Anda di halaman 1dari 178

MINGGU TAJUK STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF P

1.0 Konsep A1.1 Asas Pem1.1.1 Menerangkan teknik Leraian (Decomposition), Pengecaman Corak (Pattern Murid
R dapat
Murid dapat
1.0 Konsep A1.1 Asas Pem1.1.2 Menyelesaikan sesuatu tugasan menggunakan teknik leraian dan menentuka
Murid dapat
1.0 Konsep A1.1 Asas Pem1.1.3 Mengesan unsur persamaan dan perbezaan untuk pengecaman corak dalam
1.0 Konsep A1.1 Asas Pem1.1.4 Membuat keputusan bagi menentukan aspek penting dalam sesuatu perma Murid dapat
1.0 Konsep A1.1 Asas Pem1.1.5 Menentukan ciri-ciri kesamaan dalam sesuatu permasalahan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.1 Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.2 Menukar nombor perduaan kepada nombor perpuluhan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.3 Menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.4 Melakukan operasi tambah bagi dua nilai nombor perduaan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.5 Melakukan operasi tolak bagi dua nilai nombor perduaan. Murid dapat
2.0 Perwakila2.1 Sistem N 2.1.6 Menggabungkan kemahiran operasi tambah dan operasi tolak nombor per Murid dapat
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.1 Mengenal pasti unit ukuran bagi imej digital dan audio digital. Murid dapat
Murid
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.2 Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format melalui tunjuk c dapat
Murid dapat
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.3 Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour depth
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.4 Menghubungkaitkan saiz audio dengan kadar kedalaman bit (bit depth) bagiMurid dapat
Murid
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.5 Membandingkan saiz fail dan kualiti untuk audio yang sama bagi format yang b dapat
2.0 Perwakila2.2 Ukuran D2.2.6 Menghasilkan penukaran saiz data daripada bit ke bait, kilobait, megabait, giMurid dapat
3.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir pelbagai pilihan dalam penyelesaMurid dapat
3.0 Algoritma 3.1 Pembangu
3.0 Algoritma 3.1 Pembangu
3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang melibatkan ulangan. Murid dapat
3.1.3 Mengesan ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam penyelesaian masMurid dapat
3.0 Algoritma 3.1 Pembangu
3.1.4 Menghasilkan pseudokod dan carta alir yang melibatkan gabungan pelbagaiMurid dapat
3.0 Algoritma 3.1 Pembangu
4.0 Kod Arah 4.1 Kod Arah 4.1.1 Menggunakan pemboleh ubah dan operator matematik dalam atur cara yanMurid dapat
4.0 Kod Arah 4.1 Kod Arah 4.1.2 Menghasilkan aturcara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.1 Kod Arah 4.1.3 Menghasilkan aturcara yangmelibatkan penggunaan ulangan. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.1 Kod Arah 4.1.4 Membangunkan aturcara yang melibatkan penggunaan pelbagai pilihan, ul Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.1 Kod Arah 4.1.5 Menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.1 Melakar papan cerita untuk membina laman sesawang yang menggunakan Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.2 Menggunakan tags dalam atur cara HTML : <head>; <title>; <body> dan < Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.3 Mengguna paragraph headings dalam atur cara HTML yang dibina. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.4 Menggunakan atur cara HTML untuk menghasilkan Banner, Frame dan Me Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.5 Membina pautan teks dan imej dalam atur cara HTML. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.6 Menulis atur cara untuk memasukkan imej dalam atur cara HTML. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.7 Menghasilkan pull down menu melalui atur cara HTML. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.8 Menghasilkan ruang komen melalui atur cara HTML. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.9 Mengesan sebarang ralat yang berlaku dalam atur cara HTML yang dibina. Murid dapat
4.0 Kod Arah 4.2 Kod Ara 4.2.10 Membina laman sesawang interaktif yang memaparkan Banner, Menu, R Murid dapat
1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan dan rangkai kata dalam pelbMurid dapat
UNIT 1 : Sih 1.1 Mendenga
1.2.1 Mendengar dan memahami perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan Murid dapat
UNIT 2 : Ama1.2 Mendenga
UNIT 3 : Say 1.2 Mendenga Murid dapat
1.2.2 Mendengar dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dal
UNIT 4 : Kes 1.3 Mendeng1.3.1 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pelbagai wacaMurid dapat
UNIT 5 : Ser 1.3 Mendeng1.3.2 Mendengar dan memahami maklumat, fakta dan idea dalam pengumumanMurid dapat
UNIT 6 : Per 1.4 Berbicar 1.4.1 Berbual tentang kegiatan harian serta hal-hal persendirian menggunakan Murid dapat
UNIT 7 : Citr 1.4 Berbicar 1.4.2 Berbicara untuk memulakan dan mengakhiri perbualan, bertanya khabar, Murid dapat
UNIT 8 : Tau 1.4 Berbicar 1.4.3 Menceritakan pengalaman diri dan orang lain dalam pelbagai situasi dengaMurid dapat
Murid dapat
UNIT 9 : Raky1.5 Bersoal 1.5.1 Mengemukakan soalan bertumpu untuk mengetahui pesanan, arahan, pandu
UNIT 10 : Ja 1.5 Bersoal 1.5.2 Memberikan jawapan yang sesuai tentang sesuatu perkara dengan betul, teMurid dapat
Murid dapat
UNIT 11 : Si 1.5 Bersoal 1.5.3 Bersoal jawab dalam perbualan menggunakan soalan bertumpu dan menge
1.6.1 Menyampaikan isi dan fakta tentang sesuatu perkara dengan betul dan j Murid dapat
UNIT 12 : Sa 1.6 Menyampa
1.6.2 Menyampaikan maklumat dalam bentuk ucapan dan pengumuman denganMurid
UNIT 13 : Les1.6 Menyampa bet dapat
UNIT 14 : Se 1.7 Berbinca1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara yang didengar atau dilihat untuk ber Murid dapat
UNIT 15 : Per1.7 Berbinca1.7.2 Berunding untuk mendapatkan persetujuan bagi sesuatu tawaran tentang Murid dapat
Murid dapat
UNIT 16 : Dun1.8 Mengulas1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara dengan bernas dan kritis secara jelas mengg
UNIT 17 : Pe 1.8 Mengulas1.8.2 Mengulas peristiwa mengikut urutan secara jelas dan bernas menggunakaMurid dapat
Murid dapat
UNIT 18 : Ur 2.1 Membaca2.1.1 Membaca secara mekanis pengumuman, ikrar, iklan dan promosi dengan seb
UNIT 19 : Pe 2.1 Membaca2.1.2 Membaca secara mekanis pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul Murid dapat
Murid dapat
UNIT 20 : In 2.2 Membaca2.2.1 Membaca untuk memahami makna perkataan yang terdapat dalam pelbaga
UNIT 21 : Sej2.2 Membaca2.2.2 Membaca untuk memahami maklumat daripada arahan dalam pelbagai bahMurid dapat
UNIT 22 : Se 2.2 Membaca2.2.3 Membaca untuk memahami idea keseluruhan dalam pelbagai bahan prosaMurid
d dapat
UNIT 23 : Ja 2.3 Membaca2.3.1 Membaca untuk menyaring dan mengenal pasti idea utama dan idea sampinMurid dapat
UNIT 24 : Cer2.4 Membaca2.4.1 Membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen u Murid dapat
UNIT 25 : Mal3.1 Menulis 3.1.1 Menulis untuk menyatakan makna kata dengan betul mengikut konteks Murid dapat
UNIT 26 : Us 3.2 Menulis 3.2.1 Menulis untuk menyatakan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan dito Murid dapat
UNIT 27 : Me3.3 Menulis 3.3.1 Menulis untuk melengkapkan maklumat diri dan ayat dalam pelbagai bahanMurid dapat
UNIT 28 : Pen3.4 Menulis 3.4.1 Membina kerangka penulisan dengan menyenaraikan isi yang sesuai seca Murid dapat
UNIT 29 : Ba 3.4 Menulis 3.4.2 Menulis perenggan pendahuluan dengan membina ayat tema, ayat rangsanMurid dapat
UNIT 30 : Me3.4 Menulis 3.4.3 Menulis perenggan isi dan kesimpulan yang kemas menggunakan ejaan yanMurid dapat
Murid dapat
UNIT 31 : Ker3.4 Menulis 3.4.4 Menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita menggunakan
UNIT 32 : Re 3.5 Menulis 3.5.1 Menulis isi-isi penting untuk menghasilkan ringkasan dengan betul mengg Murid dapat
Murid dapat
UNIT 33 : Se 3.6 Menulis u3.6.1 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk pro
UNIT 34 : Ton3.6 Menulis u3.6.2 Menulis untuk mengolah maklumat daripada bahan grafik kepada perenggaMurid dapat
UNIT 35 : Da 3.7 Mengedit 3.7.1 Mengedit ejaan, tanda baca dan kesalahan nahu yang mudah dengan bet Murid dapat
UNIT 36 : Nil 4.1 Memaham Murid dapat
4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa dengan memberikan respons per
4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi dengan memberikan respons periMurid dapat
Pantun Dua k4.1 Memaham
4.1.3 Memahami dan mengapresiasi karya sastera dengan memberikan respons Murid
Syair - Poho 4.1 Memaham pe dapat
Sajak - Kita 4.2 Memaham Murid dapat
4.2.1 Memahami dan menggunakan perbandingan semacam dalam komunikasi dan
Sajak - Kuing4.3 Menghasi4.3.1 Menghasilkan karya fiksyen dengan mengaplikasikan kerangka penulisan sMurid dapat
Sajak - Aku 4.3 Menghasi4.3.2 Menghasilkan syair secara terancang dan tertib, menggunakan idea yang kMurid dapat
Sajak - Kunc 4.4 Memperse4.4.1 Mempersembahkan pengacaraan menggunakan sebutan, intonasi, nada, gMurid dapat
Asal Padi 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas yang tunMurid dapat
5.1 Memahami
Oren 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna, bentuk, perasaan dan wMurid dapat
5.1 Memahami
Hadiah 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata seru, kata tanya, kata perintah, kata peMurid dapat
5.1 Memahami
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tak transitif dengan betul mengikuMurid dapat
Kuih Bakul L 5.1 Memahami
Hadiah 5.2 Memaham Murid dapat
5.2.1 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh, kata ganda penuh berimb
5.3.1 Memahami dan menggunakan awalan dan akhiran bagi kata nama denganMurid
FORMULA T 5.3 Memahami b dapat
5.4.1 Memahami dan menggunakan frasa nama dengan betul mengikut konteks.Murid dapat
5.4 Memaham
5.5.1 Memahami dan membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul danMurid dapat
5.5 Memaham
5.6 Menganal5.6.1 Menganalisis dan membetulkan kesalahan ayat mudah. Murid dapat
1.0 KEMAHI 1.1 Mendengar
1.1.1 Menerangkan semula arahan yang diberikan oleh guru atau rakan. Murid dapat
1.1.2 Memberi tindak balas pada arahan yang diterima daripada guru atau rakan.Murid dapat
1.0 KEMAHI 1.1 Mendengar
1.0 KEMAHI 1.2 Mendeng1.2.1 Mendengar dan menyatakan semula maklumat dengan intonasi yang betul Murid dapat
1.0 KEMAHI 1.2 Mendeng1.2.2 Menyampaikan pendapat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan bertaMurid dapat
1.0 KEMAHI 1.3 Berbinca1.3.1 Mengemukakan soalan bertumpu untuk mencungkil pendapat dengan betulMurid
d dapat
1.0 KEMAHI 1.3 Berbinca1.3.2 Menyatakan jawapan yang sesuai dengan betul, tepat dan bertatasusila. Murid dapat
1.4.1 Menyampaikan maklumat dalam bentuk pendapat menggunakan ayat leng Murid dapat
1.0 KEMAHI 1.4 Menyampa
1.4.2 Menyampaikan maklumat dalam bentuk ucapan ringkas dengan intonasi ya Murid dapat
1.0 KEMAHI 1.4 Menyampa
2.0 KEMAHI 2.1 Membaca2.1.1 Membaca dan memahami makna perkataan dengan betul. Murid dapat
2.0 KEMAHI 2.1 Membaca2.1.2 Menyatakan maksud perkataan dengan betul. Murid dapat
2.0 KEMAHI 2.2 Membaca,2.2.1 Membaca bahan cerita dengan sebutan yang yang betul. Murid dapat
2.0 KEMAHI 2.2 Membaca,2.2.2 Menerangkan isi tersurat di dalam cerita. Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.1 Menulis 3.1.1 Mengenal pasti maklumat yang perlu diisi di dalam borang biodata. Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.1 Menulis 3.1.2 Menyalin semula maklumat peribadi ke dalam borang biodata diri. Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.2 Melengka3.2.1 Menyalin ayat dengan menggunakan perkataan, frasa atau rangkai kata yanMurid dapat
3.0 KEMAHI 3.2 Melengka3.2.2 Melengkapkan ayat dengan menggunakan perkataan, frasa atau rangkai katMurid dapat
3.0 KEMAHI 3.3 Mengenal3.3.1 Mengenal pasti kata nama yang sesuai digunakan untuk melengkapkan ayaMurid dapat
3.0 KEMAHI 3.3 Mengenal3.3.2 Melengkapkan ayat dengan menggunakan kata nama yang sesuai dan tepaMurid dapat
3.0 KEMAHI 3.4 Mengenal3.4.1 Mengetahui maksud Frasa Nama dan Frasa Kerja. Murid dapat
Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.4 Mengenal3.4.2 Menerangkan semula maksud Frasa Nama dan Frasa Kerja dengan baik dan
3.0 KEMAHI 3.4 Mengenal3.4.3 Membina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar : (i) FN + FN (ii) FN Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.5 Menulis d3.5.1 Membina ayat ucapan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai. Murid dapat
Murid dapat
3.0 KEMAHI 3.5 Menulis d3.5.2 Menulis dan mencipta kad ucapan dengan menggunakan perkataan, frasa da
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.1 Understand with little or no support the main ideas in simple longer texts on Murid dapat
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.2 Understand with little or no support specific information and details in simpl Murid dapat
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.3 No learning standard Murid dapat
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.4 Understand longer sequences of supported classroom instructions Murid dapat
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.5 Understand more complex supported questions Murid dapat
1.0 Listening 1.1 Understan1.1.6 Understand with support longer simple narratives on a wide range of familiarMurid dapat
1.2.1 Guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other known Murid dapat
1.0 Listening 1.2 Use approp
1.0 Listening 1.3 Recognise1.3.1 No learning standard Murid dapat
2.0 Speaking 2.1 Communicat
2.1.1 Ask about and give detailed information about themselves and others Murid dapat
2.0 Speaking 2.1 Communicat
2.1.2 Ask about and express rules and obligations Murid dapat
2.0 Speaking 2.1 Communicat
2.1.3 Ask about and describe future plans or Murid dapat
2.0 Speaking 2.1 Communicat
2.1.4 Explain and give reasons for simple advice Murid dapat
2.0 Speaking 2.1 Communicat
2.1.5 Ask about and describe personality Murid dapat
2.0 Speaking 2.2 Use regist2.2.1 No learning standard Murid dapat
2.0 Speaking 2.3 Use appro2.3.1 Keep interaction going in short exchanges checking understanding of what Murid dapat
2.0 Speaking 2.3 Use appro2.3.2 Agree on a set of basic steps needed to complete extended classroom task Murid dapat
2.0 Speaking 2.4 Communica
2.4.1 Narrate short stories, events and experiences Murid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.1 Understand the main points in simple longer texts Murid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.2 Understand specific details and information in simple longer texts Murid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.3 Guess the meaning of unfamiliar words from clues provided by other known Murid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.4 Use with some support familiar print and digital resources to check meaningMurid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.5 No learning standard Murid dapat
3.0 Reading 3.1 Understan3.1.6 No learning standard Murid dapat
3.0 Reading 3.2 Explore a3.2.1 Read and enjoy fiction / non-fiction and other suitable print and digital texts oMurid dapat
4.0 Writing 4.1 Communicat
4.1.1 Give detailed information about themselves and others Murid dapat
4.0 Writing 4.1 Communicat
4.1.2 Describe future plans or events Murid dapat
4.0 Writing 4.1 Communicat
4.1.3 Narrate factual and imagined events and experiences Murid dapat
4.0 Writing 4.1 Communicat
4.1.4 Describe personality Murid dapat
4.0 Writing 4.1.5 Connect sentences into two coherent paragraphs or more using basic coordMurid dapat
4.1 Communicat
4.0 Writing 4.2.1 Use capitals, full stops, commas in lists, question marks, and speech marks Murid dapat
4.2 Communica
4.0 Writing 4.2 Communica
4.2.2 Spell most high frequency words accurately in independent writing Murid dapat
4.0 Writing 4.2.3 Produce a plan or draft of two paragraphs or more and modify this appropriaMurid dapat
4.2 Communica
4.0 Writing 4.2 Communica
4.2.4 No learning standard Murid dapat
5.1.1 Describe in simple language a character’s actions or feelings and explain t Murid dapat
5.0 Literature5.1 Engage wit
5.0 Literature5.1 Engage wit
5.1.2 Identify and describe in simple language the key characters in a text Murid dapat
5.0 Literature5.2 Analyse an
5.2.1 No learning standard Murid dapat
5.0 Literature5.3 Express an
5.3.1 Respond imaginatively and intelligibly through creating simple stories and Murid dapat
1.1 KEMAHIRA
1.1 Arah mata1.1.1 Mengenal pasti lapan arah mata angin. TP1 Menunjukkan arah mata angin
1.1 KEMAHIRA
1.1 Arah mata1.1.2 Menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angTP2 Mengenal pasti arah berpanduk
1.1 KEMAHIRA
1.1 Arah mata1.1.3 Menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin. TP3 Mengorientasi kompas untuk m
1.1 KEMAHIRA
1.1 Arah mata1.1.4 Mengukur bearing sudutan pada peta dengan menggunakan jangka sudut TP4 Menentukan arah berpandukan
1.1 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Arah mata angin dan bearing sudutan TP5 Menentukan arah dan bearing s
1.1 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Arah mata angin dan bearing sudutan TP6 Menentukan arah dan bearing s
1.2 KEMAHIRA
1.2 Kedudukan
1.2.1 Membincangkan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. TP1 Memberitahu maksud keduduka
1.2 KEMAHIRA
1.2 Kedudukan
1.2.2 Mengaplikasikan latitud dan longitud untuk mengenal pasti kedudukan sesuTP2 Menjelaskan kedudukan sesua
1.2 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Kedudukan relatif TP3 Mengenal pasti kedudukan rela
1.2 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Kedudukan relatif TP4 Mengesan kedudukan sesuatu
1.2 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Kedudukan relatif TP5 Menentukan lokasi sesuatu tem
1.2 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Kedudukan relatif TP6 Menggabungkan pengetahuan
1.3 KEMAHIR1.3 Peta laka 1.3.1 Menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta. TP1 Menyatakan ciri-ciri peta lakar.
1.3 KEMAHIR1.3 Peta laka 1.3.2 Menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar. TP2 Memberi contoh simbol yang te
1.3 KEMAHIR1.3 Peta laka 1.3.3 Membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkanTP3 Mengenal pasti simbol pandang
1.3 KEMAHIR1.3 Peta laka 1.3.4 Menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempaTP4 Melakar peta dengan ciri-ciri pe
1.3 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Peta Lakar TP5 Melakar peta kawasan persekit
1.3 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Peta Lakar TP6 Melakar peta kawasan persekit
1.4 KEMAHIR1.4 Peta Mala1.4.1 Menentukan kedudukan negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan di MalaysiaTP1 Menyatakan negeri-negeri dan
1.4 KEMAHIR1.4 Peta Mala1.4.2 Menentukan kedudukan ibu negeri, ibu negara Malaysia dan pusat pentadbiTP2 Mengenal pasti ibu negeri, ibu n
1.4 KEMAHIR1.4 Peta Mala1.4.3 Melakar peta Malaysia yang lengkap dengan berpandukan peta sebenar. TP3 Melakar peta Malaysia tanpa m
1.4 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Lakaran Peta Malaysia TP4 Melakar peta Malaysia dan mel
1.4 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Lakaran Peta Malaysia TP5 Melakar peta Malaysia dan mel
1.4 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Lakaran Peta Malaysia TP6 Melakar peta Malaysia dan mel
2.1 GEOGRAF
2.1 Sistem fi 2.1.1 Menjelaskan empat sistem fizikal bumi. TP1 Menamakan sistem fizikal dan s
2.1 GEOGRAF
2.1 Sistem fi 2.1.2 Menjelaskan struktur bumi. TP2 Menjelaskan sistem fizikal dan
2.1 GEOGRAF
2.1 Sistem fi 2.1.3 Mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan selat. TP3 Menerangkan stuktur bumi dan
2.1 GEOGRAF
2.1 Sistem fi 2.1.4 Membincangkan kesan pergerakan kerak bumi. TP4 Menerangkan kejadian kesan p
2.1 GEOGRAFI FIZIKAL: BUMI TP5 Membincangkan kesan pergera
2.1 GEOGRAFI FIZIKAL: BUMI TP6 Menghasilkan karya kreatif dan
2.2 GEOGRAFI
2.2 Kepelbaga2.2.1 Membincangkan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. TP1 Menyatakan empat bentuk muk
2.2 GEOGRAFI
2.2 Kepelbaga2.2.2 Menentukan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. TP2 Memberi contoh pelbagai bentu
2.2 GEOGRAFI
2.2 Kepelbaga2.2.3 Membandingkan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. TP3 Mengenal pasti kepentingan pe
2.2 GEOGRAFI FIZIKAL: Bentuk Muka Bumi di Malaysia TP4 Menghuraikan dengan contoh k
2.2 GEOGRAFI FIZIKAL: Bentuk Muka Bumi di Malaysia TP5 Membandingkan kepentingan a
2.2 GEOGRAFI FIZIKAL: Bentuk Muka Bumi di Malaysia TP6 Menjana idea tentang potensi p
2.0 GEOGRAFI
2.3 Lokasi, p 2.3.1 Membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. TP1 Menyenaraikan pandang darat
2.0 GEOGRAFI
2.3 Lokasi, p 2.3.2 Mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. TP2 Mengenal pasti nama dan lokas
2.0 GEOGRAFI
2.3 Lokasi, p 2.3.3 Membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. TP3 Menjelaskan kepentingan sung
2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: Saliran di Malaysia TP4 Menghuraikan dengan contoh k
2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: Saliran di Malaysia TP5 Membandingkan kepentingan s
2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: Saliran di Malaysia TP6 Mempersembahkan idea tentan
3.1 Penduduk3.1 Taburan 3.1.1 Menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. TP1 Menyatakan taburan penduduk di M
3.1 Penduduk3.1 Taburan 3.1.2 Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di MalTP2 Melabel taburan penduduk pada pe
3.1 Penduduk di Malaysia TP3 Menjelaskan faktor yang mempeng
3.1 Penduduk di Malaysia TP4 Menerangkan dengan contoh faktor
3.1 Penduduk di Malaysia TP5 Membandingkan faktor penduduk p
3.1 Penduduk di Malaysia TP6 Mencadangkan langkah-langkah me
3.2 Petempata
3.2 Jenis, po 3.2.1 Membincangkan jenis petempatan yang terdapat di Malaysia. TP1 Menyatakan jenis petempatan dan
3.2 Petempata
3.2 Jenis, po 3.2.1 Membincangkan jenis petempatan yang terdapat di Malaysia. TP2 Memberi contoh jenis petempatan
3.2 Petempata
3.2 Jenis, po 3.2.3 Membezakan fungsi petempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. TP3 Menjelaskan dengan contoh jenis d
3.2 Petempatan di Malaysia TP4 Menerangkan jenis dan pola petem
3.2 Petempatan di Malaysia TP5 Menjelaskan jenis, pola, dan fungsi
3.2 Petempatan di Malaysia TP6 Mencadangkan idea petempatan le
4.1 AsiaTengg4.1 Nama nega
4.1.1 Melengkapkan peta Asia Tenggara dengan nama negara. TP1 Menyatakan nama negara-nega
4.1 AsiaTengg4.1 Nama nega
4.1.2 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. TP2 Melabel nama negara-negara d
4.1 AsiaTengg4.1 Nama nega
4.1.3 Menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. TP3 Menjelaskan bentuk muka bum
4.1 AsiaTenggara : Nama negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. TP4 Menjelaskan melalui contoh be
4.1 AsiaTenggara : Nama negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. TP5 Membandingkan bentuk muka b
4.1 AsiaTenggara : Nama negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. TP6 Menghasilkan karya kreatif dan
4.2 AsiaTeng 4.2 Taburan 4.2.1 Membincangkan taburan penduduk di Asia Tenggara. TP1 Menyatakan taburan penduduk
4.2 AsiaTeng 4.2 Taburan 4.2.2 Menilai fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara. TP2 Melabelkan taburan penduduk
4.2 AsiaTenggara :Taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara TP3 Menjelaskan dengan contoh tab
4.2 AsiaTenggara :Taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara TP4 Menghubungkait taburan pendu
4.2 AsiaTenggara :Taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara TP5 Membandingkan taburan pendu
4.2 AsiaTenggara :Taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara TP6 Menghasilkan karya kreatif den
5.1 Sumber Ai5.1 Jenis sum5.1.1 Mengenal pasti jenis sumber air. TP1 Menyatakan jenis sumber air di
5.1 Sumber Ai5.1 Jenis sum5.1.2 Menjelaskan dengan contoh punca krisis air di Malaysia. TP2 Menjelaskan jenis sumber air d
5.1 Sumber Ai5.1 Jenis sum5.1.3 Membincangkan kesan krisis air di Malaysia. TP3 Menjelaskan jenis sumber air, p
5.1 Sumber Ai5.1 Jenis sum5.1.4 Menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. TP4 Menghuraikan dengan contoh j
5.1 Sumber Air TP5 Menjelaskan jenis sumber air, p
5.1 Sumber Air TP6 Menghasilkan idea yang kreatif
5.2 Sisa Dome
5.2 Jenis da 5.2.1 Mengenal pasti jenis sisa domestik. TP1 Menyatakan jenis dan contoh s
5.2 Sisa Dome
5.2 Jenis da 5.2.2 Menjelaskan dengan contoh sisa domestik di Malaysia. TP2 Menjelaskan jenis dan contoh s
5.2 Sisa Dome
5.2 Jenis da 5.2.3 Membincangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. TP3 Menerangkan jenis, contoh sisa
5.2 Sisa Dome
5.2 Jenis da 5.2.4 Menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa dom
TP4 Menerangkan jenis sisa domes
5.2 Sisa Domestik TP5 Menerangkan jenis sisa domes
5.2 Sisa Domestik TP6 Menghasilkan idea yang kreatif
BAB 1 NOMBOR
1.1 Integer 1.1.1 Mengenal nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar.MengenalTP1 Mempamerkan pengetahuan asas t
BAB 1 NOMBOR
1.1 Integer 1.1.2 Mengenal dan memerihalkan integer. Mengenal dan memerihalkan integer. TP2 Mempamerkan kefahaman tentang
BAB 1 NOMBOR
1.1 Integer 1.1.3 Mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentan
BAB 1 NOMBOR
1.1 Integer 1.1.4 Membanding dan menyusun integer mengikut tertib. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.1 Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang Ts P5 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.2 Mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membu
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi integer mengikut tertib operasi.
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.4 Menghuraikan hukum operasi aritmetik iaitu Hukum Identiti Hukum Kalis Tukar Tertib Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum Kal
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.5 Membuat pengiraan yang efisien dengan menggunakan hukum operasi asas aritmetik.
BAB 1 NOMBOR
1.2 Operasi asa1.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan integer.
BAB 1 NOMBOR
1.3 Pecahan po1.3.1 Mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor.
BAB 1 NOMBOR
1.3 Pecahan po1.3.2 Membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib.
BAB 1 NOMBOR
1.3 Pecahan po1.3.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut te
BAB 1 NOMBOR
1.3 Pecahan po1.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif.
BAB 1 NOMBOR
1.4 Perpuluhan1.4.1 Mewakilkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif pada garis nombor.
BAB 1 NOMBOR
1.4 Perpuluhan1.4.2 Membanding dan menyusun perpuluhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib.
BAB 1 NOMBOR
1.4 Perpuluhan1.4.3 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi perpuluhan positif dan perpuluhan negatif meng
BAB 1 NOMBOR
1.4 Perpuluhan1.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perpuluhan positif dan perpuluhan negatif.
BAB 1 NOMBOR
1.5 Nombor ni 1.5.1 Mengenal dan memerihalkan nombor nisbah.
BAB 1 NOMBOR
1.5 Nombor ni 1.5.2 Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi.
BAB 1 NOMBOR
1.5 Nombor ni 1.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah.
BAB 2 FAKTOR 2.1 Faktor fak 2.1.1 Menentu dan menyenaraikan faktor bagi nombor bulat dan seterusnya membuat gener
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas t
BAB 2 FAKTOR 2.1 Faktor fak 2.1.2 Menentu dan menyenaraikan faktor perdana bagi suatu nombor bulat dan seterus TP2 Mempamerkan kefahaman tentang
BAB 2 FAKTOR 2.1 Faktor fak 2.1.3 Menerang dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentan
BAB 2 FAKTOR 2.1 Faktor fak 2.1.4 Menentukan FSTB bagi dua dan tiga nombor bulat. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 2 FAKTOR 2.1 Faktor fak 2.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan FSTB. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 2 FAKTOR 2.2 Gandaan ga2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 2 FAKTOR 2.2 Gandaan ga2.2.2Menentukan GSTK bagi dua dan tiga nombor bulat.
BAB 2 FAKTOR 2.2 Gandaan ga2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan GSTK.
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.1 Menerangkan maksud kuasa dua dan kuasa dua sempurna. TP1 Mempamerkan pengetahuan asas t
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa dua sempurna. TP2 Mempamerkan kefahaman tentang
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.3 Menyatakan hubungan antara kuasa dua dan punca kuasa dua. TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentan
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.4 Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.5 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.6 Menentukan punca kuasa dua suatu nombor positif dengan menggunakan alat teknoTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.7 Menganggar (i)kuasa dua suatu nombor dan (ii)punca kuasa duatu suatu nombor
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.8 Membuat generalisasi tentang pendaraban yang melibatkan punca kuasa dua nombor yang sama dan berbeza
BAB 3 KUASA 3.1 Kuasa dua 3.1.9 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa dua dan punca kuasa dua.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.1 Menerangkan maksud kuasa tiga dan kuasa tiga sempurna.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.2 Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa tiga sempurna.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.3 Menyatakan hubungan antara kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.4 Menentukan kuasa tiga suatu nombor tanpa dan dengan menggunakan alat teknologi.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.5 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.6 Menentukan punca kuasa tiga suatu nombor dengan menggunakan alat teknologi.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.7 Menganggar (i)kuasa tiga suatu nombor dan (ii)punca kuasa tiga suatu suatu nombor
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.8 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
BAB 3 KUASA 3.2 Kuasa tiga 3.2.9 Menjalankan pengiraan yang melibatkan penambahan penolakan pendaraban pembahagian dan gabungan operasi tersebut
BAB 4 NISBAH 4.1 Nisbah 4.1.1 Mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk a : b : c. TP1 Mempamerkan pengetahuan asas t
BAB 4 NISBAH 4.1 Nisbah 4.1.2 Mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka geometri atau
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang
BAB 4 NISBAH 4.1 Nisbah 4.1.3 Mengungkapkan nisbah dua dan tiga kuantiti dalam bentuk termudah. TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentan
BAB 4 NISBAH 4.2 Kadar 4.2.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 4 NISBAH 4.3 Kadaran 4.3.1 Menentukan hubungan antara nisbah dan kadaran. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 4 NISBAH 4.3 Kadaran 4.3.2 Menentukan nilai yang tidak diketahui dalam suatu kadaran TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 4 NISBAH 4.4 Nisbah, k 4.4.1 Menentukan nisbah tiga kuantiti apabila dua atau lebih nisbah dua kuantiti diberi.
BAB 4 NISBAH 4.4 Nisbah, k 4.4.2 Menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan apabila diberi (i) nisbah dua kuantiti dan nilai satu kuantiti. (ii) nisba
BAB 4 NISBAH 4.4 Nisbah, k 4.4.3 Menentukan nilai yang berkaitan dengan suatu kadar
BAB 4 NISBAH 4.4 Nisbah, k 4.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran, termasuk membuat anggaran.
BAB 4 NISBAH 4.5 Perkaitan4.5.1 Menentukan hubungan antara peratusan dan nisbah
BAB 4 NISBAH 4.5 Perkaitan4.5.2 Menentukan peratusan suatu kuantiti dengan mengaplikasikan konsep kadaran.
BAB 4 NISBAH 4.5 Perkaitan4.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perkaitan antara nisbah, kadar dan kadaran dengan peratusan, pecah
BAB 5 UNGKAP5.1 Pemboleh 5.1.1 Menggunakan huruf untuk mewakilkan kuantiti yang tidak diketahui nilai. Seterusn TP1 Mempamerkan pengetahuan asas t
BAB 5 UNGKAP5.1 Pemboleh 5.1.2 Menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatuTP2 Mempamerkan kefahaman tentang
BAB 5 UNGKAP5.1 Pemboleh 5.1.3 Menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi dan membuat
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentan
BAB 5 UNGKAP5.1 Pemboleh 5.1.4 Mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Seterusnya menyatakan peka
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 5 UNGKAP5.1 Pemboleh 5.1.5 Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 5 UNGKAP5.2 Ungkapan a5.2.1 Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan
BAB 5 UNGKAP5.2 Ungkapan a5.2.2 Membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra.
BAB 5 UNGKAP5.2 Ungkapan a5.2.3 Mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan.
BAB 6 PERSAM6.1 Persamaan 6.1.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-TP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 6 PERSAM6.1 Persamaan 6.1.2 Membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyata
TP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 6 PERSAM6.1 Persamaan 6.1.3 Menyelesaikan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. TP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 6 PERSAM6.1 Persamaan 6.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubTP4 Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 6 PERSAM6.2 Persamaan6.2.1 Mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-TP5 Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 6 PERSAM6.2 Persamaan6.2.2 Membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataa
TP6 Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 6 PERSAM6.2 Persamaan6.2.3 Menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pembolehubah.
BAB 6 PERSAM6.2 Persamaan6.2.4 Mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf.
BAB 6 PERSAM6.3 Persamaan 6.3.1 Membentuk persamaan linear serentak berdasarkan situasi harian. Seterusnya mewakilkan persamaan linear serentak dalam
BAB 6 PERSAM6.3 Persamaan 6.3.2 Menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah menggunakan pelbagai kaedah.
BAB 6 PERSAM6.3 Persamaan 6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah.
BAB 7 KETAKS 7.1 Ketaksama 7.1.1 Membanding nilai nombor memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketTP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 7 KETAKS 7.1 Ketaksama 7.1.2 Membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan (i) sifat akas da TP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 7 KETAKS 7.2 Ketaksamaa7.2.1 Membentuk ketaksamaan linear berdasarkan suatu situasi kehidupan harian dan sebTP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 7 KETAKS 7.2 Ketaksamaa7.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh TP4 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 7 KETAKS 7.2 Ketaksamaa7.2.3 Menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 7 KETAKSAMAAN LINEAR TP6 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.1 Menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudutTP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.2 Menganggar dan mengukur saiz tembereng garis dan sudut serta menerangkan caraTP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.3 Mengenal membanding beza dan menerangkan sifat sudut pada garis lurus sudut refTP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.4 Memerihalkan sifat sudut pelengkap sudut penggenap dan sudut konjugat. TP4 Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut pelengkap sudut penggenap dan sudTP5 Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.6 Membina (I)tembeeng garis (ii)pembahagi dua sama serenjang suatu tembereng garis
TP6( Mengaplikasikan kefahaman da
BAB 8 GARIS 8.1 Garis dan 8.1.7 Membina sudut dan pembahagi dua sama sudut serta menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan.
BAB 8 GARIS 8.2 Sudut yang8.2.1 Mengenal pasti menerangkan dan melukis sudut bertentang bucu dan sudut bersebelahan pada garis bersilang termasuk ga
BAB 8 GARIS 8.2 Sudut yang8.2.2 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis bersilang apabila nilai sudut lain diberi.
BAB 8 GARIS 8.2 Sudut yang8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis bersilang.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.1 Mengenal menerangkan dan melukis garis selari dan garis rentas lintang.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.2 Mengenal menerangkan dan melukis sudut sepadan sudut selang-seli dan sudut pedalaman.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.3 Menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut yang berkaitan dengan garis rentas lintang.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.4 Menentukan nilai sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang apabila nilai sudut lain diberi.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.5 Mengenal dan mewakilkan sudut dongak dan sudut tunduk dalam situasi kehidupan sebenar.
BAB 8 GARIS 8.3 Sudut yang8.3.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang.
BAB 9 POLIGO 9.1 Poligon 9.1.1 Menyatakan hubung kait antara bilangan sisi bucu dan pepenjuru poligon. TP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 9 POLIGO 9.1 Poligon 9.1.2 Melukis poligon melabel bucu poligon dan menamakan poligon tersebut berdasarkanTP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 9 POLIGO 9.2 Sifat segi 9.2.1 Mengenal dan menyenaraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis segi tiga. SeterusnyaTP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 9 POLIGO 9.2 Sifat segi 9.2.2 Membuat dan mengesahkan konjektur suatu segi tiga tentang (i)hasil tambah sudut TP4 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 9 POLIGO 9.2 Sifat segi 9.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 9 POLIGO 9.3 Sifat sisi 9.3.1 Menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi empat. Seterusnya mengkelaskaTP6 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 9 POLIGO 9.3 Sifat sisi 9.3.2 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang (i)hasil tambah sudut pedalaman suatu sisi empat (ii) hasil tambah sudut ped
BAB 9 POLIGO 9.3 Sifat sisi 9.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat .
BAB 9 POLIGO 9.3 Sifat sisi 9.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan segi tiga dan sisi empat.
BAB 10 PERIM 10.1 Perimeter10.1.1 Menentukanperimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukurTP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 10 PERIM 10.1 Perimeter10.1.2 Menganggar perimeter pelbagai bentuk seterusnya menilai ketepatan anggaran se TP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 10 PERIM 10.1 Perimeter10.1.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter TP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 10 PERIM 10.2 Luas segit10.2.1 Menganggar luas pelbagai bentuk dengan menggunakan pelbagai kaedah. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 10 PERIM 10.2 Luas segit10.2.2 Menerbitkan rumus luas segi tiga segi empat selari lelayang dan trapezium berdasaTP5 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 10 PERIM 10.2 Luas segit10.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segi tiga segi empat selari lelayang TP6 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 10 PERIM 10.3 Perkaitan 10.3.1 Membuat dan mengesahkan konjektur tentang perkaitan antara perimeter dan luas.
BAB 10 PERIM 10.3 Perkaitan 10.3.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter dan luas segi tiga segi empat tepat segi empat sama segi empat selari l
BAB 11 PENGE 11.1 Set 11.1.1 Menerangkan maksud set. TP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 11 PENGE 11.1 Set 11.1.2 Menghuraikan suatu set dengan menggunakan: (i)perihalan (ii)penyenaraian (iii)ta TP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 11 PENGE 11.1 Set 11.1.3 Mengenal pasti sama ada suatu objek adalah unsur kepada suatu set dan mewakil TP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 11 PENGE 11.1 Set 11.1.4 Menentukan bilangan unsur bagi suatu set dan mewakilkan bilangan unsur dengan simbol
BAB 11 PENGE 11.1 Set 11.1.5 Membanding beza dan menerangkan sama ada dua atau lebih set adalah sama dan seterusnya membuat generalisasi tenta
BAB 11 PENGE 11.2 Gambar ra11.2.1 Mengenal pasti dan menghuraikan set semesta dan pelengkap bagi suatu set.
BAB 11 PENGE 11.2 Gambar ra11.2.2 Mewakilkan (i)hubungan suatu set dengan set semesta (ii) pelengkap bagi suatu set dengan gambarajah venn.
BAB 11 PENGE 11.2 Gambar ra11.2.3 Mengenal pasti dan menghuraikan subset yang mungkin bagi suatu set.
BAB 11 PENGE 11.2 Gambar ra11.2.4 Mewakilkan suatu subset dengan gambar rajah Venn.
BAB 11 PENGE 11.2 Gambar ra11.2.5 Mewakilkan perkaitan antara set subset set semesta dan pelengkap bagi suatu set dengan gambar rajah Venn.
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.1 Menjana soalan statistik dan mengumpul data yang relevan TP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.2 Mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jaduTP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.3 Membina perwakilan data bagi data tak terkumpul dan menjustifikasikan kesesuaiaTP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.4 Menukar satu perwakilan data kepada perwakilan lainyang sesuai serta memberi jus
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.5 Mentafsir pelbagai perwakilan data termasuk membuat inferens atau ramalan. TP5 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 12 PENGE 12.1 Proses pe 12.1.6 Membincangkan kepentingan mewakilkan data secara beretika bagi mengelakkan ke
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 13 TEORE 13.1 Teorem P 13.1.1 Mengenal pasti dan mendefinisikan hipotenus bagi sebuah segi tiga bersudut tegakTP1 Mempamerkan pengetahuan as
BAB 13 TEORE 13.1 Teorem P 13.1.2 Menentukan hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak. Seterusnya menerang TP2 Mempamerkan kefahaman tent
BAB 13 TEORE 13.1 Teorem P 13.1.3 Menentukan panjang sisi yang tidak diketahui bagi (i)sebuah segi tiga bersudut te TP3 Mengaplikasikan kefahaman te
BAB 13 TEORE 13.1 Teorem P 13.1.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan Teorem Pythagoras. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 13 TEORE 13.2 Akas Teor 13.2.1 Menentukan sama ada suatu segi tiga adalah segi tiga bersudut tegak dan memberiTP5 Mengaplikasikan pengetahuan
BAB 13 TEORE 13.2 Akas Teor 13.2.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan akas Teorem Pythagoras. TP6 Mengaplikasikan pengetahuan
1.0 NOMBOR1.1 Nombor bu
1.1.1 Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor bulat dalam angka dan pekataan
1.0 NOMBOR1.1 Nombor bu
1.1.2 Menentukan nilai nombor dengan kuantiti
1.0 NOMBOR1.1 Nombor bu
1.1.3 Membuat perbandingan nilai nombor
1.0 NOMBOR1.2 Perwakila1.2.1 Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor
1.0 NOMBOR1.2 Perwakila1.2.2 Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor
1.0 NOMBOR1.3 Mengangg1.3.1 Menganggarkan bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah
1.0 NOMBOR1.3 Mengangg1.3.2 Membundarkan nombor bulat kepada : (i) Puluh yang terdekat (ii) Ratus yang terdekat (iii) Ribu yang terdekat (iv
2.0 OPERASI2.1 Operasi 2.1.1 Menambah nombor bulat tanpa mengumpul semula
2.0 OPERASI2.1 Operasi 2.1.2 menambah nombor bulat dengan mengumpul semula
2.0 OPERASI2.1 Operasi 2.1.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah
2.0 OPERASI2.1 Operasi 2.1.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah dengan menggunakan kalkulator
2.0 OPERASI2.2 Operasi t 2.2.1 Menolak nombor bulat tanpa mengumpul semula
2.0 OPERASI2.2 Operasi t 2.2.2 Menolak nombor bulat dengan mengumpul semula
2.0 OPERASI2.2 Operasi t 2.2.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tolak
2.0 OPERASI2.2 Operasi t 2.2.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tolak dengan menggunakan kalkulator
2.0 OPERASI2.3 Operasi d2.3.1 Mendarab nombor bulat hingga tiga digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula
2.0 OPERASI2.3 Operasi d2.3.2 Mendarab nombor bulat hingga tiga digit dengan satu digit dengan mengumpul semula
2.0 OPERASI2.3 Operasi d2.3.3 Mendarab nombor bulat hingga tiga digit dengan dua digit tanpa mengumpul semula
2.0 OPERASI2.3 Operasi d2.3.4 Mendarab nombor bulat hingga tiga digit dengan dua digit dengan mengumpul semula
2.0 OPERASI2.3 Operasi d2.3.5 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan kalkulator
2.0 OPERASI2.4 Operasi b2.4.1 Membahagi nombor bulat hingga tiga digit dengan satu digit tanpa baki
2.0 OPERASI2.4 Operasi b2.4.2 Membahagi nombr bulat hingga tiga digit dengan satu digit berbaki
2.0 OPERASI2.4 Operasi b2.4.3 Membahagi nombor bulat hingga tiga digit dengan dua digit tanpa baki
2.0 OPERASI2.4 Operasi b2.4.4 Membahagi nombor bulat hingga tiga digit dengan dua digit berbaki
2.0 OPERASI2.4 Operasi b2.4.5 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan kalkulator
2.0 OPERASI2.5 Gabungan2.5.1 Menambah dan menolak sebarang nombor
2.0 OPERASI2.5 Gabungan2.5.2 Mendarab dan membahagi sebarang nombor
2.0 OPERASI2.5 Gabungan2.5.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan pelbagai strategi
2.0 OPERASI2.5 Gabungan2.5.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan pelbagai strategi
3.0 WANG 3.1 Nilai wan 3.1.1 Mengenal nilai wang syiling
3.0 WANG 3.1 Nilai wan 3.1.2 Mengenal nilai wang kertas
3.0 WANG 3.1 Nilai wan 3.1.3 Menyebut nilai wang dalam sebutan Ringgit Malaysia
3.0 WANG 3.1 Nilai wan 3.1.4 Menentukan nilai ringgit dan sen
3.0 WANG 3.1 Nilai wan 3.1.5 Membuat perbandingan nila ringgit dan sen
3.0 WANG 3.2 Operasi a3.2.1 Menambah dan menolak nilai wang dalam situasi harian
3.0 WANG 3.2 Operasi a3.2.2 Mendarab dan membahagi nilai wang dalam situasi harian
3.0 WANG 3.2 Operasi a3.2.3 Melakukan operasi bergabung menambah dan menolak nilai wang dalam situasi harian
3.0 WANG 3.2 Operasi a3.2.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan wang dalam pelbagai situasi
3.0 WANG 3.2 Operasi a3.2.5 Menggunakan kalkulator untuk menyemak jawapan
4.0 PECAHA 4.1 Pecahan 4.1.1 Mengenal, menama dan menulis pecahan wajar
4.0 PECAHA 4.1 Pecahan 4.1.2 Mengenal, menama dan menulis pecahan tak wajar
4.0 PECAHA 4.1 Pecahan 4.1.3 Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya
4.0 PECAHA 4.1 Pecahan 4.1.4 Mengenal dan menukar pecahan setara dalam bentuk termudah
4.0 PECAHA 4.2 Operasi 4.2.1 Menjalankan operasi tambah yang melibatkan : (i) Pecahan dan pecahan (ii) Pecahan dan nombor
4.0 PECAHA 4.2 Operasi 4.2.2 Menyelesaikan masalah harian melibatkan pecahan dalam pelbagai situasi
4.0 PECAHA 4.3 Operasi p4.3.1 Menjalankan operasi tolak yang melibatkan : (i) Pecahan dan pecahan (ii) Pecahan dan nombor bulat
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.1
a Membaca ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.2
a Membaca ayat tiga Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.3
a Membaca ayat empat Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.4
a Membaca ayat lima Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.5
a Membaca ayat satu hingga ayat lima Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.1 Membaca1.1.6
a Mengaplikasi tanda panjang pendek ayat 1 hingga 5 Surah Al-Baqarah
1.0 TILAWAH1.2 Membaca1.2.1 Membaca potongan pertama ayat 201 Surah Al-Baqarah:‫يوُممننلهمُ ممنَّييييلقوُلل‬
1.0 TILAWAH1.2 Membaca1.2.2 Membaca potongan kedua ayat 201 Surah AlBaqarah: ‫يرمبيناَ يءاَمتيناَ مفييييِٱييلددننيياَ يحيسينةة‬
1.0 TILAWAH1.2 Membaca1.2.3 Membaca potongan ketiga ayat 201 Surah Al-Baqarah: ‫خيرمة يحيسينةة‬ ‫يوُمفيِٱيينلل م‬
‫يوُمقيناَ يعيذاَ ي‬
1.0 TILAWAH1.2 Membaca1.2.4 Membaca potongan keempat ayat 201 Surah Al-Baqarah: ‫بٱييلمناَمر‬
1.0 TILAWAH1.2 Membaca1.2.5 Mengamalkan ayat 201 Surah Al-Baqarah dalam doa
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Fatihah
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga hingga ayat empat Surah Al-Fatihah
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.3 Membaca dan menghafaz ayat lima hingga ayat enam Surah Al-Fatihah
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.4 Membaca dan menghafaz ayat tujuh Surah Al-Fatihah
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.5 Membaca dan menghafaz Surah Al-Fatihah
2.0 HAFAZAN2.1 Membaca2.1.6 Mengamalkan Surah AlFatihah dalam kehidupan harian
2.0 HAFAZAN2.2 Membaca2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Ikhlas
2.0 HAFAZAN2.2 Membaca2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga hingga ayat empat Surah Al-Ikhlas
2.0 HAFAZAN2.2 Membaca2.2.3 Membaca dan menghafaz Surah Al-Ikhlas
2.0 HAFAZAN2.3 Membaca2.3.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Falaq
2.0 HAFAZAN2.3 Membaca2.3.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga hingga ayat empat Surah Al-Falaq
2.0 HAFAZAN2.3 Membaca2.3.3 Membaca dan menghafaz ayat lima Surah Al-Falaq
2.0 HAFAZAN2.3 Membaca2.3.4 Mengamalkan Surah AlFalaq dalam kehidupan
2.0 HAFAZAN2.4 Membaca2.4.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah An-Nas
2.0 HAFAZAN2.4 Membaca2.4.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga hingga ayat empat Surah An-Nas
2.0 HAFAZAN2.4 Membaca2.4.3 Membaca dan menghafaz ayat lima hingga ayat enam Surah An-Nas
2.0 HAFAZAN2.4 Membaca2.4.4 Membaca dan menghafaz ayat lima hingga ayat enam Surah An-Nas
3.0 AYAT K 3.1 Mentaati ibu
3.1.1
bapa
Menyatakan
dalam ayat
intisari
14 Surahayat Luqman
14 Surah‫صيلر‬‫ك مإيييلميِٱيينليم م‬
Luqman ‫صل للهۥُ مفييييِيعاَيمنيمنَّأيمنَّٱنشلكنر لميييِيوُلمويوُلميدني ي‬ ‫يحيميلنتله أ لدملهۥُ يوُنهنناَ يعيلوىيوُنهننَّيوُمف و ي‬ ‫صنييناَ ٱيي ن نلمويسينَّمبيييويوُلميدنيمه‬
‫ ' يوُ م‬Dan Ka
3.0 AYAT K 3.1 Mentaati ibu
3.1.2
bapa
Menerangkan
dalam ayat sebab-sebab
14 Surah Luqman wajib ‫لر‬mentaati
‫صي‬ ‫ن‬ ‫ي‬
‫ك مإييلميِٱييليم م‬ ‫ ي‬kedua ‫و‬
‫ لميييِيوُلميوُلميدني‬ibu ‫ل‬ ‫ن‬
‫شكنر‬bapa ‫ي‬ ‫ل‬
‫صللهۥُ مفييييِيعاَيمنيمنَّأمنَّٱ‬ ‫يحيملينتله أ لدملهۥُ يوُنهنناَ يعليوىيوُنهننَّيوُمف و ي‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ن‬
‫صنييناَ ٱيي نلميسينَّمبييييوُلميدنيمه‬ ‫ ' يوُ م‬Dan Ka
3.0 AYAT K 3.1 Mentaati ibu
3.1.3
bapa
Menyatakan
dalam ayat
akibat
14 Surah
tidak Luqman ‫إيييلميِٱيينليم م‬ibu
mentaati‫لر‬kedua
‫صي‬ ‫كم‬ ‫صل للهۥُ مفييييِيعاَيمنيمنَّأيمنَّٱنشلكنر لميييِيوُلمويوُلم‬
‫يدني ي‬bapa ‫يحيميلنتله أ لدملهۥُ يوُنهنناَ يعيلوىيوُنهننَّيوُمف و ي‬ ‫صنييناَ ٱيي ن نلمويسينَّمبيييويوُلميدنيمه‬ ‫ ' يوُ م‬Dan Ka
3.0 AYAT K 3.1 Mentaati ibu
3.1.4
bapa
Mengaplikasi
dalam ayatkonsep
14 Surah mentaati
Luqmanibu‫صيلر‬
bapa ‫ن‬
‫ك مإيييلميِٱييليم م‬ ‫ن‬ ‫ي‬
‫صل للهۥُ مفييييِيعاَيمنيمنَّأمنَّٱشلكنر لميييِيوُلمويوُلميدني ي‬ ‫يحيميلنتله أ لدملهۥُ يوُنهنناَ يعيلوىيوُنهننَّيوُمف و ي‬ ‫صنييناَ ٱيي ن نلمويسينَّمبيييويوُلميدنيمه‬
‫ ' يوُ م‬Dan Ka
4.0 HADIS 4.1 Mengenal4.1.1 Menyatakan pengertian hadis
4.0 HADIS 4.1 Mengenal4.1.2 Menyatakan hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran
4.0 HADIS 4.1 Mengenal4.1.3 Menyatakan keperluan beramal dengan hadis
4.0 HADIS 4.1 Mengenal4.1.4 Membezakan antara hadis dan Al-Quran
4.0 HADIS 4.2 Mengamalkan
4.2.1 kebersihan
Menyatakandalam
maknahidup
hadis
menurut
(Bersuci
Syariat
adalahIslam
sebahagian
berdasarkandaripada iman)hadis: ‫شلروُ دلهطُُّل‬
potongan ‫ل اَ رلرطُُّ ي‬ ‫‘ منييياَيم م‬Bersuci adalah seb
‫ل‬ ‫ر‬
4.0 HADIS 4.2 Mengamalkan
4.2.2 kebersihan
Menyatakandalam
kepentingan
hidup menurut
kebersihan
Syariat
dalam
Islam
kehidupan
berdasarkan seharian
potongan hadis: ‫شلروُدهطُُّل‬ ‫ل اَ لرطُُّ ي‬ ‫‘ منييياَيم م‬Bersuci adalah seb
4.0 HADIS 4.2 Mengamalkan
4.2.3 kebersihan
Mengenal pasti
dalam
kewajipan
hidup menurut
menjaga
Syariat
kebersihan:
Islam berdasarkan
* diri / anggota
potongan
badan hadis:
* pakaian ‫ل‬
‫روُدهطُُّل‬*‫ش ل‬ ‫ل اَ رلرطُُّ ي‬
tempat ‫‘ منيي ي‬Bersuci adalah seb
‫اَيم م‬
tinggal
4.0 HADIS 4.2 Mengamalkan
4.2.4 kebersihan
Mengamalkandalam
kebersihan
hidup menurut
dalam Syariat
kehidupan
Islam berdasarkan potongan hadis: ‫شلروُ دلهطُُّل‬
harian ‫ل اَ رلرطُُّ ي‬
‫‘ منييياَيم م‬Bersuci adalah seb
5.0 AQIDAH 5.1 Mengenal5.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Islam
5.0 AQIDAH 5.1 Mengenal5.1.2 Menyatakan lima perkara Rukun Islam: • mengucap dua kalimah syahadah • solat • puasa • zakat • haji
5.0 AQIDAH 5.1 Mengenal5.1.3 Menerangkan faedah beramal dengan Rukun Islam.
5.0 AQIDAH 5.2 Meneran 5.2.1 Melafazkan Dua Kalimah Syahadah
5.0 AQIDAH 5.2 Meneran 5.2.2 Menghafaz Dua Kalimah Syahadah dan ertinya
5.0 AQIDAH 5.2 Meneran 5.2.3 Menjelaskan maksud Dua Kalimah Syahadah
5.0 AQIDAH 5.3 Menerangk
5.3.1 Menyatakan hukum menunaikan solat fardhu
5.0 AQIDAH 5.3 Menerangk
5.3.2 Mengenal pasti lima solat fardu
5.0 AQIDAH 5.3 Menerangk
5.3.3 Menjelaskan kepentingan solat fardu
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.1 Menyatakan pengertian dan contoh hukum wajib dalam Islam
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.2 Menyatakan pengertian dan contoh hukum sunat dalam Islam
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.3 Menyatakan pengertian dan contoh hukum harus dalam Islam
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.4 Menyatakan pengertian dan contoh hukum makruh dalam Islam
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.5 Menyatakan pengertian dan contoh hukum haram dalam Islam
6.0 IBADAH 6.1 Mengenal6.1.6 Mengamalkan hukum dalam kehidupan
6.0 IBADAH 6.2 Mengenal6.2.1 Menyatakan pengertian bersuci dan hukumnya
6.0 IBADAH 6.2 Mengenal6.2.2 Menerangkan kepentingan bersuci dalam Islam
6.0 IBADAH 6.2 Mengenal6.2.3 Menyatakan cara bersuci daripada hadas kecil menurut Islam [wuduk dan tayamum ]
6.0 IBADAH 6.2 Mengenal6.2.4 Menyatakan cara bersuci daripada hadas besar menurut Islam [ mandi wajib ]
6.0 IBADAH 6.3 Mengenal6.3.1 Menyatakan pengertian, contoh dan cara menyucikan najis Mukhaffafah secara amali
6.0 IBADAH 6.3 Mengenal6.3.2 Menyatakan pengertian, contoh dan cara menyucikan najis Mutawassitah secara amali
6.0 IBADAH 6.3 Mengenal6.3.3 Menyatakan pengertian, contoh dan cara menyucikan najis Mughallazah secara amali
7.0 SIRAH 7.1 Strategi 7.1.1 Menyatakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara rahsia
7.0 SIRAH 7.1 Strategi 7.1.2 Menyatakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara terang-terangan
7.0 SIRAH 7.1 Strategi 7.1.3 Membezakan antara dakwah secara rahsia dan terang-terangan.
7.0 SIRAH 7.2 Menyatak7.2.1 Menyatakan kehidupan masyarakat Arab Jahiliyyah sebelum kedatangan Islam
7.0 SIRAH 7.2 Menyatak7.2.2 Menyatakan kehidupan masyarakat Arab Jahiliyyah selepas kedatangan Islam.
7.0 SIRAH 7.2 Menyatak7.2.3 Menerangkan perubahan positif yang dibawa oleh Islam
8.0 AKHLAK 8.1 Mengamal8.1.1 Menyatakan adab-adab menuntut ilmu
8.0 AKHLAK 8.1 Mengamal8.1.2 Membaca dan menghafaz doa menuntut ilmu
8.0 AKHLAK 8.1 Mengamal8.1.3 Menerangkan kelebihan mengamalkan adab menuntut ilmu
8.0 AKHLAK 8.1 Mengamal8.1.4 Mengamalkan adab menuntut ilmu dalam kehidupan
1. Kemahiran1.1 Melakukan
1.1.1 Melakukan kemahiran lantunan di atas trampolin dan berhenti dengan selamat
1. Kemahiran1.1 Melakukan
1.1.2 Membuat bentuk badan tuck, pike dan straddle semasa layangan di atas trampolin
2. Aplikasi P 2.1 Mengguna2.1.1 Menyatakan postur badan yang sesuai untuk mengekalkan kawalan badan semasa layangan
2. Aplikasi P 2.1 Mengguna2.1.2 Menerangkan mekanik lakuan untuk menghasilkan lantunan yang tinggi
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.2 Melakuka1.2.1 Melakukan kemahiran dalam tarian joget dan sumazau mengikut muzik yang didengar
