Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019


SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Tema A: Pengenalan kepada Biologi


Bab 1: Pengenalan kepada Biologi

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
untuk memahami alam.
 Menyatakan apakah kajian Biologi
1.1 :.  Menerangkan kepentingan Biologi Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
Memahami Biologi  Menyenaraikan bidang-bidang yang berbeza dalam kajian
Biologi I-Think: Peta Bulatan
 Menyenaraikan kerjaya berkaitan dengan Biologi
 Menyatakan pelbagai kaedah mempelajari Biologi KBAT: Mencipta
Minggu 1
2/1 - 4/1 Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
 Mengenalpasti pemboleh ubah dalam situasi yang diberi untuk memahami alam.
 Mengenal pasti hubung kait antara dua pemboleh ubah bagi
membentuk hipotesis Elemen merentas kurikulum: Teknologi maklumat &
1.5 :.
 Mereka bentuk dan menjalankan eksperimen ringkas untuk
Mengaplikasi komunikasi.
menguji hipotesis
penyiasatan saintifik
 Merekod dan membentangkan data dalam bentuk yang I-Think: Peta Alir
sesuai
KBAT: Mencipta

1
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Tema B: Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Benda Hidup


Bab 2: Struktur & Organisasi Sel

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
 Melukis & melabel sel haiwan serta sel tumbuhan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
 Mengenal pasti komponen-komponen sel haiwan
Minggu 2 2.1 :.  Mengenal pasti komponen-komponen sel tumbuhan I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih
7/1 - 11/1 Memahami struktur &  Menyatakan fungsi komponen sel haiwan
fungsi sel  Menyatakan fungsi komponen sel tumbuhan KBAT: Menganalisis
 Membanding dan membezakan antara sel haiwan dengan
sel tumbuhan
 Mengaitkan antara kepadatan organel tertentu dengan fungsi
sel-sel khusus
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
Minggu 3  Menyatakan keperluan pengkhususan sel dalam organisma
14/1 - 18/1 multisel berbanding organisma multisel
 Menghuraikan pengkhususan sel dalam organisma multisel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.
& 2.2 :.  Menghuraikan organisasi sel dalam pembentukan tisu, organ
Memahami orgnisasi dan sistem dalam organisma multisel
Minggu 4 sel I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
22/1 - 25/1
KBAT: Menganalisis, Mensintesis

2.6 :. Nilai: Minat & bersifat ingin tahu.


Menghargai keunikan  Meramal keadaan sel tertentu tanpa salah satu organel
sel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.

2
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Mengilustrasikan kebanyakan sel-sel yang mengalami I-Think: Peta Bulatan


pengkhususan mengikut fungsinya
KBAT: Menganalisis, Menilai

Bab 3: Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi.
 Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel yang hidup
Minggu 5  Menyatakan bahan yang perlu disingkirkan dari sel
Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi.
28/1 - 1/2  Menerangkan keperluan pergerakan bahan merentas
membran plasma
&  Menghuraikan struktur membran plasma I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
 Menghuraikan sifat ketelapan membran plasma
3.1:.
Minggu 6  Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma KBAT: Menganalisis, Mensintesis
Menganalisis
11/2 - 15/2 melalui proses pengangkutan pasif
pergerakan bahan-
bahan merentas  Menerangkan pergerakan molekul air merentas membran
& plasma secara osmosis
membran plasma
 Menerangkan pergerakan bahan merentas membran plasma
Minggu 7 melalui proses pengangkutan aktif
18/2 - 22/2  Menjelaskan proses pengangkutan pasif dan pengangkutan
aktif dalam kehidupan dengan menggunakan contoh yang
sesuai
 Membanding dan membezakan antara pengangkutan pasif
dengan pengangkutan aktif

3.2 :. Nilai: Berfikiran kritikal dan analitis.


