahaya
yang dibacakan oleh 6. Pembonceng
guru untuk pertama
kali. Frasa:
 Murid perlu 1. meng-
mengimlak gunakan
perkataan dan frasa telefon bimbit
yang dibacakan oleh 2. mengelakkan
guru buat kali kemalangan
keduanya dengan 3. mematuhi
tepat. lampu isyarat
4. pemakaian
topi keledar
5. had laju
6. berwaspada
selalu

SENI BAHASA 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan a. Memberikan makna  Guru memberikan  Lembaran Keselamatan
menggunakan bahasa menggunakan bandingan bandingan semacam contoh bandingan kerja jalan raya
TAJUK : yang indah dalam semacam dalam komunikasi dan dengan betul mengikut semacam berkaitan bandingan
komunikasi dan penulisan dengan betul mengikut konteks.
keselamatan jalan semacam
SELAMAT DI JALAN penulisan konteks.
RAYA b. Menggunakan raya
bandingan semacam  Mengedarkan
dalam komunikasi lembaran kerja dan
dengan betul mengikut murid memadankan
konteks. ayat dengan
bandingan semacam
c. Menggunakan
yang betul.
bandingan semacam
dalam penulisan dengan  Murid membacakan
betul mengikut konteks. ayat yang ditulis
dengan jelas dan
lancer.
TATABAHASA 5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan a. Mengenal pasti kata kerja  Guru berbual  Gambar Keselamatan
menggunakan pelbagai menggunakan kata kerja dengan dalam bahan dengan dengan murid mengenai jalan raya
TAJUK : golongan kata betul mengikut konteks. betul mengikut konteks. tentang pengalaman keselamata
b. Menggunakan kata kerja
mereka di jalan raya n di jalan
SELAMAT DI JALAN dengan betul mengikut
RAYA konteks. pada hari raya.
berkenaan. Kaitkan
dengan keselamatan Panduan guru:
jalan raya dan - Melintas
tumpukan pada kata jalan
- Menolej ke
kerja.
kiri dank e
 Murid ditunjukkan kanan
enam keping - Memimpin
gambar. tangan
 Murid diminta - Menaiki
menyebutkan kata jejantas
kerja berdasarkan - Membonce
ng
gambar motosikal
 Murid bina ayat - beratur
mudah
menggunakan kata
kerja berkenaan.

MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.1 Mendengar dan menyebut a. Mendengar maklumat  Guru bersoal jawab  Notis  Patriotisme
BERTUTUR memahami dan semula maklumat yang terdapat dalam arahan dengan dengan murid gotong-
menyampaikan dalam arahan, pesanan serta teliti. tentang arahan dan royong
TAJUK: maklumat yang pengumuman ringkas dengan pesanan yang Taman
terkandung dalam betul dan tepat. b. Menyebut semula mereka terima Permaisuri
GOTONG-ROYONG pelbagai bahan maklumat yang terdapat daripada ibu bapa di
dalam arahan dengan rumah.
betul dan tepat.  Seorang murid
MINGGU 5:
diminta
28 JAN-01 FEB 2019
membacakan
petikan notis gotong-
MINGGU 6:
royong
04-108 FEB 2019
 Murid lain
mendengar
UNIT 3:
maklumat dalam
PERPADUAN
arahan yang dibaca
dengan teliti
 Minta murid
menyebut maklumat
arahan yang
terdapat dalam
notis.
MEMBACA 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca, memahami, a. Membaca teks/ sesuatu  Edarkan teks dalam  Petikan  Patriotisme
memahami makna menyatakan makna perkataan bahan dan menggarisi kumpulan kecil teks
TAJUK: perkataan, rangkai kata, dan rangkai kata dengan perkataan dan rangkai  Murid membaca  kamus
ayat dan perenggan menggunakan glosari, kamus kata yang berkenaan. tenks dengan
GOTONG-ROYONG serta tesaurus dengan betul dan menggarisi
tepat. b. Menyatakan makna perkataan dan
perkataan dan rangkai rangkai kata yang
kata dengan mereka tidak faham.
menggunakan glosari,  Minta murid mencari
kamus serta tesaurus makna perkataan
dengan betul dan tepat. dan rankai kata yang
mereka tidak faham
serta yang bertanda
kuning.
 Gunakan glosari,
kamus atau
thesaurus.
 Minta murid
menyebutkan makna
perkataan dan
rangkai kata
berkenaan secara
lisan.
MENULIS 3.2 Mengimlak 3.2.1 Mengimlak perenggan yang Mengimlak perenggan yang  Murid mengimlak  Petikan  Patriotisme
dibacakan dengan tepat. dibacakan dengan tepat. perenggan yang perenggan
TAJUK: dibaca oleh guru. gotong-
 Semakan hasil kerja royong
GOTONG-ROYONG mengimlak.

SENI BAHASA 4.2 Memahami dan 4.2.2 Memahami dan a. Mengenal pasti  Kumpulan kecil  Sampul kad  Patriotisme
menggunakan bahasa menggunakan peribahasa dalam peribahasa dengan betul dibentuk susun suai
TAJUK : yang indah dalam komunikasi dan penulisan mengikut konteks.  Edarkan sampul kad  Lembaran
komunikasi dan dengan betul mengikut konteks. b. Menyatakan makna susun suai kerja
GOTONG-ROYONG penulisan peribahasa dengan betul perkataan
mengikut konteks. peribahasa. * Aktiviti ini
c. Membina ayat  Murid boleh
menggunakan mencantumkan kad menggunakan
peribahasa dengan betul tersebut dan lebih daripada
mengikut konteks menampalkan di satu masa PdP.
d. Berkomunikasi hadapan kelas
menggunakan  Edarkan lembaran
peribahasa peribahasa kerja.
dengan betul mengikut  Minta murid
konteks. padankan
peribahasa dengan
petikan dalam
lembaran
 Murid menyebutkan
jawapan yang betul.
TATABAHASA 5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan a. Mengenal pasti kata  Guru mencetuskan  Petikan  Patriotisme
menggunakan pelbagai menggunakan kata adjektif adjektif dengan betul perbualan dengan gotong-
TAJUK : golongan kata dengan betul mengikut konteks. mengikut konteks. menayakan murid royong
maksud bersih dan Panduan guru
GOTONG-ROYONG b. Membina ayat apa perasaan (kata adjektif):
menggunakan kata mereka jika rumah - cantik
adjektif dengan betul dan kelas mereka - bersih
mengikut konteks. bersih. - gembira
 Edarkan petikan - menarik
gotong royong. - penat
Petikan ini telah - puas hati
mereka baca dalam
aktiviti membaca.
 Minta murid kenal
pasti perkataan yang
menunjukkan sifat
sesuatu keadaan
atau suasana.
 Minta murid
membina ayat
dengan kata adketif
berkenaan. Patikan
murid membina ayat
berkaitan dengan
gotong-royong.
MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.2 Menyampaikan maklumat a. Mendengar maklumat  Murid  Audio bunyi Nilai Murni:
MINGGU 7: BERTUTUR memahami dan yang terdapat dalam arahan, yang terdapat dalam diperdengarkan kompang Menghargai
11-15 FEB 2019 menyampaikan pesanan dan pengumuman arahan dengan teliti. bunyi paluan https://www warisan
TAJUK: maklumat yang ringkas dengan betul dan tepat. kompang. Bersoala .youtube. kesenian
MINGGU 8: terkandung dalam b. Menyampaikan jawab dengan murid com/watch?
18- 22 FEB 2019 KOMPANG pelbagai bahan maklumat yang terdapat sama ada mereka v=n1
dalam arahan dengan pernah mendengar WUQOLVJ
betul dan tepat. bunyi ini dan di H4
mana.  Teks
UNIT 4:  Seorang murid pesanan
KEBUDAYAAN membacakan teks
pesanan guru.
 Murid mendengar
pesanan dengan
teliti.
 Guru bertanyakan
apakah maklumat
pesanan yang
disampaikan?
 Murid menyebut dan
menyatakan
maklumat.yang
berkaitan.
MEMBACA 2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami a. Membaca dan  Edarkan petikan  Petikan Nilai Murni:
memahami makna ayat serta perenggan dengan memahami ayat serta tentang kompang. kompang Menghargai
TAJUK: perkataan, rangkai kata, memberikan maksud yang perenggan dengan  Minta murid  Soalan warisan
ayat dan perenggan tersurat dan tersirat dengan betul memberikan maksud membaca dan pemahama kesenian
KOMPANG dan tepat. yang tersurat dengan menggariskan n
betul dan tepat maklumat penting.
 Minta murid
b. Membaca dan menyebut perkataan
memahami ayat serta yang berwarna biru
perenggan dengan dengan kuat dan
memberikan maksud betul.guru
yang tersirat dengan membimbing
betul dan tepat. sebutan murid agar
betul.
 Minta murid
menjawab soalan
untuk menunjukkan
murid faham isi
tersurat dan tersirat
yang terdapat dalam
ayat dan perenggan.
MENULIS 3.3 Membina ayat dan 3.3.1 Membina ayat tunggal dan a. Membina ayat tunggal  Edaran lembaran  Lembaran Nilai Murni:
perenggan ayat majmuk dengan betul. dengan betul. kerja kerja Menghargai
TAJUK:  Murid dikehendaki warisan
b. Membina ayat majmuk melengkapkan ayat kesenian
KOMPANG dengan betul. tunggal dan ayat
majmuk dalam
petikan.
 Semua murid
menyemak hasil
kerja.
SENI BAHASA 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Menghasilkan penulisan a. Mengenal pasti ciri-ciri  Guru meminta murid  Lembaran Nilai Murni:
penulisan puisi dan prosa pantun dan sajak dengan betul pantun dengan betul. menyampaikan apa- kerja Menghargai
TAJUK : kreatif dan kreatif. apa pantun yang pantun dua warisan
b. Menghasilkan penulisan nereka tahu. Guru kerat kesenian
KOMPANG pantun dengan betul dan mengaitkan ciri-ciri
kreatif. pantun yang betul,
tumpukan kepada
bunyi huruf akhir
yang sama.
 Guru mengedarkan
lembaran yang
mengandungi
pantun dua kerat
kepada kumpulan
kecil.
 Murid lengkapkan
pantun dengan
perkataan yang
betul.
 Minta murid
melafazkan pantun
tersebut dengan
sebutan yang betul.
TATABAHASA 5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan a. Mengenali pasti kata  Guru menunjukkan  Kad Kata Nilai Murni:
menggunakan pelbagai menggunakan kata sendi dengan sendi kata sendi dengan kad kata sendi Sendi Menghargai
TAJUK : golongan kata betul mengikut konteks. betul mengikut konteks. berwarna di berwarna warisan
hadapan  Lembaran kesenian
KOMPANG b. Membina ayat  Murid menyebut kerja
menggunkan kata sendi kata sendi pada kad
dengan betul mengikut kad.
konteks.  Kad kata sendi
berwarna di tampal
pada papan putih.
 Murid diberi
lembaran kerja
untuk memadankan
kata sendi dengan
soalan dengan betul.
MENDENGAR & 1.3 Berbual dan bersoal 1.3.1 Berbual dengan memberi a. Mengenal pasti kata-kata  Berbual tentang  https://www. Patriotisme
MINGGU 9: BERTUTUR jawab tentang sesuatu ucapan selamat dan ucapan selamat yang ucapan selamat youtube.co
25 FEB --01 MAC perkara menyatakan penghargaan betul. yang diterima pada m/watch?v=
2019 TAJUK: menggunakan sebutan yang hari berkenaan. JblUsQEpqb
betul, serta intonasi yang sesuai b. Menyatakan ucapan s
MINGGU 10 DIALOG secara bertatasusila. selamat yang berkaitan  Murid menyaksikan  Ucapan
04-08 MAC 2019 dengan situasi. tayangan video selamat
tentang ratu berkaitan
kebaya. video:
UNIT 5: - Tahniah,
JATI DIRI,  Minta murid pakaian
PATRIOTISME DAN menyatakan cantik
KEWARGANEGARA apakah ucapan - Selamat
AN selamat yang bertanding
mungkin boleh - Tahniah
diberikan berkaitan atas
video yang kemenanga
ditonton. n
- Selamat
 Dalam kumpulan berjaya
edarkan kad  Kad Aktiviti:
aktiviti. Setiap a. Perkah
kumpulan diberikan winan
satu kad untuk b. Peraya
membincangkan an
ucapan selamat c. Rumah
berkaitan dengan terbuka
situasi di dalam
kad.

