Kunci Determinasi itu semacam kamus gambar/ deskripsi ciri mahkluk hidup yang memuat

semua mahkluk hidup , yang dibuat untuk mempermudah penggolongan mahkluk hidup dan
mengetahui nama mahkluk hidup tersebut . OK
Agar ielas langsung tak beri contoh kasus dengan imaginasi kita tentang hewan . tumbuhan yang
akan dicocokkan dengan kamus tersebut (kuncinya)

Kunci dikotom Iilum Arthropoda :
1a. Tubuh terbagi meniadi meniadi kepala, dada dan perut ......... Insekta
1b. Tubuh tidak terbagi meniadi kepala, dada dan perut ............. 2
2a. Tubuh terbagi meniadi kepala dada bersatu dan perut .................3
2b. Tubuh terbagi meniadi kepala dan badan beruas-ruas ................ 4
3a. Pada kepala dada terdapat 4 pasang kaki .................... ... Arachnida
3b. Pada kepala dada terdapat 5 pasang kaki ialan ................ Crustacea
4a. Badan pipih beruas-ruas, tiap ruas terdapat 1 pasang kaki...... Chilopoda
4b. Badan gilig beruas-ruas , tiap ruas terdapat 2 pasang kaki...... Diplopoda
Kelabang atau lipan yang sedang diamati seorang siswa mempunyai ciri-ciri ..
A. 1a, 2b, 3a, 4b
B. 1b, 2a, 3a, 4a
C. 1b, 2b, 3b, 4b
D. 1b, 2b, 4a
E. 1b, 2a, 3b

Jawab D
Prinsipnya kunci determinasi ini mudah, mencari kuncinya dari belakang kalau udah tahu
kelabang yang tubuhnya berkaki banyak dan gepeng golongan chilooda ya langsung kunci no 4 a
itu dari angka berapa ya langsung . sekali lagi iangan dari depan angka 1a/1b

Contoh lagi ya , biar OK

Perhatikan kunci determinasi ini
1. a. Tanaman bergetah ................................................ 8.
b. Tanaman tanpa getah ..............................................2.
2. a. Daun berbentuk ginial atau iantung, bertulang meniari, tepi daun beringgit atau berlekuk,
merayap, bunga berbentuk payung................ UmbeliIerae.
b. b. Daun tidak berbentuk ginial atau iantung
.......................3
3. a. Mempunyai seludang daun yang memeluk batang, kadang-kadang mempunyai selaput
bumbung yang memeluk batang
.......................................
.....4
b. Tidak ada seludang daun yang ielas ................................7.
4. a. Tulang lateral banyak, lurus dan segar, tegak lurus, atau bersudut besar dengan ibu tulang
daun
.......................................
..........5.
b. Tulang lateral tidak demikian .................................... 6
5. a. Batang berdaun tegak dengan pelepah daun memeluk batang, ada rishoma (akar rimpang)
.................................................... Zingiberaceae
b. Batang tidak demikian ..............................................9

Tahapan identiIikasi dari Iamili Zingiberaceae adalah..
A. 1a, 2b, 3a, 4b, 5a.
B. 1b, 2b, 3a, 4,a, 5a
C. 1a, 2a,3a, 4a, 5a
D. 1a, 2b, 3a, 4b, 5a
E. 1a, 2b,3a, 4a, 5b

Jawab : Zingiberaceae kan di nomer 5a , lha 5a itu dari no 4a dan no 4a itu dari 3a ya udah iawab
aia C . Pasti benar .OK

ÞerhaLlkan kuncl deLermlnasl lnl


, 8e(lu|ard oe|a|ard ................... 2
- %/a| oe(lu|ard oe|a|ard................ 15
, 8e(/a(ar paras .................... 3
- 8e(/a(ar /rdr .................... 3
, !erulup luour oe(upa (aroul ............. 1
- !erulup luour ou|ar oe(upa (aroul .......... 5
, er|| arddola de(a| vard lurdsrva sara ....... 8
- er|| arddola de(a| vard lurdsrva l/a| sara ...... 9
, 8e(ss| ....................... ê
- %/a| oe(ss| ..................... Z
, aolal / a( ....................... 11
- aolal / /a(al ....................... 12
, 8e(ou|u ....................... 10
- %/a| oe(ou|u ..................... 13

