Anda di halaman 1dari 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN PROGRAM SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH SEMESTER KEEMPAT TAHUN 2010

PENGALAMAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS 3102) KUMPULAN PISMP PRASEKOLAH

JABATAN / UNIT

:

KAJIAN SOSIAL

MATA PELAJARAN

:

PRM 3102 APRESIASI MUZIK DENGAN PERGERAKAN

HASIL PEMBELAJARAN

:

1. meningkatkan tahap sensitiviti dalam membuat apresiasi muzik dengan pergerakan,

2. meningkatkan kebolehan dan minat untuk menerima muzik pergerakan,

3. melibatkan minda dan emosi dalam memberi respon yang lebih berkesan dalam pelbagai aktiviti muzik pergerakan

4. membina potensi yang kreatif dan inovatif serta pengalaman estetik muzik pergerakan.

TUGASAN: PELAJAR DIKEHENDAKI MENYEDIAKAN ESEI REFLEKTIF DAN KRITIS BERKAITAN ASPEK-ASPEK BERIKUT:

1. mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan pergerakan

2. mengumpul maklumat tentang proses pengajaran dan pembelajaran bilik darjah

3. mengenalpasti pola tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

4. peranan guru terhadap murid dari aspek bimbingan dan kebajikan

TARIKH

 

TAJUK/TUGASAN

PROSEDUR

TINDAKAN SUSULAN

REFLEKSI/

CATATAN

30.8.2010

1.0

Mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan

1. secara kumpulan, pelatih dikehendaki

a. perbincangan mengenai unsur-

 

pergerakan.

mengenal pasti unsur-unsur muzik dengan

unsur muzik dengan pergerakan

 

pergerakan.

dengan pensyarah di kelas

2.0

Mengumpul maklumat tentang proses pengajaran

dan pembelajaran muzik dengan pergerakan.

2. memilih salah satu unsur-unsur muzik

b. perbincangan mengenai senarai

 

dengan pergerakan untuk dibuat

semak yang dibina dengan

pemerhatian sejauh mana amalan

pensyarah.

 

TUGASAN 1:

pengurusan bilik darjah ini dilaksanakan.

Sediakan satu senarai semak tentang pengajaran dan

c. komen yang membina

pembelajaran muzik dengan pergerakan.

3. merekodkan pemerhatian

1. unsur-unsur pergerakan

2. jenis-jenis pergerakan.

4. menganalisa dapatan pemerhatian untuk

 

melihat sejauh mana pelaksanaan idea dan

 

TUGASAN 2:

teori tersebut di prasekolah.

Pilih salah satu kategori muzik dengan pergerakan

dan bina satu senarai semak untuk melihat sejauh

mana jenis pergerakan tersebut telah dilaksanakan

di dalam proses pengajaran dan pembelajaran di

prasekolah / kelas muzik sekolah rendah yang telah

anda lawati.

TARIKH

 

TAJUK/TUGASAN

PROSEDUR

TINDAKAN SUSULAN

REFLEKSI/

CATATAN

1.9.2010

3.0

Mengenalpasti pola tingkahlaku murid dalam

     

proses pengajaran dan pembelajaran

1. secara individu, pelatih menyediakan

a. perbincangan mengenai jenis-

 

satu senarai semak berdasarkan jenis-

jenis pergerakan dengan

 

TUGASAN 3:

jenis pergerakan yang dipilih.

pensyarah di kelas

Membuat pemerhatian terhadap tingkahlaku kanak-

2. mengenal pasti seorang kanak-kanak

b. perbincangan mengenai senarai

kanak tersebut dan gaya pembelajaran murid

yang akan diperhatikan

semak yang telah disediakan

berdasarkan jenis pergerakan yang dipilih dengan

3. membuat pemerhatian ke atas kanak-

c. perbincangan mengenai laporan

menggunakan senarai semak.

kanak tersebut berdasarkan senarai

pemerhatian

 

semak yang telah disediakan

d. komen yang membina

Sediakan laporan pemerhatian berdasarkan rekod yang

4. merekod hasil pemerhatian

telah dikumpul

 

5. menyediakan laporan pemerhatian

 

berdasarkan rekod yang telah

dikumpulkan.

2.9.2010

4.0

Peranan guru semasa proses pengajaran muzik

     

TUGASAN 4:

1. Secara kumpulan, sediakan satu sesi

a. perbincangan mengenai

Sediakan satu sesi temubual dengan guru

temubual dengan guru

peranan guru terhadap

prasekolah/ guru muzik sekolah rendah bagi

2. mengkaji untuk melihat sejauh mana guru

pengajaran dan

memperolehi maklumat berkaitan:

melaksanakan peranannya terhadap

pembelajaran dengan

i.

latar belakang guru tersebut dalam bidang

pengajaran dan pembelajaran.

pensyarah di kelas

 

muzik

b. komen yang membina

   

ii. masalah-masalah yang dihadapi oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan muzik berlaku iii. cara yang dilaksanakan guru bagi memupuk minat murid terhadap pengajaran

3. menyediakan

laporan

yang

eflektif

dan

 

kritis berkaitan aspek tersebut.

 

3.9.2010

5.0

Laporan reflektif TUGASAN 5:

   

Semasa menjalani PBS, anda dikehendaki

1. secara berkumpulan, kumpul maklumat berkaitan dengan perkara (a) dan (b)

2. membuat refleksi pengalaman PBS secara individu.

a. perbincangan mengenai meklumat yang dikumpul

b. perbincangan mengenai kaporan yang dibuat

c. komen yang membina

menyediakan folio yang mengandungi perkara- perkara berikut:

a. laporan yang reflektif dan kritis terhadap Tugasan 1, Tugasan 2, Tugasan 3 dan Tugasan 4.

b. mendokumenkan senarai-senarai semak yang

   

dibina serta membuat ulasan

c. membuat refleksi terhadap pengalaman yang dilalui sepanjang PBS.

Tandatangan Pensyarah:

Tandatangan Ketua Jabatan