Anda di halaman 1dari 11

BAHASA MELAYU (SM) MINGGU

:
1 DATE: Monday, January 1, 2018, :: [1]

TINGKATAN : 1 TEMA : TEMA 10: PELANCONGAN


KELAS : 1B TAJUK : UNIT 19 : Pesona Malaysia
MASA : 8.45 TO 8.15 KEMAHIRAN : Mendengar dan Bertutur
STANDARD
KANDUNGAN
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu atau topik.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat
STANDARD
PEMBELAJARAN yang betul, tepat dan gramatis.
2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang
sesuai.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Double Bubble Map (Peta Buih
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan


/ orang murid berjaya dan dapat: kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan
gramatis.

2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan


/ orang murid berjaya dan dapat:
dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMULA
FORMULA
KBKK
FORMULA
1KBKK
FORMULA
2KBKK 3IMPAK
KBKK 4 TAKSIR NOTA
1 Kecemasan
1 TEMA 1 : AMALAN GAYA
UNIT
HIDUP
1 : Sihat
SIHAT
Membawa Kejayaan Mendengar dan Bertutur
1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut
1.1.1 Mendengar
perkataan, dan
rangkai
mengenal
kata, istilah
sebutandanperkataan
ungkapandan
serta
rangkai
intonasi
kataayat
dalam
dalam
pelbagai
pelbagai
ujaran
ujaran.
TEMAUNIT
dengan betul dan tepat.
1.1
19 : 1.8.1
1 : AMALANMendengar,
Pesona Menerangkan
Malaysia
GAYA HIDUPmengenalsesuatu
danTable
SIHATRally menyebut
perkaraperkataan,
1AdenganSATU
bernas
rangkai
dan kata,
kritis
Pendekatan istilah
secara
Induktif
Talaqqi dan
jelasungkapan
danMusyafahah
Deduktif
Objek menggunakan
serta
NILAI-NILAI
sebenar Adil ayat
intonasi
MURNI yang Map
Circle betul,
ayat dalam
Adil(Petatepat
pelbagai
Membuat dan
Bulatan) gramatis.
Bahasa
kaitan ujaran.
Aktiviti pengayaan
Penilaiantelah
PdP
dandiberikan
pentaksiran
ditangguhkepada
keesokkannya/hari
untukmurid-murid.
standard pembelajaran
berikutnya kerana
di atasCUTI
telah PERS
dilaku
2 MC1 TEMA 1 : AMALAN GAYA
UNIT
HIDUP
2 : Amalan
SIHATKesejahteraan Hidup Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan,
1.2.1 Mendengar
rangkai kata,
dan istilah,
memahamiungkapan
perkataan,
dan ayat
rangkai
dalam
kata,
pelbagai
istilah ujaran.
dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.
TEMAUNIT
1 : AMALAN
20
1.2: Indahnya
Mendengar
1.8.2
GAYAMengulas
Bumi
HIDUP
danBertuah
memahami
SIHAT
peristiwa
Same perkataan,
mengikut
Differenturutan
rangkai
1Bsecara
kata,DUA
jelas
istilah,
danungkapan
bernas menggunakan
dan
Pendekatan ayat dalam
Berpusatkan
Bercerita ayat
CDpelbagai
Guru yang
NILAI-NILAI
gramatis.
ujaran.Amanah
MURNI Bubble Map
Amanah
(Peta
Membanding
Buih)Logik dan Aktiviti Penilaian
Matematik
membeza pemulihan dantelah diberikan
pentaksiran untuk kepada
standardmurid-murid.
pembelajaran di atas telah dilaku
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA
UNIT 3 : Sayangi
SELAMAT Nyawa Anda Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan,
1.2.2 Mendengar
rangkai kata,
dan istilah,
memahamiungkapan
ayat dan
tunggal
ayatdan
dalam
ayatpelbagai
majmukujaran.
yang mudah dalam ujaran dengan menyatakan maksud yang betul, tepat dan jelas mengikut konteks
1
3 CRK TEMA 2 : BERINGAT
1.2 Mendengar
SUPAYAdanSELAMAT
memahami
Timed
perkataan,
Pair Share
rangkai
1C kata,TIGA
istilah, ungkapan dan
Pendekatan ayatTubi
dalam
Berpusatkan
Latih Muridpelbagai
NILAI-NILAI
Komputer ujaran.Baik
MURNI
Hati Double Bubble
Baik Hati
Map
Mengkelaskan
(Peta
Ruang
Buih Berganda)
Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
TEMA 2 : BERINGAT SUPAYA
UNIT 4 : Keselamatan
SELAMAT di Mana-mana Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat,
1.3.1 Mendengar
fakta, ideadan
danmemahami
hujah dalam
maklumat,
pelbagai wacana
fakta dandanmemberikan
idea dalam pelbagai
respons.
wacana dengan memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna.
MASA 4 Program
1 Sekolah TEMA 2 : BERINGAT
1.3 Mendengar
SUPAYAdanSELAMAT
memahamimaklumat,
Talking Chips fakta,1D
idea dan
EMPAT
hujah dalam pelbagai
Pembelajaran wacana danmemberikan
Konstruktivisme
Main Peranan NILAI-NILAI
Courseware respons.
Bekerjasama
MURNI Tree Map
Bekerjasama
(PetaMenyusun
Pokok) Muzik
atur Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN
UNIT 5 : Serasi Bersama Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat,
1.3.2 Mendengar
fakta, ideadan
danmemahami
hujah dalam
maklumat,
pelbagai wacana
fakta dan
danmemberikan
idea dalam pengumuman
respons. dan ucapan dengan memberikan respons yang betul, tepat dan bermakna.
7.450 1
5 Kursus TEMA 3 : CAHAYA
1.3 Mendengar
PERPADUAN
dan memahamimaklumat,
Team Stand-N-Share
fakta,2A
idea dan hujah dalam pelbagai
Pembelajaran wacana danmemberikan
Kontekstual
Perbincangan NILAI-NILAI
Jalur filem respons.
Berani
MURNI Brace Map
Berani
(Peta
Mengenal
Dakap)
Kinestetik
pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
TEMA 3 : CAHAYA PERPADUAN
UNIT 6 : Perpaduan Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.1dalam
Berbual
pelbagai
tentang
situasi
kegiatan
formal
harian
dan tidak
serta formal.
hal-hal persendirian menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara santun.
8.15 1
6 Mesyuarat TEMA 3 : CAHAYA
1.4 Berbicara
PERPADUAN
tentang sesuatu
Fan-N-Pick
perkara dalam pelbagai
2B situasi formal dan tidakMasteri
Pembelajaran formal. NILAI-NILAI
Permainan Flashcards Berazam
MURNI /Flow
Bercita-cita
MapBerazam
(Peta
Tinggi
Mengenal
Alir)
/ Bercita-cita
Interpersonal
pastiTinggi
pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN
UNIT 7 : Citra
BUDAYA
Bangsa Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.2dalam
Berbicara
pelbagai
untuk
situasi
memulakan
formal dan
dantidak
mengakhiri
formal. perbualan, bertanya khabar, serta menyatakan terima kasih dan penghargaan secara bertatasusila.
8.45 7 Kucing
1 Beranak TEMA 4 : SENI
1.4 BERSENDIKAN
Berbicara tentang
BUDAYA
sesuatu
Rally
perkara
Robin dalam pelbagai
2C situasi formal dan tidakAkses
Pembelajaran formal.
Penyelesaian
Kendiri Laptop NILAI-NILAI
Masalah Berdikari
MURNI Multi-flow
Berdikari
Map (Peta
Mengenal
Pelbagai
Intrapersonal
pastiAlir)
pernyataan berat sebelah
TEMA 4 : SENI BERSENDIKAN
UNIT 8 : Tautan
BUDAYASeni Subur Harmoni Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.3dalam
