Anda di halaman 1dari 14

BAB 5

MODEL-MODEL KOMUNIKASI

OBJEKTIF BAB

Selepas mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh:


1. Memberi definisi model.
2. Menyatakan kepentingan model.
3. Menjelaskan elemen-elemen yang terlibat dalam model
komunikasi.
4. Menjelaskan fungsi elemen-elemen yang terlibat.
5. Menyenaraikan model-model komunikasi.

5.1 PENGENALAN

Memahami pengertian dan proses komunikasi menjadi lebih mudah


sekiranya kita memahami model-model komunikasi. Kerangka model
komunikasi terdiri daripada beberapa elemen penting yang terlibat dalam
proses penghantaran mesej kepada individu atau kumpulan individu yang
lain.

Model-model komunikasi yang dipersembahkan dalam bab ini


menggambarkan proses komunikasi sosial yang berbentuk sehala dan dua
hala. Keseluruhan bab akan memfokus kepada penjelasan dan
penghuraian model-model umum komunikasi secara praktikal dan sesuai
dengan kehidupan harian kita. Tumpuan juga adalah kepada pemahaman
terhadap proses yang terlibat dalam sesuatu model berkenaan dan
bagaimana peranannya dalam pembinaan teori bagi membantu kita
memahami tingkah laku komunikasi manusia.

Model secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi


menggambarkan sesuatu proses. Model-model ini membantu kita
memahami dengan mudah proses yang berlaku. Contohnya dalam
sebuah model proses komunikasi, selain penyampai dan penerima,
terdapat ‘medium’ sebagai perantara penyampaian maklumat seperti
telefon, mel elektronik, kertas mahupun udara. Kemudian, ia juga
menggambarkan hubungan yang terbina antara kedua-dua belah pihak
penyampai dan penerima tadi, iaitu sama ada secara sehala ataupun dua
hala.

69
Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang
digambarkan menggunakan pendekatan matematik, naratif atau fizikal
yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun
dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses
tersebut.

Daripada penjelasan tentang apakah komunikasi itu tadi, dapat kita


nyatakan bahawa model komunikasi ialah gambaran tentang simbol dan
struktur peraturan yang terlibat dalam proses penyampaian mesej yang
wujud.

Oleh itu, dapat kita fahami bahawa fungsi model ini ialah untuk

(i) Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku.


(ii) Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi
tersebut.
(iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau
dua hala.
(iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi
seterusnya.
(v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi.

5.2 MODEL KOMUNIKASI AWAL

Binaan model komunikasi umum biasanya melibatkan enam elemen


utama iaitu sumber, mesej, saluran, penerima, maklum balas dan
gangguan. Namun, model komunikasi awal yang menerangkan
bagaimana proses komunikasi berlaku adalah lebih mudah. Ia terdiri
daripada tiga elemen saja, iaitu

(i) Sumber (pihak yang menghantar mesej).


(ii) Saluran (cara mesej tersebut dihantar keluar).
(iii) Penerima (pihak yang menerima mesej tersebut dan seharusnya
menggunakan mesej tersebut).

Model komunikasi peringkat awal ini dipelopori oleh Aristotle dan


dinamakan Model Aristotalian. Beliau mendapat ilham tentang model ini
apabila mengkaji tentang perbicaraan kes di mahkamah. Model ini tidak
membincangkan elemen maklum balas, maka ia lebih dikenali sebagai
model komunikasi sehala. Model peringkat awalan ini merumuskan
bahawa keberkesanan komunikasi bergantung kepada keupayaan sumber
mempengaruhi penerima untuk menerima idea yang disampaikan.
Pengaruh sumber ini akan diterima oleh penerima yang mempunyai sikap

70
yang pasif dan menerima apa saja mesej yang disampaikan sumber. Selain
Aristotle tokoh-tokoh awal yang mempelopori model komunikasi sehala
ini ialah Harold Lasswell, Claude Shannon dan Warren Weaver, dan
David Berlo.

Rajah 5.1
Model Komunikasi Awal

SALURAN

SUMBER PENERIMA

(a) Model Lasswell (1948)

Daripada model komunikasi awal ini Lasswell mengembangkannya


dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh
wartawan-wartawan akhbar.