1. Kurc /erll|as vard lepal urlu| |ar eras |0yor|nus oaro|o ) a/a|ar .
A. 1a,2b,3b, 5a,6b D. 1a, 2a,3b,5a,6a
B. 1a.2o.3a.1a E. 1a. 2a. 3a. 1a
C. 1a.2o.3o.5o.Zo

2. Kurc /erll|as vard lepal urlu| dajar |0onas max|mus) a/a|ar ..
A. 1a,2b,3b, 5a,6b D. 1a, 2a,3b,5a,6a
B. 1a.2o.3a.1a E. 1a. 2a. 3a. 1a
C. 1a.2o.3o.5o.Zo

3. Kurc /erll|as vard lepal urlu| |oro/o |'aranus komooo0ns|s) a/a|ar .
A. 1a,2b,3b, 5a,6b D. 1a, 2a,3b,5a,6a
B. 1a.2o.3a.1a E. 1a. 2a. 3a. 1a
C. 1a.2o.3o.5o.Zo

1. Kurc /erll|as vard lepal urlu| re(pal |0oumoa |v|a) a/a|ar ..
A. 1a,2b,3b, 5a,6b D. 1a, 2a,3b,5a,6a
B. 1a.2o.3a.1a E. 1a. 2o. 3o. 5o. Za
C. 1a.2o.3o.5o.Zo

5. Kurc /erll|as vard lepal urlu| |ala| |#ana so.) a/a|ar ..
A. 1a,2b,3b, 5a,6b D. 1a, 2a,3b,5a,6a
B. 1a.2o.3a.1a E. 1a. 2a. 3a. 1a
C. 1a.2o.3o.5o.Zo

Kurc 0ele(rras
&rlu| rerd/erll|as ra|r|u| r/up vard oa(u saja /|era|. |la rere(|u|ar a|al peroar/rd. A|al
peroar/rd /apal oe(upa daroa(. (ea|la alau spesrer |aWelar reWar alau lurourar). reWar alau
lurourar vard su/ar /|elaru rararva. alau |urc /erll|as. Kurc /erll|as /seoul juda |urc
/ele(rras.
!erdduraar |urc /erll|as /a|ar /erll|as le|ar |ara /dura|ar. Kurc /erll|as pe(lara |a|
/pe(|era||ar o|er Ca(o|us Lrraeus. Narur seoera(rva Lara(c| |ar |1ZZ8) vard rerddura|ar |urc
ro/e(r urlu| lujuar /erll|as. 3a|ar salu |urc /erll|as valu |urc ara|ss rerddura|ar c(c(
la|soror vard sa|rd oe(|aWarar. %ap |ard|ar /a|ar |urc le(seoul /rara|ar |up|el. le(/( /a( /ua
oal alau |eor. Ke/ua oal le(seoul oe(s /ua c( vard sa|rd oe(|aWarar. serrdda /seoul |urc
/|olors. J|a sa|ar ssalu a/a vard sesuacoco|. ra|a a|le(rall |arrva a|ar dudu(. 3eoada corlor.
|urc /|olors rerual p|rar seoada oe(|ul:
1a. %urourar oe(upa re(oa
1o. %urourar oe(|avu
J|a vard /p|r a/a|ar 1a |%urourar oe(upa re(oa). oe(a(l p|rar 1o dudu(. !|rar se|arjulrva.
rsa|rva:
2a. 8erard sa( 5 ouar alau |eor
2o. 8erard sa( |u(ard /a( 5 ouar
J|a vard /p|r 2o. /erdar ser/(rva 2a dudu(. /er|ar sele(usrva sarpa a|r(rva rara jers
/|elaru. !a/a ururva ou|u perurlur |rarua|) /erll|as ra|r|u| r/up /|erd|ap /erdar |urc
/erll|as. /ar rarva oe(|a|u selerpal ||o|a|). Kurc /|olors /susur rerddura|ar c(c( la|soror
vard sa|rd oe(|aWarar.
Corlor |urc /ele(rras
1. a. %ararar oe(delar .........................2
o. %ararar larpa delar .........................

2. a. 0aur oe(oerlu| drja| alau jarlurd. oe(lu|ard rerja(. lep /aur oe(rddl alau oe(|e|u|. re(avap.
ourda oe(oerlu| pavurd .... uroe|le(ae.
o. o. 0aur l/a| oe(oerlu| drja| alau jarlurd .................3

3. a. erpurva se|u/ard /aur vard rere|u| oalard. |a/ard|a/ard rerpurva se|apul ourourd
vard rere|u| oalard .........1
o. %/a| a/a se|u/ard /aur vard je|as ..................