Minggu 8

3
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menerangkan maksud larutan hipertonik, hipotonik dan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
isotonik
 Menerangkan kesan larutan hipotonik, hipertonik dan I-Think: Peta Bulatan
25/2 - 1/3 isotonik terhadap sel tumbuhan dan sel haiwan
Memahami konsep  Menerangkan plasmolisis, deplasmolisis, hemolisis dan KBAT: Mencipta
& pergerakan bahan krenasi
merentas membran  Mereka bentuk eksperimen untuk menentukan kepekatan
Minggu 9 plasma dalam larutan yang isotonik dengan sap sel tisu tumbuhan
4/3-8/3 kehidupan seharian  Membuat inferens tentang kepekatan sap sel tumbuhan
 Menghubungkaitkan pergerakan bahan merentas membran
plasma dengan kecerunan kepekatan

Minggu 9
PENTAKSIRAN 1
4/3 – 8/3

Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara


 Menerangkan keperluan proses pergerakan bahan merentas untuk memahami alam.
3.3 :. membran plasma berlaku secara berterusan dan teratur
Minggu 10 Mensyukuri untuk kemandirian sel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
11/3 - 15/3 ketertiban proses  Menjelaskan dengan fenomena kelayuan tumbuhan
pergerakan bahan  Menjelaskan pengawetan makanan dengan menggunakan
merentas membran contoh yang sesuai I-Think: Peta Buih, Peta Bulatan
plasma
KBAT: Menganalisis

4
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Bab 4: Komposisi Kimia Dalam Sel

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Minggu 11 Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
18/3 - 22/3 Pelajar seharusnya dapat: untuk memahami alam.
4.1 :.
Memahami  Menyatakan unsur dalam sel Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
komposisi kimia  Menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel
dalam sel  Menerangkan kepentingan sebatian kimia di dalam sel I-Think: Peta Bulatan
 Menerangkan kepentingan air di dalam sel
KBAT: Menganalisis, Menilai
4.2 :. Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
Memahami  Menyatakan unsur dalam karbohidrat
karbohidrat  Menyatakan jenis-jenis karbohidrat Elemen merentas kurikulum: Kreativiti & innovasi

5
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menerangkan pembentukan dan penguraian disakarida dan I-Think: Peta Bulatan, Peta Bulatan Berganda
polisakarida
KBAT: Menganalisis, Menilai

23/3-31/3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Menyatakan unsur dalam protein
 Menyatakan pelbagai struktur protein Elemen merentas kurikulum: Kreativiti & innovasi
Minggu 12 4.6 :.  Menerangkan pembentukan dan penguraian dipeptida dan
1/4 –5/4 Memahami protein polipeptida I-Think: Peta Titi
 Menerangkan maksud asid amino perlu dan asid amino
perlu. KBAT: Menganalisis

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


Minggu 13  Menyatakan unsur-unsur dalam lipid
8/4 – 12/4  Menyatakan jenis-jenis lipid yang utama Elemen merentas kurikulum: Kreativiti & innovasi
 Menyatakan komponen dalam lemak dan minyak
4.10 :.
 Menerangkan pembentukan dan penguraian lemak dan
Memahami lipid
minyak
I-Think: Peta Buih berganda
 Membanding dan membezakan antara lemak tepu dengan
lemak tak tepu KBAT: Menilai, Menganalisis

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Menyatakan apakah enzim
 Menerangkan mengapa enzim diperlukan dalam proses
Minggu 14 4.14 :. hidup
Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
15/4 – 19/4 Memahami enzim
 Menyenaraikan ciri umum enzim
 Menghubungkaitkan penamaan enzim dengan substrat I-Think: Peta Buih Berganda
 Menyatakan tapak sintesis enzim

6
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menyatakan maksud enzim intrasel dan enzim luar sel KBAT: Menganalisis, Menilai
 Menerangkan penglibatan organel khusus dalam
penghasilan enzim luar sel
 Menerangkan kesan pH, suhu, kepekatan enzim dan
kepekatan substrat ke atas aktiviti enzim
 Menerangkan mekanisme tindakan enzim
 Menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan
pH, suhu, kepekatan enzim dan kepekatan substrat
 Menerangkan dengan contoh penggunaan enzim dalam
kehidupan harian dan dalam industry

Nilai: Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.


 Meramalkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya
4.18 :. terdapat kekurangan karbohidrat, protein, lipid ataua enzim Elemen merentas kurikulum: Kreativiti dan innovasi
Menghayati dalam sel
kepentingan bahan I-Think: Peta Bulatan
kimia dalam sel
KBAT: Menilai

Bab 5: Pembahagian Sel

7
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada
cara untuk memahami alam.
Pelajar seharusnya dapat: Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menyatakan keperluan penghasilan sel-sel baru dalam
organisma I-Think: Peta Bulatan
 Menerangkan keperluan penghasilan sel-sel baru yang
seiras dengan sel induk KBAT: Menilai
 Menyatakan kepentingan mitosis
 Mengenal pasti fasa dalam kitar sel
 Menjelaskan proses mitosis dan sitokkinesis
 Menyusun peringkat-peringkat dalam proses mitosis
mengikut urutan yang betul
 Membanding dan membezakan antara mitosis dan
Minggu 15 5.1 :. sitokinesis dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan
22/4 – 26/4 Memahami mitosis  Menerangkan kepentingan proses mitosis yang terkawal
 Menerangkan kesan daripada mitosis yang tidak terkawal
dalam kehidupan
 Menghuraikan aplikasi pengetahuan mitosis dalam
pengklonan
 Menerangkan kebaikan dan keburukan pengklonan

8
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Nilai: Berfikiran kritikal dan analitis.


 Menyatakan keperluan perwarisan ciri pada anak untuk
kesinambungan hidup
 Menyatakan keperluan mengekalkan bilangan kromosom
diploid dari generasi ke generasi Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menyatakan keperluan menghasilkan sel gamet yang
mempunyai bilangan kromosom haploid dalam pembiakan
Minggu 16 5.2 :. seks
29/4 – 3/5 Memahami meiosis  Menyatakan kepentingan meiosis I-Think: Peta Bulatan, Peta Bulatan Berganda
 Mengenalpasti jenis sel yang menjalani proses meiosis
 Menyusun peringkat-peringkat dalam meiosis mengikut
urutan yang betul
 Membanding & membezakan antara meiosis I dgn meiosis II KBAT: Menilai, Menganalisis
 Membanding dan membezakan antara meiosis dengan
mitosis

Minggu 17-
18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019
6/5 – 17/5

Minggu
19 Perbincangan soalan peperiksaan pertengahan tahun
21/5 – 24/5

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


25/5-9/6
CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI

5.3 :. Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang bersih &


Mensyukuri  Menghuraikan kesan ketidaktertiban pergerakan kromosom sihat.
ketertiban perlakuan semasa mitosis dan meiosis
Minggu 20 Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni

9
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

10/6 – 14/6  Mengetahui dan mengelakkan bahan-bahan yang boleh I-Think: Peta Titi
mendatangkan bahaya
kromosom semasa KBAT: Menganalisis
mitosis dan meiosis

Tema C: Menyiasat Fisiologi Kehidupan


Bab 6: Nutrisi

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Nilai: Bekerjasama
Pelajar seharusnya dapat:
Minggu 21 6.1 :.  Menyatakan jenis-jenis nutrisi Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
17/6 – 21/6 Memahami jenis-  Menerangkan nutrisi autotrof
jenis nutrisi  Menerangkan nutrisi heterotrof I-Think: Peta Buih Berganda
 Mengelaskan organisma mengikut jenis nutrisi
KBAT: Menganalisa
Minggu 22 6.2 :. Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
24/6 – 28/6 Mengaplikasi  Menerangkan keperluan gizi seimbang untuk memahami alam.
konsep gizi  Menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan
seimbang tenaga harian badan manusia Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menentukan nilai tenaga dalam sampel makanan