Rajah 5.2
Model Lasswell

• Siapa?
• Berkata apa?
• Melalui saluran mana?
• Kepada siapa?
• Apakah kesannya?

Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen


kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. “Siapa?” di
sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai, “Berkata apa?”
merujuk kepada mesej yang disampaikan, “Melalui saluran mana?”
merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej
tersebut. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku
terhadap mesej yang diterima. Contohnya, seorang ibu yang sedang
berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan
menyuruh anaknya itu mengunci pintu. Tindak balas daripada mesej yang
diterima itu tadi, si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh
oleh ibunya.
71
Berikan contoh yang membayangkan aktiviti komunikasi
yang digambarkan dalam Model Lasswell.

(b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 )

Kemudiannya, Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini


dalam bentuk grafik. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik.
Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah
sehala antara sumber dan penerima. Sumber menterjemahkan (enkod)
mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbol-simbol atau isyarat
untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih.
Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang
mungkin akan menjejaskan maksud. Mesej itu tadi akan diterima oleh
penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbol-
simbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. Hasil pentafsiran
mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi.
Rajah 5.3
Model Shannon dan Weaver

Transmiter Receiver
Sumber Destination
Mesej hantar saluran terima mesej
maklumat enkod dekod
Isyarat isyarat

Sumber
gangguan

Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen


penting iaitu

(i) Sumber bermaklumat yang akan menghasilkan mesej.


(ii) Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat.
(iii) Saluran yang membawa simbol atau isyarat.
(iv) Penerima, memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir.
(v) Destinasi iaitu tempat di mana mesej sampai.

Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’


perjalanan mesej, yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir.
Contoh-contoh gangguan ialah seperti bunyi bising, kerosakan pada
saluran, merasa tidak sihat dan sebagainya. Gangguan yang wujud akan
menjejaskan keberkesanan proses komunikasi.

72
Untuk membantu pemahaman para pelajar, model Shannon dan Weaver
ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon:

(i) Saluran ialah wayar telefon.


(ii) Signal ialah elektrik di dalamnya.
(iii) Transmiter ialah set telefon.
(iv) Gangguan boleh terjadi pada bunyi, gangguan talian, mahupun
kekurangan pada sumber atau penerima mesej.

(c) Model Berlo (1960)

Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh


David Berlo (1960). Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap
elemen komunikasi yang wujud. Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang
tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama
lain. Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan
tersendiri serta saling berkaitan.

Rajah 5.4
Model Berlo

Sumber Mesej Saluran Penerima

- Kemahiran - Unsur - Lihat - Kemahiran


komunikasi - Struktur - Dengar komunikasi
- Sikap - Kod - Sentuh - Sikap
- Pengetahuan - Kandungan - Hidu - Pengetahuan
- Sistem sosial - Gaya - Rasa - Sistem Sosial
- Budaya - Budaya

Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran


komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya sumber serta
penerima dalam memilih dan menentukan unsur, struktur, kod,
kandungan dan gaya penyampaian mesej. Manakala pemilihan saluran
bergantung kepada kesediaan pancaindera sumber dan penerima. Model
Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima
mentafsir mesej. Maksudnya di sini, ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari
segi unsur, struktur, kod, kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri
sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasi,
sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya sumber berkenaan.
Contohnya, sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasi
yang tinggi, maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran.
Begitu juga halnya dengan penerima mesej. Sekiranya penerima
mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasi, sikap,

73
pengetahuan, sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai
penyampai, kebarangkalian mesej itu berkesan amat tinggi. Menurut
Model Berlo ini lagi, pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan
pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna.

5.3 MODEL KOMUNIKASI DUA HALA

Para sarjana pada awal tahun 1950-an seperti Osgood (1954) Schramm
(1954) dan Dance (1955) mendapati bahawa proses komunikasi sebenar
lebih kompleks dan bukan linear (non-linear) dengan mengambil kira
tindak balas yang berlaku antara sumber dan penerima. De Fleur telah
mengenal pasti hal ini dan menambah tindak balas kepada model awal itu
tadi.

Model-model dua hala ini menekankan pemahaman bersama dan


konsensus serta beranggapan bahawa proses komunikasi ini ialah satu
proses yang berterusan dalam bentuk ‘helix’. Contohnya seperti dua
orang individu yang sedang berbual-bual. Posisi sumber dan penerima itu
sentiasa silih berganti.

