Anda di halaman 1dari 3

A.

Soal Pilihan Ganda


1. Dua muatan titik yang sejenis dana sama besar titik A. Jika benda tersebut mengalami gaya
qA = qB = 10-8 C berada pada jarak 10 cm satu 1000 N, kuat medan di titik A sebesar …. N/C
sama lain. Jika k = 9 x 109 Nm2/C2, maka besar a. 2 x 1010 d. 2 x 10-8
gaya tolak yang dialami kedua muatan adalah b. 2 x 10 9 e. 2 x 10-9
…. N c. 2 x 10 8

a. 9 x 10-4 d. 9 x 10-3 7. Pada titik-titik sudut B dan D sebuah bujur


b. 9 x 10 -9 e. 9 x 10-7 sangkar ABCD diletakkan sebuah partikel
c. 9 x 10-5 bemuatan +q. Agar kuat medan listrik di A sama
1. Bila jarak antara dua muatan dijadikan setengah dengan nol, maka titik C harus diletakkan
kali semua, maka gaya listrik antara keduanya sebuah partikel bermuatan sebesar ….
menjadi … semula. a. –q d.  2 q
a. ½ x d. 4 x
b. +q e.  2 q 2
b. ¼ x e. 2 X
c. 2 x c.  2 q
2. Pada tiap titik sudut segitiga tiga sama sisi 8. Bola konduktor berongga berjari-jari 6 cm. Bila
terdapat muatan masing-masing sebesar q. bola bermuatan 4 μ C, maka besar medan listrik
Apabila gaya antara dua muatan tersebut yang berjarak 4 cm dari pusat bola adalah ….
sebesar F1, besar gaya tiap titik sudut sebesar …. a. Nol d. 6 x 10-2 N C
a. nol d. 3 F b. 4 x 10-2 N C e. 71 x 10-2 N C
b. F e. 2 F
c. 5 x 10-2 N C
c. 2 F 9. Titik A dan B berjarak 9 cm dan diantara A dan
3. Dua muatan A dan B masing-masing besarnya - B terletak titik C yang berjarak 3 cm dari A. Titik
4  C dan 1  C berjarak 2 cm satu sama lain. A diberi muatan sebesar 5  C dan titik B -10 
Pernyataan berikut yang benar adalah …. C. Apabila K = 9 x 109 Nm2/C-2 maka potensial
a. kedua muatan tolak menolak dengan gaya 90 N di titik C sebesar ….
b. kedua muatan tolak menolak dengan gaya 50 N a. Nol d. 3 x 105 Volt
c. kedua muatan tarik menarik dengan gaya 45 N b. -3 x 105 Volt e. 5 x 105 Volt
d. kedua muatan tarik menarik dengan gaya 90 N c. 1 x 10 Volt
5
e. kedua muatan tarik menarik dengan gaya 180 N 10. Muatan 2 Coulomb dipindahkan dari potensial
4. Kuat medan listrik yang berjarak 0,4 cm dari 15 Volt ke potensial 165 Volt dengan usaha
muatan 70  C adalah …. sebesar ….
a. 3,9 x 1010 N/C ke arah muatan a. 300 Joule d. 165 Joule
b. 7,8 x 1010 N/C ke arah muatan b. 270 Joule e. 150 Joule
c. 3,9 x 1010 N/C menjauhi muatan c. 250 Joule
d. 7,8 x 1010 N/C menjauhi muatan 11. 6 cm 12 cm
e. 3,9 x 1010 N/C diam
5. Dua buah muatan sejenis masing-masing q1 =  
40  C dan q2 = 10  C berada pada jarak 30 A B
cm. Letak titik yang kuat medannya nol adalah Sebuah muatan + 0,4  C berada di titik A
…. pada jarak 6 cm dari muatan sumber usaha
a. 0,1 m di kanan q1 d. 0,1 m di kiri q2 yang diperlukan untuk memindahkan muatan uji
b. 0,1 m di kiri q1 e. diantara q1 dan q2 dari A ke B sebesar 0,12 Joule. Besar muatan
c. 0,1 m di kanan q2 sumber adalah ….  C.
6. Titik A berada dalam medan listrik suatu a. 12 d. 6
muatan. Benda bermuatan 50  C diletakkan di b. 15 e. 3
c. 9
12. Besarnya muatan debu yang massanya A gram. potensial 100 volt. Tegangan pada A dan B