2. Kemahiran2.2 Mengguna2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian jo
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.1 Melakukan kemahiran menghantar bola secara leret, lambung dan menanduk dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.2 Melakukan kemahiran menyerkap bola leret dan bola tinggi dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.3 Melakukan kemahiran mengelecek bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.4 Melakukan kemahiran takel depan dan takel sisi dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.5 Melakukan pelbagai kemahiran menjaring dengan pelbagai cara dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.3 Melakuka1.3.6 Melakukan kemahiran menjaga gawang dengan pelbagai cara dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.1 Memerihalkan penggunaan daya semasa melakukan kemahiran menghantar bola
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.2 Mengenal pasti mekanik lakuan untuk menyerkap bola leret dan bola tinggi serta menangkap bola dalam situasi
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.3 Menerangkan cara mengawal bola semasa menggelecek untuk melepasi lawan
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.4 Mengenal pasti kemahiran takel yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.5 Mengenal pasti kemahiran menjaring yang sesuai untuk dilakukan dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.3 Mengguna2.3.6 Mengenal pasti kemahiran menjaga gawang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.4 Melakukan
1.4.1 Melakukan kemahiran menghantar bola secara leret
1. Kemahiran1.4 Melakukan
1.4.2 Melakukan kemahiran meleret bola ke pelbagai arah dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.4 Melakukan
1.4.3 Melakukan kemahiran menentukan arah pergerakan bola menggunakan pendengaran
1. Kemahiran1.4 Melakukan
1.4.4 Melakukan pelbagai kemahiran menjaga gawang seperti mengadang, menangkap dan menutup ruang melibatk
2. Kemahiran2.4 Mengguna2.4.1 Memerihalkan penggunaan daya semasa melakukan kemahira menghantar bola
2. Kemahiran2.4 Mengguna2.4.2 Memerihal konsep serapan daya semasa menerima dan menangkap bola
2. Kemahiran2.4 Mengguna2.4.3 Mengenal pasti kemahiran menjaga gawang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.1 Melakukan kemahiran menghantar bola pelbagai arah dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.2 Melakukan kemahiran menerima bola dengan kedua-dua tangan dan sebelah tangan dari pelbagai arah dan ara
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.3 Melakukan kemahiran gerak kai dengan mendarat mengguanakan kedua-dua belah kaki, sebelah kaki dan 1 1/2
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.4 Melakukan kemahiran menjaring secara statik dan menjaring gerak selangkah dari pelbagai jarak dalam situasi
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.5 Melakukan kemahiran mengadang dari posisi belakang, posisi sisi dan posisi depan dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.5 Melakukan
1.5.6 Melakukan kemahiran mengacah dengan dodge dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.1 Mengenal pasti kemahiran menghantar bola yang sesuai digunakan mengikut situasi permainan
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.2 Menjelaskan mekanik lakuan yang betul semasa menerima bola dari pelbagai arah dan aras
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.3 Mengenal pasti kaki yang akan melangkah selepa mendarat sebelum menghantar bola
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.4 Memerihal peranan pivot dalam kemahiran gerak kaki
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.5 Menjelaskan kemahiran menjaring yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.6 Mengenal pasti kemahiran mengadang yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan
2. Kemahiran2.5 Mengguna2.5.7 Menerangkan cara melakukan kemahiran mengacah yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.6 Melakuka1.6.1 Melakukan kemahiran menyangga bola semasa menghantar dan menerima mengikut situasi permainan
1. Kemahiran1.6 Melakuka1.6.2 Melakukan kemahiran mengumpan bola semas menghantar dan menerima mengikut situasi permainan
1. Kemahiran1.6 Melakuka1.6.3 Melakukan kemahiran servis bawah dan servis atas dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.6 Melakuka1.6.4 Melakukan kemahiran merejam bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.6 Melakuka1.6.5 Melakukan kemahiran mengadang bola dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.6 Mengguna2.6.1 Memerihal pemindahan daya semasa melakukan kemahiran servis, menyangga, mengumpan dan merejam
2. Kemahiran2.6 Mengguna2.6.2 Memerihal lakuan semasa servis, menyangga, mengumpan dan merejam
2. Kemahiran2.6 Mengguna2.6.3 Mengenal pasti pilihan servis yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
2. Kemahiran2.6 Mengguna2.6.4 Menerangkan faktor-faktor yang membantu rejaman yang berkesan
2. Kemahiran2.6 Mengguna2.6.5 Menjelaskan pemasaan yang sesuai untuk melonjak semasa mengadang
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.7 Melakuka1.7.1 Melakukan kemahiran servis tinggi dan servis pendek dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.7 Melakuka1.7.2 Melakukan kemahiran pukulan hadapan dan kilas dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.7 Melakuka1.7.3 Melakukan pelbagai kemahiran pukulan lob dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.7 Melakuka1.7.4 Melakukan pukulan junam (drop short) dalam situasi permainan
1. Kemahiran1.7 Melakuka1.7.5 Melakukan kemahiran smesy dalam situasi permainan
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.1 Menerangkan lakuan servis tinggi dan servis pendek
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.2 Mengenal pasti pemasaan untuk melakukan pukulan hadapan dan kilas
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.3 Menyatakan justifikasi yang sesuai untuk menggunakan kemahiran pukulan junam dalam permainan
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.4 Mengenal pasti situasi yang sesuai untuk menggunakan kemahiran pukulan junam dalam permainan
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.5 Menerangkan lakuan kemahiran smesy
2. Aplikasi P 2.7 Mengguna2.7.6 Menyatakan justifikasi kemahiran yang sesuai untuk menyerang dan bertahan dalam situasi permainan
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.8 Berkebol 1.8.1 Melakukan kemahiran servis bola pingpong
1. Kemahiran1.8 Berkebol 1.8.2 Melakukan kemahiran menentukan arah pergerakan bola menggunakan pendengaran
1. Kemahiran1.8 Berkebol 1.8.3 melakukan kemahiran pukulan balas
2. Aplikasi P 2.8 Mengguna2.8.1 Menerangkan pemindahan daya semasa melakukan servis
2. Aplikasi P 2.8 Mengguna2.8.2 Mengenal pasti arah pergerakan bola pingpong
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.9 Melakuka1.9.1 Melakukan lari pecut dengan menggunakan blok permulaan
1. Kemahiran1.9 Melakuka1.9.2 Melakukan kemahiran lari pecut dalam laluan trek individu. (MBK Ketidakupayaan Penglihatan dengan bantuan
1. Kemahiran1.9 Melakuka1.9.3 Melakukan pertukaran baton gaya visual dan gaya tanpa visula dalam lari berganti-ganti
1. Kemahiran1.9 Melakuka1.9.4 Melakukan kemahiran lompat tinggi dengan menggunakan gaya gunting
1. Kemahiran1.9 Melakuka1.9.5 Melakukan kemahiran lontar peluru
2. Aplikasi P 2.9 Mengguna2.9.1 Mengenal pasti kedudukan pusat graviti semasa kedudukan 'ke garisan' dan 'sedia'
2. Aplikasi P 2.9 Mengguna2.9.2 Mengenal pasti trek larian individu
2. Aplikasi P 2.9 Mengguna2.9.3 Menerangkan strategi memilih turutan pelari dalam acara yang memerlukan pertukaran baton gaya visual dan g
2. Aplikasi P 2.9 Mengguna2.9.4 Mengetahui peranan larian landas dalam kemahiran lompat tinggi gaya gunting
2. Aplikasi P 2.9 Mengguna2.9.5 Menjelaskan perlakuan semasa melakukan kemahiran lontar peluru
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
1. Kemahiran1.10 Berkebol10.1.1 Melakukan aktivti low element course (kemahiran tali aras rendah) seperti spider-web, alligator swwamp, giant
1. Kemahiran1.10 Berkebol10.1.2 Melakukan kemahiran asas melempar dan menangkap dalam permainan frisbee
1. Kemahiran1.10 Berkebol10.1.3 Melakukan kemahiran permainan tradisional sepak raga ratus
2. Aplikasi P 2.10 Menjana2.10.1 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan semasa melakukan aktiviti tali aras rendah, frisbee dan sepak ra
2. Aplikasi P 2.10 Menjana2.10.2 Menjelaskan teknik melempar dan menangkap frisbee
2. Aplikasi P 2.10 Menjana2.10.3 Mengenal pasti cara mengawal bola untuk mendapatkan bilangan terbanyak sepak raga ratus
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
3. Kecergasa3.1 Melakuka3.1.1 Mengira kadar nadi rehat dan kadar nadi maksimum diri sendiri untuk mendapatkan kadar nadi latihan
3. Kecergasa3.1 Melakuka3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik tiga hingga enam kali seminggu berdasarkan prinsip frekuensi
3. Kecergasa3.2 Melakuka3.2.1 Melakukan senaman menigkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT
3. Kecergasa3.3 Melakuka3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot teras yang melibatkan rectus abdominis, internal oblique, ex
3. Kecergasa3.3 Melakuka3.3.2 melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT
3. Kecergasa3.4 Berkebol 3.4.1 Mengukur lipatan kulit menggunakan kaliper pada dua titik cubitan di otot trisep dan otot gastroknemius
3. Kecergasa3.5 Mengukur3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan bateri ujian SEGAK mengikut prosedur yang betul
3. Kecergasa3.5 Mengukur3.5.2 Merekod keputusan ujian SEGAK
3. Kecergasa3.5 Mengukur3.5.3 Melakukan aktiviti kecergasan sebagai tindakan susulan berdasarkan keputusan SEGAK
4. Aplikasi P 4.1 Menggunak
4.1.1 Mengenal pasti kaedah pengiraan kadar nadi latihan
4. Aplikasi P 4.1 Menggunak
4.1.2 Mengenal pasti frekuensi, intensiti, jangka masa aktiviti dan jenis aktiviti yang boleh meningkatkan kapasiti aero
4. Aplikasi P 4.2 Menggunak
4.2.1 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan untuk meningkatkan lenturan
4. Aplikasi P 4.2 Menggunak
4.2.2 Mengenal pasti senaman kelenturan yang boleh memberi risiko kecederaan
4. Aplikasi P 4.3 Menggunak
4.3.1 Menjelaskan peranan otot teras dalam kehidupan harian
4. Aplikasi P 4.3 Menggunak
4.3.2 Menyenaraikan senaman yang sesuai untuk otot-otot teras berdasarkan pencarian maklumat
4. Aplikasi P 4.3 Menggunak
4.3.3 Mengenal pasti prinsip FITT yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan otot
4. Aplikasi P 4.4 Mengguna4.4.1 Menerangkan prosedur mengukur peratus lemak badan menggunakan kaliper
4. Aplikasi P 4.4 Mengguna4.4.2 Mengenal pasti peratus kandungan lemak badan sendiri berdasarkan carta jumlah lipatan kulit pada dua titik cu
4. Aplikasi P 4.4 Mengguna4.4.3 Membandingkan peratus lemak badan sendiri dengan julat peratus lemak badan yang ideal berdasarkan Carta
4. Aplikasi P 4.5 Menggunak
4.5.1 Mengenal pasti tahap kecergasan berdasarkan keputusan SEGAK
4. Aplikasi P 4.5 Menggunak
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan keputusan SEGAK
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.1 Bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.2 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.1 Mematuhi5.1.3 Mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal berdasarkan keupayaan diri sendiri
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.1 Mengambil bahagian secara aktif dan produtif dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.2 menilai tanggungjawab individu dalam melakukan aktiviti dalam kumpulan
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.3 Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.4 Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.2 Menunjuk5.2.5 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.1 Berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.2 Mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kesukanan5.3 Berkomuni5.3.4 Mengenal pasti dan menentukan peranan setiap ahli semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.1 Mengenal pasti dan bersetuju dengan matlamat yang sama semasa melakukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
5. Kesukanan5.4 Membentu5.4.2 Bekerjasama menyelesaikan masalah yang berlaku semasa melakukanaktiviti fizikal dan sepakat dalam membu
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.1 Menerangkan etika sukan bagi atlet atau pemain, pegawai dan penonton
5. Kesukanan5.5. Memahami
5.5.2 Mengamalkan semangat kesukanan dan permainan bersih (fairplay) dalam permainan
PENYALAHG1.1 Menangani
1.1.1 Memahami pengaruh rokok, alkohol dan dadah kepada diri, keluarga dan mayarakat
PENYALAHG1.1 Menangani
1.1.2 Mengaplikasi kemahiran mengelak diri daripada pengaruh rokok, alkohol dan dadah
PENYALAHG1.1 Menangani
1.1.3 Menganalisis kesan bahaya asap rokok kepada perokok pasif
PENYALAHG1.1 Menangani
1.1.4 Menilai taraf kesihatan individu yang terlibat dalam kegiatan merokok, pengambilan alkohol dan dadah
PEMAKANAN1.2 Amalan p 1.2.1 Mengetahui fungsi dan kepentingan makro nutrien iaitu karbohidrat, protein serta lemak
PEMAKANAN1.2 Amalan p 1.2.2 Mengetahui fungsi dan kepentingan mikro nutrien iaitu mineral dan vitamin
PEMAKANAN1.2 Amalan p 1.2.3 Menganalisis pemakanan yang sesuai berdasarkan makro nutrien dan mikro nutrien untuk menangani obesiti se
PEMAKANAN1.2 Amalan p 1.2.4 Menilai kepentingan pengambilan makro nutrien dan mikro nutrien mengikut keperluan
PERTOLONG1.3 Pertolong1.3.1 Mengetahui prinsip dan prosedur D.R.A.B.C
PERTOLONG1.3 Pertolong1.3.2 Mengaplikasi prinsip dan prosedur D.R.A.B.C
PERTOLONG1.3 Pertolong1.3.3 Menilai tindakan yang diambil semasa melaksanakan prosedur D.R.A.B.C
1.0 MANUSIA1.1 Organ de 1.1.1 Menamakan organ deria manusia iaitu : (i) mata (ii) telinga (iii) hidung (iv) kulit (v) lidah
1.0 MANUSIA1.1 Organ de 1.1.2 Menyatakan fungsi organ deria manusia
2.0 HAIWAN 2.1 Haiwan t 2.1.1 Menamakan haiwan ternakan seperti ayam, itik, burung, puyuh, kambing, lembu dan ikan
2.0 HAIWAN 2.1 Haiwan t 2.1.2 Mengelaskan haiwan ternakan berdasarkan ciri-ciri sepunya
2.0 HAIWAN 2.1 Haiwan t 2.1.3 Menyatakan mengenai haiwan ternakan berdasarkan : (i) tempat tinggal (ii) makanan
2.0 HAIWAN 2.1 Haiwan t 2.1.4 Memerihalkan kepentingan haiwan ternakan kepada manusia sebagai sumber : (i) makanan (ii) pendapatan
3.0 TUMBUH3.1 Mengenal3.1.1 Menamakan tumbuhan berbunga dan tidak berbunga
3.0 TUMBUH3.1 Mengenal3.1.2 Menyatakan kepentingan tumbuhan kepada manusia iaitu sebagai : (i) sumber makanan (ii) sumber pendapatan
4.0 MESIN 4.1 Mesin rin 4.1.1 Menyatakan maksud mesin ringkas
4.0 MESIN 4.1 Mesin rin 4.1.2 Mengenal jenis mesin ringkas : (i) tuas (ii) roda dan gandar (iii) satah condong (iv) baji (v) skru (vi) gear (vii) taka
4.0 MESIN 4.1 Mesin rin 4.1.3 Menyatakan fungsi mesin ringkas
4.0 MESIN 4.1 Mesin rin 4.1.4 Menyatakan kegunaan mesin ringkas dalam kehidupan : (i) memudahkan kerja (ii) menjimatkan masa
5.0 PENGAW5.1 Makanan 5.1.1 Mengenal pasti makanan yang rosak antaranya : (i) bau yang tidak menyenangkan (ii) berubah tekstur (iii) berub
5.0 PENGAW5.2 Punca ma5.2.1 Mengenal mikro organisma seperti : (i) kulat (ii) bakteria
5.0 PENGAW5.2 Punca ma5.2.2 Menyatakan faktor pertumbuhan mikro organisma (i) makanan (ii) haba (iii) air (iv) udara
5.0 PENGAW5.2 Punca ma5.2.3 Memerihalkan mengenal makanan rosak
6.0 MALAYSI6.1 Peta Mala6.1.1 Mengecam peta malaysia : (i) bentuk (ii) kedudukan
6.0 MALAYSI6.1 Peta Mala6.1.2 Melakar peta Malaysia
7.0 KITAR S 7.1 Kitar se 7.1.1 Menyatakan maksud kitar semula
7.0 KITAR S 7.1 Kitar se 7.1.2 Menamakan bahan kitar semula : (i) kertas (ii) kaca (iii) plastik (iv) logam
7.0 KITAR S 7.1 Kitar se 7.1.3 Menyatakan kepentingan kitar semula : (i) mengurangkan bahan buangan (ii) mengurangkan pencemaran udara
8.0 SEJARAH8.1 Sejarah di8.1.1 Menyatakan mengenal sejarah diri : (i) tarikh lahir (ii) tempat lahir (iii) peristiwa penting dalam hidup
8.0 SEJARAH8.1 Sejarah di8.1.2 Memerihalkan mengenai sejarah diri
9.0 PEMIMPI 9.1 Pemimpin9.1.1 Menyatakan mengenai pemimpin keluarga : (i) nama dan tarikh lahir (ii) pekerjaan (iii) sikap (iv) minat
9.0 PEMIMPI 9.1 Pemimpin9.1.2 Memerihal mengenal pemimpin keluarga : (i) tugas dan tanggungjawab
10.0 WARISA10.1 Warisan 10.1.1 Menyatakan maksud warisan kebudayaan negara
10.0 WARISA10.1 Warisan 10.1.2 Memerihalkan mengenai warisan kebudayaan negara : (i) pakaian (ii) makanan
1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia
Perkembangan1.
S Persepsi Se 1.1.1 Seni Halus i. Sejarah dan perkembangan ii. Tokoh dan karya iii. Pertubuhan dan persatuan TP1 Mengidentifikasikan
iv. Institusi Seni sejarah perkem
1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia
Perkembangan1.
S Persepsi Se 1.1.2 Seni Reka i. Sejarah dan perkembangan ii. Tokoh dan karya iii. Pertubuhan dan persatuan TP2 Menginterpretasikan
iv. Institusi Seni sejarah perkem
1.1 Menggalurkan Perkembangan Seni Lukis dan Seni Reka di Malaysia
Perkembangan1.
S Persepsi Se 1.1.3 Seni Kraf i. Bidang ii. Adiguru dan Produk iii. Institusi: a. Kraftangan Malaysia b. Institut
TP3Kraf
Mengaplikasikan
Negara pengetahuan dan
2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya:
Perkembangan2.
S Eksplorasi 2.1.1 Seni Halus TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya:
Perkembangan2.
S Eksplorasi 2.1.2 Seni Reka TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
2.1 Mengenal pasti tokoh dan karya:
Perkembangan2.
S Eksplorasi 2.1.3 Seni Kraf TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Perkembangan3.
S Ekspresi Se 3.1 Menjana idea dalam tugasan perkembangan seni visual di Malaysia
Perkembangan4.
S Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Perkembangan4.
S Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Perkembangan4.
S Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
1. Persepsi Se 1.1 Definisi garisan TP1 Mengidentifikasikan unsur garisan p
Garisan
1. Persepsi Se 1.2 Jenis garisan pada: i. Alam semula jadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni visual TP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Garisan
1. Persepsi Se 1.3 Fungsi garisan TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Garisan
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Garisan 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan pada alam semula jadi dengan
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Garisan 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan untuk meng
TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Garisan 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Garisan 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Garisan 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
TP1 Mengidentifikasikan unsur rupa pad
Rupa 1. Persepsi Se 1.1 Definisi rupa
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Rupa 1. Persepsi Se 1.2 Jenis rupa pada: i. Alam semula jadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni visual
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Rupa 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi rupa
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Rupa 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa pada alam semula jadi dengan p
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Rupa 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa untuk mengha
TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Rupa 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Rupa 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Rupa 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
TP1 Mengidentifikasikan unsur bentuk p
Bentuk 1. Persepsi Se 1.1 Definisi bentuk
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Bentuk 1. Persepsi Se 1.2 Jenis bentuk pada: i. Alam semula jadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni visual
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Bentuk 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi bentuk
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Bentuk 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi dengan
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Bentuk 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk untuk meng
TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Bentuk 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Bentuk 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Bentuk 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
TP1 Mengidentifikasikan unsur jalinan p
Jalinan 1. Persepsi Se 1.1 Definisi jalinan
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Jalinan 1. Persepsi Se 1.2 Jenis jalinan pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya seni
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Jalinan 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi jalinan
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Jalinan 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan pada alam semula jadi dengan
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Jalinan 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan untuk meng
TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Jalinan 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Jalinan 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Jalinan 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
TP1 Mengidentifikasikan unsur ruang pa
Ruang 1. Persepsi Se 1.1 Definisi ruang
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Ruang 1. Persepsi Se 1.2 Jenis ruang pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya seni
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Ruang 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi ruang
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Ruang 1. Persepsi Se 1.4 Mengenal pasti jenis-jenis ruang: 1.4.1 Ruang Nyata/ Terbuka/ Konkrit / Fizikal i. Terbu
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Ruang 1. Persepsi Se 1.5 Menerangkan perkaitan ruang dan perspektif 1.5.1 Satu Titik Lenyap 1.5.2 Dua Titik L
TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Ruang 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang pada alam semula jadi dengan
Ruang 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang untuk menghasilkan karya dengan menggunakan im
Ruang 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya
Ruang 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Ruang 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Warna 1. Persepsi Se 1.1 Definisi warna TP1 Mengidentifikasi unsur warna pada
Warna 1. Persepsi Se 1.2 Jenis warna pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya seniTP2 Menginterpretasikan jenis dan fung
Warna 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi Warna TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Warna 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan unsur warna pada alam semula jadi denganTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Warna 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna untuk mengh
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Warna 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Warna 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Warna 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Harmoni 1. Persepsi Se 1.1 Definisi harmoni TP1 Mengidentifikasikan prinsip harmon
Harmoni 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri harmoni pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 KaryaTP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Harmoni 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi harmoni TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Harmoni 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni pada alam semula jadi deng
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Harmoni 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni untuk mTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Harmoni 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Harmoni 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Harmoni 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Kontra 1. Persepsi Se 1.1 Definisi kontra TP1 Mengidentifikasikan prinsip kontra p
Kontra 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri kontra pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya SeTP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Kontra 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi kontra TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Kontra 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra pada alam semula jadi dengaTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Kontra 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra untuk menTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Kontra 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Kontra 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Kontra 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Penegasan 1. Persepsi Se 1.1 Definisi penegasan TP1 Mengidentifikasikan prinsip penega
Penegasan 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri penegasan pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 KarTP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Penegasan 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi penegasan TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Penegasan 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan pada alam semula jadi dTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Penegasan 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan untukTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Penegasan 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Penegasan 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Penegasan 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Kepelbagaian 1. Persepsi Se 1.1 Definisi kepelbagaian TP1 Mengidentifikasikan prinsip kepelba
Kepelbagaian 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri kepelbagaian pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 KTP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Kepelbagaian 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi kepelbagaian TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Kepelbagaian 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadiTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Kepelbagaian 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian untTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Kepelbagaian 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Kepelbagaian 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Kepelbagaian 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Imbangan 1. Persepsi Se 1.1 Definisi imbangan TP1 Mengidentifikasikan prinsip imbang
Imbangan 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri imbangan pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Imbangan 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi imbangan TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Imbangan 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan pada alam semula jadi deTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Imbangan 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan untuk TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Imbangan 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Imbangan 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Imbangan 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Kesatuan 1. Persepsi Se 1.1 Definisi kesatuan TP1 Mengidentifikasikan prinsip kesatua
Kesatuan 1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri kesatuan pada 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia 1.2.3 Karya TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Kesatuan 1. Persepsi Se 1.3 Fungsi kesatuan TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Kesatuan 2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objTP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Kesatuan 3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan untuk mTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Kesatuan 4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Kesatuan 4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Kesatuan 4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Irama dan Perg1. Persepsi Se 1.1 Definisi irama dan pergerakan TP1 Mengidentifikasikan prinsip irama d
Irama dan Perg1. Persepsi Se 1.2 Ciri-ciri irama dan pergerakan pada: 1.2.1 Alam semula jadi 1.2.2 Objek buatan manusia
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi
Irama dan Perg1. Persepsi Se 1.3 Fungsi irama dan pergerakan TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Irama dan Perg2. Eksplorasi 2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan pergerakan pada alam sem
TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Irama dan Perg3. Ekspresi Se 3.1 Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan pergerTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Irama dan Perg4. Apresiasi Se 4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Irama dan Perg4. Apresiasi Se 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
Irama dan Perg4. Apresiasi Se 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Tajuk dan Mese1. Persepsi Se 1.1 Definisi tajuk dan mesej TP1 Mengidentifikasikan tajuk dan mese
Tajuk dan Mese1. Persepsi Se 1.2 Tujuan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya TP2 Menginterpretasikan tajuk dan mes
Tajuk dan Mese1. Persepsi Se 1.3 Kaedah pembentukan dan proses perkembangan tajuk dan mesej TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Tajuk dan Mese1. Persepsi Se 1.4 Teknik 1.4.1 Konvensional1.4.2 Kontemporari TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Tajuk dan Mese2. Eksplorasi 2.1 Meneroka kaedah penjanaan tajuk dan mesej TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Tajuk dan Mese2. Eksplorasi 2.2 Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman terhaTP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Tajuk dan Mese2. Eksplorasi 2.3 Mencerakinkan proses 2.3.1 Komponen i. Tajuk ii. Mesej
Tajuk dan Mese3. Ekspresi Se 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang tajuk dan mesej dalam karya
Tajuk dan Mese3. Ekspresi Se 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi tajuk dan mesej 3.2.1 Tajuk i. Aplikasi tajuk dan mesej 3.2.2 Komponen i. Tajuk ii. Mesej
Tajuk dan Mese4. Apresiasi S 4.1 Mempamerkan hasil karya
Tajuk dan Mese4. Apresiasi S 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek teori dan pemahaman tentang tajuk dan mesej
Tajuk dan Mese4. Apresiasi S 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Motif, Idea da 1. Persepsi Se 1.1 Definisi motif, idea dan konsep TP1 Mengidentifikasikan motif, idea dan
Motif, Idea da 1. Persepsi Se 1.2 Tujuan aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya TP2 Menginterpretasikan motif, idea da
Motif, Idea da 1. Persepsi Se 1.3 Kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
2.1 Meneroka kaedah penjanaan motif, idea dan konsep
Motif, Idea da 2. Eksplorasi TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Motif, Idea da 2. Eksplorasi 2.2 Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman motifTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Motif, Idea da 2. Eksplorasi 2.3 Mencerakinkan proses iaitu: 2.3.1 Komponen i. Motif ii. Idea iii. Konsep TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Motif, Idea da 3. Ekspresi Se 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang motif, idea dan konsep dalam karya
Motif, Idea da 3. Ekspresi Se 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi motif, idea dan konsep 3.2.1 Tajuk i. Aplikasi motif, idea dan konsep 3.2.2 Komponen i. Mo
Motif, Idea da 4. Apresiasi S 4.1 Mempamerkan hasil karya
Motif, Idea da 4. Apresiasi S 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek teori dan pemahaman tentang motif, idea dan kon
Motif, Idea da 4. Apresiasi S 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
Designomic 1. Persepsi Se 1.1 Definisi designomic TP1 Mengidentifikasikan aplikasi design
Designomic 1. Persepsi Se 1.2 Tujuan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya TP2 Menginterpretasikan aplikasi design
Designomic 1. Persepsi Se 1.3 Kaedah pembentukan dan proses perkembangan designomic TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan
Designomic 2. Eksplorasi 2.1 Meneroka kaedah penjanaan designomic TP4 Menganalisis dan memanipulasi has
Designomic 2. Eksplorasi 2.2 Menghuraikan secara visual, bertulis atau lisan bagi mempamerkan pemahaman desi TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan
Designomic 2. Eksplorasi 2.3 Mencerakinkan proses 2.3.1 Komponen i. Designomic TP6 Menghasilkan karya dengan mengg
Designomic 3. Ekspresi Se 3.1 Mengaplikasikan pemahaman tentang designomic dalam karya
Designomic 3. Ekspresi Se 3.2 Menjana tugasan berkaitan aplikasi designomic dalam tugasan 3.2.1 Tajuk i. Aplikasi designomic dalam tugasan pilihan 3.2.2 K
Designomic 4. Apresiasi S 4.1 Mempamerkan hasil karya
Designomic 4. Apresiasi S 4.2 Menghayati hasil karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek teori dan pemahaman tentang designomic
Designomic 4. Apresiasi S 4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.1 Mengenal jenis garisan.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.2 Menyatakan garisan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.3 Menerangkan fungsi garisan.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.4 Mengklasifikasikan jeni garisan.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.5 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.6 Mengaplikasikan garisan dalam penghasilan karya.
1.0 BAHASA 1.1 Pemahama
1.1.7 Mempamerkan hasila karya.
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.1 Mengenal jenis rupa organik dan rupa geometri
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.2 Mengenal rupa positif dan rupa negatif
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.3 Menyatakan rupa pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.4 Menerangkan fungsi rupa menghasilkan: i. Muka taip ii. Simbol iii. Corak
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.5 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.6 Mengaplikasikan rupa dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.2 Pemahama
1.2.7 Mempamerkan hasil karya
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.1 Menjelaskan maksud bentuk
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.2 Mengklasifikasikan jenis bentuk
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.3 Menyatakan bentuk pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.4 Menerangkan fungsi bentuk
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.5 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.6 Mengaplikasikan bentuk dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.3 Pemahama
1.3.7 Mempamerkan hasil karya
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.1 Menjelaskan maksud jalinan
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.2 Mengenal jenis jalinan
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.3 Mengenal sifat-sifat jalinan
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.4 Menyatakan jalinan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.5 Menerangkan fungsi jalinan
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.6 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.7 Mengaplikasikan jalinan dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.4 Pemahama
1.4.8 Mempamerkan hasil karya
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.1 Menjelaskan maksud warna
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.2 Mengenal jenis warna: i. Warna asas ii. Warna sekunder iii. Warna tertier
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.3 Menyatakan warna pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.4 Menerangkan nilai warna
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.5 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.6 Mengaplikasikan warna dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.5 Pemahama
1.5.7 Mempamerkan hasil karya
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.1 Menjelaskan maksud ruang
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.2 Mengenal jenis ruang: i. Ruang nyata / fizikal ii. Ruang ilusi
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.3 Menyatakan ruang pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.4 Melukis perspektif satu titik lenyap
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.5 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.6 Mengaplikasikan ruang dalam penghasilan karya
1.0 BAHASA 1.6 Pemahama
1.6.7 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.1 Pemahama
2.1.1 Menjelaskan maksud harmoni
2.0 BAHASA 2.1 Pemahama
2.1.2 Menyatakan ciri-ciri harmoni pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.1 Pemahama
2.1.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.1 Pemahama
2.1.4 Mengaplikasikan harmoni dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.1 Pemahama
2.1.5 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.2 Pemahama
2.2.1 Menjelaskan maksud kontra
2.0 BAHASA 2.2 Pemahama
2.2.2 Menyatakan ciri-ciri kontra pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.2 Pemahama
2.2.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.2 Pemahama
2.2.4 Mengaplikasikan kontra dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.2 Pemahama
2.2.5 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.3 Pemaham2.3.1 Menjelaskan maksud penegasan.
2.0 BAHASA 2.3 Pemaham2.3.2 Menyatakan ciri-ciri penegasan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.3 Pemaham2.3.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya.
2.0 BAHASA 2.3 Pemaham2.3.4 Mengaplikasikan penegasan dalam penghasilan karya.
2.0 BAHASA 2.3 Pemaham2.3.5 Mempamerkan hasil karya.
2.0 BAHASA 2.4 Pemahama
2.4.1 Menjelaskan maksud kepelbagaian
2.0 BAHASA 2.4 Pemahama
2.4.2 Menyatakan ciri-ciri kepelbagaian pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.4 Pemahama
2.4.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.4 Pemahama
2.4.4 Mengaplikasikan kepelbagaian dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.4 Pemahama
2.4.5 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.4 Pemaham
2.3.5 Mempamerkan hasil karya.
2.0 BAHASA 2.5 Pemahama
2.5.1 Menjelaskan maksud imbangan
2.0 BAHASA 2.5 Pemahama
2.5.2 Menyatakan ciri-ciri imbangan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.5 Pemahama
2.5.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.5 Pemahama
2.5.4 Mengaplikasikan imbangan dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.5 Pemahama
2.5.5 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.6 Pemahama
2.6.1 Menjelaskan maksud kesatuan
2.0 BAHASA 2.6 Pemahama
2.6.2 Menyatakan ciri-ciri kesatuan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.6 Pemahama
2.6.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.6 Pemahama
2.6.4 Mengaplikasikan kesatuan dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.6 Pemahama
2.6.5 Mempamerkan hasil karya
2.0 BAHASA 2.7 Pemahama
2.7.1 Menjelaskan maksud irama dan pergerakan
2.0 BAHASA 2.7 Pemahama
2.7.2 Menyatakan ciri-ciri irama dan pergerakan pada: i. Alam semulajadi ii. Objek buatan manusia iii. Karya seni
2.0 BAHASA 2.7 Pemahama
2.7.3 Memanipulasikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.7 Pemahama
2.7.4 Mengaplikasikan irama dan pergerakan dalam penghasilan karya
2.0 BAHASA 2.7 Pemahama 2.7.5 Mempamerkan hasil karya
v. Menyatakan satu peranan reka b
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
vi. Menyatakan satu etika dalam re
iii. Mengenal pasti satu peranan re
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.1 Mentakrifkan reka bentuk dan teknologi.
iv. Menerangkan satu etika dalam r
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih.
TP3 i. Melakar satu lakaran reka ben
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.3 Menjelaskan prinsip reka bentuk.
TP4 i. Membanding beza dua prinsip
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.4 Mengaplikasikan prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas.
TP5 i. Menilai objek baharu yang dib
ii. Memperinci ujian bagi mengukur
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.5 Membanding beza prinsip dan elemen reka bentuk.
iii. Menjana keputusan ujian tahap
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.6 Meneroka kriteria reka bentuk yang baik.
1.0 PENGENAL1.1 Dunia Reka1.1.7 Membina objek asas.
1.0 PENGENAL1.2 Kepentinga1.2.1 Menyenarai kepentingan reka bentuk dan teknologi.
1.0 PENGENAL1.2 Kepentinga1.2.2 Mengenal pasti peranan reka bentuk.
1.0 PENGENAL1.2 Kepentinga1.2.3 Menerangkan etika dalam reka bentuk.
1.0 PENGENAL1.2 Kepentinga1.2.4 Meneroka kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi.
1.0 PENGENAL1.3 Invensi da 1.3.1 Mentakrifkan invensi dan inovasi.
1.0 PENGENAL1.3 Invensi da 1.3.2 Mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk.
1.0 PENGENAL1.3 Invensi da 1.3.3 Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini.
1.0 PENGENAL1.3 Invensi da 1.3.3 Meneroka invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.1 Mentakrifkan pengurusan projek reka bentuk.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.2 Menjana idea reka bentuk.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.3 Mengenal pasti langkah pengurusan perlaksanaan projek
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.3 Mengenal pasti langkah pengurusan perlaksanaan projek
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.4 Merangka perancangan projek.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.5 Menganalisis perancangan projek dan jadual kerja.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.6 Menyediakan anggaran kos.
2.0 PENGURUS2.1 Pengurusan2.1.7 Merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.1 Mentakrifkan maksud projek brief.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.2 Mengenal pasti ciri dalam projek brief.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.3 Merancang projek brief untuk penghasilan produk yang kreatif.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief.
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.5 Mengaplikasikan projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.6 Membina mock-up atau model berdasarkan projek brief
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model
3.0 PROSES R 3.1 Projek Brie 3.1.7 Menilai hasil mock-up atau model
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk.
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk.
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.1 Menyenaraikan peranan lakaran dalam reka bentuk..
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.3 Menghasilkan lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D.
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.4 Memilih lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk.
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.5 Menilai maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih.
4.0 LAKARAN 4.1 Lakaran Pik4.1.6 Mencadangkan penambahbaikan ke atas lakaran yang dipilih.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.1 Mentakrifkan sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.2 Mengenal pasti komponen utama fertigasi dalam penyediaan reka bentuk.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.4 Menganalisis elemen reka bentuk dalam sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.5 Menilai lakaran reka bentuk baharu sistem fertigasi.
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
5.0 APLIKASI 5.1 Reka Bentuk
5.1.6 Membina mock-up atau model struktur reka bentuk baharu sistem fertigasi
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.1 Mentakrifkan reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.2 Menyenaraikan jenis reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.3 Mengenal pasti teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.4 Menghasilkan dua lakaran reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.5 Menganalisis elemen dalam reka bentuk fesyen.
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.6 Membincangkan jenis bahan dalam reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih
5.0 APLIKASI 5.2 Reka Bentu5.2.7 Menghasilkan reka bentuk fesyen berdasarkan lakaran yang dipilih
kuantiti fizik dan unitnya, penggunaa
Kaedah Sainti1.1 Sains ada1.1.1 menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains. saintifik
Kaedah Sainti1.1 Sains ada1.1.2 mengitlak maksud Sains
Kaedah Sainti1.1 Sains ada1.1.3 merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.
Kaedah Sainti1.1 Sains ada1.1.4 memerihalkan bidang Sains.
Kaedah Sainti1.1 Sains ada1.1.5 berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.1 menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.2 mengitlak maksud Sains
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.3 merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.4 memerihalkan bidang Sains.
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.5 berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang Sains
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.6 menghubungkait subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati
1. Pengenalan1.1 Sains ada1.1.7 memerihalkan inovasi teknologi
1. Pengenalan1.2 Makmal s1.2.1 mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas
1. Pengenalan1.2 Makmal s1.2.2 mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal
1. Pengenalan1.2 Makmal s1.2.3 melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelas berdasarkan kegunaannya
1. Pengenalan1.2 Makmal s1.2.4 mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal
1. Pengenalan1.3 Kuantiti f 1.3.1 mengenal pasti dan menggunakan unit yang betul bagi kuantiti fizikal yang berbeza
1. Pengenalan1.3 Kuantiti f 1.3.2 mengenal pasti maksud simbol dan nilai simbol bagi imbuhan yang digunakan dalam pengukuran
1. Pengenalan1.3 Kuantiti f 1.3.3 menukar unit kuantiti asas iaitu jisim, panjang dan masa seperti gram kepada kilogram, sentimeter kepada mete
1. Pengenalan1.3 Kuantiti f 1.3.4 mewajarkan kepentingan penggunaan unit S.I dalam kehidupan harian
1. Pengenalan1.4 Penggunaa
1.4.1 menggunakan alat pengukur yang betul dan dengan cara yang betul, untuk mengukur dengan persis dan jitu ku
1. Pengenalan1.4 Penggunaa
1.4.2 menggunakan alat pengukuran yang lebih jitu bagi membandingkan kejituan, kepersisan dan kepekaan dalam p
1. Pengenalan1.4 Penggunaa
1.4.3 menerangkan bagaimana mengatasi ralat sistematik dan ralat rawak
1. Pengenalan1.4 Penggunaa
1.4.4 menganggar panjang, luas, jisim atau isi padu sesuatu objek dengan membuat anggaran sebelum membuat pe
1. Pengenalan1.4 Penggunaa
1.4.5 menjelas dengan contoh inovasi dalam alat pengukuran melalui pelbagai jenis persembahan multimedia
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.1 menyusun mengikut urutan bahan berdasarkan ketumpatan
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.2 meramalkan sama ada bahan akan terapung dan tenggelam berdasarkan ketumpatan
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.3 mendefinisikan secara operasi maksud ketumpatan
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.4 mengira ketumpatan menggunakan rumus (ketumpatan = jisim/isi padu) dan dengan kaedah sesaran air
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.5 menerangkan fenomena yang berkaitan dengan perbezaan ketumpatan dalam kehidupan seharian
1. Pengenalan1.5 Ketumpat1.5.6 membuat inovasi objek, makanan atau minuman menggunakan konsep ketumpatan
1. Pengenalan1.6 Langkah d1.6.1 membezakan setiap kemahiran proses sains
1. Pengenalan1.6 Langkah d1.6.2 membuat urutan langkah dalam menjalankan penyiasatan saintifik mengikut urutan yang betul
1. Pengenalan1.6 Langkah d1.6.3 menjalankan satu penyiasatan saintifik bagi menyelesaikan satu masalah yang mudah
1. Pengenalan1.7 Sikap sain1.7.1 menyokong sikap saintifik dan nilai murni yang diamalkan oleh ahli sains
1. Pengenalan1.7 Sikap sain1.7.2 mewajarkan keperluan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan
1. Pengenalan1.7 Sikap sain1.7.3 mempraktikkan sikap saintifik dan nilai murni semasa menjalankan kaedah penyiasatan saintifik
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.1 menerangkan benda hidup dibina daripada sel yang menjalankan fungsi hidup dan mengalami pembahagian se
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.2 menunjuk cara penyediaan slaid sel haiwan dan sel tumbuhan mengikut prosedur yang betul.
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.3 berkomunikasi mengenai fungsi setiap struktur dalam sel dan membanding dan membezakan sel haiwan denga
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.4 menjelaskan dengan contoh ciri organisma unisel dan multisel bagi kedua-dua haiwan dan tumbuhan
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.5 membezakan jenis dan fungsi sel haiwan dan sel tumbuhan
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.1.6 mengkonsepsikan pembentukan tumbuhan dan haiwan mengikut urutan tahap organisasi sel tisuorgansist
2. Sel Sebaga2.1 Sel – stru2.17 mengagumi dan menghargai kewujudan pelbagai organisma
2. Sel Sebaga2.2 Respirasi 2.2.1 berkomunikasi mengenai respirasi sel
2. Sel Sebaga2.2 Respirasi 2.2.2 berkomunikasi mengenai proses fotosintesis
2. Sel Sebaga2.2 Respirasi 2.2.3 membezakan antara proses respirasi sel dan fotosintesis
2. Sel Sebaga2.2 Respirasi 2.2.4 menerangkan bagaimana proses respirasi sel dan fotosintesis saling melengkapi
3. Koordinasi 3.1 Homeosta3.1.1 berkomunikasi maksud homeostasis
3. Koordinasi 3.1 Homeosta3.1.2 menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam manusia dan haiwan
3. Koordinasi 3.1 Homeosta3.1.3 menjelaskan dengan contoh sistem yang terlibat dengan homeostasis dalam tumbuhan
3. Koordinasi 3.1 Homeosta3.1.4 menghargai kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup
4. Pembiakan4.1 Pembiaka4.1.1 membanding dan membezakan pembiakan seks dan aseks bagi haiwan dan tumbuhan
4. Pembiakan4.1 Pembiaka4.1.2 menaakul kepentingan pembiakan
4. Pembiakan4.1 Pembiaka4.1.3 mensyukuri kebolehan membiak untuk menyambung zuriat sebagai kurniaan Tuhan
4. Pembiakan4.2 Sistem p 4.2.1 mengenal pasti struktur dan fungsi sistem pembiakan lelaki dan perempuan
4. Pembiakan4.2 Sistem p 4.2.2 berkomunikasi mengenai perubahan fizikal yang berlaku semasa akil baligh
4. Pembiakan4.2 Sistem p 4.2.3 membanding dan membezakan gamet jantan dengan gamet betina dalam sistem pembiakan
4. Pembiakan4.3 Kitar haid4.3.1 berkomunikasi mengenai kitar haid dan urutan perubahan pada dinding uterus semasa haid
4. Pembiakan4.3 Kitar haid4.3.2 menghubungkaitkan waktu subur kitar haid dengan proses persenyawaan
4. Pembiakan4.3 Kitar haid4.3.3 mewajarkan kepentingan mengurus kebersihan diri semasa haid
4. Pembiakan4.4 Persenya4.4.1 berkomunikasi mengenai proses persenyawaan dan penempelan embrio
4. Pembiakan4.4 Persenya4.4.2 mewajarkan kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat
4. Pembiakan4.4 Persenya4.4.3 memerihalkan perkembangan zigot kepada embrio dan seterusnya kepada fetus dalam tempoh kehamilan sehin
4. Pembiakan4.5 Faktor y 4.5.1 menghubungkait kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat kepada kesihatan ibu dan fetus semasa k
4. Pembiakan4.5 Faktor y 4.5.2 mewajarkan kepentingan mengelak daripada mengambil bahan yang boleh memudaratkan fetus
4. Pembiakan4.5 Faktor y 4.5.3 mewajarkan kebaikan penyusuan susu ibu kepada perkembangan bayi berbanding susu formula
4. Pembiakan4.5 Faktor y 4.5.4 menyedari bahawa setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun dalam kandungan
4. Pembiakan4.6 Kemandul4.6.1 berkomunikasi mengenai kemandulan dan cara mengatasinya
4. Pembiakan4.6 Kemandul4.6.2 membezakan kaedah pencegahan kehamilan
4. Pembiakan4.6 Kemandul4.6.3 menyedari kepentingan mengamalkan pemeriksaan kesihatan dan mendapat rawatan segera apabila menghad
4. Pembiakan4.6 Kemandul4.6.4 mengkritik penyalahgunaan pengetahuan tentang kaedah pencegahan kehamilan dan kesannya kepada masya
4. Pembiakan4.7 Pembiaka4.7.1 berkomunikasi mengenai struktur dan fungsi setiap bahagian bunga.
4. Pembiakan4.7 Pembiaka4.7.2 mewajarkan proses pendebungaan
4. Pembiakan4.7 Pembiaka4.7.3 memerihalkan proses persenyawaan dan menerangkan pembentukan biji benih dan buah pada tumbuhan
4. Pembiakan4.7 Pembiaka4.7.4 memerihalkan proses percambahan biji benih
4. Pembiakan4.7 Pembiaka4.7.5 menyelesaikan masalah apabila percambahan tidak berlaku
5. Jirim 5.1 Jirim dal 5.1.1 menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim
5. Jirim 5.1 Jirim dal 5.1.2 membuktikan bahawa benda hidup dan bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang
5. Jirim 5.1 Jirim dal 5.1.3 membezakan sifat fizik dan sifat kimia jirim
5. Jirim 5.1 Jirim dal 5.1.4 mengelaskan bahan dari pelbagai ciri
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.1 mengitlak bahawa jirim terdiri daripada zarah
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.2 membanding dan membezakan tiga keadaan jirim berdasarkan teori kinetik dari segi susunan dan pergerakan z
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.3 menggunakan perhubungan ruang dan masa bagi membezakan kadar resapan dalam tiga keadaan jirim
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.4 memerihalkan perubahan keadaan jirim dari segi pergerakan zarah-zarah akibat daripada penyerapan dan pem
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.5 merumuskan bahawa suhu kekal semasa pembekuan, peleburan dan pendidihan
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.6 merumuskan jisim kekal tidak berubah semasa perubahan fizik.
5. Jirim 5.2 Tiga kead5.2.7 menjelaskan dengan contoh perubahan keadaan jirim dalam kehidupan harian
6. Jadual Ber6.1 Pengelas 6.1.1 merumuskan semua jirim terdiri daripada atom
6. Jadual Ber6.1 Pengelas 6.1.2 membezakan antara atom dan molekul serta unsur dan sebatian
6. Jadual Ber6.1 Pengelas 6.1.3 mengenal pasti kedudukan logam, bukan logam dan gas nadir dalam jadual berkala
6. Jadual Ber6.1 Pengelas 6.1.4 membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam
6. Jadual Ber6.1 Pengelas 6.1.5 menghargai unsur yang wujud dalam alam bagi membolehkan manusia menyusun ketertiban ini dalam bentuk j
6. Jadual Ber6.2 Campura 6.2.1 berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan harian
6. Jadual Ber6.2 Campura 6.2.2 menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan deng
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.1 berkomunikasi mengenai sebatian dalam kehidupan harian
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.2 menunjuk cara pembentukan sebatian daripada logam dengan bukan logam
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.3 merumuskan jisim diabadikan semasa perubahan kimia
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.4 mengasingkan sebatian melalui kaedah kimia
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.5 membezakan perubahan kimia dan perubahan fizik
6. Jadual Ber6.3 Sebatian 6.3.6 membezakan antara campuran dan sebatian
7. Udara 7.1 Komposis7.1.1 merancang dan merekodkan komposisi udara
7. Udara 7.1 Komposis7.1.2 mencerakinkan komposisi udara daripada carta pai
7. Udara 7.1 Komposis7.1.3 mewajarkan kepentingan gas oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan gas nadir dalam kehidupan harian