Sumber (S) Penerima (R)

(a) Model Schramm (1954)

Schramm menerangkan proses komunikasi antara manusia dengan


mengemukakan gambar rajah tindanan pada lapang rujuk (frames of
reference). Persamaan pengalaman, tahap pengetahuan, persekitaran dan
lain-lain akan meluaskan kawasan yang tertindan. Keadaan ini akan
menjadi daya rangsangan kepada proses komunikasi yang lebih berkesan.
Menurut Schramm peratusan persamaan ini akan menentukan tingkat
interaksi menjadi lebih berkesan kerana wujud pemahaman yang sama.

Contohnya, pada tahun pertama, para pelajar komunikasi rata-rata tidak


mempunyai pengetahuan yang luas tentang bidang komunikasi. Para
pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan agar dapat “memasuki”
ruangan yang bertindan dalam lapang rujuk agar dapat mencari titik

74
persamaan yang wujud. Bertitik tolak dari sini, pensyarah akan mula
menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang komunikasi ini dan
subbidang-subbidang yang ada. Dengan ini, ruangan yang tertindan tadi
akan diluaskan dan persamaan yang wujud akan menjadi lebih banyak.

Rajah 5.5
Model Schramm

A B

Sumber (enkod) Penerima (dekod)


Persamaan
wujud

Schramm seterusnya mengembangkan lagi model lapang rujuknya ini


dengan memperkenalkan elemen maklum balas dan peranan antara dua
manusia dalam proses komunikasi. Menurut model kedua Schramm ini
sumber dan penerima saling silih berganti memainkan peranan sebagai
sumber (enkoder) dan penerima (dekoder) mesej. Proses komunikasi
berkesan apabila wujud persamaan pentafsiran maksud (enkod dan
dekod) terhadap isyarat yang diterima.

Rajah 5.6
Model Pentafsiran Maksud Schramm

Mesej

Sumber Penerima
(enkod) (dekod)

Penerima Sumber
(dekod) (enkod)

Mesej

75
Dalam model ini, Schramm menerangkan bahawa sumber akan memilih
dan mencipta (enkod) simbol-simbol (mesej) untuk dihantar kepada
penerima. Penerima akan memecahkan (dekod) simbol-simbol tadi dan
mentafsir maksud. Seterusnya, penerima memilih dan mencipta (enkod)
simbol-simbol dan bertindak sebagai sumber untuk menghantar mesej
(sebagai tindak balas ). Sumber asal akan menerima dan kini bertindak
sebagai penerima dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol yang
dihantar. Proses ini akan berpusing sehingga proses interaksi ditamatkan.

Pada pendapat anda, apakah persamaan paling minimum


yang wujud antara dua individu?

(b) Model Osgood (1954)

Model Osgood (1954) juga merupakan sebuah model komunikasi dua


hala. Osgood mengandaikan bahawa proses komunikasi bukanlah hanya
sebagai satu proses penghantaran mesej daripada sumber kepada
penerima tetapi juga melibatkan penukaran mesej antara penerima
dengan sumber. Model Osgood ini juga mengandaikan bahawa proses
pentafsiran maksud berlaku semasa mesej disampaikan oleh sumber.
Andaian ini menyokong andaian oleh Berlo dan Schramm. Kemudian,
Osgood menambah kepada model linear tersebut dengan andaian
seterusnya iaitu proses pentafsiran maksud akan dimaklumbalaskan oleh
penerima kepada sumber pertama tadi. Model ini memberi keutamaan
kepada proses pentafsiran maksud.

Rajah 5.7
Model Osgood

Maklum Balas

Sumber Penyebar Penerima Destinasi


maklumat

Perutusan Perutusan
Gangguan

Individu akan berfungsi sebagai penerima dan destinasi dalam proses


komunikasi ini. Osgood juga menyatakan bahawa komunikasi ialah satu
proses interaksi berterusan antara dua individu yang terlibat dan hanya
76
akan terhenti apabila kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan
pencapaian persefahaman terhadap apa yang dikomunikasikan.