 Kumpulan
membentangkan
dengan
menyatakan situasi
dan ucapan
selamat yang
berkaitan dengan
situasi berkenaan.
MEMBACA 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca, memahami dan a. Membaca teks dan  Bersoal jawab  Petikan Baju Patriotisme
memproses maklumat menyampaikan maklumat mengenal pasti maklumat dengan murid Kebaya
TAJUK: daripada pelbagai teks dengan yang diperlukan. tentang pakaian Nyonya
betul dan tepat. tradisional yang
KEBAIKAN KITAR b. Menerangkan maklumat mereka tahu.  Peta i-Think
SEMULA yang terdapat dalam teks  Murid diberikan yang sesuai
yang dibaca dengan petikan Baju Kebaya (Peta Buih )
menggunakan peta Nyonya dan diminta
pemikiran yang sesuai. membaca dengan
mengariskan isi
penting.
 Guru bersoal jawab
secara lisan dengan
murid tentang apa,
siapa, bila, mengapa,
mengapa.
 Murid diberikan
soalan pemahaman
dan murid mencatat
maklumat dalam peta
pemikiran yang
sesuai.
MENULIS 3.3 Membina ayat dan 3.3.2 Membina ayat tunggal dan a. Membina ayat tunggal  Murid diedarkan  Petikan Patriotisme
perenggan majmuk untuk menjawab soalan untuk menjawab soalan petika yang sama Pakaian
TAJUK: pemahaman dengan betul. pemahaman dengan iaitu Baju Kebaya Tradisional
betul. Nyonya. Baju
KITAR SEMULA  Murid menjawab Kebaya
b. Membina ayat majmuk soalan pemahaman Nyonya.
untuk menjawab soalan yang diberikan
pemahaman dengan menggunakan dua  Padanan
betul. ayat tunggal dan dua soalan dan
ayat majmuk. jawapan.
SENI BAHASA 4.4 Mempersem-bahkan 4.4.1 Mempersembah-kan karya Mempersembahkan pantun  Murid diedarkan Lembaran kerja Patriotisme
karya yang dihasilkan yang dihasilkan secara kreatif yang dihasilkan secara kreatif lembaran kerja yang Memadankan
TAJUK : secara kreatif dan berkesan. dan berkesan. mengandungi tiga maksud dengan
rangkap pantun pembayang
KITAR SEMULA empat kerat.
 Murid melengkapkan
pantun dengan
maksud yang
diberikan.
 Murid
mempersembahkan
pantun mengikut
kreativiti masing-
masing (misalnya
gaya, format, iringan
muzik, latar dan
seumpamanya).
TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan a. Mengenal pasti subjek  Berbual tentang  Petikan Patriotisme
menggunakan pelbagai menggunakan subjek dan dalam ayat dengan betul pakaian sari yang Sari.
TAJUK : ayat predikat dalam pembentukan mengikut konteks. dipakai oleh  Contoh
ayat dengan betul mengikut masyarakat India. subjek:
b. Mengenal pasti predikat
KITAR SEMULA konteks.  Edarkan petikan - Pakaian
dalam ayat dengan betul tentang Sari. mereka …
mengikut konteks.  Murid mengenal pasti - Baju merah
c. Membina ayat subjek dan prediket itu….
menggunakan subjek dan yang terdapat dalam - Ibu saya ….
predikat dengan betul petikan dengan betul. - Pengantin
mengikut konteks.  Minta murid perempuan
membina ayat itu …
menggunakan subjek
dan predikat dengan
betul mengikut
konteks (bertemakan
kebudayaan/ pakaian
tradisional).

MINGGU 11 PENTAKSIRAN BULAN MAC


11-15 MAC 2019 PERALIHAN – TINGKATAN 2

MINGGU 12 PEMBETULAN PENTAKSIRAN BULAN MAC


18-22 MAC 2019 PERALIHAN – TINGKATAN 2

23 -31 MAC 2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


MENDENGAR & 1.3 Berbual dan bersoal 1.3.2 Bersoal jawab tentang  Berbual dengan Video: Teknologi
MINGGU 13: BERTUTUR jawab tentang sesuatu sesuatu perkara menggunakan murid tentang telefon https://www.yout Maklumat dan
01-05 APR 2019 perkara perkataan, ungkapan dan bimbit Contohnya, ube.com/watch? Komunikasi
TAJUK: sebutan yang betul, serta intonasi a. Mengemukakan jenama, fungsi, v=7aM1HKtU2e (TMK)
MINGGU 14: yang sesuai secara bertatasusila. soalan tentang perkara kelebihan. w
08-12 APR 2019 KEBAIKAN TELEFON menggunakan  Tayangkan video
BIMBIT perkataan, ungkapan lagu telefon bimbint.
dan sebutan yang Murid boleh ikut
betul, serta intonasi menyanyi bersama-
yang sesuai secara sama.
UNIT 6: bertatasusila.  Dalam kumpulan,
SAINS, TEKNOLOGI minta murid
DAN INOVASI b. Memberikan jawapan membina soalan
tentang perkara yang boleh
menggunakan dikemukakan
perkataan, ungkapan berdasarkan video.
dan sebutan yang Contoh: Lagu ini
betul, serta intonasi tentang apa?
yang sesuai secara  Buat pertandingan
bertatasusila. soal jawab.
Kumpulan
c. Bersoal jawab mengemukakan
tentang perkara soalan yang mereka
menggunakan bina, kumpulan lain
perkataan, ungkapan menjawab,
dan sebutan yang  Guru mmastikan
betul, serta intonasi murid menggunakan
yang sesuai secara perkataan dan ayat
bertatasusila. tanya dan ayat
penyata (semasa
menjawan) dengan
betul.
MEMBACA 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan a. Membaca petikan  Murid diberikan Petikan Teknologi
memproses maklumat meringkaskan maklumat untuk mendapatkan petikan tentang Kebaikan Maklumat dan
TAJUK: daripada pelbagai teks dengan maklumat kebaikan telefon Telefon Bimbit Komunikasi
betul dan tepat. menggunakan teknik bimbit. (TMK)
KEBAIKAN TELEFON bacaan yang sesuai.  Murid membaca
BIMBIT petikan dengan
b. Meringkaskan teks menggaris kebaikan
dengan betul dan tepat. telefon bimbit.
 Setiap kumpula
catatkan satu
kebaikan telefon
bimbit pada papan
putih.
 Bantu murid
mengenal pasti kata
kunvi bagi setiap isi.
Contohnya:
- Pendahuluan
(mempengaruhi
gaya hidup)
- Isi (komunikasi,
kecemasan …)
- Penutup
(mudahkan
kehidupan)
 Bimbing murid
membuat ringkasan
daripada petikan.
Gunakan penanda
wacana yang sesuai.
MENULIS 3.3 Membina ayat dan 3.3.3 Membina perenggan yang a. Membina perenggan  Guru mengedarkan Lembaran kerja Teknologi
perenggan terdiri daripada ayat tunggal dan yang terdiri daripada lembaran kerja. Maklumat dan
TAJUK: ayat majmuk denganbetul. ayat tunggal dengan  Murid membina Komunikasi
betul. perenggan terdiri (TMK)
KEBAIKAN TELEFON daripada ayat
BIMBIT b. Membina perenggan tunggal.
yang terdiri daripada  Murid membina
dan ayat majmuk perenggan terdiri
dengan betul. daripada ayat
majmuk.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami a. Membaca syair dengan  Guru mengingatkan  Syair Adab
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta penuh penghayatan. murid tentang irama Dengan Ibu
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh syair. Bapa
penghayatan. b. Menerangkan maksud  Mainkan rakaman https://www.yo
SYAIR SI TELEFON syair yang dibaca. video syair. Jika ada utube.com/wat
BIMBIT murid yang boleh ch?v=ndQDD
bermain piano, minta nikVVY
mereka rakamkan  Lembaran
irama ini dan bawa kerja
ke sekolah.
 Murid diedarkan teks
syair
 Lagukan syair
berkenaan.dengan
penghayatan.
 Dalam kumpulan,
bincangkan maksud
setiap rangkap.syair.

TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.2 Memahami dan a. Mengenal pasti ayat  Edarkan petikan  Petikan teks Teknoogi
menggunakan pelbagai menggunakanpola ayat (FN+FN, yang mengandungi teks. Hadiah Hari maklumat dan
TAJUK : ayat FN+FK, FN+FA dan FN+FS) pola ayat (FN+FN,  Murid mengenal pasti Jadi Karuba. komunikasi
dengan betul mengikut konteks. FN+FK, FN+FA dan ayat yang  Lembaran (TMK)
HADIAH HARIJADI FN+FS) dengan betul mengandungi pola kerja ( Rujuk
KIRUBA mengikut konteks. ayat. lampiran)
 Murid mengaris ayat
b. Membina ayat berkenaan.
menggunakan pola  Murid membina ayat
ayat (FN+FN, FN+FK, menggunakan pola
FN+FA dan FN+FS) tersebut.
dengan betul mengikut
konteks.
MENDENGAR & 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbicara tentang sesuatu 1. Berbual dalam  Guru menunjukkan  Botol air Kelestarian Alam
MINGGU 15: BERTUTUR sesuatu perkara dalam perkara dalam pelbagai situasi kumpulan tentang bahan maujud. mineral Sekitar
15-19 APR 2019 pelbagai situasi secara bertatasusila. bahan yang boleh  Murid ditanya kaitan kosong
TAJUK: dikitar semula secara bahan itu dengan  Petikan
MINGGU 16: bertatasusila. kitar semula. dialog
22-26 APR 2019 KITAR SEMULA  Minta dua orang  Kad Aktiviti
2. Menerangkan tentang murid melakonkan
hasil kitar semula dialog di hadapan
daripada bahan kelas (latih dua orang
terbuang secara miurid ini sebelum
UNIT 7: bertatasusila.. PdP).
ALAM SEKITAR  Berbual dengan
DAN TEKNOLOGI murid maksud dialog
HIJAU di atas.
 Edarkan kad aktiviti
kepada setiap
kumpulan.
 Minta kumpulan
berbual tentang
bahan yang boleh
dihasilkan daripada
bahan yang
diberikan.
 Terangkan di
hadapan kelas hasil
perbualan dalam
kumpulan
MEMBACA 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami a. Membaca untuk  Edarkan petikan Petikan Kelestarian Alam
memahami pelbagai pelbagai bahan bukan sastera mengenal pasti kepada setiap murid. Kebaikan Kitar Sekitar
TAJUK: bahan bukan sastera dan bagi mendapatkan maklumat dan maklumat yang  Murid membaca Semula
sastera bagi menggalakkan pemikiran kreatif. diperlukan dengan secara individu.
KITAR SEMULA mendapatkan maklumat menggunakan teknik  Untuk memahami
dan menggalakkan bacaan yang sesuai bagi petikan dan
pemikirankreatif mendapatkan maklumat. mengenal pasti
maklumat, guru
b. Menyenaraikan idea membantu murid
kreatif yang tercetus dengan murid fokus
daripada bahan yang kepada:
dibaca. - Apakah kitar
semula?
- Apakah bahan
yang boleh
dikitar semula?
- Apakah
kebaikan kitar
semula?
 Murid
mengemukakan
maklumat yang
diperoleh secara
kumpulan.
 Guru bersoal jawab
dengan murid sama
ada mereka pernah
memghasilkan
sesuatu dripada
bahan yang dikitar
semula.
MENULIS 3.4 Mencatat maklumat 3.4.1 Mencatat maklumat Mencatat maklumat  Edarkan satu gambar Gambar Kelestarian alam
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber yang daripada pelbagai sumber bagi setiap Bahan yang Sekitar
TAJUK: sumber didengar dan dibaca dengan yang didengar dengan betul. kumpulan. boleh dikitar
betul.  Guru boleh semula.
KITAR SEMULA menambah gambar
bahan-bahan yang
boleh dikitar semula.
 Walaupun gambar
diedar secara
kumpulan, aktiviti
menulis dijalankan
secara individu.
 Murid menulis
maklumat berkaitan
gambar.
 Bentangkan
dihadapan kelas.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.4 Membaca dan memahami a. Membaca dan  Edarkan sajak. Sajak Alamku Kelestarian Alam
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta memahami sajak  Murid membaca Duniaku Sekitar
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh dengan penuh sajak, setiap
penghayatan. penghayatan. kumpulan membaca
SYAIR ALAM satu rangkap dengan
DUNIAKU b. Menerangkan maksud kuat.
sajak yang dibaca.  Guru bersoal jawab
dengan murid secara
lisan tentang maksud
sajak.
 Minta murid
membincamgkan
maksud sajak dalam
kumpulan.
 Sebagai panduan,
kata kunci maksud
digelapkan.

TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan a. Mengenal pasti ayat  Edarkan petikan.  Petikan Kelestarian Alam
menggunakan pelbagai menggunakan jenis ayat (ayat penyata, ayat tanya,  Dalam kumpulan,  Gambar Sekitar
TAJUK : ayat penyata, ayat tanya, ayat ayat perintah dan ayat minta murid tunggal
perintah, ayat seruan) dengan seruan dalam petikan menggariskan ayat
KITAR SEMULA OH betul mengikut konteks. dengan betul mengikut penyata, ayat tanya,
KITAR SEMULA konteks. ayat perintah dan
ayat seruan.
b. Membina ayat  Bantu muri dengn
menggunakan ayat panduyan seperti
penyata dengan betul - Diakhiri dengan
mengikut konteks. noktah.
- Diakhiri dengan
tanda soal.
- Menggunakan
perkataan ‘sila’.
- Diakhiri dengan
tanda soal
 Minta murid
membina ayat
menggunakan
gambar yang
diberikan sebagai
panduan.
MENDENGAR & 1.5 Mengemukakan 1.5.1 Menyatakan pendapat Menyatakan pendapat  Guru menunjukkan  Gambar Keusahawanan
MINGGU 17: BERTUTUR pendapat tentang tentang sesuatu perkara secara tentang usahawan berjaya logo media sosial. logo media
29 APR-03 MEI 2019 sesuatu perkara bertatasusila. secara bertatasusila.  Berbual dengan sosial
TAJUK: murid tentang logo  Tayangan
ini. video
LOGO MEDIA SOSIAL  Mainkan tayangan Usahawan
video tentang Berjaya
Usahawan Berjaya. https://www.
UNIT 8: Minta murid youtube.co
EKONOMI mendengar dengan m/watch?v=
teliti eaj62KWwb
 Edarkan Kad OM
Aktiviti kepada  Kad Aktiviti
setiap kumpulan.
 Bincangkan
pendapat mereka
berdasarkan
arahan dalam kad.
 Minta setiap
kumpulan
berkongsi
pendapat mereka
dengan rakan
dalam kelas.
MEMBACA 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami a. Membaca bahan  Guru berbual  Teks keusahawanan
memahami pelbagai pelbagai bahan sastera bagi sastera untuk mengenal dengan murid KOMSAS
TAJUK: bahan bukan sastera dan mendapatkan maklumat dan pasti maklumat yang siapakah di antara Tingaktan 3
sastera bagi menggalakkan pemikiran kreatif. diperlukan. mereka yang ‘Bintang Hati’
LEGASI TAPAI UBI mendapatkan maklumat keluarganya untuk cerpen
dan menggalakkan b. Menyenaraikan idea-idea terluibat dalam ‘Legasi Tapai
pemikiran kreatif kreatif yang tercetus bidang perniagaan Ubi’ muka
daripada bahan sastera atau surat 34.
yang dibaca. keusahawanan.  Jika aktiviti ini
 Edarkan tek tidak dapat
Komsas Tingkatan disiapkan
3 Bintang Hati dalam satu
kepada semua PdP, lanjutkan
murid. pada PdP
 Minta murid seterusnya.
membuka muka
surat 34 dan
membaca
keseluruhan
halaman
berkenaan.
 Edarkan kad aktiviti
kepada setiap
kumpulan dan
minta mereka cari
maklumat yang
diperlukan.
 Bentangkan
dapatan kumpulan.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.1 Membina kerangka Membina kerangka  Guru menunjukkan  Gambar
pelbagai jenis penulisan karangan berdasarkan tajuk yang karangan berdasarkan tajuk gambar anggota anggota
TAJUK: diberi dengan betul dan kreatif. yang diberi dengan betul dan badan untuk badan.
kreatif. dikaitkan dengan  Rajah
KEBAIKAN kerangka karangan. rangka
PEMASARAN DALAM  Guru menerangkan karangan.
TALIAN kerangka karangan
merupakan
perancangan untuk
mendapatkan
karangan yang baik.
 Dalam kumpulan
bincangkan rangka
karangan untuk
tajuk‘Kebaikan
Pemasaran dalam
Talian’
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami a. Membaca dan  Guru mengingatkan  Teks
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta memahami cerpen murid semula KOMSAS
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh dengan penuh tentang cerpen Tingaktan 3
penghayatan. penghayatan. ‘Legasi Tapai Ubi’.
‘Bintang
LEGASI TAPAI UBI  Minta murid
b. Menerangkan jalan cerita menceritakan Hati’ untuk
cerpen yang dibaca. kandungan cerita cerpen
pada muka surat 34 ‘Legasi
yang dibaca. Tapai Ubi’
 Edarkan sekali lagi muka surat
teks KOMSAS 35.
Bintang Hati. Kali ini
minta murid
sambung baca pada
muka surat 35
sehingga ayat
‘Dengarnya seperti
melucukan, akan
tetapi itulah
hakikatnya.’
 Dalam kumpulan,
minta murid
berbincang tentang
ringkasan cerita dari
muka surat 34
hingga 35.
 Bentangkan di
hadapan kelas.
TATABAHASA 5.3 Menganalisis dan 5.3.1 Menganalisis dan a. Membaca dan  Edarkan empat Kad Lembaran kerja keusahawanan
membetulkan kesalahan membetulkan pelbagai kesalahan menganalisis petikan Aktiviti kepada setiap
TAJUK : perkataan dan ayat perkataan dalam ayat dengan dengan teliti. kumpulan.
tepat.  Minta murid
MAKSUD b. Membetulkan pelbagai mengenal pasti
PERKATAAN kesalahan perkataan kesalahan perkataan
dalam ayat dengan tepat. yang betul bagi
menggantikan
perkataan yang
digelapkan.
 Menulis ayat yang
telah dibetulkan
selengkapnya.

MINGGU 18: MINGGU ULANG KAJI UNIT 1: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN UNIT 5: JATI DIRI, PATRIOTISME & KEWARGANEGARAAN
06-10 MEI 2019 TAJUK 1 HINGGA 8 UNIT 2: KESELAMATAN UNIT 6: SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI
UNIT 3: PERPADUAN UNIT 7: ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
UNIT 4: KEBUDAYAAN, KESENIAN & ESTAETIKA UNIT 8: EKONOMI, KEUSAHAWANAN & PENGURSAN KEWANGAN

MINGGU 19 PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN 2019


13 -17 MEI 2019
MENDENGAR & 1.5 Mengemukakan 1.5.1 Menyatakan pendapat Menyatakan pendapat  Guru menunjukkan  Gambar Keusahawanan
MINGGU 20: BERTUTUR pendapat tentang tentang sesuatu perkara secara tentang usahawan berjaya logo media sosial. logo media
20-24 MEI 2019 sesuatu perkara bertatasusila. secara bertatasusila.  Berbual dengan sosial
TAJUK: murid tentang logo  Tayangan
ini. video
LOGO MEDIA SOSIAL  Mainkan tayangan Usahawan
video tentang Berjaya
Usahawan Berjaya. https://www.
UNIT 8 : Minta murid youtube.co
KEUSAHAWANAN mendengar dengan m/watch?v=
teliti eaj62KWwb
 Edarkan Kad OM
Aktiviti kepada  Kad Aktiviti
setiap kumpulan.
 Bincangkan
pendapat mereka
berdasarkan
arahan dalam kad.
 Minta setiap
kumpulan
berkongsi
pendapat mereka
dengan rakan
dalam kelas.
MEMBACA 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami c. Membaca bahan  Guru berbual  Teks keusahawanan
memahami pelbagai pelbagai bahan sastera bagi sastera untuk mengenal dengan murid KOMSAS
TAJUK: bahan bukan sastera dan mendapatkan maklumat dan pasti maklumat yang siapakah di antara Tingaktan 3
sastera bagi menggalakkan pemikiran kreatif. diperlukan. mereka yang ‘Bintang Hati’
LEGASI TAPAI UBI mendapatkan maklumat keluarganya untuk cerpen
dan menggalakkan d. Menyenaraikan idea-idea terluibat dalam ‘Legasi Tapai
pemikiran kreatif kreatif yang tercetus bidang perniagaan Ubi’ muka
daripada bahan sastera atau surat 34.
yang dibaca. keusahawanan.  Jika aktiviti ini
 Edarkan tek tidak dapat
Komsas Tingkatan disiapkan
3 Bintang Hati dalam satu
kepada semua PdP, lanjutkan
murid. pada PdP
 Minta murid seterusnya.
membuka muka
surat 34 dan
membaca
keseluruhan
halaman
berkenaan.
 Edarkan kad aktiviti
kepada setiap
kumpulan dan
minta mereka cari
maklumat yang
diperlukan.
 Bentangkan
dapatan kumpulan.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.1 Membina kerangka Membina kerangka  Guru menunjukkan  Gambar
pelbagai jenis penulisan karangan berdasarkan tajuk yang karangan berdasarkan tajuk gambar anggota anggota
TAJUK: diberi dengan betul dan kreatif. yang diberi dengan betul dan badan untuk badan.
kreatif. dikaitkan dengan  Rajah
KEBAIKAN kerangka karangan. rangka
PEMASARAN DALAM  Guru menerangkan karangan.
TALIAN kerangka karangan
merupakan
perancangan untuk
mendapatkan
karangan yang baik.
 Dalam kumpulan
bincangkan rangka
karangan untuk
tajuk‘Kebaikan
Pemasaran dalam
Talian’
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami c. Membaca dan  Guru mengingatkan  Teks
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta memahami cerpen murid semula KOMSAS
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh dengan penuh tentang cerpen Tingaktan 3
penghayatan. penghayatan. ‘Legasi Tapai Ubi’.
‘Bintang
LEGASI TAPAI UBI  Minta murid
d. Menerangkan jalan cerita menceritakan Hati’ untuk
cerpen yang dibaca. kandungan cerita cerpen
pada muka surat 34 ‘Legasi
yang dibaca. Tapai Ubi’
 Edarkan sekali lagi muka surat
teks KOMSAS 35.
Bintang Hati. Kali ini
minta murid
sambung baca pada
muka surat 35
sehingga ayat
‘Dengarnya seperti
melucukan, akan
tetapi itulah
hakikatnya.’
 Dalam kumpulan,
minta murid
berbincang tentang
ringkasan cerita dari
muka surat 34
hingga 35.
 Bentangkan di
hadapan kelas.
TATABAHASA 5.3 Menganalisis dan 5.3.1 Menganalisis dan c. Membaca dan  Edarkan empat Kad Lembaran kerja keusahawanan
membetulkan kesalahan membetulkan pelbagai kesalahan menganalisis petikan Aktiviti kepada setiap
TAJUK : perkataan dan ayat perkataan dalam ayat dengan dengan teliti. kumpulan.
tepat.  Minta murid
MAKSUD d. Membetulkan pelbagai mengenal pasti
PERKATAAN kesalahan perkataan kesalahan perkataan
dalam ayat dengan tepat. yang betul bagi
menggantikan
perkataan yang
digelapkan.
 Menulis ayat yang
telah dibetulkan
selengkapnya.

25 MEI -09 JUN 2019 CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2019


MENDENGAR & 1.6 Menyatakan 1.6.1 Menyatakan permintaan a. Mengenal pasti ayat  Berbual tentang  Tanyang Patriotisme
MINGGU 21: BERTUTUR permintaan terhadap untuk mendapatkan barangan permintaan. sukan komenwell video Sukan
10-14 JUN 2019 barangan atau atau perkhidmatan dengan b. Menyatakan permintaan 2018. Komenwel
TAJUK: perkhidmatan menggunakan ayat yang tepat untuk mendapatkan (Set induksi) 2018:
MINGGU 22: secara bertatasusila. barangan dengan  Menyaksikan https://ww
17-21 JUN 2019 AKTIVITI BERSUKAN menggunakan ayat yang tayangan video Upin w.youtube.
tepat secara dan Ipin. com/watch
bertatasusila.  Sebelum menonton, ?v=H9mH
murid diingatkan PQb-K54
agar mengenal pasti  Tayangan
ayat-ayat permintaan video Upin
UNIT 9: yang terdapat dalam dan Ipin:
SUKAN video tersebut. https://ww
 Murid menyatakan w.youtube.
semua ayat com/watch
permintaan yang ?v=B0iSP
terdapat dalam video 8Z6pNo
secara lisan.  Kad
 Murid diminta Perkataan
mengambil kad Permintaa
perkataan ‘sila’ dan n
‘tolong’. - Sila
 Dalam kumpulan, - minta
murid diminta
memadankan kata
permintaan‘sila’ dan
‘tolong’ dengan ayat
yang sesuai.
MEMBACA 2.1 Membaca pelbagai 2.1.2 Membaca sajak secara Membaca sajak secara  Tayangkan video  Video Patriotisme
bahan secara mekanis mekanis dengan sebutan, dan mekanis dengan sebutan, dan deklamasi sajak deklamasi
TAJUK: intonasi yang betul serta lancar. intonasi yang betul serta untuk mendedahkan sajak:
lancar. murid tentang gaya https://www.
SAJAK SUKAN deklamasi sajak. youtube.co
 Edarkan teks sajak m/watch?v=
tentang semangat UQL0KXUlr
kesukanan. kQ
 Dalam kumpulan,  Sajak:
murid diberikan Semangat
serangkap sajak Kesukanan
bagi setiap
kumpulan.
 Murid berlatih
membaca sajak
dengan sebutan dan
intonasi yang betul
dan lancar.
 Murid melafaz
rangkap sajak
berkenaan secara
berkumpulan.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.2 Membina perenggan a. Mengenal pasti  Berbual tentang  Poster Hari Patriotisme
pelbagai penulisan pendahuluan, perenggan isi dan pendekatan menulis poster Hari Sukan Sukan
TAJUK: berformat dan tidak perenggan kesimpulan bagi pendahuluan dengan Negara. Negara
berformat penulisan karangan dengan betul betul.  Edarkan gambar  Gambar
HARI SUKAN dan kreatif. b. Menulis frasa tentang Sukan Sukan
NEGARA/SEKOLAH pendahuluan dengan Tahunan di sekolah. Tahunan
c. Membina perenggan  Murid diminta  Kad
pendahuluan bagi berbincang untuk Himpunan
penulisan karangan memilih ungkapan Frasa
dengan betul dan kreatif. yang berkaitan Menarik
degan gambar.  Himpunan
 Guru mengedarkan ayat
kad himpunan ayat
kepada kumpulan.
 Kumpulan diminta
menyusun ayat
menjadi perenggan
pendahuluan yang
lengkap.
 Murid menulis
perenggan
pendahuluan
berkenaan.
 Bacakan di hadapan
kelas.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami a. Mengenal pasti novel  Guru menunjukkan  Contoh Patriotisme
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta yang akan dibaca beberapa buah novel novel
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh dengan menyatakan Bahasa Melayu KOMSAS
penghayatan. judul, sebagai pengenalan. Tingkatan 1:
SAJAK SUKAN pengarang, dan  Guru mengedarkan Destinasi
penerbit. teks novel Destinasi Impian
b. Membaca dan Impian kepada setiap
memahami novel murid.
dengan menyartakan  Guru bersoal jawab
watak dalam cerita. dengan murid tentang
novel yang
diedarkan:
- Judul
- Pengarang
- Penerbit
- Tahun terbitan
- Grafik
- Bilangan muka
surat
 Setiap murid diminta
membaca beberapa
perenggan daripada
petikan Bab1 (setiap
murid mmebaca
perenggan yang
berbeza).
 Murid diminta
menyatakan watak
yang terdapat dalam
perenggan novel
yang dibaca.