Menceritakan
pelbagai pengalaman
situasi formaldiri
dandan
tidak
orang
formal.
lain dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun.
9.15 8 1 TEMA 4 : SENI
1.4 BERSENDIKAN
Berbicara tentang
BUDAYA
sesuatu
Round
perkara
Robin
dalam pelbagai
2D situasi formal dan tidakPengaturan
Pembelajaran formal.
Tasmik Kendiri NILAI-NILAI
Projektor LCD Berdisiplin
MURNI Bridge Map
Berdisiplin
(Peta
Mengenal
Titi) Naturalistik
pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
TEMA 5 : JATI DIRI DAN
UNIT
KEWARGANEGARAAN
9 : Rakyat Berjasa Negara Terbilang Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.1
perkara
Mengemukakan
dengan menggunakan
soalan bertumpu
pelbagaiuntuk
soalan
mengetahui
dan mengemukakan
pesanan, arahan,
jawapan.panduan dan tunjuk cara dengan betul tepat dan secara bertatasusila.
9.45 9 1 TEMA 5 : JATI
1.5DIRI
Bersoal
DANjawab
KEWARGANEGARAAN
tentang sesuatu
Mix-N-Match
perkara dengan menggunakan Kajian
pelbagai
Masasoalan
Kuiz dan mengemukakan
Depan Model NILAI-NILAI
jawapan.
Berhati-hati
MURNI Berhati-hati
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
TEMA 5 : JATI DIRI DAN
UNIT
KEWARGANEGARAAN
10 : Jasamu Pemimpin Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.2
perkara
Memberikan
dengan menggunakan
jawapan yangpelbagai
sesuai tentang
soalan dan
sesuatu
mengemukakan
perkara dengan
jawapan.
betul, tepat dan secara bertatasusila.
10.15 10 1 TEMA 5 : JATI
1.5DIRI
Bersoal
DANjawab
KEWARGANEGARAAN
tentang sesuatu
Gallery Walk
perkara dengan menggunakan Teori
pelbagai soalan
Kecerdasan dan mengemukakan
Lakonan
Pelbagai Notis NILAI-NILAI
jawapan.
Berhemah
MURNI Tinggi Berhemah
Membuat
Tinggi inferens atau kesimpulanan awal
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI
UNIT 11 DAN
: Sinar
INOVASI
Masa Depan Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.3
perkara
Bersoal
dengan
jawab
menggunakan
dalam perbualan
pelbagai
menggunakan
soalan dan mengemukakan
soalan bertumpu
jawapan.
dan mengemukakan jawapan yang sesuai dan betul secara bertatasusila.
10.45 11 1 TEMA 6 : SAINS,
1.5 Bersoal
TEKNOLOGI
jawab tentang
DAN INOVASI
sesuatu
Lyrical Lessons
perkara dengan menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan
Soal Jawab NILAI-NILAI
Projektor overheadjawapan.
Berjimat
MURNICermat BerjimatMembuat
Cermat generalisasi atau hipotesis
TEMA 6 : SAINS, TEKNOLOGI
UNIT 12 DAN
: Sains
INOVASI
Merentas Kehidupan Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu
1.6.1 Menyampaikan
perkara dalam
isi dan
pelbagai
fakta tentang
situasi. sesuatu perkara dengan betul dan jelas menggunakan ayat yang gramatis.
11.15 12 1 TEMA 6 : SAINS,
1.6 Menyampaikan
TEKNOLOGI DAN
maklumat
INOVASI
Whotentangsesuatu
Am I? perkara dalam pelbagai situasi. Projek GambarNILAI-NILAI
Bersatu
MURNIpadu BersatuMentafsir
padu
TEMA 7 : TEKNOLOGIUNIT
AMALAN
13 : Lestarikan
HIJAU Kehijauan Bumi Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu
1.6.2 Menyampaikan
perkara dalam
maklumat
pelbagai
dalam
situasi.
bentuk ucapan dan pengumuman dengan betul, tepat, jelas, intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang gramatis.
11.45 13 1 TEMA 7 : TEKNOLOGI
1.6 Menyampaikan
AMALANmaklumat
HIJAUThink-Pair-Share
tentangsesuatu perkara dalam pelbagai situasi. Sumbangsaran NILAI-NILAI
Bahan bercetak Bersimpati
MURNI Bersimpati
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
TEMA 7 : TEKNOLOGIUNIT
AMALAN
14 : Selamatkan
HIJAU Bumi Kita Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang
1.7.1sesuatu
Berbincang
perkara.
tentang sesuatu perkara yang didengar atau dilihat untuk bertukar-tukar pandangan secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
12.15 14 1 TEMA 7 : TEKNOLOGI
1.7 Berbincang
AMALAN
dan berunding
HIJAUSpin-N-Think
tentang sesuatu perkara. Lawatan Radio NILAI-NILAI
Bersopan
MURNI santun Bersopan
/ Peramah
Merumus
santun /atau
Peramah
meringkas
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN
UNIT 15 : Pertanian
PESAT MEMBANGUN
Satu Perniagaan Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang
1.7.2sesuatu
Berunding
perkara.
untuk mendapatkan persetujuan bagi sesuatu tawaran tentang sesuatu perkara secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
12.45 15 1 TEMA 8 : SEKTOR
1.7 Berbincang
PERTANIAN
dan berunding
PESATTraveling
MEMBANGUN
tentang
File
sesuatu perkara. NILAI-NILAI
PertandinganPerakam pita Bersyukur
MURNI Bersyukur
Membuat keputusan
TEMA 8 : SEKTOR PERTANIAN
UNIT 16 : Dunia
PESAT Baru
MEMBANGUN
Tani Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu1.8.1
atau topik.
Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
1.15 16 1 TEMA 8 : SEKTOR
1.8 Mengulas
PERTANIAN
sesuatu
PESAT
perkara,
Team
MEMBANGUN
isuProject
atau topik. Teka-Teki NILAI-NILAI
Televisyen Bertanggungjawab
MURNI Bertanggungjawab
Menyelesaikan masalah
TEMA 9 : EKONOMI DAN
UNIT
PENGURUSN
17 : Pengurusan
KEWANGAN
Kewangan Berhemat Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu1.8.2
atau topik.
Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.
1.45 17 1 TEMA 9 : EKONOMI
1.8 Mengulas
DAN PENGURUSN
sesuatu perkara,
Hot
KEWANGAN
Seat
isu atau topik. NILAI-NILAI
Perbahasan Buku Teks Berterima
MURNI Kasih Berterima Kasih
TEMA 9 : EKONOMI DAN
UNIT
PENGURUSN
18 : Urus Tadbir
KEWANGAN
Kewangan Membaca 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai
2.1.1 bahan
Membaca
prosa
secara
dan puisi.
mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan sebutan dan intonasi yang betul, nada yang sesuai serta kepantasan yang wajar.
18 1 TEMA 9 : EKONOMI DAN PENGURUSNRole
KEWANGAN
Play Lukisan Video NILAI-NILAI
Bertoleransi
MURNI Bertoleransi
TEMA 10: PELANCONGAN
UNIT 19 : Pesona Malaysia Membaca 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai
2.1.2 bahan
Membaca
prosa
secara
dan puisi.
mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan nada yang sesuai.
19 1 TEMA 10: PELANCONGAN The Yarn Yarn Catan NILAI-NILAI
Papan putih Ikhlas
MURNI Ikhlas
TEMA 10: PELANCONGAN
UNIT 20 : Indahnya Bumi Bertuah Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.1 perkataan,
Membaca rangkai
untuk memahami
kata, istilah,makna
ungkapan,
perkataan
ayat, yang
maklumat
terdapat
dandalam
maksud
pelbagai