7. Udara 7.1 Komposis7.1.4 menghargai dan mengagumi kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan kandungan gas dalam udara
7. Udara 7.1 Komposis7.1.5 menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan pada kitar oksigen atau kitar karbon di Bumi
7. Udara 7.2 Pembaka7.2.1 merumuskan syarat untuk berlaku pembakaran
7. Udara 7.2 Pembaka7.2.2 menghubungkaitkan antara syarat pembakaran dengan prinsip yang digunakan dalam pembuatan alat pemadam
7. Udara 7.2 Pembaka7.2.3 mengamalkan sikap berjaga-jaga bagi mengelakkan berlakunya kebakaran yang boleh mengakibatkan kemusn
7. Udara 7.3 Pencemar7.3.1 mentakrifkan maksud pencemaran udara dan bahan pencemar udara
7. Udara 7.3 Pencemar7.3.2 berkomunikasi mengenai bahan pencemar udara dan puncanya
7. Udara 7.3 Pencemar7.3.3 mewajarkan langkah untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara
7. Udara 7.3 Pencemar7.3.4 menyelesaikan masalah kesan buruk akibat pencemaran udara
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.1 membezakan antara imej sahih dan imej maya
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.2 berkomunikasi mengenai ciri imej dalam cermin satah, cermin cekung dan cermin cembung
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.3 menyatakan bahawa jarak objek adalah sama dengan jarak imej dalam cermin satah
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.4 menggunakan cermin satah untuk mengaplikasi konsep pantulan cahaya
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.5 mewajarkan aplikasi cermin cekung dan cermin cembung dalam kehidupan
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.6 membina alat optik dan menghargai penggunaan alat optik untuk meningkatkan keupayaan deria manusia
8. Cahaya da8.1 Pengguna8.1.7 menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian dengan mengaplikasi cermin satah, cermin cekung dan cermin
8. Cahaya da8.2 Sifat cah 8.2.1 berkomunikasi mengenai sifat cahaya
8. Cahaya da8.3 Pantulan 8.3.1 menyatakan ciri imej cermin satah
8. Cahaya da8.3 Pantulan 8.3.2 berkomunikasi mengenai hukum pantulan
8. Cahaya da8.3 Pantulan 8.3.3 melukis gambar rajah sinar pantulan cahaya
8. Cahaya da8.3 Pantulan 8.3.4 menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan mengaplikasi konsep pantulan cahaya
8. Cahaya da8.4 Pembiasa8.4.1 mengitlak bahawa pembiasan cahaya berlaku apabila cahaya bergerak melalui medium yang berbeza ketumpa
8. Cahaya da8.4 Pembiasa8.4.2 melukis gambar rajah sinar pembiasan cahaya apabila cahaya melalui medium berbeza ketumpatan
8. Cahaya da8.4 Pembiasa8.4.3 merumuskan hubungan antara sudut tuju, i dan sudut biasan, r apabila cahaya bergerak dari medium kurang tu
8. Cahaya da8.4 Pembiasa8.4.4 mewajarkan aplikasi pembiasan cahaya dalam kehidupan
8. Cahaya da8.5 Penyebar8.5.1 berkomunikasi mengenai penyebaran cahaya
8. Cahaya da8.5 Penyebar8.5.2 menjelaskan dengan contoh penyebaran cahaya dalam kehidupan seharian
8. Cahaya da8.6 Penyerak8.6.1 berkomunikasi mengenai penyerakan cahaya
8. Cahaya da8.6 Penyerak8.6.2 menjelaskan dengan contoh penyerakan cahaya dalam kehidupan harian
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.1 mengenal pasti warna primer
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.2 mengenal pasti penambahan warna-warna primer bagi membentuk warna sekunder
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.3 berkomunikasi mengenai penolakan cahaya
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.4 merekodkan warna yang terhasil pada skrin selepas cahaya melalui penapis warna
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.5 membezakan penambahan dan penolakan cahaya
8. Cahaya da8.7 Penambah
8.7.6 menjelaskan dengan contoh penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan harian
9. Bumi 9.1 Sistem da9.1.1 berkomunikasi mengenai sistem Bumi
9. Bumi 9.1 Sistem da9.1.2 menjelaskan perbezaan antara lapisan bumi berdasarkan komposisi dan sifat fizik
9. Bumi 9.1 Sistem da9.1.3 menyedari bahawa keadaan fizik yang sesuai menampung kehidupan hanya wujud di Bumi.
9. Bumi 9.2 Bahan Bu9.2.1 menerangkan jenis dan ciri batuan
9. Bumi 9.2 Bahan Bu9.2.2 berkomunikasi bagi membezakan proses pembentukan batuan
9. Bumi 9.3 Proses U 9.3.1 berkomunikasi mengenai proses eksogen dan endogen
9. Bumi 9.4 Fenomen9.4.1 berkomunikasi mengenai geobencana
9. Bumi 9.4 Fenomen9.4.2 menjana idea bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk menghadapi geobencana
9. Bumi 9.4 Fenomen9.4.3 menyedari bahawa bencana alam memberi impak terhadap kehidupan alam sekitar
9. Bumi 9.5 Usia Bum9.5.1 berkomunikasi mengenai skala masa geologi
9. Bumi 9.5 Usia Bum9.5.2 menerangkan kaedah penentuan usia bumi.
9. Bumi 9.5 Usia Bum9.5.3 berkomunikasi mengenai fosil
9. Bumi 9.5 Usia Bum9.5.4 menaakul kepentingan fosil kepada perkembangan sains kini
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.1 menerangkan mengenai air permukaan dan risikonya
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.2 menerangkan air bawah tanah dari segi kepentingan dan risikonya
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.3 berkomunikasi mengenai mineral ekonomi
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.4 menerangkan pembentukkan petroleum dan arang batu
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.5 berkomunikasi mengenai hidroterma
9. Bumi 9.6 Sumber B9.6.6 menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik kepada semu
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah secara umum. TP1 Mengetahui pengenalan ilmu Sejara
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.2 Menjelaskan pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan seperti Herodotus, TP2 Memahami pengenalan ilmu Sejara
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.3 Menghuraikan konsep masa silam dan ruang dalam sejarah. TP3 Mengaplikasikan pengetahuan peng
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.4 Membincangkan sumber sejarah. TP4 Menganalisis maklumat pengenalan
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.5 Menjelaskan kaedah penyelidikan sejarah. TP5 Membuat penilaian tentang pengen
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.6 Menjelaskan pentafsiran sejarah. TP6 Melahirkan idea yang rasional tenta
1. Pengenalan 1.1 Pengenalan1.1.7 Membincangkan kepentingan mempelajari sejarah.
1. Pengenalan 1.1 PengenalanK1.1.8 Menjelaskan kepentingan menghargai masa dalam kehidupan seharian.
1. Pengenalan 1.1 PengenalanK1.1.9 Merumuskan kepentingan menghargai peristiwa sejarah negara kita.
1. Pengenalan 1.1 PengenalanK1.1.10 Menjana idea cara memelihara warisan negara kita.
1. Pengenalan 1.1 PengenalanK1.1.11 Menerangkan kepentingan mengaplikasikan ilmu Sejarah dalam kehidupan.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.1 Mengenali dunia kita. TP1 Mengetahui Zaman Air Batu.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.2 Menyenaraikan Zaman Air Batu. TP2 Memahami Zaman Air Batu.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.3 Membina garis masa Zaman Air Batu. TP3 Menggunakan pengetahuan Zaman
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.4 Menjelaskan ciri-ciri Zaman Air Batu akhir. TP4 Menganalisis maklumat yang berka
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.5 Membincangkan perubahan Zaman Air Batu. TP5 Membuat penilaian tentang Zaman
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air 2.1.6 Menilai kesan perubahan di Asia Tenggara. TP6 Menzahirkan idea yang rasional ten
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air K2.1.7 Menjelaskan kepentingan bersyukur dengan alam ciptaan Tuhan.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air K2.1.8 Menyatakan kepentingan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air K2.1.9 Menghubungkait kepentingan masa lalu, kini dan hadapan dalam kehidupan.
2. Zaman Air B 2.1 Zaman Air K2.1.10 Menjelaskan kepentingan usaha-usaha untuk memelihara dan memulihara alam sekitar.
3. Zaman Prase3.1 Zaman Pras3.1.1 Menyatakan maksud Zaman Prasejarah. TP1 Mengetahui Zaman Prasejarah
3. Zaman Prase3.1 Zaman Pras3.1.2 Menerangkan lokasi Zaman Prasejarah. TP2 Memahami Zaman Prasejarah.
3. Zaman Prase3.1 Zaman Pras3.1.3 Membandingkan ciri- ciri kehidupan pada Zaman Prasejarah. TP3 Menerangkan dengan contoh te
3. Zaman Prase3.1 Zaman Pras3.1.4 Menyatakan kesinambungan sumbangan Zaman Prasejarah kepada kemajuan kehiduTP4 Menganalisis maklumat yang b
3. Zaman Prase3.1 Zaman Pras3.1.5 Membincangkan bukti tinggalan Zaman Prasejarah di Malaysia. TP5 Membuat penilaian tentang Zam
3. Zaman Prase3.1 Zaman PrasK3.1.6 Menjelaskan keupayaan manusia Prasejarah meneruskan kelangsungan hidup. TP6 Melahirkan idea yang rasional m
3. Zaman Prase3.1 Zaman PrasK3.1.7 Mencadangkan kepentingan memelihara dan memulihara tinggalan Zaman Prasejarah.
3. Zaman Prase3.1 Zaman PrasK3.1.8 Menjelaskan penghargaan terhadap kemajuan dalam masyarakat Zaman Prasejarah.
3. Zaman Prase3.1 Zaman PrasK3.1.9 Mewajarkan kepentingan bersyukur dalam memanfaatkan alam ciptaanTuhan.
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.1 Menyatakan maksud tamadun mengikut bahasaYunani, bahasa Inggeris dan bahasa TP1 Mengetahui tamadun awal duni
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.2 Menerangkan konsep tamadun mengikut Barat dan Islam. TP2 Memahami tamadun awal dunia
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.2 Menerangkan konsep tamadun mengikut Barat dan Islam. TP3 Menerangkan dengan contoh te
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.3 Menjelaskan ciri-ciri tamadun awal dunia. TP4 Menganalisis maklumat yang b
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.4 Membincangkan empat lokasi pembentukan tamadun awal dunia. TP5 Membuat penilaian tamadun aw
4. Tamadun Du4.1 Tamadun A4.1.5 Membandingkan sumbangan tamadun awal dunia. TP6 Melahirkan idea yang berasas m
4. Tamadun Du4.1 Tamadun AK4.1.6 Menerangkan kepentingan kepimpinan dalam pembinaan sesuatu tamadun.
4. Tamadun Du4.1 Tamadun AK4.1.7 Menerangkan nilai yang boleh dipelajari dari sumbangan tamadun awal
4. Tamadun Du4.1 Tamadun AK4.1.8 Menjelaskan keperluan menghargai sumbangan tamadun awal dunia dalam kehidupan manusia.
4. Tamadun Du4.1 Tamadun AK4.1.9 Membincangkan kepentingan sumbangan tamadun awal sebagai pencetus inovasi.
4. Tamadun Du4.2 Peningkat 4.2.1 Mengenal pasti empat lokasi peningkatan tamadun. TP1 Mengetahui peningkatan tamad
4. Tamadun Du4.2 Peningkat 4.2.2 Membincangkan peningkatan tamadun Yunani dalam aspek pemerintahan dan pentaTP2 Memahami peningkatan tamad
4. Tamadun Du4.2 Peningkat 4.2.3 Membincangkan peningkatan tamadun Rom dari aspek seni bina. TP3 Menerangkan dengan contoh p
4. Tamadun Du4.2 Peningkat 4.2.4 Membincangkan peningkatan tamadun India dari aspek perluasan kuasa. TP4 Menganalisis maklumat yang b
4. Tamadun Du4.2 Peningkat 4.2.5 Membincangkan peningkatan tamadun China dari aspek pendidikan. TP5 Membuat penilaian peningkatan
4. Tamadun Du4.2 Peningkat K4.2.6 Merumuskan kepentingan pendidikan sebagai agen perubahan kepada kemajuan nTP6 Melahirkan idea yang berasas m
4. Tamadun Du4.2 Peningkat K4.2.7 Menjelaskan kepentingan menghargai asas-asas amalan demokrasi.
4. Tamadun Du4.2 Peningkat K4.2.8 Membuat kesimpulan tentang kepentingan seni bina sebagai lambang intelektual.
4. Tamadun Du4.2 Peningkat K4.2.9 Menghuraikan kepentingan kerjasama dalam pembinaan sesuatu tamadun.
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I 4.3.1 Menyatakan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. TP1 Mengetahui tamadun Islam.
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I 4.3.2 Menerangkan kemunculan tamadun Islam dan perkembangannya secara ringkas. TP2 Memahami tamadun Islam
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I 4.3.3 Menjelaskan ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul. TP3 Menerangkan dengan contoh te
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I 4.3.4 Menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. TP4 Menganalisis maklumat yang b
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I 4.3.5 Menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. TP5 Membuat penilaian tentang tam
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I K4.3.6 Merumuskan kepentingan menghargai sumbangan tamadun Islam. TP6 Melahirkan idea yang berasas m
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I K4.3.7 Menghuraikan nilai murni sejagat dalam Islam bagi memantapkan jati diri bangsa dan negara.
4. Tamadun Du4.3 Tamadun I K4.3.8 Membincangkan ciri-ciri kepimpinan Islam yang boleh diteladani oleh masyarakat.
‫‪4. Tamadun Du4.3 Tamadun I K4.3.9 Menerangkan kepentingan ciri-ciri unik dalam seni bina Islam‬‬
‫‪)1.1‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫حفظنَّ(اَلبقرة‬
‫ييياَچاَءنَّ‪5-‬داَنَّسوُرة‬
‫‪1 1.1.1‬‬
‫بقرة )ب اَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫اَيةب ‪5-1‬‬
‫ممباَچ اَية ‪ 5-1‬سييوُرة اَييلبقرة دڠنَّ‬
‫‪)1.1‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫حفظنَّ(اَلبقرة‬
‫ييياَچاَءنَّ‪5-‬داَنَّسوُرة‬
‫‪1 1.1.2‬‬
‫بقرة )ب اَية‬
‫اَينتيساَرياَية‬
‫مپاَتاَكنَّسييوُرة اَييل‬
‫اَية ‪5-1‬‬
‫‪)1.1‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫حفظنَّ(اَلبقرة‬
‫ييياَچاَءنَّ‪5-‬داَنَّسوُرة‬
‫‪1 1.1.3‬‬
‫بقرة )ب اَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫اَيةب ‪5-1‬‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 5-1‬سييوُرة اَييلبقرة دڠنَّ‬
‫‪)1.1‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫حفظنَّ(اَلبقرة‬
‫ييياَچاَءنَّ‪5-‬داَنَّسوُرة‬
‫‪1 1.1.4‬‬
‫بقرة )ب اَية‬
‫اَستيقاَمة‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫اَية ب‪ 5-1‬س‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 5-1‬سييوُرة اَييلبقرة داَييلمُ صييلة داَنَّذيكير سييچاَراَ‬
‫‪ 1.2‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫اَلبقرة )‬
‫حفظنَّ(‬
‫سوُرة‬
‫‪201‬داَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.2.1‬‬
‫بقرة )باَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫اَيةنَّب‪201‬‬
‫ممباَچ اَية ‪ 201‬سييوُرة اَييلبقرة دڠ‬
‫‪ 1.2‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫اَلبقرة )‬
‫حفظنَّ(‬
‫سوُرة‬
‫‪201‬داَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫اَية‪1.2.2‬‬
‫بقرة )باَية‬
‫اَينتيساَري‬
‫مپاَتاَكنَّسييوُرة اَييل‬
‫اَية ‪201‬‬
‫‪ 1.2‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫اَلبقرة )‬
‫حفظنَّ(‬
‫سوُرة‬
‫‪201‬داَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.2.3‬‬
‫بقرة )باَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫اَيةنَّب‪201‬‬
‫‪.‬مڠحفظ اَية ‪ 201‬سييوُرة اَييلبقرة دڠ‬
‫‪ 1.2‬بچاَءنَّ داَنَّ حفظنَّ(‬
‫اَلبقرة )‬
‫حفظنَّ(‬
‫سوُرة‬
‫‪201‬داَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.2.4‬‬
‫بقرة )باَية‬
‫اَيستيقاَمة‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫يييراَدبسداَنَّ‬
‫اَية ب‪201‬‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 201‬سييوُرة اَييلبقرة داَييلمُ صييلة داَنَّذيكير سييچاَراَ‬
‫اَلبقرة ‪) 255‬بچاَءنَّ(‬
‫سوُرة‪1.3‬‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّحفظنَّ(‬
‫‪1.3.1‬‬ ‫بقرة )ب‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫‪255‬ڠ‪-‬نَّب‪257‬‬
‫اَيةلبقرة د‬
‫مريد بيييوُليه ممباَچ اَية ‪ 255‬هيڠݢ‪ 257‬سييوُرة اَيي‬
‫اَلبقرة ‪) 255‬بچاَءنَّ(‬
‫سوُرة‪1.3‬‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّحفظنَّ(‬
‫‪1.3.2‬‬ ‫بقرة )ب‬
‫اَنتيساَرياَية‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّسييوُرة اَييل‬
‫اَية ‪257 - 255‬‬
‫اَلبقرة ‪) 255‬حفظنَّ(‬
‫‪1.3‬‬ ‫سوُرة‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّحفظنَّ(‬
‫‪1.3.3‬‬ ‫بقرة )ب‬
‫يييرتجوُيد‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫داَنَّب‬
‫يييتوُل س‬
‫‪255‬ڠ‪-‬نَّب‪257‬‬
‫اَيةلبقرة د‬
‫مڠحفظ اَية ‪ 255‬هيڠݢ‪ 257‬سييوُرة اَيي‬
‫اَلبقرة ‪) 255‬حفظنَّ(‬
‫‪1.3‬‬ ‫سوُرة‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّحفظنَّ(‬
‫‪1.3.4‬‬ ‫بقرة )ب‬
‫اَستيقاَمة‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫ييچاَراَ ب‪ 257‬س‬
‫‪- 255‬‬‫ذيكير س‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 255‬هيڠݢ‪ 257‬سييوُرة اَييلبقرة داَييلمُ صييلة داَنَّ اَية‬
‫‪ :1.4‬سوُرة اَلبقرة ‪284‬‬
‫حفظنَّ‬
‫حفظنَّ(‬
‫بچاَءنَّداَنَّداَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.4.1‬‬
‫ييوُرة )باَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫‪ 286‬س‬‫يييتوُل‪-‬داَنَّب‬
‫‪284‬‬ ‫ممباَچ اَية ‪ 286 -284‬سييوُرة اَييلبقرة داَيةڠنَّب‬
‫‪ :1.4‬سوُرة اَلبقرة ‪284‬‬
‫حفظنَّ‬
‫حفظنَّ(‬
‫بچاَءنَّداَنَّداَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.4.2‬‬
‫ييوُرة )باَية‬
‫اَنتيساَرياَية‬
‫مپاَتاَكنَّ‪ 286‬س‬
‫اَية ‪- 284‬‬
‫‪ :1.4‬سوُرة اَلبقرة ‪284‬‬
‫حفظنَّ‬
‫حفظنَّ(‬
‫بچاَءنَّداَنَّداَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.4.3‬‬
‫ييوُرة )باَية‬
‫يييرتجوُيد‬
‫‪ 286‬س‬‫يييتوُل‪-‬داَنَّب‬
‫‪284‬‬ ‫‪.‬مڠحفظ اَية ‪ 286-284‬سييوُرة اَييلبقرة داَيةڠنَّب‬
‫‪ :1.4‬سوُرة اَلبقرة ‪284‬‬
‫حفظنَّ‬
‫حفظنَّ(‬
‫بچاَءنَّداَنَّداَنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.4.4‬‬
‫ييوُرة )باَية‬
‫اَستيقاَمة‬
‫‪ 286‬س‬ ‫يييراَدبداَنَّ‬
‫‪- 284‬‬ ‫ييچاَراَ ب‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 286-284‬سييوُرة اَييلبقرة داَييلمُ صييلة داَنَّذيكير س اَية‬
‫تجوُيد )محراَج حروُف(‬
‫سوُر ‪1.5‬‬
‫حكوُمُ‬
‫‪1.5.1‬فيييوُاَتح اَييل‬
‫يييتوُلغنة داَنَّ‬
‫وُاَجباَييل‬
‫قييمرية‪,‬دڠنَّب‬
‫اَييلهجاَئية‬
‫حروُف‬ ‫ييمشية داَنَّ‬
‫مخراَج‬
‫اَييلش‬
‫مپبوُت‬
‫حروُفحکوُمُ اَستع اَذة داَنَّبيييسملة‪,‬‬
‫‪,‬‬ ‫حکوُمُ تيييجوُيد‪ :‬مخرج‬
‫‪1.5‬شمسية داَنَّ اَل قمرية‬
‫سوُر اَل‬
‫بسملة‪,‬‬
‫فيييوُاَتح اَييل‬
‫اَستعاَذة داَنَّ‬
‫‪1.5.2‬‬
‫غنة داَنَّ‬
‫‪:‬حكوُمُ‬
‫اَييل‬
‫وُاَجباَذة‬
‫اَستع‬
‫تجوُيد‬
‫قييمرية‪,‬‬
‫حكوُمُ‬
‫حكوُمُ‬
‫مپاَتاَكنَّ‬
‫حروُفحکوُمُ اَستع اَذة داَنَّبيييسملة‪ ,‬اَييلشييمشية داَنَّاَييل‬
‫‪,‬‬ ‫حکوُمُ تيييجوُيد‪ :‬مخرج‬
‫‪1.5‬شمسية داَنَّ اَل قمرية‬
‫سوُر اَل‬
‫بسملة‪,‬‬
‫فيييوُاَتح اَييل‬
‫اَستعاَذة داَنَّ‬
‫‪1.5.3‬‬
‫غنة داَنَّ‬
‫‪:‬حكوُمُ‬
‫اَييل‬
‫قييمرية‬
‫وُاَجب‬
‫تجوُيد‬
‫قييمرية‪,‬اَييل‬
‫حكوُمُداَنَّ‬
‫ييمسية‬
‫داَنَّاَييل‬
‫ييمشيةاَييلش‬
‫حكوُمُ‬
‫اَييلش‬
‫منرڠكنَّ‬
‫حروُفحکوُمُ اَستع اَذة داَنَّبيييسملة‪,‬‬
‫‪,‬‬ ‫حکوُمُ تيييجوُيد‪ :‬مخرج‬
‫‪1.5.4‬فيييوُاَتح اَييلسوُر ‪ 1.5‬وُاَجب اَلغنة داَنَّ فوُ‬
‫وُاَجباَييلغنة داَنَّ‬
‫قييمرية‪,‬اَييلسوُر‬
‫اَييليييوُاَتح‬
‫ييمشيةغنةداَنَّداَنَّف‬
‫وُاَجباَييل‬
‫حكوُمُاَييلش‬
‫يييسملة‪,‬‬
‫منرڠكنَّ‬
‫حروُفحکوُمُ اَستع اَذة داَنَّب‬
‫‪,‬‬ ‫حکوُمُ تيييجوُيد‪ :‬مخرج‬
‫‪1.5.5‬فيييوُاَتح اَييلسوُر ‪ 1.5‬وُاَجب اَلغنة داَنَّ فوُ‬
‫اَييلغنة داَنَّ‬
‫يييرڤيليه‬
‫قييمرية‪,‬ت وُاَجب‬
‫داَييلمُداَنَّاَيةاَييلاَييلقرءاَنَّ‬
‫ييمشية‬
‫اَييلشغنة‬
‫وُاَجباَييل‬
‫يييسملة‪,‬‬
‫يييجوُيدب –‬
‫اَستع تاَذة داَنَّ‬
‫حکوُمُحكوُمُ‬
‫يييچاَءنَّ‬
‫حروُف‬
‫مخرجچاَراَ ب ‪,‬‬
‫داَنَّمپبوُت‬
‫يييجوُيد‪:‬‬
‫مڠنلڤستيِ‬
‫حکوُمُ ت‬
‫‪.‬‬
‫‪1.5.6‬فيييوُاَتح اَييلسوُر ‪ 1.5‬وُاَجب اَلغنة داَنَّ فوُ‬
‫اَييلغنة داَنَّ‬
‫اَستيقاَمة‬
‫داَنَّ وُاَجب‬
‫قييمرية‪,‬‬
‫يييراَدب‬
‫داَنَّباَييل‬
‫ييمشيةدڠنَّ‬
‫يييچاَءنَّ‬
‫اَييلش‬
‫اَييلمُ ب‬
‫يييسملة‪,‬‬
‫داَنَّبداَتسد‬
‫يييجوُيد‬
‫اَستع اَذة‬
‫حكوُمُ ت‬
‫حکوُمُ‬
‫‪.‬مڠعملكنَّ‬
‫حروُف‬
‫‪,‬‬ ‫حکوُمُ تيييجوُيد‪ :‬مخرج‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.1‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫فيييصيح‬
‫فاَتحة )ب‬
‫يينچراَييلداَنَّ‬
‫ييوُرة‬
‫يييرتجوُيد‪ ,‬ل‬
‫اَيةب‪ 7 - 1‬س‬
‫ممباَچ اَية ‪ 1-7‬سييوُرة اَييلفاَتحة دڠنَّبيييتوُ ‪,‬ل‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.2‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫فيييصيح‬
‫فاَتحة )ب‬
‫يينچراَييلداَنَّ‬
‫ييوُرة‬
‫يييرتجوُيد‪ ,‬ل‬
‫اَيةب‪ 7 - 1‬س‬
‫مڠحفظ اَية ‪ 1-7‬سييوُرة اَييلفاَتحة دڠنَّبيييتوُ ‪,‬ل‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.3‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫يييرجمهنَّاَية‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّاَييتلفاَتحة )ب‬
‫اَية ‪ 7 - 1‬سييوُرة‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.4‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫دريضاَءي)باييي‬
‫ييوُرة اَييلفاَتحة‬
‫جاَييلنَّسيييڠ‬
‫درڤد‪1‬ڽ‪7 - ,‬‬
‫ى بيييراَيماَنَّك ڤد هاَرياَخيرة‪ ,‬مپمبه اييي داَنَّممينتاَ ڤيييرتوُلوُڠنَّ اَية‬
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييركاَراَ‪ ٢‬بيييريكوُت‪.:‬ڤيييوُجينَّهاَڽك ڤد اييي تيييع اَييل ‪,‬‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.5‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫فاَتحة )ب‬
‫مڠهوُبوُڠكاَءيييتكنڽاَييدلڠنَّك‬
‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَية ‪ 1-7‬سييوُرة اَييلفاَتحة داَنَّاَية ‪ 7 - 1‬سييوُرة‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.6‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫يييسملة‬
‫فاَتحةب )ب‬
‫عملنَّدڠنَّ‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫ييسوُاَتوُ‬
‫مموُلكنَّ‪-‬س ‪ 7‬س‬
‫اَية ‪1‬‬
‫سوُرة اَلفاَتحة )كفاَهمنَّ (‬
‫کيييفهم‪1‬نَّ( ‪1.6‬‬
‫حفظنَّداَنَّاَية ‪-7‬‬
‫‪1.6.7‬‬
‫ييياَچاَئنَّ‪,‬‬
‫اَستيقاَمة‬
‫فاَتحة )ب‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫اَرينَّ‪7‬دڠسنَّب‬
‫هيدوُڤنَّه‪- 1‬‬
‫مڠعملكنَّاَية ‪ 1-7‬سييوُرة اَييلفاَتحة داَييلمُ ك اَية‬
‫هيڠݢ ‪ 37‬سوُرة اَلبقرة‬
‫‪1.7 (34‬‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫داَنَّ‪ :‬اَية‬
‫بچاَءنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.7.1‬‬
‫يييرتجوُيد)‪.‬ب اَية‬
‫ييوُرة اَييلبقرة‬
‫يييتوُلسداَنَّب‬
‫‪34‬ڠ‪-‬نَّب‪37‬‬
‫بقرة د‬
‫ممباَچ اَية ‪ 34‬هيڠݢ‪ 37‬سييوُرة اَييلاَية‬
‫هيڠݢ ‪ 37‬سوُرة اَلبقرة‬
‫‪1.7 (34‬‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫داَنَّ‪ :‬اَية‬
‫بچاَءنَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.7.2‬‬
‫بقرةاَية)‪.‬ب اَية‬
‫يييرجمهنَّ‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّت‬
‫اَية ‪ 37 - 34‬س‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫اَبليسب‪1.7.3‬‬
‫داَنَّ )‬
‫ملئكةلبقرة‬
‫ڤيييندرهاَكاَءنَّاَيي‬
‫كڤاَتوُهنَّييوُرة‬
‫داَنَّ‪ 37‬س‬‫‪- :34‬‬
‫ئكة‬
‫كفهمنَّ‬
‫طُُّاَعتنَّماَيةل‬
‫‪.‬منجلسكنَّك اَية‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫اَستريڽ)ب‪1.7.4‬‬
‫داَنَّ‬
‫ملئكةلبقرة‬
‫داَنَّاَيي‬
‫ييوُرة‬
‫كڤاَتوُهنَّلمُ‬
‫عليه‪37‬اَييلسس‬
‫‪- :34‬‬
‫كفهمنَّ‬
‫ييبيِاَدمُ‬
‫اَيةن اَية‬
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييرينته داَنَّل رڠنَّاييي سييبحاَنه وُتع اَييلىكيڤد‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫يييطُُّاَنَّب‪1.7.5‬‬
‫داَنَّ )‬
‫ملئكةلبقرة‬
‫ش‬
‫ݢييوُداَءنَّ اَيي‬
‫كڤاَتوُهنَّييوُرة‬
‫‪ 37‬س‬ ‫مڠهيندري‬
‫‪- :34‬‬
‫كفهمنَّ‬
‫اَية‪٢‬اَية‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّچاَراَ‪ ٢‬شيييطُُّاَنَّميستكنَّمأنسيِسييرتاَ چاَراَ‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫هيدوُڤنَّ)ب‪1.7.6‬‬
‫داَنَّ‬
‫ملئكةلبقرة‬
‫ييوُرةكاَيي‬
‫مڠهوُبوُڠكاَءيييتكنڽدڠنَّ‬
‫كڤاَتوُهنَّ‬
‫‪ 37 - :34‬س‬ ‫كفهمنَّ‬
‫اَية اَية‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَية ‪ 37-34‬سييوُرة اَييلبقرة داَنَّ‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫ىب‪1.7.7‬‬ ‫اَييل)‬
‫داَنَّ‬
‫بقرة‬‫وُتع‬
‫ملئكةل‬
‫ييبحاَنه اَيي‬
‫كڤاَتوُهنَّييوُرة‬
‫‪37‬سس‬ ‫يييرهاَدڤاييي‬
‫‪- :34‬‬
‫كفهمنَّ‬
‫ڤيييندرهاَكاَءنَّ تاَية‬
‫اَية‬ ‫‪.‬محاَسبة ديريمڠناَءي صيييفتك طُُّاَعتنَّداَنَّ‬
‫‪ 37-34‬سوُرة اَلبقرة(‬
‫کيييفهمنَّ(اَية‪1.7‬‬
‫كدرهاَكاَءنَّداَنَّاَبليس‪).‬‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫اَستيقاَمة)ب‪1.7.8‬‬
‫داَنَّ‬
‫ملئكةلبقرة‬
‫داَنَّ اَيي‬
‫ييوُرة‬
‫يييراَدب‬
‫كڤاَتوُهنَّ‬
‫‪34‬د‪- :‬ڠنَّب‪ 37‬س‬
‫كفهمنَّ‬
‫يييكبوُر‬
‫يييفتت اَية‬
‫‪.‬منديديقديريمنجاَءوُهيِص اَية‬
‫‪) – 156-1.8‬بچاَءنَّ (‬
‫اَلبقرةنَّ(‪155‬‬
‫سوُرةکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّ‬
‫يييرتجوُيد)ب‪1.8.1‬‬
‫ييوُرة اَييلبقرة‬
‫يييتوُلسداَنَّب‬
‫‪156‬‬ ‫داَنَّڠنَّب‬
‫بقرة د‬
‫‪155‬‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫ممباَچ اَية ‪ 156-155‬س اَية‬
‫‪) – 156-1.8‬بچاَءنَّ (‬
‫اَلبقرةنَّ(‪155‬‬
‫سوُرةکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ داَنَّ‬
‫بقرةاَية)ب‪1.8.2‬‬
‫يييرجمهنَّ‬
‫ييوُرة اَييل‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّت‬
‫اَية ‪ 155‬داَنَّ‪ 156‬س‬
‫اَوُجينَّ ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫مڠهاَدڤيِنَّ( ‪1.8‬‬
‫صبرداَنَّکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.8.3‬‬
‫كفهمنَّ( ‪:‬‬
‫‪)156‬ب‬
‫اَيي)لبقرة‬
‫‪-155‬‬
‫‪156‬‬
‫اَية‪-‬ييوُرة‬
‫‪155‬س‬ ‫يييرداَسركنَّ‬
‫اَلبقرة‪156‬‬
‫‪ 155‬داَنَّ‬
‫سوُرة‬
‫مصيبة ب‬
‫اَية‬
‫‪ .‬مپاَتاَكنَّچوُنتوُہ ‪.‬‬
‫اَوُجينَّ ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫مڠهاَدڤيِنَّ( ‪1.8‬‬
‫صبرداَنَّکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.8.4‬‬
‫كفهمنَّ( ‪:‬‬
‫لمُ)ب‬
‫بقرة‬
‫منوُروُتٳس‬
‫‪156‬اَيي)ل‬
‫‪155‬س‪-‬ييوُرة‬
‫مصيبة‬
‫اَلبقرة‪156‬‬
‫مڠهاَدڤيِ‬
‫‪ 155‬داَنَّ‬
‫سوُرة‬
‫اَيةراَ‬
‫چاَ‬
‫منجلسكنَّ ‪.‬‬
‫اَوُجينَّ ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫مڠهاَدڤيِنَّ( ‪1.8‬‬
‫صبرداَنَّکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.8.5‬‬
‫كفهمنَّ( ‪:‬‬
‫مأنسيِب‬
‫‪156‬ڤداَيي)لبقرة )‬
‫ييوُرة‬
‫ا‪-‬ييي ك‬
‫‪155‬س‬
‫‪156‬‬
‫اَلبقرةاَوُليه‬
‫دتوُروُنكنَّ‬
‫‪ 155‬داَنَّ‬
‫اَيةسوُرة‬
‫‪.‬منرڠكنَّحكمة دسباَييليقاَوُجينَّيييڠ‪.‬‬
‫اَوُجينَّ ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫مڠهاَدڤيِنَّ( ‪1.8‬‬
‫صبرداَنَّکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.8.6‬‬
‫كفهمنَّ( ‪:‬‬
‫هيدوُڤنَّ )ب‬
‫‪156‬اَيي)لبقرة‬
‫ييوُرة‬
‫س‪-‬ڠنَّك‬
‫‪155‬د‬
‫مڠهوُبوُڠكاَءيييتكنڽ‬
‫اَلبقرة‪156‬‬
‫‪ 155‬داَنَّ‬
‫اَيةسوُرة‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَية ‪ 155‬داَنَّ‪ 156‬سييوُرة اَييلبقرة داَنَّ‪.‬‬
‫اَوُجينَّ ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫مڠهاَدڤيِنَّ( ‪1.8‬‬
‫صبرداَنَّکيييفهم‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.8.7‬‬
‫كفهمنَّ( ‪:‬‬
‫بقرةڠنَّ)ب‬
‫اَرينَّد‬
‫‪156‬اَيي)ل‬
‫ييوُرةه‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫‪155‬س‪-‬‬
‫‪156‬‬
‫اَلبقرةلمُ ك‬
‫داَيي‬
‫‪155‬اَييلىداَنَّ‬
‫سوُرة‬
‫اَية وُتع‬
‫مڠعملكنَّصيييفترضاَ دڠنَّسييݢاَييلك تنتوُاَنَّ اييي سييبحاَنه‪.‬‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.1‬‬
‫‪)168‬‬ ‫يييرتجوُيد)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫سوُرةاَييلبقرة‬
‫ييوُرة‬
‫يييتوُلسداَنَّب‬
‫كفهمنَّ ‪:‬‬
‫‪168‬‬ ‫اَيةڠنَّب‬
‫‪ .‬ممباَچ اَية ‪ 168‬سييوُرة اَييلبقرةاَيةد‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.2‬‬
‫‪)168‬‬ ‫اَية)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫بقرة‬‫يييرجمهنَّ‬
‫سوُرةاَييل‬
‫ييوُرة‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّت‬
‫كفهمنَّ ‪:‬س‬
‫اَيةاَية ‪168‬‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.3‬‬
‫‪)168‬‬ ‫ييياَءيييقب‬
‫اَلبقرة )‬
‫سوُرةيِباَييلبقرة‬
‫ييوُرة‬
‫حل‪:‬سلل ݢ‬
‫كفهمنَّ‬
‫‪168‬‬ ‫اَيةيييڠ‬
‫اَكننَّ‬
‫‪.‬منجلسكنَّتيييوُنتوُتنَّڤيييڠمبيلنَّم اَية‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.4‬‬
‫‪)168‬‬ ‫حراَمُ)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫اَييلبقرة‬
‫اَكننَّ‬
‫سوُرة‬
‫ييوُرة‬
‫كفهمنَّل‪:‬سداَنَّم‬
‫‪168‬‬
‫اَكننَّحل‬
‫‪.‬منجلسكنَّمقصوُد ماَيةاَية‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.5‬‬
‫‪)168‬‬ ‫جسماَنيِب‬
‫اَلبقرة )‬
‫داَنَّاَييلبقرة‬
‫سوُرة‬
‫ييوُرة‬
‫روُحاَنيِ‬
‫كفهمنَّ ‪:‬س‬
‫‪168‬‬ ‫اَية ڤد‬
‫‪.‬منرڠكنَّعاَقبة مماَكنَّماَكننَّحراَمُاَيةك‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.6‬‬
‫‪)168‬‬ ‫حراَمُ)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫اَييلبقرة‬
‫اَكننَّ‬
‫سوُرة‬
‫ييوُرة‬
‫كفهمنَّ ل‪:‬سداَنَّم‬
‫‪168‬‬
‫اَكننَّحل‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّڤيييربيذاَءنَّ چيري‪ ٢‬ماَيةاَية‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.7‬‬
‫‪)168‬‬ ‫هيدوُڤنَّ)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫سوُرةكاَييلبقرة‬
‫ييوُرة‬
‫مڠهوُبوُڠكاَءيييتكنڽدڠنَّ‬
‫كفهمنَّ ‪:‬س‬
‫اَيةاَية ‪168‬‬ ‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَية ‪ 168‬سييوُرة اَييلبقرة داَنَّ‬
‫حراَمُ منوُروُت ٳسلمُ(‬
‫داَنَّ‪1.9‬‬
‫کيييفهمنَّ(‬
‫داَنَّ حلل‬
‫ماَكننَّ‬
‫ييياَچاَءنَّ‬
‫‪1.9.8‬‬
‫‪)168‬‬ ‫اَستيقاَمة)ب‬
‫اَلبقرة‬
‫سوُرةاَييلبقرة‬
‫داَنَّ‬
‫ييوُرة‬
‫يييراَدب‬
‫كفهمنَّ ‪:‬س‬
‫‪168‬‬ ‫اَيةڠنَّب‬
‫ييياَءيييقد‬
‫‪.‬ممستيكنَّماَكننَّدرڤد سييوُمبر يييڠ حل لل ݢ يِب اَية‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫متنَّس‪2.1.1‬‬
‫حديث‬
‫حديث سييند داَنَّ‬
‫‪،‬‬ ‫مپاَتاَكنَّمقصوُد‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫حديثس‪2.1.2‬‬‫منجلسكنَّڤيييراَننَّحديثسييباَݢاَيسييوُمبر حكوُمُ‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫س‪2.1.3‬‬ ‫يييفت‬
‫حديث‬
‫منجلسكنَّڤيييڠلسنَّحديثدرياَسڤيکڤيييرچاَكڤنَّ‪ ,‬ڤيييربوُاَتنَّ‪ ,‬ڤيييڠ اَکوُاَنَّداَنَّص‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫قرءاَنَّس‪2.1.4‬‬
‫منرڠكنَّڤيييربنديڠنَّد اَنتاَراَ حديثدڠنَّاَييلحديث‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫قييدسيِس‪2.1.5‬‬
‫منرڠكنَّڤيييربنديڠنَّداَنتاَراَ حديثنييبوُيدڠنَّحديثحديث‬
‫ييباَݢاَيسييوُمبر حکوُمُ ‪ 2.1‬حديث سباَݢاَي سوُمُ‬
‫حديثس‪2.1.6‬‬‫‪.‬مپاَكينيِداَنَّمڠعملكنَّحديثسييباَݢاَيسييوُمبر حكوُمُ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.1‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫يييتوُلحديث‪:‬‬
‫يييچاَءنَّ‬
‫ممباَچ حديثدبڠنَّب‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.2‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫حديثحديث‪:‬‬
‫يييچاَءنَّ‬
‫يييرجمهنَّ‬
‫ب‬ ‫مپاَتاَكنَّت‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.3‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫اَخلصاحديث‪:‬‬
‫مقصوُديييچاَءنَّ‬
‫ب‬ ‫مپاَتاَكنَّ‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.4‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫اَخلصاحديث‪:‬‬
‫منجلسكنَّچيري‪ ٢‬اَوُرڠ يييڠبيييچاَءنَّ‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.5‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫عملنَّحديث‪:‬‬
‫يييچاَءنَّ‬
‫ييسوُاَتوُ‬
‫منرڠكنَّك ڤنتيڠنَّاَخلصاداَييلمُ س ب‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.6‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫هيدوُڤنَّحديث‪:‬‬
‫ڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّحديثداَنَّمڠهوُبوُڠ ك اَءيييتكنڽدڠنَّبكيييچاَءنَّ‬
‫حديث ‪ :‬كڤنتيڠنَّ اَخلصا‬
‫اَخلصا ‪2.2‬‬
‫‪2.2.7‬ك ڤنتيڠنَّبچاَءنَّ‬
‫اَستيقاَمةحديث‪:‬‬
‫‪.‬مڠعملكنَّاَخلصاداَييلمُ عملنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّبيييچاَءنَّ‬
‫‪.‬كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) بچاَءنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫‪.‬ممباَچ حديثدڠنَّبيييتوُل‪2.3.1‬‬
‫‪.‬كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) بچاَءنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّتيييرجمهنَّحديث‪2.3.2‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫منرڠكنَّعملنَّيييڠ دڤرينتهكنَّداَييلمُ حديث‪2.3.3‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد جهاَد داَنَّحكوُمڽ‪2.3.4‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫منجلسكنَّجنيس‪ ٢‬جهاَد داَنَّك أوُتاَماَءنَّ ‪2.3.5‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫منرڠكنَّك لبيهنَّجهاَد ‪2.3.6‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫‪.‬مڠ وُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّحديثداَنَّمڠهوُبوُڠكاَءيييتكنڽدڠنَّك هيدوُڤنَّ‪2.3.7‬‬
‫كاَوُتاَماَءنَّ عملنَّ ) كفهمنَّ (‬
‫حديث‪2.3‬‬ ‫مڠعملكنَّجهاَد داَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪2.3.8‬‬
‫‪3.1.1‬لمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة ‪ 3.1‬إسلمُ اَݢاَمُ فطُُّرة‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّٳسلمُ سييباَݢاَياَݢاَمُ فيييطُُّرة إس‬
‫‪3.1.2‬لمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة ‪ 3.1‬إسلمُ اَݢاَمُ فطُُّرة‬
‫منرڠكنَّهاَڽٳسلمُ اَݢاَمُ يييڠ بييينر داَنَّسييسوُاَيدڠنَّفيييطُُّرة مأنسيِ إس‬
‫‪3.1.3‬لمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة ‪ 3.1‬إسلمُ اَݢاَمُ فطُُّرة‬
‫مڠموُكاَكنَّدليلعقليِداَنَّنييقليِبيييهاَوُاَ ٳسلمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة داَنَّدرضاَءي اييي إس‬
‫‪3.1.4‬لمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة ‪ 3.1‬إسلمُ اَݢاَمُ فطُُّرة‬
‫منرڠكنَّچيري‪ ٢‬ٳسلمُ سييباَݢاَياَݢاَمُ فيييطُُّرة إس‬
‫‪3.1.5‬لمُ اَݢاَمُ فيييطُُّرة ‪ 3.1‬إسلمُ اَݢاَمُ فطُُّرة‬
‫مياَكينيِداَنَّمڠعملكنَّٳسلمُ داَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييهاَرينَّسييچاَراَ بيييرهدبداَنَّاَستيقاَمة إس‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫مپاَتاَكنَّمقصوُد عقيدة ‪ 3.2.1‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّسييوُمبر عقيدة ٳسلمية ‪ 3.2.2‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫ممبيذاَكنَّچيري‪ ٢‬عقيدة يييڠ بييينر داَنَّعقيدة يييڠ سيياَييله ‪ 3.2.3‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫منرڠكنَّك ڤنتيڠنَّغقيدة داَييلمُ ك هيدوُڤنَّمسلمُ ‪ 3.2.4‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫مڠهوُراَيكنَّحجه بيييهاَوُاَ ٳسلمُ اَداَييله اَݢاَمُ يييڠ بييينر ‪ 3.2.5‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫عقيدة ٳسلمُ‬ ‫‪ .‬بيييرڤݢڠ دڠنَّعقيدة ٳسلمُ سييباَݢاَيمنشكوُرينييعمة اَيماَنَّداَنَّٳسلمُ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪ 3.2.6‬عقيدة إسلمُ ‪3.2‬‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.1‬‬ ‫مپاَتاَكنَّمقصوُد اَيماَنَّ ب‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.2‬‬ ‫منجلسكنَّروُكوُنَّاَيماَنَّ ب‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.3‬‬ ‫ڤيييميليکڤييينتدبير عاَييلمُ داَنَّيييڠ بيييرحقدسمبه ب‬
‫‪,‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد بيييراَيماَنَّك ڤد اييي يييڠ مهاَ ڤييينچيڤتاَ‪,‬‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.4‬‬ ‫ڤيييميليکڤييينتدبير عاَييلمُ يييڠ بيييرحقدسمبه ب‬
‫‪,‬‬ ‫‪.‬مڠموُكاَكنَّدليلنييقليِداَنَّعقليِبيييهاَوُاَ اييي مهاَ ڤييينچيڤتاَ‪,‬‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.5‬‬ ‫ڤيييميليک ڤييينتدبير عاَييلمُ يييڠ بيييرحقدسمبه ب‬
‫‪,‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّك سنَّبيييراَيماَنَّك ڤد اييي سييبحاَنه وُتع اَييلى مهاَ ڤييينچڤتاَ‪,‬‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.6‬‬ ‫ى مڠ اَساَكنَّاييي سييبحاَنه وُتع اَييلىداَييلمُ سييموُاَ جنيسعباَدة ب‬
‫ىداَييلمُ بيييردعاَء‪ ,‬بيييرتوُكل داَنَّبيييرهاَرڤکيييڤد اييي‪ .‬موُجوُدكنَّڤيييراَساَءنَّ تييياَكوُتك ڤد اييي سييبحاَنه وُتع اَييل ‪,‬‬
‫كڤد ا سبحاَنه وُتعاَلى‬
‫‪.‬براَيماَنَّ‪3.3‬‬
‫يييراَيماَنَّکيييڤد اييي‬
‫‪3.3.7‬‬ ‫مڠحياَتيِك اَيماَننَّك ڤد اييي داَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ب‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.1‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫اَييلى)اَييلخاَييل‬
‫اييي‬ ‫ييبحاَنهيياَمُوُتع‬
‫مپاَتاَكنَّ‪ 99‬نيياَمُ اييي س ن‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.2‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫مصوُرييي )اَييلخاَييل‬
‫اَييليياَمُ ا‬
‫ق ن‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد نيياَمُ اييي‪ :‬اَييلخاَييل ‪,‬‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.3‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫مصوُر )اَييلخاَييل‬
‫يياَمُ اييي‬
‫‪.‬مڠ وُكاَكنَّدليلنييقليِداَنَّعقليِنيياَمُ اييي ‪ :‬اَييلخاَييلق ن‪,‬اَييل‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.4‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫ايييييي )اَييلخاَييل‬
‫چيڤتاَءنَّ ا‬
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييراَننَّ‪ ٢‬مأنسيِداَتمُ مڠ وُله داَنَّمنروُكاَءي نيياَمُ‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.5‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫منعجوُبكنَّ)اَييلخاَييل‬
‫‪.‬مڠعملكنَّداَنَّمڠحياَتيِذيكير داَنَّدعاَء سييتياَڤك اَييليِمليهتچيڤتاَءنَّ اييي يييڠ نيياَمُ اييي‬
‫اَلخاَلق داَنَّ اَلمصوُر (‬
‫مصوُر( )‪3.4‬‬
‫‪3.4.6‬قداَنَّاَييل ‪.‬ناَمُ ا‬
‫اَستيقاَمة)اَييلخاَييل‬
‫داَنَّيياَمُ اييي‬
‫بيييرشكوُر داَنَّرضاَ دڠنَّفييييزيكاَييلديرييييڠ دكوُرنياَ اَوُليه اييي سييچاَراَ بيييراَدب ن‬
‫جنيس‪٢‬حكوُمُ داَلمُ ٳسلمُ‬
‫داَنَّ ‪4.1‬‬
‫عباَدةإسلمُ‬
‫كوُنسيڤ داَييلمُ‬
‫حکوُمُ‬
‫‪4.1.1‬‬
‫جنيس‪٢‬‬
‫عموُمُ ‪.‬‬
‫عباَدة داَنَّ‬
‫کييوُنسيڤعباَدة‬
‫‪.‬منجلسكنَّك وُنسيڤعباَدة درياَسڤيکمقصوُد عباَدة خصوُصاداَنَّ‬
‫جنيس‪٢‬حكوُمُ داَلمُ ٳسلمُ‬
‫داَنَّ ‪4.1‬‬
‫عباَدةإسلمُ‬
‫كوُنسيڤ داَييلمُ‬
‫حکوُمُ‬
‫‪4.1.2‬‬
‫جنيس‪٢‬‬
‫حراَمُ ‪.‬‬
‫مكروُہ‪ ,‬داَنَّ‬
‫کييوُنسيڤعباَدة‬
‫س‬
‫وُاَجب سيينة‪ ,‬هاَروُ ‪,‬‬
‫‪,‬‬ ‫منجلسكنَّمقصوُد حكوُمُ ‪ ٢‬بيييريكوُتبيييسرتاَچوُنتوُہ ‪:‬‬
‫جنيس‪٢‬حكوُمُ داَلمُ ٳسلمُ‬
‫داَنَّ ‪4.1‬‬
‫عباَدةإسلمُ‬
‫كوُنسيڤ داَييلمُ‬
‫حکوُمُ‬
‫‪4.1.3‬‬
‫جنيس‪٢‬‬
‫حكمة ‪.‬‬
‫يييسرتاَ داَنَّ‬
‫کييوُنسيڤعباَدة‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّهوُبوُڠکاَءيييتحكوُمُ د أتسدڠنَّعملنَّهاَرينَّمريد ب‬
‫جنيس‪٢‬حكوُمُ داَلمُ ٳسلمُ‬
‫داَنَّ ‪4.1‬‬
‫عباَدةإسلمُ‬
‫كوُنسيڤ داَييلمُ‬
‫حکوُمُ‬
‫‪4.1.4‬‬
‫جنيس‪٢‬‬
‫اَستيقاَمة ‪.‬‬
‫عباَدة داَنَّ‬
‫ييچاَراَ‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫‪.‬مڠعملكنَّتيييوُنتوُتنَّحكوُمُ ‪ ٢‬ٳسلمُ س‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.1‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد حكوُمُ داَنَّدليلنييقليِبيييرسوُچيِ) طُُّهاَرة ( ب‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.2‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫مپاَناَكنَّاَييلة‪ ٢‬بيييرسوُچيِ ب‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.3‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫منرڠ جنيس‪ ٢‬اَير بيييرسرتاَ چوُنتوُہ ب‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.4‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييربيذاَءنَّ داَنتاَراَ سييوُچيِداَنَّبيييرسيه منوُروُتٳسلمُ ب‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.5‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫‪.‬منرڠكنَّك ڤنتيڠنَّبيييرسوُچيِتيييرهاَدڤديريداَنَّڤيييسكيترنَّ ب‬
‫‪4.2‬برسوُچيِ ) طُُّهاَرة (‬
‫كوُنسيڤ‬
‫يييرسوُچيِ)طُُّهاَرة(‬
‫‪4.2.6‬‬
‫کييوُنسيڤ‬
‫‪.‬مڠعملكنَّعملنَّبيييرسوُچيِداَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ب‬
‫‪4.3.1‬چاَراَ مڽوُچيکنڽ‪4.3‬جنيس نجيس داَنَّ چ‬
‫ييجيسداَنَّ‬
‫مغلظة‬
‫جنيسن‬
‫مپاَتاَكنَّمقصوُد نييجيسمخففة‪ ،‬متوُسطُُّة داَنَّ‬
‫‪4.3.2‬چاَراَ مڽوُچيکنڽ‪4.3‬جنيس نجيس داَنَّ چ‬
‫ييجيسداَنَّ‬
‫ييجيس‬
‫جنيسن‬
‫منوُنجوُقكنَّچاَراَ مپوُچيِسييتياَڤجنيسن‬
‫‪4.3.3‬چاَراَ مڽوُچيکنڽ‪4.3‬جنيس نجيس داَنَّ چ‬
‫ييجيسداَنَّ‬
‫ييييناَتڠ‬
‫جنيسن‬ ‫منرڠكنَّچاَراَ مپاَمقك وُليتب‬
‫‪4.3.4‬چاَراَ مڽوُچيکنڽ‪4.3‬جنيس نجيس داَنَّ چ‬
‫ييجيسداَنَّ‬
‫جنيسناَمة‬
‫يييرهاَدڤييجيسداَنَّبيييراَوُسهاَ ممبرسيهكنڽدڠنَّاَستيق‬
‫ن‬ ‫ڤيييكاَ ت‬
‫اَستنجاَء‬ ‫اَستنجاَء ‪4.4‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد‪ ،‬حكوُمُ‪ ،‬دليلنييقليِسييرتاَ اَييلة اَستينجاَء ‪4.4.1‬‬
‫اَستنجاَء‬ ‫اَستنجاَء ‪4.4‬‬ ‫منجلسكنَّك ڤنتيڠنَّبيييراَستنجاَء ‪4.4.2‬‬
‫اَستنجاَء‬ ‫اَستنجاَء ‪4.4‬‬ ‫ملكوُكنَّتيييوُنجوُقچاَراَ بيييراَستينجاَء دڠنَّاَييلة‪ ٢‬اَستينجاَء دڠنَّبيييتوُل‪4.4.3‬‬
‫اَستنجاَء‬ ‫اَستنجاَء ‪4.4‬‬ ‫‪.‬منرڠکنَّاَدب‪ ٢‬قييضاَء حاَجة ‪4.4.4‬‬
‫اَستنجاَء‬ ‫اَستنجاَء ‪4.4‬‬ ‫‪.‬مڠعملكنَّاَستينجاَء يييڠ سييمڤوُرناَ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪4.4.5‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد‪ ،‬حكوُمُ‪ ،‬دليلنييقليِسييرتاَ روُكوُنَّ‪ ٢‬وُضوُء ‪4.5.1‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬منجلسكنَّك لبيهنَّوُضوُء دريسييوُدوُتسيياَينَّس ‪4.5.2‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬مپناَراَيكنَّڤيييركاَراَ‪ ٢‬سيينة داَنَّمكروُہ ك تيك بيييروُضوُء ‪4.5.3‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫مڽاَتاَک نَّڤيييرکاَراَ‪ ٢‬يييڠ ممبطُُّلکنَّوُضوُء ‪4.5.4‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬منوُنجوُقكنَّچاَراَ بيييروُضوُء يييڠ سييمڤوُرناَ ‪4.5.5‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّحكمة بيييروُضوُء ‪4.5.6‬‬
‫وُضوُء‬ ‫وُضوُء ‪4.5‬‬ ‫‪.‬ملزيميِبيييروُضوُء دڠنَّسييمڤوُرناَ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪4.5.7‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫مپاَتاَكنَّمقصوُد داَنَّدليلنييقليِمنديوُاَجب‪4.6.1‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫‪.‬منجلسكنَّڤيييركاَراَ ‪ ٢‬يييڠ موُاَجبكنَّمندي‪4.6.2‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫مڠنلڤيييستيِڤيييركاَراَ يييڠ دلرڠ سييماَسبيييرحدث‪4.6.3‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّروُكوُنَّمنديوُاَجب‪4.6.4‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫‪.‬منوُنجوُقكنَّچاَراَ منديوُاَجبيييڠ بيييتوُل‪4.6.5‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫مڠنلڤيييستيِڤيييركاَراَ‪ ٢‬سيينة ك تيك منديوُاَجب‪4.6.6‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّحكمة منديوُاَجبداَنَّمڠ اَءيييتكنَّدڠنَّك هيدوُڤنَّ‪4.6.7‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫مپاَتاَكنَّجنيسمنديسيينة ‪4.6.8‬‬
‫مندي وُاَجب‬ ‫منديوُاَجب‪4.6‬‬ ‫‪.‬مپمڤوُرناَكنَّمنديوُاَجبداَنَّملزيميِمنديسييچاَراَ اَستيقاَمة ‪4.6.9‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد صييلة ‪4.7.1‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬منجلسكنَّدليلنييقليِبيييركاَءيييتنَّك وُاَجيڤنَّصييلة فيييرض ‪4.7.2‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّعاَقبة منيڠݢلكنَّصييلة فيييرض بيييرسرتاَ دليلنييقليِ‪4.7.3‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّشييرطُُّ وُاَجبصييلة ‪4.7.4‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّشييرطُُّ‪ ٢‬صييح صييلة ‪4.7.5‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬منجلسكنَّروُكوُنَّ‪ ٢‬صييلة ‪4.7.6‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪ .‬منجلسكنَّڤيييربيذاَءنَّ سيينة اَبع اَد دڠنَّسيينة هيئة ‪4.7.7‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬مپاَتاَكنَّڤيييركاَراَ‪ ٢‬يييڠ ممباَطُُّلكنَّصييلة ‪4.7.8‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّحكمة صييلة داَييلمُ ك هيدوُڤنَّمؤمنَّ‪4.7.9‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫منجلسكنَّك لبيهنَّصييلة دريسييوُدوُتسيياَينَّس ‪4.7.10‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬ملقساَناَكنَّعمليِصييلة فيييرض ‪4.7.11‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫منجلسكنَّمقصوُد خشوُع داَييلمُ صييلة داَنَّكيڤنتيڠنڽ ‪4.7.12‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫يِ عقلداَنَّاَڠݢوُتاَ اَوُنتوُقخشوُع داَييلمُ صييلة ‪4.7.13‬‬
‫منجلسكنَّڤيييراَننَّهاَت ‪،‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫‪.‬منرڠكنَّڤيييركاَراَ‪ ٢‬يييڠ مڠهاَييلڠ خشوُع صييلة ‪4.7.14‬‬
‫صلة‬ ‫صييلة ‪4.7‬‬ ‫اَستيقاَمة داَييلمُ منوُناَيكنَّصييلة فيييرضدڠنَّسييمڤوُرناَ داَنَّخشوُع ‪4.7.15‬‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.1‬ن‬‫مپاَتاَكنَّروُاَية هيدوُڤروُاَية‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.2‬ن‬‫منجلسكنَّڤيييريستيوُاَ‪ ٢‬ڤييينتيڠ داَييلمُ ك هيدوُڤنَّنييبيِمحمد )صا(‪ :‬سييبلوُمُ ك رسوُلنَّ‪ ,‬سييلڤسك رسوُلنَّروُاَية‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.3‬ن‬‫منرڠكنَّاَخلقنييبيِمحمد )صا( روُاَية‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.4‬ن‬‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّاَعتباَر درڤد روُاَية‪ ,‬ڤيييريستيوُاَ ڤييينتيڠ داَنَّاَخلقنييبيِمحمد )صا( روُاَية‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.5‬ن‬‫‪.‬منچوُنتوُهيِاَخلقنييبيِمحمد )صا( داَييلمُ ك هيدوُڤنَّروُاَية‬
‫هيدوُڤ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.1‬‬
‫هيدوُڤييبيِروُاَية‬
‫‪ 5.1.6‬ن‬‫‪ .‬بيييرصلوُة ك أتسنييبيِمحمد )صا( سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمةروُاَية‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.1‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫جاَهيليه‬
‫مقصوُدعربس‬
‫مشاَرک ت‬
‫مپاَتاَكنَّ‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.2‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫اَخلق‬‫عربس‬
‫عقيدة‪,‬‬
‫مشاَرک ت‬
‫منجلسكنَّك أداَءنَّ مشاَركتعربسييبلوُمُ ك رسوُلنَّنييبيِمحمد ) صا ( دريسييݢيِ‪:‬‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.3‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫جاَهيليه‬
‫عربس‬ ‫مشاَركت‬
‫منرڠكنَّسييببرسوُلاييي )صا( داَوُتوُسكنَّك ڤدمشاَرک ت‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.4‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫درڤدڽ‬‫عربس‬
‫اَجرنَّ‬
‫ڤيييڠت‬
‫مشاَرک‬
‫مڠهوُراَيكنَّنيييلي ڤيييوُسيتيفمشاَركتعربسييبلوُمُ ك رسوُلنَّنييبيِمحمد )صا( داَنَّمڠمبيل‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.5‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫مسليمُ‬
‫عربس‬
‫جاَتيِتديري‬
‫ممبيناَمشاَرک‬
‫كرسوُلنَّ نبيِ محمد )صا(‬
‫محمد ‪5.2‬‬
‫سبلوُمُ‬
‫عربييبيِ‬
‫کييرسوُلنَّن‬
‫‪5.2.6‬‬
‫مشاَركت‬
‫ييبلوُمُ‬
‫اَستيقاَمة‬
‫عربس‬ ‫داَنَّ‬
‫يييراَدبت‬
‫‪.‬منجاَݢبييياَتس ڤيييرݢاَءوُلنَّداَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ بمشاَرک‬
‫‪5.3.1‬خلفاَء اَييلراَشدينَّ‪5.3‬کاَءوُڠݢوُلنَّ ڤرجوُاَڠ‬
‫يييوُکوُہ ‪٢‬‬
‫صديق‬‫ڤيييرجوُاَاَييلڠنَّت‬
‫کيياَءوُڠݢوُلنَّ بيييكر‬
‫مپاَتاَكنَّروُاَية هيدوُڤسيييدناَ اَبوُ‬
‫‪5.3.2‬خلفاَء اَييلراَشدينَّ‪5.3‬کاَءوُڠݢوُلنَّ ڤرجوُاَڠ‬
‫يييوُکوُہ ‪٢‬‬
‫يييكر‬
‫ڤيييرجوُاَ بڠنَّت‬
‫کيياَءوُڠݢوُلنَّيييدناَ اَبوُ‬
‫‪.‬منرڠكنَّصيييفت‪ ٢‬اَوُتاَمُ سييتياَڤخلفاَء اَييلراَشدينَّ– س‬
‫‪5.3.3‬خلفاَء اَييلراَشدينَّ‪5.3‬کاَءوُڠݢوُلنَّ ڤرجوُاَڠ‬
‫يييوُکوُہ ‪٢‬‬
‫اَسلمية‬
‫ڤيييرجوُاَڠنَّت‬
‫منݢقكنَّدعوُة‬
‫کيياَءوُڠݢوُلنَّ‬
‫‪.‬منرڠكنَّسييوُمبڠنَّخلفاَء اَييلراَشدينَّداَييلمُ‬
‫‪5.3.4‬خلفاَء اَييلراَشدينَّ‪5.3‬کاَءوُڠݢوُلنَّ ڤرجوُاَڠ‬
‫يييوُکوُہ ‪٢‬‬
‫اَشدينَّ‬
‫ڤيييرجوُاَرڠنَّت‬
‫کيياَءوُڠݢوُلنَّخلفاَء اَييل‬
‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّدرڤد ڤيييرجوُاَڠنَّ‬
‫‪5.3.5‬خلفاَء اَييلراَشدينَّ‪5.3‬کاَءوُڠݢوُلنَّ ڤرجوُاَڠ‬
‫يييوُکوُہ ‪٢‬‬
‫اَستيقاَمة‬
‫ڤيييرجوُاَڠنَّت‬
‫کيياَءوُڠݢوُلنَّاَدبداَنَّ‬
‫‪.‬ملقساَناَكنَّتيييوُݢ سنَّداَنَّتيييڠݢوُڠجاَوُبيييڠ دبريكنَّسييباَءيييقموُڠكينَّسييچاَراَ بييير‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫مپاَتاَكنَّمقصوُد اَخلق‪6.1.1‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫منجلسكنَّمقصوُد اَخلقمحموُدة داَنَّچوُنتوُہ سييرتاَ مڠعملكنڽ‪6.1.2‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّدليلنييقليِبيييركاَءيييتنَّك لبيهنَّاَخلقموُلياَ ‪6.1.3‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫منجلسكنَّمقصوُد اَخلقمذموُمة داَنَّچوُنتوُہ سييرتاَ چاَراَ منجاَؤهيڽ‪6.1.4‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫منرڠكنَّتيييوُجوُاَنَّممليهاَراَ اَخلق‪6.1.5‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫مڠهوُراَيكنَّاَيمڤليكاَسيِتييييدقممليهاَراَ اَخلقداَييلمُ ك هيدوُڤنَّ‪6.1.6‬‬
‫کييوُنسيڤاَخلقاَسلمية ‪6.1‬كوُنسيڤ اَخلق اَسل‬
‫‪.‬مڠعملكنَّاَخلقمحموُدة داَييلمُ ك هيدوُڤنَّداَنَّمنجاَؤهيِاَخلقمذموُمة سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪6.1.7‬‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫مپاَتاَكنَّمقصوُد اَماَنه ‪6.2.1‬‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫مپاَتاَكنَّدليلنييقليِتيييوُنتوُتنَّبيييرصيفتاَماَنه ‪6.2.2‬‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫منجلسكنَّك ڤنتيڠنَّصيييفتاَمنه ‪6.2.3‬‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫لوُاَرݢ مشاَركت‪6.2.4‬‬
‫‪,‬‬ ‫ديري ك‬
‫يييرهاَدڤ ‪,‬‬
‫‪:‬‬ ‫منرڠكنَّچاَراَ‪ ٢‬مڠعملكنَّصيييفتاَماَنه ت‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫لوُاَرݢ مشاَركت‪6.2.5‬‬
‫‪,‬‬ ‫ديري ك‬
‫‪,‬‬ ‫مڠهوُراَيكنَّاَيمڤليكاَسيِتييييدقاَماَنه تيييرهاَدڤ‪:‬‬
‫عملنَّ‬ ‫اَماَنة ‪6.2‬‬ ‫‪.‬مڠعملكنَّصيييفتاَماَنه داَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة ‪6.2.6‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫مپاَتاَكنَّدليلنييقليِك وُاَجيڤنَّمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3.1‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫منجلسكنَّاَدب‪ ٢‬منوُنتوُتعلموُ ‪6.3.2‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫منرڠكنَّك ڤنتيڠنَّبيييراَدبك تيکمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3.3‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫‪.‬منرڠكنَّعاَقبة تييييدقبيييراَدبك تيکمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3.4‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّك لبيهنَّاَوُرڠ يييڠ بيييرعلموُ داَنَّمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3.5‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫مڠعملكنَّاَدبمنوُنتوُتعلموُ سييچاَراَ بيييراَدب داَنَّاَستيقاَمة ‪6.3.6‬‬
‫اَدبمنوُنتوُتعلموُ ‪6.3‬اَدب منوُنتوُت علموُ‬
‫‪.‬منچينتاَءي علموُ داَنَّمڠحاَضيريمجليسعلموُ داَنَّممباَچ بيييوُكوُ ‪6.3.7‬‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.1‬‬
‫‪.‬مپاَتاَكنَّمقصوُد منجاَݢمروُہ ديرياَدب‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.2‬‬
‫مپاَتاَكنَّدليلنييقليِك وُاَجيڤنَّمنجاَݢمروُہ ديرياَدب‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.3‬‬
‫منجلسكنَّك وُاَجيڤنَّمنجاَݢمروُہ ديرياَدب‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.4‬‬
‫اَسڤيکڤييياَكاَينَّ‪ ,‬ڤيييرچاَكڤنَّ‪ ,‬تييييڠكه ل كوُ اَدب‬
‫‪:‬‬ ‫منرڠكنَّچاَراَ‪ ٢‬منجاَݢ مروُہ ديريدري‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.5‬‬
‫‪.‬منرڠكنَّعاَقبة تييييدقمنجاَݢمروُہ ديرياَدب‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.6‬‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّحكمة منجاَݢمروُہ ديرياَدب‬
‫‪6.4‬منجاَݢ مروُہ ديري‬
‫‪.‬اَدب‬
‫منجاَݢمروُاَہ ديري‬
‫‪6.4.7‬‬
‫‪.‬منجاَݢمروُہ ديريداَييلمُ سييموُاَ ك أداَءنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستيقاَمة اَدب‬
KRITERIA KEJAYAAN
AKTIVITI
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
Murid dapat :1.
1. 2.
TP1 Menunjukkan arah mata angin
TP2 Mengenal pasti arah berpandukan matahari
TP3 Mengorientasi kompas untuk menentukan arah dan mengenal pasti arah berpandukan matahari.
TP4 Menentukan arah berpandukan matahari, mengorientasi kompas dan mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut.
TP5 Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di atas peta dengan menggunakan kompas dan jangka sudut
TP6 Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di persekitaran dengan menggunakan kompas dan jangka sudut
TP1 Memberitahu maksud kedudukan relatif.
TP2 Menjelaskan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif.
TP3 Mengenal pasti kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud
TP4 Mengesan kedudukan sesuatu tempat secara relatif dan berdasarkan latitud dan longitud.
TP5 Menentukan lokasi sesuatu tempat pada peta berdasarkan latitud dan longitud yang diberi dengan menggunakan atlas.
TP6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran dalam menentukan kedudukan lokasi yang baharu secara relatif dan berdasarkan latitud dan longitud dengan menggun
TP1 Menyatakan ciri-ciri peta lakar.
TP2 Memberi contoh simbol yang terdapat dalam peta lakar
TP3 Mengenal pasti simbol pandang darat fizikal dan pandang darat budaya.
TP4 Melakar peta dengan ciri-ciri peta dan simbol yang lengkap
TP5 Melakar peta kawasan persekitaran sekolah yang lengkap dengan ciri-ciri peta, simbol pandang darat fizikal serta pandang darat budaya
TP6 Melakar peta kawasan persekitaran sekolah yang lengkap dengan ciri-ciri peta, simbol pandang darat fizikal serta pandang darat budaya dan mempersembahkannya
TP1 Menyatakan negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan di Malaysia berdasarkan peta.
TP2 Mengenal pasti ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan berdasarkan peta.
TP3 Melakar peta Malaysia tanpa melabel negeri-negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan berpandukan peta sebe
TP4 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan berpandukan peta sebenar.
TP5 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri-negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan berpandukan peta seben
TP6 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri-negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang lengkap berpanduk
TP1 Menamakan sistem fizikal dan struktur bumi.
TP2 Menjelaskan sistem fizikal dan struktur bumi
TP3 Menerangkan stuktur bumi dan sistem fizikal bumi dengan memberi contoh tiga benua, tiga lautan, satu laut utama dan satu selat
TP4 Menerangkan kejadian kesan pergerakan kerak bumi di benua dan lautan.
TP5 Membincangkan kesan pergerakan kerak bumi di sesuatu kawasan
TP6 Menghasilkan karya kreatif dan menunjukkan keaslian dengan menggunakan pelbagai media berkaitan tajuk bumi
TP1 Menyatakan empat bentuk muka bumi di Malaysia
TP2 Memberi contoh pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan peta Malaysia
TP3 Mengenal pasti kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
TP4 Menghuraikan dengan contoh kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
TP5 Membandingkan kepentingan antara pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia
TP6 Menjana idea tentang potensi pelbagai bentuk muka bumi di persekitaran atau mana-mana kawasan di Malaysia dengan menggunakan pelbagai media.
TP1 Menyenaraikan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai.
TP2 Mengenal pasti nama dan lokasi sungai atau tasik utama berdasarkan peta Malaysia
TP3 Menjelaskan kepentingan sungai atau tasik utama di Malaysia
TP4 Menghuraikan dengan contoh kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia
TP5 Membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia
TP6 Mempersembahkan idea tentang potensi sungai atau tasik di persekitaran atau mana-mana kawasan di Malaysia dengan menggunakan pelbagai media
TP1 Menyatakan taburan penduduk di Malaysia.
TP2 Melabel taburan penduduk pada peta Malaysia
TP3 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia
TP4 Menerangkan dengan contoh faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia.
TP5 Membandingkan faktor penduduk padat dan penduduk jarang di Malaysia
TP6 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan negatif taburan penduduk di kawasan setempat atau mana-mana kawasan di Malaysia
TP1 Menyatakan jenis petempatan dan pola petempatan di Malaysia
TP2 Memberi contoh jenis petempatan di Malaysia.
TP3 Menjelaskan dengan contoh jenis dan pola petempatan di Malaysia
TP4 Menerangkan jenis dan pola petempatan serta membezakan fungsi petempatan bandar dan luar bandar di Malaysia
TP5 Menjelaskan jenis, pola, dan fungsi petempatan kawasan persekitaran masing-masing
TP6 Mencadangkan idea petempatan lestari di kawasan persekitaran masing-masing pada masa hadapan.
TP1 Menyatakan nama negara-negara di Asia Tenggara
TP2 Melabel nama negara-negara di Asia Tenggara di atas peta
TP3 Menjelaskan bentuk muka bumi, sungai dan tasik di Asia Tengara.
TP4 Menjelaskan melalui contoh bentuk muka bumi, sungai dan tasik di Asia Tenggara.
TP5 Membandingkan bentuk muka bumi, sungai dan tasik antara dua buah negara di Asia Tenggara
TP6 Menghasilkan karya kreatif dan menunjukkan keaslian dengan menggunakan pelbagai media berkaitan bentuk muka bumi, sungai dan tasik di salah sebuah negara As
TP1 Menyatakan taburan penduduk di Asia Tenggara
TP2 Melabelkan taburan penduduk di Asia Tenggara
TP3 Menjelaskan dengan contoh taburan penduduk berdasarkan fungsi petempatan bandar utama mana-mana negara di Asia Tengara.
TP4 Menghubungkait taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama mana-mana negara di Asia Tenggara
TP5 Membandingkan taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama sekurang-kurangnya antara dua buah negara di Asia Tenggara.
TP6 Menghasilkan karya kreatif dengan menggunakan pelbagai media berkaitan taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di salah sebuah negara Asia Ten
TP1 Menyatakan jenis sumber air di Malaysia
TP2 Menjelaskan jenis sumber air dan punca krisis air di Malaysia.
TP3 Menjelaskan jenis sumber air, punca dan kesan krisis air di Malaysia.
TP4 Menghuraikan dengan contoh jenis sumber air, punca dan kesan krisis air di Malaysia.
TP5 Menjelaskan jenis sumber air, punca dan kesan krisis air, serta mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air secara bijaksana di Malaysia.
TP6 Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi sebagai amalan penggunaan air secara bijaksana
TP1 Menyatakan jenis dan contoh sisa domestik di Malaysia
TP2 Menjelaskan jenis dan contoh sisa domestik, serta kesan pembuangannya di Malaysia.
TP3 Menerangkan jenis, contoh sisa domestik dan kesan pembuangannya berserta contoh.
TP4 Menerangkan jenis sisa domestik, kesan pembuangannya berserta contoh dan menghuraikan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik seca
TP5 Menerangkan jenis sisa domestik, kesan pembuangan dan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik secara bijaksana di kawasan setempat
TP6 Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi sebagai amalan pengurusan sisa domestik secara bijaksana
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang integer, pecahan dan perpuluhan
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor nisbah.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor nisbah untuk melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi asas aritmetik.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor nisbah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
mengikut tertib operasi.
tib Hukum Kalis Sekutuan dan Hukum Kalis Agihan.
n positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi.