(c) Model Komunikasi Kontemporari

Era 1970-an dan 1980-an merekodkan pengaruh persekitaran dan sistem


sosial dalam model-model yang dibentuk. Sarjana komunikasi pada era
ini melihat keberkesanan mesej komunikasi juga ditentukan oleh sistem
sosial, persekitaran dan iklim yang terlibat. Antara model yang termasuk
pada zaman ini ialah Model Pergantungan yang dipelopori oleh Ball
Rokeach dan De Fleur.

Model ini mengutarakan kekuatan hubungan antara khalayak, media dan


sistem sosial yang lebih luas. Andaiannya ialah media mempunyai
pelbagai fungsi dan khalayak melihat fungsi-fungsi media ini pada tahap-
tahap yang berlainan. Punca pergantungan kedua ialah kestabilan sosial.
Apabila terdapat perubahan sosial atau konflik, maka khalayak akan lebih
bergantung kepada media sebagai sumber informasi.

Kini, sarjana komunikasi mula beralih kepada model-model yang


mempunyai kecenderungan kepada khalayak (audience centered models)
dengan andaian mesej yang berkesan akan berjaya menukar tingkah laku,
sikap dan pengetahuan penerima.

Antara model ini ialah Pemasaran Terarah (Targeted marketing) dan


Pemasaran sosial (Social marketing). Ciri-ciri model berkenaan ialah

1. Pemasaran terarah (Targeted marketing)

Pemasaran Terarah ialah proses untuk mengenal pasti kelompok-


kelompok tertentu yang menjadi sasaran pemasaran. Penentuan
kelompok ini pula akan digunakan bagi membangunkan strategi
campuran pemasaran barangan atau perkhidmatan tertentu bagi setiap
kelompok yang telah dikenal pasti. Tujuan utama model pemasaran
terarah ini ialah bagi mengelakkan sasaran yang terpesong, komunikasi
tidak lancar dan kempen yang tidak mengenali keperluan sebenar
khalayak.

Model pemasaran terarah menerangkan bagaimana kita boleh


memperoleh khalayak sasaran yang lebih tepat. Sekiranya perkara ini
dapat dilakukan, pembaziran daripada pelbagai sudut dapat dikurangkan.

77
2. Pemasaran sosial (Social marketing)

Menurut Kotler (1982), pemasaran sosial (sosial marketing) ialah


pelaksanaan dan pengendalian program yang berusaha meningkatkan
penerimaan terhadap idea sosial atau penyebab sosial di kalangan
kelompok sasaran. Ia memanfaatkan konsep segmentasi pasaran,
penyelidikan pengguna, pengembangan konsep komunikasi, kemudahan,
insentif dan teori pertukaran untuk memaksimumkan tindak balas di
kalangan sasaran. Pemasaran sosial juga dikenali sebagai social cause
marketing atau public issue marketing. Perkara penting dalam konsep
pemasaran sosial ialah pemasaran yang tidak bermatlamatkan keuntungan
malah mengutamakan kepada pengguna atau khalayak sasaran. Contoh
yang paling mudah dan kerap kita saksikan ialah pemasaran terhadap
perkhidmatan kesihatan oleh kerajaan.

Model-model terbaru ini memberi penekanan kepada persembahan


mesej agar menepati cita rasa dan kehendak khalayak.

SOALAN DALAM TEKS

1. Apakah yang dikatakan model komunikasi?


2. Apakah fungsi model komunikasi?
3. Huraikan tiga model komunikasi awal.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Pada pendapat anda, apakah persamaan paling minimum


yang wujud antara dua individu?

5.4 RUMUSAN

Daripada pelajaran yang telah kita lalui di sepanjang bab ini, kita dapati
bahawa perkembangan model komunikasi diiringi dengan penambahan
elemen-elemen dalam model-model komunikasi tersebut. Secara
vertikalnya pula, para sarjana semakin memikirkan ciri-ciri yang
menyumbang kepada keberkesanan mesej selain daripada ciri pada
elemen utama, iaitu pengaruh persekitaraan, sistem sosial serta sejauh
mana sesuatu mesej itu berjaya memenuhi cita rasa dan kehendak
khalayak.

