Anda di halaman 1dari 18

KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
MINGGU 1
1-4
JANUARI
2019
MINGGU 2 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1
6-11
JANUARI
2019
MINGGU 3
13-18
JANUARI
2019
MINGGU 4
20-25 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
JANUARI KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
2019 mengandungi pelbagai bunyi;
MINGGU 5 i) vokal Pembelajaran Masteri
27 JANUARI UNIT 1 : ii) konsonan
-1 Keluargaku Sayang EMK-Nilai Murni, Baik
FEBRUARI 2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan sebutan
memahami Hati, Rajin, Kasih
2019 yang betul;
Sayang, Kerjasama
i) vokal
ii) konsonan

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;


i) huruf

MINGGU 6
3-8 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

FEBRUARI KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
2019 mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
MINGGU 7 UNIT 2 : i) vokal Menghubungkaitkan,
10 - 15 Bergembira Dengan ii) konsonan Menjanakan Idea
FEBRUARI Keluarga iii) diftong
2019 iv) vokal berganding
KP – Muzik
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan
memahami sebutan yang betul; Pembelajaran Masteri/
iii) suku kata Pembelajaran
Konstruktivisme –
3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis; Bercerita
ii) suku kata
iii) perkataan EMK-Nilai Murni –
Hormat-Menghormati,
Bersyukur, Kerjasama,
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Menyanyikan dengan Kebersihan Fizikal Dan
kesantunan bahasa dalam sebutan dan intonasi yang
Mental, Kasih Sayang,
bahan sastera. betul;
i) lagu kanak-kanak
Hemah Tinggi

5.1 Memahami fungsi dan


menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami, mengenal
mengikut konteks pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut
konteks;
i) kata nama am

MINGGU 8 TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
17-22 KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Menghubungkaitkan
FEBRUARI mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
2019 UNIT 3 : v) digraf
MINGGU 9 Bercuti Di Kampung vi) konsonan bergabung EMK-Nilai Murni,
24 Kerjasama, Menghargai
2.1 Asas membaca dan 2.1.1 Membaca dengan
FEBRUARI -
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

1 MAC memahami sebutan yang betul; Tradisi, Patriotisme,


2019 iv) frasa Menghargai Sejarah
v) perkataan
vi) ayat

3.1 Asas menulis 3.1.1 Menulis secara mekanis;


iv) frasa
v) ayat

MINGGU 10 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
3 - 8 MAC MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
2019 Memberikan respons Menganalisis,
MINGGU 11 UNIT 4 : terhadap ; Mencirikan
10 - 15 Rakan Sekelas i) Soalan
MAC 2019 KP – Kinestetik
2.1 Asas membaca dan
MINGGU 12
memahami 2.1.2 Membaca dengan
17-22 MAC Pembelajaran
2019 sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami; Kotekstual
i) perkataan dua suku kata dan
tiga suku kata EMK-Nilai Murni –
Hemah Tinggi, Kasih
3.2 Menulis perkataan, frasa, Sayang, Baik Hati
dan ayat yang bermakna 3.2.1 Membina dan menulis
i) perkataan,
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata
5.1.1 Memahami, mengenal
mengikut konteks
pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut
konteks;
ii) kata nama khas
iii) kata ganti nama
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

MINGGU 13
24-29 MAC CUTI PENGGAL PERTAMA
2019

MINGGU 14 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB- Menegecam,
31 Mac - 5 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
APRIL 2019 Memberikan respons Menjanakan Idea,
MINGGU 15 UNIT 5 : terhadap ; Menganalisis
7-12 APRIL 2.1 Asas membaca dan ii) Suruhan
Tolong-Menolong
memahami
2019 KP- Interpersonal,
2.1.2 Membaca dengan
Verbal Linguistik
sebutan yang betul, intonasi
yang sesuai, dan memahami;
3.2 Menulis perkataan, frasa, ii) frasa Pembelajaran
dan ayat yang bermakna Kontekstual
3.2.1 Membina dan menulis
ii) frasa EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan Kerajinan, Tolong-
kesantunan bahasa dalam Menolong, Semangat
bahan sastera. 4.2.1 Melafazkan pantun Bermasyarakat
dengan intonasi yang betul;
i) pantun dua kerat
4.3 Menghasilkan bahan sastera
dengan menyerapkan 4.3.1 Mencipta secara terkawal
keindahan dan kesantunan dan mempersembahkan;
bahasa serta i) pantun dua kerat
mempersembahkannya secara
kreatif.
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

MINGGU 16
14 - 19 TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami KB-Menjanakan Idea,
APRIL 2019 MASYARAKAT MUHIBAH respons dan Menghubungkaitkan,
MINGGU 17 Memberikan respons Mengecam, Mencirikan
21 - 26 UNIT 6 : terhadap ;
APRIL 2019 2.1 Asas membaca dan iii) Pesanan
Buku Segalanya Pembelajaran
memahami
Kontekstual
2.1.2 Membaca dengan
sebutan yang betul, intonasi
KP-Kajian Masa Depan,
yang sesuai, dan memahami;
3.2 Menulis perkataan, frasa, iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
dan ayat yang bermakna Linguistik
3.2.1 Membina dan menulis
4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat EMK-Nilai Murni-
kesantunan bahasa dalam Hemah Tinggi, Baik
bahan sastera. 4.2.1 Melafazkan pantun Hati, Tanggungjawab,
dengan intonasi yang betul; Semangat
5.1 Memahami fungsi dan ii) pantun empat kerat Bermasyarakat,
menggunakan golongan kata
mengikut konteks
Kerjasama
5.1.1 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan
golongan kata mengikut
konteks;
iv) penjodoh bilangan

5.1.2 Memahami,
mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja
mengikut konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

MINGGU 18
28 APRIL - 3 TEMA 3 : KB- Menaakul,
MEI 2019 PENTINGKAN 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan Menghubungkaitkan,
MINGGU 19 KEBERSIHAN DAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Menjanakan Idea
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

5-10 MEI KESIHATAN idea bagi pelbagai tujuan bertatasusila.


2019 KP- Interpersonal,
UNIT 7 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
Telitinya Rizal menaakul bahan grafik dan dan menaakul bahan untuk BCB- Merujuk Kamus
bukan grafik mendapatkan;
i) kosa kata
Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Membina dan menulis Konstruktivisme /
dan ayat yang bermakna jawapan pemahaman Kontekstual
berdasarkan soalan;
i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
Kebersihan Fizikal Dan
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.2 Memahami, Mental,
menggunakan golongan kata mengenalpasti dan Prihatin,Rasional,
mengikut konteks menggunakan kata kerja Kebersihan
mengikut konteks ;
ii) kata kerja pasif

5.1.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
adjektif mengikut konteks.

MINGGU 20 TEMA 3 : KB- Menaakul,


12-17 MEI PENTINGKAN 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat Menghubungkaitkan,
2019 KEBERSIHAN DAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan Menjanakan Idea,
MINGGU 21 KESIHATAN idea bagi pelbagai tujuan Mencirikan, Mengecam
19 - 24 MEI
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
2019 UNIT 8 : KP-Interpersonal
menaakul bahan grafik dan dan menaakul bahan untuk
Menu Sihat bukan grafik mendapatkan;
ii) idea tersurat Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.1 Membina dan menulis
dan ayat yang bermakna iii) ayat BCB- Bacaan Intensif,
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Mencatat Nota
3.2.3 Mencatat maklumat
tentang sesuatu perkara. EMK-Nilai Murni-
Kesederhanaan,
5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal Rasional, Kebersihan
menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata
Fizikal Dan Mental,
mengikut konteks tugas mengikut konteks;
i) kata hubung gabungan Prihatin, Kasih Sayang
iii) kata seru