keseluruhan
bahandaripada
menggunakan
pelbagai
glosari
bahan.
dan kamus dengan betul dan tepat.
20 1 TEMA 10: PELANCONGAN Montaj NILAI-NILAI
Lembaran kerja Jujur
MURNI Jujur
TEMA 11 : SEJARAH DAN
UNITWARISAN
21 : Sejarah Mengejar Erti Kehidupan Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.2 perkataan,
Membaca rangkai
untuk memahami
kata, istilah,
maklumat
ungkapan,
daripada
ayat, maklumat
arahan dalam
dan maksud
pelbagaikeseluruhan
bahan dengan
daripada
memberikan
pelbagai
respons
bahan.yang betul dan tepat.
21 1 TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN Cetakan NILAI-NILAI
Kasih
MURNI
Sayang Kasih Sayang
TEMA 11 : SEJARAH DAN
UNITWARISAN
22 : Seni Warisan Anak Bangsa Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.3 perkataan,
Membaca rangkai
untuk memahami
kata, istilah,
idea
ungkapan,
keseluruhan
ayat,dalam
maklumat
pelbagai
dan bahan
maksudprosa
keseluruhan
dengan betul
daripada
dan pelbagai
tepat secara
bahan.
luncuran dan imbasan.
22 1 TEMA 11 : SEJARAH DAN WARISAN Stensilan NILAI-NILAI
Kebebasan
MURNI Kebebasan
TEMA 12 : SUKAN DAN
UNIT
REKREASI
23 : Jasmani Cergas Membaca 2.3 Membaca untuk memproses maklumat
2.3.1 Membaca
daripada
untuk
pelbagai
menyaring
bahan.dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat.
23 1 TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI Poster NILAI-NILAI
Kesederhanaan
MURNI Kesederhanaan
TEMA 12 : SUKAN DAN
UNIT
REKREASI
24 : Cergas Aktif Membaca 2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai
2.4.1 bahan
Membaca
untuk
secara
mengukuhkan
ekstensif pelbagai
kelancaran
bahan
membaca,
fiksyenmeluaskan
dan bukan perbendaharaan
fiksyen untuk meningkatkan
kata dan ilmu
penguasaan
pengetahuan.
kosa kata dan ungkapan menarik dengan pemahaman dan penghayatan yang baik
24 1 TEMA 12 : SUKAN DAN REKREASI Tiupan NILAI-NILAI
Mematuhi
MURNI Undang-undang
Mematuhi Undang-undang
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN
UNIT 25 : Malaysia
INDUSTRI
Hab Industri
NEGARA
Makanan Menulis 3.1 Menulis untuk menerangkan makna
3.1.1 kata
Menulis
dan untuk
istilah;menyatakan
maksud rangkai
maknakata,
kataungkapan
dengan betul
dan ayat.
mengikut konteks
25 1 TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA Ikatan dan Celupan
NILAI-NILAI
Mencintai
MURNI alam sekitar
Mencintai alam sekitar
TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN
UNIT 26 : Usahawan
INDUSTRI
Berwibawa
NEGARA Menulis 3.2 Menulis untuk mengemukakan3.2.1
maklumat
Menulis
danuntuk
pandangan
menyatakan
tentang
sesuatu
sesuatu
situasi
perkara.
yang dibaca, didengar dan ditonton menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis.
26 1 TEMA 13 : PENGANTARABANGSAAN INDUSTRI NEGARA Arca Timbul NILAI-NILAI
Menepati
MURNI Masa Menepati Masa
TEMA 14 : WADAH ILMU
UNIT 27 : Menuju Puncak Jaya Menulis 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat
3.3.1 Menulis
dalamuntuk
pelbagai
melengkapkan
bahan. maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.
27 1 TEMA 14 : WADAH ILMU Asemblaj NILAI-NILAI
Menghargai
MURNI MasaMenghargai Masa
TEMA 14 : WADAH ILMU
UNIT 28 : Pendidikan Bestari Negara Lestari Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.1secara
Membina
terancang.
kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai secara terancang dan kemas menggunakan bahasa yang tepat.
28 1 TEMA 14 : WADAH ILMU Stabail NILAI-NILAI
Menghormati
MURNI Menghormati
TEMA 15 : BAHASA DAN
UNIT
KESUSASTERAAN
29 : Bahasa Disulam Sastera Dianyam Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.2secara
Menulis
terancang.
perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsangan dan ayat arahan secara terancang, tertib dan kemas menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
29 1 TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAAN Tekat NILAI-NILAI
Menjaga
MURNIkebersihan
Menjaga kebersihan
TEMA 15 : BAHASA DAN
UNIT
KESUSASTERAAN
30 : Merekayasa Bahasa Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.3secara
Menulis
terancang.
perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat.
30 1 TEMA 15 : BAHASA DAN KESUSASTERAAN Tenunan NILAI-NILAI
Menjaga
MURNIMaruah Menjaga
/ Harga diri
Maruah / Harga diri
TEMA 16 : KERJAYA UNIT 31 : Kerjaya Impian Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.4secara
Menulis
terancang.
karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik.
31 1 TEMA 16 : KERJAYA Alat Pertahanan Diri
NILAI-NILAI
Patriotik
MURNI Patriotik
TEMA 16 : KERJAYA UNIT 32 : Rentak Kejayaan Menulis 3.5 Menulis untuk meringkaskan dan
3.5.1
merumus
Menulis
pelbagai
isi-isi penting
bahan untuk
prosa menghasilkan ringkasan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis.
32 1 TEMA 16 : KERJAYA Alat Perhiasan Diri
NILAI-NILAI
Pemurah
MURNI Pemurah
TEMA 17 : INTEGRITI UNIT 33 : Sempurnakan Diri Menulis 3.6 Menulis untuk mengolah maklumat
3.6.1bagi
Menulis
menghasilkan
untuk mengolah
pelbagaimaklumat
bentuk penulisan
daripadadan
bahan
grafik.
grafik kepada bentuk prosa bentuk puisi dan bentuk ilustrasi dengan menggunakan bahasa yang betul dan tafsiran yang tepat.
33 1 TEMA 17 : INTEGRITI Talaqqi Musyafahah
NILAI-NILAI
Prihatin
MURNI Prihatin
TEMA 17 : INTEGRITI UNIT 34 : Tonggak Sejahtera Menulis 3.6 Menulis untuk mengolah maklumat
3.6.2bagi
Menulis
menghasilkan
untuk mengolah
pelbagaimaklumat
bentuk penulisan
daripadadan
bahan
grafik.
grafik kepada perenggan dan bahan prosa atau puisi kepada bahan ilustrasi menggunakan ayat yang gramatis.
34 1 TEMA 17 : INTEGRITI Bercerita NILAI-NILAI
Rajin
MURNI
/ Tekun Rajin / Tekun
TEMA 18 PENTADBIRAN
UNIT
DAN
35 :POLITIK
Dataran Merdeka Menulis 3.7 Mengedit dan memurnikan pelbagai
3.7.1 teks.
Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah maksud asal ayat.
35 1 TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK Latih Tubi NILAI-NILAI
Rasional
MURNI Rasional
TEMA 18 PENTADBIRAN
UNIT
DAN
36 :POLITIK
Nilai Demokrasi Aspek Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi4.1.1
karyaMemahami
sastera dengan
dan mengapresiasi
memberikan respons
karya prosa
peribadi
dengan memberikan respons peribadi tentang sinopsis, tema dan persoalan dengan betul, rasional dan penuh penghayatan.
36 1 TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK Main Peranan NILAI-NILAI