1. a. %u|ard |ale(a| oarva|. |u(us /ar seda(. leda| |u(us. alau oe(su/ul oesa( /erdar ou lu|ard /aur
...................5
o. %u|ard |ale(a| l/a| /er|ar .......................8

5. a. 8alard oe(/aur leda| /erdar pe|epar /aur rere|u| oalard. a/a (srora |a|a( (rpard)
......................... Zrdoe(aceae
o. 8alard l/a| /er|ar .........................ê

ê. a. 8alard /erdar oarva| ou|u vard oe(se|apul ourourd ppr / /a|ar |ela| /aur
............................................. !o|vdoraceae
o. %/a| a/a se|apul ourourd /|ela| /aur. se|u/ard le(oerlu| /a( lard|a /aur
.............................Z

Z. a. 8a|a| ouar rerurpard |/ alas). 8urda se/|l alau oarva| le(/apal / /a|ar /aur pe|r/urd vard
le(|pal ......... Corre|raceae
o. 8a|a| ouar l/a| le(|r/urd /arla(a /aur pe|r/urd ..... Carraceae

8. a. 0aur oe(oerlu| |upu|upu reroe|ar /ua ........ Caeca|praceae
o. 0aur l/a| oe(oerlu| |upu|upu ...................9

9. a. 0aur rerarjard /erdar lu|ard /aur sejaja( ..........10
o. 3usurar lu|ard /aur rerja( alau rerv(p

10. a. %ep /aur oee(/u( lerpe| ............................
o. %ararar l/a| oe(/u( lerpe| ............ L|aceae
8 7:..2025:3. /.:/:590780-:9  .2../. ./.0.203.:5.2:890780-:9 :3.3/03.9.2./.203. %:-:907-. 7...3...5...8..:/:5 .:3././. !.8 ./.57:...3/.3.7-0..:/:5/..503443.3.380/. .355-07:.-.3/-:.8:8/03.4394.38:3:3.5. .8 9.: 0./05./. /.5.203.98047.30503443. - .3. .8 7:. - .8..8.39:-:3./.44/.3 20309. .7:3.3507:9 3809./. 454/. 5454/..3-07:.95.388.30. .3 ./.3/.907/..-.3..72./05.2.5../49421:2797454/.9039.3507:9 .05.32.70./203.-.-07.3.95.- ./.3507:9 - %:-:907-.907/.3-.7  .7 .38:3 80.95.3.-07.3.3..4..38:39..05./.-078.3.32..::/./...5../. - %:-:9/.95./.8907/./.9:/.3.3.3.:/:5. 0.7. ./..9 802:.:3.3.  :3.8.3-07:. - ..3../08758./.3 7:89. 203.3202:.8.3/.7/05.3.907-.2.3.3./05.3 9:2-:.8907/.9.3.203.832:/.4./05.34.8 9../090723.-07.9:39:2025072:/.3/.8 7:.57:.- !73853. %:-:907-. .89. - !.. 9:/.

32020:-.  - %.7 90.9.39:3 -079:. :7:8/. %.3 - %/.3 .:./090723.30.9.3-0709.:3 &2-0107./02.3/.9.:39/. %:.7/03.3203.:3-0739.3. -.80:/.80. 025:3.9/.  .:-078:/:9-08.9.3 .3-:9:.3.3/..2..5:9 -:2-:3./.32025:3.3.39:3  ./.83 .:-070: 207.35.907.-07-039:3.3. .- 4394..2.:.9.3 /.907.3.:3  - %:.380..9.8  .7  !07.39.:3.9.80:/.3 .32020:-.3:3.:3.:7:8 .-07-039:5..0 - - ./.7 905/.09.-.5 -:3.:3-07-039:3.