TATABAHASA 5.3 Menganalisis dan 5.3.2 Menganalisis dan a. Membaca petikan dan  Paparkan beberapa  Contoh Patriotisme
membetulkan kesalahan membetulkan pelbagai kesalahan menganalisis kesalahan contoh papan tanda papan tanda
TAJUK : perkataan dan ayat. ayat dengan tepat. ayat dengan tepat. yang terdapat  dialog
b. Membetulkan kesalahan kesilapan ejaan. Kejohahan
DIALOG ayat dengan tepat.  Diedarkan dialog Sukan
Kejohahan Sukan Tahunan
Tahunan.
 Dalam kumpulan,
murid diminta
mengenal pasti
kesalahan ayat
dalam teks.
 Membetulkan
kesalahan ayat
berkenaan.
 Menulis teks yang
telah dibetulkan
selengkapnya.
MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.1 Mendengar dan menyebut g. Mendengar maklumat  Berbual dengan  Tayangan  Kelestaria
MINGGU 23: BERTUTUR memahami dan maklumat yang terdapat dalam yang terdapat dalam murid cara mereka video n Global
24-28 JUN 2019 menyampaikan arahan, pesanan serta pesanan. memelihara alam Pemulihar
TAJUK: maklumat yang pengumuman ringkas dengan sekitar. aan Alam
MINGGU 24: terkandung dalam betul dan tepat. h. Menyebut maklumat  Paparkan video Sekitar
01-05 JULAI 2019 PEMULIHARAAN pelbagai bahan yang terdapat dalam Pemuliharaan Alam Tanggunb
ALAM SEKITAR pesanan dengan betul Sekitar gjawab
dan tepat. Tanggunbgjawab Bersama
Bersama. https://ww
 Minta murid w.youtube.
mendengar untuk com/
UNIT 10: mendapatkan watch?v=v
KEBERSIHAN maklumat WUlaY227
(pesanan) Jabatan o8
Alam Sekitar.
 Bincangkan
perkara ini dalam
kumpulan.
 Setiap kumpulan
menyebut pesanan
yang diperoleh
daripada video
yang ditonton.
MEMBACA 2.1 Membaca pelbagai 2.1.2 Membaca pantun, syair, c. Membaca lirik lagu  Perdengarkan lagu  Lagu Hijau Kelestarian
bahan secara mekanis sajak dan lirik lagu secara secara mekanis dengan Hijau oleh Zainal oleh Zainal global
TAJUK: mekanis dengan sebutan, dan sebutan dan intonasi Abidin. Abidin.
intonasi yang betul serta lancar. yang betul serta lancar.  Minta murid sebutkan  Lirik lagu
PEMULIHARAAN perkataan, frasa atau Hijau
ALAM SEKITAR d. Melagukan lirik mengikut ayat yang didengar  Video lagu.
irama dengan sebutan daripada lagu https://www.yo
yang betul serta lancar. berkenaan. utube.com/wat
 Edarkan lirik lagu ch?
Hijau. v=XHZ8Izl27Z
 Minta murid U
membaca secara
senyap
 Minta murid
membaca lirik lagu
Hijau.secara
beramai-ramai
 Mainkan video lagu
Hijau oleh Zainal
Abidin
 Kali ini minta murid
ikut irama dan
lannyikan lagu Hijau.
 Minta murid
menyebut beberapa
perkataan yang sukar
yang bertanda kunig
dengan betul.
 Guru menerangkan
maksud perkataan
sukar berkenaan.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.2 Membina perenggan g. Mencatat isi utama  Berbual tentang  Poster Kelestarian
pelbagai jenis penulisan pendahuluan, perenggan isi dan berdasarkan tajuk poster Kempen Kempen global
TAJUK: perenggan kesimpulan bagi dengan betul dan kreatif. Kurangkan Kurangkan
penulisan karangan dengan betul Penggunaan Beg Penggunaan
PEMULIHARAAN dan kreatif. h. Mencatat isi sampingan Plastik. Beg Plastik.
ALAM SEKITAR (penerangan kepada isi  Edarkan Kad Aktiviti
utama bersasarkan topik) tentang Hari Tanpa
dengan betul dan kreatif. Beg Plastik.
 Dalam kumpulan
i. Menulis perenggan isi murid diminta
bagi penulisan karangan mengenal pasti isi
dengan betul dan kreatif. utama dan
sampingan yang
terdapat dalam teks.
(Petikan perenggan
yang berbeza).
 Dengan
menggunakan kertas
sebak yang diberikan
minta murid mencatat
isi utama dan isi
sampingan yang
diperoleh.
 Minta murid menulis
semula perenggan isi
sebgai penulisan
karangan dengan
betul.
SENI BAHASA 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Menghasilkan penulisan e. Mencatat isi bagi  Berbual tentang poster  Poster Cintai Kelestarian
penulisan puisi dan prosa pantun dan sajak dengan betul menghasilkan sajak Cintai Alam Sekitar. Alam Sekitar. Global
TAJUK : kreatif dan kreatif. dengan betul dan kreatif.  Dalam kumpulan murid  Kad gambar
diberi gambar yang kumpulan.
PEMULIHARAAN f. Menghasilkan penulisan berbeza tentang
ALAM SEKITAR sajak yang lengkap pemuliharaan alam
dengan betul dan kreatif. sekitar. Murid diminta
mencatat isi
(perkataan/ungkapan)
tentang gambar yang
diberikan.
Contoh
perkataan/ungkapan: -
Bersih, Cantik, Hijau,
indah nian, kelestarian
alam
 Berdasarkan catatan isi
(perkataan/ ungkapan)
yang diperoleh, murid
diminta menulis
serangkap sajak yang
mempunyai lima baris
dengan menggunakan
perkataan/ungkapan
tersebut.

TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan e. Mengenal pasti ayat  Edarkan dialog  Teks dialog Kelestarian
menggunakan pelbagai menggunakan jenis ayat (ayat tanya yang terdapat perbualan antara (mengenal Global
TAJUK : ayat penyata, ayat tanya, ayat dalam teks dengan betul. Mohan dengan Kavita. pasti ayat)
perintah, ayat seruan) dengan  Kenal pasti ayat tanta
PEMULIHARAAN betul mengikut konteks. f. Membina ayat tanya dalam dialog.
ALAM SEKITAR dengan betul mengikut  Minta murid membina
konteks. ayat tanya berkaitan
dialog.
MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.1 Mendengar dan menyebut i. Mendengar maklumat  Minta seorang murid  Poster Kreativiti dan
MINGGU 25: BERTUTUR memahami dan maklumat yang terdapat dalam yang terdapat yang jelas sebutannya pengumuma inovasi
08-12 JULAI 2019 menyampaikan arahan, pesanan serta pengumuman ringkas membacakan n
TAJUK: maklumat yang pengumuman ringkas dengan dengan teliti. pengumuman.
MINGGU 26: terkandung dalam betul dan tepat.  Murid lain mendengar
15-19 JULAI 2019 PENGUMUMAN pelbagai bahan j. Menyebut maklumat secara aktif teks
yang terdapat pengumuman dan
pengumuman ringkas mengenal pasti isi-isi
dengan betul dan tepat. penting serta
menyampaikan
maklumat
UNIT 11:  Panduan Guru:
KESENIAN Pengumuman
Tayangan Wayang
Kulit
akan diadakan pada
hari Sabtu jam 9.00
malam di padang
sekolah.
MEMBACA 2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami e. Membaca perenggan  Murid membaca  Poster Kreativiti dan
memahami makna ayat serta perenggan dengan dan memberikan maksud secara imbasan pengumuman inovasi
TAJUK: perkataan, rangkai kata, memberikan maksud yang yang tersurat dengan untuk mendapatkan Wayang Kulit.
ayat dan perenggan tersurat dan tersirat dengan betul betul dan tepat. maksud yang tersurat  Rencana ‘Pak
PAK CU PENGGIAT dan tepat. dalam teks. Cu, Penggiat
WAYANG KULIT f. Membaca perenggan  Guru membimbing Wayang Kulit
KELANTAN dan memberikan maksud dengan merujuk Kelantan’.
yang tersirat dengan panduan dalam petak
betul dan tepat. ‘kenal pasti’.
 Murid
membincangkan
pendapat tentang
Pak Chu dalam
kebudayaan
masyarat Melayu,
walaupun beliau
berbangsa Cina.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.2 Membina perenggan j. Mencatat isi utama  Berbual tentang  Poster Kelestarian
pelbagai jenis penulisan pendahuluan, perenggan isi dan berdasarkan tajuk poster Kempen Kempen global
TAJUK: perenggan kesimpulan bagi dengan betul dan kreatif. Kurangkan Kurangkan
penulisan karangan dengan betul Penggunaan Beg Penggunaan
WAYANG KULIT dan kreatif. k. Mencatat isi sampingan Plastik. Beg Plastik.
(penerangan kepada isi  Edarkan Kad Aktiviti
utama bersasarkan topik) tentang Hari Tanpa
dengan betul dan kreatif. Beg Plastik.
 Dalam kumpulan
l. Menulis perenggan isi murid diminta
bagi penulisan karangan mengenal pasti isi
dengan betul dan kreatif. utama dan
sampingan yang
terdapat dalam teks.
(Petikan perenggan
yang berbeza).
 Dengan
menggunakan kertas
sebak yang diberikan
minta murid mencatat
isi utama dan isi
sampingan yang
diperoleh.
 Minta murid menulis
semula perenggan isi
sebgai penulisan
karangan dengan
betul.

SENI BAHASA 4.2 Memahami dan 4.2.2 Memahami dan g. Mengenal pasti  Suai padan peribahasa Lembaran kerja Kreativiti dan
menggunakan bahasa menggunakan peribahasa dalam peribahasa yang sesuai dengan maksud yang inovasi
TAJUK : yang indah dalam komunikasi dan penulisan dengan topik dengan betul.
komunikasi dan dengan betul mengikut konteks.. betul.  Murid menggunakan
PERIBAHASA penulisan peribahasa dalam ayat.
h. Menggunakan
peribahasa dalam
penulisan dengan betul
mengikut konteks.
TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan g. Mengenal pasti ayat  Mengedarkan petikan  Tatacara Kreativiti dan
menggunakan pelbagai menggunakan jenis ayat (ayat perintah dalam petikan. tatacara menonton menonton inovasi
TAJUK : ayat penyata, ayat tanya, ayat wayang kulit wayang kulit
perintah, ayat seruan) dengan h. Membina ayat perintah  Murid mengenal pasti
WAYANG KULIT betul mengikut konteks.. dengan betul mengikut ayat perintah dalam
konteks.. tatacara menonton
wayang
 Murid membina ayat
perintah berdasarkan
panduan yang
diberikan.
MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.2 Menyampaikan maklumat k. Mengenal pasti  Berbual tentang  Video Pendidikan
MINGGU 27: BERTUTUR memahami dan yang terdapat dalam arahan, pesanan yang terdapat amalan menabung amalan Kewangan
22-026 JULAI 2019 menyampaikan pesanan dan pengumuman dalam bahan.  Menyaksikan dan menabung
TAJUK: maklumat yang ringkas dengan betul dan tepat. mendengar dengan dengan
MINGGU 28: terkandung dalam l. Menyampaikan teliti tayangan video betul
29 JULY- 2 OGOS MENDIDIK ANAK- pelbagai bahan maklumat yang terdapat tentang amalan  http://youtu
2019 ANAK MENABUNG dalam pesanan dengan menabung dengan be.
betul dan tepat. cara berjimat com/watch?
 Minta murid mengenal v=
UNIT 12: pasti cara menabung jKTDPqrur3
PENGURUSAN yang terdapat dalam 8
KEWANGAN video.
 Murid menyampaikan
maklumat tentang
cara menabung yang
mudah.
MEMBACA 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan meringkas g. Membaca teks tentang  Guru menunjukkan  Gambar Pendidikan
memproses maklumat maklumat daripada pelbagai teks pengurusan kewangan. tabung lut sinar dan Tabung Kewangan
TAJUK: dengan betul dan tepat. menjana idea murid lutsinar
h. Meringkas maklumat mengapa  Teks Mendidik
MENDIDIK ANAK- daripada teks yang menggunakan Anak-Anak
ANAK MENABUNG dibaca dengan betul dan tabung luit sinar Menabung
tepat. untuk menabung.
 Edarkan petikan teks
‘Mendidik Anak-anak
Menabung’.
 Minta murid
membaca senyap
untuk memahami
maklumat. Murid
membulatkan isi
utama dan
menggariskan isi
sampingan.
 Dalam kumpulan,
cantukan semua isi
utama dan isi
sampingan hingga
menjadi perenggan
ringkas.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.3 Membina penulisan m. Merangka pendahuluan,  Guru memberikan  Rangka Pendidikan
pelbagai jenis penulisan karangan lengkap dengan betul isi dan penutup karangan tajuk karangan: karangan Kewangan
TAJUK: dan kreatif. dengan betul dan kreatif Kaedah Menabung
Semasa Masih Muda
FAEDAH MENABUNG n. Membina penulisan  Murid diberikan
karangan lengkap maklumat
dengan betul dan kreatif. pendahuluan, isi dan
penutup.
 Murid membina
penulisan karangan
berdasarkan
maklumat yang
diberikan.
SENI BAHASA 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan i. Mengenal pasti  Guru mengedarkan  Petikan Pendidikan
menggunakan bahasa menggunakan bandingan bandingan semacam petikan Mendidik Mendidik Kewangan
TAJUK : yang indah dalam semacam dalam komunikasi dan yang terdapat dalam Anak-anak Menabung. Anak-anak
komunikasi dan penulisan dengan betul mengikut petikan.  Murid menggariskan Menabung
PERBANDIINGAN penulisan konteks. bandingan semacam  Lembaran
SEMACAM j. Membina ayat yang terdapat dalam kerja
menggunakan petikan.
bandingan semacam  Murid membina ayat
dengan betul mengikut menggunakan
konteks. bandingan semacam.
TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan i. Mengenal pasti ayat  Guru mengedarkan  Petikan Pendidikan
menggunakan pelbagai menggunakan jenis ayat (ayat seruan dalam petikan petikan dialog yang dialog Kewangan
TAJUK : ayat penyata, ayat tanya, ayat dengan betul. mengandungi ayat
perintah, ayat seruan) dengan seruan.
AYAT SERUAN betul mengikut konteks.. j. Membina ayat  Murid mengariskan
menggunakan kata ayat seruan yang
seruan dengan betul dikenal pasti di dalam
mengikut konteks. petikan.
 Murid membina ayat
berdasarkan kata
seruan yang dikenal
pasti di dalam petikan.
MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.2 Menyampaikan maklumat m. Mengenal pasti  Berbual tentang  Video Pendidikan
MINGGU 29: BERTUTUR memahami dan yang terdapat dalam arahan, pesanan yang terdapat amalan menabung amalan Kewangan
05-09 OGS 2019 menyampaikan pesanan dan pengumuman dalam bahan.  Menyaksikan dan menabung
TAJUK: maklumat yang ringkas dengan betul dan tepat. mendengar dengan dengan
terkandung dalam n. Menyampaikan teliti tayangan video betul
UNIT 12: MENDIDIK ANAK- pelbagai bahan maklumat yang terdapat tentang amalan  http://youtu
PENGURUSAN ANAK MENABUNG dalam pesanan dengan menabung dengan be.
KEWANGAN betul dan tepat. cara berjimat com/watch?
 Minta murid mengenal v=
pasti cara menabung jKTDPqrur3
yang terdapat dalam 8
video.
 Murid menyampaikan
maklumat tentang
cara menabung yang
mudah.
MEMBACA 2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca dan meringkas i. Membaca teks tentang  Guru menunjukkan  Gambar Pendidikan
memproses maklumat maklumat daripada pelbagai teks pengurusan kewangan. tabung lut sinar dan Tabung Kewangan
TAJUK: dengan betul dan tepat. menjana idea murid lutsinar
j. Meringkas maklumat mengapa  Teks Mendidik
MENDIDIK ANAK- daripada teks yang menggunakan Anak-Anak
ANAK MENABUNG dibaca dengan betul dan tabung luit sinar Menabung
tepat. untuk menabung.
 Edarkan petikan teks
‘Mendidik Anak-anak
Menabung’.
 Minta murid
membaca senyap
untuk memahami
maklumat. Murid
membulatkan isi
utama dan
menggariskan isi
sampingan.
 Dalam kumpulan,
cantukan semua isi
utama dan isi
sampingan hingga
menjadi perenggan
ringkas.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.3 Membina penulisan o. Merangka pendahuluan,  Guru memberikan  Rangka Pendidikan
pelbagai jenis penulisan karangan lengkap dengan betul isi dan penutup karangan tajuk karangan: karangan Kewangan
TAJUK: dan kreatif. dengan betul dan kreatif Kaedah Menabung
Semasa Masih Muda
FAEDAH MENABUNG p. Membina penulisan  Murid diberikan
karangan lengkap maklumat
dengan betul dan kreatif. pendahuluan, isi dan
penutup.
 Murid membina
penulisan karangan
berdasarkan
maklumat yang
diberikan.
SENI BAHASA 4.2 Memahami dan 4.2.1 Memahami dan k. Mengenal pasti  Guru mengedarkan  Petikan Pendidikan
menggunakan bahasa menggunakan bandingan bandingan semacam petikan Mendidik Mendidik Kewangan
TAJUK : yang indah dalam semacam dalam komunikasi dan yang terdapat dalam Anak-anak Menabung. Anak-anak
komunikasi dan penulisan dengan betul mengikut petikan.  Murid menggariskan Menabung
PERBANDIINGAN penulisan konteks. bandingan semacam  Lembaran
SEMACAM l. Membina ayat yang terdapat dalam kerja
menggunakan petikan.
bandingan semacam  Murid membina ayat
dengan betul mengikut menggunakan
konteks. bandingan semacam.
TATABAHASA 5.2 Memahami dan 5.2.3 Memahami dan k. Mengenal pasti ayat  Guru mengedarkan  Petikan Pendidikan
menggunakan pelbagai menggunakan jenis ayat (ayat seruan dalam petikan petikan dialog yang dialog Kewangan
TAJUK : ayat penyata, ayat tanya, ayat dengan betul. mengandungi ayat
perintah, ayat seruan) dengan seruan.
AYAT SERUAN betul mengikut konteks.. l. Membina ayat  Murid mengariskan
menggunakan kata ayat seruan yang
seruan dengan betul dikenal pasti di dalam
mengikut konteks. petikan.
 Murid membina ayat
berdasarkan kata
seruan yang dikenal
pasti di dalam petikan.