Sabar
MURNI Sabar
KOMSAS : Puisi Tradisional Aspek Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi4.1.2
karyaMemahami
sastera dengan
dan mengapresiasi
memberikan respons
karya puisi
peribadi
dengan memberikan respons peribadi tentang bentuk, huraian maksud dengan betul, rasional dan penuh penghayatan.
37 1 Pantun Dua kerat KOMSAS : Puisi Tradisional Perbincangan NILAI-NILAI
Taat
MURNI
/ Patuh Taat / Patuh
KOMSAS : Puisi Tradisional Aspek Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi4.1.3
karyaMemahami
sastera dengan
dan mengapresiasi
memberikan respons
karya sastera
peribadi
dengan memberikan respons peribadi dari aspek pengulangan kata dan singkatan kata dengan betul dan penuh penghayatan.
38 1 Syair - PohonBuluh KOMSAS : Puisi Tradisional Permainan NILAI-NILAI
Tabah
MURNI
/ Cekal Tabah / Cekal
KOMSAS : Puisi Moden Aspek Seni Bahasa 4.2 Memahami dan menggunakanperbandingan
4.2.1 Memahami
semacam,
dan menggunakan
peribahasa,perbandingan
kata-kata hikmat,
semacam
kiasandalam
madahkomunikasi
pujangga, dan
dan penulisan
bahasa berirama
dengan dalam
betul, tepat
komunikasi
dan mengikut
dan penulisan.
konteks.
39 1 Sajak - Kita Umpama Sehelai Daun KOMSAS : Puisi Moden Penyelesaian Masalah
NILAI-NILAI
Tolong
MURNI
menolongTolong menolong
KOMSAS : Puisi Moden Aspek Seni Bahasa 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan
4.3.1
puisiMenghasilkan
secara terancang.
karya fiksyen dengan mengaplikasikan kerangka penulisan sastera secara terancang dan tertib menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan menarik.
40 1 Sajak - Kuingin Berterima Kasih KOMSAS : Puisi Moden Tasmik NILAI-NILAI
Yakin
MURNI Yakin
KOMSAS : Puisi Moden Aspek Seni Bahasa 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan
4.3.2
puisiMenghasilkan
secara terancang.
syair secara terancang dan tertib, menggunakan idea yang kreatif serta bahasa yang indah dan menarik.
41 1 Sajak - Aku KOMSAS : Puisi Moden Kuiz PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
KOMSAS : Puisi Moden Aspek Seni Bahasa 4.4 Mempersembahkan karya prosa,
4.4.1
puisiMempersembahkan
dan pelbagai persembahan
pengacaraan
lain. menggunakan sebutan, intonasi, nada, gaya dan bahasa badan yang sesuai melalui teknik yang menarik dan berkesan.
42 1 Sajak - Kunci Bahasa KOMSAS : Puisi Moden Lakonan PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
KOMSAS : Prosa Tradisional Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.1 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
katanama
dalam
ampelbagai
dan kataayat.
nama khas yang tunggal dan yang mengalami pemajmukan dengan betul mengikut konteks.
43 1 Asal Padi KOMSAS : Prosa Tradisional Soal Jawab PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
KOMSAS : Cerpen Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.2 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
kataadjektif
dalam pelbagai
warna, bentuk,
ayat. perasaan dan waktu dengan betul mengikut konteks.
44 1 Oren KOMSAS : Cerpen Projek PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
KOMSAS : Cerpen Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.3 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
kataseru,
dalamkata
pelbagai
tanya, kata
ayat.perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat dengan betul mengikut konteks.
45 1 Hadiah KOMSAS : Cerpen Sumbangsaran PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
KOMSAS : Cerpen Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.4 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
katakerja
dalamtakpelbagai
transitif dengan
ayat. betul mengikut konteks.
46 1 Kuih Bakul Limau Mandarin KOMSAS : Cerpen Lawatan PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
KOMSAS : Drama Aspek Tatabahasa 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1
kata ganda
Memahami
dalamdan
pelbagai
menggunakan
ayat. kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk dengan betul mengikut konteks.
1 Hadiah KOMSAS : Drama Pertandingan PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
NOVEL FORMULA TERMODINAMIK Aspek Tatabahasa 5.3 Memahami dan menggunakan kata
5.3.1terbitan
Memahami
dalamdan
pelbagai
menggunakan
ayat. awalan dan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.
1 NOVEL Teka-Teki PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
Aspek Tatabahasa 5.4 Memahami dan menggunakan 5.4.1
frasa dalam
Memahami
pelbagai
dan ayat.
menggunakan frasa nama dengan betul mengikut konteks.
1 Perbahasan KECERDASAN
Bahasa
PELBAGAI
Aspek Tatabahasa 5.5 Memahami dan membina pelbagai
5.5.1ayat.
Memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikutkonteks.
1 Lukisan KECERDASAN
Logik PELBAGAI
Matematik
Aspek Tatabahasa 5.6 Menganalisis dan membetulkan5.6.1
kesalahan
Menganalisis
sesuatudan
ayat.
membetulkan kesalahan ayat mudah.
1 Catan KECERDASAN
RuangPELBAGAI
Montaj KECERDASAN
MuzikPELBAGAI
Cetakan KECERDASAN
Kinestetik
PELBAGAI
Stensilan KECERDASAN
Interpersonal
PELBAGAI
Poster KECERDASAN
Intrapersonal
PELBAGAI
Catan KECERDASAN
Naturalistik
PELBAGAI
Kolaj KEMAHIRAN
Membuat
BERFIKIR
kaitan
Stensilan KEMAHIRAN
Membanding
BERFIKIRdan membeza
Tiupan KEMAHIRAN
Mengkelaskan
BERFIKIR
Ikatan dan Celupan
KEMAHIRAN
Menyusun
BERFIKIR
atur
Arca Timbul KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
Asemblaj KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
Stabail KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti pernyataan berat sebelah
Tekat KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
Tenunan KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
Alat Pertahanan Diri
KEMAHIRAN
Membuat
BERFIKIR
inferens atau kesimpulanan awal
Alat Perhiasan Diri
KEMAHIRAN
Membuat
BERFIKIR
generalisasi atau hipotesis
Pualaman KEMAHIRAN
Mentafsir
BERFIKIR
Ikatan dan celupan
KEMAHIRAN
Mengenal
BERFIKIR
pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
Renjisan dan percikan
KEMAHIRAN
Merumus
BERFIKIR
atau meringkas
Mobail KEMAHIRAN
Membuat
BERFIKIR
keputusan
Diorama KEMAHIRAN
Menyelesaikan
BERFIKIR masalah
Stabail
Capan
Lipatan dan Guntingan
Renjisan dan Percikan
Mobail
Boneka
Topeng
Anyaman
BAHASA MELAYU (SM) MINGGU
:
1 DATE: Monday, January 1, 2018, :: [2]

