Anda di halaman 1dari 1

1. Apakah aspek tatabahasa yang dipilih dalam soalan ini ?

i. Kata hubung
ii. Kata nama
iii. Kata sendi nama

2. Sejauhmanakah pengujian, pengukuran dan penilaian telah diaplikasikan di dalam


penyediaan soalan tatabahasa ini?
i. cadangan
ii. mentaksir/mengesan
iii. menganalisis/mencirikan

3. Apakah aras Taksonomi Bloom yang diaplikasikan di dalam penyediaan soalan tatabahasa
ini?
i. Aras taksonomi bloom yang dikenalpasti adalah aras analisis (aras tinggi). Ini dapat
dikenalpasti melalui pernyataan soalan 1 iaitu gariskan kesalahan tersebut. Melalui
ayat ini , ia merupakan elemen yang berkait dengan ‘mengesan’ yang ada pada aras
analisis. Manakala bagi aras penilaian pula , ia dapat dikenalpasti melalui perkataan
tulis jawapannya. Melalui perkataan itu ia berkait dengan elemen cadangan yang
perlu diberikan oleh murid.
ii. Aras taksonomi bloom yang dikenalpasti adalah aras analisis (aras tinggi). Ini dapat
dikenalpasti melalui pernyataan soalan 2 iaitu terdapat satu kesalahan ejaan. Melalui
ayat ini , ia merupakan elemen yang berkait dengan ‘mengesan’ yang ada pada aras
analisis. Manakala bagi aras penilaian pula , ia dapat dikenalpasti melalui perkataan
betulkan kesalahan tersebut. Melalui perkataan itu ia berkait dengan elemen
cadangan atau menentukan yang perlu diberikan oleh murid.
iii. Aras taksonomi bloom yang dikenalpasti adalah aras analisis (aras tinggi). Ini dapat
dikenalpasti melalui pernyataan soalan 3 iaitu kenalpasti dan tuliskan. Melalui ayat
ini , ia merupakan elemen yang berkait dengan ‘mengesan’ yang ada pada aras
analisis. Manakala bagi aras penilaian pula , ia dapat dikenalpasti melalui tulis semula
ayat tanpa mengubah maksud asal. Melalui perkataan itu ia berkait dengan elemen
cadangan atau menentukan yang perlu diberikan oleh murid.