MINGGU 22
26 – 31 MEI
2019
MINGGU 23
2-7 JUN
2019

MINGGU 24 TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
9-14 JUN PENTINGKAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
2019 KEBERSIHAN DAN terhadap; Sintesis, Memadankan
KESIHATAN i) soalan
KP-Kinestetik
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
UNIT 9 : menaakul bahan grafik dan dan menaakul bahan untuk
Kita Cergas bukan grafik Pembelajaran
mendapatkan;
iii) idea tersirat Kontekstual

3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.2 Membina dan menulis BCB-Bacaan Insentif
dan ayat yang bermakna jawapan pemahaman
berdasarkan soalan; EMK-Nilai Murni –
ii) bercapah Kebersihan Fizikal Dan
Mental,Rasional,
4.1.1 Bercerita dan menuturkan Kegigihan, Kerjasama
4.1 Mengaplikasikan unsur dialog yang mengandungi gaya
keindahan dan kesantunan bahasa yang indah;
bahasa dalam bahan sastera. i) Simpulan bahasa
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

5.1 Memahami fungsi dan 5.1.4 Memahami, mengenal


menggunakan golongan kata pasti dan menggunakan kata
mengikut konteks tugas mengikut konteks;
ii) kata perintah

MINGGU 25 TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul, Membuat
16-21 JUN KESELAMATAN respons dan memberikan respons Inferens, Mengecam,
2019 terhadap; Menjanakan Idea
UNIT 10 : ii) Suruhan
Pastikan Selamat
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
KP- Interpersonal,
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan
dan bukan sastera sastera dan bukan sastera; Verbal Linguistik
i) cerita
Pembelajaran
3.2.4 Menulis secara imlak; Kontekstual ,
3.2 Menulis perkataan, frasa, i) perkataan Konstruktivisme
dan ayat yang bermakna
5.1.4 Memahami, mengenal EMK-Nilai Murni –
5.1 Memahami fungsi dan pasti dan menggunakan kata Berwaspada,
menggunakan golongan kata tugas mengikut konteks; Berhati-hati,
mengikut konteks iv) kata sendi nama Bertanggungjawab
v) kata arah

MINGGU 26 TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Mengecam,
23 - 28 JUN KESELAMATAN respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
2019 terhadap; Menjana Idea,
MINGGU 27 UNIT 11 : iii) Pesanan Mencirikan
30 Jun - 5 Kita Selamat Di Sini
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
JULAI 2019 Pembelajaran
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan
dan bukan sastera sastera dan bukan sastera; Kontekstual,
ii) pantun Konstruktivisme,
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

Pembelajaran Luar Bilik


3.2.4 Menulis secara imlak; Darjah
iii) ayat
3.2 Menulis perkataan, frasa, Ilmu-Pendidikan
dan ayat yang bermakna 5.1.4 Memahami, mengenal Jasmani Dan Kesihatan
pasti dan menggunakan kata
tugas mengikut konteks;
5.1 Memahami fungsi dan EMK-Nilai Murni –
ii) kata perintah
menggunakan golongan kata iv) kata sendi nama Menjaga Keselamatan
mengikut konteks Diri, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

MINGGU 28 TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjanakan Idea,
7-12 JULAI KESELAMATAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan
2019 idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila.
MINGGU 29 UNIT 12 : Pembelajaran
14-19 JULAI 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
Selamat Di Jalan Raya Kontekstual
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan
2019
dan bukan sastera sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak KP- Verbal
Linguistik,Muzik
3.3.1 Menghasilkan penulisan
3.3 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif
secara; Ilmu -PKJR
i) terkawal
EMK-Nilai Murni –
Berhati-Hati, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada

MINGGU
30 TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,
21 - 26 NEGARAKU TERCINTA menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Mengecam,
JULAI 2019 idea bagi pelbagai tujuan. Menghubungkaitkan,
MINGGU 31 UNIT 13 : 2.2.1 Membaca, memahami, Mengenal Pasti
28 JULAI - 2 2. 2 Membaca, memahami, dan dan menaakul bahan untuk
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