TINGKATAN : 2 TEMA : KOMSAS : Puisi Tradisional


KELAS : 1B TAJUK : Pantun Empat Kerat
MASA : 8.45 TO 8.15 KEMAHIRAN : Membaca
STANDARD
KANDUNGAN
2.1 Membaca secara mekanis pelbagai bahan prosa dan puisi.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan
STANDARD
PEMBELAJARAN sebutan dan intonasi yang betul.serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul serta
mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Talaqqi Musyafahah Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Latih Tubi Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Double Bubble Map (Peta Buih
Baik Hati Membanding dan membeza Bahasa
Berganda)
Tree Map (Peta Pokok) Berdikari Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:

Latihan bertulis Lembaran Kerja / Pemerhatian Amali / Soal Jawab Kuiz

REFLEKSI & IMPAK

2.1.1 Membaca surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak


rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi
/ orang murid berjaya dan dapat:
yang betul.serta mengenal pasti maksud tersurat dan
tersirat.

2.1.2 Membaca syair dan sajak secara mekanis dengan


/ orang murid berjaya dan dapat: sebutan dan intonasi yang betul serta mengenal pasti
maksud tersurat dan tersirat.

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada
guru. murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana Kucing Beranak


EVIDEN

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7
- TINGKATAN TEMA TAJUK KOSONG SK OBJEKTIF AKTIVITI PRESTASI TAFSIRAN KELAS MINGGU STRATEGI KAEDAH BBM KBKK 1 KBKK 2 FORMULA
FORMULA
KBKK
FORMULA
1KBKK
FORMULA
2KBKK 3IMPAK
KBKK 4 TAKSIR NOTA
1 Kecemasan
2 TEMA 1 : KESIHATANUNIT
DAN 1KEBERSIHAN
: Anda Sihat Anda Ceria Mendengar dan Bertutur
1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut
1.1.1 Mendengar,
perkataan, mengenal
rangkai kata,
pasti
istilah
dan menyebut
dan ungkapan
perkataan,
serta intonasi
rangkai ayat
kata,dalam
istilah pelbagai
dan ungkapan
TEMAPantun2.1Empat
2.1.1
Membaca
Kerat
Membaca
secara surat
mekanis
Rallykiriman
ujaran.dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat.
1 : KESIHATAN DAN KEBERSIHAN pelbagai
Table rasmi,
bahan
1A surat
prosa
kiriman
SATUdan puisi.
tidak rasmi
Pendekatan Induktif dan
Talaqqi teks
Objekpengacaraan
danMusyafahah
Deduktif NILAI-NILAI
sebenar denganCircle
Adil
MURNI sebutanAdildan
Map (Petaintonasi
Membuat
Bulatan) yang betul.serta
Bahasa
kaitan mengenal
Aktiviti pengayaan
Penilaian
telah
PdP pasti maksud
dandiberikan
pentaksiran
ditangguhkepada tersurat
standard dan
keesokkannya/hari
untukmurid-murid. tersirat.
pembelajaran
berikutnya kerana
di atasCUTI
telah PERS
dilaku
2 MC2 TEMA 1 : KESIHATANUNIT
DAN 2KEBERSIHAN
: Kebersihan Lambang Keperibadian Mendengar dan Bertutur
1.1 Mendengar, mengenal dan menyebut
1.1.2 Mendengar,
perkataan, mengenal
rangkai kata,
pasti
istilah
dan menuturkan
dan ungkapan
ayat
serta
dalam
intonasi
pelbagai
ayatujaran
dalamdengan
pelbagai
intonasi
ujaran.yang betul.
TEMASyair
1 : KESIHATAN
Nasihat
2.1 Membaca
2.1.2 DAN
Membaca
secara
KEBERSIHAN
mekanis
syair Same
danpelbagai
sajak
Different
secara
bahanmekanis
prosa
1B dan dengan
DUA
puisi.sebutan dan intonasi
Pendekatan yang
Berpusatkan
Bercerita betul serta
Guru
CD NILAI-NILAI
mengenal
Amanah
MURNI
pastiBubble
maksudMap
Amanah
tersurat
(Peta
Membanding
dan
Buih)
tersirat.
Logik dan Aktiviti Penilaian
Matematik
membeza pemulihan dantelah diberikan
pentaksiran untuk kepada
standardmurid-murid.
pembelajaran di atas telah dilaku
TEMA 2 : MENIMBA ILMU
UNIT 3 : Indahnya Menuntut Ilmu Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan,
1.2.1 Mendengar
rangkai kata,
dan istilah,
memahamiungkapan
perkataan,
dan ayat
rangkai
dalam
kata,
pelbagai
istilah dan
ujaran.
ungkapan serta menggunakannya dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks secara bertatasusila.
2
3 CRK TEMA 2 : MENIMBA
2.2 Membaca
ILMU untuk memahami
Timedmakna
Pair Share
perkataan,
1C rangkai
TIGAkata, istilah, ungkapan,
Pendekatan Latihayat,
Berpusatkan maklumat
Tubi Murid NILAI-NILAI
Komputer dan maksud
Baik
MURNI
Hati
keseluruhan
Double Bubble
Baik
daripada
Hati
Map
Mengkelaskan
pelbagai
(Peta
Ruang
Buih
bahan.
Berganda)
Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh guru.
TEMA 2 : MENIMBA ILMU
UNIT 4 : Ilmu Penyuluh Hidup Mendengar dan Bertutur
1.2 Mendengar dan memahami perkataan,
1.2.2 Mendengar
rangkai kata,
dan istilah,
memahamiungkapan
ayat majmuk
dan ayat
serta
dalam
menggunakannya
pelbagai ujaran.dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.
MASA 4 Program
2 Sekolah TEMA 2 : MENIMBA
2.2 Membaca
ILMU untuk memahami
Talking
makna
Chips
perkataan,
1D rangkai
EMPAT
kata, istilah, ungkapan,
Pembelajaran Mainayat, maklumat
Konstruktivisme
Peranan NILAI-NILAI
Coursewaredan maksud
Bekerjasama
MURNI
keseluruhan
Tree Map
Bekerjasama
daripada
(PetaMenyusun
Pokok)
pelbagai
Muzik
atur
bahan. Selain itu,penyeliaan turut dilakukan oleh guru.
TEMA 3 : KERJAYA KEUNIT
MERCU
5 : Cita-cita
IMPIANSetinggi Bintang Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat,
1.3.1 Mendengar
fakta, ideadan
danmengenal
hujah dalam
pasti
pelbagai
maklumat
wacana
dalam
danmemberikan
pelbagai wacana
respons.
dengan memberikan respons secara lisan dengan betul, tepat dan bermakna.
7.450 2
5 Kursus TEMA 3 : KERJAYA
2.2 Membaca
KE MERCU
untuk memahami
IMPIANTeammakna
Stand-N-Share
perkataan,
2A rangkai kata, istilah, ungkapan,
Pembelajaran ayat, maklumat
Kontekstual
Perbincangan NILAI-NILAI
Jalur filem dan maksud
Berani
MURNI
keseluruhan
Brace Map
Berani
daripada
(Peta
Mengenal
Dakap)
pelbagai
Kinestetik
pasti
bahan.
pernyataan ‘benar’ atau ‘salah’
TEMA 3 : KERJAYA KE
UNIT
MERCU
6 : Budi