11-18OGOS 2019 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MENDENGAR & 1.2 Mendengar, 1.2.2 Menyampaikan maklumat o. Mengenal pasti  Guru berbual dengan  Video Kelestarian alam
MINGGU 30: BERTUTUR memahami dan yang terdapat dalam arahan, pengumuman ringkas murid tentang aktiviti Pengumum sekitar
19-23 OGOS 2019 menyampaikan pesanan dan pengumuman yang terdapat dalam sukan yang mereka an Fit
TAJUK: maklumat yang ringkas dengan betul dan tepat. bahan. ceburi. Malaysia:
MINGGU 31: terkandung dalam  Tanyangkan video https://www.
26-30 OGOS 2019 FIT MALAYSIA pelbagai bahan p. Menyampaikan tentang Pengumuman youtube.
maklumat yang terdapat Fit Malaysia. com/watch?
dalam pengumuman  Minta murid v=
ringkas dengan betul dan mendengar isi HnLElCjfTrI
UNIT 13: tepat. pengumuman yang
SUKAN DAN hendak disampaikan
REKREASI dalam video.
 Murid berbincang
bersama kumpulan
mengenai maklumat
yang disampaikan
dalam pengumuman
terebut
 Murid berkongsi dan
menyemak maklumat
bersama-sama
dengan kumpulan
yang lain
MEMBACA 2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami k. Membaca teks tentang  Guru mengedarkan  Petikan Kelestarian alam
memahami pelbagai pelbagai bahan bukan sastera aktiviti rekreasi. teks aktiviti teks sekitar
TAJUK: bahan bukan sastera dan bagi mendapatkan maklumat dan bersenam. Faedah
sastera bagi menggalakkan pemikiran kreatif. l. Menjawab soalan  Murid membaca Bersukan
FAEDAH BERSUKAN mendapatkan maklumat pemahaman bagi secara imbasan  Soalan
dan menggalakkan mendapatkan maklumat untuk mendapatkan pemahama
pemikiran kreatif dan menggalakkan maklumat yang n
pemikiran kreatif. penting bagi setiap
perenggan.
 Murid menjawab
soalan pemahaman
yang diberikan dalam
lembaran kerja untuk
menguji kefahaman.
MENULIS 3.5 Menghasilkan 3.5.3 Membina penulisan q. Merangka pendahuluan,  Edarkan sampul  Keratan Kelestarian alam
pelbagai jenis penulisan karangan lengkap dengan betul isi dan penutup karangan yang mengandungi perenggan sekitar
TAJUK: dan kreatif. dengan betul dan kreatif. lima keratan  Penanda
perenggan tentang wacana
KEPENTINGAN r. Membina penulisan kebaikan bersukan
BERSUKAN KEPADA karangan lengkap kepada setiap
MASYARAKAT DAN dengan betul dan kreatif. kumpulan.
NEGARA  Murid menyusun
keratan perenggan
tersebut menjadi satu
karangan lengkap
 Tulis karangan
dengan
menggunakan
penanda wacana,
agar menjadi
karangan lengkap.
SENI BAHASA 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Menghasilkan penulisan m. Membincangkan isi yang  Bahagikan murid  Kad arahan Kelestarian alam
penulisan puisi dan prosa pantun dan sajak dengan betul sesuai menghasilkan kepada 3 kumpulan. tema sekitar
TAJUK : kreatif dan kreatif. pantun.  Setiap satu Tema 1:
kumpulan diberikan sukan
MENCIPTA PANTUN n. Menghasilkan penulisan tema: Tema 2:
pantun dengan betul dan - Sukan berkelah
kreatif. - Berkelah  Tema 3:
- menjaga alam menjaga
sekitar. alam sekitar.
 Mengedarkan  Sampul berisi
sampul berisi keratan maksud
dua baris maksud pantun dan
dan keratan frasa keratan
yang perlu dibentuk pembayang
menjadi pembayang .
kepada maksud
pantun berkenaan
 Murid menyampaikan
pantun yang dicipta
mereka dengan
sebutan dan intonasi
yang betul.
 Guru menilai pantun
murid
TATABAHASA 5.3 Menganalisis dan 5.3.1 Menganalisis dan m. Mengenal pasti  Mengedarkan  Lembaran Kelestarian alam
membetulkan kesalahan membetulkan pelbagai kesalahan kesalahan perkataan lembaran aktivit kerja sekitar
TAJUK : perkataan dan ayat perkataan dalam ayat dengan dalam ayat sukan dan menjaga
tepat. alam sekitar.
KESALAHAN EJAAN n. Membetulkan pelbagai  Murid mengenal
kesalahan perkataan pasti kesalahan yang
dalam ayat dengan tepat. terdapat dalam
lembaran kerja
 Murid mengariskan
kesalahan yang
ditemui
 Menulis semula
dengan betul dengan
bimbingan guru.
MENDENGAR & 1.3 Berbual dan bersoal 1.3.1 Berbual dengan memberi a. Mengenal pasti ucapan  Berbual tentang  Video: Nilai murni:
MINGGU 32: BERTUTUR jawab tentang sesuatu ucapan selamat dan menyatakan penghargaan yang pernahkah murid https://ww Kasih sayang
02 -06 SEPT 2019 perkara penghargaan menggunakan terdapat dalam bahan menerima sebarang w.youtube.c
TAJUK: sebutan yang betul, serta intonasi yang didengar dengan ucapan penghargaan om/watch?v
MINGGU 33: yang sesuai secara bertatasusila. betul. sebelum ini. =NIWJkLdtz
09-13 SEPT 2019 TAYANGAN VIDEO  Mainkan lagu ‘Terima 4s
PENGHARGAAN b. Membuat lakonan Kasih Cikgu’ dan  Kad Aktiviti
spontan untuk minta murid
mengucapkan mendengar dengan
penghargaan teliti.
menggunakan sebutan  Minta murid
UNIT 14: yang betul, serta intonasi menyatakan
ESTETIKA yang sesuai secara maklumat yang
bertatasusila. terdapat dalam video.
 Edarkan kad aktiviti
dalam kumpulan.
 Minta murid
berbincang tentang
cara menghargai
berdasarkan situasi
dalam kad.
 Murid membuat
lakonan spontan
untuk mengucapkan
penghargaan.
MEMBACA 2.4 Membaca dan 2.4.2 Membaca dan memahami a. Membaca petikan cerpen  Mengedarkan petikan  Teks Nilai murni:
memahami pelbagai pelbagai bahan sastera bagi dengan penghayatan. cerpen ‘Oren” KOMSAS: Kasih sayang
TAJUK: bahan bukan sastera dan mendapatkan maklumat dan  Minta murid Antologi
sastera bagi menggalakkan pemikiran kreatif. b. Menjawab soalan membaca senyap Kuingin
CERPEN OREN mendapatkan maklumat pemahaman bagi untuk memahami Berterima
dan menggalakkan mendapatkan maklumat maksud cerita. Kasih:
pemikiran kreatif dan menggalakkan  Padankan perkataan Cerpen.Oren
pemikiran kreatif. dengan maksud m/s 37
untuk menunjukkan  Lembaran
pemahaman. kerja
 Jawab soalan
pemahaman.
MENULIS 3.3 Membina ayat dan 3.3.3 Membina perenggan yang a. Membina perenggan  Menulis ayat tunggal  Lembaran Nilai murni:
perenggan terdiri daripada ayat tunggal dan yang terdiri daripada ayat dengan betul. kerja. Kasih sayang
TAJUK: ayat majmuk dengan betul. tunggal dengan betul.  Murid
menggabungkan dua
MEMBINA AYAT b. Membina perenggan ayat tunggal dengan
TUNGGAL yang terdiri daripada ayat menggunakan kata
majmuk dengan betul. hubung yang
diberikan agar
menjadi perenggan
dengan betul.
SENI BAHASA 4.3 Menghasilkan 4.3.1 Menghasilkan penulisan a. Membincangkan isi  Mengedarkan petikan  Teks Nilai murni:
penulisan puisi dan prosa pantun dan sajak dengan betul yang sesuai sajak Kuingin KOMSAS: Kasih sayang
TAJUK : kreatif dan kreatif. menghasilkan sajak. Berterima Kasih. Antologi
 Menayangkan video Kuingin
CERPEN OREN b. Menghasilkan sajak yang Berterima
penulisan sajak dengan dideklamasikan. Kasih:
betul dan kreatif.  Murid mengkaji cara Cerpen.Ore
menghasilkan sajak. n m/s 37
 Murid menyusun
perkataan membentuk
karya sajak dengan
betul dan kreatif.
TATABAHASA 5.3 Menganalisis dan 5.3.2 Menganalisis dan a. Mengenal pasti  Edarkan Kad Aktiviti  Petikan teks Nilai murni:
membetulkan kesalahan membetulkan pelbagai kesalahan kesalahan ayat yang kepada setiap “Tempat- Kasih sayang
TAJUK : perkataan dan ayat ayat dengan tepat. terdapat dalam kumpulan. tempat
perenggan.  Minta murid Menarik di
KESALAHAHAN AYAT bincangkan dan kenal Malaysia”
(CERPEN OREN) b. Membetulkan pasti kesalahan ayat  Lembaran
kesalahan ayat dengan yang terdapat dalam kerja
tepat. kad.
 Betulkan ayat tersebut.
MENDENGAR & 1.6 Menyatakan 1.6.1 Menyatakan permintaan a. Mengenal pasti  Berbual dengan murid  Skrip dialog Nilai murni:
MINGGU 34: BERTUTUR permintaan terhadap untuk mendapatkan barangan permintaan untuk bagaimana mereka  Situasi Sayang akan
16-20 SEPT 2019 barangan dan dan perkhidmatan dengan mendapatkan barangan berinteraksi untuk negara
TAJUK: perkhidmatan menggunakan ayat yang tepat daripada bahan yang mendapatkan sesuatu
MINGGU 35: secara bertatasusila. didengar dengan betul. barang.
23 -27 SEPT 2019 LAKONAN  Minta dua orang murid
b. Menyatakan permintaan untuk melakonkan
untuk mendapatkan dialog mendapatkan
barangan dengan barangan.
menggunakan ayat yang  Minta murid mengenal
tepat secara pasti perkataan yang
UNIT 15: bertatasusila. menunjukkan
PATRIOTISME membuat permintaan.
 Dalam kumpulan
minta murid
berbincang untuk
melakonkan situasi
yang diberikan.
 Lakonkan situasi
berkenaan.
 Guru mengingatkan
murid tentang
kesopanan berbahasa
semasa mendapatkan
barangan.
MEMBACA 2.2 Membaca dan 2.2.2 Membaca dan memahami a. Membaca dan  Mengedarkan petikan  Petikan Nilai murni:
memahami makna ayat serta perenggan dengan menerangkan maksud Sejarah Menarik Jalur Sejarah Sayang akan
TAJUK: perkataan, rangkai kata, memberikan maksud yang perenggan dengan betul. Gemilang. Menarik negara
ayat dan perenggan tersurat dan tersirat dengan betul  Murid membaca Jalur
SEJARAH MENARIK dan tepat. b. Memberikan maksud petikan yang Gemilang.
JALUR GEMILANG yang tersurat dan diedarkan dan  Lembaran
tersirat yang terdapat membulatkan kerja
dalam perenggan dengan maklumat penting.
betul dan tepat.  Murid menjawab
solan pemahaman
untuk menguji
kefahaman maksud
tersurat dan tersirat.
MENULIS 3.4 Mencatat maklumat 3.4.1 Mencatat maklumat Mencatat maklumat daripada  Dalam kumpulan Peta i-Think Nilai murni:
daripada pelbagai daripada pelbagai sumber yang pelbagai sumber yang minta murid Sayang akan
TAJUK: sumber didengar dan dibaca dengan didengar dan dibaca dengan membincangkan ciri- negara
betul. betul. ciri rakyat yang
CIRI-CIRI RAKYAT sayang akan
YANG SAYANGKAN negaranya.
NEGARANYA  Catatkan maklumat
ini dalam bentuk peta
i-Think.
Panduan Guru:
Peta i-Think yang sesuai
ialah peta buih. Maklumat
mestilah menggunakan
kata adjektif.
SENI BAHASA 4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan karya a. Menghasilkan pantun dan  Dengarkan lafaz  Pantun Nilai murni:
karya yang dihasilkan yang dihasilkan secara kreatif sajak bertemakan cinta Pantun Patriotik dan Patriotik Sayang akan
TAJUK : secara kreatif dan berkesan. akan negara. sajak Pahlawan dan  Sajak negara
Tanahair daripada Pahlawan
1. PANTUN b. Mempersembahkan dua seorang murid. dan
PATRIOTIK karya yang dihasilkan Berbual tentang tema Tanahair
2. 2. SAJAK secara kreatif dan pantun dan sajak
PAHLAWAN MUDA berkesan berkenaan.
 Murid menghasilkan
pantun dan sajak
menggunakan
panduan yang diberi.
 Murid
mempersembahkan
pantun dan sajak
mengikut kreativiti
masing-masing.
TATABAHASA 5.2.2 Memahami dan a. Mengenal pasti pola  Mengedarkan petikan  Petikan Nilai murni:
5.2 Memahami dan menggunakan pola ayat (FN+FN, ayat yang terdapat dalam beserta lembaran karangan. Sayang akan
TAJUK : menggunakan pelbagai FN+FK, FN+FA dan FN+FS) perenggan. kerja.  Lembaran negara
NEGARAKU ayat dengan betul mengikut konteks..  Murid membaca kerja
b. Membina ayat petikan dan mengenal
menggunakan pola yang pasti pola ayat yang
betul. terdapat dalam petikan.
 Murid membina ayat
dengan menyusun
perkataan supaya
membentuk pola ayat
yang betul.
MENDENGAR & 1.6 Menyatakan 1.6.1 Menyatakan permintaan a. Mengenal pasti  Mengedarkan risalah  Risalah Kreativiti dan
MINGGU 36: BERTUTUR permintaan terhadap untuk mendapatkan barangan permintaan untuk iklan perkhidmatan iklan. Inovasi
30 SEPT-04 OKTT barangan dan dan perkhidmatan dengan mendapatkan membaiki komputer.
2019 TAJUK: perkhidmatan menggunakan ayat yang tepat perkhidmatan daripada  Dalam kumpulan,
secara bertatasusila. bahan yang didengar bincangkan satu
M INGGU 37: PERKHIDMATAN dengan betul. perbualan antara
07-11 OKT 2019 MEMBAIKI pembeli dengan
KOMPUTER DAN b. Menyatakan permintaan penjual untuk pembeli
KOMPUTER RIBA untuk mendapatkan mendapatkan
perkhidmatan dengan perkhidmatan yang
menggunakan ayat yang ditawarkan.
tepat secara  Murid melakonkan
UNIT 16: bertatasusila. situasi berkenaan
SAINS, TEKNOLOGI menggunakan ayat
DAN INOVASI yang tepat.