uhan positif dan perpuluhan negatif mengikut tertib operasi.

r nisbah mengikut tertib operasi.

TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nombor perdana, faktor dan gandaan untuk melaksanakan tugasan mudah yang melibatkan FSTB dan GSTK.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nombor perdana, faktor dan gandaan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga, dan punca kuasa tiga untuk melaksanakan operasi asas dan gabungan operasi asas aritmetik.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang komplek
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kuasa dua, punca kuasa dua, kuasa tiga dan punca kuasa tiga dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

bor yang sama dan berbeza

bahagian dan gabungan operasi tersebut ke atas kuasa dua punca kuasa dua kuasa tiga dan punca kuasa tiga.
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang nisbah, kadar dan kadaran
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang nisbah, kadar dan kadaran untuk melaksanakan tugasan mudah.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang nisbah, kadar dan kadaran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

kuantiti dan nilai satu kuantiti. (ii) nisbah tiga kuantiti dan nilai satu kuantiti.
asuk membuat anggaran.

an kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan.


TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang pemboleh ubah dan ungkapan algebra.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ungkapan algebra untuk melaksanakan tugasan mudah.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ungkapan algebra dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ungkapan algebra dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ungkapan algebra dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang persamaan linear.


TP2 Mempamerkan kefahaman tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang penyelesaian persamaan linear dan persamaan linear serentak
TP4 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang m
TP5 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang ko
TP6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang persamaan linear dan persamaan linear serentak dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
m dua pembolehubah.

wakilkan persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah secara grafdan menjelaskan maksud persamaan linear serentak.
n pelbagai kaedah.

TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah untuk melaksanakan tugasan mudah.
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang m
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang ko
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang garis dan sudut.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang garis dan sudut.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah
TP4 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP6 Mengaplikasikan kefahaman dan kemahiran yang sesuai tentang garis dan sudut dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
ah-langkah pembinaan.
belahan pada garis bersilang termasuk garis serenjang.

ng berkaitan dengan garis rentas lintang.


apabila nilai sudut lain diberi.

dan garis rentas lintang.


TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang segi tiga dan sisi empat
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang garis dan sudut untuk melaksanakan tugasan mudah yang berkaitan dengan sudut pedalaman dan sudut peluaran segi tiga dan
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang segi tiga dan sisi empat dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
uatu sisi empat (ii) hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi empat (iii) hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi empat selari.

TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang perimeter.


TP2 Mempamerkan kefahaman tentang perimeter dan luas.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perimeter dan luas untuk melaksanakan tugasan mudah
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perimeter dan luas dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

tepat segi empat sama segi empat selari lelayang trapezium dan gabungan bentuk-bentuk tersebut.
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang set.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang set.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang set

an seterusnya membuat generalisasi tentang kesamaan set.

et dengan gambarajah venn.

dengan gambar rajah Venn.


TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang pengumpulan, pengorganisasian dan perwakilan data.
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang perwakilan data untuk membina perwakilan data
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang perwakilan dan pentafsiran data dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang sisi segi tiga bersudut tegak.
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara sisi segi tiga bersudut tegak
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang teorem Pythagoras
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang teorem Pythagoras dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin.

ang terdekat (iii) Ribu yang terdekat (iv) Puluh ribu yang terdekat (v) Ratus ribu yang terdekat
gunakan kalkulator

akan kalkulator

an menggunakan kalkulator

gan menggunakan kalkulator

engan pelbagai strategi


dengan pelbagai strategi

ii) Pecahan dan nombor

Pecahan dan nombor bulat


kaian * tempat tinggal

h • solat • puasa • zakat • haji


n semasa layangan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

rakan yang digunakan dalam tarian joget dan sumazau

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi


ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan
tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

duk dalam situasi permainan

uasi permainan

i serta menangkap bola dalam situasi permainan

ituasi permainan
m situasi permainan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

nangkap dan menutup ruang melibatkan pelbagai arah dalam situasi permainan

m situasi permainan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal
ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

elah tangan dari pelbagai arah dan aras dalam situasi permainan
dua belah kaki, sebelah kaki dan 1 1/2 langkah setelah menangkap bola dalam situasi permainan
kah dari pelbagai jarak dalam situasi permainan
sisi depan dalam situasi permainan

ikut situasi permainan


agai arah dan aras

uasi permainan
an situasi permainan
an berdasarkan situasi permainan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

a mengikut situasi permainan


a mengikut situasi permainan

angga, mengumpan dan merejam


ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

n junam dalam permainan


n junam dalam permainan

han dalam situasi permainan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian
ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

payaan Penglihatan dengan bantuan pelari celik atau arah bunyi)

n pertukaran baton gaya visual dan gaya tanpa visual

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

i spider-web, alligator swwamp, giant finger secara berkumpulan


tali aras rendah, frisbee dan sepak raga ratus dalam kumpulan

yak sepak raga ratus

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal

ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

dapatkan kadar nadi latihan


minggu berdasarkan prinsip frekuensi, intensil, jangka masa aktiviti dan jenis aktiviti (FITT)

rectus abdominis, internal oblique, external oblique, tranverse abdominis, erector spinae dan multifidus dengan lakuan yang betul

risep dan otot gastroknemius


ngikut prosedur yang betul

utusan SEGAK

ng boleh meningkatkan kapasiti aerobik

encarian maklumat

a jumlah lipatan kulit pada dua titik cubitan dan peratusan lemak
badan yang ideal berdasarkan Carta Lemak Badan

ecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


berdasarkan keupayaan diri sendiri
elakukan aktiviti fizikal
ktiviti dalam pelbagai situasi

ukan aktiviti fizikal dalam kumpulan


tiviti fizikal dan sepakat dalam membuat penyelesaian

gambilan alkohol dan dadah

ro nutrien untuk menangani obesiti serta kurang berat badan

embu dan ikan

mber : (i) makanan (ii) pendapatan

mber makanan (ii) sumber pendapatan (iii) hiasan

ong (iv) baji (v) skru (vi) gear (vii) takal

kerja (ii) menjimatkan masa


nangkan (ii) berubah tekstur (iii) berubah rasa (iv) berubah warna

(ii) mengurangkan pencemaran udara (iii) mengurangkan pencemaran air


tiwa penting dalam hidup

kerjaan (iii) sikap (iv) minat


TP1 Mengidentifikasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual di Malaysia.
TP2 Menginterpretasikan sejarah perkembangan, tokoh dan sumbangan serta peranan Institusi Seni Visual di Malaysia.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan menghasilkan dokumentasi Perkembangan Seni Visual di Malaysia melalui penggunaan
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi dokumentasi Perkembangan Seni Visual di Malaysia melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan dokumentasi Perkembangan Seni Visual di Malaysia dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur garisan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui pen
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur garisan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur garisan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur rupa pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggu
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur rupa melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur rupa dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur bentuk pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui peng
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur bentuk melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur bentuk dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur jalinan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui peng
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur jalinan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur jalinan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur ruang pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui pengg
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur ruang melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur ruang dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

nghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

TP1 Mengidentifikasi unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan jenis dan fungsi unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan unsur warna pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui peng
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi unsur warna melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan unsur warna dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip harmoni pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui pe
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip harmoni melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui pen
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kontra melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kontra dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip penegasan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip penegasan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni mela
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kepelbagaian melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kepelbagaian dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip imbangan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip imbangan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip imbangan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip kesatuan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui p
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip kesatuan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip kesatuan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP2 Menginterpretasikan ciri dan fungsi prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan prinsip irama dan pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya s
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi prinsip irama dan pergerakan melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

TP1 Mengidentifikasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya.


TP2 Menginterpretasikan tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media,
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi tajuk dan mesej dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

mesej 3.2.2 Komponen i. Tajuk ii. Mesej

pemahaman tentang tajuk dan mesej

TP1 Mengidentifikasikan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya.
TP2 Menginterpretasikan motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan m
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan k
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi motif, idea dan konsep dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media,
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual

tif, idea dan konsep 3.2.2 Komponen i. Motif ii. Idea iii. Konsep

pemahaman tentang motif, idea dan konsep

TP1 Mengidentifikasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.


TP2 Menginterpretasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, pros
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan
TP6 Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

designomic dalam tugasan pilihan 3.2.2 Komponen i. Designomic

pemahaman tentang designomic


nusia iii. Karya seni

usia iii. Karya seni

manusia iii. Karya seni

an manusia iii. Karya seni

manusia iii. Karya seni

anusia iii. Karya seni

bjek buatan manusia iii. Karya seni

v. Menyatakan satu peranan reka bentuk, atau;


vi. Menyatakan satu etika dalam reka bentuk
iii. Mengenal pasti satu peranan reka bentuk.
iv. Menerangkan satu etika dalam reka bentuk
TP3 i. Melakar satu lakaran reka bentuk produk yang terdiri daripada beberapa objek asas geometri dengan mengaplikasikan dua elemen dan dua prinsip
TP4 i. Membanding beza dua prinsip dan dua elemen pada tiga produk yang berlainan dalam bentuk jadual
TP5 i. Menilai objek baharu yang dibina berasaskan elemen dan prinsip reka bentuk.
ii. Memperinci ujian bagi mengukur tahap keberkesanan objek baharu.
iii. Menjana keputusan ujian tahap keberkesanan objek baharu
reka bentuk fesyen.

kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan
saintifik

gelas berdasarkan kegunaannya

kan dalam pengukuran


ada kilogram, sentimeter kepada meter, saat kepada jam dan sebaliknya

k mengukur dengan persis dan jitu kuantiti panjang, jisim, masa, suhu dan arus elektrik
an, kepersisan dan kepekaan dalam pengukuran

buat anggaran sebelum membuat pengukuran sebenar


enis persembahan multimedia
an dengan kaedah sesaran air
alam kehidupan seharian

ut urutan yang betul

menjalankan penyiasatan
h penyiasatan saintifik
dup dan mengalami pembahagian sel
rosedur yang betul.
g dan membezakan sel haiwan dengan sel tumbuhan
dua haiwan dan tumbuhan

ahap organisasi sel tisuorgansistemorganisma.

am manusia dan haiwan

sistem pembiakan
erus semasa haid

a fetus dalam tempoh kehamilan sehingga kelahiran


ada kesihatan ibu dan fetus semasa kehamilan
h memudaratkan fetus
rbanding susu formula
hidup walaupun dalam kandungan

pat rawatan segera apabila menghadapi masalah sistem pembiakan


hamilan dan kesannya kepada masyarakat
benih dan buah pada tumbuhan

memenuhi ruang

k dari segi susunan dan pergerakan zarah-zarah


apan dalam tiga keadaan jirim
akibat daripada penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik

enyusun ketertiban ini dalam bentuk jadua

rdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal

nadir dalam kehidupan harian


alkan kandungan gas dalam udara
u kitar karbon di Bumi

akan dalam pembuatan alat pemadam api


n yang boleh mengakibatkan kemusnahan nyawa dan harta benda

cermin cembung

atkan keupayaan deria manusia


rmin satah, cermin cekung dan cermin cembung
konsep pantulan cahaya
elalui medium yang berbeza ketumpatan
dium berbeza ketumpatan
haya bergerak dari medium kurang tumpat ke lebih tumpat

ehidupan harian

ya wujud di Bumi.

pi geobencana

dirancang dengan baik kepada semua hidupan dii Bumi


TP1 Mengetahui pengenalan ilmu Sejarah.
TP2 Memahami pengenalan ilmu Sejarah.
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan pengenalan Ilmu Sejarah.
TP4 Menganalisis maklumat pengenalan ilmu Sejarah.
TP5 Membuat penilaian tentang pengenalan ilmu Sejarah.
TP6 Melahirkan idea yang rasional tentang pengenalan ilmu Sejarah.
TP1 Mengetahui Zaman Air Batu.
TP2 Memahami Zaman Air Batu.
TP3 Menggunakan pengetahuan Zaman Air Batu untuk memahami proses pembentukan dunia.
TP4 Menganalisis maklumat yang berkaitan dengan Zaman Air Batu.
TP5 Membuat penilaian tentang Zaman Air Batu.
TP6 Menzahirkan idea yang rasional tentang Zaman Air Batu.

TP1 Mengetahui Zaman Prasejarah.


TP2 Memahami Zaman Prasejarah.
TP3 Menerangkan dengan contoh tentang Zaman Prasejarah.
TP4 Menganalisis maklumat yang berkaitan Zaman Prasejarah
TP5 Membuat penilaian tentang Zaman Prasejarah.
TP6 Melahirkan idea yang rasional mengenai Zaman Prasejarah

TP1 Mengetahui tamadun awal dunia.


TP2 Memahami tamadun awal dunia.
TP3 Menerangkan dengan contoh tentang tamadun awal dunia.
TP4 Menganalisis maklumat yang berkaitan dengan tamadun awal dunia
TP5 Membuat penilaian tamadun awal dunia.
TP6 Melahirkan idea yang berasas mengenai tamadun awal dunia

TP1 Mengetahui peningkatan tamadun


TP2 Memahami peningkatan tamadun.
TP3 Menerangkan dengan contoh peningkatan tamadun.
TP4 Menganalisis maklumat yang berkaitan dengan peningkatan tamadun
TP5 Membuat penilaian peningkatan tamadun.
TP6 Melahirkan idea yang berasas mengenai peningkatan tamadun.

TP1 Mengetahui tamadun Islam.


TP2 Memahami tamadun Islam
TP3 Menerangkan dengan contoh tentang tamadun Islam.
TP4 Menganalisis maklumat yang berkaitan tamadun Islam.
TP5 Membuat penilaian tentang tamadun Islam.
TP6 Melahirkan idea yang berasas mengenai tamadun Islam.
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييركاَراَ‪ ٢‬بيييريكوُت‪.:‬ڤيييوُجينَّهاَڽك ڤ‬
‫ى مڠ اَساَكنَّاييي سييبحاَنه وُتع اَييلىداَييلمُ بيييردعاَء‪ ,‬بيييرتوُكل داَنَّبيييرهاَرڤکيييڤد اييي‪ .‬موُ‬
‫يييريكوُت ك چينتاَءنَّ يييڠ مطُُّلقك ڤد اييي سييبحاَنه وُتع اَييل ‪,‬‬
‫‪:‬‬ ‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّچيري‪ ٢‬ب‬
latitud dan longitud dengan menggunakan pelbagai media.

budaya dan mempersembahkannya

n persekutuan berpandukan peta sebenar

persekutuan berpandukan peta sebenar.


persekutuan yang lengkap berpandukan peta sebenar.

unakan pelbagai media.


unakan pelbagai media

ai dan tasik di salah sebuah negara Asia Tenggara.

ama di salah sebuah negara Asia Tenggara

ecara bijaksana di Malaysia.

esan pembuangan sisa domestik secara berkesan.


ecara bijaksana di kawasan setempat.
utin yang mudah.
utin yang kompleks.

gan operasi asas aritmetik.


penyelesaian masalah rutin yang mudah.
penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
penyelesaian masalah bukan rutin.
ks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
ks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
ks penyelesaian masalah bukan rutin.

ks penyelesaian masalah rutin yang mudah.


ks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
ks penyelesaian masalah bukan rutin.
man dan sudut peluaran segi tiga dan sisi empat.
h rutin yang mudah.
h rutin yang kompleks.

alam segi empat selari.

n yang mudah.
n yang kompleks

masalah rutin yang mudah.


masalah rutin yang kompleks.
masalah bukan rutin.

n yang mudah.
n yang kompleks
ni Visual di Malaysia melalui penggunaan media, proses dan teknik.
n teknik dalam penghasilan karya.
dalam penghasilan karya.

uatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

an manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

uatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

atan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

atan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.
atan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

uatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik

ek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.
k buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

k buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

ula jadi, objek buatan manusia dan karya seni melalui penggunaan media, proses dan teknik.

ntukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik.


ses dan teknik dalam penghasilan karya
n karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.

pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik.