10
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menentukan kandungan nutrien dalam sampel makanan I-Think: Peta Alir, Peta Buih
yang berbeza
 Menerangkan fungsi dan sumber vitamin dalam gizi untuk
mengekalkan kesihatan KBAT: Menganalisa, Menilai Mencipta
 Menerangkan fungsi dan sumber serat / serabut dalam gizi
 Menerangkan fungsi air dalam badan
 Mewajarkan pemilihan gizi yang sesuai untuk kumpulan
sasaran tertentu

Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang bersih &


 Menerangkan malnutrisi sihat.
 Menerangkan kesan malnutrisi dengan contoh
6.3  Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan masalah Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Minggu 23
Memahami kesihatan tertentu yang disebabkan oleh gizi seseorang
1/7 – 5/7
malnutrisi  Menghuraikan cara-cara untuk mengurangkan kesan I-Think: Peta Buih
masalah kesihatan tertentu
KBAT: Menganalisis, Mencipta
6.4 :. Nilai: Berfikiran kritikal & analitis.
Menganalisis  Menyatakan bahan yang diperlukan oleh sel untuk
pencernaan menjalankan proses metabolisme Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
makanan  Menyatakan bahan kompleks yang perlu dicerna
 Menerangkan keperluan proses pencernaan bahan I-Think: Peta Alir, Peta Pokok
kompleks

11
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

KBAT: Menilai, Menganalisis


 Melukis dan melabel sistem pencernaan manusia
 Menyatakan jus pencernaan dan bahan yang membantu
proses pencernaan manusia
 Menghuraikan fungsi jus pencernaan dan bahan
pencernaan yang lain
 Menerangkan pencernaan karbohidrat, protein dan lipid
dalam badan manusia
 Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji pencernaan kanji
dan protein dalam sampel makanan
Nilai: Minat & bersifat ingin tahu
 Mengenal pasti bahagian dalam sistem pencernaan yang
terlibat dalam penyerapan makanan tercerna Elemen merentas kurikulum: Kreativiti & innovasi
 Menerangkan ciri-ciri penyesuaian sistem pencernaan
berhubung dengan penyerapan makanan I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih
 Melukis dan melabel struktur vilus
 Menerangkan proses penyerapan dalam vilus
 Membuat analogi bagi proses penyerapan makanan dalam KBAT: Menganalisis, Menilai
6.8 :.
usus kecil
Memahami proses
Minggu 24  Menerangkan penyerapan air dan mineral dalam kolon
penyerapan dan
8/7 – 12/7  Menghuraikan pengangkutan nutrien oleh sistem peredaran
asimilasi hasil
pencernaan untuk asimilasi
makanan  Menerangkan fungsi-fungsi utama hati
 Menghuraikan proses asimilasi

6.12 :. Nilai: Mensyukuri nikmat kejadian anugerah tuhan.

12
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Mengenalpasti bahagian sistem pencernaan di mana Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
pembentukan tinja berlaku
 Menerangkan peranan mikroorganisma dalam kolon dan
Memahami
kesan antibiotik ke atasnya
I-Think: Peta Buih, Peta Pokok
pembentukan tinja
dan penyahtinjaan  Menyatakan penyahtinjaan, menerangkan kepentingannya
serta kepentingan pengambilan makanan berserat tinggi
 Menghuraikan masalah berkaitan penyahtinjaan

KBAT: Menilai
6.15 :.  Mengaitkan tabiat pemakanan dengan masalah kesihatan
Menilai tabiat  Membuat penilaian secara kritis mengenai tabiat
pemakanan pemakanan yang baik dan sebaliknya

Nilai: Berani mencuba


 Meramalkan kesan-kesan ketidaksempurnaan sistem
6.16 :.
pencernaan
Menyedari
 Menjaga sistem pencernaan untuk kesejahteraan diri
kepentingan sistem
pencernaan yang
sihat

Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni


Minggu 25  Menyenaraikan unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan
15/7 – 19/7  Mengklasifikasikan elemen yang diperlukan oleh tumbuhan I-Think: Peta Buih, Peta Buih Berganda
berdasarkan jumlah yang dikehendaki
6.17 :. KBAT: Menganalisis
 Mereka cipta eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan
Memahami
makronutrien ke atas tumbuhan
kepentingan
makronutrien dan  Mengaitkan kesan kekurangan makronutrien dengan fungsi
mikronutrien dalam makronutrien
tumbuhan

13
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menghuraikan perkembangan yang menjurus kepada Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
penemuan fotosintesis untuk memahami alam.
 Menyatakan bahan-bahan yang diperlukan untuk
fotosintesis Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menyatakan bahan-bahan yang dihasilkan daripada proses
6.20 :. fotosintesis
Memahami  Melukis dan melabel keratan rentas daun I-Think: Peta Alir
fotosintesis  Menyatakan fungsi setiap bahagian daun berkaitan dengan
fotosintesis
 Menerangkan kesesuaian daun untuk mengoptimumkan KBAT: Menganalisis, Mensintesis
fotosintesis
 Menerangkan bagaimana tumbuhan daripada habitat yang
berbeza menyesuaikan diri untuk menjalankan fotosintesis
 Mengenalpasti bahagian kloroplas yang berkaitan dengan Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
fotosintesis untuk memahami alam.
 Menerangkan tindak balas cahaya fotosintesis
Elemen merentas kurikulum: Kreatif & innovasi
6.24 :.  Menerangkan tindak balas gelap fotosintesis
Memahami  Membanding dan membezakan tindak balas cahaya dan
mekanisme tindak balas gelap dalam fotosintesis I-Think: Peta Alir, Peta Buih
fotosintesis  Mengaitkan tindak balas cahaya dan tindak balas gelap
dalam fotosintesis KBAT: Menilai
 Menulis persamaan proses fotosintesis
Minggu 26 6.28 :.  Mengenal pasti faktor-faktor yang membpengaruhi kadar Nilai: Minat & bersifat ingin tahu
22/7 – 26/7 Mensintesis idea fotosintesis
tentang faktor-faktor  Mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kesan keamatan
yang mempengaruhi cahaya ke atas kadar fotosintesis
Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
fotosintesis  Mengenalpasti faktor yang mengehadkan kadar fotosintesis
pada keamatan cahaya yang berbeza I-Think: Peta Bulatan

14
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menerangkan kesan suhu dan kepekatan karbon dioksida KBAT: Mencipta, Menganalisis
ke atas kadar fotosintesis
 Menjelaskan perbezaan kadar fotosintesis dalam tumbuhan
sepanjang hari berdasarkan perubahan keamatan cahaya
dan suhu
 Mengenalpasti beberapa cara untuk mempertingkat hasil
tanaman berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi
kadar fotosintesis
Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
 Menyatakan mengapa kita perlu menjaga tumbuh-tumbuhan untuk memahami alam.
 Mengenalpasti kes-kes salah urus atau kemusnahan
6.32 :.
tumbuh-tumbuhan Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
Mengamalkan sikap
menghargai
tumbuhan I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menilai

Nilai: Teknologi maklumat & komunikasi


 Menerangkan keperlun peningkatan kualiti dan kuantiti
6.36 :. makanan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
Memahami teknologi  Menerangkan usaha dalam mempelbagaikan pengeluaran
dalam pengeluaran makanan I-Think: Peta Bulatan
makanan
 Menerangkan cara-cara meningkatkan kualiti dan kuantiti
pengeluaran makanan Negara KBAT: Mencipta
 Menerangkan keperluan pemprosesan makanan Nilai: Teknologi maklumat & komunikasi.
6.40 :.  Menerangkan perkembangan teknologi pemprosesan
Menilai makanan Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
perkembangan
 Menghubungkaitkan kaedah pemprosesan makanan
teknologi dalam I-Think: Peta Pokok
dengan faktor yang merosakkan makanan
pemprosesan
 Menilai kaedah pemprosesan makanan yang boleh
makanan
mewajarkan pemilihan pengambilan makanan yg diproses
KBAT: Mencipta, Menilai