OGOS 2019 Budaya Kita menaakul bahan grafik dan mendapatkan;


bukan grafik i) kosa kata Pembelajaran
Konstruktivisme /
Kontekstual
3.3.2 Mengedit dan
3.3 Menghasilkan penulisan memurnikan hasil penulisan
KP- Interpersonal
daripada aspek;
i) ejaan
EMK-Nilai Murni –
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami,mengenal Menghargai Tradisi,
menggunakan pembentukan pasti dan menggunakan kata Menghargai Budaya,
kata mengikut konteks terbitan mengikut konteks; Kesyukuran
ii) kata berimbuhan akhiran

MINGGU
32 TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
4 - 9 OGOS NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Meghubungkaitkan,
2019 terhadap; Menganalisis,
UNIT 14 : i) soalan Menyesuaikan,
Milik Kita Mengkonsepsi,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
menaakul bahan grafik dan Membuat Inferens
dan menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
ii) idea tersurat Kecerdasan Pelbagai,
Pembelajaran
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan Kontekstual
memurnikan hasil penulisan
daripada aspek; PK- Mengaplikasi
ii) tanda baca
4.2 Menghayati keindahan dan KP-Logik Muzik,
kesantunan bahasa dalam 4.2.3 Melagukan dengan Naturalis
bahan sastera sebutan dan intonasi yang betul
; EMK-Nilai Murni-
i) Syair -irama Selendang
5.2 Memahami dan Menghargai Alam
Delima
Sekitar, Cinta Akan
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

menggunakan pembentukan Negara, Patriotisme,


kata mengikut konteks 5.2.2 Memahami, mengenal Muafakat,
pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

5.2.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

MINGGU 34 TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menaakul,
18-23 NEGARAKU TERCINTA respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
OGOS 2019 terhadap; Menjana Idea
MINGGU 35 UNIT 15 : iii) pesanan
25-30 Sikap Yang Baik Pembelajaran
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca, memahami,
OGOS 2019 Kontekstual
mengapresiasi karya sastera dan mempersembahkan karya
dan bukan sastera sastera.
KP-Interpersonal,
Kinestetik
3.2.2 Membina dan menulis
3.2 Menulis perkataan, frasa, jawapan pemahaman EMK-Nilai Murni –
dan ayat yang bermakna berdasarkan soalan; Menghargai,
i) bertumpu Kerjasama,Hemah
ii) bercapah Tinggi, Baik Hati,
5.3.1 Memahami dan mengenal
5.3 Memahami dan membina pasti jenis ayat mengikut
ayat mengikut konteks. konteks;
i) ayat penyata
ii) ayat tanya dengan kata tanya
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

MINGGU 36 TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
1-6 SAINS, TEKNOLOGI DAN respons dan memberikan respons Membuat Kesimpulan,
SEPTEMBER INOVASI terhadap; Mencirikan
2019 iii) pesanan
UNIT 16 : Pembelajaran
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
Sains Dan Kita menaakul bahan grafik dan Konstruktivisme
dan menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
iii) idea tersirat KP-Interpersonal

3.2 Menulis perkataan, frasa, 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
dan ayat yang bermakna i) perkataan, Hormat-Menghormati,
ii) frasa Rasional,Kesyukuran,
Bertanggungjawab
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
iii) ayat perintah

MINGGU 37 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Menjana Idea,
8 - 13 SAINS, TEKNOLOGI DAN menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
SEPTEMBER INOVASI idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila. Mencirikan,
2019 Menganalisis
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
UNIT 17 :
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan
Teknologi Dan Kita dan bukan sastera Pembelajaran
sastera dan bukan sastera;
Konstruktivisme,
i) cerita
Kontekstual
3.2.1 Membina dan menulis
3.2 Menulis perkataan, frasa, iii) ayat KP- Interpersonal
dan ayat yang bermakna
4.2.1 Melafazkan pantun EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan dengan intonasi yang betul; Menghargai Teknologi,
kesantunan bahasa dalam ii) pantun empat kerat Kesyukuran, Kreativiti
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

bahan sastera. Dan Inovasi, Rasional

4.3.1 Mencipta secara terkawal


4.3 Menghasilkan bahan sastera dan mempersembahkan;
dengan menyerapkan ii) pantun empat kerat
keindahan dan kesantunan
bahasa serta
mempersembahkannya secara
kreatif. 5.3.2 Memahami, mengenal
pasti dan menggunakan bentuk
5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.
ayat mengikut konteks. i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

