Anda di halaman 1dari 13

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Praktikum Fasa 1


Kursus/Modul Practicum Phase 1
2. Kod Kursus PRKA 3026

3. Nama Staf Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan teori dan kaedah pengajaran
Kursus/Modul dan pembelajaran dalam situasi sebenar di bilik darjah. Pelajar juga dapat mengamalkan
dalam Program kemahiran pengajaran dan pembelajaran, dan mempraktikkan amalan refleksi melalui
bimbingan pensyarah penyelia dan guru pembimbing.
5. Semester dan Semester 1 Tahun 3
Tahun Ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
482
P= Pentaksiran
0 0 0 0 0 0 482 0

7. Nilai Kredit 6

8. Prasyarat (jika ada) Telah melengkapkan tiga fasa Pengalaman Berasaskan Sekolah

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
1
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:
Kursus (Course
Learning 1. Menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran mengikut kurikulum
Outcomes, CLO) semasa.(C3, A4, LO1, LO3, LO6, CTPS3, LL2).
2. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pengajaran harian
berpandukan Dokumen Standard Kurikulum semasa (C3, P4, P6, A4, LO1, LO2,
LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2, CS3, TS3, EM2)
3. Menulis refleksi berdasarkan pengajaran harian berpandukan Dokumen Standard
Kurikulum semasa. (C3, P4, P6, A4, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2, CS3,
TS3, EM2)
4. Mentaksir prestasi pembelajaran murid secara formatif dan sumatif dalam
matapelajaran yang diajar di sekolah.( C5, LO1, LO2, LO3, LO6, CTPS3, TS4, LL2)
5. Melaksanakan aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti lain yang dirancang oleh pihak
sekolah.( C6, P6, A4, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, LO9, CTPS5, CS5, TS4,
EM2, LS3,LL1)
6. Menyediakan portfolio yag lengkap dan kemas kini.(C6,A4, LO6,LO8,EM3, LL1)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN
DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x X

2 x x x x

3 x x x x

4 x

5 x x X

6 x x

10. Kemahiran Boleh


Pindah Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah (CTPS5), Kemahiran
(Transferable Skills, Berkomunikasi (CS5), dan Etika dan Moral Profesional (EM2), Kemahiran Berpasukan (TS5),
TS): Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan maklumat (LL2), Kemahiran Kepemimpinan (LS3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
2
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Bimbingan

Pencerapan klinikal

Perbincangan

Amali

Strategi Pentaksiran:

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran
Penilaian berterusan
Penulisan Pengajaran
LO1 – Pengetahuan Bimbingan, Amali
Harian
Portfolio
Penilaian berterusan
Amali P&P
LO2 – Berkemahiran Praktikal Pencerapan klinikal, Amali Amali kokurikulum dan
peranan lain

Penilaian berterusan
LO3 – Menyelesaikann masalah Amali P&P
Amali
secara saintifik dan kritis Penulisan Pengajaran
Harian
Pemerhatian
Amali P&P
LO4 – Berkomunikasi berkesan Bimbingan, Amali Amali kokurikulum dan
peranan lain

LO5 – Menyumbang dalam Penilaian Berterusan


Amali
berpasukan Amali P&P
Penilaian Berterusan
LO6 – Pembelajaran Sepanjang Penulisan Pengajaran
Amali
Hayat Harian
Portfolio
Pemerhatian
Amali P&P
LO8 – Nilai profesionalisme
Bimbingan, Amali Amali kokurikulum dan
keguruan
peranan lain

Pemerhatian
Amali P&P
LO9 – Kemahiran Kepemimpinan Amali Amali kokurikulum dan
peranan lain

12. Sinopsis Kursus ini membolehkan pelajar menguasai dan berkemahiran dalam melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran serta menulis refleksi; membuat persediaan RPH dan BBM;
mentaksir prestasi pembelajaran murid secara formatif dan sumatif dalam mata pelajaran
yang diajar; menjalankan aktiviti kokurikulum / peranan-peranan lain; menyediakan portfolio

This course enables learners to master and be skillful in executing teaching and learning
and writing reflections; preparing daily lesson plans and AVA; assessing students’
performance formatively and summatively in lessons taught; running co-curricular activities
and other roles; preparing portfolio.