IMPIAN
Disemai, Bakti Dituai Mendengar dan Bertutur
1.3 Mendengar dan memahamimaklumat,
1.3.2 Mendengar
fakta, ideadan
danmenyusun
hujah dalam
panduan,
pelbagaitunjuk
wacana
caradanmemberikan
dan arahan dengan
respons.
memberikan respons yang sesuai dan bermakna.
8.15 2
6 Mesyuarat TEMA 3 : KERJAYA
2.3 Membaca
KE MERCU
untuk memproses
IMPIAN
Fan-N-Pick
maklumat daripada
2B pelbagai bahan.
Pembelajaran Masteri NILAI-NILAI
Permainan Flashcards Berazam
MURNI /Flow
Bercita-cita
MapBerazam
(Peta
Tinggi
Mengenal
Alir)
/ Bercita-cita
Interpersonal
pastiTinggi
pernyataan berasaskan fakta dan pendapat.
TEMA 4 : INTEGRITI AMALAN
UNIT 7 : KITA
Remaja Berintegriti Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.1dalam
Berbual
pelbagai
dengansituasi
menerangkan
formal dan
sesuatu
tidak formal.
isu yang berkaitan komuniti menggunakan sebutan yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
8.45 7 Kucing
2 Beranak TEMA 4 : INTEGRITI
2.4 Membaca
AMALAN
secara
KITA
ekstensif
Rallypelbagai
Robin bahan 2C
untuk mengukuhkan kelancaran
Pembelajaran membaca,
Akses
Penyelesaian meluaskan
Kendiri Laptop NILAI-NILAI
Masalah perbendaharaan
Berdikari
MURNI Multi-flow
kataBerdikari
dan
Mapilmu
(Peta
Mengenal
pengetahuan.
Pelbagai
Intrapersonal
pastiAlir)
pernyataan berat sebelah
TEMA 4 : INTEGRITI AMALAN
UNIT 8 : KITA
Integrasi Teras Kehidupan Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.2dalam
Berbicara
pelbagai
untuk
situasi
memohon
formaldan
danmemberi
tidak formal.
kemaafan terhadap seseorang dalam situasi formal secara bertatasusila.
9.15 8 2 TEMA 4 : INTEGRITI AMALAN KITA Round Robin 2D Pembelajaran Pengaturan
Tasmik Kendiri NILAI-NILAI
Projektor LCD Berdisiplin
MURNI Bridge Map
Berdisiplin
(Peta
Mengenal
Titi) Naturalistik
pasti sebab dan menyatakan pelbagai sebab
TEMA 5 : BAHASA DAN
UNIT
SASTERA
9 : Bahasaku Di Persada Dunia Mendengar dan Bertutur
1.4 Berbicara tentang sesuatu perkara
1.4.3dalam
Menceritakan
pelbagai peristiwa
situasi formal
yangdan
didengar
tidak formal.
dan dilihat dalam situasi formal dan tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila.
9.45 9 2 TEMA 5 : BAHASA DAN SASTERA Mix-N-Match Kajian Masa Depan
Kuiz Model NILAI-NILAI
Berhati-hati
MURNI Berhati-hati
Mengenal pasti akibat dan meramal pelbagai akibat
TEMA 5 : BAHASA DAN
UNIT
SASTERA
10 : Indah Sastera, Cantik Bahasa Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.1
perkara
Mengemukakan
dengan menggunakan
soalan bercapah
pelbagaiuntuk
soalan
mencungkil
dan mengemukakan
pendapat yang
jawapan.
sesuai secara bertatasusila.
10.15 10 2 TEMA 5 : BAHASA DAN SASTERA Gallery Walk Teori Kecerdasan
Lakonan
Pelbagai Notis NILAI-NILAI
Berhemah
MURNI Tinggi Berhemah
Membuat
Tinggi inferens atau kesimpulanan awal
TEMA 6 : TELADANI SEJARAH
UNIT 11 : HARGAI
Sejarah Kita
WARISAN Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.2
perkara
Memberikan
dengan menggunakan
jawapan dengan
pelbagai
pelbagai
soalan
penyelesaian
dan mengemukakan
masalah tentang
jawapan.
sesuatu perkara dengan betul, tepat dan secara bertatasusila.
10.45 11 2 TEMA 6 : TELADANI SEJARAH HARGAI
Lyrical
WARISAN
Lessons NILAI-NILAI
Soal Jawab Projektor overhead Berjimat
MURNICermat BerjimatMembuat
Cermat generalisasi atau hipotesis
TEMA 6 : TELADANI SEJARAH
UNIT 12 : HARGAI
Pusaka Tanah
WARISAN
Air Mendengar dan Bertutur
1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu1.5.3
perkara
Bersoal
dengan
jawab
menggunakan
dengan menggunakan
pelbagai soalan
soalan
dan
bercapah
mengemukakan
dalamdalam
jawapan.
perbincangan dan memberikan jawapan yang sesuai dan betul secara bertatasusila.
11.15 12 2 TEMA 6 : TELADANI SEJARAH HARGAI
Who
WARISAN
Am I? Projek GambarNILAI-NILAI
Bersatu
MURNIpadu BersatuMentafsir
padu
TEMA 7 : INDAH SENIUNIT
GAH 13
BUDAYA
: Warna-Warni Budaya Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu
1.6.1 Menyaring
perkara
dandalam
menyampaikan
pelbagai situasi.
maklumat yang tepat dan menggunakan ayat yang gramatis.
11.45 13 2 TEMA 7 : INDAH SENI GAH BUDAYA Think-Pair-Share Sumbangsaran NILAI-NILAI
Bahan bercetak Bersimpati
MURNI Bersimpati
Mengenal pasti idea utama, idea sokongan dan butir-butir terperinci
TEMA 7 : INDAH SENIUNIT
GAH 14
BUDAYA
: Segalanya Bermula Di Sini Mendengar dan Bertutur
1.6 Menyampaikan maklumat tentangsesuatu
1.6.2 Menjana
perkara
dan menyampaikan
dalam pelbagaimaklumat
situasi. dalam bentuk panduan dan pesanan dengan betul dan jelas, intonasi yang sesuai dan berkesan menggunakan ayat yang gramatis.
12.15 14 2 TEMA 7 : INDAH SENI GAH BUDAYA Spin-N-Think Lawatan Radio NILAI-NILAI
Bersopan
MURNI santun Bersopan
/ Peramah
Merumus
santun /atau
Peramah
meringkas
TEMA 8 : UTAMAKAN UNIT
KESELAMATAN
15 : Keselamatan Diri Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang
1.7.1sesuatu
Berbincang
perkara.
tentang sesuatu perkara untuk memberikan dan mendapatkan penjelasan secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
12.45 15 2 TEMA 8 : UTAMAKAN KESELAMATAN Traveling File NILAI-NILAI
PertandinganPerakam pita Bersyukur
MURNI Bersyukur
Membuat keputusan
TEMA 8 : UTAMAKAN UNIT
KESELAMATAN
16 : Anda Prihatin, Anda Selamat Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan berunding tentang
1.7.2sesuatu
Berunding
perkara.
untuk mendapatkan persetujuan tentang sesuatu perkara secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
1.15 16 2 TEMA 8 : UTAMAKAN KESELAMATAN Team Project Teka-Teki NILAI-NILAI
Televisyen Bertanggungjawab
MURNI Bertanggungjawab
Menyelesaikan masalah
TEMA 9 : SUKAN DANUNIT
REKREASI
17 : Sukan Milik Semua Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu1.8.1
atau topik.