MINGGU 38 TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,


15-20 SAINS, TEKNOLOGI DAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Menghubungkaitkan,
SEPTEMBER INOVASI idea bagi pelbagai tujuan. Menyelesaikan
2019 Masalah, Menganalisis
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
UNIT 18 :
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan
Habatnya Inovasi dan bukan sastera Pembelajaran
sastera dan bukan sastera; Berasaskan Projek,
ii) pantun
Konstruktivisme,
3.2.1 Membina dan menulis
3.2 Menulis perkataan, frasa, iii) ayat KP-Muzik
dan ayat yang bermakna
4.2.2 Menyanyikan dengan EMK-Nilai Murni-
4.2 Menghayati keindahan dan sebutan dan intonasi yang Kreativiti Dan Inovasi,
kesantunan bahasa dalam betul; Menjaga Kebersihan,
bahan sastera. ii) lagu rakyat Kerajinan
5.3 Memahami dan membina 5.3.2 Memahami, mengenal
ayat mengikut konteks. pasti dan menggunakan bentuk
ayat mengikut konteks.
i) ayat tunggal
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

ii) ayat majmuk

MINGGU 39 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
22-27 LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
SEPTEMBER terhadap; Mengecam
2019 UNIT 19 : i) soalan
Sayangi Alam Pembelajaran
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
mengapresiasi karya sastera Kontekstual
pasti kandungan teks bahan
dan bukan sastera sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak KP-Interpersonal,
Kinestetik
3.2.2 Membina dan menulis
3.2 Menulis perkataan, frasa, jawapan pemahaman BCB- Bacaan Intensif
dan ayat yang bermakna berdasarkan soalan;
i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
Kelestarian Alam
5.2.2 Memahami, mengenal Sekitar, Kerjasama,
5.2 Memahami dan pasti dan menggunakan kata Prihatin
menggunakan pembentukan majmuk mengikut konteks;
kata mengikut konteks i) kata majmuk rangkai kata
bebas

5.2.3 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
ganda mengikut konteks.
i) kata ganda

MINGGU 40 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB- Membuat Inferens,
29 LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkaitkan,
SEPTEMBER terhadap; Menjana Idea,
-4 UNIT 20 : ii) suruhan
OKTOBER Flora Dan Fauna Pembelajaran
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca, memahami,
2019
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

mengapresiasi karya sastera dan mempersembahkan karya Kontekstual


dan bukan sastera sastera.
BCB-Mencatat
3.2.3 Mencatat maklumat Maklumat
3.2 Menulis perkataan, frasa, tentang sesuatu perkara
dan ayat yang bermakna
KP-Kinestetik
5.1.4 Memahami, mengenal
5.1 Memahami fungsi dan pasti dan menggunakan kata
menggunakan golongan kata tugas mengikut konteks; EMK-Nilai Murni-Kasih
mengikut konteks i) kata hubung gabungan Sayang, Semangat
Bermasyarakat,
5.3.1 Memahami dan mengenal Menghargai Alam,
5.3 Memahami dan membina pasti jenis ayat mengikut Bersyukur
ayat mengikut konteks. konteks;
i) ayat penyata

MINGGU 41 TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami, KB-Menjana Idea,
6 - 11 LINDUNGI ALAM respons dan memberikan respons Menghubungkait,
OKTOBER terhadap; Penilaian, Mengenal
2019 UNIT 21 : iii) pesanan Pasti
Bersihkan Alam
2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal
mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
dan bukan sastera sastera dan bukan sastera; Kontekstual,
i) cerita Konstruktivisme