10/8 – 18/8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

15
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Bab 7: Respirasi

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Minggu 29 7.1 :. Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
19/8 – 23/8 Memahami proses
untuk memahami alam.
respirasi dalam  Menyatakan keperluan tenaga dalam semua proses hidup
penghasilan tenaga  Mengenalpasti substrat utama penghasilan tenaga
Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
 Menyatakan dua jenis respirasi
 Menerangkan respirasi sel I-Think: Peta Buih, Peta Buih Berganda
 Menerangkan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa
proses respirasi aerob KBAT: Menilai
 Menyatakan keadaan yang menyebabkan berlakunya
respirasi anaerob dalam sel
 Menerangkan proses respirasi anaerob dalam yis
 Menerangkan proses respirasi anaerob dalam otot
maanusia
 Menulis persamaan perkataan untuk respirasi aerob dan
anaerob
 Membanding dan membezakan antara respirasi aerob dan
respirasi anaerob

16
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Nilai: Minat & bersifat ingin tahu.


 Menyatakan struktur respirasi dalam manusia
 Membuat inferens tentang pelbagai penyesuaian struktur
respirasi
Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menghuraikan ciri-ciri permukaan respirasi dalam manusia
7.2 :.
Menganalisis
dan organisma lain I-Think: Peta Bulatan
struktur respirasi dan  Menghuraikan mekanisme pernafasan dalam manusia dan
mekanisme organisma lain KBAT: Menilai, Menganalisis
pernafasan dalam  Membanding dan membezakan sistem respirasi manusia
manusia dan haiwan dan organisma lain

7.6 :.  Menghuraikan proses pertukaran gas merentas permukaan Nilai: Berfikiran kritikal & analitis.
Minggu 30 Memahami konsep alveolus dan kapilari darah di peparu
26/8 – 30/8 pertukaran gas  Menerangkan pengangkutan gas-gas respirasi Elemen merentas kurikulum: Kreativiti & innovasi
merentas  Menerangkan proses pertukaran respirasi antara darah dan
permukaan respirasi sel badan I-Think: Peta Alir, Peta Bulatan
dan pengangkutan  Membezakan komposisi udara sedutan dan hembusan
gas dalam manusia KBAT: Menganalisis, Mensintesis
 Menghuraikan perubahan kadar respirasi sebaik sahaja Nilai: Menghargai & mengamalkan kehidupan yang bersih &
tamat menjalankan aktiviti cergas sihat.
 Menghubungkaitkan kadar respirasi dengan kandungan
7.10 :. oksigen dan karbon dioksida dalam badan
Elemen merentas kurikulum: Nilai murni
Memahami  Menerangkan kawalatur kandungan oksigen dan karbon
mekanisme kawal dioksida dalam badan I-Think: Peta Alir, Peta Buih Berganda
atur respirasi
 Menerangkan gerakbalas respirasi manusia dan kadar
respirasi dalam situasi berbeza KBAT: Menganalisis
 Menghubungkaitkan kadar respirasi dgn k.denyutan jantung
7.14 :. Nilai: Menghargai & mengamalkn kehidupan yg bersih & sihat.
Menyedari  Menjaga dan mengekalkan kecekapan fungsi organ
kepentingan respirasi Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni

17
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

I-Think: Peta Bulatan


mengekalkan sistem KBAT: Menganalisis, Mensintesis
respirasi yang sihat
 Menghuraikan keperluan tenaga dalam tumbuhan Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
 Menerangkan pengambilan oksigen oleh tumbuhan untuk memahami alam.
 Menerangkan respirasi aerob dalam tumbuhan
Elemen merentas kurikulum: Nilai Murni
 Menerangkan respirasi anaerob dalam tumbuhan yang
berlaku dalam keadaan tertentu
7.18 :. I-Think: Peta Bulatan, Peta Buih Berganda
 Membanding dan membezakan proses fotosintesis dan
Memahami respirasi
respirasi
dalam tumbuhan
 Menerangkan titik pampasan KBAT: Menilai, Mencipta
 Menghubungkaitkan keamatan cahaya dengan pencapaian
titik pampasan
 Meramalkan situasi sekiranya kadar fotosintesis dan kadar
respirasi sentiasa berada pada titik pampasan