Menghuraikan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas menggunakan ayat yang betul, tepat dan gramatis
1.45 17 2 TEMA 9 : SUKAN DAN REKREASI Hot Seat NILAI-NILAI
Perbahasan Buku Teks Berterima
MURNI Kasih Berterima Kasih
TEMA 9 : SUKAN DANUNIT
REKREASI
18 : Seronoknya Beriadah Mendengar dan Bertutur
1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu1.8.2
atau topik.
Mengulas bahan grafik dengan menyatakan maklumat tersurat dan tersirat dengan jelas dan bernas menggunakan ayat yang gramatis.
18 2 TEMA 9 : SUKAN DAN REKREASI Role Play Lukisan Video NILAI-NILAI
Bertoleransi
MURNI Bertoleransi
TEMA 10: SELAMAT DATANG
UNIT 19 KE
: Kenali
MALAYSIA
Malaysia Membaca 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai
2.1.1 bahan
Membaca
prosa
surat
dankiriman
puisi. rasmi, surat kiriman tidak rasmi dan teks pengacaraan dengan sebutan dan intonasi yang betul.serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
19 2 TEMA 10: SELAMAT DATANG KE MALAYSIA
The Yarn Yarn Catan NILAI-NILAI
Papan putih Ikhlas
MURNI Ikhlas
TEMA 10: SELAMAT DATANG
UNIT 20 KE
: Cintai
MALAYSIA
Malaysia Membaca 2.1 Membaca secara mekanis pelbagai
2.1.2 bahan
Membaca
prosa
syair
dandan
puisi.
sajak secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul serta mengenal pasti maksud tersurat dan tersirat.
20 2 TEMA 10: SELAMAT DATANG KE MALAYSIA Montaj NILAI-NILAI
Lembaran kerja Jujur
MURNI Jujur
TEMA 11 : PERPADUAN
UNIT 21 : Indahnya Ukhwah Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.1 perkataan,
Membaca rangkai
untuk memahami
kata, istilah,
makna
ungkapan,
rangkai
ayat,
katamaklumat
yang terdapat
dan maksud
dalam pelbagai
keseluruhan
bahan
daripada
menggunakan
pelbagaiglosari
bahan.dan kamus dengan betul dan tepat.
21 2 TEMA 11 : PERPADUAN Cetakan NILAI-NILAI
Kasih
MURNI
Sayang Kasih Sayang
TEMA 11 : PERPADUAN
UNIT 22 : Teras Keharmonian Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.2 perkataan,
Membaca rangkai
untuk memahami
kata, istilah,
danungkapan,
menaakulayat,
maklumat
maklumat
berbentuk
dan maksud
pesanan
keseluruhan
daripada pelbagai
daripadabahan
pelbagai
dengan
bahan.
memberikan respons yang betul.
22 2 TEMA 11 : PERPADUAN Stensilan NILAI-NILAI
Kebebasan
MURNI Kebebasan
TEMA 12 : NEGARA JATI
UNITDIRIKU
23 : Semarak Negara Membaca 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.3 perkataan,
Membaca rangkai
secara luncuran
kata, istilah,
danungkapan,
imbasan untuk
ayat,memahami
maklumat dan
serta
maksud
meneroka
keseluruhan
maksud keseluruhan
daripada pelbagai
daripada
bahan.
pelbagai bahan .
23 2 TEMA 12 : NEGARA JATI DIRIKU Poster NILAI-NILAI
Kesederhanaan
MURNI Kesederhanaan
TEMA 12 : NEGARA JATI
UNITDIRIKU
24 : Hayati Rukun Negara Membaca 2.3 Membaca untuk memproses maklumat
2.3.1 Membaca
daripada
untuk
pelbagai
mengenal
bahan.
pasti idea utama dan idea sampingan dengan betul dan tepat.
24 2 TEMA 12 : NEGARA JATI DIRIKU Tiupan NILAI-NILAI
Mematuhi
MURNI Undang-undang
Mematuhi Undang-undang
TEMA 13 : EKONOMI, UNIT
KEUSAHAWANAN
25 : Ekonomi dan
DN PENGURUSAN
Perniagaan KEWANGAN Membaca 2.4 Membaca secara ekstensif pelbagai
2.4.1 bahan
Membaca
untuk
secara
mengukuhkan
ekstensif pelbagai
kelancaran
bahan
membaca,
fiksyenmeluaskan
dan bukan perbendaharaan
fiksyen untuk meneroka
kata danmaklumat
ilmu pengetahuan.
baharu.
25 2 TEMA 13 : EKONOMI, KEUSAHAWANAN DN PENGURUSAN KEWANGAN Ikatan dan Celupan
NILAI-NILAI
Mencintai
MURNI alam sekitar
Mencintai alam sekitar
TEMA 13 : EKONOMI,UNIT
KEUSAHAWANAN
26 : Bijak WangDN PENGURUSAN KEWANGAN Menulis 3.1 Menulis untuk menerangkan makna
3.1.1 kata
Menulis
dan untuk
istilah;menyatakan
maksud rangkai
maknakata,
kata,
ungkapan
rangkai dan
kata,ayat.
istilah dan ungkapan serta menggunakannya dengan betul mengikut konteks.
26 2 TEMA 13 : EKONOMI, KEUSAHAWANAN DN PENGURUSAN KEWANGAN Arca Timbul NILAI-NILAI
Menepati
MURNI Masa Menepati Masa
TEMA 14 : BERBUDI KEPADA
UNIT 27 ALAM
: Suburnya Bumiku Menulis 3.2 Menulis untuk mengemukakan3.2.1
maklumat
Menulis
danuntuk
pandangan
menyatakan
tentang
maklumat
sesuatu yang
perkara.
betul dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada daripada pelbagai sumber menggunakan ayat yang gramatis.
27 2 TEMA 14 : BERBUDI KEPADA ALAM Asemblaj NILAI-NILAI
Menghargai
MURNI MasaMenghargai Masa
TEMA 14 : BERBUDI KEPADA
UNIT 28 ALAM
: Di tanah dan Di air Menulis 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat
3.3.1 Menulis
dalamuntuk
pelbagai
melengkapkan
bahan. perenggan dalam pelbagai bahan dengan betul dan tepat.
28 2 TEMA 14 : BERBUDI KEPADA ALAM Stabail NILAI-NILAI
Menghormati
MURNI Menghormati
TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI
UNIT 29 : DAN
Hebatnya
INOVASI
Teknologi Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.1secara
Membina
terancang.
kerangka karangan dalam bentuk grafik secara terancang.
29 2 TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Tekat NILAI-NILAI
Menjaga
MURNIkebersihan
Menjaga kebersihan
TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI
UNIT 30 : DAN
DuniaINOVASI
Kreativiti Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.2secara
Menulis
terancang.
perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas secara terancang.
30 2 TEMA 15 : SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Tenunan NILAI-NILAI
Menjaga
MURNIMaruah Menjaga
/ Harga diri
Maruah / Harga diri
TEMA 16 : PELESTARIAN
UNITALAM
31 : Dunia Hanya Pinjaman Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.3secara
Menulis
terancang.
perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan bahasa yang gramatis.
31 2 TEMA 16 : PELESTARIAN ALAM Alat Pertahanan Diri
NILAI-NILAI
Patriotik
MURNI Patriotik
TEMA 16 : PELESTARIAN
UNITALAM