dia, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
entukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
an karya melalui penggunaan media, proses dan teknik
dan teknik dalam penghasilan karya.
ya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF PEMBELAJARAN KRITERIA KEJAYAAN AKTIVITI
1.0 Pe1.1 Sistem Nombor Perlapa 1.1.1 Membezakan nombor perMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Pe1.1 Sistem Nombor Perlapa 1.1.2 Menukar nombor: (i) pe Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
1.0 Pe1.1 Sistem Nombor Perlapa 1.1.3 Menukar pengekodan ASC Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Pe1.1 Sistem Nombor Perlapa 1.1.4 Menghubungkaitkan nomMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Pe1.2 Sistem Nombor Perena 1.2.1 Membezakan nombor peMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Pe1.2 Sistem Nombor Perena 1.2.2 Menukar nombor (i) pe Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
1.0 Pe1.2 Sistem Nombor Perena 1.2.3 Menukar pengekodan ASC Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Pe1.2 Sistem Nombor Perena 1.2.4 Menghubungkaitkan nomMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
2.0 Al 2.1 Pembangunan Algoritma2.1.1 Menulis pseudokod dan me Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Al 2.1 Pembangunan Algoritma2.1.2 Mengesan dan membaikiMurid
r dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Al 2.1 Pembangunan Algoritma2.1.3 Menyelesaikan masalah Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.1 Persekitaran Kod Araha 3.1.1 Menggunakan jenis data Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.1 Persekitaran Kod Araha 3.1.2 Membezakan antara pemMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
3.0 Ko3.1 Persekitaran Kod Araha 3.1.3 Menghasilkan kod segmen Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.1 Persekitaran Kod Araha 3.1.4 Mengesan dan membaikiMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.1 Persekitaran Kod Araha 3.1.5 Menyelesaikan masalah Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.2 Struktur Kod Arahan 3.2.1 Menghasilkan atur cara yMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.2 Struktur Kod Arahan 3.2.2 Menguji atur cara dan meMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Ko3.2 Struktur Kod Arahan 3.2.3 Menghasilkan atur cara Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.1 Mendengar, mengenal da Murid dapat
1.1.1 Mendengar, mengenal pas Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 21.1 Mendengar, mengenal da Murid dapat
1.1.2 Mendengar, mengenal pas Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 31.2 Mendengar dan memahami Murid dapat
1.2.1 Mendengar dan memahami Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 41.2 Mendengar dan memahami Murid dapat
1.2.2 Mendengar dan memaham Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 51.3 Mendengar dan memaha Murid dapat
1.3.1 Mendengar dan mengena Murid dapat : 1.
1. 2.
1.3.2 Mendengar dan menyusMurid dapat
UNIT 61.3 Mendengar dan memaha Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
UNIT 71.4 Berbicara tentang sesua1.4.1 Berbual dengan menerang Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 81.4 Berbicara tentang sesua1.4.2 Berbicara untuk memohoMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 91.4 Berbicara tentang sesua1.4.3 Menceritakan peristiwa Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.5 Bersoal jawab tentan 1.5.1 Mengemukakan soalan bMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.5 Bersoal jawab tentan Murid dapat
1.5.2 Memberikan jawapan den Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.5 Bersoal jawab tentan 1.5.3 Bersoal jawab dengan mMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.6 Menyampaikan maklumat Murid dapat
1.6.1 Menyaring dan menyamp Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.6 Menyampaikan maklumat Murid dapat
1.6.2 Menjana dan menyampai Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.7 Berbincang dan berundi1.7.1 Berbincang tentang se Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 11.7 Berbincang dan berundi1.7.2 Berunding untuk mendapMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.8.1 Menghuraikan sesuatu pMurid dapat
UNIT 11.8 Mengulas sesuatu perkar Murid dapat : 1.
1. 2.
1.8.2 Mengulas bahan grafik Murid dapat
UNIT 11.8 Mengulas sesuatu perkar Murid dapat : 1.
1. 2.
2.1.1 Membaca surat kiriman rMurid dapat
UNIT 12.1 Membaca secara mekani Murid dapat : 1.
1. 2.
2.1.2 Membaca syair dan sajaMurid dapat
UNIT 22.1 Membaca secara mekani Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 22.2 Membaca untuk memaham Murid dapat
2.2.1 Membaca untuk memaham Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 22.2 Membaca untuk memaham Murid dapat
2.2.2 Membaca untuk memaha Murid dapat : 1.
1. 2.
2.2.3 Membaca secara luncur Murid dapat
UNIT 22.2 Membaca untuk memaham Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 22.3 Membaca untuk mempro Murid dapat
2.3.1 Membaca untuk mengenal Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 22.4 Membaca secara ekste 2.4.1 Membaca secara ekstenMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 23.1 Menulis untuk menerang3.1.1 Menulis untuk menyatakMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 23.2 Menulis untuk mengem 3.2.1 Menulis untuk menyatak Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 23.3 Menulis untuk melengk 3.3.1 Menulis untuk melengk Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 23.4 Menulis untuk menghasi3.4.1 Membina kerangka karanMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 30
3.4 Menulis untuk menghasi3.4.2 Menulis perenggan isi Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 33.4 Menulis untuk menghasi3.4.3 Menulis perenggan pen Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
UNIT 3.4 Menulis untuk menghasi3.4.4 Menulis karangan mengg Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 33.5 Menulis untuk meringka 3.5.1 Menulis ringkasan dan Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 33.6 Menulis untuk mengolah3.6.1 Menulis dan mengolah Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 33.7 Mengedit dan memurnika3.7.1 Mengedit ejaan, tanda Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
UNIT 34.1 Memahami dan mengapre Murid dapat
4.1.1 Memahami dan mengapresi Murid dapat : 1.
1. 2.
Pantun4.1 Memahami dan mengapre Murid dapat
4.1.2 Memahami dan menghayat Murid dapat : 1.
1. 2.
4.2.1 Memahami, menerangkaMurid dapat
Syair 4.2 Memahami dan mengguna Murid dapat : 1.
1. 2.
Sajak -4.3 Menghasilkan karya fik 4.3.1 Menghasilkan papan ce Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Sajak 4.3 Menghasilkan karya fik 4.3.2 Menghasilkan sajak dar Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Sajak -4.4 Mempersembahkan karya Murid dapat
4.4.1 Mempersembahkan karya Murid dapat : 1.
1. 2.
Peland4.4 Mempersembahkan karya Murid dapat
4.4.2 Mempersembahkan pantu Murid dapat : 1.
1. 2.
4.4.3 Mempersembahkan iklanMurid dapat
Alif S 4.4 Mempersembahkan karya Murid dapat : 1.
1. 2.
Kasih 5.1 Memahami dan menggunak Murid dapat
5.1.1 Memahami dan menggunak Murid dapat : 1.
1. 2.
Talia 5.1 Memahami dan menggunak Murid dapat
5.1.2 Memahami dan menggunak Murid dapat : 1.
1. 2.
Mahka5.1 Memahami dan menggunak Murid dapat
5.1.3 Memahami dan menggunak Murid dapat : 1.
1. 2.
JEJAK5.1 Memahami dan menggunak Murid dapat
5.1.4 Memahami dan menggunak Murid dapat : 1.
1. 2.
5.2 Memahami dan menggun Murid dapat
5.2.1 Memahami dan mengguna Murid dapat : 1.
1. 2.
5.3 Memahami dan menggunak Murid dapat
5.3.1 Memahami dan mengguna Murid dapat : 1.
1. 2.
5.4 Memahami dan menggun Murid dapat
5.4.1 Memahami dan menggunak Murid dapat : 1.
1. 2.
5.5 Memahami dan membina Murid
5.5.1 Memahami dan membina a dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
5.6 Menganalisis dan membe Murid dapat
5.6.1 Menganalisis dan membe Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.1 Mendengar, mengenal pas Murid dapat
1.1.1 Mengajuk semula apa yang Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.1 Mendengar, memberi res1.1.2 Melakukan perkara yang Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.1 Mendengar, memberi res1.1.3 Membina dan menyebut Murid
ayat dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.2 Mendengar/melihat dan 1.2.1 Menyatakan semula maklMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
1.0 K 1.2 Mendengar/melihat dan 1.2.2 Menyampaikan idea denga Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.3 Berbincang dan bersoal 1.3.1 Mengemukakan soalan bMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 K 1.3 Berbincang dan bersoal 1.3.2 Mengemukakan jawapanMurid
y dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.4.1 Menyalurkan maklumat Murid dapat
1.0 K 1.4 Menyampaikan maklumat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.4.2 Menyalurkan maklumat Murid dapat
2.0 K 1.4 Menyampaikan maklumat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 K 2.1 Membaca, memahami makn Murid
2.1.1 Membaca dan memahami makdapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.1.2 Membaca dengan betul. Murid dapat
2.0 K 2.1 Membaca, memahami makn Murid dapat : 1.
1. 2.
2.1.3 Mencari makna perkataaMurid dapat
2.0 K 2.1 Membaca, memahami makn Murid dapat : 1.
1. 2.
2.2.1 Membaca bahan cerita dMurid dapat
2.0 K 2.2 Membaca, memahami da Murid dapat : 1.
1. 2.
2.2.2 Menerangkan isi bahan bMurid dapat
2.0 K 2.2 Membaca, memahami da Murid dapat : 1.
1. 2.
2.2.3 Mengenalpasti isi bahan Murid dapat
2.0 K 2.2 Membaca, memahami da Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.1 Menulis untuk melengka3.1.1 Mengenal pasti maklumatMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
3.0 K 3.1 Menulis untuk melengka3.1.2 Menyalin semula makluma Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.2 Melengkapkan ayat atau3.2.1 Menyalin ayat dengan meMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
3.0 K 3.2 Melengkapkan ayat atau3.2.2 Melengkapkan ayat denga Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.3 Mengenalpasti,membina3.3.1 Mengenalpasti kata nam Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.3 Mengenalpasti,membina3.3.2 Melengkapkan ayat dengMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.4 Mengenal pasti, membin3.4.1 Mengetahui maksud FraMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
Murid dapat
3.0 K 3.4 Mengenal pasti, membin3.4.2 Menerangkan semula mak Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.4 Mengenal pasti, membin3.4.3 Membina ayat dengan meng Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.5 Menulis dan menghasilka3.5.1 Membina ayat ucapan meMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 K 3.5 Menulis dan menghasilka3.5.2 Menulis dan mencipta kaMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Lis1.1 Understand meaning in a1.1.1 Understand independently Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Li 1.1 Understand meaning in a1.1.2 Understand independently Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Li 1.1 Understand meaning in a1.1.3 Recognise with support atMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Lis1.1 Understand meaning in a1.1.4 Understand with little or Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Lis1.1 Understand meaning in a1.1.5 Understand with little o Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Lis1.1 Understand meaning in a1.1.6 Understand with little or Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.0 Lis1.2 Use appropriate listening1.2.1 Guess the meaning of unfMurid dapat Murid dapat : 1.
1.3.1 1. 2.
in subsequent years) Murid dapat :
Murid dapat
1.0 Lis1.3 Recognise features of sp No learning standard (will be taught 1.
1. 2.
2.0 Sp2.1 Communicate information, 2.1.1 Ask about and explain keMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Sp2.1 Communicate information, 2.1.2 Ask for and respond apprMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Sp2.1 Communicate information, 2.1.3 Express opinion about fuMurid dapat Murid dapat : 1.
2.1.4 Express opinions about simple spoken or written 1. 2.
2.0 Sp2.1 Communicate information, advice given to themselves or Murid
othersdapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Sp2.1 Communicate information, 2.1.5 Express opinions or feel Murid dapat Murid dapat : 1.
2.2.1 No learning standard (will be taught in subsequent 1. 2.
2.0 Sp2.2 Use register appropriate years) Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
2.0 Sp2.3 Use appropriate communi 2.3.1 Keep interaction going i Murid dapat Murid dapat : 1.
2.4.1 Communicate opinions or feelings about a story, event1. 2.
2.0 Sp2.4 Communicate appropriatel or experience Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of 3.1.1 Understand the main point Murid dapat Murid dapat : 1.
Understand specific details and information in simple longer1. 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of texts on a range of familiar topics Murid dapat Murid dapat : 1.
by other known words and by context on a range of familiar1. 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of topics Murid dapat Murid dapat : 1.
Use independently familiar print and digital resources to 1. 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of check meaning Murid dapat Murid dapat : 1.
Recognise with support the attitude or opinion of the writer 1.in 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of simple longer texts Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Re3.1 Understand a variety of 3.1.6 No learning standard (wi Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
3.0 Re3.2 Explore and expand ide3.2.1 Read and enjoy fiction / no Murid dapat Murid dapat : 1.
print and digital media on familiar
4.1.1 1. 2.
4.0 Writopics Murid
Explain simple content from what dapat
they have read Murid dapat : 1.
print and digital media on familiar
4.1.2 1. 2.
4.0 Writopics Murid dapat
Make and respond to simple requests and suggestions Murid dapat : 1.
print and digital media on familiar
4.1.3 1. 2.
4.0 Writopics Summarise the main points ofMurid dapat
a simple story, text or plot Murid dapat : 1.
Express opinions and common feelings such as happiness1.
print and digital media on familiar 2.
4.0 Writopics .sadness, surprise, and interestMurid dapat Murid dapat : 1.
Organise, and sequence ideas within short texts on familiar1.
print and digital media on familiar 2.
4.0 Writopics topics Murid dapat Murid dapat : 1.
4.2.1 1. 2.
4.0 Wri4.2 Communicate with approPunctuate written work with moderate Murid dapat
accuracy Murid dapat : 1.
1. 2.
4.0 Wri4.2 Communicate with appro 4.2.2 Spell written work wit Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
4.0 Wri4.2 Communicate with appro 4.2.3 Produce a plan or draft Murid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
4.0 Wri4.2 Communicate with appro 4.2.4 No learning standard (wiMurid dapat Murid dapat : 1.
interpret a variety of literary text
Explain in simple language connections between characters, 1. 2.
5.0 Lit types Muridown
places or events in texts and their dapat
lives Murid dapat : 1.
interpret a variety of literary text
Identify and describe in simple language the key 1. 2.
5.0 Lit types characters and themes in a textMurid dapat Murid dapat : 1.
Analyse and evaluate a variety 5.2.1of 1. 2.
5.0 Lit literary text types in subsequent years) Murid dapat :
Murid dapat
No learning standard (will be taught 1.
Express an imaginative response to 1. 2.
5.0 Lit literary texts 5.3.1 Respond imaginatively anMurid dapat Murid dapat : 1.
1. 2.
1.1 KE1.1 Skala dan Jarak 1.1.1 Menyatakan jarak mutlak,TP1 Menamakan jenis skala dan jenis jarak.
1.1 KE1.1 Skala dan Jarak 1.1.2 Menerangkan jarak mutlak
TP2 Menjelaskan jenis skala dan jenis jarak.
1.1 KE1.1 Skala dan Jarak 1.1.3 Menggunakan skala penya
TP3 Menunjuk cara menggunakan skala untuk menentukan jarak
1.1 KE1.1 Skala dan Jarak 1.1.4 Menentukan jarak sebenTP4 Membezakan penggunaan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan un
1.1 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Skala dan Jarak TP5 Menentukan jarak antara dua tempat pada peta berdasarkan nisbah skala yang
1.1 KEMAHIRAN GEOGRAFI : Skala dan Jarak TP6 Mencadangkan idea perjalanan ke sesuatu destinasi dengan menggunakankan
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.1 Menyatakan maksud petaTP1 Menyenaraikan maklumat yang terdapat dalam peta topografi
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.2 Mengenal pasti garisan t TP2 Menjelaskan cara membaca rujukan grid 4 angka dan 6 angka dalam peta topo
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.3 Menyatakan rujukan gridTP3 Menggunakan rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka untuk menentuka
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.4 Menerangkan perbezaanTP4 Mengesan hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat budaya
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.5 Menunjuk cara membacaTP5 Membahaskan hubung kait ciri pandang darat fizikal dan ciri pandang darat bu
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.6 Menganalisis hubung kaitTP6 Menjana idea dengan mencadangkan contoh pembangunan yang boleh dimaju
1.2 KE1.2 Peta Topografi 1.2.7 Mentafsir peta topografi secara keseluruhan.
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bu2.1.1 Mengenal pasti dua caraTP1 Menyatakan cara pergerakan bumi.
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bu2.1.2 Menerangkan tentang puTP2 Menjelaskan putaran bumi dan peredaran bumi.
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bu2.1.3 Menunjukkan kesan putaTP3 Menunjuk cara salah satu kesan yang berlaku apabila bumi bergerak
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bu2.1.4 Menunjukkan kesan pereTP4 Membezakan kesan putaran bumi dan kesan peredaran bumi.
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bu2.1.5 Membahaskan kesan perg
TP5 Menilai kesan putaran bumi dan kesan peredaran bumi terhadap cuaca dan ikl
2.1 CU2.1 Pengaruh Pergerakan Bumi Terhadap Cuaca dan Iklim TP6 Mempersembahkan idea yang kreatif dan menunjukkan keaslian tentang kesan
2.2 C 2.2 Cuaca dan Iklim di Mala 2.2.1 Mengenal pasti jenis danTP1
c Menyatakan iklim di Malaysia
2.2 C 2.2 Cuaca dan Iklim di Mala 2.2.2 Menjelaskan ciri iklim khaTP2 Menerangkan ciri iklim Khatulistiwa di Malaysia
2.2 C 2.2 Cuaca dan Iklim di Mala 2.2.3 Menghuraikan pengaruh TP3
c Menyesuaikan pengaruh cuaca setempat di Malaysia dengan aktiviti harian ma
2.2 C 2.2 Cuaca dan Iklim di Mala 2.2.4 Menilai kesan kegiatan mTP4 Menjelaskan melalui contoh hubung kait iklim Khatulistiwa dengan kegiatan ma
2.2 C 2.2 Cuaca dan Iklim di Mala 2.2.5 Merumuskan perubahan TP5
c Membahaskan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim di Malaysia
2.2 CUACA DAN IKLIM DI MALAYSIA TP6 Mencadangkan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan perubahan cuaca
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.1 Mengenal pasti jaringan TP1 Menamakan salah satu contoh lebuh raya, landasan kereta api, lapangan terba
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.2 Mengenal pasti lapanga TP2 Menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di M
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.3 Memberi contoh pengangTP3 Menggunakan maklumat berkaitan jaringan pengangkutan untuk ke sesuatu te
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.4 Menghuraikan faktor-fak TP4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan pengangkutan di kawasan setempat.
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.5 Membezakan kepentingan
TP5 Membahaskan langkah untuk meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.6 Menilai kepentingan pe 6 Menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif berkaitan pengangkutan yang membe
3.1 P 3.1 Pengangkutan di Malays3.1.7 Mencadangkan amalan pengangkutan dan perjalanan lestari.
3.2 T 3.2 Telekomunikasi di Malays3.2.1 Mengenal pasti alat tele TP1 Menyatakan alat telekomunikasi di Malaysia
3.2 T 3.2 Telekomunikasi di Malays3.2.2 Menerangkan kemajuan TP2
al Menjelaskan kemajuan alat telekomunikasi di Malaysia
3.2 T 3.2 Telekomunikasi di Malays3.2.3 Membahaskan kepentinga
TP3 Menunjukkan kepentingan alat telekomunikasi dalam kehidupan seharian man
3.2 T 3.2 Telekomunikasi di Malays3.2.4 Menilai kesan telekomunTP4 Menjelaskan melalui contoh kesan telekomunikasi di Malaysia
3.2 T 3.2 Telekomunikasi di Malays3.2.5 Menentukan penggunaanTP5
a Membahaskan penggunaan perkhidmatan alat telekomunikasi secara beretika
3.2 TELEKOMUNIKASI TP6 Mencadangkan idea yang kreatif dan inovasi alat telekomunikasi yang dapat m
4.1 GE4.1 Kepelbagaian Iklim dan 4.1.1 Mengenal pasti kepelbaga
TP1 Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis iklim di Asia
4.1 GE4.1 Kepelbagaian Iklim dan 4.1.2 Menerangkan ciri iklim diTP2 Menjelaskan jenis iklim dan negara yang mengalaminya di setiap zon iklim di A
4.1 GE4.1 Kepelbagaian Iklim dan 4.1.3 Menunjukkan negara di As
TP3 Menyesuaikan kepelbagaian iklim dengan kegiatan manusia di Asia
4.1 GE4.1 Kepelbagaian Iklim dan 4.1.4 Membandingkan pengaruh
TP4 Menjelaskan melalui contoh kegiatan manusia di mana-mana negara Asia berd
4.1 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA - Kepelbagaian Iklim dan Pengar
TP5 Menentukan kegiatan manusia yang boleh dijalankan di empat buah negara As
4.1 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA - Kepelbagaian Iklim dan Pengar
TP6 Menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif berkaitan pengaruh iklim terhadap
4.2 GE4.2 Jenis dan Kemajuan Pen4.2.1 Mengenal pasti jaringan TP1 Menamakan salah satu jaringan landasan kereta api, lapangan terbang antara
4.2 GE4.2 Jenis dan Kemajuan Pen4.2.2 Menghuraikan kemajuan TP2 Menjelaskan kemajuan salah satu jenis pengangkutan di mana-mana negara A
4.2 GE4.2 Jenis dan Kemajuan Pen4.2.3 Menilai kesan pengangkuTP3 Menunjukkan kesan kemajuan pengangkutan terhadap masyarakat dan ekono
4.2 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA :Jenis dan Kemajuan Pengangku
TP4 Membandingkan kesan kemajuan pengangkutan terhadap alam sekitar di nega
4.2 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA :Jenis dan Kemajuan Pengangku
TP5 Menentukan kemajuan pengangkutan di Asia pada masa hadapan.
4.2 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA :Jenis dan Kemajuan Pengangku
TP6 Menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif berkaitan kemajuan pengangkutan
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.1 Menyatakan konsep pemTP1 Memberitahu maksud pemanasan global.
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.2 Memberi contoh faktor TP2 Menjelaskan punca pemanasan global.
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.3 Menghuraikan aktiviti TP3 Menunjukkan langkah untuk mengurangkan pemanasan global
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.4 Menghuraikan faktor se TP4 Memaparkan maklumat tentang kesan pemanasan global
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.5 Menilai kesan pemanasan
TP5 Menilai keberkesanan langkah mengurangkan kesan pemanasan global.
5.1 I 5.1 Pemanasan Global 5.1.6 Membahaskan langkah-l TP6 Mencadangkan idea yang kreatif dan inovatif untuk mengurangkan pemanasan
5.2 IS 5.2 Teknologi Hijau 5.2.1 Menyatakan konsep tekno
TP1 Memberitahu maksud teknologi hijau
5.2 IS 5.2 Teknologi Hijau 5.2.2 Menerangkan ciri-ciri proTP2 Menjelaskan ciri-ciri produk teknologi hijau
5.2 IS 5.2 Teknologi Hijau 5.2.3 Menunjukkan contoh prod
TP3 Menunjuk cara amalan berkonsepkan teknologi hijau.
5.2 IS 5.2 Teknologi Hijau 5.2.4 Membahaskan kepentingan
TP4 Memaparkan maklumat tentang kepentingan teknologi hijau
5.2 IS 5.2 Teknologi Hijau 5.2.5 Mencadangkan amalan be
TP5 Menilai keberkesanan amalan berkonsepkan teknologi hijau dalam kehidupan
5.2 ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR : Teknologi Hijau TP6 Menghasilkan alat atau mempersembahkan idea berkaitan teknologi hijau yang
1.0 Pol 1.1 Pola 1.1.1 Mengenal dan memerihalkan
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang jujukan.
1.0 Pol 1.2 Jujukan 1.2.1 Menerangkan maksud jujukaTP2 Mempamerkan kefahaman tentang pola dan jujukan.
1.0 Pol 1.2 Jujukan 1.2.2 Mengenal pasti dan memerih
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang pola dan jujukan untuk melaksanakan tugasan mud
1.0 Pol 1.3 Pola dan Jujukan 1.3.1 Membuat generalisasi tent TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dala
1.0 Pol 1.3 Pola dan Jujukan 1.3.2 Menentukan sebutan tertentTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dala
1.0 Pol 1.3 Pola dan Jujukan 1.3.3 Menyelesaikan masalah yangTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang pola dan jujukan dala
2.0 Pem2.1 Kembangan 2.1.1 Menerangkan maksud kemba
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang faktor.
2.0 Pem2.1 Kembangan 2.1.2 Melaksanakan kembangan dTP2 Mempamerkan kefahaman tentang konsep kembangan dan pemfaktoran
2.0 Pem2.1 Kembangan 2.1.3 Mempermudahkan ungkapan
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kembangan dan pemfaktoran untuk melaksanakan
2.0 Pem2.1 Kembangan 2.1.4 Menyelesaikan masalah yanTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan pem
2.0 Pem2.2 Pemfaktoran 2.2.1 Menghubungkaitkan pendarab
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan pem
2.0 Pem2.2 Pemfaktoran 2.2.2 Memfaktorkan ungkapan algTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kembangan dan pem
2.0 Pem2.2 Pemfaktoran 2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pemfaktoran.
2.0 Pem2.3 Ungkapan Algebra dan Huku2.3.1 Melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran
2.0 Pem2.3 Ungkapan Algebra dan Huku2.3.2 Melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran
2.0 Pem2.3 Ungkapan Algebra dan Huku2.3.3 Melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran
3.0 Ru 3.1 Rumus Algebra 3.1.1 Membentuk rumus berdasark
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang rumus.
3.0 Ru 3.1 Rumus Algebra 3.1.2 Menukar perkara rumus bagTP2 Mempamerkan kefahaman tentang rumus
3.0 Ru 3.1 Rumus Algebra 3.1.3 Menentukan nilai suatu pemb
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang rumus untuk melaksanakan tugasan mudah.
3.0 Ru 3.1 Rumus Algebra 3.1.4 Menyelesaikan masalah yanTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
3.0 Rumus Algebra TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
3.0 Rumus Algebra TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang rumus dalam konteks
4.0 Pol 4.1 Poligon Sekata 4.1.1 Menghuraikan sifat geometrTP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang poligon sekata dan tak sekata.
4.0 Pol 4.1 Poligon Sekata 4.1.2 Membina poligon sekata meTP2 Mempamerkan kefahaman tentang pembinaan poligon sekata.
4.0 Pol 4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut4.2.1 Menerbitkan rumus hasil t TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi
4.0 Pol 4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut4.2.2 Membuat dan mengesahkanTP4
k Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam kontek
4.0 Pol 4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut4.2.3 Menentukan nilai sudut peda
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam kontek
4.0 Pol 4.2 Sudut Pedalaman dan Sudut4.2.4 Menyelesaikan masalah yanTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang poligon dalam kontek
5.0 Bul 5.1 Sifat Bulatan 5.1.1 Mengenal bahagian bulatan TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang bulatan
5.0 Bul 5.1 Sifat Bulatan 5.1.2 Membina suatu bulatan danTP2 Mempamerkan kefahaman tentang bulatan
5.0 Bul 5.2 Sifat Simetri Perentas 5.2.1 Menentusahkan dan Menerang
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang bulatan untuk melaksanakan tugasan mu
5.0 Bul 5.2 Sifat Simetri Perentas 5.2.2 Menentukan pusat dan panja
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan da
5.0 Bul 5.2 Sifat Simetri Perentas 5.2.3 Menyelesaikan masalah yangTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan da
5.0 Bul 5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 5.3.1 Menentukan hubungan antara
TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bulatan da
5.0 Bul 5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 5.3.2 Menerbitkan rumus luas bulatan.
5.0 Bul 5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 5.3.3 Menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkok, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan
5.0 Bul 5.3 Lilitan dan Luas Bulatan 5.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan
6.0 Ben6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga 6.1.1 Membanding, membeza danTP1
menMempamerkan pengetahuan asas tentang bentuk tiga dimensi.
6.0 Ben6.1 Sifat Geometri Bentuk Tiga 6.1.1 Membanding, membeza danTP2
menMempamerkan kefahaman tentang sifat geometri bentuk tiga dimensi
6.0 Ben6.2 Bentangan Bentuk Tiga Dim6.2.1 Menganalisis pelbagai bent TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang bentangan, luas permukaan dan isi padu
6.0 Ben6.3 Luas Permukaan Bentuk Tig6.3.1 Menerbitkan rumus luas perTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga
6.0 Ben6.3 Luas Permukaan Bentuk Tig6.3.2 Menentukan luas permukaaTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga
6.0 Ben6.3 Luas Permukaan Bentuk Tig6.3.3 Menyelesaikan masalah yangTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang bentuk tiga
6.0 Ben6.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimens6.4.1 Menerbitkan rumus isi padu prisma dan silinder, dan seterusnya membentuk rumus piramid dan kon.
6.0 Ben6.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimens6.4.2 Menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus.
6.0 Ben6.4 Isi padu Bentuk Tiga Dimens6.4.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk tiga dimensi.
7.0 Koo7.1 Jarak dalam Sistem Koordin7.1.1 Menerangkan maksud jarak TP1
an Mempamerkan pengetahuan asas tentang jarak dan titik tengah pada satah Ca
7.0 Koo7.1 Jarak dalam Sistem Koordin7.1.2 Menerbitkan rumus jarak antTP2Mempamerkan kefahaman tentang jarak dan titik tengah pada satah Cartes
7.0 Koo7.1 Jarak dalam Sistem Koordin7.1.3 Menentukan jarak antara dua
TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang jarak dan titik tengah pada satah Cartes u
7.0 Koo7.1 Jarak dalam Sistem Koordin7.1.4 Menyelesaikan masalah yangTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koo
7.0 Koo7.2 Titik Tengah dalam Sistem 7.2.1 Menerangkan maksud titik teTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koo
7.0 Koo7.2 Titik Tengah dalam Sistem 7.2.2 Menerbitkan rumus titik tenTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang sistem koo
7.0 Koo7.2 Titik Tengah dalam Sistem 7.2.3 Menentukan koordinat titik tengah antara dua titik pada satah Cartes.
7.0 Koo7.2 Titik Tengah dalam Sistem 7.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan titik tengah dalam sistem koordinat Cartes
7.0 Koo7.3 Sistem Koordinat Cartes 7.3.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem koordinat Cartes.
8.0 Gra8.1 Fungsi 8.1.1 Menerangkan maksud fungsiTP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang fungsi
8.0 Gra8.1 Fungsi 8.1.2 Mengenal pasti fungsi dan mTP2 Mempamerkan kefahaman tentang graf fungsi.
8.0 Gra8.2 Graf Fungsi 8.2.1 Membina jadual nilai bagi f TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang graf fungsi untuk melaksanakan tugasan
8.0 Gra8.2 Graf Fungsi 8.2.2 Mentafsir graf fungsi. TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi
8.0 Gra8.2 Graf Fungsi 8.2.3 Menyelesaikan masalah yangTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi
8.0 Graf Fungsi TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang graf fungsi
9.0 Laj 9.1 Laju 9.1.1 Menerangkan maksud laju seTP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang laju dan pecutan
9.0 Laj 9.1 Laju 9.1.2 Memerihal perbezaan antaraTP2 Mempamerkan kefahaman tentang laju dan pecutan.
9.0 Laj 9.1 Laju 9.1.3 Melaksanakan pengiraan yanTP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang laju dan pecutan untuk melaksanakan pe
9.0 Laj 9.1 Laju 9.1.4 Menyelesaikan masalah yangTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam
9.0 Laj 9.2 Pecutan 9.2.1 Menerangkan maksud pecuta
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam
9.0 Laj 9.2 Pecutan 9.2.2 Melaksanakan pengiraan ya TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran tentang laju dan pecutan dalam
9.0 Laj 9.2 Pecutan 9.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pecutan
10. Kec10.1 Kecerunan 10.1.1 Memerihalkan kecuraman dTP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang kecerunan garis lurus
10. Kec10.1 Kecerunan 10.1.2 Menerbitkan rumus kecerun
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang kecerunan garis lurus.
10. Kec10.1 Kecerunan 10.1.3 Membuat generalisasi tentaTP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kecerunan garis lurus untuk melaksanaka
10. Kec10.1 Kecerunan 10.1.4 Menentukan kecerunan suat
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kecerunan
10. Kec10.1 Kecerunan 10.1.5 Menyelesaikan masalah yanTP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kecerunan
11.0 Tr 11.1 Transformasi 11.1.1 Memerihalkan perubahan be
TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang translasi, pantulan dan putaran.
11.0 Tr 11.1 Transformasi 11.1.2 Menerangkan idea kekongrTP2 Mempamerkan kefahaman tentang translasi, pantulan dan putaran.
11.0 Tr 11.2 Translasi 11.2.1 Mengenal translasi. TP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang translasi, pantulan dan putaran untuk me
11.0 Tr 11.2 Translasi 11.2.2 Memerihalkan translasi meTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, p
11.0 Tr 11.2 Translasi 11.2.3 Menentukan imej dan objek
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, p
11.0 Tr 11.2 Translasi 11.2.4 Menyelesaikan masalah yanTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang translasi, p
11.0 Tr 11.3 Pantulan 11.3.1 Mengenal pantulan
11.0 Tr 11.3 Pantulan 11.3.2 Memerihalkan pantulan menggunakan pelbagai perwakilan
11.0 Tr 11.3 Pantulan 11.3.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu pantulan.
11.0 Tr 11.3 Pantulan 11.3.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan.
11.0 Tr 11.4 Putaran 11.4.1 Mengenal putaran.
11.0 Tr 11.4 Putaran 11.4.2 Memerihalkan putaran menggunakan pelbagai perwakilan.
11.0 Tr 11.4 Putaran 11.4.3 Menentukan imej dan objek bagi suatu putaran.
11.0 Tr 11.4 Putaran 11.4.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan putaran.
11.0 Tr 11.5 Translasi, Pantulan dan Pu11.5.1 Menyiasat hubungan antara kesan translasi, pantulan dan putaran terhadap jarak antara dua titik pada objek dan imej,
11.0 Tr 11.5 Translasi, Pantulan dan Pu11.5.2 Menerangkan hubungan antara isometri dan kekongruenan.
11.0 Tr 11.5 Translasi, Pantulan dan Pu11.5.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan isometri dan kekongruenan.
11.0 Tr 1.6 Simetri Putaran 11.6.1 Menerangkan simetri putaran.
11.0 Tr 1.6 Simetri Putaran 11.6.2 Menentukan peringkat simetri putaran bagi suatu objek.
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.1 Menentukan mod, min danTP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang mod, min dan median
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.2 Membuat kesimpulan tentaTP2 Mempamerkan kefahaman tentang mod, min dan median
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.3 Mengumpul data, membinaTP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang mod, min dan median
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.4 Menentukan kelas mod danTP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min d
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.5 Memilih dan menjustifikas TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min d
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.6 Menentukan mod, min danTP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang mod, min d
12.0 S 12.1 Sukatan Kecenderungan 12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman tentang sukatan kecenderungan memusat untuk membuat ramalan, membentuk hujah ya
13.0 K 13.1 Kebarangkalian Eksperime13.1.1 Melaksanakan eksperimen TP1 Mempamerkan pengetahuan asas tentang ruang sampel dan peristiwa
13.0 K 13.1 Kebarangkalian Eksperime13.1.2 Membuat kesimpulan tentan
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang hubungan antara ruang sampel dan peristiw
13.0 K 13.2 Kebarangkalian Teori yan 13.2.1 Menentukan ruang sampelTP3 Mengaplikasikan kefahaman tentang kebarangkalian mudah
13.0 K 13.2 Kebarangkalian Teori yan 13.2.2 Membina model kebarangkal
TP4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangk
13.0 K 13.2 Kebarangkalian Teori yan 13.2.3 Menentukan kebarangkalian
TP5 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangk
13.0 K 13.3 Kebarangkalian Peristiwa 13.3.1 Memerihalkan peristiwa p TP6 Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai tentang kebarangk
13.0 K 13.3 Kebarangkalian Peristiwa 13.3.2 Menentukan kebarangkalian peristiwa pelengkap
13.0 K 13.4 Kebarangkalian Mudah 13.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan kebarangkalian suatu peristiwa.
1.0 P 1.1 Nombor perpuluhan 1.1.1 Menyebut, membaca dan menulis sebarang nombor perpuluhan
1.0 P 1.1 Nombor perpuluhan 1.1.2 Menukar nombor pecahan sehingga perseratus kepada bentuk perpuluhan dan sebaliknya
1.0 P 1.1 Nombor perpuluhan 1.1.3 Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan
1.0 P 1.2 Operasi asas nombor pe1.2.1 Melakukan operasi tambah yang melibatkan dua nombor perpuluhan
1.0 P 1.2 Operasi asas nombor pe1.2.2 Melakukan operasi tolak yang melibatkan dua nombor perpuluhan
1.0 P 1.2 Operasi asas nombor pe1.2.3 Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan nombor dua digit
1.0 P 1.2 Operasi asas nombor pe1.2.4 Membahagi nombor perpuluhan dengan 10 dan 100
1.0 P 1.2 Operasi asas nombor pe1.2.5 Menyelesaikaian masalah harian melibatkan operasi asas nombor perpuluhan dengan menggunakan kalkula
2.0 P 2.1 Nilai peratus 2.1.1 Menukar peratus kepada pecahan mudah dan sebaliknya
2.0 P 2.1 Nilai peratus 2.1.2 Mengira peratus daripada suatu kuantiti
2.0 P 2.1 Nilai peratus 2.1.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan peratus menggunakan kalkulator.
3.0 M 3.1 Operasi asas melibatka 3.1.1 Menyatakan ukuran masa mengikut unit minit dan jam, hari, minggu, bulan dan tahun
3.0 M 3.1 Operasi asas melibatka 3.1.2 Melakukan operasi tambah yang melibatkan : (a) jam dan minit (b) hari dan jam (c) minggu dan hari (d) tahun
3.0 M 3.1 Operasi asas melibatka 3.1.3 Melakukan operasi tolak yang melibatkan : (a) jam dan minit (b) hari dan jam (c) minggu dan hari (d) tahun d
3.0 M 3.1 Operasi asas melibatka 3.1.4 Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi tambah dan tolak berkaitan dengan masa
4.0 U 4.1 Unit panjang 4.1.1 Mengenal unit panjang : (a) milimeter (mm) (b) sentimeter (cm) (c) meter (m) (d) kilometer (km)
4.0 U 4.1 Unit panjang 4.1.2 Menyatakan hubungan antara : (a) milimeter dan sentimeter (b) sentimeter dan meter (c) meter dan kilomete
4.0 U 4.1 Unit panjang 4.1.3 Mengukur objek dalam unit milimeter dan sentimeter
4.0 U 4.1 Unit panjang 4.1.4 Menganggar jarak dalam kilometer dan meter
4.0 U 4.2 Operasi asas ukuran pa 4.2.1 Menambah dan menolak ukuran panjang
4.0 U 4.2 Operasi asas ukuran pa 4.2.2 Melakukan operasi bergabung menambah dan menolak ukuran panjang
4.0 U 4.2 Operasi asas ukuran pa 4.2.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan ukuran panjang tanpa dan dengan menggunakan kalkulator
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.1 Membaca potongan ayat pertama ayat 255 Surah Al-Baqarah: ‫ٱييمل ل يل مإيي ولييه مإييمللهيوُ ٱيينليحديِٱيينليقديوُملمُ يل‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.2 Membaca potongan ayat kedua ayat 255 Surah Al-Baqarah: ‫يل يتييينألخلذہل ۥُ مسييينمة يوُيل ينيينوُ مممُ م‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.3 Membaca potongan ayat ketiga ayat 255 Surah Al-Baqarah : ‫ض‬ ‫تيوُيماَ مفييييِٱيي ن نلير م ض‬
‫لمييلهۥُ يماَ مفييييِٱييلمسويمويوُ م‬
‫ن‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.4 Membaca potongan ayat keempat 255 Surah Al-Baqarah: ‫يمنَّيذاَ ٱييلممذييييينشيفلع معنيدہل لۥُ مإييلمبيييإمذمنمه مۦ‬
‫م‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.5 Membaca potongan ayat kelima 255 Surah Al-Baqarah: ُ‫يييينعيللمُ يماَ يبييينيينَّأينيمديمهنمُ يوُيماَ يخنليفله نمم‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.6 Membaca potongan ayat keenam 255 Surah Al-Baqarah: ‫طُُّوُينَّمبييييشنيِنء ممننَّمعنلمممه لۦمإييملمبييييماَ يشيياَميء‬
‫حي ل‬
‫يوُيل لييي م‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.7 Membaca potongan ayat ketujuh 255 Surah Al-Baqarah: ‫ض‬ ‫تيوُٱيي ن نلير م ي‬
‫يوُمسيع لكينرمسديله ٱييلمسويمويوُ م‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.8 Membaca potongan ayat kelapan 255 Surah Al-Baqarah: ٢٥٥ ُ‫ظلهيمماَ يوُلهيوُ ٱيينليعلمديِٱيينليعمظيلم‬
‫حنف ل‬ ‫يوُيل ي ‍ل‬
‫يييوُلدہل ۥُ م‬
1.0 T 1.1 Ayat 255 Surah Al-Baqa 1.1.9 Membaca ayat 255 Surah Al-Baqarah
2.0 H 2.1 Surah Al-Asr 2.1.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Asr
2.0 H 2.1 Surah Al-Asr 2.1.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga Surah Al-Asr
2.0 H 2.1 Surah Al-Asr 2.1.3 Membaca dan menghafaz ayat dua hingga ayat tiga Surah Al-Asr
2.0 H 2.1 Surah Al-Asr 2.1.4 Menghafaz Surah Al-Asr
2.0 H 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.1 Membaca dan menghafaz ayat satu hingga ayat dua Surah Al-Kafirun
2.0 H 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.2 Membaca dan menghafaz ayat tiga hingga ayat empat Surah Al-Kafirun
2.0 H 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.3 Membaca dan menghafaz ayat lima hingga ayat enam Surah Al-Kafirun
2.0 H 2.2 Surah Al-Kafirun 2.2.4 Menghafaz Surah Al-Kafirun
3.0 A 3.1 Ayat 31 Surah An-Nur : 3.1.1 Menyatakan intisari ayat 31 surah An-Nur
3.0 A 3.1 Ayat 31 Surah An-Nur : 3.1.2 Menyatakan kepentingan memelihara batasan pergaulan dalam Islam
3.0 A 3.1 Ayat 31 Surah An-Nur : 3.1.3 Menyatakan kesan buruk akibat tidak memelihara batasan pergaulan
3.0 A 3.1 Ayat 31 Surah An-Nur : 3.1.4 Menjelaskan contoh pergaulan menurut Islam
4.0 HA4.1 Potongan hadis berkaitan
4.1.1 Menyatakan makna hadis
4.0 HA4.1 Potongan hadis berkaitan
4.1.2 Menyatakan contoh-contoh perbuatan yang kepada keikhlasan
4.0 HA4.1 Potongan hadis berkaitan
4.1.3 Menyatakan kepentingan ikhlas dalam melakukan setiap perbuatan
4.0 HA4.1 Potongan hadis berkaitan
4.1.4 Menjelaskan pengajaran daripada potongan hadis.
5.0 A 5.1 Rukun Iman 5.1.1 Menyatakan pengertian Rukun Iman
5.0 A 5.1 Rukun Iman 5.1.2 Menyatakan enam perkara Rukun Iman: • Percaya kepada Allah • Percaya kepada Malaikat • Percaya kepad
5.0 A 5.1 Rukun Iman 5.1.3 Menerangkan kepentingan meyakini Rukun Iman
5.0 A 5.2 Percaya kepada Allah 5.2.1 Menyatakan dalil wajib beriman kepada Allah
5.0 A 5.2 Percaya kepada Allah 5.2.2 Menyatakan bukti Allah Maha Berkuasa
5.0 A 5.2 Percaya kepada Allah 5.2.3 Menjelaskan peranan sebagai seorang muslim yang percaya kepada Allah
5.0 A 5.3 Percaya kepada Malaika5.3.1 Menyatakan nama Malaikat yang wajib diyakini
5.0 A 5.3 Percaya kepada Malaika5.3.2 Menyatakan tugas-tugas Malaikat
5.0 A 5.3 Percaya kepada Malaika5.3.3 Menjelaskan kepentingan meyakini kewujudan Malikat
6.0 I 6.1 Istinjak 6.1.1 Menyatakan pengertian istinjak dan hukum
6.0 I 6.1 Istinjak 6.1.2 Menyatakan alat-alat istinjak
6.0 I 6.1 Istinjak 6.1.3 Menerangkan cara beristinjak dalam Islam
6.0 I 6.2 Tayamum 6.2.1 Menyatakan pengertian dan hukum tayamum
6.0 I 6.2 Tayamum 6.2.2 Menyatakan rukun –rukun tayamum
6.0 I 6.2 Tayamum 6.2.3 Menunjuk cara bertayamum
6.0 I 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.1 Menyatakan pengertian mandi
6.0 I 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.2 Menyatakan jenis-jenis mandi dan hukumnya
6.0 I 6.3 Jenis- jenis mandi 6.3.3 Menjelaskan cara – cara mandi wajib
7.0 SI 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : A 7.1.1 Menyatakan biodata ringkas Abu Bakar As Siddiq
7.0 SI 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : A 7.1.2 Menyatakan sifat peribadi Abu Bakar As Siddiq
7.0 SI 7.1 Khulafa’ Al Rasyidin : A 7.1.3 Menjelaskan sumbangan Abu Bakar As Siddiq terhadap perkembangan Islam
7.0 SI 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin : U 7.2.1 Menyatakan biodata ringkas Umar Al-Khattab
7.0 SI 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin : U 7.2.2 Menyatakan sifat peribadi Umar Al-Khattab
7.0 SI 7.2 Khulafa’ Al Rasyidin : U 7.2.3 Menjelaskan sumbangan Umar Al-Khattab terhadap perkembangan Islam
8.0 A 8.1 Adab dengan rakan 8.1.1 Menyatakan adab dengan rakan
8.0 A 8.1 Adab dengan rakan 8.1.2 Menyatakan kelebihan beradab dengan rakan
8.0 A 8.1 Adab dengan rakan 8.1.3 Menunjuk cara beradab dengan rakan
8.0 A 8.2 Sifat amanah 8.2.1 Menyatakan pengertian amanah
8.0 A 8.2 Sifat amanah 8.2.2 Menjelaskan kebaikan bersifat amanah
8.0 A 8.2 Sifat amanah 8.2.3 Menunjuk cara perlakuan bersifat amanah
1. Kem1.1 Melakukan kemahiran h 1.1.1 Menghambur dengan kaki ke atas peti lombol dan mendarat
1. Kem1.1 Melakukan kemahiran h 1.1.2 Melakukan kemahiran melombol menggunakan tangan di atas peti lombol
2. Apl 2.1 Mengaplikasikan penge 2.1.1 menjelaskan perkaitan antara daya dan ketinggian lonjakan semasa melakukan hambur
2. Apl 2.1 Mengaplikasikan penge 2.1.2 Menerangkan cara melepasi peti lombol semasa melombol
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.2 Melakukan pelbagai cor 1.2.1 Melakukan langkah dalam tarian inang mengikut muzik yang didengar
2. Kem2.2 Mengaplikasikan penget2.2.1 Mengenal pasti pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan dala langka
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.3 Melakukan kemahiran as1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola dalam situasi permainan
1. Kem1.3 Melakukan kemahiran as1.3.2 Melakukan pelbagai kemahiran menangkap bola dalam situasi permainan
1. Kem1.3 Melakukan kemahiran as1.3.3 Melakukan kemahiran mengadang dalam situasi permainan
1. Kem1.3 Melakukan kemahiran as1.3.4 Melakukan kemahiran mengacah dalam situasi permainan
1. Kem1.3 Melakukan kemahiran as1.3.5 Melakukan pelbagai kemahiran menjaring dalam situasi permainan
2. Kem2.3 Mengaplikasi pengetahu2.3.1 Memerihalkan penggunaan daya semasa menghantar bola pada pelbagai jarak dan kelajuan
2. Kem2.3 Mengaplikasi pengetahu2.3.2 Menerangkan faktor yang mempengaruhi kemahiran menangkap bola dengan tepat
2. Kem2.3 Mengaplikasi pengetahu2.3.3 Menentukan kemahiran mengadang yang sesuai mengikut situasi permainan
2. Kem2.3 Mengaplikasi pengetahu2.3.4 Menjelaskan tujuan kemahiran mengacah dalam situasi permainan
2. Kem2.3 Mengaplikasi pengetahu2.3.5 Menentukan kemahiran menjaring yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.4 Melakukan kemahiran as1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola dalam situasi permainan
1. Kem1.4 Melakukan kemahiran as1.4.2 Melakukan kemahiran menangkap bola pada pelbagai aras dalam situasi permainan
1. Kem1.4 Melakukan kemahiran as1.4.3 Melakukan kemahiran berlari dan mengacah semasa membawa dan menghantar bola dalam situasi permain
1. Kem1.4 Melakukan kemahiran as1.4.4 Melakukan kemahiran try dalam situasi permainan
2. Kem2.4 Mengaplikasi pengetahu2.4.1 Menerangkan lakuan menghantar bola berdasarkan situasi permainan
2. Kem2.4 Mengaplikasi pengetahu2.4.2 Memerihal lakuan menangkap bola berdasarkan situasi permainan
2. Kem2.4 Mengaplikasi pengetahu2.4.3 Menerangkan kesesuaian antara jarak dengan kemahiran berlari dan mengacah dalam situasi permainan
2. Kem2.4 Mengaplikasi pengetahu2.4.4 Menerangkan cara melakukan kemahiran try
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.5 Melakukan kemahiran as1.5.1 Melakukan kemahiran servis sila dan servis kuda
1. Kem1.5 Melakukan kemahiran as1.5.2 Melakukan kemahiran menerima servis dengan menggunakan bahagian kaki, paha dan kepala
1. Kem1.5 Melakukan kemahiran as1.5.3 Melakukan kemahiran menyerang yang melibatkan menimbang, mengumpan, melibas dan menanduk dalam
1. Kem1.5 Melakukan kemahiran as1.5.4 Melakukan kemahiran bertahan yang melibatkan kemahiran mengadang, sepak sila, sepak kuda dan menan
2. Kem2.5 Mengaplikasi pengetahu2.5.1 Membezakan tempat kontak bola pada kaki semasa melakukan servis kuda dan servis sila
2. Kem2.5 Mengaplikasi pengetahu2.5.2 Menghuraikan lakuan semasa menerima servis dengan menggunakan bahagian kaki, paha dan kepala
2. Kem2.5 Mengaplikasi pengetahu2.5.3 Menentukan kemahiran menyerang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
2. Kem2.5 Mengaplikasi pengetahu2.5.4 Memuat justifikasi pemilihan kemahiran bertahan yang sesuai digunakan dalam situasi permainan
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.1 Melakukan pelbagai kemahiran memukul bola dalam situasi permainan
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.2 Melakukan kemahiran larian dalam situasi permainan
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.3 Melakukan pelbagai kemahiran menahan bola dalam situasi permainan
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.4 Melakukan kemahiran memadang yang melibatkan membaling dan menangkap bola pada pelbagai aras dan
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.5 Melakukan pelbagai kemahiran boling dalam situasi permainan
1. Kem1.6 Melakukan kemahiran as1.6.6 Melakukan kemahiran menjaga wiket dalam situasi permainan
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.1 Memerihalkan tentang pemindahan daya semasa melakukan pelbagai kemahiran memukul bola
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.2 Menjelaskan kepentingan kelajuan semasa berlari antara wiket
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.3 Memerihalkan peranan penyerapan daya semasa melakukan kemahiran menahan
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.4 Mengenal pasti lakuan yang sesuai semasa membaling dan menangkap bola dalam situasi permainan
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.5 Menjelaskan kepentingan ketinggian pelepasan bola semasa boling
2. Kem2.6 Mengaplikasi pengetahu2.6.6 Mengenal pasti posisi yang sesuai semasa menjaga wiket dalam situasi permainan
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.7 Melakukan kemahiran ol1.7.1 Melakukan kemahiran lumba jalan kaki
1. Kem1.7 Melakukan kemahiran ol1.7.2 Melakukan kemahiran lompat jauh
1. Kem1.7 Melakukan kemahiran ol1.7.3 Melakukan kemahiran rejam lembing dengan menggunakan lembing ubahsuai
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.1 Menyatakan lakuan yang boleh membatalkan peserta lumba jalan kaki
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.2 Menerangkan kesan rotasi pinggul terhadap panjang langkah (stride length) semasa lumba jalan kaki
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.3 Menerangkan perkaitan antara kelajuan lari landas dengan jarak lompat jauh
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.4 Menerangkan kesan sudut lonjakan terhadap jarak lompat jauh
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.5 Menerangkan pengekalan imbangan badan semasa layangan dalam lompat jauh
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.6 Menyatakan kesan kelajuan merejam lembing terhadap jarak rejaman
2. Apl 2.7 Mengaplikasi pengetahu2.7.7 Menyatakan kesan sudut pelepasan lembing terhadap rejaman
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. Kem1.8 Melakukan aktiviti rekr 1.8.1 Membina khemah dengan menggunakan simpulan dan ikatan yang sesuai
1. Kem1.8 Melakukan aktiviti rekr 1.8.2 Membina gajet dengan menggunakan simpulan dan ikatan yang sesuai
1. Kem1.8 Melakukan aktiviti rekr 1.8.3 Melakukan kemahiran berlari dan mengelak dalam permainan tradisional Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki
2. Apl 2.8 Mengaplikasikan strategi2.8.1 Menyatakan justifikasi simpulan dan ikatan yang dipilih untuk membina khemah
2. Apl 2.8 Mengaplikasikan strategi2.8.2 Menyatakan justifikasi simpulan dan ikatan yang dipilih untuk membina gajet
2. Apl 2.8 Mengaplikasikan strategi2.8.3 Mengenal pasti strategi untuk mematikan lawan dan menyelamatkan diri semasa bermain permainan tradisio
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
3. Kec3.1 Melakukan aktiviti menin3.1.1 Mengira kadar nadi latihan (KNL) diri sendiri berdasarkan kadar nadi rehat (KNR) dan kadar nadi maksimum
3. Kec3.1 Melakukan aktiviti menin3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik dalam julat 65% - 85% KNL berdasarkan prinsip FITT (Freq
3. Kec3.2 Melakukan senaman kele
3.2.1 Melakukan senaman Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) meningkatkan kelenturan berdasarkan
3. Kec3.3 Melakukan senaman daya
3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot berdasarkan prinsip FITT
3. Kec3.4 Melakukan aktiviti yang 3.4.1 Mengukur peratus lemak badan menggunakan ukuran lipatan kulit berdasarkan cubitan
3. Kec3.5 Mengukur tahap kecergas
3.5.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengikut prosedur yang betul
3. Kec3.5 Mengukur tahap kecergas
3.5.2 Melakukan senaman-senaman yang dapat meningkatkan komponen kecergasan berdasarkan keputusan uji
4. Apl 4.1 Mengaplikasikan pengeta
4.1.1 Mengenal pasti peratus intensiti yang sesuai bagi menentukan kadar nadi latihan untuk meningkatkan kapas
4. Apl 4.1 Mengaplikasikan pengeta
4.1.2 Menerangkan kepentingan kadar nadi latihan semasa melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik
4. Apl 4.1 Mengaplikasikan pengeta
4.1.3 Menjelaskan keperluan kekerapan melakukan senaman untuk meningkatkan kapasiti aerobik
4. Apl 4.2 Mengaplikasikan penge 4.2.1 Menjelaskan kepentingan regangan PNF
4. Apl 4.2 Mengaplikasikan penge 4.2.2 Menerangkan kekerapan, intensiti dang jangka masa dalam regangan PNF
4. Apl 4.3 Mengaplikasikan pengeta
4.3.1 Menyenaraikan senaman meningkatkan daya tahan otot
4. Apl 4.3 Mengaplikasikan pengeta
4.3.2 Menjelaskan kepentingan daya tahan otot dalam kehidupan seharian
4. Apl 4.4 Mengaplikasikan penget4.4.1 Mengenal pasti titik cubitan pada otot trisep, abdominal dan gastroknemius
4. Apl 4.4 Mengaplikasikan penget4.4.2 Menentukan peratus lemak badan sendiri menggunakan Jadual Peratus Lemak Badan
4. Apl 4.4 Mengaplikasikan penget4.4.3 membandingkan peratus lemak badan sendiri dengan julat peratus lemak badan yang ideal
4. Apl 4.5 Menggunakan konsep, pri
4.5.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri
4. Apl 4.5 Menggunakan konsep, pri
4.5.2 Mencadangkan tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.1 Mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan berdasarkan aktiviti fizi
5. Kes5.1 Mematuhi dan mengama5.1.2 Mengenal pasti aktiviti yang selamat dan berisiko semasa melakukan aktiviti secara individu dan berkumpula
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.1
d Mengambil bahagian dalam aktiviti secara aktif
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.2
d Menerima tanggungjawab ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.3
d Menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti
5. Kes5.2 Menunjukkan keyakinan 5.2.4
d Menunjukkan keyakinan semasa melakukan aktiviti fizikal
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.1 Berinteraksi secara positif dalam melakukan aktiviti tanpa mengira perbezaan individu
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.2 Mempamer keseronokan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.3 Berkomunikasi dalam pel5.3.3 Memberi penghargaan terhadap pendapat dan kelebihan rakan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.1 Bekerjasama melaksanakan aktiviti dalam kumpulan
5. Kes5.4 Membentuk kumpulan dan
5.4.2 Menunjukkan kualiti kepimpinan semasa melakukan aktiviti
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.1 Melakukan aktiviti dengan semangat kesukanan seperti menerima kekalahan secara positif, mempamerkan
5. Kes5.5. Memahami dan mengaplik
5.5.2 Melakukan aktiviti mengikut peraturan yang ditetapkan dengan beretika
1. PE 1.1 Kemahiran membuat keputu
1.1.1 Mengetahui identiti seksual iaitu setiap orang dilahirkan sama ada sebagai lelaki atau perempuan
1. PE 1.1 Kemahiran membuat keputu
1.1.2 Menjelaskan maksud orientasi seksual iaitu keinginan seksual terhadap berlainan jantina atau sesama jantin
1. PE 1.1 Kemahiran membuat keputu
1.1.3 menghuraikan cara untuk menangnai kecelaruan identiti seksual dan orientasi seksual yang bertentangan de
1. PE 1.2 Kemahiran menangani pen
1.2.1 Menyatakan maksud kehormatan diri
1. PE 1.2 Kemahiran menangani pen
1.2.2 Menjelaskan kepentingan menjaga kehormatan diri dengan engamalkan kebersihan, keselamatan dan kesih
1. PE 1.2 Kemahiran menangani pen
1.2.3 Menghuraikan kesan terhadap diri, keluarga dan masyarakat sekiranya tidak menjaga kehormatan diri.
2. PE 2.1 Kemahiran menangani sit
2.1.1 Mengetahui risiko penyalahgunaan bahan
2. PE 2.1 Kemahiran menangani sit
2.1.2 Menyatakan faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan
2. PE 2.1 Kemahiran menangani sit
2.1.3 Menagplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan
3. PE 3.1 Kemahiran mengurus ment
3.1.1 Menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres
3. PE 3.1 Kemahiran mengurus ment
3.1.2 Menjelaskan cara mengurus konflik dan mengurus stres
3. PE 3.1 Kemahiran mengurus ment
3.1.3 Menghuraikan kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga
4. PE 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.1 Menyatakan maksud jurang generasi
4. PE 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.2 Mengetahui jurang generasi dalam keluarga
4. PE 4.1 Peranan diri sendiri dan 4.1.3 Menjelaskan kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga
5. PE 5.1 Kemahiran interpersonal5.1.1 Mengetahui nilai dalam perhubungan dan batas perhubungan yang sihat
5. PE 5.1 Kemahiran interpersonal5.1.2 Menjelaskan cara menjalin perhubungan dan mengekalkan batas perhubungan yang sihat
5. PE 5.1 Kemahiran interpersonal5.1.3 Menghuraikan kebaikan mengamalkan batas perhubungan yang sihat dalam kehidupan harian
6. PE 6.1 Penyakit dan cara mencega
6.1.1 Mengetahui penyakit tidak berjangkit iaitu diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respirat
6. PE 6.1 Penyakit dan cara mencega
6.1.2 Menjelaskan cara mencegah diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratori kronik
6. PE 6.1 Penyakit dan cara mencega
6.1.3 Menghuraikan akibat jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat
7. PE 7.1 Kemahiran kecekapan psi
7.1.1 Menyatakan maksud gangguan seksual dan penderaan seksual
7. PE 7.1 Kemahiran kecekapan psi
7.1.2 Menyenaraikan contoh-contoh gangguan seksual dan penderaan seksual
7. PE 7.1 Kemahiran kecekapan psi
7.1.3 Menjelaskan tindakan yang perlu diambil untuk menangani gangguan seksual dan penderaan seksual
8. PE 8.1 Amalan pemakanan sihat8.1.1 Menjelaskan tentang keselamatan makanan dan kualiti makanan
8. PE 8.1 Amalan pemakanan sihat8.1.2 Menghuraikan cara memilih makanan yang selamat dan berkualiti untuk mengelak keracunan dalam pemaka
9. PE 9.1 Pengetahuan asas pertol9.1.1 Menyatakan prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S
9. PE 9.1 Pengetahuan asas pertol9.1.2 menerangkan prinsip dan prosedur T.O.T.A.P.S
9. PE 9.1 Pengetahuan asas pertol9.1.3 Menghuraikan tindakan yang diambil semasa melaksanakan prosedur T.O.T.A.P.S
1.0 M 1.1 Tumbesaran Manusia 1.1.1 Menyatakan peringkat tumbesarn manusia : (i) bayi (ii) kanak-kanak (iii) remaja (iv) dewasa
1.0 M 1.1 Tumbesaran Manusia 1.1.2 Menghubungkaitkan peringkat tumbesaran manusia dari aspek : (i) saiz (ii) tinggi (iii) berat
2.0 H 2.1 Perlindungan haiwan da2.1.1 Mengenal haiwan : (i) kupu-kupu dan sesumpah (ii) lebah dan tebuan
2.0 H 2.1 Perlindungan haiwan da2.1.1 Mengenal haiwan : (iii) kerbau dan rusa (iv) kerang dan penyu
2.0 H 2.1 Perlindungan haiwan da2.1.2 Menyatakan ciri-ciri khas haiwan bagi melindungi diri : (i) penyamaran (ii) bersengat (iii) bertanduk (iv) berce
2.0 H 2.1 Perlindungan haiwan da2.1.3 Menjelaskan cara-cara haiwan melindungi diri
3.0 T 3.1 Perlindungan tumbuhan 3.1.1 Mengenal tumbuhan : (i) durian dan nenas (ii) betik dan nangka
3.0 T 3.1 Perlindungan tumbuhan 3.1.1 Mengenal tumbuhan : (iii) tebu dan pokok buluh (iv) cendawan dan pokok keladi hiasan
3.0 T 3.1 Perlindungan tumbuhan 3.1.2 Menyatakan ciri-ciri khas tumbuhan bagi melindungi diri : (i) berduri (ii) bergetah (iii) berbulu halus (iv) beracu
3.0 T 3.1 Perlindungan tumbuhan 3.1.3 Menjelaskan cara-cara tumbuhan melindungi diri dari gangguan
4.0 P 4.1 Pengawetan 4.1.1 Menyatakan maksud pengawetan makanan
4.0 P 4.1 Pengawetan 4.1.2 Menamakan makanan yang boleh diawet : (i) ikan (ii) sayur-sayuran (iii) buah-buahan (iv) daging (v) susu
4.0 P 4.1 Pengawetan 4.1.3 Mengawet buah-buahan
4.0 P 4.2 Tarikh luput makanan 4.2.1 Mengenal pasti tarikh luput makanan dan kepentingannya
5.0 M 5.1 Negeri-negeri di Malaysi5.1.1 Mengenal negeri-negeri di Malaysia
5.0 M 5.1 Negeri-negeri di Malaysi5.1.2 Menamakan negeri-negeri di Malaysia
5.0 M 5.1 Negeri-negeri di Malaysi5.1.3 Melakar peta negeri-negeri di Malaysia
6.0 K 6.1 Kitar semula bahan bua 6.1.1 Menamakan bahan buangan daripada kertas
6.0 K 6.1 Kitar semula bahan bua 6.1.2 Memerihalkan mengenai proses kitar semula daripada kertas
6.0 K 6.1 Kitar semula bahan bua 6.1.3 Melaksanakan projek kitar semula daripada kertas : (i) Kempen (ii) Mengumpul bahan (iii) Mengelaskan (iv) M
7.0 S 7.1 Sejarah Keluarga 7.1.1 Menerangkan mengenai keluarga sendiri : (i) nama ahli keluarga (ii) bilangan ahli keluarga (iii) peristiwa pen
7.0 S 7.1 Sejarah Keluarga 7.1.2 Memerihalkan mengenai sejarah keluarga sendiri
7.0 S 7.1 Sejarah Keluarga 7.1.3 Membandingkan sejarah keluarga sendiri dengan keluarga rakan
8.0 P 8.1 Pemimpin Sekolah 8.1.1 Mengenal pemimpin sekolah
8.0 P 8.1 Pemimpin Sekolah 8.1.2 Menyatakan mengenal pemimpin sekolah : (i0 nama dan tarikh lahir (ii) jawatan (iii) tugas (iv) minat (v) sikap
8.0 P 8.1 Pemimpin Sekolah 8.1.3 Memerihalkan mengenai pemimpin sekolah
9.0 W 9.1. Warisan permainan trad9.1.1 Mengenal permainan tradisional : (i) gasing (ii) congkak (iii) wau (iv) konda-kondi (v) batu seremban (vi) sepa
9.0 W 9.1. Warisan permainan trad9.1.2 Menyatakan ciri-ciri permainan tradisional dari aspek : (i) peralatan (ii) permainan
9.0 W 9.1. Warisan permainan trad9.1.3 Menerangkan kepentingan menghargai waisan permainan tradisional
9.0 W 9.1. Warisan permainan trad9.1.4 Bermain permainan tradisional
1.0 SE 1.1 Persepsi Seni dalam Seni 1.1.1 Menjelaskan Seni Ragam Hias
TP1Mengenalpasti Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domesti
1.0 SE 1.2 Eksplorasi Seni dalam Sen 1.2.1 Mengenal pasti tokoh Seni RTP2 Menjelaskan jenis, tokoh dan sumbangan dalam bidang Seni Ragam Hias Pengangkutan,
1.0 SE 1.2 Eksplorasi Seni dalam Sen 1.2.2 Meneroka motif Seni RagamTP3
H Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
1.0 SE 1.3 Ekspresi Seni dalam Seni 1.3.1 Menghasilkan dokumentasi TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap dokum
1.0 SE 1.4 Apresiasi Seni dalam Seni 1.4.1 Mempamerkan hasil karya TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
1.0 SE 1.4 Apresiasi Seni dalam Seni 1.4.2 Menghayati dan menjelaskanTP6 Menghasilkan portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat
1.0 SE 1.4 Apresiasi Seni dalam Seni 1.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
2.0 SEN2.1 Persepsi Seni dalam Seni 2.1.1 Menjelaskan definisi lukisanTP1 Mengenalpasti Seni Lukisan dalam bidang Seni Halus.
2.0 SEN2.1 Persepsi Seni dalam Seni 2.1.2 Memperihalkan tentang perke
TP2 Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Lukisan.
2.0 SEN2.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
2.0 SEN2.3 Ekspresi Seni dalam Seni 2.3.1 Menterjemahkan lakaran asas
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Lu
2.0 SEN2.4 Apresiasi Seni dalam Seni 2.4.1 Mempamerkan hasil karya TP6 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
2.0 SEN2.4 Apresiasi Seni dalam Seni 2.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya sendiri dan raka
2.0 SEN2.4 Apresiasi Seni dalam Seni 2.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
3.0 SE 3.1 Persepsi Seni dalam Seni 3.1.1 Menjelaskan definisi catan TP1 Mengenalpasti Seni Catan dalam bidang Seni Halus.
3.0 SE 3.1 Persepsi Seni dalam Seni 3.1.2 Memperihalkan tentang perke
TP2 Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Catan.
3.0 SE 3.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 3.2.1 Membuat eksperimentasi daTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
3.0 SE 3.3 Ekspresi Seni dalam Seni 3.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Ca
3.0 SE 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni 3.4.1 Mempamerkan hasil karya TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
3.0 SE 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni 3.4.2 Menghayati dan menjelaskanTP6 Menghasilkan karya Seni Catan dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan ino
3.0 SE 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
4.0 SE 4.1 Persepsi Seni dalam Seni 4.1.1 Menjelaskan definisi cetaka TP1 Mengenalpasti Seni Cetakan dalam bidang Seni Halus.
4.0 SE 4.1 Persepsi Seni dalam Seni 4.1.2 Memperihalkan tentang sejar
TP2 Menjelaskan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Cetakan.
4.0 SE 4.1 Persepsi Seni dalam Seni 4.1.3 Menerangkan prinsip dan koTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
4.0 SE 4.1 Persepsi Seni dalam Seni 4.1.4 Menjelaskan kaedah dan tekTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Ce
4.0 SE 4.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan
TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
4.0 SE 4.3 Ekspresi Seni dalam Seni 4.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP6 Menghasilkan karya Seni Cetakan dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan i
4.0 SE 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni 4.4.1 Mempamerkan hasil karya
4.0 SE 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya sendiri dan raka
4.0 SE 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni 4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya
5.0 RE 5.1 Persepsi Seni dalam Reka 5.1.1 Memperihalkan sejarah pe TP1 Mengenalpasti Reka Bentuk Landskap dalam bidang Reka Bentuk.
5.0 RE 5.1 Persepsi Seni dalam Reka 5.1.2 Menjelaskan prinsip Reka BeTP2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk Landskap.
5.0 RE 5.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 5.2.1 Membuat eksperimentasi dan
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
5.0 RE 5.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 5.2.2 Pendedahan alatan dan bahTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka B
5.0 RE 5.3 Ekspresi Seni dalam Reka 5.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
5.0 RE 5.4 Apresiasi Seni dalam Reka 5.4.1 Mempamerkan hasil karya sTP6 Menghasilkan produk seni Reka Bentuk Landskap dengan menggunakan idea sendiri sec
5.0 RE 5.4 Apresiasi Seni dalam Reka 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan
5.0 RE 5.4 Apresiasi Seni dalam Reka 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya s
6.0 RE 6.1 Persepsi Seni dalam Reka 6.1.1 Memperihalkan sejarah pe TP1 Mengenalpasti Reka Bentuk Hiasan Dalaman dalam bidang Reka Bentuk.
6.0 RE 6.1 Persepsi Seni dalam Reka 6.1.2 Menjelaskan prinsip Reka BeTP2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk Hiasan Dalaman.
6.0 RE 6.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 6.2.1 Membuat eksperimentasi daTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
6.0 RE 6.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 6.2.2 Pendedahan alatan dan bahTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka B
6.0 RE 6.3 Ekspresi Seni dalam Reka 6.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
6.0 RE 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka 6.4.1 Mempamerkan hasil karya sTP6 Menghasilkan produk seni Reka Bentuk Hiasan Dalaman dengan menggunakan idea sen
6.0 RE 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka 6.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan
6.0 RE 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka 6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya s
7.0 RE 7.1 Persepsi Seni dalam Reka 7.1.1 Memperihalkan sejarah per TP1 Mengenalpasti Reka Bentuk Industri dalam bidang Reka Bentuk.
7.0 RE 7.1 Persepsi Seni dalam Reka 7.1.2 Menjelaskan prinsip Reka BeTP2 Menjelaskan prinsip Reka Bentuk Industri.
7.0 RE 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 7.2.1 Membuat eksperimentasi daTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
7.0 RE 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 7.2.2 Membanding beza penentuan
TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka B
7.0 RE 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka 7.2.3 Pendedahan alatan dan bahTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
7.0 RE 7.3 Ekspresi Seni dalam Reka B 7.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP6 Menghasilkan produk seni Reka Bentuk Industri dengan menggunakan idea sendiri secar
7.0 RE 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka 7.4.1 Mempamerkan hasil produk seni
7.0 RE 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk seni sendiri da
7.0 RE 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka 7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk
8.0 SE 8.1 Persepsi Seni dalam Seni 8.1.1 Menjelaskan prinsip asas S TP1 Mengenalpasti Seni Sulaman dalam bidang Seni Kraf.
8.0 SE 8.1 Persepsi Seni dalam Seni 8.1.2 Menyatakan jenis, alatan d TP2 Menjelaskan prinsip Seni Sulaman.
8.0 SE 8.1 Persepsi Seni dalam Seni 8.1.3 Menerangkan teknik Seni S TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
8.0 SE 8.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 8.2.1 Membuat eksperimentasi daTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Su
8.0 SE 8.3 Ekspresi Seni dalam Seni S 8.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
8.0 SE 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni 8.4.1 Mempamerkan hasil produkTP6 Menghasilkan produk Seni Sulaman dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif da
8.0 SE 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni 8.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk seni sendiri da
8.0 SE 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni 8.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk
9.0 SE 9.1 Persepsi Seni dalam Seni S 9.1.1 Menjelaskan prinsip asas SeTP1 Mengenalpasti Seni Seramik dalam bidang Seni Kraf.
9.0 SE 9.1 Persepsi Seni dalam Seni S 9.1.2 Menyatakan jenis Seni Serami
TP2 Menjelaskan prinsip Seni Seramik.
9.0 SE 9.1 Persepsi Seni dalam Seni S 9.1.3 Menerangkan teknik Seni Seram
TP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
9.0 SE 9.1 Persepsi Seni dalam Seni S 9.1.4 Menjelaskan fungsi Seni Se TP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Se
9.0 SE 9.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 9.2.1 Membuat eksperimentasi daTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
9.0 SE 9.3 Ekspresi Seni dalam Seni S 9.3.1 Menterjemahkan hasil daripTP6 Menghasilkan produk Seni Seramik dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan
9.0 SE 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni 9.4.1 Mempamerkan hasil produk seni
9.0 SE 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni 9.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk seni sendiri da
9.0 SE 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni 9.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk
10.0 S 10.1 Persepsi Seni dalam Seni 10.1.1 Menjelaskan definisi SimboTP1 Mengenalpasti Seni Reka Grafik dalam bidang Komunikasi Visual.
10.0 S 10.1 Persepsi Seni dalam Seni 10.1.2 Menyatakan jenis Simbol dTP2 Menjelaskan definisi, jenis dan ciri Seni Reka Grafik
10.0 S 10.1 Persepsi Seni dalam Seni 10.1.3 Menjelaskan ciri Simbol daTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
10.0 S 10.2 Eksplorasi Seni dalam Sen 10.2.1 Membuat eksperimentasi dTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Re
10.0 S 10.3 Ekspresi Seni dalam Seni 10.3.1 Menterjemahkan hasil dar TP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
10.0 S 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni 10.4.1 Mempamerkan hasil produTP6 Menghasilkan produk Seni Reka Grafik dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif
10.0 S 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni 10.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan
10.0 S 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni 10.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk
11.0 S 11.1 Persepsi Seni dalam Seni 11.1.1 Menjelaskan definisi dan f TP1 Mengenalpasti Seni Foto dalam bidang Komunikasi Visual.
11.0 S 11.1 Persepsi Seni dalam Seni 11.1.2 Menjelaskan ciri imej yang TP2 Menjelaskan definisi, jenis dan ciri Seni Foto.
11.0 S 11.1 Persepsi Seni dalam Seni 11.1.3 Memperihalkan sejarah PinTP3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta pe
11.0 S 11.2 Eksplorasi Seni dalam Sen 11.2.1 Membuat eksperimentasi dTP4 Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Fo
11.0 S 11.3 Ekspresi Seni dalam Seni 11.3.1 Menterjemahkan hasil dariTP5 Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penero
11.0 S 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni 11.4.1 Mempamerkan hasil produk
TP6 Menghasilkan produk Seni Foto dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan ino
11.0 S 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni 11.4.2 Menghayati hasil produk Seni Foto sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual
11.0 S 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni 11.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produ
1.0 B 1.1 Garisan 1.1.1 Menyatakan maksud garisan.
1.0 B 1.1 Garisan 1.1.2 Mengenal jenis-jenis garisan.
1.0 B 1.1 Garisan 1.1.3 Menghasilkan lukisan dengan menggunakan garisan.
1.0 B 1.2 Rupa 1.2.1 Menyatakan maksud rupa.
1.0 B 1.2 Rupa 1.2.2 Mengenal jenis rupa. (i) Rupa organik (ii) Rupa geometrik
1.0 B 1.2 Rupa 1.2.3 Menghasilkan corak dengan menggunakan susunan rupa.
1.0 B 1.3 Bentuk 1.3.1 Menyatakan maksud bentuk.
1.0 B 1.3 Bentuk 1.3.2 Mengenal bentuk: (i) 2D (ii) 3D
1.0 B 1.3 Bentuk 1.3.3 Menghasilkan bentuk: (i) 2D (ii) 3D
1.0 B 1.4 Jalinan 1.4.1 Menyatakan maksud jalinan.
1.0 B 1.4 Jalinan 1.4.2 Mengenal jalinan. (i) Sentuh (ii) tampak
1.0 B 1.4 Jalinan 1.4.3 Menghasilkan jalinan: (i) Sentuh (ii) tampak
1.0 B 1.5 Warna 1.5.1 Menyatakan maksud warna.
1.0 B 1.5 Warna 1.5.2 Mengenal jenis-jenis warna. (i) Warna asas (ii) Warna sekunder
1.0 B 1.5 Warna 1.5.3 Menghasilkan gabungan warna: (i) Warna asas (ii) Warna sekunder
1.0 B 1.6 Ruang 1.6.1 Menyatakan maksud ruang.
1.0 B 1.6 Ruang 1.6.2 Mengenal jenis-jenis ruang. (i) Ruang nyata (ii) Ruang tampak
1.0 B 1.6 Ruang 1.6.3 Menghasilkan ruang: (i) Ruang nyata (ii) Ruang tampak
2.0 B 2.1 Harmoni 2.1.1 Menyatakan maksud harmoni
2.0 B 2.1 Harmoni 2.1.2 Mengenal ciri-ciri harmoni di: (i) Alam sekeliling (ii) Buatan manusia (iii) Corak tradisional
2.0 B 2.1 Harmoni 2.1.3 Menghasilkan corak kombinasi warna yang harmoni.
2.0 B 2.2 Kontra 2.2.1 Menyatakan maksud kontra
2.0 B 2.2 Kontra 2.2.2 Mengenal ciri-ciri kontra: (i) Alam sekeliling (ii) Buatan manusia (iii) Karya seni halus
2.0 B 2.2 Kontra 2.2.3 Menghasilkan corak bebas yang menimbulkan kontra dengan menggunakan kombinasi unsur-unsur seni.
2.0 B 2.3 Penegasan 2.3.1 Menyatakan maksud penegasan.
2.0 B 2.3 Penegasan 2.3.2 Menerangkan ciri-ciri penegasan.
2.0 B 2.3 Penegasan 2.3.3 Menghasilkan poster yang menggunakan prinsip penegasan.
2.0 B 2.4 Kepelbagaian 2.4.1 Menyatakan maksud kepelbagaian
2.0 B 2.4 Kepelbagaian 2.4.2 Menerangkan ciri-ciri kepelbagaian
2.0 B 2.4 Kepelbagaian 2.4.3 Menghasilkan kulit buku yang menggunakan prinsip kepelbagaian.
2.0 B 2.5 Imbangan 2.5.1 Menyatakan maksud imbangan
2.0 B 2.5 Imbangan 2.5.2 Mengenal jenis-jenis imbangan; (i) Simetri (ii) Tidak simetri
2.0 B 2.5 Imbangan 2.5.3 Menghasilkan satu catan hiasan dengan menggunakan objek-objek yang berimbangan simetri.
2.0 B 2.6 Kesatuan 2.6.1 Menyatakan maksud kesatuan
2.0 B 2.6 Kesatuan 2.6.2 Menerangkan ciri-ciri kesatuan
2.0 B 2.6 Kesatuan 2.6.3 Menghasilkan kesatuan gabungan corak.
2.0 B 2.7 Irama dan pergerakan 2.7.1 Menyatakan maksud irama dan pergerakan
2.0 B 2.7 Irama dan pergerakan 2.7.2 Menerangkan ciri-ciri irama dan pergerakan
2.0 B 2.7 Irama dan pergerakan 2.7.3 Menghasilkan catan dengan susunan rupa tertentu untuk menghasilkan pergerakan.
3.0 SE3.1 Melukis 3.1.1 Menyatakan maksud lukisan
3.0 SE3.1 Melukis 3.1.2 Menyenaraikan alat, bahan,proses dan teknik dalam aktiviti melukis
3.0 SE3.1 Melukis 3.1.3 Menghasilkan semula lakaran idea asas lukisan berpandukan garisan grid dan contoh lukisan yang diberik
3.0 SE3.1 Melukis 3.1.4 Menghasilkan lukisan
4.0 S 4.1 Catan 4.1.1 Menyatakan maksud catan
4.0 S 4.1 Catan 4.1.2 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti mencatan
4.0 S 4.1 Catan 4.1.3 Menghasilkan semula lakaran idea asas catan berpandukan garisan grid dan contoh lukisan yang diberika
5.0 SE5.1 Arca 5.1.1 Menyatakan maksud arca
5.0 SE5.1 Arca 5.1.2 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti arca
5.0 SE5.1 Arca 5.1.3 Menghasilkan lakaran bentuk arca olahan
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.1 Mendefinisikan cetakan.
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.2 Menyatakan jenis cetakan.
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.3 Menyenaraikan alat, bahan,proses dan teknik dalam aktiviti membuat cetakan.
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.4 Membuat cetakan timbulan berbentuk rupa dengan menggunakan kaedah cetakan sayuran.
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.5 Membuat cetakan timbulan berbentuk rupa dengan menggunakan kaedah cetakan sayuran.
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.6 Mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya
6.0 SE6.1 Cetakan 6.1.7 Mempamerkan hasil karya
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.1 Mendefinisikan poster.
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.2 Menyatakan jenis poster.
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti membuat poster.
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.4 Menghasilkan poster dengan reka letak tipografi, imej dan warna yang sesuai.
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.5 Mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya.
7.0 K 7.1 Komunikasi visual melalu7.1.6 Mempamerkan hasil karya.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.1 Mendefinisikan anyaman.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.2 Menyatakan jenis anyaman.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti membuat anyaman.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.4 Menghasilkan anyaman dengan reka letak imej dan warna yang sesuai.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.5 Mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya.
8.0 K 8.1 Projek kraf anyaman 8.1.6 Mempamerkan hasil karya.
9.0 FO9.1 Folio seni halus 9.1.1 Mendokumentasikan hasil karya
9.0 FO9.1 Folio seni halus 9.1.2 Membuat urutan penghasilan karya dalam folio seni halus
9.0 FO9.1 Folio seni halus 9.1.3 Menjelaskan karya melalui menyusun mengikut kandungan tugasan yang ditetapkan
9.0 FO9.1 Folio seni halus 9.1.4 Mempersembahkan karya dengan bahasa seni visual
1.0 PE 1.1 Mengenalpasti masalah 1.1.1 Mengenal pasti masalah: (i)
TP1 Menyatakan maksud masalah bukan inventif dan inventif dengan membuat hub
1.0 PE 1.1 Mengenalpasti masalah 1.1.1 Mengenal pasti masalah: (ii)
TP2 Menerangkan proses penyelesaian masalah inventif.
1.0 PE 1.1 Mengenalpasti masalah 1.1.2 Menerangkan proses penyele
TP3 Membina model fungsi menggunakan lukisan sistem fungsi dan membuat rumu
1.0 PE 1.2 Analisis fungsi 1.2.1 Membuat hubungkait antara
TP4 Menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang dan masa.
1.0 PE 1.2 Analisis fungsi 1.2.2 Melukis sistem fungsi
TP5 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk dalam bentuk jadual.
1.0 PE 1.2 Analisis fungsi 1.2.3 Membina model fungsi deng
TP6 Menghasilkan lakaran perubahan produk berdasarkan masalah inventif secara
1.0 PE 1.3 Pencanggahan fizikal 1.3.1 Mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal.
1.0 PE 1.3 Pencanggahan fizikal 1.3.2 Mencadangkan pemilihan prinsip inventif.
1.0 PE 1.3 Pencanggahan fizikal 1.3.3 Menjustifikasikan cadangan perubahan reka bentuk berdasarkan pemilihan prinsip inventif.
1.0 PE 1.3 Pencanggahan fizikal 1.3.4 Menghasilkan lakaran produk berfokuskan bahagian yang mempunyai masalah inventif.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.1 Mengenal pasti teknologi pembuatan produk.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.2 Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.3 Membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.4 Membuat lakaran model 3D bermaklumat.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.5 Menganalisis lakaran model 3D.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.6 Membuat acuan model 3D.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.7 Membuat model 3D berdasarkan proses kerja:(i) Secara acuan(ii) Menggunakan pen 3D
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.8 Membuat kemasan model 3D menggunakan electro static dan electro platting
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.9 Menilai model 3D yang telah dihasilkan.
2.0 AP 2.1 Teknologi Pembuatan 2.1.10 Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.1 Mengenal pasti komponen mekanikal.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.2 Menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.3 Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gajet yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.4 Menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gajet.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.5 Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gajet.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.6 Membina gajet mekanikal berfungsi.
2.0 AP 2.2 Reka Bentuk Mekanikal 2.2.7 Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada sistem tersebut berdasarkan pandangan murid.
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan.
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik:(i) Keselamatan;(ii) Kedudukan peranti dalam litar(iii) Sambungan litar
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.3 Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.4 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektrik yang akan dibuat.
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.5 Menganalisis elemen sistem elektrik pada gajet yang akan dihasilkan.
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.6 Membina gajet elektrik berfungsi
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian gajet.
2.0 AP 2.3 Reka Bentuk Elektrik 2.3.8 Mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gajet yang telah dibina
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.1 Menyatakan maksud mikropengawal (microcontroller) dan Pemprosesmikro (microprocessor).
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.2 Menjelaskan bahagian-bahagian yang terdapat dalam mikropengawal (microcontroller).
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.3 Menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik.
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.4 Membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas.
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.5 Membuat penyambungan litar input dan litar output kepada mikropengawal (microcontroller).
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.6 Menulis pengaturcaraan mudah berdasarkan penyambungan litar input dan litar output.
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.7 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian litar elektronik.
2.0 AP 2.4 Reka Bentuk Elektronik 2.4.8 Mencadangkan penambahbaikan ke atas reka bentuk litar elektronik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.1 Menyatakan maksud dan menerangkan reka bentuk akuaponik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.2 Menjelaskan kelebihan reka bentuk akuaponik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.3 Mengenal pasti komponen akuaponik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.4 Melakar reka bentuk sistem akuaponik bermaklumat
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.5 Menganalisis lakaran reka bentuk sistem akuaponik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.6 Membina model reka bentuk sistem akuaponik
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.7 Menilai model reka bentuk sistem akuaponik.
2.0 AP 2.5 Reka Bentuk Akuaponik 2.5.8 Mencadangkan penambah baikan reka bentuk system akuaponik yg lebih efisien.
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.1 Mentakrifkan reka bentuk makanan
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.2 Menjelaskan kepentingan rekabentuk makanan
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.3 Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.4 Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.5 Menghasilkan reka bentuk dan pembungkus makanan
2.0 AP 2.6 Reka Bentuk Makanan 2.6.6 Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan

1.0 BI 1.1 Kepelbagaian Organism1.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversiti


1.0 BI 1.1 Kepelbagaian Organism1.1.2 Mewajarkan keperluan pengurusan biodiversiti yang berkesan.
1.0 BI 1.2 Pengelasan organisma 1.2.1 Membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya.
1.0 BI 1.2 Pengelasan organisma 1.2.2 Mencirikan kumpulan taksonomi utama.
2.0 E 2.1 Aliran tenaga dalam eko 2.1.1 Menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai.
2.0 E 2.1 Aliran tenaga dalam eko 2.1.2 Menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan.
2.0 E 2.2 Kitar nutrien dalam ekos2.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dala
2.0 E 2.2 Kitar nutrien dalam ekos2.2.2 Mewajarkan peranan organisma dalam kitar air suatu ekosistem.
2.0 E 2.2 Kitar nutrien dalam ekos2.2.3 Menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan ke atas kitaran disebabkan aktiviti manusia.
2.0 E 2.3 Saling bersandaran dan 2.3.1 Menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara benda hidup dan persekitaran untuk keseimbangan e
2.0 E 2.3 Saling bersandaran dan 2.3.2 Mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar.
2.0 E 2.3 Saling bersandaran dan 2.3.3 Berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasi interaksi tersebut dalam
2.0 E 2.3 Saling bersandaran dan 2.3.4 Mencerakinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem.
2.0 E 2.3 Saling bersandaran dan 2.3.5 Meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan a
2.0 E 2.4 Peranan manusia dalam2.4.1 Mewajarkan dan berkomunikasi bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif demi kele
3.0 NU3.1 Kelas makanan 3.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan.
3.0 NU3.1 Kelas makanan 3.1.2 Menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan.
3.0 NU3.2 Kepentingan gizi seimb 3.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang.
3.0 NU3.2 Kepentingan gizi seimb 3.2.2 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang.
3.0 NU3.2 Kepentingan gizi seimb 3.2.3 Membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup yang sihat dalam me
3.0 NU3.3 Sistem pencernaan manu
3.3.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan.
3.0 NU3.4 Proses penyerapan dan 3.4.1 Menjalankan eksperimen bagi menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.
3.0 NU3.4 Proses penyerapan dan 3.4.2 Menghubungkaitkan fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi.
3.0 NU3.4 Proses penyerapan dan 3.4.3 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai penyahtinjaan
4.0 K 4.1 Penyakit berjangkit dan p4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit
4.0 K 4.1 Penyakit berjangkit dan p4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan.
4.0 K 4.1 Penyakit berjangkit dan p4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit.
4.0 K 4.1 Penyakit berjangkit dan p4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.2 Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.3 Mewajarkan kepentingan imunisasi.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.4 Membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.5 Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap.
4.0 K 4.2 Pertahanan badan 4.2.6 Mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap kelu
5.0 AI 5.1 Sifat fizik air 5.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air.
5.0 AI 5.1 Sifat fizik air 5.1.2 Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai proses penyejatan air dalam kehidupan harian.
5.0 AI 5.2 Larutan dan kadar kertel5.2.1 Menerangkan dengan contoh maksud larutan, keterlarutan.
5.0 AI 5.2 Larutan dan kadar kertel5.2.2 Menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan.
5.0 AI 5.2 Larutan dan kadar kertel5.2.3 Menjelaskan dengan contoh maksud koloid dalam kehidupan harian.
5.0 AI 5.2 Larutan dan kadar kertel5.2.4 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kegunaan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian
5.0 AI 5.2 Larutan dan kadar kertel5.2.5 Menunjuk cara contoh pelarut bukan air dan kegunaannya dalam kehidupan.
5.0 AI 5.3 Pembersihan dan pembe5.3.1 Menunjuk cara kaedah pembersihan air.
5.0 AI 5.3 Pembersihan dan pembe5.3.2 Menyelesaikan masalah mendapatkan bekalan air untuk kegunaan harian.
5.0 AI 5.3 Pembersihan dan pembe5.3.3 Membina model dan berkomunikasi mengenai sistem pembekalan air.
5.0 AI 5.3 Pembersihan dan pembe5.3.4 Mewajarkan kelestarian air sebagai kunci kehidupan yang sihat.
6.0 AS6.1 Sifat asid dan alkali 6.1.1 Mendefinisikan secara operasi asid dan alkali.
6.0 AS6.1 Sifat asid dan alkali 6.1.2 Menerangkan dengan contoh bahan berasid dan beralkali.
6.0 AS6.1 Sifat asid dan alkali 6.1.3 Menunjuk cara menentukan kekuatan asid dan alkali berdasarkan nilai pH.
6.0 AS6.1 Sifat asid dan alkali 6.1.4 Mengenal pasti kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.
6.0 AS6.2 Peneutralan 6.2.1 Menerangkan proses peneutralan.
6.0 AS6.2 Peneutralan 6.2.2 Menerangkan dengan contoh penggunaan proses peneutralan dalam kehidupan harian.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.2 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrostatik.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.3 Menjelaskan dengan contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.4 Merumuskan cas yang mengalir menghasilkan arus elektrik.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.5 Mencirikan arus, voltan dan rintangan serta unitnya.
7.0 K 7.1 Keelektrikan 7.1.6 Merumuskan perkaitan antara arus, voltan dan rintangan.
7.0 K 7.2 Pengaliran arus elektrik 7.2.1
d Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari.
7.0 K 7.3 Kemagnetan 7.3.1 Merumuskan ciri magnet.
7.0 K 7.3 Kemagnetan 7.3.2 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai elektromagnet.
7.0 K 7.3 Kemagnetan 7.3.3 Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai kegunaan magnedan elektromagnet dalam kehidupa
8.0 D 8.1 Daya 8.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasimengenai daya.
8.0 D 8.1 Daya 8.1.2 Menerangkan daya mempunyai magnitud,arah dan titik aplikasi.
8.0 D 8.1 Daya 8.1.3 Mengukur daya dalam unit S.I.
8.0 D 8.1 Daya 8.1.4 Menjelaskan dengan contoh setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi ber
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kesan tindakan daya.
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.2 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai perkaitan antara perbezaan ketumpatan dengan kesan keapung
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.3 Mengelas dan menyelesaikan masalah tuas berdasarkan kedudukan fulkrum, beban dan daya.
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.4 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai momen daya.
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.5 Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai tekanan serta aplikasinya dalam kehidupan harian.
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.6 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tekanan gas dengan merujuk kepada teori kinetik gas.
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.7 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan tekanan atmosfera dan kesan altitud kepada tekana
8.0 D 8.2 Kesan Daya 8.2.8 Menerangkan kesan kedalaman terhadap tekanan cecair.
9.0 HA9.1 Hubungkait suhu denga 9.1.1 Membanding beza antara haba dengan suhu.
9.0 HA9.2 Pengaliran haba dan k 9.2.1 Menerangkan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk.
9.0 HA9.2 Pengaliran haba dan k 9.2.2 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai pengaliran haba dalam fenomena alam.
9.0 HA9.2 Pengaliran haba dan k 9.2.3 Berkomunikasi mengenai konduktor haba dan penebat haba serta kegunaan konduktor dan penebat haba d
9.0 HA9.3 Prinsip pengembangan d9.3.1 Menerangkan bagaimana haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair dan gas.
9.0 HA9.3 Prinsip pengembangan d9.3.2 Berkomunikasi mengenai pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian
9.0 HA9.4 Hubungkait jenis perm 9.4.1 Menunjuk cara bagaimana objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan
9.0 HA9.4 Hubungkait jenis perm 9.4.2 Menunjukcara bagaimana objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih
9.0 HA9.4 Hubungkait jenis perm 9.4.3 Mengkonsepsikan dan mereka bentuk mengunakan konsep haba dalam kehidupan harian.
10.0 10.1 Ciri gelombang bunyi 10.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri asas gelombang bunyi.
10.0 10.2 Kekuatan dan kelangsi 10.2.1 Menerangkan frekuensi bunyi dan unitnya serta amplitud getaran.
10.0 10.2 Kekuatan dan kelangsi 10.2.2 Menghubungkaitkan frekuensi dengan kelangsingan.
10.0 10.2 Kekuatan dan kelangsi 10.2.3 Menghubungkaitkan amplitud dengan kenyaringan.
10.0 10.2 Kekuatan dan kelangsi 10.2.4 Menjelaskan menggunakan contoh kekuatan dan kelangsingan menggunakan alatan muzik.
10.0 10.3 Fenomena dan aplikasi10.3.1 Menjelaskan dengan contoh fenomena yang berkait dengan pantulan gelombang bunyi seperti gema dan k
10.0 10.3 Fenomena dan aplikasi10.3.2 Menjelaskan dengan contoh aplikasi pantulan gelombang bunyi .
10.0 10.3 Fenomena dan aplikasi10.3.3 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai had pendengaran bagi manusia dan haiwan.
10.0 10.3 Fenomena dan aplikasi10.3.4 Menerangkan dengan contoh cara mengatasi had pendengaran manusia.
11.0 11.1 Bintang dan galaksi da 11.1.1 Berkomunikasi mengenai ciri objek angkasa.
11.0 11.1 Bintang dan galaksi da 11.1.2 Membanding dan membezakan bintang (termasuk matahari) berdasarkan ciri bintang dan hubungkaitkan d
12.0 S12.1 Sistem Suria 12.1.1 Membandingkan jarak planet dalam sistem suria daripada matahari dengan menggunakan astronomical un
12.0 S12.1 Sistem Suria 12.1.2 Membina jadual untuk membanding dan membezakan antara planet Sistem Suria dengan Bumi.
12.0 S12.1 Sistem Suria 12.1.3 Meneroka hubungan yang mungkin berdasarkan ciri planet dan memberi penjelasan tentang hubungan ters
12.0 S12.1 Sistem Suria 12.1.4 Menaakul dan menganalogikan situasi hipotetikal berkaitan dengan Sistem Suria
12.0 S12.1 Sistem Suria 12.1.5 Menjustifikasi Bumi merupakan planet yang paling sesuai untuk kehidupan berdasarkan data tentang Bumi
13.0 13.1 Jasad lain dalam Sistem
13.1.1 Berkomunikasi tentang jasad lain dalam sistem suria iaitu meteoroid, asteroid dan komet.
13.0 13.1 Jasad lain dalam Sistem
13.1.2 Membincangkan pergerakan meteoroid,asteroid dan komet dan kesannya terhadap bumi berdasarkan data
13.0 13.1 Jasad lain dalam Sistem
13.1.3 Menjana idea bagaimana mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlakunya perlanggaran astero
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu 5.1.1 Menjelaskan konsep Alam TP1 Mengetahui sejarah kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu 5.1.2 Menerangkan kewujudan keTP2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu 5.1.3 Memerihal kerajaan-keraja TP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang kerajaan Alam Melayu dalam pelb
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu 5.1.4 Menghubungkait kerajaan ATP4 Menganalisis maklumat berkaitan sejarah kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu K5.1.5 Menghuraikan kepentinga TP5 Membuat penilaian tentang sejarah kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu K5.1.6 Menerangkan kepentinganTP6 Melahirkan idea yang berasas tentang sejarah kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu K5.1.7 Menghubungkait kepentingan menghargai kegemilangan kerajaan Alam Melayu dengan pembentukan jati diri.
5. Kera 5.1 Kerajaan Alam Melayu K5.1.8 Merumuskan kebanggaan terhadap kelangsungan warisan kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam Mel5.2.1 Menerangkan sistem pemeriTP1 Mengetahui warisan kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam Mel5.2.2 Menghuraikan kegiatan eko TP2 Mempamerkan kefahaman tentang warisan kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam Mel5.2.3 Menjelaskan sosiobudaya mTP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang warisan kerajaan Alam Melayu da
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam Mel5.2.4 Menerangkan agama dan kep
TP4 Menganalisis maklumat berkaitan warisan kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam Mel5.2.5 Menghuraikan keunikan warTP5 Membuat penilaian tentang warisan kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam MelK5.2.6 Menilai kepentingan kebi TP6 Melahirkan idea yang rasional tentang warisan kerajaan Alam Melayu
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam MelK5.2.7 Menghuraikan kepentingan menghargai warisan kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam MelK5.2.8 Menerangkan iktibar yang diperoleh dari kegemilangan kerajaan Alam Melayu.
5. Kera 5.2 Warisan Kerajaan Alam MelK5.2.9 Merumuskan kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara.
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka 6.1.1 Menceritakan pengasasan KTP1 Mengetahui sejarah Kesultanan Melayu Melaka
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka 6.1.2 Menghuraikan kegemilanganTP2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka.
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka 6.1.3 Menerangkan berakhirnya pTP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang Kesultanan Melayu Melaka pada
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka K6.1.4 Menilai kepentingan sifa TP4 Menganalisis maklumat berkaitan sejarah Kesultanan Melayu Melaka.
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka K6.1.5 Menghuraikan kepentinganTP5 Membuat penilaian terhadap sejarah Kesultanan Melayu Melaka
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka K6.1.6 Menjelaskan perpaduan seTP6 Melahirkan idea yang berasas tentang sejarah Kesultanan Melayu Melaka.
6. Kesu6.1 Kesultanan Melayu Melaka K6.1.7 Merumuskan iktibar yang diperoleh daripada sejarah Kesultanan Melayu Melaka.
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan 6.2.1 Memerihal pengasasan KesulTP1 Mengetahui sejarah Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan 6.2.2 Menghuraikan kegemilanganTP2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah Kesultanan Johor Riau dan kerajaa
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan 6.2.3 Menerangkan kelangsunganTP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang Kesultanan Johor Riau dan keraja
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan 6.2.4 Menghuraikan warisan KesulTP4 Menganalisis maklumat berkaitan sejarah Kesultanan Johor Riau dan kerajaan
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan K6.2.5 Menilai kepentingan kelan TP5 Membuat penilaian terhadap sejarah Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kera
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan K6.2.6 Menjelaskan tanggungjawaTP6 Melahirkan idea yang berasas tentang sejarah Kesultanan Johor Riau dan kera
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan K6.2.7 Menghuraikan kepentingan sumbangan warisan Kesultanan Melayu.
6. Kesu6.2 Kesultanan Johor Riau dan K6.2.8 Merumuskan iktibar yang diperoleh daripada sejarah Kesultanan Melayu.
6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, 6.3.1 Memerihalkan pengasasan ke
TP1 Mengetahui sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis.
6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, 6.3.2 Menerangkan hubungan keraj
TP2 Mempamerkan kefahaman tentang sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri S
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, 6.3.3 Menjelaskan warisan kerajaaTP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang kerajaan Kedah, Kelantan, Neger‬‬
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, 6.3.4 Menghuraikan keunikan adaTP4 Menganalisis maklumat berkaitan sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Se‬‬
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, K6.3.5 Menerangkan kepentinganTP5 Membuat penilaian terhadap sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembil‬‬
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, K6.3.6 Menghuraikan kepentinganTP6 Melahirkan idea yang berasas tentang sejarah kerajaan Kedah, Kelantan, Neg‬‬
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, K6.3.7 Merumuskan iktibar yang diperoleh daripada kelangsungan negeri Melayu.‬‬
‫‪6. Kesu6.3 Kerajaan Kedah, Kelantan, K6.3.8 Menilai kepentingan menjaga hubungan baik dengan negara lain.‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪6.4.1 Menjelaskan sejarah SarawaTP1 Mengetahui latar belakang bagi Sarawak dan Sabah‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪6.4.2 Menerangkan pemerintahanTP2 Mempamerkan kefahaman tentang latar belakang Sarawak dan Sabah‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪6.4.3 Menghuraikan kegiatan masTP3 Menggunakan pengetahuan sejarah tentang latar belakang Sarawak dan Saba‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪6.4.4 Menghuraikan keunikan yangTP4 Menganalisis maklumat berkaitan latar belakang Sarawak dan Sabah‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪K6.4.5 Merumuskan kepentingan m‬‬
‫‪TP5 Membuat penilaian terhadap latar belakang Sarawak dan Sabah.‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪K6.4.6 Menghuraikan kepentinganTP6 Melahirkan idea yang rasional tentang latar belakang Sarawak dan Sabah.‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪K6.4.7 Menerangkan kepentingan sikap bijaksana untuk meneruskan kelangsungan hidup‬‬
‫‪6. Kesu6.4 Sarawak dan Sabah‬‬ ‫‪K6.4.8 Menilai kepentingan semangat kekitaan dalam sebuah negara‬‬
‫‪1.10‬اَل عمراَنَّ‬
‫حفظ‪8‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَت‬
‫باَچاَءنَّ‪:‬داَنَّ‬
‫اَياَتنَّ)بييياَچاَنَّ‬
‫‪1.10.1‬سييوُرہ اَييلعمراَ‬
‫اَياَت‪8‬‬ ‫ممباَچ اَياَت‪ 8‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُلداَنَّبيييرتجوُيد‬
‫ڤڠوُرنياَ هداَية‬
‫کفهمنَّ‪:‬نَّ(ا‪1.10‬‬
‫اَياَتداَنَّحفظ‬
‫‪1.10.2‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ)بييياَچاَنَّ‬
‫اَياَت‪8‬‬ ‫مڽاَتاَكنَّاَينتيساَرياَياَت‬
‫‪1.10‬اَل عمراَنَّ‬
‫حفظ‪8‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَت‬
‫حفظنَّ‪:‬داَنَّ‬
‫اَياَتبييياَچاَنَّ‬
‫‪1.10.3‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ)‬
‫مڠحفظ اَياَت‪ 8‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر داَنَّبيييرتجوُيد اَياَت‪8‬‬
‫‪1.10‬اَل عمراَنَّ‬
‫حفظ‪8‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَت‬
‫حفظنَّ‪:‬داَنَّ‬
‫اَياَتبييياَچاَنَّ‬
‫‪1.10.4‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ)‬
‫مڠعملكنَّبييياَچاَنَّاَياَت‪ 8‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّداَييلمُ صييلة ذيكير سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه اَياَت‪8‬‬
‫‪1.11‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪18‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَتحفظ‬
‫ييياَچاَنَّداَنَّ‬
‫اَياَتراَباَنَّ)بچاَءنَّ‪:‬‬
‫‪1.11.1‬سييوُرہ اَييلعم‬
‫ممباَچ اَياَت‪ 18‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ بيييرتجوُيد اَياَت‪18‬‬
‫‪1.11‬يڠ مهاَ اَساَ‬
‫هاَڽ ا‬
‫حفظنَّ(‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييياَچاَنَّداَنَّ‬
‫‪1.11.2‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ)ب اَياَت‬
‫مڽاَتاَكنَّاَينتيساَرياَياَتاَياَت‪18‬‬
‫‪1.11‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪18‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَتحفظ‬
‫ييياَچاَنَّداَنَّ‬
‫حفظنَّ‪:‬‬ ‫اَياَتاَنَّ)ب‬
‫‪1.11.3‬سييوُرہ اَييلعمر‬
‫مڠحفظ اَياَت‪ 18‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ بيييرتجوُيد اَياَت‪18‬‬
‫‪1.11‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪18‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَتحفظ‬
‫ييياَچاَنَّداَنَّ‬
‫حفظنَّ‪:‬‬ ‫اَياَتاَنَّ)ب‬
‫‪1.11.4‬سييوُرہ اَييلعمر‬
‫‪.‬مڠعملكنَّبييياَچاَنَّاَياَت‪ 18‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّداَييلمُ صييلة ذيكير سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه اَياَت‪18‬‬
‫‪1.12‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪27‬نَّ(سوُرة‬
‫‪26‬داَنَّ&حفظ‬
‫ييياَچاَنَّ‬
‫اَچاَءنَّ‪:‬نَّ)باَياَت‬
‫اَياَت باَييلعمراَ‬
‫‪1.12.1‬سييوُرہ‬
‫يييرتجوُيد داَنَّ‪27‬‬
‫ممباَچ اَياَت‪ 26‬داَنَّ‪ 27‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ ب اَياَت‪26‬‬
‫‪1.12‬کوُاَس ا‬
‫کفهمنَّ‪:‬نَّ( لوُاَسڽ‬
‫اَياَتداَنَّحفظ‬
‫‪1.12.2‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ)بييياَچاَنَّ‬
‫اَتداَنَّ‪27‬‬
‫اَياَتاَ ي‪26‬‬
‫مڽاَتاَكنَّاَينتيساَري‬
‫‪1.12‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪27‬نَّ(سوُرة‬
‫‪26‬داَنَّ&حفظ‬
‫ييياَچاَنَّ‬
‫حفظنَّ‪:‬نَّ)باَياَت‬
‫اَياَتاَييلعمراَ‬
‫‪1.12.3‬سييوُرہ‬
‫يييرتجوُيد داَنَّ‪27‬‬
‫مڠحفظ اَياَت‪ 26‬داَنَّ‪ 27‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ ب اَياَت‪26‬‬
‫‪1.12‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪27‬نَّ(سوُرة‬
‫‪26‬داَنَّ&حفظ‬
‫ييياَچاَنَّ‬
‫حفظنَّ‪:‬نَّ)باَياَت‬
‫اَياَتاَييلعمراَ‬
‫‪1.12.4‬سييوُرہ‬
‫اَستقاَمه داَنَّ‪27‬‬
‫مڠعملکنَّبييياَچاَنَّاَياَت‪ 26‬داَنَّ‪ 27‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّداَييلمُ صييلة داَنَّذيكير سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَياَت‪26‬‬
‫‪ 1.13.1‬تيييجوُيد )نييوُنَّسييكينه داَنَّتييينوُينَّ( ‪1.13‬موُدهڽ ت‬
‫يِ اَدغاَمُ مع اَييلغنة‪ ,‬اَدغاَمُ بيييل غنة‪ ,‬اَقلباَخفاَء حقيقيِ حكوُمُ‬
‫منرڠكنَّمقصوُد چاَراَ بييياَچاَنَّحكوُمُ تيييجوُيد بيييراَيكوُتبيييسرتاَ چوُنتوُہ ‪:‬اَظهر حلق ‪,‬‬
‫حكوُمُ تيييجوُيد )ميمُ سييكينه( ‪1.13‬موُدهڽ ت‬ ‫ييفوُي اَدغاَمُ مثلينَّ ‪1.13.2‬‬
‫ييفوُي اَخفاَ ش ‪,‬‬
‫منرڠكنَّمقصوُد داَنَّچاَراَ بييياَچاَنَّحكوُمُ تيييجوُيد بيييراَيكوُتبيييسرتاَ چوُنتوُہ ‪ :‬اَظهاَر ش ‪,‬‬
‫‪ 1.13.3‬تيييجوُيد )نييوُنَّسييكينه داَنَّتييينوُينَّ( ‪1.13‬موُدهڽ ت‬
‫مڠنلڤيييستيِداَنَّممبتچ اَية اَييلقرءاَنَّيييڠ مڠندوُڠيِحکوُمُ تيييجوُيد داَءتيييس حكوُمُ‬
‫‪ 1.13.4‬تيييجوُيد )نييوُنَّسييكينه داَنَّتييينوُينَّ( ‪1.13‬موُدهڽ ت‬
‫مڠعملکنَّحکوُمُ تيييجوُيد داَءتيييسداَييلمُ بييياَچاَءنَّ اَييلقرءاَنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة حكوُمُ‬
‫‪1.14‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪103‬نَّ(سوُرة‬
‫اَياَتبييياَچاَ‬
‫عمراَنَّ)‬
‫باَچاَءنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ اَييل‬
‫اَياَت‬
‫اَياَت‪ 103‬س‬
‫ممباَچ اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر‪ ،‬سييرتاَ بيييرتجوُيد ‪1.14.1‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّاَياَت‪1.14.2‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫مڽاَتاَكنَّسييببتيييوُروُنَّاَياَت‪1.14.3‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫‪“.‬منجلسكنَّمقصوُد “بيييرڤڬڠ دڠنَّتييياَييليِاييي ‪1.14.4‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫منرڠكنَّچاَراَ مڠ وُكوُهكنَّڤيييرساَوُداَرءاَنَّ‪1.14.5‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫‪.‬منرڠكنَّحكمه ڤيييرساَوُداَرءاَنَّداَييلمُ إسلمُ ‪1.14.6‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّكيهيدوُڤنَّ‪1.14.7‬‬
‫ڤرساَوُداَراَءنَّ‬
‫ماَنيسڽ‪1.14‬‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييياَچاَنَّ(‬
‫اَياَتعمراَنَّ)ب‬
‫اَياَت‪ 103‬سييوُرہ اَييل‬
‫‪.‬مموُڤوُقسييماَڠتڤيييرساَوُداَرءاَنَّسييساَمُ مأنسيِسييرتاَ مڠعملكنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه ‪1.14.8‬‬
‫‪1.15‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪136‬اَنَّسوُرة‬
‫اَييلعمر‬
‫‪- 133‬‬‫اَياَتييوُرہ‬
‫‪ 136‬س‬ ‫باَچاَءنَّ‪:‬‬
‫ممباَچ اَياَت‪ 136-133‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ بيييرتجوُيد ‪1.15.1‬اَياَت‪-133‬‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّاَ ياَت ‪1.15.2‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫منجلسكنَّتيييوُنتوُتنَّبيييرسڬراَ مموُهوُنَّكياَمڤوُننَّاييي سييبحاَنَّوُتع اَييلى ‪1.15.3‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫‪.‬منجلسكنَّچيري‪-‬چيرياَوُرڠ بيييرتقوُىبيييرداَسركنَّاَياَت ‪1.15.4‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫منجلسقناَ شييرطُُّ تيييوُبة يييڠ دتريماَ اَوُليه اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلى ‪1.15.5‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَ ياَتداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّكيهيدوُڤنَّ ‪1.15.6‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫کاَمڤوُننَّ ا‬
‫‪1.15‬‬‫مڠهاَرڤ‬
‫اَييلعمراَنَّ‬
‫کفهمنَّ‪:‬‬
‫ييوُرہ‬
‫اَياَت‬
‫‪.‬مڠعملکنَّسيييكڤسييڬراَ مموُهوُنَّك اَمڤوُننَّدرڤد اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلىسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه ‪1.15.7‬اَياَت‪ 136-133‬س‬
‫‪1.16‬اَل عمراَنَّ‬
‫‪159‬اَنَّسوُرة‬
‫اَياَتاَييلعمر‬
‫ييوُرہ‬
‫باَچاَءنَّ‪:‬‬
‫اَياَت‪ 159‬س‬
‫اَياَت‬ ‫ممباَچ اَياَت‪ 159‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّدڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر داَنَّبيييرتجوُيد ‪1.16.1‬‬
‫‪1.16‬رسوُل ا‬
‫کسنتوُننَّاَنَّدعوُہ‬
‫کفهمنَّ‪ :‬اَييلعمر‬
‫‪ 159‬سييوُرہ‬
‫اَياَت اَياَت‬ ‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّاَياَت‪1.16.2‬‬
‫‪1.16‬رسوُل ا‬
‫کسنتوُننَّاَنَّدعوُہ‬
‫کفهمنَّ‪ :‬اَييلعمر‬
‫‪ 159‬سييوُرہ‬
‫اَياَت اَياَت‬ ‫يييرمشوُاَرت بيييرعزمُ داَنَّبيييرتوُكلكيڤد اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلى‪1.16.3‬‬
‫‪,‬‬ ‫ڤيييماَعف مموُهوُنَّك اَمڤوُننَّاَوُنتوُقاَوُرڠ ل ينَّ‪ ,‬ب‬
‫‪,‬‬ ‫ييمبوُت‬
‫‪,‬‬ ‫نَّ بيييرصفة دڠنَّلييمه ل‬
‫‪ 159‬سييوُرہ اَييلعمراَ ‪.‬‬
‫‪1.16‬رسوُل ا‬
‫کسنتوُننَّاَنَّدعوُہ‬
‫کفهمنَّ‪ :‬اَييلعمر‬
‫‪ 159‬سييوُرہ‬
‫اَياَت اَياَت‬ ‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَياَتداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّك هيدوُڤنَّ‪1.16.4‬‬
‫‪1.16‬رسوُل ا‬
‫کسنتوُننَّاَنَّدعوُہ‬
‫کفهمنَّ‪ :‬اَييلعمر‬
‫‪ 159‬سييوُرہ‬
‫اَياَت اَياَت‬ ‫ييمبوُت بييييزمُ داَنَّبيييرتوُكلكيڤد اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلىسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه ‪1.16.5‬‬
‫‪،‬‬ ‫مڠعملکنَّصييفة لييمه ل‬
‫سوُرة اَلنساَء‬
‫‪1.17‬‬‫اَياَتاَء‪29‬‬
‫باَچاَءنَّ‪ :‬اَييلنس‬
‫‪ 29‬سييوُرہ‬‫اَياَتاَياَت‬ ‫ممباَچ اَياَت‪ 29‬سييوُرہ اَييلنساَء دڠنَّبيييتوُل‪ ،‬ليينچر سييرتاَ بيييرتجوُيد ‪1.17.1‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّاَياَت‪1.17.2‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫مڽاَتاَكنَّكيڤنتيڬنَّممليهاَراَ داَنَّمڠهرڬاَيهرتاَ سييرتاَ پيياَوُاَ ‪1.17.3‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫منجلسكنَّل رڠنَّمڠمبيلداَنَّمڠڬوُناَكنَّهرتاَ سييچاَراَ بييياَطُُّيل‪1.17.4‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫منجلسكنَّل رڠنَّممبيناَساَكنَّديريداَنَّاَوُرڠ ل ينَّ ‪1.17.5‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّاَياَتداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّك هيدوُڤنَّ‪1.17.6‬‬
‫هرتاَ داَنَّ پاَوُاَ‬
‫ترهاَدڤ‪1.17‬‬
‫اَماَنه اَييلنساَء‬
‫کفهمنَّ‪:‬ييوُرہ‬
‫اَياَت‪ 29‬س‬
‫اَياَت‬ ‫‪.‬مڠهرڬاَينييعمتهرتاَ داَنَّپيياَوُاَ كيوُرنياَءنَّ اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلىدڠنَّبيييراَدبداَنَّاَستقاَمه ‪1.17.7‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫‪.‬ممباَچ حديثدڠنَّبيييتوُل ‪2.4.1‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّحديث ‪2.4.2‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫منجلسكنَّمقصوُد ك موُڠكرنَّ‪2.4.3‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫منجلسكنَّحكوُمُ مناَڠنيِك موُڠكرنَّ ‪2.4.4‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫منجلسكنَّچاَراَ مناَڠنيِك موُڠكرنَّدڠنَّتييياَڠنَّ‪ ،‬ليييدہ داَنَّهاَتيِسييچاَراَ بيييرحكمه ‪2.4.5‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫منرڠكنَّحكمه مناَڠنيِك موُڠكرنَّ ‪2.4.6‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّحديثداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّك هيدوُڤنَّ ‪2.4.7‬‬
‫منچڬه ك موُڠكرنَّتيييڠڬوُڠجوُاَببيييرساَمُ ‪2.4‬موُڠکر د‬
‫بيييرحكمه مناَڠنيِك موُڠكرنَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّبيييراَستقاَمة ‪2.4.8‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫مباَچ حديثدڠنَّبيييتوُل‪2.5.1‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫مڽاَتاَكنَّتيييرجمهنَّحديث‪2.5.2‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫منجلسكنَّمقصوُد حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه بيييسرتاَ چوُنتوُہ ‪2.5.3‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫منرڠكنَّحكمه منجاَوُهيِڤيييركاَراَ حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪2.5.4‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫‪.‬منرڠكنَّڤيييراَننَّهاَتيِداَييلمُ ك هيدوُڤنَّمأنسيِ‪2.5.5‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫مڠهوُراَيكنَّڤيييڠ اَجرنَّحديثداَنَّمڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّكيهيدوُڤنَّ‪2.5.6‬‬
‫حل ‪،‬ل حراَمُ داَنَّشييوُبهه ‪ 2.5‬منچاَري‬ ‫‪.‬مڠلقكنَّڤيييركاَراَ ح راَمُ داَنَّشييوُبهه سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمه ‪2.5.7‬‬
‫‪3.5.1‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 3.5‬کقوُاَتنَّ د‬
‫قدرسييرتاَ‬
‫قاَدر(‬
‫دنَّاَييل‬
‫قوُىيِاَييل‬
‫قوُىيِداَنَّ‬
‫مقصوُدل اَييل‬
‫مڽاَتاَكنَّاَييلى)اَيي‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئنيياَمُ ‪ ٢‬اييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫‪3.5.2‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 3.5‬کقوُاَتنَّ د‬
‫قدرسييرتاَ‬
‫قاَدر(‬
‫داَنَّاَييل‬
‫داَنَّاَييل‬
‫قوُىيِ‬
‫قوُىيِ‬
‫ييقليِاَييل‬
‫يلنى)اَييل‬
‫داَييلاَييل‬
‫مڽاَتاَكنَّوُتع‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئنيياَمُ ‪ ٢‬اييي سييبحاَنَّ‬
‫‪3.5.3‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 3.5‬کقوُاَتنَّ د‬
‫هيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫نَّكاَييلقاَدر(‬
‫داَنَّ‬
‫قوُىيِدڠ‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّ‬
‫ييبحاَنَّوُتع اَييلى)اَييل‬
‫قدر سسييرتاَ‬
‫اييي‬
‫داَنَّاَييل‬
‫يياَمُ ‪٢‬‬
‫قوُىيِ‬
‫مڠناَئن‬
‫يييوُقتيِاَييل‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫اَيكنَّب‬
‫مروُموُس‬
‫مڠهوُر‬
‫‪3.5.4‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 3.5‬کقوُاَتنَّ د‬
‫اَمةسييرتاَ‬
‫قاَدر(‬
‫يييراَستق‬
‫داَنَّبداَنَّاَييل‬
‫قوُىيِ‬
‫يييراَدب‬
‫اَييلى)اَييل‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫ييبحاَنَّوُتع‬
‫اييي س‬‫ييي س‬
‫يييرتوُكلكاڤد‬
‫مڠناَئنيياَمُ ‪٢‬‬
‫کيييفهمنَّداَنَّب‬
‫مروُموُسيييرتقوُى‬
‫ممباَڠوُنَّاَخلقب‬
‫‪3.6.1‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫ئكةسييرتاَ‬
‫ملئكة‬
‫كيڤد مل‬
‫يييراَيماَنَّك ڤد‬
‫مڠناَئبكياَيماَننَّ‬
‫مقصوُد‬‫کيييفهمنَّ‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪3.6.2‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫ئكةسييرتاَ‬
‫ملئكة‬
‫كياَيماَننَّاَنَّككڤدڤد مل‬
‫مڠناَئبيييراَيم‬
‫کيييفهمنَّاَجيڤنَّ‬
‫مروُموُسنييقليِك وُ‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّداَييليل‬
‫‪3.6.3‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫يييوُڬسسييرتاَ‬
‫ڤد تملئكة‬
‫يييسرتاَ‬
‫كياَيماَننَّك‬
‫مڠناَئلئكة ب‬
‫يياَمُ ‪ ٢‬م‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسمڽاَتاَكنَّن‬
‫‪3.6.4‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫مأنسيِسييرتاَ‬
‫ڤداَنَّملئكة‬
‫ملئكة د‬
‫كياَيماَننَّك‬
‫داَنتاَراَ‬
‫مڠناَئ‬
‫ڤيييربنديڠنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫‪.‬منرڠكنَّ‬
‫‪3.6.5‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫هيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫كياَيماَننَّدكڠنَّڤدك ملئكة‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّ‬
‫کيييفهمنَّمڠناَئ‬
‫ئكة داَنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڠهوُراَيكنَّحكمه بيييراَيماَنَّك ڤد مل‬
‫‪3.6.6‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.6‬کطُُّاَعتنَّ مُ‬
‫اَستقاَمه سييرتاَ‬
‫ڤد ملئكة‬ ‫يييراَدبكداَنَّ‬
‫كياَيماَننَّ‬
‫مڠناَئ ب‬
‫سييچاَراَ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫موُڠكرنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬ميقينيِداَنَّمڠحياَتيِكيوُجوُدنَّملئكة دڠنَّملكوُكنَّكيباَيقكنَّداَنَّمنجاَوُهيِك‬
‫‪3.7.1‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫ىىسييرتاَ‬
‫اَييل‬
‫وُتعاَييل‬
‫ييبحاَنَّوُتع‬
‫دتوُروُنكنَّااييييييسسييبحاَنَّ‬
‫يييڠ دتوُروُنكنَّ‬
‫تاَب‪٢‬يييڠ‬
‫يييراَيماَنَّككڤدڤدككتاَب‪٢‬‬
‫مڠناَئبكياَيماَننَّ‬
‫مقصوُد‬‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسمڽاَتاَكنَّ‬
‫‪3.7.2‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫اَكنَّسييرتاَ‬
‫دڬوُناَييلى‬
‫ييبحاَنَّوُتع‬
‫يييهاَسيييڠ‬
‫اييي س‬
‫داَنَّب‬
‫دتوُروُنكنَّ‬
‫يييڠ منريمنياَ‬
‫رسوُليييڠ‬
‫ڤد ك تاَب‪٢‬‬
‫کيييتاَب‪،٢‬‬
‫كياَيماَننَّك‬
‫مڠناَئيياَمُ‬
‫مڽاَتاَكنَّن‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫‪3.7.3‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫ىسييرتاَ‬
‫ييينريمنياَ‬
‫ييبحاَنَّوُتع اَييل‬
‫ييحفداَنَّڤ‬
‫صييي س‬
‫رتينَّا‬
‫دتوُروُنكنَّ‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّڤيييڠ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئكياَيماَننَّك ڤد ك تاَب‪ ٢‬يييڠ‬
‫‪3.7.4‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫ينَّسييرتاَ‬
‫وُتع لاَييلى‬
‫ييبحاَنَّيييڠ‬
‫تاَبسسيياَموُي‬
‫دتوُروُنكنَّكاييي‬
‫قرءاَنَّبيييربنديڠ‬
‫تاَب‪ ٢‬يييڠ‬
‫كياَيستيميوُأنَّاَييل‬
‫كياَيماَننَّك ڤد ك‬
‫‪.‬منجلسكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئ‬
‫‪3.7.5‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫دتوُروُنكنَّسييرتاَ‬
‫ييبحاَنَّوُتع اَييلى‬
‫قرءاَنَّ‬
‫اَنَّييياَييلس‬
‫دتوُروُنكنَّوُا‬
‫‪.‬منجلسكنَّتيييوُج‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئكياَيماَننَّك ڤد ك تاَب‪ ٢‬يييڠ‬
‫‪3.7.6‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫قرءاَنَّسييرتاَ‬
‫وُتع اَييلى‬
‫ييبحاَنَّنَّاَييل‬
‫يييرتڤتنَّدڠ‬
‫دتوُروُنكنَّ باييي س‬
‫يياَءييينَّس يييڠ‬
‫اَنَّسيييڠ‬
‫تاَب‪٢‬‬
‫ڤييينموُ‬
‫چوُنتوُہك ڤد ك‬
‫كياَيماَننَّ‬
‫يييبراَڤ‬
‫‪.‬منرڠكنَّبمڠناَئ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫‪3.7.7‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫هيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫ييبحاَنَّكوُتع اَييلى‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠنَّ‬
‫دتوُروُنكنَّاييي س‬
‫قرءاَنَّداَنَّ‬
‫تاَب‪ ٢‬يييڠ‬
‫ڤد اَييل‬
‫ڤد ك‬
‫كياَيماَننَّكاَنَّك‬
‫مڠناَئ بيييراَيم‬
‫اَيكنَّحكمه‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مڠهوُر‬
‫مروُموُس‬
‫‪3.7.8‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪3.7‬ڤندوُاَنَّ در‬
‫اَمهىسييرتاَ‬
‫وُتعقاَييل‬
‫اَنَّاَست‬
‫ييبحاَنَّ‬
‫دتوُروُنكنَّراَابيييرساَدبد‬
‫يييڠقرءاَنَّسييچاَ‬
‫اَجرنَّاَييل‬
‫مڠحياَتيِ تاَب‪٢‬‬
‫كياَيماَننَّك ڤد ك‬
‫ميقينيِداَنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّمڠناَئ‬
‫‪4.8.1‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫يييرجماَعه سييرتاَ‬
‫ييلةببيييرجماَعه‬
‫صييلة‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّداَييليل‬
‫حكوُمُ‪ ،‬داَنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّمقصوُد‪،‬‬
‫‪4.8.2‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫يييرجماَعه سييرتاَ‬
‫منجاَدياَماَمُ‬
‫ييلة ب‬
‫دڤيليه‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّيييڠ‬
‫اَمأنَّاَوُرڠ‬
‫مروُموُس‬
‫منجلسكنَّشييرطُُّ منجاَدياَماَمُ داَنَّچيريك اَوُت‬
‫‪4.8.3‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫يييرجماَعه سييرتاَ‬
‫ييلةببيييرجماَعه‬
‫صييلة‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّك تيك‬
‫داَنَّمأموُمُ‬
‫مروُموُس‬
‫منجلسكنَّك دوُدوُقكنَّاَماَمُ‬
‫‪4.8.4‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫يييرجماَعه سييرتاَ‬
‫ييلةببيييرجماَعه‬
‫صييلة‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّييرطُُّ‬
‫منجلسكنَّش‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.8.5‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫مسبوُق سييرتاَ‬
‫يييرجماَعه‬
‫مأموُمُ‬
‫صنَّييلة ب‬
‫مڠناَئدڠ‬
‫کيييفهمنَّموُاَفق‬
‫مروُموُس مأموُمُ‬
‫منجلسكنَّڤيييربيذأنَّاَنتاَراَ‬
‫‪4.8.6‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫مسبوُق سييرتاَ‬
‫يييرجماَعه‬
‫مأموُمُ‬
‫ييلة ب‬
‫ييياَڬيِ‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّييلة ب‬
‫مروُموُس يفيتص‬
‫منجلسكنَّك‬
‫‪4.8.7‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫هيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫يييرجماَعه‬
‫ڠنَّك‬
‫ييلةد ب‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتاَكنَّ‬
‫کيييفهمنَّمڠناَئص‬ ‫مروُموُسداَنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّحكمه صييلة بيييرجماَعه‬
‫‪4.8.8‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫مڠناَئصييلة بيييرجماَعه سييرتاَ‬
‫ملقساَناَكنَّعمليِ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫‪4.8.9‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.8‬صلة بر‬
‫اَستقاَمه سييرتاَ‬
‫يييرجماَعه‬
‫يييراَدب بداَنَّ‬
‫مڠناَئصييلة‬
‫کيييفهمنَّ دڠنَّب‬
‫يييرجماَعه‬
‫مروُموُس‬
‫منوُناَيكنَّصييلة سييچاَراَ ب‬
‫‪4.9.1‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫مڠناَئصييلة جمع ة سييرتاَ‬
‫داَنَّداَييليل‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫حكوُمُ‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّمقصوُد‪،‬‬
‫‪4.9.2‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫وُاَجبصييلة جمع ة سييرتاَ‬
‫کيييفهمنَّمڠناَئ‬
‫مڽاَتاَكنَّشييرطُُّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.3‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫مڠناَئصييلة جمع ة سييرتاَ‬
‫کيييفهمنَّصييح‬
‫منجلسكنَّشييرطُُّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.4‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫مڠناَئصييلة جمع ة سييرتاَ‬
‫منوُناَيكنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسمريك‬
‫‪.‬منجلسكنَّمقصوُد مستوُطُُّينَّ‪ ،‬مقيمُ‪ ،‬دمُ مساَفر بيييسرتاَ حكوُمُ‬
‫‪4.9.5‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫كيهيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫ييلة جمع ة‬ ‫مڠناَئدصڠنَّ‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّحكمه صييلة جمع ة داَنَّ‬
‫‪4.9.6‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫خطُُّبة جمع ة سييرتاَ‬
‫مڠناَئصييلة‬
‫کيييفهمنَّحكوُمُ‬
‫مقصوُد داَنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫‪4.9.7‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫خطُُّبة جمع ة سييرتاَ‬
‫مڠناَئصييلة‬
‫کيييفهمنَّشييرطُُّ‬
‫منجلسكنَّ‬‫مروُموُس‬
‫‪4.9.8‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫خطُُّبة جمع ة سييرتاَ‬
‫روُكوُنَّصييلة‬
‫کيييفهمنَّمڠناَئ‬
‫منجلسكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.9‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫خطُُّبة جمع ة سييرتاَ‬
‫مڠناَئصييلة‬
‫منجلسكنَّسيينة‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫‪4.9.10‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫جمع ة سييرتاَ‬
‫ييلةجمع ة‬
‫خطُُّبة‬
‫مڠناَئص‬
‫مندڠر‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫منرڠكنَّاَدب‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.11‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫جمعة ة سييرتاَ‬
‫ييلةجمع‬
‫خطُُّبة‬
‫مڠناَئص‬
‫کيييفهمنَّعمليِ‬
‫ملقساَناَكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.12‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫جمع ة سييرتاَ‬
‫ييلةجمع ة‬
‫اَري‬
‫مڠناَئهص‬
‫کيييفهمنَّنَّسيينة‬
‫مڽاَتاَكنَّعماَييل‬
‫مروُموُس‬
‫‪4.9.13‬مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.9‬صلة جمع‬
‫جمع ة سييرتاَ‬
‫اَستقاَمه‬
‫داَنَّييلة‬
‫مڠناَئص‬
‫يييراَدب‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسييچاَراَ ب‬
‫ملقساَناَكنَّصييلة جمع ة س‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.1‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫داَنَّداَييليل‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مقصوُد‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.2‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫دهاَروُسكنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسييبب‬
‫منجلسكنَّس‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.3‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫کيييفهمنَّشييرطُُّ‬
‫منجلسكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.4‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫روُكوُنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫منجلسكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.5‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫‪.‬منجلسسيينة‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.6‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫ممبطُُّلكنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُس يييڠ‬
‫‪.‬منجلسكنَّڤيييركاَراَ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.7‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫دشريعتكنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫حكمه‬
‫مروُموُس‬
‫منجلسكنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.8‬‬
‫مڠناَئتييييممُ سييرتاَ‬
‫اَناَكنَّعمليِ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسملقس‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 4.10‬تيممُ دڠ‬
‫‪4.10.9‬‬
‫ييييممُ سييرتاَ‬
‫اَستقاَمه‬
‫مڠناَئت‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫مروُموُس‬
‫منوُناَيكنَّصييلة داَييلمُ سييموُاَ ك اَدأنَّس‬
‫مڽاَڤوُ باَلوُتنَّ‬
‫‪4.11‬‬ ‫اَنوُݢرہيتا‪:‬‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫‪4.11.1‬داَنَّقييصر داَنَّصييلةرخصة‬
‫صمُييلة جمع‬
‫ييريعوُتةنَّ‪,‬إسل‬
‫مڽاَڤوُشبييياَييل‬
‫اَستقاَمة‪:‬داَييلمُ‬
‫وُنسيڤرخصة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫‪.‬منجلسكنَّك‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ ب‬
‫مڽاَڤوُ باَلوُتنَّ‬
‫‪4.11‬‬ ‫اَنوُݢرہيتا‪:‬‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫‪4.11.2‬داَنَّقييصر داَنَّصييلةرخصة‬
‫ييلة جمع‬
‫وُتنَّ‬
‫ييياَييلص‬
‫وُتنَّ‪,‬‬
‫مڽاَڤوُل ب‬
‫يل بييياَيي‬
‫مڽاَڤوُ‬
‫داَنَّداَييل‬
‫اَستقاَمة‪:‬‬
‫مقصوُد‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ ب‪.‬مڽاَتاَكنَّ‬
‫مڽاَڤوُ باَلوُتنَّ‬
‫‪4.11‬‬ ‫اَنوُݢرہيتا‪:‬‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫‪4.11.3‬داَنَّقييصر داَنَّصييلةرخصة‬
‫ييلة جمع‬
‫وُت‬
‫ص‬ ‫يييرباَييل‬
‫ييياَييبلوُتنَّ‪,‬‬
‫وُضوُء‬
‫اَڠڬوُتاَمڽاَڤوُ ب‬
‫اَستقاَمة‪:‬‬
‫داَنَّاَدأنَّ‬
‫يييراَدبك‬
‫حداَثداَييلمُ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫مڠڠكت‬‫مڠعملکنڽس‬
‫منجلسكنَّچاَراَ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ‬
‫مڽاَڤوُ باَلوُتنَّ‬
‫‪4.11‬‬ ‫اَنوُݢرہيتا‪:‬‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫‪4.11.4‬داَنَّقييصر داَنَّصييلةرخصة‬
‫ييلة جمع‬
‫وُت‬
‫ص‬ ‫يييرباَييل‬
‫ييياَييبلوُتنَّ‪,‬‬
‫وُضوُء‬
‫اَڠڬوُتاَمڽاَڤوُ ب‬
‫اَستقاَمة‪:‬‬
‫داَنَّاَدأنَّ‬
‫يييراَدبك‬
‫يييروُضوُء داَييلمُ‬
‫مڠعملکنڽبسييچاَراَ ب‬
‫ملقساَناَكنَّعمليِ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ‬
‫‪4.11‬داَنَّ قصر‬
‫يتجمع‬
‫صلة‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫اَنوُݢرہ ا‪:‬‬
‫صييلة‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.5‬داَنَّقييصر داَنَّ‬
‫جمعييلة جمع‬
‫ييلةنَّ‪ ,‬ص‬
‫ييياَييلوُت‬
‫دهاَروُسكنَّبص‬
‫اَستقاَمة‪ :‬مڽاَڤوُ‬
‫داَنَّييرطُُّ‬
‫داَنَّش‬
‫يييراَدب‬
‫يييهاَڬياَنَّ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫مقصوُد‪ ،‬ب‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَمڽاَتاَكنَّ‬
‫‪4.11‬داَنَّ قصر‬
‫يتجمع‬
‫صلة‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫اَنوُݢرہ ا‪:‬‬
‫صييلة‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.6‬داَنَّقييصر داَنَّ‬
‫قييصرييلة جمع‬
‫ييلةوُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫ييياَييل‬
‫دهاَروُسكنَّ بص‬
‫اَستقاَمة‪ :‬مڽاَڤوُ‬
‫ييرطُُّ‬
‫يييراَدبشداَنَّ‬
‫مقصوُد داَنَّ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽس‬
‫‪4.11‬داَنَّ قصر‬
‫يتجمع‬
‫صلة‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫اَنوُݢرہ ا‪:‬‬
‫صييلة‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.7‬داَنَّقييصر داَنَّ‬
‫قييصرييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫داَنَّ‬
‫جمعييياَييل‬
‫مڽاَڤوُ ب‬
‫اَستقاَمة‪:‬ييلة‬
‫دهاَروُسكنَّص‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫ييچاَراَننَّبيييڠ‬
‫ڤيييرجاَييل‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫منجلسكنَّشييرطُُّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ‬
‫‪4.11‬داَنَّ قصر‬
‫يتجمع‬
‫صلة‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫اَنوُݢرہ ا‪:‬‬
‫صييلة‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.8‬داَنَّقييصر داَنَّ‬
‫قييصرييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫داَنَّ‬
‫جمعييياَييل‬
‫مڽاَڤوُ ب‬
‫اَستقاَمة‪:‬ييلة‬
‫منوُناَيكنَّص‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫‪.‬منجلسكنَّچاَراَ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ ب‬
‫‪4.11‬داَنَّ قصر‬
‫يتجمع‬
‫صلة‬
‫کيييتيکسيياَک‬
‫اَنوُݢرہ ا‪:‬‬
‫صييلة‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.9‬داَنَّقييصر داَنَّ‬
‫قييصرييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫داَنَّ‬
‫جمعييياَييل‬
‫مڽاَڤوُ ب‬
‫اَستقاَمة‪:‬ييلة‬
‫داَنَّعمليِص‬
‫ملقساَناَكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدب‬
‫كتيك ساَكيت‬
‫‪4.11‬‬‫صلة‬
‫يياَک يت‬
‫ا‪:‬‬‫کيييتيکس‬
‫ييلةاَنوُݢرہ‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.10‬داَنَّقييصر داَنَّص‬
‫يياَكيتييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫ييياَييلس‬
‫مڽاَڤوُك بتيك‬
‫صييلة‬ ‫اَستقاَمة‪:‬‬
‫مقصوُد‬ ‫داَنَّ‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدب‬
‫كتيك ساَكيت‬
‫‪4.11‬‬‫صلة‬
‫يياَک يت‬
‫ا‪:‬‬‫کيييتيکس‬
‫ييلةاَنوُݢرہ‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.11‬داَنَّقييصر داَنَّص‬
‫يياَكيتييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫كيتيكلس‬
‫مڽاَڤوُ بييياَيي‬
‫اَستقاَمة‪:‬صييلة‬
‫‪.‬منجلسكنَّچاَراَ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّ‬
‫كتيك ساَكيت‬
‫‪4.11‬‬‫صلة‬
‫يياَک يت‬
‫ا‪:‬‬‫کيييتيکس‬
‫ييلةاَنوُݢرہ‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.12‬داَنَّقييصر داَنَّص‬
‫يياَكيتييلة جمع‬
‫وُتنَّ‪ ,‬ص‬
‫ييياَييلس‬
‫كيتيك‬‫مڽاَڤوُ ب‬
‫صييلة‬ ‫اَستقاَمة‪:‬‬
‫‪.‬ملقساَناَكنَّعمليِ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة سييرتاَ مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّ‬
‫كتيك ساَكيت‬
‫‪4.11‬‬‫صلة‬
‫يياَک يت‬
‫ا‪:‬‬‫کيييتيکس‬
‫ييلةاَنوُݢرہ‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.13‬داَنَّقييصر داَنَّص‬
‫صييلة جمع‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫ييياَييلوُتنَّ‪,‬‬
‫مڽاَڤوُد بڠنَّك‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّ‬
‫داَنَّداَنَّاَستقاَمة‪:‬‬
‫يييراَدب‬
‫عباَدت‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫رخصةس داَييلمُ‬
‫مڠعملکنڽ‬
‫حكمه‬
‫سييرتاَ‬
‫زخصةراَيكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ مڠهوُ‬
‫كتيك ساَكيت‬
‫‪4.11‬‬‫صلة‬
‫يياَک يت‬
‫ا‪:‬‬‫کيييتيکس‬
‫ييلةاَنوُݢرہ‬
‫رخصة‬
‫‪4.11.14‬داَنَّقييصر داَنَّص‬
‫اَستقاَمهصييلة جمع‬
‫ييياَييلوُتنَّ‪,‬‬
‫اَدبدباَنَّ‬
‫مڽاَڤوُ‬
‫اَستقاَمة‪:‬ييير‬
‫داَنَّسييچاَراَ ب‬
‫كياَدأنَّ‬
‫يييراَدب‬‫ييموُاَ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫داَييلمُ س‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫ييلة فيييرض‬
‫سييرتاَ‬
‫منوُناَيكنَّص‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ زخصة‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.1‬‬
‫يييوُاَساَاَ سييرتاَ‬
‫ييينتڠيلڤيييوُاَس‬
‫داَنَّداَييل‬
‫کيييفهمنَّت‬
‫حكوُمُ‪،‬‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّمقصوُد‪،‬‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.2‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ييينتڠ ڤڤيييوُاَساَ‬
‫کيييفهمنَّتصييح‬
‫اَنَّشييرطُُّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّشييرطُُّ وُاَجبد‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.3‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫روُكوُنَّ ڤ‬
‫کيييفهمنَّتييينتڠ‬
‫مروُموُسمڽاَتاَكنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.4‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫ييينتڠ ڤ‬
‫‪.‬منجلسكنَّتسيينة‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.5‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫يييرڤوُاَساَ‬
‫ييينتڠ ڤ‬
‫ييوُقتوُ ب‬
‫کيييفهمنَّت‬
‫مكروُہ س‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬منجلسكنَّڤيييركاَراَ‪-‬ڤيييركاَراَ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.6‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫ممبطُُّلكنَّ ڤ‬
‫کيييفهمنَّتييينتڠ‬
‫مروُموُس يييڠ‬
‫منجلسكنَّڤيييركاَراَ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.7‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫جنيس ڤ‬
‫کيييفهمنَّتييينتڠ‬
‫مروُموُسمنجلسكنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.8‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫يييربوُك ڤ‬
‫کيييفهمنَّتييينتڠ‬
‫دهاَروُسكنَّب‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬منجلسكنَّڬيوُلوُڠنَّيييڠ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.9‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ڤيييوُاَساَ‬
‫ييينتڠ ڤ‬
‫کيييفاَرة‬
‫کيييفهمنَّت‬
‫فيييديه داَنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬منجلسكنَّڬيوُلوُڠنَّيييڠ وُاَجبقييضاَء‪،‬‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.10‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫ييينتڠرمڤضاَنَّ‬
‫يييوُلنَّ‬
‫کيييفهمنَّت‬
‫كياَيستيميوُأنَّب‬
‫مروُموُس‬ ‫‪.‬منجلسكنَّ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.11‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫ييينتڠ ڤ‬
‫کيييفهمنَّتڠنَّك‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّد‬
‫منرڠكنَّحكمه بيييرڤوُاَساَ داَنَّمروُموُس‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.12‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫سيياَءييينَّس‬
‫ييوُدوُتتييينتڠ ڤ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫دريس‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّكيلبيهنَّڤيييوُاَساَ‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.12‬ڤوُاَساَ بينَّ‬
‫‪4.12.13‬‬
‫يييوُاَساَ سييرتاَ‬
‫اَستقاَمه‬
‫ييينتڠ ڤ‬
‫اَدبتداَنَّ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُس بييير‬
‫‪.‬ملقساَناَكنَّعباَدتڤيييوُاَساَ دڠنَّسييمڤوُرناَ سييچاَراَ‬
‫صلة روُاَتب‬
‫کفرضوُاَنَّ‪4.13:‬‬
‫منمڤوُڠداَنَّاَستقاَمة‬
‫سنةبيييراَدب‬
‫ييچاَراَ‬
‫صلة‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫‪4.13.1‬‬
‫روُاَتبسييرتاَ‬
‫ييلةداَنَّوُتر‬
‫يييراَوُيح‬
‫اَتب ترتينَّص‬
‫ڤيييڠ‬
‫مڽاَتاَكنَّوُ ‪,‬‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة سيينة ر‬
‫صلة روُاَتب‬
‫کفرضوُاَنَّ‪4.13:‬‬
‫منمڤوُڠداَنَّاَستقاَمة‬
‫سنةبيييراَدب‬
‫ييچاَراَ‬
‫صلة‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫‪4.13.2‬‬
‫روُاَتبسييرتاَ‬
‫ييلةداَنَّوُتر‬
‫يييراَوُيح‬
‫منوُناَيكنَّص‬
‫اَتب ت‬
‫يفيت ‪,‬‬
‫سيينة روُ‬
‫منجلسكنَّك‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة‬
‫صلة تراَوُيح‬
‫کفرضوُاَنَّ‪4.13:‬‬
‫منمڤوُڠداَنَّاَستقاَمة‬
‫سنة بيييراَدب‬
‫ييچاَراَ‬
‫صلة‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫‪4.13.3‬‬
‫يييراَوُيح سييرتاَ‬
‫يييراَوُيحت داَنَّوُتر‬
‫رتينَّصييلة‬
‫اَتب ت‬
‫ڤيييڠ ‪,‬‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّ روُ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة سيينة‬
‫صلة تراَوُيح‬
‫کفرضوُاَنَّ‪4.13:‬‬
‫منمڤوُڠداَنَّاَستقاَمة‬
‫سنة بيييراَدب‬
‫ييچاَراَ‬
‫صلة‬
‫مڠعملکنڽس‬
‫‪4.13.4‬‬
‫يييراَوُيح سييرتاَ‬
‫يييراَوُيحت داَنَّوُتر‬
‫منوُناَيكنَّصييلة‬
‫اَتب ت‬
‫يفيتروُ ‪,‬‬
‫‪.‬منجلسكنَّكسيينة‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة‬
‫‪4.13‬صلة وُتر‬
‫کفرضوُاَنَّ‪:‬‬
‫منمڤوُڠاَستقاَمة‬
‫سنةراَدبداَنَّ‬
‫صلةراَ بييي‬
‫مڠعملکنڽسييچاَ‬
‫‪4.13.5‬‬
‫داَنَّ وُتر سييرتاَ‬
‫صييلة‬ ‫يييراَوُيح‬
‫ڤيييڠ رتينَّ‬
‫اَتب ت‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّ ‪,‬‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة سيينة روُ‬
‫‪4.13‬صلة وُتر‬
‫کفرضوُاَنَّ‪:‬‬
‫منمڤوُڠاَستقاَمة‬
‫سنةراَدبداَنَّ‬
‫صلةراَ بييي‬
‫مڠعملکنڽسييچاَ‬
‫‪4.13.6‬‬
‫داَنَّ وُتر سييرتاَ‬
‫صييلة‬ ‫يييراَوُيح‬
‫منوُناَيكنَّ‬
‫اَتب ت‬
‫يفيت‪,‬‬
‫سيينةكروُ‬
‫منجلسكنَّ‬
‫مروُموُسکيييفهمنَّتييينتڠ صييلة‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.13‬عماَليِ صا‬
‫‪4.13.7‬‬
‫داَنَّ وُتر سييرتاَ‬
‫يييراَوُيحسيينة‬
‫يييراَوُيح‪/‬ت صييلة‬
‫اَتب‬
‫سيينة روُ ‪,‬‬
‫ييلةييلةسيينة ت‬
‫ييينتڠصص‬
‫اَتب‬
‫کيييفهمنَّوُت ‪/‬‬
‫مروُموُسسيينة ر‬
‫ملقساَناَكنَّعمليِصييلة‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.13‬صلة سنَّ‬
‫‪4.13.8‬‬
‫کيييهيدوُڤنَّسييرتاَ‬
‫يييراَوُيح داَنَّوُتر‬
‫کيياَئتکنڽدڠنَّ‬
‫اَتب ت‬
‫مڠهوُبوُڠروُ ‪,‬‬
‫داَنَّييلة سيينة‬
‫سيينة ص‬
‫ييلةتييينتڠ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫اَيکنَّص‬
‫مروُموُس‬
‫مڠهوُراَيکنَّحکمة منوُن‬
‫مڠعملکنڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪4.13‬صلة سنَّ‬
‫‪4.13.9‬‬
‫اَستقاَمة سييرتاَ‬
‫داَنَّداَنَّوُتر‬
‫يييراَوُيح‬
‫يييراَدب‬
‫اَتب ت‬
‫ييچاَراَ ‪,‬ب‬
‫س روُ‬‫سيينة‬
‫کيييهيدوُڤنَّ‬
‫ييينتڠ صييلة‬
‫يينةت داَييلمُ‬
‫کيييفهمنَّ‬
‫مروُموُسييلة س‬
‫منوُناَيکنَّص‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.1‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫ييرتاَداَنَّحكمهڽ‬
‫دمكه‬
‫وُسلمُڠنَّس‬
‫يييرڠ‪-‬تيييراَ‬
‫ايييت عليه‬
‫ييچاَراَ‬
‫صييليِ‬
‫ييوُليتيييداَنَّس‬
‫رسوُلا‬‫ييچاَراَ س‬
‫مروُموُسسدعوُة‬
‫منجلسكنَّدعوُة رسوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّوُسلمُ‬
‫دمكهعليه‬
‫ييليِاييي‬
‫وُسلمُ‬
‫عليه ص‬
‫رسوُلاييي‬
‫اَوُليهييليِاييي‬
‫دهاَدڤيِييي ص‬
‫دعوُةيييڠرسوُلا‬
‫يييننتاَڠنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّفيييكتوُر داَنَّبييينتوُقڤ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّييجاَڬت‬
‫ڤيييرساَوُداَرأنَّس‬
‫عليه وُسلمُ دمكه‬
‫يييرقاَوُمنَّكيڤد‬
‫صييليِاييي‬ ‫اَڠتڤ‬
‫اييي‬
‫رسوُلييم‬
‫مڠهاَڤوُسكنَّس‬
‫مروُموُسدعوُة‬
‫ى منيڠڬلكنَّاَخلقكيجيِداَنَّمڠعملکنَّاَخلقملياَ‪,‬‬
‫ڬلكنَّك ڤرچاَيأنَّشييرك ك ڤد منتوُحيدكنَّاييي سييبحاَنَّوُتع اَييل ‪,‬‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.4‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّوُسلمُ‬
‫دمكهعليه‬
‫ييليِاييي‬
‫وُسلمُ‬
‫عليه ص‬
‫رسوُلاييي‬
‫ييحاَبةييليِاييي‬
‫صييي ص‬ ‫رسوُلا‬
‫جهاَد ڤييياَراَ‬
‫ييماَڠتدعوُة‬
‫مروُموُس‬
‫سوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ‪ ,‬ك ع اَديلنَّداَنَّڤيييرساَمأنَّحقداَييلمُ إسلمُ‪ ,‬بيييردعوُة دڠنَّبييييجقساَنَّ‪ ,‬س‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.5‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫دمكهنَّكداَنَّهيدوُڤنَّ‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠ‬
‫داَنَّييي عليه وُسلمُ‬
‫ييليِا‬‫مكه‬
‫ايييد ص‬
‫وُسلمُ‬
‫رسوُل‬
‫دعوُةعليه‬
‫مروُموُساييي‬
‫مڠهوُراَيكنَّاَعتبر درڤد دعوُة رسوُلاييي صييليِ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.4‬تربيتڽ ف‬
‫‪5.4.6‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫دمكهداَنَّداَنَّ‬
‫وُسلمُراَدب‬
‫عليهراَ بييي‬
‫يييسييچاَ‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫صييليِا‬‫داَيييييلمُ ك‬
‫رسوُلا‬
‫داَنَّبيييڠساَ‬
‫اَڬاَمُدعوُة‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَنتوُنيِسييتياَڤاَينديۏيدوُ تييينڤاَ مڠيراَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.1‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّمدينه‬
‫وُسلمُ ك‬
‫عليهمدينه‬
‫وُسلمُ ك‬
‫ييليِاييي‬
‫ايييصعليه‬
‫اييي‬
‫ييليِ‬
‫رسوُل‬
‫اييي ص‬
‫هجرة‬
‫رسوُل‬
‫مقصوُد‬
‫مڽاَتاَكنَّهجرة‬
‫مروُموُس‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫كيمدينه‬
‫يييرهجرةداَنَّ‬
‫وُسلمُب ك مدينه‬
‫عليه وُسلمُ‬
‫ييليِااييييييعليه‬
‫صييليِ‬
‫رسوُلااييييييص‬
‫هجرةرسوُل‬
‫مندوُروُڠ‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّفيييكتوُر يييڠ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫كيمدينه‬
‫وُسلمُ داَنَّ‬
‫عليهمدينه‬
‫وُسلمُ ك‬
‫ييليِاييي‬
‫ايييصعليه‬
‫اييي‬
‫ييليِ‬
‫رسوُل‬
‫اييي ص‬
‫هجرة‬
‫رسوُل‬
‫ييماَس‬
‫هجرة‬
‫ييينتيڠ س‬
‫مروُموُس‬
‫منجلسكنَّڤيييريستيوُاَ ڤ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.4‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫كيمدينه‬
‫وُسلمُ داَنَّ‬
‫عليهمدينه‬
‫وُسلمُ ك‬
‫ييليِاييي‬
‫ايييصعليه‬
‫اييي‬
‫ييليِ‬
‫رسوُل‬
‫اييي ص‬
‫هجرة‬
‫رسوُل‬
‫ڤيييريستيوُاَ‬
‫مروُموُسهجرة‬
‫منرڠكنَّكيسنَّدرڤد‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.5‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫مدينهنَّكداَنَّهيدوُڤنَّ‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠ‬
‫داَنَّعليه وُسلمُ ك‬
‫كيمدينهاييي‬
‫وُسلمُييي صييليِ‬
‫رسوُلا‬‫هجرة عليه‬
‫ييليِاييي‬
‫مروُموُس‬
‫مڠهوُراَيكنَّاَعتبر درڤد ڤيييريستيوُاَ هجرة رسوُلاييي ص‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪5.5‬هجرة دت‬
‫‪5.5.6‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫داَنَّداَنَّ‬
‫مدينه‬
‫يييراَدب‬
‫وُسلمُب ك‬
‫عليهييچاَراَ‬
‫ييياَءيييقس‬
‫ييليِاييي‬
‫ييبيه ب‬
‫ايييل ص‬
‫رسوُليييڠ‬
‫ديريك اَرہ‬
‫مروُموُسهجرة‬
‫ملكوُكنَّڤيييروُبهنَّ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 5.6‬كڤيمڤيننَّ‬
‫کمشاَرکتنَّ‬
‫مڠعملکنَّ‬
‫كتنترأنَّ‪,‬‬
‫دمدينه داَنَّ‬
‫ڤوُليتيك‪,‬‬
‫عباَدت‪ ,‬وُسلمُ‬
‫اَسڤيك‪:‬اييي عليه‬
‫دري صييليِ‬
‫رسوُلاييي‬
‫ڤيمڤيننَّدمدينه‬
‫عليهك وُسلمُ‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّ كڤيمڤيننَّ رسوُل ا صليِ ا‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 5.6‬كڤيمڤيننَّ‬
‫‪5.6.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫هيدوُڤنَّ‬
‫دمدينهنَّكداَنَّ‬
‫مڠهوُبوُڠكاَيتكنَّدڠ‬
‫داَنَّييي عليه وُسلمُ‬
‫ييليِا‬
‫دمدينه‬
‫اييي ص‬
‫وُسلمُ‬
‫رسوُل‬
‫ڤيمڤيننَّعليه‬
‫ييليِاييي‬
‫مروُموُسك‬
‫‪.‬مڠهوُراَيكنَّاَعتبر درڤد ك ڤيمڤننَّرسوُلاييي ص‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 5.6‬كڤيمڤيننَّ‬
‫‪5.6.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫داَنَّ داَنَّ‬
‫دمدينه‬
‫يييراَدب‬
‫وُسلمُ‬
‫ييچاَراَ ب‬
‫ڤيييميمڤينَّسعليه‬
‫منجاَديصييليِاييي‬
‫رسوُلاييي‬
‫ممڤرباَءيييقيِديري‬
‫مروُموُسك ڤيمڤيننَّ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّخاَدجه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.1‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫هيدوُڤوُاَنيتاَ‬
‫اَيةيييوُکوُہ ت‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‪.‬مڽاَتاَكنَّروُ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّخاَدجه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫اَوُتاَمُ توُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہ‬ ‫ييفة‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫منرڠكنَّصييفة‪-‬ص‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّخاَدجه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫ييوُمبڠنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّتسيييوُکوُہ‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ منرڠكنَّ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّخاَدجه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.4‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫يييوُکوُہنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُاَڠ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫اَعتبر درڤد‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّخاَدجه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.5‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫إسىمُاَنَّداَنَّ‬
‫يييراَدبد‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہراَ ب‬
‫ڬيوُروُ سييچاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّييياَڤداَنَّ‬
‫ى اَيبوُ ب‬
‫مروُموُساَييل ‪،‬‬
‫سييڠڬوُڤبيييركوُربڠ ملقساَناَكنَّڤيييرينته اييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّعاَيشه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.1‬‬‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫هيدوُڤوُاَنيتاَ‬
‫اَيةيييوُکوُہ ت‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‪.‬مڽاَتاَكنَّروُ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّعاَيشه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.2‬‬‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫اَوُتاَمُ توُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہ‬ ‫ييفة‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫منرڠكنَّصييفة‪-‬ص‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّعاَيشه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.3‬‬‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫ييوُمبڠنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّتسيييوُکوُہ‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ منرڠكنَّ‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّعاَيشه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.4‬‬‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫يييوُکوُہنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُاَڠ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫اَعتبر درڤد‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫رضيِ ا عنهاَ‬
‫اَستقاَمة ‪5.7‬‬
‫داَنَّعاَيشه‬
‫سيدتناَ‬
‫يييراَدب‬
‫تلدنَّ‪:‬‬
‫سوُريييچاَراَ ب‬
‫وُاَنيتاَدرڤدڽس‬
‫اَعتباَر‬
‫‪5.7.5‬‬‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫إسىمُاَنَّداَنَّ‬
‫يييراَدبد‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہراَ ب‬
‫ڬيوُروُ سييچاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّييياَڤداَنَّ‬
‫ى اَيبوُ ب‬
‫مروُموُساَييل ‪،‬‬
‫سييڠڬوُڤبيييركوُربڠ ملقساَناَكنَّڤيييرينته اييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫سيدتناَ سمية‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫سوُرياَستقاَمة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.1‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫هيدوُڤوُاَنيتاَ‬
‫اَيةيييوُکوُہ ت‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‪.‬مڽاَتاَكنَّروُ‬
‫سيدتناَ سمية‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫سوُرياَستقاَمة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫اَوُتاَمُ توُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہ‬ ‫ييفة‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫منرڠكنَّصييفة‪-‬ص‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫سيدتناَ سمية‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫سوُرياَستقاَمة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫ييوُمبڠنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّتسيييوُکوُہ‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ منرڠكنَّ‬
‫سيدتناَ سمية‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫سوُرياَستقاَمة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.4‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫يييوُکوُہنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُاَڠ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫اَعتبر درڤد‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫سيدتناَ سمية‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫سوُرياَستقاَمة‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.5‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫إسىمُاَنَّداَنَّ‬
‫يييراَدبد‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہراَ ب‬
‫ڬيوُروُ سييچاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّييياَڤداَنَّ‬
‫ى اَيبوُ ب‬
‫مروُموُساَييل ‪،‬‬
‫سييڠڬوُڤبيييركوُربڠ ملقساَناَكنَّڤيييرينته اييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫سيدتناَ فاَطُُّمة‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫داَنَّاَستقاَمة‬
‫سوُري‬‫يييراَدب‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.1‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫هيدوُڤوُاَنيتاَ‬
‫اَيةيييوُکوُہ ت‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‪.‬مڽاَتاَكنَّروُ‬
‫سيدتناَ فاَطُُّمة‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫داَنَّاَستقاَمة‬
‫سوُري‬‫يييراَدب‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.2‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫اَوُتاَمُ توُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہ‬ ‫ييفة‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫منرڠكنَّصييفة‪-‬ص‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫سيدتناَ فاَطُُّمة‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫داَنَّاَستقاَمة‬
‫سوُري‬‫يييراَدب‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.3‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫إسىمُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہ وُ‬
‫ييوُمبڠنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّتسيييوُکوُہ‬
‫مروُموُسکيياَوُڠݢوُلنَّ منرڠكنَّ‬
‫سيدتناَ فاَطُُّمة‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫داَنَّاَستقاَمة‬
‫سوُري‬‫يييراَدب‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.4‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫داَنَّإسلمُ‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُكوُہإسىمُ‬
‫يييوُکوُہنَّتوُاَنيتاَ‬
‫ڤيييرجوُاَڠ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫اَعتبر درڤد‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّ‬
‫مڠهوُراَيكنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫سيدتناَ فاَطُُّمة‬
‫تلدنَّ‪5.7:‬‬
‫داَنَّاَستقاَمة‬
‫سوُري‬‫يييراَدب‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫اَعتباَر درڤدڽسييچاَراَ ب‬
‫‪5.7.5‬‬ ‫مڠعملکنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫إسىمُاَنَّداَنَّ‬
‫يييراَدبد‬
‫وُاَنيتاَ‬
‫يييوُکوُہراَ ب‬
‫ڬيوُروُ سييچاَ‬
‫ڤيييرجوُتڠننَّت‬
‫کيياَوُڠݢوُلنَّييياَڤداَنَّ‬
‫ى اَيبوُ ب‬
‫مروُموُساَييل ‪،‬‬
‫سييڠڬوُڤبيييركوُربڠ ملقساَناَكنَّڤيييرينته اييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫‪6.5.1‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫ييفةاَييلوُماَييلوُ داَنَّ‬
‫صم‬ ‫مقصوُد‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّ‬
‫‪6.5.2‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫ييفةاَييلوُماَييلوُ داَنَّ‬
‫صم‬‫مروُموُسييفة‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّداَييليلنييقليِبيييركنأنَّدڠنَّص‬
‫‪6.5.3‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫وُسلمُماَييلوُ داَنَّ‬
‫عليهصييفة‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّچوُنتوُہ صييفة ماَييلوُ يييڠ دعملکنَّاَوُليه رسوُلاييي صييليِاييي‬
‫‪6.5.4‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫چوُنتوُہماَييلوُ داَنَّ‬
‫مروُموُسصييفة‬
‫منجلسكنَّصييفة ماَييلوُ يييڠ دتوُنتتداَنَّدلرڠ بيييسرتاَ‬
‫‪6.5.5‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫اَيماَنَّاَييلوُ داَنَّ‬
‫صنَّييفة م‬
‫مروُموُسدڠ‬
‫منرڠكنَّهوُبوُڠنَّصييفة ماَييلوُ‬
‫‪6.5.6‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫ييفةاَييلوُماَييلوُ داَنَّ‬
‫صم‬‫مروُموُسييفة‬
‫منرڠكنَّكيڤنتيڠنَّص‬
‫‪6.5.7‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.5‬ماَلوُ ڤري‬
‫اَستقاَمهماَييلوُ داَنَّ‬
‫مروُموُسصييفة‬
‫مڠعملکنَّصييفة ماَييلوُ داَييلمُ ك هيدوُڤنَّهاَرينَّسييچاَراَ بيييراَدبداَنَّ‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫محبةببهداَنَّ‪6.6.1‬‬
‫مقصوُد مح‬
‫مروُموُسصييفة‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫محبةببهداَنَّ‪6.6.2‬‬
‫ييفةييفة مح‬
‫صص‬ ‫مروُموُسڠنَّ‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّداَييليلنييقليِبيييركنأنَّد‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫وُسلمُداَنَّ‪6.6.3‬‬
‫عليهمحبة‬
‫صييفة‬
‫اييي‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّچوُنتوُہ صييفة مح ببه يييڠ دعملکنَّاَوُليه رسوُلصييليِ‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫چوُنتوُہداَنَّ‪6.6.4‬‬
‫ييفة محبة‬
‫يييسرتاَ‬
‫مروُموُسص‬
‫منجلسكنَّصييفة مح ببه يييڠ درضأيداَنَّيييڠ دموُركاَياييي سييبحاَنَّوُتع اَييلىب‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫داَنَّ‪6.6.5‬‬
‫اَيماَنَّ‬
‫محبة‬
‫صبهييفةدڠنَّ‬
‫مروُموُسمح ب‬
‫منرڠكنَّهوُبوُڠنَّصييفة‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫داَنَّ‪6.6.6‬‬
‫محبةاَمأنَّ‬
‫ييفةك اَوُت‬
‫ييوُسوُننَّ‬
‫مروُموُسص‬
‫منرڠكنَّتيييوُنتوُتنَّمح ببه ك ڤد اييي سييبحاَنَّوُتع اَييلىداَنَّرسوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ سييرتاَ سييساَمُ مخلوُقل ينَّمڠيكوُتس‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫ى‪6.6.7‬‬‫داَنَّ‬
‫محبة اَييل‬
‫ييبحاَنَّوُتع‬
‫مروُموُسسصييفة‬
‫منرڠكنَّچاَراَ مڽوُبوُركنَّصييفة محببه يييڠ درضأياييي‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫هيدوُڤنَّداَنَّ‪6.6.8‬‬
‫ييفة محبة‬
‫صمُ ك‬
‫مروُموُسداَييل‬
‫مڠهوُراَيكنَّحكمه صييفة محببه‬
‫مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.6 6.5‬مڽماَي کاَ‬
‫اَستقاَمهداَنَّ‪6.6.9‬‬
‫ييفة محبة‬‫صداَنَّ‬
‫يييراَدب‬
‫مروُموُس‬
‫مڠعملکنَّصييفة محببه داَييلمُ ك هيدوُڤنَّسييچاَراَ ب‬
‫‪6.7.1‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫داَنَّكبييياَڤ‬
‫ييياَڤاَيبوُ‬
‫اَدببك ڤد‬
‫يييراَيبوُ‬
‫اَجيڤنَّبڤد‬
‫مروُموُساَدبك‬
‫مڽاَتاَكنَّداَييليلنييقليِك وُ‬
‫‪6.7.2‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫ل كوُ‬ ‫داَنَّك‬
‫ييييڠكه‬
‫داَنَّتبييياَڤ‬
‫يييرچاَكاَڤنَّاَيبوُ‬
‫مروُموُساَدبك ڤد‬
‫‪.‬منجلسكنَّچاَراَ بيييراَدبدڠنَّاَيبوُ بييياَڤداَنَّكيلوُاَرڬ درياَسڤيك ڤ‬
‫‪6.7.3‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫لوُاَرڬ‬
‫داَنَّك‬
‫ييياَڤك‬
‫ييياَڤداَنَّ‬
‫اَيبوُ ب‬
‫اَيبوُ ب‬
‫اَدبكنَّ ڤد‬
‫اَدبدڠ‬
‫مروُموُس‬
‫‪.‬منرڠكنَّكيڤنتيڠنَّبييير‬
‫‪6.7.4‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫داَنَّكبييياَڤ‬
‫ييياَڤاَيبوُ‬
‫اَيبوُ بك ڤد‬
‫ڤيييندرهكاَءنَّ‬
‫مروُموُساَدبك ڤد‬
‫‪.‬منرڠكنَّڤيييوُنچاَ‬
‫‪6.7.5‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫لوُاَرڬ‬
‫داَنَّك‬
‫ييياَڤك‬
‫ييياَڤداَنَّ‬
‫اَيبوُ ب‬
‫اَيبوُ ب‬
‫ڤدك ڤد‬
‫اَدب‬
‫يييراَدبك‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّعقيبة تييييدقب‬
‫‪6.7.6‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪ 6.7‬موُلياَکنَّ‬
‫لوُاَرڬ داَنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫ييياَڤداَنَّك‬
‫يييراَدبداَنَّ‬
‫اَدبكاَراَڤدب اَيبوُ ب‬
‫مروُموُسسييچ‬
‫مڠحرمتيِاَيبوُ بييياَڤداَنَّكيلوُاَرڬ‬
‫‪6.8.1‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫اَدببجيرنَّ‬
‫مقصوُد‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫‪6.8.2‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫مڠحرمتيِجيرنَّ‬
‫مروُموُساَدبب‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّداَييليلنييقليِڬ اَييلقنَّ‬
‫‪6.8.3‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫اَدببوُسلمُ‬
‫مروُموُسعليه‬
‫‪.‬مڽاَتاَكنَّچوُنتوُہ اَدببيييرجيرنَّيييڠ دعملکنَّاَوُليه رسوُلاييي صييليِاييي‬
‫‪6.8.4‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫يييوُكنَّمسلمُ‬
‫مروُموُساَدبب‬
‫نَّ جيرنَّب‬
‫نَّ جيرنَّسييساَمُ مسلمُ يييڠ تييييدقممڤوُپاَءي هوُبوُڠنَّك كلوُاَرڬاَ ‪,‬‬
‫يييرهاَدڤجيرنَّمسلمُ يييڠ ممڤوُپاَءي هوُبوُڠنَّكيكلوُاَرڬاَ ‪,‬‬
‫‪:‬‬ ‫يي عليه وُسلمُ رڠ مسلمُ ت‬
‫‪6.8.5‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫كيهيدوُڤنَّ‬
‫مروُموُساَدبب‬
‫منرڠكنَّحكمه مڠعملکنَّاَدببيييرجيرنَّداَييلمُ‬
‫‪6.8.6‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.8‬سنتوُنيِ ج‬
‫يييرجيرنَّداَنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫اَدبب‬
‫داَنَّ‬
‫مروُموُس‬
‫مڠحرمتيِداَنَّمموُلياَكنَّجيرنَّسييچاَراَ بيييراَدب‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.1‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫مسجد‬
‫مقصوُداَدب‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّ‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.2‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫دمسجد‬
‫اَدباَدب‬
‫مروُموُس‬
‫مڽاَتاَكنَّداَييليلنييقليِ‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.3‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫مسجد‬
‫اَدب‬
‫دري‬
‫مروُموُس‬
‫اَدب ماَسوُقكيمسجد‪ ,‬بيييراَداَ داَييلمُ مسجد‪ ,‬ك لوُاَر‬
‫منجلسكنَّ ‪:‬‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.4‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫دمسجد‬
‫يييراَدباَدب‬
‫مروُموُس‬
‫منرڠكنَّحكمه ب‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.5‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫مسجد‬
‫اَدب‬
‫مڠيماَرهكنَّ‬
‫منرڠكنَّچاَراَ مروُموُس‬
‫مسجد ديس‬
‫‪6.9.6‬مڠعملکنَّ سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّاَستقاَمة ‪6.9‬‬
‫دمسجد داَنَّ‬
‫اَستقاَمه‬
‫مروُموُساَدب‬
‫‪.‬مڠعماَرهكنَّمسجد سييچاَراَ بيييراَدبداَنَّ‬
menentukan jarak
, skala lurus dan pecahan wakilan untuk menentukan jarak sebenar
a peta berdasarkan nisbah skala yang berbeza
u destinasi dengan menggunakankan peta berdasarkan skala dan jarak.
dalam peta topografi
4 angka dan 6 angka dalam peta topografi.
ujukan grid 6 angka untuk menentukan kedudukan dalam peta topografi
fizikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi
darat fizikal dan ciri pandang darat budaya dalam peta topografi secara keseluruhan
ntoh pembangunan yang boleh dimajukan di kawasan yang ditafsir berdasarkan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya dalam peta topografi.