78
SOALAN PENILAIAN KENDIRI

1. Berdasarkan fahaman anda, bincangkan perkaitan antara elemen-


elemen dalam model komunikasi umum.
2. Pilih satu model komunikasi dua hala yang telah anda pelajari,
kaitkan dengan situasi persekitaran anda.

Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS

1. Model komunikasi secara umumnya ialah sebuah diagram yang


mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. Model-model ini
membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku.
Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang
digambarkan menggunakan pendekatan matematik, naratif atau
fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala
ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud
dalam proses tersebut.

2. Fungsi Model Komunikasi ialah untuk

(i) Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang


berlaku.
(ii) Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses
komunikasi tersebut.
(iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala
atau dua hala.
(iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi
seterusnya.
(v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi
komunikasi.

3. Model komunikasi awal

(a) Model Lasswell ( 1948 )

Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan


umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar
iaitu
79
ƒ Siapa?
ƒ Berkata apa?
ƒ Melalui saluran mana?
ƒ Kepada siapa?
ƒ Apakah kesannya?

Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan


elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima.
“Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai,
“berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan, “melalui
saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk
menyampaikan mesej tersebut. “Apakah kesannya” merujuk
kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima.
Contohnya, seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja
menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya
itu mengunci pintu, maka, tindak balas daripada mesej yang di
terima itu tadi, si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang
disuruh oleh ibunya.

(b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 )

Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam


bentuk grafik. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. Ia
bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah
sehala antara sumber dan penerima. Sumber menterjemahkan
(enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbol-
simbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui
saluran tertentu yang dipilih. Model ini mengandaikan wujud
gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan
maksud. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan
mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol atau isyarat
tadi semasa proses transformasi. Hasil pentafsiran mesej oleh
penerima akan sampai kepada destinasi.

Model Shannon dan Weaver

Transmitter Receiver
Sumber Destination
Saluran
maklumat Mesej Enkod Hantar Terima Dekod Mesej
Isyarat Isyarat

Sumber
gangguan

Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima


elemen penting iaitu
80
(i) Sumber bermaklumat, yang akan menghasilkan mesej.
(ii) Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau
isyarat.
(iii) Saluran yang membawa simbol atau isyarat.
(iv) Penerima, memecah (dekod) simbol atau isyarat dan
mentafsir.
(v) Destinasi, tempat di mana mesej sampai.

Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’


perjalanan mesej, yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir.

Model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada


interaksi melalui telefon:

(i) Saluran ialah wayar telefon.


(ii) Signal ialah elektrik di dalamnya.
(iii) Transmitter ialah set telefon.
(iv) Gangguan boleh terjadi pada bunyi, gangguan talian,
mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej.

(c) Model Berlo (1960)

Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh


David Berlo (1960). Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada
setiap elemen komunikasi yang wujud. Ciri-ciri ini mempunyai
pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling
berkait antara satu sama lain. Andaian model Berlo ini ialah setiap
elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan.
Model Berlo

Sumber Mesej Saluran Penerima

- Kemahiran - Unsur - Lihat - Kemahiran


komunikasi - Struktur - Dengar komunikasi
- Sikap - Kod - Sentuh - Sikap
- Pengetahuan - Kandungan - Hidu - Pengetahuan
- Sistem sosial - Gaya - Rasa - Sistem Sosial
- Budaya - Budaya

Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap


kemahiran komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan
budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan
unsur, struktur, kod, kandungan dan gaya penyampaian mesej.
Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan
81
pancaindera sumber dan penerima. Model Berlo juga menekankan
maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej.
Maksudnya di sini, ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur,
struktur, kod, kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri
sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran
komunikasinya, sikap, pengetahuan, sistem sosial dan budaya
sumber berkenaan. Contohnya, sekiranya seseorang itu mempunyai
kemahiran komunikasinya yang tinggi, maka ciri-ciri mesej yang
dipilih akan lebih menepati sasaran. Begitu juga halnya dengan
penerima mesej. Sekiranya, penerima mempunyai ciri-ciri yang baik
dari segi kemahiran komunikasinya, sikap, pengetahuan, sistem
sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai
kebarangkalian mesej itu berkesan adalah amat tinggi. Menurut
Model Berlo ini lagi, pemilihan saluran perlu mengambil kira
kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan
sempurna.

82

Anda mungkin juga menyukai