32 : Buana Menguntum Senyum Menulis 3.4 Menulis untuk menghasilkan prosa
3.4.4secara
Menulis
terancang.
karangan menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik.
32 2 TEMA 16 : PELESTARIAN ALAM Alat Perhiasan Diri
NILAI-NILAI
Pemurah
MURNI Pemurah
TEMA 17 : ERA BAHARU
UNIT
INDUSTRI
33 : Industri Berdaya Saing Menulis 3.5 Menulis untuk meringkaskan dan
3.5.1
merumus
Menulis
pelbagai
ringkasan
bahan
danprosa
merumus pelbagai bahan prosa dengan betul menggunakan ayat yang gramatis.
33 2 TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI Talaqqi Musyafahah
NILAI-NILAI
Prihatin
MURNI Prihatin
TEMA 17 : ERA BAHARU
UNIT
INDUSTRI
34 : Industri Berdaya Maju Menulis 3.6 Menulis untuk mengolah maklumat
3.6.1bagi
Menulis
menghasilkan
dan mengolah
pelbagai
maklumat
bentuk daripada
penulisanbahan
dan grafik.
dialog dan bahan prosa kepada puisi menggunakan ayat yang gramatis.
34 2 TEMA 17 : ERA BAHARU INDUSTRI Bercerita NILAI-NILAI
Rajin
MURNI
/ Tekun Rajin / Tekun
TEMA 18 PENTADBIRAN
UNIT
DAN
35 :POLITIK
Patriot Bangsa Menulis 3.7 Mengedit dan memurnikan pelbagai
3.7.1 teks.
Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan betul tanpa mengubah maksud asal dalam perenggan.
35 2 TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK Latih Tubi NILAI-NILAI
Rasional
MURNI Rasional
TEMA 18 PENTADBIRAN
UNIT
DAN
36 :POLITIK
Pemimpin Berjasa, Negara Berjaya Aspek Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi4.1.1
karyaMemahami
sastera dengan
dan mengapresiasi
memberikan respons
karya prosa
peribadi
dari aspek sinopsis, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberikan respons yang betul dan rasional.
36 2 TEMA 18 PENTADBIRAN DAN POLITIK Main Peranan NILAI-NILAI
Sabar
MURNI Sabar
Pantun Empat Kerat Aspek Seni Bahasa 4.1 Memahami dan mengapresiasi4.1.2
karyaMemahami
sastera dengan
dan menghayati
memberikankarya
respons
puisiperibadi
dengan memberikan penekanan kepada aspek maksud, tema, persoalan, nilai dan pengajaran dengan betul.
37 2 KOMSAS : Puisi Tradisional KOMSAS : Puisi Tradisional Perbincangan NILAI-NILAI
Taat
MURNI
/ Patuh Taat / Patuh
Syair Nasihat Aspek Seni Bahasa 4.2 Memahami dan menggunakanperbandingan
4.2.1 Memahami,
semacam,
menerangkan
peribahasa,
maknakata-kata
dan menggunakan
hikmat, kiasan
kata-kata
madahhikmat
pujangga,
dan dan
bahasa
bahasa
berirama
berirama
dengan
dalam
betul
komunikasi
dan mengikut
dan penulisan.
konteks.
38 2 KOMSAS : Puisi Tradisional KOMSAS : Puisi Tradisional Permainan NILAI-NILAI
Tabah
MURNI
/ Cekal Tabah / Cekal
Sajak - Kucari Dami Di Sini Aspek Seni Bahasa 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan
4.3.1
puisiMenghasilkan
secara terancang.
papan cerita berasaskan idea dan tema yang mudah menggunakan bahasa yang betul.
39 2 KOMSAS : Puisi Moden KOMSAS : Puisi Moden Penyelesaian Masalah
NILAI-NILAI
Tolong
MURNI
menolongTolong menolong
Sajak - Pada Sekuntum Mawar Aspek Seni Bahasa 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan
4.3.2
puisiMenghasilkan
secara terancang.
sajak daripada bahan rangsangan dan tema yang diberi berdasarkan pengalaman murid secara kreatif
40 2 KOMSAS : Puisi Moden KOMSAS : Puisi Moden Tasmik NILAI-NILAI
Yakin
MURNI Yakin
Sajak - Roti Aspek Seni Bahasa 4.4 Mempersembahkan karya prosa,
4.4.1
puisiMempersembahkan
dan pelbagai persembahan
karya prosa
lain.secara kreatif.
41 2 KOMSAS : Puisi Moden KOMSAS : Puisi Moden Kuiz PETA I-THINK
Circle Map (Peta Bulatan)
Pelanduk Memijak Anak Memerang Aspek Seni Bahasa 4.4 Mempersembahkan karya prosa,
4.4.2
puisiMempersembahkan
dan pelbagai persembahan
pantun dengan
lain. sebutan, intonasi dan nada secara kreatif.
42 2 KOMSAS : Prosa Tradisional KOMSAS : Prosa Tradisional Lakonan PETA I-THINK
Bubble Map (Peta Buih)
Alif Sesat Di Mekah Aspek Seni Bahasa 4.4 Mempersembahkan karya prosa,
4.4.3
puisiMempersembahkan
dan pelbagai persembahan
iklan danlain.
promosi melalui teknik yang menarik dan berkesan.
43 2 KOMSAS : Cerpen KOMSAS : Cerpen Soal Jawab PETA I-THINK
Double Bubble Map (Peta Buih Berganda)
Kasih Semanis Jala Mas Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.1 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongan
kata
kata
ganti
dalam
nama
pelbagai
dan akronim
ayat. dengan tepat mengikut konteks..
44 2 KOMSAS : Cerpen KOMSAS : Cerpen Projek PETA I-THINK
Tree Map (Peta Pokok)
Talia dan Raksasa QadQad Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.2 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
kataadjektif
dalamjarak,
pelbagai
pancaindera,
ayat. ukuran dan sifatan dengan betul mengikut konteks.
45 2 KOMSAS : Cerpen KOMSAS : Cerpen Sumbangsaran PETA I-THINK
Brace Map (Peta Dakap)
Mahkamah Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.3 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
kataprafrasa
dalam pelbagai
iaitu, kataayat.
bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata arah dan kata bilangan serta kata pascakata iaitu kata penekanan dan kata pembenda dengan betul mengikut konteks.
46 2 KOMSAS : Drama KOMSAS : Drama Lawatan PETA I-THINK
Flow Map (Peta Alir)
NOVEL JEJAK MONPUS Aspek Tatabahasa 5.1 Memahami dan menggunakan perkataan
5.1.4 Memahami
daripada
dan
pelbagai
menggunakan
golongankata
katakerja
dalamtransitif
pelbagai
dengan
ayat.betul mengikut konteks.
2 NOVEL Pertandingan PETA I-THINK
Multi-flow Map (Peta Pelbagai Alir)
Aspek Tatabahasa 5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1
kata ganda
Memahami
dalamdan
pelbagai
menggunakan
ayat. kata ganda separa tunggal dan separa berimbuhan dalam pelbagai ayat.
2 Teka-Teki PETA I-THINK
Bridge Map (Peta Titi)
Aspek Tatabahasa 5.3 Memahami dan menggunakan kata
5.3.1terbitan
Memahami
dalamdan
pelbagai