MEMBACA 2.2 Membaca dan 2.2.1 Membaca, memahami, a. Membaca petikan  Edarkan petikan.  Petikan Kreativiti dan
memahami makna menyatakan makna perkataan tentang Perniagaan  Murid membaca dan Perniagaan Inovasi
TAJUK: perkataan, rangkai kata, dan rangkai kata dengan dalam Talian. menggarisi perkataan dalam Talian
ayat dan perenggan menggunakan glosari, kamus dan rangkai kata
PERNIAGAAN DALAM serta tesaurus dengan betul dan b. Menyatakan makna sukar.
TALIAN tepat. perkataan dan rangkai  Rujuk glosari, kamus
kata dengan atau tesaurus untuk
menggunakan glosari, mencari makna.
kamus serta tesaurus  Catatkan dalam buku
dengan betul dan tepat. latihan
MENULIS 3.3 Membina ayat dan 3.3.2 Membina ayat tunggal dan a. Membina ayat tunggal  Murid membaca  Petikan Kreativiti dan
perenggan majmuk untuk menjawab soalan untuk menjawab soalan Petikan Perniagaan Perniagaan Inovasi
TAJUK: pemahaman dengan betul. pemahaman dengan dalam Talian sekali dalam
betul. lagi. Talian
PERNIAGAAN DALAM  Jawab soalan
TALIAN b. Membina ayat majmuk pemahaman
untuk menjawab soalan menggunakan ayat
pemahaman dengan tunggal dan ayat
betul. majmuk.
SENI BAHASA 4.1 Menghargai pelbagai 4.1.1 Membaca dan memahami a. Melagukan syair dengan  Guru mengingatkan  Video Syair Kreativiti dan
genre karya sastera pantun, syair, sajak, cerpen serta betul dengan penuh murid tentang irama Pohon Buluh Inovasi
TAJUK : penulis tempatan novel dengan penuh penghayatan. syair. https://www.y
penghayatan.  Mainkan video syair outube.
SYAIR POHON b. Memberikan maksud Syair Pohon Buluh. com/watch?v
BULUH syair dengan betul.  Murid melagukan =nQS_
syair mengikut lagu AvSNesg
syair dalam video  KOMSAS
secara berkumpulan Tingkatan 1:
dengan merujuk teks Kuingin
Syair Pohon Buluh. Berterima
 Murid memadankan Kasih: Syair
rangkap syair dengan Pohon
maksud syair dengan Bukuh, m.s 6
betul.  Lembaran
kerja
TATABAHASA 5.1.3 Memahami dan a. Mengenal pasti kata  Berbual tentang  Gambar Kreativiti dan
5.1 Memahami dan menggunakan kata adjektif adjektif yang terdapat gambar yang kereta Inovasi
TAJUK : menggunakan pelbagai dengan betul mengikut konteks. dalam petikan. ditunjukkan oleh guru.  Lembaran
golongan kata  Mengedarkan petikan kerja
KATA ADJEKTIF b. Membina ayat yang mengandungi
menggunakan kata kata adjektif.
adjektif dengan betul  Murid mengenal pasti
mengikut konteks. kata adjektif dengan
betul.
 Murid membina ayat
dengan menggunakan
kata adjektif.

MINGGU 38: MINGGU ULANG KAJI UNIT 9: SUKAN UNIT 10: KEBERSIHAN UNIT 11: KESENIAN UNIT 12: PENGURUSAN KEWANGAN
14-18 OKT 2019 TAJUK 9 HINGGA 16 UNIT 13:SUKAN DAN REKREASI UNIT 14: ESTETIKA UNIT 15: PATRIOSTISME UNIT 16: SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

MINGGU 39 & 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019


21-25 OKT 2019

MINGGU 41 PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2019


5-9 NOV 2019

MINGGU 42-43 AKTIVITI PERMAINAN BAHASA BERSAMA KAHOOT!


11-15 NOV 2019 & 18-22 NOV 2019

CUTI PERSEKOLAHAN AKHIR TAHUN 2019


23 NOV 2019 – 02 JAN 2020

Anda mungkin juga menyukai