Tema E: Menyiasat Hidupan & Perhubungan Dengan Persekitaran


Bab 8: Ekosistem Dinamik

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
Minggu 31 8.1 :. Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
2/9 – 6/9 Memahami untuk memahami alam.
komponen abiosis  Mengenalpasti komponen abiosis dalam satu ekosistem
dan biosis dalam  Mengenalpasti komponen biosis dalam satu ekosistem Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
persekitaran  Mengklasifikasikan komponen biosis mengikut aras trof
 Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen I-Think: Peta Bulatan
biosis dari segi pemakanan
 Menjelaskan melalui contoh interaksi antara komponen
biosis dari segi persaingan KBAT: Menganalisis, Mensintesis

18
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara


 Menyatakan pengertian ekosistem untuk memahami alam.
 Mengenalpasti nic, habitat, komuniti dan populasi dalam
ekosistem Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
 Menerangkan proses pengkolonian & proses sesaran
 Mengenalpasti spesies perintis dalam suatu ekosistem
 Mengenalpasti spesies penyesar dalam suatu ekosistem I-Think: Peta Bulatan, Peta Alir
 Mengenalpasti spesies dominan dalam suatu ekosistem
8.2 :.  Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies perintis dalam
Memahami proses satu ekosistem KBAT: Menganalisis
pengkolonian dan  Mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian spesies penyesar
proses sesaran  Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh
dalam ekosistem spesies perintis
 Menerangkan perubahan habitat yang disebabkan oleh
spesies penyesar pada setiap peringkat sesaran sehingga
mencapai komuniti klimaks
 Menghubungkaitkan komponan abiosis dengan komponen
biosis dalam suatu ekosistem semasa proses pengkolonian
dan proses sesaran.

Minggu 32 8.6 :. Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
9/9 – 13/9 Mensintesiskan idea  Mengenalpasti teknik persampelan yang sesuai untuk untuk memahami alam.
tentang ekologi mengkaji saiz populasi suatu organisma
populasi  Menganggarkan saiz populasi organisma dalam suatu Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
habitat
 Menentukan taburan organisma dalam suatu habitat
berdasarkan kepadatan, frekuensi dan litupan spesies I-Think: Peta Bulatan
 Menghubungkaitkan perubahan taburan populasi suatu
organisma dengan perubahan pada setiap faktor abiosis

19
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Mereka bentuk eksperimen untuk menyiasat kesan KBAT: Menganalisis, Mensintesis


perubahan salah satu komponen abiosis ke atas kadar
pertumbuhan populasi suatu organism

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Menerangkan pengertian biokepelbagaian
 Menerangkan keperluan pengelasan organisma
 Menyatakan lima alam yang digunakan dalam pengelasan Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
organisma
 Mengenalpasti ciri utama organisma dalam setiap alam
 Menyenaraikan contoh organisma bagi setiap alam
 Menyatakan hierarki pengelasan organisma dengan
I-Think: Peta Bulatan
8.10 :. menggunakan contoh
Minggu 33
Memahami konsep  Menerangkan dengan menggunakan contoh kaedah
17/9 – 20/9 KBAT: Mencipta
biokepelbagaian penamaan organisma dengan menggunakan sistem
binomial Linnaeus
 Menerangkan kepentingan biokepelbagaian

Minggu 34 8.14 :. Nilai: Menyedari bahawa Sains merupakan satu daripada cara
23/9-27/9 Memahami impak  Mengelaskan jenis mikroorganisma berdasarkan ciri-ciri untuk memahami alam.
mikroorganisma ke asas
atas kehidupan  Menyatakan komponen abiosis yang memberi kesan
kepada aktiviti mikroorganisma Elemen merentas kurikulum: Sains & teknologi
 Menerangkan peranan mikroorganisma yang berfaedah

20
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

 Menerangkan kesan mikroorganisma yang berbahaya ke I-Think: Peta Pokok, Peta Bulatan
atas hidupan
 Menerangkan pengertian patogen
 Mengenalpasti patogen, vektor dan simptom sesuatu
penyakit KBAT: Menilai
 Menerangkan bagaimana penyakit disebarkan
 Menghuraikan kaedah pengawalan patogen
 Menerangkan penggunaan mikroorganisma dalam
bioteknologi dengan menggunakan contoh yang sesuai

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Mewajarkan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan
8.18 :. biokepelbagaian Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
Menghargai  Memelihara dan memulihara kehidupan alam sekitar
biokepelbagaian I-Think: Peta Bulatan
KBAT: Menganalisa, Mensintesis

Bab 9: Ekosistem Terancam

21
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

OBJEKTIF
MASA HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
PEMBELAJARAN
9.1 :. Pelajar seharusnya dapat: Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
Menilai aktiviti
manusia yang  Mengenalpasti aktiviti-aktiviti manusia yang mengancam
mengancam ekosistem
ekosistem  Menerangkan kesan aktiviti manusia ke atas ekosistem
 Menilai secara kritis kesan pembangunan yang tidak
terancang dan tidak terurus ke atas ekosistem
 Menerangkan jenis-jenis pencemaran dan puncanya Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
 Menerangkan kesan pencemaran ke atas hidupan dan alam
sekitar
 Membanding dan membezakan bahan cemar udara cemar
Minggu 35 udara daripada persekiataran yang berbeza
30/9 – 4/10
 Menyatakan punca-punca pencemaran udara
 Mentafsir data berkaitan paras pencemaran udara di I-Think: Peta Pelbagai Alir
beberapa bandar
 Membuat inferens berkaitan punca pencemaran udara di
beberapa bandar
 Mentafsir data berkaitan paras pencemaran air di beberapa
sungai

22
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

KBAT: Menilai, Mencipta

 Membuat inferens berkaitan punca pencemaran air di


beberapa sungai
 Meramalkan paras pencemaran udara dan air di lokasi
tertentu dalam tempoh sepuluh tahun yang akan datang
 Mencadangkan strategi untuk mengatasi masalah berkaitan
pencemaran air dan udara di lokasi tertentu dalam tempoh
seepuluh tahun yang akan dating.
Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi
 Menerangkan apakah kesan rumah hijau
9.2 :.  Menghubung kait antara kepekatan karbon dioksida di Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
Memahami kesan atmosfera dengan pemanasan global
rumah hijau dan  Menerangkan tentang penipisan lapisan ozon I-Think: Peta Pelbagai Alir
penipisan lapisan
 Menerangkan impak penipisan lapisan ozon dan pemanasan
ozon
global ke atas ekosistem
KBAT: Menilai

Nilai: Menghargai keseimbangan alam semulajadi


 Membuat wajaran tentang keperluan pembangunan
9.6 :.  Menerangkan kesan peningkatan populasi ke atas Elemen merentas kurikulum: Pendidikan alam sekitar
Menyedari ekosistem
kepentingan  Menerangkan langkah yang diambil dalam menguruskan
pengurusan aktiviti pembangunan dan ekosistem untuk memastikan I-Think: Peta Pelbagai Alir, Peta Buih Berganda
terancang aktiviti keseimbangan alam dikekalkan
pembangunan dan  Menjaga ekosistem KBAT: Menganalisa, Mensintesis
ekosistem  Menglibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan
pengurusan ekosistem

23
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
BIOLOGI TINGKATAN 4 / 2019
SMK TAMAN SETIAWANGSA
KUALA LUMPUR

MINGGU
36 ULANGKAJI UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2/10-11/0
MINGGU
37-39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
14/10-1/11

MINGGU
40 - 42
PERBINCANGAN SOALAN & PENYERAHAN MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

23/11 CUTI AKHIR TAHUN

24