laku apabila bumi bergerak


san peredaran bumi.
redaran bumi terhadap cuaca dan iklim.
menunjukkan keaslian tentang kesan pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim.

di Malaysia dengan aktiviti harian manusia


klim Khatulistiwa dengan kegiatan manusia di Malaysia.
erhadap cuaca dan iklim di Malaysia
engurangkan kesan perubahan cuaca dan iklim di Malaysia.
a, landasan kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan.
pengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia.
an pengangkutan untuk ke sesuatu tempat
pengangkutan di kawasan setempat.
an perkhidmatan pengangkutan awam di Malaysia
berkaitan pengangkutan yang memberi kesan yang minimum kepada alam sekitar.

ikasi dalam kehidupan seharian manusia


munikasi di Malaysia
n alat telekomunikasi secara beretika
asi alat telekomunikasi yang dapat memacu pembangunan negara pada masa hadapan.

mengalaminya di setiap zon iklim di Asia


n kegiatan manusia di Asia
nusia di mana-mana negara Asia berdasarkan kepelbagaian iklim.
h dijalankan di empat buah negara Asia di zon iklim yang berbeza.
tif berkaitan pengaruh iklim terhadap kegiatan manusia di salah sebuah negara Asia
kereta api, lapangan terbang antarabangsa dan pelabuhan utama di mana-mana negara Asia.
engangkutan di mana-mana negara Asia.
utan terhadap masyarakat dan ekonomi di salah sebuah negara Asia
ngkutan terhadap alam sekitar di negara Asia.
Asia pada masa hadapan.
tif berkaitan kemajuan pengangkutan di Asia.

an pemanasan global
manasan global
gkan kesan pemanasan global.
atif untuk mengurangkan pemanasan global

gan teknologi hijau


kan teknologi hijau dalam kehidupan
an idea berkaitan teknologi hijau yang kreatif dan inovatif

ujukan untuk melaksanakan tugasan mudah


yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
yang sesuai tentang pola dan jujukan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

mbangan dan pemfaktoran


an dan pemfaktoran untuk melaksanakan tugasan mudah
yang sesuai tentang kembangan dan pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
yang sesuai tentang kembangan dan pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
yang sesuai tentang kembangan dan pemfaktoran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.

kembangan dan pemfaktoran


n kembangan dan pemfaktoran
n dan pemfaktoran

tuk melaksanakan tugasan mudah.


yang sesuai tentang rumus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
yang sesuai tentang rumus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
yang sesuai tentang rumus dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.
gon sekata dan tak sekata.
n poligon sekata.
dalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon untuk melaksanakan tugasan mudah
yang sesuai tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
yang sesuai tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
yang sesuai tentang poligon dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif

tan untuk melaksanakan tugasan mudah.


hiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
hiran yang sesuai tentang bulatan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif

g bentuk tiga dimensi.


eometri bentuk tiga dimensi
angan, luas permukaan dan isi padu bentuk tiga dimensi untuk melaksanakan tugasan mudah.
hiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang bentuk tiga dimensi dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif
mus piramid dan kon.

g jarak dan titik tengah pada satah Cartes.


an titik tengah pada satah Cartes
k dan titik tengah pada satah Cartes untuk melaksanakan tugasan mudah.
hiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang sistem koordinat Cartes dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif

fungsi untuk melaksanakan tugasan mudah.


hiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang graf fungsi dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif
g laju dan pecutan

dan pecutan untuk melaksanakan pengiraan


hiran tentang laju dan pecutan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah.
hiran tentang laju dan pecutan dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran tentang laju dan pecutan dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif

g kecerunan garis lurus


unan garis lurus.
erunan garis lurus untuk melaksanakan tugasan mudah
hiran yang sesuai tentang kecerunan garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang kecerunan garis lurus dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks.
g translasi, pantulan dan putaran.
asi, pantulan dan putaran.
slasi, pantulan dan putaran untuk melaksanakan tugasan mudah
hiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan putaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan putaran dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang translasi, pantulan dan putaran dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif
rak antara dua titik pada objek dan imej, dan seterusnya menerangkan isometri.

g mod, min dan median


min dan median
, min dan median
hiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang mod, min dan median dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif.
membuat ramalan, membentuk hujah yang meyakinkan dan membuat kesimpulan.
g ruang sampel dan peristiwa
ngan antara ruang sampel dan peristiwa dengan kebarangkalian mudah
arangkalian mudah
hiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah
hiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks
hiran yang sesuai tentang kebarangkalian mudah dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif

han dan sebaliknya

uluhan dengan menggunakan kalkulator

dan jam (c) minggu dan hari (d) tahun dan bulan
n jam (c) minggu dan hari (d) tahun dan bulan
erkaitan dengan masa
er (m) (d) kilometer (km)
eter dan meter (c) meter dan kilometer

dengan menggunakan kalkulator


‫ٱييمل ل يل مإيي ولييه مإييمللهيوُ ٱيينلح‬

‫لمييلهۥُ يماَ مفييييِٱييلمسويمويوُ م‬


ُ‫تو‬
‫حي ل‬
َّ‫طُُّوُينَّمبييييشنيِنء ممنن‬ ‫يوُيل لييي م‬

ُ‫ظلهيمماَ يوُلهو‬
‫حنف ل‬ ‫يوُيل ي ‍ل‬
‫يييوُلدہل ۥُ م‬

aya kepada Malaikat • Percaya kepada Kitab Allah • Percaya kepada Rasul • Percaya kepada Hari Akhirat • Percaya kepada Qada dan Qadar Allah
elakukan hambur

o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

rgerakan yang digunakan dala langkah tarian inang


o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

gai jarak dan kelajuan

situasi permainan
o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

enghantar bola dalam situasi permainan

mengacah dalam situasi permainan

o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

n kaki, paha dan kepala


umpan, melibas dan menanduk dalam situasi permainan
g, sepak sila, sepak kuda dan menanduk dalam situasi permainan
kuda dan servis sila
bahagian kaki, paha dan kepala

n dalam situasi permainan


o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
ktiviti secara individu dan berkumpulan
ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

nangkap bola pada pelbagai aras dan arah dalam situasi permainan

kemahiran memukul bola

p bola dalam situasi permainan

o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

ngth) semasa lumba jalan kaki

o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


ktiviti secara individu dan berkumpulan
ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

al Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki

ri semasa bermain permainan tradisional Jengkek Ligan dan Bola Tuju Kaki
o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu
ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

hat (KNR) dan kadar nadi maksimum (KNM) dengan menggunakan rumus Karvonen [(KNM-KNR) x % intensiti + KNR]
% KNL berdasarkan prinsip FITT (Frequency, Intencity, Type and Time)
meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FITT

asarkan cubitan
kut prosedur yang betul
ecergasan berdasarkan keputusan ujian SEGAK
adi latihan untuk meningkatkan kapasiti aerobik
ti meningkatkan kapasiti aerobik
atkan kapasiti aerobik

s Lemak Badan
ak badan yang ideal
asan fizikal kendiri

o kecederaan berdasarkan aktiviti fizikal tertentu


ktiviti secara individu dan berkumpulan

ezaan individu

alahan secara positif, mempamerkan permaian bersih dan semangat juang

gai lelaki atau perempuan


p berlainan jantina atau sesama jantina atau kedua-duanya sekali
rientasi seksual yang bertentangan dengan agama serta budaya dalam masyarakat Malaysia

n kebersihan, keselamatan dan kesihatan.


tidak menjaga kehormatan diri.

isiko penyalahgunaan bahan

ubungan yang sihat


dalam kehidupan harian
kardiovaskular dan penyakit respiratori kronik
lar dan penyakit respiratori kronik

eksual dan penderaan seksual

k mengelak keracunan dalam pemakanan harian

) remaja (iv) dewasa


z (ii) tinggi (iii) berat

ii) bersengat (iii) bertanduk (iv) bercengkerang


ok keladi hiasan
bergetah (iii) berbulu halus (iv) beracun

) buah-buahan (iv) daging (v) susu

gumpul bahan (iii) Mengelaskan (iv) Menghasilkan projek (v) pameran


angan ahli keluarga (iii) peristiwa penting bersama keluarga

jawatan (iii) tugas (iv) minat (v) sikap

nda-kondi (v) batu seremban (vi) sepak raga

Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dalam bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual.
m bidang Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik.
untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan menghasilkan dokumentasi Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik melalui penggunaan media, proses da
entasi serta penerokaan terhadap dokumentasi Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan po
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap dokumentasi Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik melalui penerokaan media, proses dan teknik d
ngkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Lukisan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Lukisan melalui penggunaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya Seni Lukisan.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Lukisan dalam penghasilan karya Seni Lukisan.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Catan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Catan melalui penggunaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya Seni Catan.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Catan dalam penghasilan karya Seni Catan
unakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.
untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Cetakan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Cetakan melalui penggunaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya Seni Cetakan.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Cetakan dalam penghasilan karya Seni Cetakan.
ggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

dang Reka Bentuk.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Landskap melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
entasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Landskap melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni Reka Bentuk Landskap.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Landskap melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni Reka Bentuk Landskap
ap dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

alam bidang Reka Bentuk.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Hiasan Dalaman melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
entasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Hiasan Dalaman melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Hiasan Dalaman melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni.
Dalaman dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

ang Reka Bentuk.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Industri melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
entasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Industri melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Industri melalui penggunaan alatan, bahan dan proses dalam penghasilan produk seni.
i dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Sulaman melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Sulaman melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik dalam penghasilan produk Seni Sulaman.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Sulaman penggunaan alatan, bahan dan teknik dalam penghasilan produk Seni Sulaman.
enggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Seramik melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Seramik melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik dalam penghasilan produk Seni Seramik.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Seramik melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik dalam penghasilan produk Seni Seramik.
nggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.
Komunikasi Visual.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Reka Grafik melalui penggunaan pelbagai media dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Reka Grafik melalui penggunaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan produk Seni Reka Grafik.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Reka Grafik melalui penggunaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan produk Seni Reka Grafik.
menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Foto melalui penggunaan pelbagai media dan teknik.
entasi serta penerokaan terhadap Seni Foto melalui penggunaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan produk Seni Foto.
asil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Foto melalui penggunaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan produk Seni Foto.
unakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.
da aspek Bahasa Seni Visual

i) Corak tradisional

arya seni halus


nakan kombinasi unsur-unsur seni.
ng berimbangan simetri.

grid dan contoh lukisan yang diberikan

rid dan contoh lukisan yang diberikan dan mewarna menggunakan warna poster

dah cetakan sayuran.


dah cetakan sayuran.

ang ditetapkan

ntif dan inventif dengan membuat hubungkait antara produk dengan objek dari segi fungsinya

san sistem fungsi dan membuat rumusan dengan memberi satu contoh percanggahan fizikal
ahan ruang dan masa.
ka bentuk dalam bentuk jadual.
berdasarkan masalah inventif secara kreatif.

nvensional dengan pembuatan moden.


en dalam proses penghasilan produk

m mekanikal yang dipilih.

dipilih untuk membina gajet.

n pandangan murid.
beban dan kawalan.
an peranti dalam litar(iii) Sambungan litar.
reka bentuk makanan

m kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem

ebabkan aktiviti manusia.


n persekitaran untuk keseimbangan ekosistem.

mengaplikasi interaksi tersebut dalam kehidupan harian.

umber yang ada dan keseimbangan antara populasi.


m yang stabil dan produktif demi kelestarian hidup.

merancang satu gizi seimbang.


dan gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan badan.

h dan sistem respirasi.

nyakit tidak berjangkit

ahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara.

tan air dalam kehidupan harian.

kadar keterlarutan.

arut universal dalam kehidupan harian dan industri pembuatan.


ehidupan harian.

alam litar bersiri dan litar selari.

nedan elektromagnet dalam kehidupan seharian.

balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah.

n ketumpatan dengan kesan keapungan dalam kehidupan harian.


lkrum, beban dan daya.

aplikasinya dalam kehidupan harian.


juk kepada teori kinetik gas.
fera dan kesan altitud kepada tekanan atmosfera.

unaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian.


gecutan pepejal, cecair dan gas.
gecutan jirim dalam kehidupan harian.
a lebih baik daripada objek putih dan berkilat.
n haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat.
m kehidupan harian.

gunakan alatan muzik.


gelombang bunyi seperti gema dan kesan Doppler bunyi.
manusia dan haiwan.

kan ciri bintang dan hubungkaitkan dengan pemerhatian bintang di bumi.


engan menggunakan astronomical unit (a.u) dan tahun cahaya.
Sistem Suria dengan Bumi.
beri penjelasan tentang hubungan tersebut termasuk anomali yang mungkin wujud.

upan berdasarkan data tentang Bumi.


asteroid dan komet.
nnya terhadap bumi berdasarkan data.
inan berlakunya perlanggaran asteroid dengan Bumi.

h kerajaan Alam Melayu


ang kerajaan Alam Melayu dalam pelbagai situasi
kerajaan Alam Melayu
aan Alam Melayu
arah kerajaan Alam Melayu
u dengan pembentukan jati diri.

an kerajaan Alam Melayu.


ang warisan kerajaan Alam Melayu dalam pelbagai situasi.
n kerajaan Alam Melayu.
aan Alam Melayu
risan kerajaan Alam Melayu

h Kesultanan Melayu Melaka.


ang Kesultanan Melayu Melaka pada masa kini
Kesultanan Melayu Melaka.
ultanan Melayu Melaka
arah Kesultanan Melayu Melaka.

au dan kerajaan-kerajaan Melayu


h Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu.
ang Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu dalam pelbagai situasi.
Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu.
ultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu
arah Kesultanan Johor Riau dan kerajaan-kerajaan Melayu.

antan, Negeri Sembilan dan Perlis.


h kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
ang kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dalam pelbagai situasi.
kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
jaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis
arah kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis.

belakang Sarawak dan Sabah


ang latar belakang Sarawak dan Sabah dalam pelbagai situasi
lakang Sarawak dan Sabah
ng Sarawak dan Sabah.
ar belakang Sarawak dan Sabah.