Jika debu tersebut terkatung-katung di tengah- masing-masing sebesar ….
tengah kondensator yang vakum dengan beda a. 50 volt dan 50 volt d. 30 volt dan 70 volt
potensial V volt antara plat-platnya, dan berjarak b. 60 volt dan 40 volt e. 70 volt dan 70 volt
d cm antara plat-plat tersebut adalah …. c. 40 volt dan 60 volt
dg V g 18. Tiga buah kapasitor C1, C2 , dan C3 dengan
a. d. kapasitas masing-masing 2  F, 3  F, dan 6 
VA dA
VAg Vd Ag F disusun seri. Kemudian dihubungkan ke
b. e. sumber tegangan 6 volt. Besar muatan yang
d Vd Ag tersimpan pada kapasitor C2 adalah ….
A dg a. 66  C d. 1,8  C
c.
V b. 18  C e. 0,6  C
13. Perhatikan pernyataan berikut ini c. 6  C
1. Kapasitas kapasitor dapat diperbesar 19. Suatu kapasitas bola berdiameter 18 cm diberi
dengan menurunkan tegangannya tegangan 6 volt. Energi yang tersimpan dalam
2. Kapasitas kapasitor berbanding terbalik kapasitor tersebut adalah … Joule.
dengan tebal isolatornya a. 0,1 x 10-11 d. 1 x 10-9
3. Kapasitas kapasitor bergantung pada b. 1,8 x 10 -11 e. 18 x 10-9
potensial dan muatannya c. 18 x 10 -11
Pernyataan di atas yang benar adalah ….
a. 1 d. 1 dan 2
b. 2 e. 2 dan 3
c. 3
14. Sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng
aluminium yang luas permukaannya masing-
masing 1 m2 dipisahkan oleh selembar kertas
paratin tebalnya 0,1 mm dan konstanta
dielektriknya 2 jika  o = 9 x 10-12 C2N-1m-2, maka
kapasitas kapasitor ini adalah ….
a. 0,35  F d. 0, 10  F
b. 0,25  F e. 0,05  F
c. 0,18  F
15. Jika jarak pisah antar keping sebuah kapasitor
keping sejajar bermuatan menjadi setengah dari
jarak semula, maka beda potensial antarkeping
menjadi ….
a. tetap d. 4 kali semula
b. 2 kali semua e. ¼ kali semula
c. ½ kali semula
16. Tiga buah kapasitor masing-masing sebesar C.
Apabila ketiga kapasitor dirangkai, maka
kapasitas kapasitor pengganti yang mungkin
sebesar ….
a. 1/3 C dan 3/2 C d. 1/3 C dan 2 C
b. 3 C dan 5/C e. 3 C dan ½ C
c. 2 C dan 3 C
17. Dua buah kapasitor, A dan B, masing-masing
mempunyai kapasitas 4  F dan 6  F yang
disusun seri dan dihubungkan dengan beda
B. Soal-Soal Essay
1. Tiga buah muatan dari 2  C, 4  C, dan 4  C diletakkan pada titik A (0,0), B (5,0), dan C (8,0). Tentukan
berapa besar gaya yang bekerja pada muatan B. (satuan jarak dalam m)
2. Sebuah inti atom besi mempunyai 26 proton dan inti atom khlor 17 proton. Jika muatan proton 1,6 10-19C.
Hitunglah gaya tolak antara kedua inti atom tersebut (jarak kedua inti 2  10-9 m).
3. Sebuah titik A berjarak 5 cm dari sebuah muatan (q = 10-7 C). Dimana kita meletakkan muatan lain (q = 410-7 C)
agar kuat medan di titik A nol?
4. Luas suatu keping sejajar 80 cm2. Keping-keping tersebut diberi muatan yang berlawanan dari 10-7 C. Hitunglah
kuat medan keping jika diantara keping diisi
a. udara
b. kertas (K = 3,5)
5. Suatu bujursangkar ABCD berisi 10 cm. Pada titik-titik sudut terdapat muatan sebesar 2  C, 4  C, 3  C,
dan -8  C. Hitunglah!
a. Potensial di titik E (tengah-tengah AB) dan di titik F (tengah-tengah CD)
b. Usaha untuk memindahkan muatan -2  C dari titik E ke F