Bimbingan
Pencerapan klinikal
13. Mod Penyampaian
Perbincangan
Amali

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
3
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : Amali
Pentaksiran Peperiksaan Akhir : Tiada

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Penilaian berterusan Penulisan Pengajaran Harian 40

Penilaian berterusan Amali p&p 20

Penilaian berterusan Semakan dokumen 10


Penilaian berterusan Amali kokurikulum dan peranan lain 20
Peniliaan berterusan Portfolio 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
4
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 x x x
dengan
CLO 2 x x x
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x x x
(Programme
Educational CLO 4 x
Objectives, PEO)
CLO 5 x

CLO 6 x x

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuh bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan
Dokumen Standard Kurikulum semasa. (C3, LO1, LO3, LO6, CTPS3, LL2)
CLO 2 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pengajaran
harian berpandukan Dokumen Standard Kurikulum semasa (C3, LO1, LO2,
LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2, CS3, TS3, EM2)
CLO 3 Menulis refleksi berdasarkan pengajaran harian berpandukan Dokumen
Standard Kurikulum semasa. (C3, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2,
CS3, TS3, EM2)
CLO 4 Mentaksir prestasi pembelajaran murid secara formatif dan sumatif dalam
mata pelajaran yang diajar disekolah. .(C5, LO1, LO2, LO3, LO6, CTPS3,
TS4, LL2)
CLO 5 Melaksanakan aktiviti kokurikulum dan peranan-peranan lain yang dirancang
oleh pihak sekolah. .( C6, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, LO9, CTPS5,
CS5, TS4, EM2, LS3)
CLO 6 Menyediakan portfolio yang lengkap dan kemas kini. (C6, LO1, L02, LO6,
LO8, EM2, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
5
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x x x
Pembelajaran CLO 3 x x x
( Learning
Outcomes, LO) CLO 4 x

CLO 5 x x x x

CLO 6 x x x x

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO 1 Menyediakan rancangan pengajaran dan pembelajaran mengikut kurikulum
semasa. (C3, LO1, LO3, LO6, CTPS3, LL2)
CLO 2 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pengajaran
harian berpandukan Dokumen Standard Kurikulum semasa. (C3, LO1,
LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2, CS3, TS3, EM2)
CLO 3 Menulis refleksi berdasarkan pengajaran harian berpandukan Dokumen
Standard Kurikulum semasa. (C3, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8,
CTPS2, CS3, TS3, EM2)
CLO 4 Mentaksir prestasi pembelajaran murid secara formatif dan sumatif dalam
matapelajaran yang diajar di sekolah. .(C5, LO1, LO2, LO3, LO6, CTPS3,
TS4, LL2)

CLO 5 Melaksanakan aktiviti kokurikulum dan aktiviti-aktiviti lain yang dirancang


oleh pihak sekolah.( C6, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, LO9, CTPS5,
CS5, TS4, EM2, LS3)
CLO 6 Menyediakan portfolio yang lengkap dan kemas kini. .(C6, LO1, L02, LO6,
LO8, EM2, LL1)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
6
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta menulis
refleksi (purata 10 waktu x 30 minit x 12 minggu -SR / purata
8 waktu x 40 minit x 12 minggu - SM)
 Aplikasi TMK dalam P&P 60 60
 KBAT dalam P&P
 Kemahiran Abad Ke-21
 Kemahiran PLC

Membuat persediaan RPH dan BBM-(1 jam p&p =3 jam


persediaan)
 Komponen RPH 180 180
 Kemahiran pengajaran mikro
 Kemahiran pengajaran makro

Mentaksir prestasi pembelajaran murid secara formatif dan


sumatif dalam mata pelajaran yang diajar. (1.2 jam x 5 hari x
72 72
12 minggu)
 Aplikasi KBAT

Menjalankan aktiviti kokurikulum dan peranan-peranan lain


( 8 jam seminggu x 12 minggu)-tambah masa
96 96
 Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum / peranan-
peranan lain

Menyediakan Portfolio (3 .5 jam x12 minggu) 42 42

Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama


pensyarah penyelia sebelum dan selepas pengajaran dan 6 6
pembelajaran ( 2 jam x 3 kali )-elektif

Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama


pensyarah penyelia sebelum dan selepas pengajaran dan 8 8
pembelajaran ( 2 jam x 4 kali )-major

Penilaian dan bimbingan penyeliaan bersama-sama guru


pembimbing sebelum dan selepas pengajaran dan 8 8
pembelajaran ( 2 jam x 4 kali )-elektif

Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama


guru pembimbing sebelum dan selepas pengajaran dan 10 10
pembelajaran ( 2 jam x 5 kali )-major

Kerja Kursus/ Amali 482 482

Ulangkaji Peperiksaan

Peperiksaan

Jumlah 482 482

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
7
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah

Tutorial

Amali 482

Peperiksaan Akhir

Jumlah

Jumlah Jam
Pembelajaran 482
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 6

18. Rujukan Asas Mattsson,M,,Eilertsen,T V and Rorrison,D (2011) A PracticumTurn in Teacher Education.
Rotterdam: Sense Publishers
th
Boylan,J,C.,Scott,,J. (2011). Practicum Internship:4 Edition.Tectbook and Resouce Guide
for Counseling & Psychotheraphy:New York:Psychology Press

T.Subahan Mohd Meerah & Syed Ismail (2014). Bimbingan, isu dan tips dalam praktikum.
Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Rujukan Tambahan Baird, B.N. (1999). The Internship, practicum and field placement handbook. New Jersey:
Prentice Hall

Kementerian Pelajaran Malaysia (2009, Kemaskini 2014)). Garis Panduan Amalan


Professional Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.
Cyberjaya.InstitutPendidikan Guru Malaysia

Parkay, F.W. & Stanford, B.H. (2004). Becoming a teacher. (6th Ed.). Boston: Allyn and
Bacon.

Tyssen, R., Vaglum, P., Gronvold, N. T., &Ekeberg, O. (2005). The relative importance of
individual and organization factors for the prevention of job stress during internship: A
Nationwide and Prospective Study. Medical Teacher, 27(8), 726-732

,
Unit Praktikum IPG Kampus Darulaman. (2014). Jurnal amalan professional edisi 1. Alor
Setar: Percetakan Nasional Sdn. Bhd.

Maklumat Bagi pelajar program Bimbingan dan Kaunseling perlu melaksanakan praktikum
19.
Tambahan sepertimana Arahan Buku Panduan Amalan Profesional.(LAMPIRAN)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PRKA3026 Praktikum 1 (6 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

 Menyediakan rancangan pengajaran Bimbingan Penilaian berterusan


dan pembelajaran berdasarkan Pencerapan
Dokumen Standard Kurikulum semasa x x x klinikal Penulisan
(C3, LO1, LO3, LO6, CTPS3, LL2) Perbincangan Rancangan
Amali Pengajaran
 Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran berdasarkan pengajaran Bimbingan Penilaian berterusan
harian berpandukan Dokumen Pencerapan
x x x x x x klinikal Pemerhatian
Standard Kurikulum semasa.(C3, LO1,
Perbincangan
LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, CTPS2, CS3, Amali P&P
Amali
TS3, EM2)

 Menulis refleksi berdasarkan Bimbingan


pengajaran harian berpandukan Penilaian berterusan
Pencerapan
Dokumen Standard Kurikulum semasa. x x x x x x klinikal Pemerhatian
(C3, LO1, LO2, LO3, LO4, LO5, LO8, Perbincangan
CTPS2, CS3, TS3, EM2) Amali Semakan Dokumen
 Mentaksir prestasi pembelajaran murid
secara formatif dan sumatif dalam Penilaian berterusan
mata pelajaran yang diajar di sekolah
x x x x Bimbingan Semakan Dokumen
(C5, LO1, LO2, LO3, LO6, CTPS3, TS4,
LL2)

Penilaian berterusan
 Melaksanakan aktiviti kokurikulum dan
peranan-peranan lain yang dirancang Pemerhatian
oleh pihak sekolah. (C6, LO1, LO2, LO3, Bimbingan,
x x x x x x x
LO4, LO5, LO8, LO9, CTPS5, CS5, TS4, pencerapan
EM2, LS3) Amali kokurikulum
dan peranan lain

Penilaian berterusan
 Menyediakan portfolio yang lengkap
Penilaian Pemerhatian
dan kemas kini. C6, LO1, L02, LO6, LO8, x x x x
berterusan
EM2, LL1)
Menyediakan
Portfolio
Penilaian berterusan
Bimbingan Pemerhatian
Pencerapan Amali kokurikulum
KESELURUHAN x x x x x x x x klinikal dan peranan lain
Perbincangan Menyediakan
Amali portfolio
Semakan Dokumen

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
9
Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