5. ...0.3 3-07.349. .3-07/.  . .8. .3 ...7..3 %/..  .8. - . .2.2-:9 02./.0 - .3905.7../02. . ./33 !03:9:59:-:-07:5.8..754 ....-0788 .:390.07./0391..7842.7. . .. 05... .3-0.  ... . .9:/.  . .7.8 573:8.-3-07.8. .3:8424/40388 .302.9:39:424/4 '.0...734. . .  .39/..-9..8 07/.  ..31:383.7.. - .7. . .71. .349. .2-:9 !03:9:59:-:-:...9. . .89-03.7  9 ff°°n ¯°f¾°            .9:/. .9.31:383./. .-9.  ..35005.3-0.82.3/34207.9:39:. .23-07../0391..9:39:. .07. !.. . . .0. ././.-  :3. .-  :3. .9 07-::  %/.. . 0788 %/..5.3 07/..3-07:5. .8./. .2.  .3905. .. . - .0. . . ./0391. - 079:. - .7 ..9. . .334. . ./..0./03.3.:/. - .. .8/.9/.7. . .  ./.7725.3905.-079:. ..2:8 .  . - .3  %.9//.9/. - .:32020:-. - ..- . 02. .. - . . - ..3/0391.-07-::  :3.... . ..

..9 4:2-. .8 &39:203/0391.2.8. /090723./... ..9::3.8 :3.3808:./..9.3.990780-:9-078/:.890../0391.8 $.:8508203 ../09./80-:9:3...  .3 803.3-07..-  :3. .3 :3. .  .090723. - .- :3.7:8.2:3.8.3.9.2.3.. .-  :3. ..0:8 .. ././03.3203:3./0391. .7 70..38:/..3:509 907/7/.. .3...3.7 9..9...9.  .9:39:.. . . 9..  .::3..2-.-.. .3.9.9::3.:3...88203:3.84342./.9:..:0- 0/:.340...90780-:9/3.3/3/.3..: 9:2-:. .7.3:3. .2/0391.... .38.9./0391... .7. -.2:380-03.3-.85079.74:833./:3.8/80-:9:. .85 .:/:5...9-07:5.3 %.3 0.5.8 !03:3.3.  .82. #.9502-. .3-07.8/.3/3 .  ..8. . 24/073:39:9::.2.38.9 502-..9:39:2075. /50703.3/0391../0391.5. .9.. . .3.7 .8.2.9.3905. - ..2.09.8.3.3905./0391./0391.88.20207:..7/:.:9:2-:.3./0391. /49428 .30.73. .3:3.. .:3.

3.3.9.3 .0 - - . -07.5/03..32025:3.3-07:5.:3.:.3/.3.39:3 -079:.25.07-.91.: .39:3  .3. :3../.:3 :2-0107.9.-07:9 .2.3.84342 .09.3/5.:-070: 207.38...-::503:39:3 2.3-07.9.3:3.:2:3.79.038 /09.32020:-...3 .3203.7 .3-::7 !.8 .4.7-:.3/.82.380-.3. ./.39./. 025:3..:.8  .7 905/.-07..:3-0739.3/5.4 2.35. 28.3 4394:3.:3.:/:5/03../. .2. 03.:809025.9..38..8 /.80:/.. %:2-:.3.38.33./49428202:..3.3-07:5.9.:39/.3:.3803/73.9 4.3:93.30. /0391.8.3-07. %.32020:-. - %. /0391.3/. %:2-:.7-:.380907:83.: !.9.80:/.2.4394 :3./.5 -:3..:0- - 03.73.9073.-07-039:3.3::7 $0-.3-0709.95.-07-039:5.07-. - %:2-:.7:7./49428/8:8:3203:3.. .380....:3-07-039:3./090723.  ..3 - %/../03.5:9-:2-:3 .80..795.::7 /02.

.3.3/./.:39/.39:.7 90.5:9-:2-:355//.:3 !443....7  - $:8:3.7/03..79.3 3-07.:3503/:3 .907.-:.0.0./03./:.7842. :7:8/.7.39/.:3  .0 - %/.39:.5:9-:2-:3/09.3/.:32020:-..0  .2/.9.9 42203./.3.:3202.2.9/.39/.0 - .3/.33./.0 - .0.9. . .3.3 /.7. ./.3-:9:.0.8 :3.3.-07-039::5: :5:  ./02.:3-07-039::5: :5:202-0.0.:20375  .9.0.9//.9.:390..9.9/. .:380.80.35005.-.. %:.209.-:.3 9075.3-.203:25.0   .:-078:/:9-08.80/9.9. .:3-007/:790250 - %./02.9.:3 - %:.53..:3 80:/.3907-039:/.3.-07/:790250 .3 ./.380.3/03../. .:-.7725.3-07/.-::.3  .3..3.3-0780.:3503/:3.907/.:7:8 .39. %05/..9.:3203. ./.3.3  .. .0.0 - ..5.3/03.907.9073/:3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful