Anda di halaman 1dari 6

PELAN STRATEGIK TMK DAN RBT( 2016 – 2020)

ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR


PENCAPAIAN

Murid kurang pengetahuan 1. Murid tidak dapat 1. Murid dapat 1. Penggunaan pelbagai BBM Ingin
sedia ada untuk dikaitkan memahami tentang menguasai setiap untuk meningkatkan mencapai
dengan pelajaran dan komponen komputer topik dengan baik. pengetahuan murid-(5 sasaran lulus
pengetahuan yang baru. dan fungsinya. minit sebelum P&P) 70%.
2. Memupuk minat 2. Mendedahkan murid
murid terhadap dengan soalan format
mata pelajaran ini. sebenar semasa latihan
dalam P&P-(5 minit dalam
P&P)

Tumpuan murid di dalam 1. Murid tidak membuat 1. Murid dapat 1. Pendedahan pengetahuan Penglibatan
kelas kurang semakan selepas menguasai secara teori dan praktikal murid 100%.
memberangsangkan kerana menjawab soalan. sepenuhnya -(pemantauan setiap
subjek ini masih baru. kehendak soalan. minggu)
2. Murid lebih berminat 2. Penghasilan peta minda
kepada praktikal daripada 2. Memupuk minat secara topikal-
teori. murid terhadap (pemantauan guru RBT
mata pelajaran ini mengikut aliran)

Sukar mengterjemahkan 1. Murid lemah dalam 1. Murid dapat 1. Penggunaan bahasa yang 80% murid
maksud daripada bahasa menggunakan bahasa menghafal kedua- mudah difahami mampu
inggeris ke bahasa Malaysia Malaysia apabila bahasa dua bahasa 2. Murid mencatat nota dan memahami
komputer diterjemakan menampal gambar bahasa
komputer
PELAN TAKTIKAL
ISU PROGRAM OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TARIRH &TEMPOH KOS/ TOV ETR INDIKATOR
PENCAPAIAN
SUMBER

Murid lemah dalam Imbasan - Murid dapat Guru TMK mengikut - 1 Mei – 30 Jun - Ingin
mengingatkan apa Semula meneruskan kelas masing-masing 2016 mencapai
yang dipelajari pembelajaran sasaran lulus
sebelum ini - (5 minit sebelum
yang 83% 85% 85%.
seterusnya P& P )

Murid lemah dalam Kenali - Membuka dan Guru TMK mengikut - 1 Mei – 30 Jun - Ingin
mengetahui Komputer memasang kelas masing-masing 2016 mencapai
komponen semula setipa 93% 95% sasaran lulus
komputer
komponen 95%.
komputer

Murid lemah dalam KREATIF - Murid mampu Guru TMK mengikut - 1 Julai – 31 Ogos 100%
mencari maklumat MULTIMEDIA membina kelas masing-masing 2016 penglibatan
dan memuatkan ke bahan 93% 95% murid.
dalam bahan -
pembelajaran
melalui
multimedia

I-THINK - Penguasaan Panitia TMK - Sepanjang Pdp 100%


secara topikal penglibatan
93% 95% murid.
VISI PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
CEMERLANG KE ARAH PENCAPAIAN PRESTASI DARI 90% - 100%
MENJELANG 2016

MISI PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN


KOMUNIKASI
MELAHIRKAN MODAL INSAN CEMERLANG MENCAPAI TARGET 70% A
DALAM MATA PELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
PELAN STRATEGIK
TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Dan
RBT
2016- 2020
ISU SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

Murid kurang pengetahuan  Penggunaan BBM  Terlalu  Murid mempunyai  Tidak mendapat
sedia ada mengharapkan minat dalam mata galakan daripada
 Inisiatif guru untuk
bantuan guru. pelajaran ini ibu bapa kerana
membantu
mata pelajaran ini
walaupun di luar  Murid tidak
tidak diambil kira
waktu P&P. mengendahkan
dalam UPSR.
arahan/pengajaran
guru

Tumpuan murid di dalam  BBM yang  Terlalu  Murid mempunyai  Tidak mendapat
kelas kurang pelbagai mengharapkan minat dalam mata galakan daripada
memberangsangkan kerana bantuan guru. pelajaran ini ibu bapa kerana
menganggap subjek ini  Inisiatif guru untuk
mata pelajaran ini
kurang penting. membantu  Murid tidak
tidak diambil kira
walaupun di luar mengendahkan
dalam UPSR.
waktu P&P. arahan/pengajaran
guru

Lemah menggunakan  Mencatat nota  Tidak menghafal  Menggunakan  Murid melakukan


bahasa komputer kecil input yang internet sebagai aktiviti lain
diberikan kelebihan semasa melayari
internet
RANCANGAN TAHUNAN 2016

BIL AKTIVITI TARIKH TINDAKAN

1 Mesyuarat TMK / RBT Pertama Dec/Jan Semua AJK

2 Minggu Panitia TMK/RBT July Semua Guru

3 Minggu multimedia (TMK) Ogos Semua guru

4 Mesyuarat TMK Kedua Nov Semua Guru