3.3.1 Menghasilkan penulisan KP- Interpersonal


3.3 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan naratif
secara; BCB-Bacaan Intensif
i) terkawal
EMK-Nilai Murni –
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal Hemah Tinggi, Berjimat
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
Cermat, Menghargai
konteks;
Alam, Kerajinan
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

iii) ayat perintah


iv) ayat seruan

MINGGU 42
13-18 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.1 Bertutur dengan sebutan KB-Membuat
OKTOBER EKONOMI, menyampaikan maklumat dan yang betul dan intonasi secara Keputusan,
2019 KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan. bertatasusila. Mensintesis,
PENGURUSAN Mengenalpasti,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami,
KEWANGAN Membandingbezakan
menaakul bahan grafik dan dan menaakul bahan untuk
bukan grafik mendapatkan;
UNIT 22 : ii) idea tersurat Pembelajaran
Wang Dalam Kehidupan iii) idea tersirat Kontekstual

3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan KP-Logik Matematik,


memurnikan hasil penulisan Bacaan Intensif,
daripada aspek; Interpersonal
i) ejaan
5.2 Memahami dan EMK-Nilai Murni –
menggunakan pembentukan 5.2.1 Memaha,mengenal pasti Keusahawanan,
kata mengikut konteks dan menggunakan kata terbitan
Prihatin, Rasional,
mengikut konteks;
i) kata berimbuhan awalan
Bertanggungjawab
ii) kata berimbuhan akhiran

5.2.2 Memahami, mengenal


pasti dan menggunakan kata
majmuk mengikut konteks;
i) kata majmuk rangkai kata
bebas

MINGGU 43
20-25 TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
OKTOBER EKONOMI, menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Memadankan,
2019 KEUSAHAWANAN DAN idea bagi pelbagai tujuan. Mengenal Pasti,
PENGURUSAN Menganalisis
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

KEWANGAN 2.3 Membaca dan 2.3.1 Membaca dan mengenal


mengapresiasi karya sastera pasti kandungan teks bahan Pembelajaran
UNIT 23 : dan bukan sastera sastera dan bukan sastera; Kontekstual
Peniaga Berjaya ii) pantun
KP-Interpersonal,
3.3.2 Mengedit dan
3.3 Menghasilkan penulisan memurnikan hasil penulisan
EMK-Nilai Murni –
daripada aspek;
ii) tanda baca Prihatin,
Berdikari,Kerjasama
5.3 Memahami dan membina 5.3.1 Memahami dan mengenal
ayat mengikut konteks. pasti jenis ayat mengikut
konteks;
i) ayat penyata

MINGGU 44
27 - 1 TEMA 8 : KB-Menilai, Membuat
NOVEMBER EKONOMI, 1.2 Bertutur untuk 1.2.2 Menyampaikan maklumat Keputusan,
2019 KEUSAHAWANAN DAN menyampaikan maklumat dan daripada bahan. Menghubungkaitkan,
PENGURUSAN idea bagi pelbagai tujuan. Menjana Idea,
KEWANGAN Mencirikan
2.3 Membaca dan 2.3.2 Membaca, memahami,
mengapresiasi karya sastera dan mempersembahkan karya
UNIT 24 : dan bukan sastera sastera. KP-
Mengurus Belanja Interpersonal,Kinestetik,
3.2.3 Mencatat maklumat Logik Matematik,
3.2 Menulis perkataan, frasa, tentang sesuatu perkara.
dan ayat yang bermakna BCB- Bacaan luncuran
4.3.1 Mencipta secara terkawal
4.3 Menghasilkan bahan sastera dan mempersembahkan; EMK-Nilai Murni –
dengan menyerapkan iii) syair –irama Selendang Keusahawanan,
keindahan dan kesantunan Delima Rasional, Kasih
bahasa serta
Sayang, Berjimat
mempersembahkannya secara
kreatif. 5.3.2 Memahami, mengenal
Cermat
pasti dan menggunakan bentuk
KSSR Tahun 1 (SEMAKAN 2017)

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.


ayat mengikut konteks. i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

CATATAN : Elemen Merentas Kurikulum (EMK) perlu disisipkan mengikut kesesuaian tema / unit
Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) hendaklah ditulis seperti biasa

Anda mungkin juga menyukai