Anda di halaman 1dari 5

Assignment 4

Equipment Ownership
ข ้อ ก
การคานวณต้นทุนเริมต้่ นของรถต ักดิน
่ กร (purchase price)
ราคาของเครืองจั = 1,000,000 บาท
รวม ภาษี อัตราร ้อยละ 7% = 0.07 x 1,000,000 บาท
= 70,000 บาท
่ กร (freight)
รวมค่าขนส่งเครืองจั = 30,000 บาท
่ น (สุทธิ)
ต้นทุนเริมต้ = 1,000,000 + 70,000 + 30,000
= 1,100,000 บาท

่ ้น (สุทธิ)
ต ้นทุนเริมต = 1,100,000 บาท
่ กรจะสามารถใช ้งานได ้
ประมาณว่าเครืองจั = 5 ปี
่ กร
ค่าซากเครืองจั = 300,000 บาท

วิธก ่
ี ารเสือมราคาแบบเส้ นตรง
(straight-line method)

อัตราการเสือมราคา(depreciation rate) = 100 = 20
L 5

ค่าเสือมราคา(depreciation) = C - S
L

= 1,100,000 - 300,000 = 160,000


5

นวณค่าเสือมราคาโดยวิ
ธเี ส ้นตรง

ค่าเสือมราคา
ปี ่
อัตราการเสือมราคา(%) (บาท) ่ กร ณ สินสุ
มูลค่าของเครืองจั ้ ดปี (บาท)
0 1,10
1 20 160,000 1,100,000 - 160,000 = 940
2 20 160,000 940,000 - 160,000 = 780
3 20 160,000 780,000 - 160,000 = 620
4 20 160,000 620,000 - 160,000 = 460
5 20 160,000 460,000 - 160,000 = 300

วิธย
ี อดลดลงทวีคูณ (double-
declining-balance method)

อัตราการเสือมราคา(depreciation
rate) = 2 x 20 = 40 %


การคานวณค่าเสือมราคาโดยวิ ธยี อดลดลงทวีคณ


ค่าเสือมราคา
ปี ่
อัตราการเสือมราคา(%) (บาท) ่ กร ณ สินสุ
มูลค่าของเครืองจั ้ ด
0
1 40 440,000 1,100,000 - 440,000 =
2 40 264,000 660,000 - 264,000 =
3 24.24 96,000 396,000 - 96,000 =
4 0 0 300,000 - 0 =
5 0 0 300,000 - 0 =
วิธ ี sum of year digit
ค่าผลรวมตัวเลขปี (SOYD) = 15
่ กรทีสามารถเสื
มูลค่าของเครืองจั ่ ่
อมราคาได ้ = 1,100,000 - 300,000 = 800,0


คานวณค่าเสือมราคาโดยวิ ธ ี sum of year digit

ค่าเสือมราคา
ปี ่
อัตราการเสือมราคา (บาท) ่ กร ณ สินสุ
มูลค่าของเครืองจั ้ ดปี (บาท)
0 1,100,
1 1/3 266,667 1,100,000 - 266,667 = 833,3
2 4/15 213,333 833,333 - 213,333 = 620,0
3 1/5 160,000 620,000 - 160,000 = 460,0
4 2/15 106,667 460,000 - 106,667 = 353,3
5 1/15 53,333 353,333 - 53,333 = 300,0

การเสือมราคาของเครื ่ กรโดยวิธท
องจั ้ั
ี งสาม
่ กร
มูลค่าของเครืองจั
(บาท)
1,200,000

วิธก ่
ี ารเสือมราคา
1,000,000
แบบเส ้นตรง
(straight-line
method)
800,000 วิธยี อดลดลงทวีคณ ู
(double-declining-
balance method)

600,000 วิธ ี sum of year


digit

400,000

200,000

0
0 1 2 3 4 5 อายุการใช ้งาน (ปี )
ข ้อที่ ข
ตอบ วิธยี อดลดลงทวีคณ ู (double-declining-balance method)
เพราะในช่วงปี แรก ๆ ของการลงทุน บริษท ั จะเสียภาษีนอ้ ย
เนื่ องจากจะมีรายงานรายร ับ (Income) ทีน้่ อย ทาใหเ้ สียภาษีนอ้ ย
ทาให ้มีเงินไปลงทุนโครงการอืน ่ ๆ ได ้

ข ้อที่ ค
่ กร (purchase price)
ราคาของเครืองจั = 1,100,000 บาท
่ กรจะสามารถใช ้งานได ้
ประมาณว่าเครืองจั = 5 ปี
่ กร
ค่าซากเครืองจั = 300,000 บาท
่ กรจะถูกใช ้งานประมาณ
เครืองจั = 2,000 ่
ชัวโมงต่อ

กการชองวิธผ ี ลผลิต
งนั้น ่ กรจะทางานทังสิ
เครืองจั ้ น้ = 2,000 x 5 = 10,000 ่
ชัวโมง
่ กรสามารถเสือมราคาได
เครืองจั ่ ้ = 1,100,000 - 300,000 = 800,000 บาท
งนั้น เครืองจั
่ กรนี จะมี
้ คา่ เสือมราคาได
่ ้ = 800,000 = 80.00 บาทต่อชัว่

10,000
่ (Average
มู ลค่ารายปี เฉลีย
Annual Value, AAV)
AAV = C(n+1)+S(n-1)
2n
= 1,100,000 x 6 + 300,000 x 4
2 x 5
= 780,000 บาท

ต้นทุน IIT (Interest, Insurance,


and Taxes)
้ อปี ของต ้นทุน IIT
ค่าร ้อยละดอกเบียต่ = 15 %
IIT = 0.15 x AAV
2,000
780,00
= 0.15 x 0
2,000
= 58.50 ่
บาทต่อชัวโมง
ดังนั้น

ต้นทุนการเป็ นเจ้าของทังหมด(tota
l ownership cost) = 80.00 + 58.50
= 138.50 ่
บาทต่อชัวโมง