1
Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar PhD (Pendidikan Teknik dan Vokasional) (UKM)
Pusat Pembangunan Akademik M Sc. (Pentadbiran Pendidikan) (UPM)
Institut Pendidikan Guru Malaysia Bachelor Pendidikan Sains Pertanian (UPM).
Sijil Perguruan Asas PSM (KH-Pertanian) (MPTI)

2 Tn. Hj. Aleas bin Md Isa


M Ed. (Pendidikan Islam) UKM
Pusat Pembangunan Akademik B.A (Hons) (Dakwah dan Kepimpinan) UKM
Institut Pendidikan Guru Malaysia Sijil Perguruan Lanjutan (Kurikulum dan Methodologi Pendidikan
Islam) UKM
Sijil Perguruan Asas MPI

3 Mohd Noor bin Ahmad Sarjana Sastera. (Bahasa Melayu) (Universiti Sains Malaysia)
Bacelor Pendidikan – PBMP (UPM)

4 Dr Rajoo a/l Arokiasamy


PhD –Universiti Sains Malaysia

MBA - Universiti Sains Malaysia

Sarjana Pendidikan - Universiti Sains Malaysia

Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) - Universiti Malaya


5
Tn. Hj. Azhar bin Hashim Sarjana Pendidikan Teknik & Vokasional (UPM)
Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraaan Mekanikal serta
Pendidikan –(UTM)
Diploma Lanjutan Vocational Training Manager Ciast JPK
Diploma Perguruan Teknik

6
Dr. Syed Ismail bin Syed Mustapa Ijazah Doktor Falsafah (Kurikulum &Pedagogi)-UKM
Sarjana Sains (UPM)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sejarah (USM)

7
Hjh. Nor Asilah binti Osman M. Sc. (Pengurusan) (UUM)
B.Sc. (Hons) Matematik (Monash University)

8 Nor Azam bin Ariffin Sarjana Pendidikan - Teknologi Pendidikan (USM)


Bacelor Pendidikan – PBMP (UPM)
Sijil Perguruan Asas - PSR/PM (MPRM)

9 Suhemi bin Abdul Sarjana Pendidikan – Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan


suhemi@ipsah.edu.my (USM)
Bacelor Pendidikan – PBMP (UPM)

10 Asri bin Md.Saman Sarjana Pendidikan –Pendidikan Islam (USM)


Bacelor Pendidikan – (UM)
asri@ipda.edu.my Diploma Usuludin (UM)

8 Normi binti Mohd Dali


Sarjana Pendidikan – Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan
(USM)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
10
Bacelor Pendidikan –(UPM)

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Kelulusan
1 Panel Rujukan Pengalaman: Sarjana Pendidikan (OUM)
Guru Cemerlang Bahasa B.A(Hons) Sains
Norsapina bt Mohamed Khan Kemasyarakatan (USM)
Inggeris
Jurulatih Utama LINUS Diploma Perguruan PSR Bahasa
Guru Sekolah Rendah –20 Inggeris
tahun

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
11
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)
MENGIKUTI AKTIVITI PENGAJARAN –PEMBELAJARAN BAGI KURSUS

KURSUS :PRK3026 Praktikum Fasa 1

No. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran JPP

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran serta menulis


1. 72
refleksi (12 waktu seminggu x 12 minggu)

Membuat persediaan RPH dan BBM-(1 jam p&p = 3jam


2. 216
persediaan)

3. Menyediakan Portfolio (3 .5 jam x 12 minggu) 42

Menjalankan aktiviti kokurikulum dan peranan-peranan lain


4. 60
( 5 jam seminggu x 12 minggu)

Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama


5. pensyarah penyelia sebelum dan selepas pengajaran dan 6
pembelajaran ( 2 jam x 3 kali )-elektif
Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama
6. pensyarah penyelia sebelum dan selepas pengajaran dan 8
pembelajaran ( 2 jam x 4 kali )-major
Penilaian dan bimbingan penyeliaan bersama-sama guru
7. pembimbing sebelum dan selepas pengajaran dan 6
pembelajaran ( 2 jam x 3 kali )-elektif
Penilaian dan bimbingan semasa penyeliaan bersama-sama
8. guru pembimbing sebelum dan selepas pengajaran dan 10
pembelajaran ( 2 jam x 5 kali )-major

9. Pentaksiran (1jamx5harix12 minggu) 60

JUMLAH JPP 480

480/80 = 6.00
KREDIT

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
12
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini November 2016)
13

Anda mungkin juga menyukai