‫منرڠكنَّمقصوُد چاَراَ بييياَچاَنَّح‬


‫ييمبوُت ڤييي‬
‫‪,‬‬ ‫منرڠكنَّتيييوُنتوُتنَّاَياَت‪ 159‬سييوُرہ اَييلعمراَنَّ‪ .‬بيييرصفة دڠنَّلييمه ل‬
‫منرڠكنَّك اَدأنَّمشاَركتعربسييتله منريماَ دعوُة رسوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ‪ .‬منيڠڬلكنَّك ڤرچاَيأنَّشييرك ك ڤد منتوُحيدكنَّاييي سييبحاَنَّوُتع‬
‫‪.‬منرڠكنَّفيييكتوُر ك جاَيأنَّدعوُة رسوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ‪ .‬ك اَوُڠڬوُلنَّاَخلقرسوُلاييي صييليِاييي عليه وُسلمُ‪ ,‬ك ع اَديلنَّداَنَّڤيييرساَمأ‬
‫منرڠكنَّتيييوُنتوُتنَّمح ببه ك ڤد اييي س‬

‫يييرهاَدڤجيرنَّمسلمُ يييڠ ممڤوُ‬


‫‪:‬‬ ‫منجلسكنَّحقداَنَّك وُاَجيڤنَّصييليِاييي عليه وُسلمُ رڠ مسلمُ ت‬
stik melalui penggunaan media, proses dan teknik.
, proses dan teknik dalam penghasilan portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik
lui penerokaan media, proses dan teknik dalam persembahan portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik.
an Bahasa Seni Visual.
duk seni Reka Bentuk Landskap
MINGGU TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1.0 Konsep Asas Pemikir 1.1 Pembangunan Atur Cara (Projek) 1.1.1 Menggunakan konsep pemikiran komputasional
1.0 Konsep Asas Pemikir 1.1 Pembangunan Atur Cara (Projek) 1.1.2 Membuat pelaporan penggunaan teknik pemik
1.0 Konsep Asas Pemikir 1.1 Pembangunan Atur Cara (Projek) 1.1.3 Menghasilkan satu projek mini secara berku
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.1 Menerangkan maksud dan kepentingan kripto
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.2 Menunjuk cara langkah demi langkah proses sife
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.3 Menghasil dan menterjemah mesej menggunakan k
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.4 Membanding beza kaedah sifer yang telah dip
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.5 Memilih kaedah sifer terbaik yang telah dipela
2.0 Perwakilan Data 2.1 Kriptografi Dalam Keselamatan D 2.1.6 Menghasilkan kaedah sifer bagi menyelesai
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.1 Mengenal pasti ciri-ciri search (linear, binary)
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.2 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.3 Menulis pseudokod dan melukis carta alir yang
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.4 Mengesan dan membaiki ralat dalam pseudokod
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.5 Membandingkan algoritma search dan sort m
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.6 Menghasilkan algoritma melibatkan gabungan
3.0 Algoritma 3.1 Pembangunan Algoritma 3.1.7 Menghasilkan algoritma melibatkan gabungan
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.1 Menerangkan maksud dan penggunaan: (i) P
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.2 Menyenaraikan entiti dan atribut berdasarkan
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.3 Mengenal pasti dan menerangkan kekunci pri
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.4 Mengenal pasti dan menjelaskan kekardinalan (
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.5 Membina pangkalan data yang terdiri daripada: (i)
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.6 Menghasilkan borang (form) dan memasukkan
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.7 Menggunakan arahan SQL yang melibatkan
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.8 Menggunakan arahan SQL melibatkan ungkapa
4.0 Kod Arahan 4.1 Pangkalan Data dan SQL 4.1.9 Menjana laporan berdasarkan hasil pertanyaa
4.0 Kod Arahan 4.2 Struktur Kod Arahan 4.2.1 Menerangkan fungsi struktur berikut dalam atur
4.0 Kod Arahan 4.2 Struktur Kod Arahan 4.2.2 Memberi contoh penggunaan penyataan function:
4.0 Kod Arahan 4.2 Struktur Kod Arahan 4.2.3 Menulis pernyataan function dan procedure.
4.0 Kod Arahan 4.2 Struktur Kod Arahan 4.2.4 Menghasilkan atur cara yang melibatkan: (i) fu
4.0 Kod Arahan 4.2 Struktur Kod Arahan 4.2.5 Menguji atur cara dan membaiki ralat pada at
tiada 1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.1 Mendengar, mengenal pasti dan menggunakan p
tiada 1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.2 Mendengar, mengenal pasti dan menuturkan a
tiada 1.2 Mendengar dan memahami perkataa
1.2.1 Mendengar dan menerangkan maksud perkataa
tiada 1.2 Mendengar dan memahami perkataa
1.2.2 Mendengar dan menerangkan maksud ayat dal
tiada 1.3 Mendengar dan memahamimakluma
1.3.1 Mendengar dan mengkategorikan maklumat y
tiada 1.3 Mendengar dan memahamimakluma
1.3.2 Mendengar dan menganalisis maklumat yang
tiada 1.4 Berbicara tentang sesuatu perkar1.4.1 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yang
tiada 1.4 Berbicara tentang sesuatu perkar1.4.2 Berbicara untuk menganalisis isu semasa yan
tiada 1.5 Bersoal jawab tentang sesuatu 1.5.1 Bersoal jawab untuk mencambahkan idea seca
tiada 1.6 Menyampaikan maklumat tentangs
1.6.1 Menjana idea dan menyampaikan pidato deng
tiada 1.7 Berbincang dan berunding tentan1.7.1 Berbincang tentang sesuatu perkara untuk
tiada 1.7 Berbincang dan berunding tentan1.7.2 Berunding untuk membuat pertimbangan tent
tiada 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu at1.8.1 Mengkritik secara membina tentang sesuatu
tiada 1.8 Mengulas sesuatu perkara, isu at1.8.2 Mengulas dan menyatakan maklumat yang ters
tiada 2.1 Membaca secara mekanis pelbaga
2.1.1 Membaca dan memahami laras bahasa sesuatu
tiada 2.1 Membaca secara mekanis pelbaga
2.1.2 Membaca dan memahami laras bahasa cerpen
tiada 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.1
p Membaca dan menerangkan maksud istilah ya
tiada 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.2
p Membaca dan menganalisis maklumat daripa
tiada 2.2 Membaca untuk memahami makna
2.2.3
p Membaca dan memahami serta membuat ulas
tiada 2.3 Membaca untuk memproses maklu
2.3.1 Membaca dan mengulas maklumat daripada pe
tiada 2.4 Membaca secara ekstensif pelb 2.4.1 Membaca dan memahami serta mengemukakan
tiada 3.1 Menulis untuk menerangkan makna
3.1.1 Menulis dan menerangkan makna kata, rangkai
tiada 3.2 Menulis untuk mengemukakan ma3.2.1 Menulis untuk mengemukakan pendapat yang
tiada 3.3 Menulis untuk melengkapkan mak3.3.1 Menulis dan melengkapkan maklumat dalam p
tiada 3.3 Menulis untuk melengkapkan mak3.3.2 Menulis dan menjawab pelbagai soalan secara
tiada 3.4 Menulis untuk menghasilkan pros3.4.1 Menulis kerangka penulisan dengan menyusun
tiada 3.4 Menulis untuk menghasilkan pros3.4.2 Menulis pelbagai jenis perenggan pendahul
tiada 3.4 Menulis untuk menghasilkan pros3.4.3 Menulis perenggan isi dengan bahasa yang gra
tiada 3.4 Menulis untuk menghasilkan pros3.4.4 Menulis perenggan penutup penulisan yang
tiada 3.4 Menulis untuk menghasilkan pros3.4.5 Menulis sesuatu penulisan dengan wacana y
tiada 3.5 Menulis untuk meringkaskan dan 3.5.1 Menulis dan menyusun maklumat serta memb
tiada 3.6 Menulis untuk mengolah maklumat3.6.1 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan pro
tiada 3.6 Menulis untuk mengolah maklumat3.6.2 Menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan gr
tiada 3.7 Mengedit dan memurnikan pelbaga
3.7.1 Mengedit dan menyunting ayat dalam pelbag
tiada 4.1 Memahami dan mengapresiasi ka4.1.1 Memahami dan mengapresiasi karya prosa d
tiada 4.1 Memahami dan mengapresiasi ka4.1.2 Memahami dan mengapresiasi karya puisi den
Seloka Santap Istiadat 4.2 Memahami dan menggunakanperba
4.2.1 Menggunakan kiasan dan peribahasa dengan
Syair Burung Nuri 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan p4.3.1 Menghasilkan cerpen secara terancang deng
Sajak - Bintang 4.3 Menghasilkan karya fiksyen dan p4.3.2 Menghasilkan puisi berdasarkan bahan ran
Sajak - Senja Di Palang B4.4 Mempersembahkan karya prosa, pu
4.4.1 Mempersembahkan karya prosa dalam bentuk
Sajak - Kijang Yang Lelah4.4 Mempersembahkan karya prosa, pu
4.4.2 Mempersembahkan puisi dalam pelbagai media
Sajak - Pesan Ibu Beribu-4.4 Mempersembahkan karya prosa, pu
4.4.3 Mempersembahkan karya prosa dan puisi secar
Bahagia Sesudah Derita 5.1 Memahami dan menggunakan perka
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama dan
Legasi Tapai Ubi 5.1 Memahami dan menggunakan perka
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata adjektif da
Sekeping Tanah 5.1 Memahami dan menggunakan perka
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata tugas dala
Bawod 5.1 Memahami dan menggunakan perka
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dala
Tenang-Tenang Air Di Tasi5.2 Memahami dan menggunakan kata
5.2.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata g
CHOT 5.3 Memahami dan menggunakan kata
5.3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata te
5.4 Memahami dan menggunakan fras
5.4.1 Memahami dan menggunakan pelbagai frasa
5.5 Memahami dan membina pelbagai
5.5.1 Membina dan menukar struktur ayat dengan b
5.6 Menganalisis dan membetulkan ke5.6.1 Menganalisis dan menggunakan tatabahasa y
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.1 Mendengar dan mengenal sebutan perkataan d
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.2 Mendengar dan menyatakan semula maklumat
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.3 Mendengar, membina dan menyebut ujaran m
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.1 Mendengar, mengenal dan menyebu
1.1.4 Memberi maklum balas terhadap maklumat ya
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.2 Mendengar / melihat dan menyata1.2.1 Mendengar / melihat dan menyatakan maklum
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.2 Mendengar / melihat dan menyata1.2.2 Mendengar dan menyampaikan mesej / idea den
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.3 Berbincang dan bersoal jawab ten1.3.1 Berbincang dengan menggunakan kata, ungka
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.3 Berbincang dan bersoal jawab ten1.3.2 Mengemukakan soalan berfokus dalam perbi
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.3 Berbincang dan bersoal jawab ten1.3.3 Memberikan pandangan yang rasional dalam
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.3 Berbincang dan bersoal jawab ten1.3.4 Berbincang dengan menggunakan kata, ungka
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.4 Menyampaikan maklumat tentang1.4.1
s Mengemukakan maklumat dengan betul dan j
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.4 Menyampaikan maklumat tentang1.4.2
s Menyampaikan isi dan fakta tentang sesuatu
1.0 KEMAHIRAN MENDE1.4 Menyampaikan maklumat tentang1.4.3
s Menyampaikan maklumat dalam bentuk ucapan
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.1 Membaca untuk memahami makna
2.1.1
pe Membaca secara mekanis / berisyarat dengan
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.1 Membaca untuk memahami makna
2.1.2
pe Membaca untuk memahami maksud perkataan,
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.1 Membaca untuk memahami makna
2.1.3
pe Membaca untuk menjelaskan maksud petikan
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.1 Membaca untuk memahami makna
2.1.4
pe Membaca untuk menjawab soalan daripada
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.1 Membaca untuk memahami makna
2.1.5
pe Membaca dan memberi pandangan
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.2 Membaca untuk menganalisa makl2.2.1 Membaca dengan lancar untuk meluaskan pe
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.2 Membaca untuk menganalisa makl2.2.2 Membaca untuk menyaring dan mengenal pas
2.0 KEMAHIRAN MEMBA2.2 Membaca untuk menganalisa makl2.2.3 Membaca dan menganalisa maklumat daripad
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.1 Menulis untuk melengkapkan mak3.1.1 Menyalin semula maklumat diri ke dalam pel
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.1 Menulis untuk melengkapkan mak3.1.2 Menulis dengan melengkapkan maklumat diri
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.1 Menulis untuk melengkapkan mak3.1.3 Menulis dengan melengkapkan maklumat diri
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.2 Menulis perkataan daripada pelba3.2.1 Menulis perkataan yang terdiri daripada golo
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.2 Menulis perkataan daripada pelba3.2.2 Menulis menggunakan golongan kata bagi m
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.3 Menulis untuk membina dan mengg
3.3.1 Menulis ayat menggunakan pola ayat dasar.
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.3 Menulis untuk membina dan mengg
3.3.2 Menulis pelbagai ayat yang gramatis.
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.4 Menulis untuk melengkapkan aya 3.4.1 Menulis untuk melengkapkan ayat dan pere
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.4 Menulis untuk melengkapkan aya 3.4.2 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk.
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.4 Menulis untuk melengkapkan aya 3.4.3 Menulis ayat dalam bentuk perenggan.
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.5 Menulis dan menghasilkan bahan 3.5.1 Membina ayat ucapan menggunakan perkataa
3.0 KEMAHIRAN MENULI3.5 Menulis dan menghasilkan bahan 3.5.2 Menulis ayat untuk hebahan dengan mengguna
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.1 Understand independently the main ideas in si
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.2 Understand independently specific information
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.3 Recognise with little or no support attitudes o
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.4 Understand independently longer sequences o
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.5 Understand independently more complex que
1.0 Listening 1.1 Understand meaning in a variety of1.1.6 Understand independently longer simple narrat
1.0 Listening 1.2 Use appropriate listening strategie1.2.1 Guess the meaning of unfamiliar words from c
1.0 Listening 1.3 Recognise features of spoken genr1.3.1 Recognise with support typical features at w
2.0 Speaking 2.1 Communicate information, ideas, opi
2.1.1 Paraphrase short simple texts
2.0 Speaking 2.1 Communicate information, ideas, opi
2.1.2 Ask about and explain simple processes
2.0 Speaking 2.1 Communicate information, ideas, opi
2.1.3 Describe future plans and ambitions
2.0 Speaking 2.1 Communicate information, ideas, opi
2.1.4 Explain own point of view
2.0 Speaking 2.1 Communicate information, ideas, opi
2.1.5 Express and respond to common feelings such
2.0 Speaking 2.2 Use register appropriately 2.2.1 Use formal and informal registers appropriate
2.0 Speaking 2.3 Use appropriate communication st2.3.1 Keep interaction going in longer exchanges b
2.0 Speaking 2.3 Use appropriate communication st2.3.2 No learning standard
2.0 Speaking 2.4 Communicate appropriately to a sma
2.4.1 Summarise the main points of a story
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.1 Understand the main points in longer texts on
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.2 Understand specific details and information in
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.3 Guess the meaning of unfamiliar words from c
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.4 Use independently familiar print and digital
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.5 Recognise with support the attitude or opinion
3.0 Reading 3.1 Understand a variety of texts by u 3.1.6 Recognise with support typical features at wo
3.0 Reading 3.2 Explore and expand ideas for per 3.2.1 Read enjoy and give a personal response to fict
4.0 Writing 4.1 Communicate intelligibly through pr
4.1.1 Explain simple content from what they have r
4.0 Writing 4.1 Communicate intelligibly through pr
4.1.2 Explain simple processes
4.0 Writing 4.1 Communicate intelligibly through pr
4.1.3 Summarise the main points and explain key detai
4.0 Writing 4.1 Communicate intelligibly through pr
4.1.4 Express and respond to opinions and common
4.0 Writing 4.1 Communicate intelligibly through pr
4.1.5 Organise, sequence and develop ideas within s
4.0 Writing 4.2 Communicate with appropriate lan4.2.1 Punctuate written work with moderate accura
4.0 Writing 4.2 Communicate with appropriate lan4.2.2 Spell written work with moderate accuracy
4.0 Writing 4.2 Communicate with appropriate lan4.2.3 Produce a plan or draft of two paragraphs or
4.0 Writing 4.2 Communicate with appropriate lan4.2.4 Begin to use formal and informal registers appr
5.0 Literature in Action 5.1 Engage with, respond to and interpr
5.1.1 Explain why a part or aspect of a text interes
5.0 Literature in Action 5.1 Engage with, respond to and interpr
5.1.2 Explain briefly the development of plot, chara
5.0 Literature in Action 5.2 Analyse and evaluate a variety of l5.2.1 Identify key stylistic features of a text and e
5.0 Literature in Action 5.3 Express an imaginative response to
5.3.1 Respond imaginatively and intelligibly throu
1.1 Jadual dan Graf 1.1 Jadual dan Graf 1.1.1 Menerangkan ciri serta kegunaan jadual dan g
1.1 Jadual dan Graf 1.1 Jadual dan Graf 1.1.2 Menjelaskan dengan contoh graf bar mudah,
1.1 Jadual dan Graf 1.1 Jadual dan Graf 1.1.3 Membina jadual berdasarkan maklumat yang
1.1 Jadual dan Graf 1.1 Jadual dan Graf 1.1.4 Membina graf bar mudah, graf garisan mudah
1.1 Jadual dan Graf 1.1 Jadual dan Graf 1.1.5 Mentafsir jadual, graf bar mudah, graf gari
1.1 Jadual dan Graf
1.2 Carta Pai 1.2 Carta Pai 1.2.1 Menerangkan ciri dan kegunaan carta pai.
1.2 Carta Pai 1.2 Carta Pai 1.2.2 Membina carta pai berdasarkan jadual.
1.2 Carta Pai 1.2 Carta Pai 1.2.3 Mentafsir carta pai.
1.2 Carta Pai
1.2 Carta Pai
1.2 Carta Pai
2.1 Pengaruh Persekitara 2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal t 2.1.1 Mengenal pasti faktor persekitaran fizikal
2.1 Pengaruh Persekitara 2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal t 2.1.2 Menghuraikan faktor bentuk muka bumi, sali
2.1 Pengaruh Persekitara 2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal t 2.1.3 Menganalisis pengaruh bentuk muka bumi, sal
2.1 Pengaruh Persekitara 2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal t 2.1.4 Menganalisis pengaruh iklim terhadap jenis
2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
2.1 Pengaruh Persekitaran Fizikal terhadap Kepelbagaian Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar
2.2 Tumbuh-tumbuhan Sem
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di2.2.1 Mengenal pasti jenis dan taburan tumbuh- tu
2.2 Tumbuh-tumbuhan Sem
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di2.2.2 Menghuraikan faktor yang mempengaruhi jeni
2.2 Tumbuh-tumbuhan Sem
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di2.2.3 Menjelaskan melalui contoh kepentingan tum
2.2 Tumbuh-tumbuhan Sem
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di2.2.4 Merumuskan kesan kegiatan manusia terhada
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
2.2 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi di Malaysia
2.3 Hidupan Liar di Malay 2.3 Hidupan Liar di Malaysia 2.3.1 Mengenal pasti hidupan liar di Malaysia.
2.3 Hidupan Liar di Malay 2.3 Hidupan Liar di Malaysia 2.3.2 Menghuraikan kepentingan hidupan liar di Ma
2.3 Hidupan Liar di Malay 2.3 Hidupan Liar di Malaysia 2.3.3 Membahaskan kegiatan manusia yang mengan
2.3 Hidupan Liar di Malay 2.3 Hidupan Liar di Malaysia 2.3.4 Menjelaskan melalui contoh usaha pemelihara
2.3 Hidupan Liar di Malaysia
2.3 Hidupan Liar di Malaysia
3.1 Sumber Semula Jadi d3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia 3.1.1 Menamakan sumber semula jadi di Malaysia.
3.1 Sumber Semula Jadi d3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia 3.1.2 Mengenal pasti taburan sumber boleh baharu
3.1 Sumber Semula Jadi d3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia 3.1.3 Menghuraikan sumber boleh baharu dan sumbe
3.1 Sumber Semula Jadi d3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia 3.1.4 Merumuskan kepentingan sumber semula jad
3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia
3.1 Sumber Semula Jadi di Malaysia
3.2 Kegiatan Ekonomi di 3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia 3.2.1 Menjelaskan jenis kegiatan ekonomi primer, s
3.2 Kegiatan Ekonomi di 3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia 3.2.2 Menjelaskan dengan contoh taburan kegiatan
3.2 Kegiatan Ekonomi di 3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia 3.2.3 Menghuraikan faktor yang mempengaruhi keg
3.2 Kegiatan Ekonomi di 3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia 3.2.4 Membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi
3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia
3.2 Kegiatan Ekonomi di Malaysia
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semu
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi da
4.1.1 Mengenal pasti tumbuh-tumbuhan semula jad
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semu
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi da
4.1.2 Menjelaskan melalui contoh ciri tumbuh-tum
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semu
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi da
4.1.3 Merumuskan kepentingan tumbuh- tumbuhan s
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
4.1 Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar di Dunia
4.2 Sumber Semula Jadi 4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan K4.2.1 Mengenal pasti sumber semula jadi utama di
4.2 Sumber Semula Jadi 4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan K4.2.2 Menjelaskan taburan sumber semula jadi uta
4.2 Sumber Semula Jadi 4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan K4.2.3 Menghuraikan krisis sumber semula jadi di du
4.2 Sumber Semula Jadi 4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan K4.2.4 Menjelaskan melalui contoh kerjasama ekono
4.2 Sumber Semula Jadi 4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan K4.2.5 Merumuskan kepentingan kerjasama ekonomi
4.2 Sumber Semula Jadi Utama dan Kerjasama Ekonomi di Dunia
5.1 Sumber Hutan 5.1 Sumber Hutan 5.1.1 Menjelaskan sumber hutan.
5.1 Sumber Hutan 5.1 Sumber Hutan 5.1.2 Menghuraikan kepentingan pengurusan sumb
5.1 Sumber Hutan 5.1 Sumber Hutan 5.1.3 Menjelaskan melalui contoh usaha pemeliha
5.1 Sumber Hutan 5.1 Sumber Hutan 5.1.4 Membezakan peranan agensi yang berkaitan
5.1 Sumber Hutan
5.1 Sumber Hutan
5.2 Kitar Semula 5.2 Kitar Semula 5.2.1 Menerangkan elemen kitar semula (3R- Redu
5.2 Kitar Semula 5.2 Kitar Semula 5.2.2 Menghuraikan kepentingan amalan kitar semu
5.2 Kitar Semula 5.2 Kitar Semula 5.2.3 Menjelaskan melalui contoh aktiviti kitar semu
5.2 Kitar Semula 5.2 Kitar Semula 5.2.4 Membandingkan amalan kitar semula di negar
5.2 Kitar Semula
5.2 Kitar Semula
1.0 INDEKS 1.1 Tatatanda Indeks 1.1.1 Mewakilkan pendaraban berulang dalam ben
1.0 INDEKS 1.1 Tatatanda Indeks 1.1.2 Menukar suatu nombor kepada nombor dalam
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks 1.2.1 Menghubung kait pendaraban nombor dalam
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks 1.2.2 Menghubung kait pembahagian nombor dalam
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks 1.2.3 Menghubung kait nombor dalam bentuk indek
1
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks ; a ¹ 0.
indeks pecahan dengan punca kuasa dan
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks kuasa
1.2.6 Melaksanakan operasi yang melibatkan
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks hukum indeks.
1.2.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan
1.0 INDEKS 1.2 Hukum Indeks hukum indeks.
2.0 BENTUK PIAWAI 2.1 Angka Bererti 2.1.1 Menerangkan maksud angka bererti dan sete
2.0 BENTUK PIAWAI 2.1 Angka Bererti 2.1.2 Membundarkan suatu nombor kepada bilangan
2.0 BENTUK PIAWAI 2.2 Bentuk Piawai 2.2.1 Mengenal dan menulis nombor dalam bentuk
2.0 BENTUK PIAWAI 2.2 Bentuk Piawai 2.2.2 Melaksanakan operasi asas aritmetik yang m
2.0 BENTUK PIAWAI 2.2 Bentuk Piawai 2.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan nom
2.0 BENTUK PIAWAI
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.1 Mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelab
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.2 Membuat pengiraan yang melibatkan faedah
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.3 Membuat pengiraan yang melibatkan nilai p
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.4 Membanding dan membeza potensi risiko, pul
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.5 Mengira purata kos sesyer bagi pelaburan sa
3.0 MATEMATIK PENGG 3.1 Simpanan dan Pelaburan 3.1.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan si
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.1 Menjelaskan maksud kredit dan hutang, dan seterusnya menghuraikan pen
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.2 Mengkaji dan menghuraikan kelebihan dan kekurangan kad kredit dan pen
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.3 Mengkaji dan menghuraikan kesan pembayaran minimum dan pembayaran
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.4 Menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan kad kredit.
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.5 Mengira jumlah bayaran balik pinjaman dan bayaran ansuran, dengan pelb
3.0 MATEMATIK PENGG 3.2 Pengurusan Kredit dan Hutang 3.2.6 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pinjaman.
4.0 LUKISAN BERSKALA4.1 Lukisan Berskala 4.1.1 Mengkaji dan menerangkan hubungan antara u
4.0 LUKISAN BERSKALA4.1 Lukisan Berskala 4.1.2 Mentafsirkan skala suatu lukisan berskala.
4.0 LUKISAN BERSKALA4.1 Lukisan Berskala 4.1.3 Menentukan skala, ukuran objek atau ukuran
4.0 LUKISAN BERSKALA4.1 Lukisan Berskala 4.1.4 Melukis lukisan berskala bagi suatu objek da
4.0 LUKISAN BERSKALA4.1 Lukisan Berskala 4.1.5 Menyelesaikan masalah yang melibatkan luki
4.0 LUKISAN BERSKALA
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.1 Mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi be
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.2 Membuat dan menentusahkan konjektur tentang
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.3 Membuat dan menentusahkan konjektur tentan
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.4 Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen su
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.5 Menentukan nilai sinus, kosinus dan tangen
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.6 Melakukan pengiraan yang melibatkan sinus,
5.0 NISBAH TRIGONOME5.1 Sinus, Kosinus dan Tangen bagi S5.1.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen.
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.1 Sudut pada Lilitan dan Sudut Pu 6.1.1 Membuat dan menentusahkan konjektur tentang
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.1 Sudut pada Lilitan dan Sudut Pu 6.1.2 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sud
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.2 Sisi Empat Kitaran 6.2.1 Mengenal dan memerihalkan sisi empat kitar
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.2 Sisi Empat Kitaran 6.2.2 Membuat dan menentusahkan konjektur tentan
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.2 Sisi Empat Kitaran 6.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.3 Tangen kepada Bulatan 6.3.1 Mengenal dan memerihalkan tangen kepada
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.3 Tangen kepada Bulatan 6.3.2 Membuat dan menentusahkan konjektur tentang (i) sudut di antara tangen
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.3 Tangen kepada Bulatan 6.3.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan
6.0 SUDUT DAN TANGEN6.4 Sudut dan Tangen bagi Bulatan 6.4.1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dan tangen bagi bulatan
7.0 PELAN DAN DONGA 7.1 Unjuran Ortogon 7.1.1 Melukis unjuran ortogon.
7.0 PELAN DAN DONGA 7.1 Unjuran Ortogon 7.1.2 Membanding dan membeza antara objek dan
7.0 PELAN DAN DONGA 7.2 Pelan dan Dongakan 7.2.1 Melukis pelan dan dongakan suatu objek meng
7.0 PELAN DAN DONGA 7.2 Pelan dan Dongakan 7.2.2 Mensintesis pelan dan dongakan suatu objek
7.0 PELAN DAN DONGA 7.2 Pelan dan Dongakan 7.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan pel
7.0 PELAN DAN DONGAKAN
8.0 LOKUS DALAM DUA 8.1 Lokus 8.1.1 Mengenal lokus dalam situasi kehidupan se
8.0 LOKUS DALAM DUA 8.2 Lokus dalam Dua Dimensi 8.2.1 Memerihal lokus bagi titik yang (i) berjarak te
8.0 LOKUS DALAM DUA 8.2 Lokus dalam Dua Dimensi 8.2.2 Menentukan lokus yang memenuhi dua atau l
8.0 LOKUS DALAM DUA 8.2 Lokus dalam Dua Dimensi 8.2.3 Menyelesaikan masalah yang melibatkan lok
8.0 LOKUS DALAM DUA DIMENSI
8.0 LOKUS DALAM DUA DIMENSI
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.1 Membuat perkaitan antara persamaan, y = mx
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.2 Menyiasat dan mentafsir persamaan garis luru
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.3 Menyiasat dan membuat inferens tentang hubu
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.4 Menyiasat dan membuat inferens tentang kece
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.5 Menentukan persamaan suatu garis lurus.
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.6 Menentukan titik persilangan bagi dua garis l
9.0 GARIS LURUS 9.1 Garis Lurus 9.1.7 Menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus
1.0 JISIM 1.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
1.1.1 Menyatakan hubungan antara kilogram (kg) dan gram (gm)
1.0 JISIM 1.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
1.1.2 Mengukur dan menyatakan jisim pelbagai objek menggunakan alat penimb
1.0 JISIM 1.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
1.1.3 menganggar jisim objek dan membuat keputusan
1.0 JISIM 1.2 Penyelesaian masalah berkaitan o1.2.1 Menambah dan menolak ukuran jisim
1.0 JISIM 1.2 Penyelesaian masalah berkaitan o1.2.2 Melakukan operasi bergantung menambah dan menolak ukuran jisim
1.0 JISIM 1.2 Penyelesaian masalah berkaitan o1.2.3 Menyelesaikan masalah harian melibatkan ukuran jisim dalam pelbagai situ
2.0 ISIPADU 2.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
2.1.1 Menyatakan hubungan antara unit milimeter (ml) dan liter (l)
2.0 ISIPADU 2.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
2.1.2 Menyukat dan menyatakan isipadu cecair dengan menggunakan penyukat
2.0 ISIPADU 2.1 Aplikasi pengetahuan dalam pengu
2.1.3 Menganggar isipadu cecair dan membuat keputusan
2.0 ISIPADU 2.2 Penyelesaian masalah berkaitan o2.2.1 Menambah ukuran isipadu unit milimeter (ml) dan liter (l)
2.0 ISIPADU 2.2 Penyelesaian masalah berkaitan o2.2.2 Menolak ukuran isipadu unit milimeter (ml) dan liter (l)
2.0 ISIPADU 2.2 Penyelesaian masalah berkaitan o2.2.3 Melakukan operasi bergabung menambah dan menolak ukuran isipadu cec
3.0 NISBAH 3.1 Penyelesaian masalah berkaitan k3.1.1 Menyatakan dan menulis nisbah sebagai perbandingan dalam bentuk a:b a
3.0 NISBAH 3.1 Penyelesaian masalah berkaitan k3.1.2 Menyatakan nisbah setara bagi suatu nisbah yang diberi
3.0 NISBAH 3.1 Penyelesaian masalah berkaitan k3.1.3 Menyelesaikan masalah yang meibatkan nisbah dalam pelbagai konteks
4.0 BULATAN 4.1 Pengenalan kepada bahagian bul4.1.1 Menyatakan dan mengenal pasti bahagian bulatan : (a) Lilitan bulatan (b) P
4.0 BULATAN 4.1 Pengenalan kepada bahagian bul4.1.2 Melakar bahagian bulatan
4.0 BULATAN 4.1 Pengenalan kepada bahagian bul4.1.3 Melukis bulatan dengan menggunakan jangkalukis
1.0 AL-QURAN 1.1 Membaca ayat 23 Surah Al-Isra’ 1.1.1 Membaca potongan Surah Al-Isra’: (i) ‫ك يأييمليتييينعلبلدلوُراَ مإييملإممياَہل‬ ‫( يوُيق ي‬ii) َ‫( يوُمبٱِيي نوليوُلميدنيمنَّإمنحويسننما‬
‫ضوىيردب ي‬
1.0 AL-QURAN 1.1 Membaca ayat 23 Surah Al-Isra’ 1.1.2 Membaca keseluruhan ayat 23 Surah al-Isra'
2.0 HAFAZAN 2.1 Menghafaz Surah Al-Insyirah ayat2.1.1 Membaca dan menghafaz potongan ayat dari Surah Al-Insyirah.
2.0 HAFAZAN 2.1 Menghafaz Surah Al-Insyirah ayat2.1.2 Membaca dan menghafaz keseluruhan ayat dari Surah Al-Insyirah
3.0 AYAT KEFAHAMAN 3.1 Ayat 5 hingga 7 Surah Al- Mukmi 3.1.1 Membaca ayat 5 hingga 7 Surah Al-Mukminun dan memahami terjemahan
3.0 AYAT KEFAHAMAN 3.1 Ayat 5 hingga 7 Surah Al- Mukmi 3.1.2 Menyatakan pengajaran ayat 5 hingga 7 Surah Al-Mukminun
3.0 AYAT KEFAHAMAN 3.1 Ayat 5 hingga 7 Surah Al- Mukmi 3.1.3 Menerangkan kepentingan menjaga kehormatan diri dalam hubungan berla
3.0 AYAT KEFAHAMAN 3.1 Ayat 5 hingga 7 Surah Al- Mukmi 3.1.4 Menjelaskan akibat tidak menjaga kehormatan diri dalam hubungan berlain
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.1
‫( ليييد‬Amalan
Membacasedekah
potongan
Dalam
hadis
kehidupan
berkaitanSeharian)
amalan sedekah
“ Tangandan
yang
memahami
di atas (memb
terjem
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.2
‫( ليييد‬Amalan
Menerangkan
sedekah
pengajaran
Dalam kehidupan
daripada Seharian)
potongan hadis
“ Tangan yang di atas (memb
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.3
‫( ليييد‬Amalan
Menerangkan
sedekah
kepelbagaian
Dalam kehidupan
amalanSeharian)
sedekah “ Tangan yang di atas (memb
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.4
‫( ليييد‬Amalan
Menjelaskan
sedekah
adabDalam
bersedekah
kehidupan Seharian) “ Tangan yang di atas (memb
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.5
‫( ليييد‬Amalan
Menjelaskan
sedekah
kebaikan
Dalambersedekah
kehidupan Seharian) “ Tangan yang di atas (memb
4.0 HADIS 4.1 Potongan Hadis: َ‫اَييلعلياَ خير منَّاَييليد اَييلسفليا‬4.1.6
‫( ليييد‬Amalan
Menunjukkan
sedekah
amalan
Dalam
bersedekah
kehidupan Seharian) “ Tangan yang di atas (memb
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.1 Menyatakan kewajipan beriman kepada Kitab Allah.
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.2 Menyatakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan penerimanya
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.3 Menjelaskan kepentingan beriman kepada al-Quran dalam kehidupan seha
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.4 Menerangkan akibat tidak beriman kepada al-Quran dalam kehidupan indiv
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.5 Menerangkan amalan yang menunjukkan beriman kepada al-Quran
5.0 AQIDAH 5.1 Beriman kepada kitab Allah 5.1.6 Menjelaskan adab terhadap al-Quran
5.0 AQIDAH 5.2 Percaya kepada Rasul 5.2.1 Menyatakan pengertian percaya kepada Rasul
5.0 AQIDAH 5.2 Percaya kepada Rasul 5.2.2 Menyatakan pengertian Nabi dan Rasul
5.0 AQIDAH 5.2 Percaya kepada Rasul 5.2.3 Mengaitkan kepentingan percaya kepada Rasul dalam kehidupan seharian
6.0 IBADAT 6.1 Ibadat Puasa 6.1.1 Menyatakan pengertian dan hukum puasa
6.0 IBADAT 6.1 Ibadat Puasa 6.1.2 Menyatakan syarat wajib dan syarat sah puasa
6.0 IBADAT 6.1 Ibadat Puasa 6.1.3 Menjelaskan perkara yang membatalkan puasa
6.0 IBADAT 6.1 Ibadat Puasa 6.1.4 Menjelaskan hikmah berpuasa
6.0 IBADAT 6.2 Ibadat Zakat 6.2.1 Menyatakan pengertian dan hukum zakat
6.0 IBADAT 6.2 Ibadat Zakat 6.2.2 Menyatakan jenis-jenis zakat
6.0 IBADAT 6.2 Ibadat Zakat 6.2.3 Menyatakan syarat wajib dan syarat sah zakat mengikut jenis
6.0 IBADAT 6.2 Ibadat Zakat 6.2.4 Menjelaskan hikmah berzakat
6.0 IBADAT 6.3 Ibadat Haji dan Umrah 6.3.1 Menyatakan pengertian dan hukum haji dan umrah
6.0 IBADAT 6.3 Ibadat Haji dan Umrah 6.3.2 Menyatakan rukun haji dan umrah
6.0 IBADAT 6.3 Ibadat Haji dan Umrah 6.3.3 Menyatakan syarat wajib haji dan umrah
6.0 IBADAT 6.3 Ibadat Haji dan Umrah 6.3.4 Menerangkan jenis-jenis ibadat haji
6.0 IBADAT 6.3 Ibadat Haji dan Umrah 6.3.5 Menjelaskan kepentingan menunaikan haji
7.0 SIRAH 7.1 Khalifah’ Al Rasyidin (Uthman bin 7.1.1 Memerihalkan latar belakang kehidupan Uthman bin Affan
7.0 SIRAH 7.1 Khalifah’ Al Rasyidin (Uthman bin 7.1.2 Menjelaskan sifat peribadi Uthman bin Affan
7.0 SIRAH 7.1 Khalifah’ Al Rasyidin (Uthman bin 7.1.3 Menerangkan sumbangan terhadap perkembangan Islam
7.0 SIRAH 7.2 Khalifa’ Al Rasyidin (Ali bin Abu Ta7.2.1 Memerihalkan riwayat hidup Ali bin Abu Talib
7.0 SIRAH 7.2 Khalifa’ Al Rasyidin (Ali bin Abu Ta7.2.2 Menjelaskan sifat peribadi Ali bin Abu Talib
7.0 SIRAH 7.2 Khalifa’ Al Rasyidin (Ali bin Abu Ta7.2.3 Menerangkan sumbangan Ali bin Abu Talib terhadap perkembangan Islam
8.0 AKHLAK 8.1 Sifat Mahabbah (kasih sayang) 8.1.1 Menyatakan maksud mahabbah
8.0 AKHLAK 8.1 Sifat Mahabbah (kasih sayang) 8.1.2 Menerangkan ciri-ciri orang yang bersifat mahabbah dalam kehidupan
8.0 AKHLAK 8.1 Sifat Mahabbah (kasih sayang) 8.1.3 Menerangkan cara bermahabbah dengan: (i) manusia (ii) alam dan perseki
8.0 AKHLAK 8.2 Adab terhadap ibu bapa dan kelu 8.2.1 Menyatakan maksud beradab terhadap ibu bapa dan keluarga
8.0 AKHLAK 8.2 Adab terhadap ibu bapa dan kelu 8.2.2 Menerangkan cara beradab terhadap ibu bapa dan keluarga
8.0 AKHLAK 8.2 Adab terhadap ibu bapa dan kelu 8.2.3 Menjelaskan kepentingan beradab terhadap ibu dan bapa dan keluarga
8.0 AKHLAK 8.2 Adab terhadap ibu bapa dan kelu 8.2.4 Menjelaskan akibat tidak beradab kepada ibu dan bapa
8.0 AKHLAK 8.2 Adab terhadap ibu bapa dan kelu 8.2.5 Menjelaskan maksud ayat Al-Quran dan hadis berkaitan adab kepada ibu b
1. Kemahiran Pergerakan1.1 Melakukan rangkaian asas gimnas1.1.1 Melakukan senaman lantai dengan menggunakan kemahiran gerak edar da
1. Kemahiran Pergerakan1.1 Melakukan rangkaian asas gimnas1.1.2 Melakukan senaman lantai dengan menggunakan kemahiran gerak edar, im
1. Kemahiran Pergerakan1.1 Melakukan rangkaian asas gimnas1.1.3 Melakukan senaman lantai dengan menggunakan kemahiran gerak edar, im
1. Kemahiran Pergerakan1.1 Melakukan rangkaian asas gimnas1.1.4 Melakukan senaman lantai dengan menggunakan kemahiran gerak edar, im
2. Aplikasi Pengetahuan 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.1.1 Menyatakan konsep pergerakan yang sesuai digunakan semasa melakuka
2. Aplikasi Pengetahuan 2.1 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.1.2 Menyatakan aktiviti senaman lantai yang sesuai untuk gerak edar, imbanga
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.2 Melakukan pelbagai corak perger 1.2.1 Melakukan langkah tarian tradisional pelbagai kaum di Malaysia dengan irin
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.2 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergeraka
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.3 Melakukan kemahiran asas bola k1.3.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke sasaran dalam situasi
1. Kemahiran Pergerakan1.3 Melakukan kemahiran asas bola k1.3.2 Melakukan kemahiran menerima bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.3 Melakukan kemahiran asas bola k1.3.3 Melakukan kemahiran menggelecek bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.3 Melakukan kemahiran asas bola k1.3.4 Melakukan kemahiran menjaring sebelah tangan (one-hand shot) dan men
1. Kemahiran Pergerakan1.3 Melakukan kemahiran asas bola k1.3.5 Melakukan kemahiran menghadang dalam situasi permainan
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan da2.3.1 Menjelaskan penggunaan daya semasa menghantar bola ke pelbagai arah
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan da2.3.2 Menjelaskan lakuan serap daya semasa menerima bola
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan da2.3.3 Menerangkan peranan pandangan periferi (peripheral vision) dalam kawala
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan da2.3.4 Memilih dan membuat justifikasi kemahiran menjaring yang sesuai berdasa
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.3 Mengaplikasikan pengetahuan da2.3.5 Menerangkan cara mengadang yang sesuai berdasarkan situasi permainan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.4 Melakukan kemahiran asas hoki d1.4.1 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar bola ke sasaran yang melibatk
1. Kemahiran Pergerakan1.4 Melakukan kemahiran asas hoki d1.4.2 Melakukan kemahiran menerima bola secara tepat dan kilas (reverse stick)
1. Kemahiran Pergerakan1.4 Melakukan kemahiran asas hoki d1.4.3 Melakukan kemahiran menggelecek bola yang melibatkan menggelecek ra
1. Kemahiran Pergerakan1.4 Melakukan kemahiran asas hoki d1.4.4 Melakukan pelbagai kemahiran menghantar untuk menjaring dalam situasi
1. Kemahiran Pergerakan1.4 Melakukan kemahiran asas hoki d1.4.5 Melakukan kemahiran menjaga gawang dengan pelbagai cara dalam situas
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.4.1 Menjelaskan perbezaan kedudukan tangan pada kayu hoki semasa melaku
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.4.2 Menjelaskan lakuan serap daya semasa melakukan kemahiran menerima b
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.4.3 Memilih kemahiran menggelecek bola yang sesuai berdasarkan situasi per
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.4.4 Mengenal pasti kemahiran menjaring yang sesuai berdasarkan situasi perm
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.4 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.4.5 Menerangkan cara yang sesuai menjaga gwang berdasarkan situasi perma
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.5 Melakukan kemahiran asas sofbol1.5.1 Melakukan kemahiran memadang yang melibatkan kemahiran membaling d
1. Kemahiran Pergerakan1.5 Melakukan kemahiran asas sofbol1.5.2 Melakukan kemahiran memukul bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.5 Melakukan kemahiran asas sofbol1.5.3 Melakukan kemahiran menampan bola dalam situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.5 Melakukan kemahiran asas sofbol1.5.4 Melakukan kemahiran larian tapak berdasarkan situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.5 Melakukan kemahiran asas sofbol1.5.5 Melakukan kemahiran melempar dalam situasi permainan
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.5.1 Menjelaskan perkaitan antara penggunaan daya dengan kelajuan bola yan
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.5.2 Menerangkan perbezaan antara menangkap bola tinggi dengan bola leret s
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.5.3 Menjelaskan perbezaan antara lakuan memukul bola dengan lakuan mena
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.5 Mengaplikasikan pengetahuan kon2.5.4 Menjelaskan perbezaan antara melempar menggunakan bawah tangan de
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.6 Melakukan kemahiran asas petan1.6.1 Melakukan kemahiran memegang boule dalam situasi permainan
1. Kemahiran Pergerakan1.6 Melakukan kemahiran asas petan1.6.2 Melakukan kemahiran melontar boule secara leret (roll) dalam situasi perm
1. Kemahiran Pergerakan1.6 Melakukan kemahiran asas petan1.6.3 Melakukan kemahiran melontar boule secara lambungan perlahan (soft-lob
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.6.1 Menjelaskan cara memegang boule yang dilontar semasa memadang
2. Kemahiran Aplikasi Pe 2.6 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.6.2 Menerangkan perbezaan antara melontar boule secara leret (roll) dengan m
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.7 Melakukan kemahiran olahraga as1.7.1 Melakukan kemahiran lari berpagar dalam laluan trek individu
1. Kemahiran Pergerakan1.7 Melakukan kemahiran olahraga as1.7.2 Melakukan kemahiran lompat kijang
1. Kemahiran Pergerakan1.7 Melakukan kemahiran olahraga as1.7.3 Melakukan kemahiran lempar cakera
2. Aplikasi Pengetahuan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.7.1 Menyatakan keperluan untuk kekal dalam laluan trek individu dan gelangan
2. Aplikasi Pengetahuan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.7.2 Mengenal pasti kedudukan tangan dan kaki semasa fasa lonjakan dalam la
2. Aplikasi Pengetahuan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.7.3 Membezakan sudut lonjakan semasa melakukan 'hop', 'step' dengan 'jump'
2. Aplikasi Pengetahuan 2.7 Mengaplikasikan pengetahuan ko 2.7.4 Menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian lepasan, sudut lepasan dan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. Kemahiran Pergerakan1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.8.1 Melakukan aktiviti orienteering dengan menggunakan kompas, peta dan ka
1. Kemahiran Pergerakan1.8 Melakukan aktiviti rekreasi dan 1.8.2 Melakukan kemahiran membaling, mengelak dan menerima bola dalam pe
2. Aplikasi Pengetahuan 2.8 Mengaplikasi strategi dan idea kr 2.8.1 Melakarkan peta laluan orienteering berdasarkan tugasan
2. Aplikasi Pengetahuan 2.8 Mengaplikasi strategi dan idea kr 2.8.2 Merancang strategi menyerang dan bertahan dalam permainan dodgeball
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
3. Kecergasan meningkatk3.1 Melakukan aktiviti meningkatkan k3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik dalam julat pada antara 6
3. Kecergasan meningkatk3.1 Melakukan aktiviti meningkatkan k3.1.2 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang berdasark
3. Kecergasan meningkatk3.2 Melakukan senaman kelenturan d3.2.1 Melakukan senaman regangan statik dan dinamik
3. Kecergasan meningkatk3.2 Melakukan senaman kelenturan d3.2.2 Melakukan senaman regangan meningkatkan kelenturan yang dirancang b
3. Kecergasan meningkatk3.3 Melakukan senaman daya tahan ot
3.3.1 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot
3. Kecergasan meningkatk3.3 Melakukan senaman daya tahan ot
3.3.2 Melakukan senaman meningkatkan daya tahan otot yang dirancang berdas
3. Kecergasan meningkatk3.4 Melakukan senaman daya tahan da
3.4.1 Melakukan senaman meningkatkan kekuatan otot
3. Kecergasan meningkatk3.4 Melakukan senaman daya tahan da
3.4.2 Melakukan senaman kekuatan otot bagi mendapatkan ulangan maksimum
3. Kecergasan meningkatk3.5 Melakukan aktiviti yang melibatk 3.5.1 Mengukur peratus lemak badan menggunakan ukuran lipatan kulit berdasa
3. Kecergasan meningkatk3.6 Mengukur tahap kecergasan fizika3.6.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengikut p
3. Kecergasan meningkatk3.6 Mengukur tahap kecergasan fizika3.6.2 Melakukan senaman-senaman yang dapat meningkatkan komponen, kecer
4. Aplikasi pengetahuan 4.1 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.1.1 Menghitung KNL 60-80% bagi diri sendiri
4. Aplikasi pengetahuan 4.1 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.1.2 Menerangkan latihan fizikal yang boleh meningkatkan kapasiti aerobik
4. Aplikasi pengetahuan 4.1 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.1.3 Merancang pelan kecergasan diri sendiri untuk meningkatkan kapasiti aero
4. Aplikasi pengetahuan 4.2 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.2.1 Memberi justifikasi senaman regangan yang dipilih untuk meningkatkan kel
4. Aplikasi pengetahuan 4.2 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.2.2 Merancang pelan kecergasan diri sendiri untuk meningkatkan kelenturan be
4. Aplikasi pengetahuan 4.3 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.3.1 Menerangkan senaman yang sesuai untuk meningkatkan daya tahan otot u
4. Aplikasi pengetahuan 4.3 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.3.2 Menyenaraikan otot utama yang dapat dibina hasil daripada senaman daya
4. Aplikasi pengetahuan 4.3 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.3.3 Merancang pean kecergasan diri sendiri untuk meningkatkan daya tahan o
4. Aplikasi pengetahuan 4.4 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.4.1 Menerangkan perbezaan antara senaman daya tahan otot dengan kekuata
4. Aplikasi pengetahuan 4.4 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.4.2 Menyenaraikan senaman meningkatkan kekuatan otot mengikut kumpulan
4. Aplikasi pengetahuan 4.4 Mengaplikasi pengetahuan prinsip4.4.3 Menjelaskan cara mendapatkan ulangan maksimum (Repeatition Maximum
4. Aplikasi pengetahuan 4.5 Mengaplikasi pengetahuan kecerg4.5.1 Menggunakan rumus atau perisian untuk mendapatkan peratus lemak bada
4. Aplikasi pengetahuan 4.5 Mengaplikasi pengetahuan kecerg4.5.2 Membandingkan peratus lemak badan sendiri dengan julat peratus lemak b
4. Aplikasi pengetahuan 4.5 Mengaplikasi pengetahuan kecerg4.5.3 Menerangkan kaedah pengukuran peratus lemak badan yang lain daripada
4. Aplikasi pengetahuan 4.6 Mengaplikasi konsep, prinsip dan 4.6.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan
4. Aplikasi pengetahuan 4.6 Mengaplikasi konsep, prinsip dan 4.6.2 Merancang pelan kecergasan sebagai tindakan susulan berdasarkan kepu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.1 Menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan suatu ak
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.2 Menggunakan peralatan dengan selamat mengikut fungsian yang sesuai se
5. Kesukanan (Domain Afek
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elem5.1.3 Melakukan suatu aktiviti di ruang atau kawasan yang ditetapkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.1 Memupuk semangat berpasukan sepanjang suatu aktiviti dilakukan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.2 Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.3 Mengamalkan sikap hormat-menghormati dikalangan rakan sebaya
5. Kesukanan (Domain Afek
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggu
5.2.4 Menyahut cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.1 Boleh berkomunikasi secara sopan dengan ahli kumpulan untuk melaksana
5. Kesukanan (Domain Afek
5.3 Berkomunikasi dalam pelbagai cara
5.3.2 Menghargai sumbangan yang diberi oleh setiap ahli kumpulan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.1 Menerima peranan ahli-ahli kumpulan semasa melibatkan diri dalam suatu
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.2 Menerima perbezaan individu dalam kumpulan semasa melibatkan diri dala
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.3 Mengamalkan sifat-sifat kepimpinan dalam kumpulan yang kecil atau besar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.4 Membentuk kumpulan dan bekerj 5.4.4 Memberikan motivasi membina secara berterusan kepada rakan-rakan dem
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.1 Menyahut cabaran, meraikan kemenangan dan menerima kekalahan secar
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.2 mematuhi peraturan asas suatu permainan yang dimainkan
5. Kesukanan (Domain Afek
5.5. Memahami dan mengaplikasi etika
5.5.3 Mengamalkan semangat kesukanan yang tinggi semasa melakukan aktiviti
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam
1.1.1 Mengenal pasti gender
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam
1.1.2 Membincangkan identiti gender dan peranan gender
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam
1.1.3 menganalisis perkaitan proses sosialisasi dengan identiti gender dan peran
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam
1.1.4 Menjana idea bagaimana proses sosialisasi boleh mempengaruhi identiti g
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dal
1.2.1 Membincangkan stereotaip gender mengikut norma keluarga, budaya dan m
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dal
1.2.2 Mengaplikasi cara menangani cabaran stereotaip gender dan diskriminasi
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dal
1.2.3 Mencadangkan kepentingan menangani cabaran stereotaip gender dan dis
1. PENDIDIKAN KESIHA 1.2 Kemahiran menangani pengaruh dal
1.2.4 Menjana idea keperluan membudayakan kesaksamaan gender
2. PENDIDIKAN KESIHA 2.1 Kemahiran menangani situasi beri2.1.1 Mengenal pasti kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang peny
2. PENDIDIKAN KESIHA 2.1 Kemahiran menangani situasi beri2.1.2 Membincangkan implikasi menyalahi peraturan dan undang-undang penya
3. PENDIDIKAN KESIHA 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.1 Mengenal pasti punca kemarahan
3. PENDIDIKAN KESIHA 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.2 Mengaplikasi cara mengurus kemarahan
3. PENDIDIKAN KESIHA 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.3 Menilai kesan kemarahan terhadap kesihatan diri dan orang lain
3. PENDIDIKAN KESIHA 3.1 Kemahiran mengurus mental dan 3.1.4 Menjana idea cara mengurus kemarahan
4. PENDIDIKAN KESIHA 4.1 Peranan diri dan ahli keluarga s 4.1.1 Menjelaskan maksud sumbang mahram
4. PENDIDIKAN KESIHA 4.1 Peranan diri dan ahli keluarga s 4.1.2 Mencadangkan cara berkata TIDAK untuk mengelak sumbang mahram
4. PENDIDIKAN KESIHA 4.1 Peranan diri dan ahli keluarga s 4.1.3 Membincangkan peranan ahli keluarga untuk mengelak sumbang mahram
4. PENDIDIKAN KESIHA 4.1 Peranan diri dan ahli keluarga s 4.1.4 Menjana idea untuk melaporkan kes sumbang mahram
5. PENDIDIKAN KESIHA 5.1 Kemahiran interpersonal dan komu
5.1.1 Menjelaskan maksud persahabatan
5. PENDIDIKAN KESIHA 5.1 Kemahiran interpersonal dan komu
5.1.2 Membezakan pelbagai jenis persahabatan
5. PENDIDIKAN KESIHA 5.1 Kemahiran interpersonal dan komu
5.1.3 Membincangkan kepentingan menjaga batasan pergaulan dalam persahab
5. PENDIDIKAN KESIHA 5.1 Kemahiran interpersonal dan komu
5.1.4 Menjana idea cara berkomunikasi secara spontan dalam persahabatan
6. PENDIDIKAN KESIHA 6.1 Kemahiran mencegah serta menguran
6.1.1 Menjelaskan tentang jangkitan HIV dan penyakit AIDS
6. PENDIDIKAN KESIHA 6.1 Kemahiran mencegah serta menguran
6.1.2 Menilai situasi yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan HIV dan pen
6. PENDIDIKAN KESIHA 6.1 Kemahiran mencegah serta menguran
6.1.3 Membincangkan impak jangkitan HIV dan jangkitan AIDS kepada diri dan o
7. PENDIDIKAN KESIHA 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial7.1.1
u Menjelaskan maksud dan jenis eksploitasi
7. PENDIDIKAN KESIHA 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial7.1.2
u Membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi
7. PENDIDIKAN KESIHA 7.1 Kemahiran kecekapan psikososial7.1.3
u Menilai impak eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat
8. PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selam
8.1.1 Menjelas maksud kalori
8. PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selam
8.1.2 Menilai pengambilan kalori seharian
8. PEMAKANAN 8.1 Amalan pemakanan sihat dan selam
8.1.3 Membincangkan pengambilan kalori berdasarkan aktiviti
9. PERTOLONGAN CEM 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cem
9.1.1 Mengetahui prinsip dan prosedur (R.I.C.E)
9. PERTOLONGAN CEM 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cem
9.1.2 Mengenal pasti kecederaan yang memerlukan prosedur (R.I.C.E)
9. PERTOLONGAN CEM 9.1 Pengetahuan asas pertolongan cem
9.1.3 Mengaplikasi prosedur (R.I.C.E) untuk bertindak mengikut kecederaan
1.0 MANUSIA 1.1 Tubuh manusia 1.1.1 Mengenal bahagian fizikal tubuh manusia : (i) lelaki (ii) perempuan
1.0 MANUSIA 1.1 Tubuh manusia 1.1.2 Membezakan ciri-ciri fizikal tubuh manusia berdasarkan : (i) ketinggian (ii) b
1.0 MANUSIA 1.1 Tubuh manusia 1.1.3 Memerihalkan tubuh badan manusia
2.0 HAIWAN 2.1 Pembiakan haiwan 2.1.1 Mengenal haiwan yang membiak secara : (i) beranak (ii) bertelur
2.0 HAIWAN 2.1 Pembiakan haiwan 2.1.2 Mengelaskan haiwan yang membiak secara beranak dan bertelur
2.0 HAIWAN 2.1 Pembiakan haiwan 2.1.3 Menyatakan kepentingan membiakan haiwan sebagai : (i) sumber makanan
2.0 HAIWAN 2.1 Pembiakan haiwan 2.1.4 Memerihalkan mengenai pembiakan haiwan
3.0 TUMBUHAN 3.1 Pembiakan tumbuhan 3.1.1 Menamakan tumbuhan yang dibiakkan dengan cara : (i) biji benih (ii) kerata
3.0 TUMBUHAN 3.1 Pembiakan tumbuhan 3.1.2 Menyatakan cara pembiakan tumbuhan
3.0 TUMBUHAN 3.1 Pembiakan tumbuhan 3.1.3 Melakukan aktiviti membiakkan tumbuhan
3.0 TUMBUHAN 3.1 Pembiakan tumbuhan 3.1.4 Menjaga tumbuhan yang dibiakkan
4.0 PENGAWETAN MAK 4.1 Pengawetan makanan 4.1.1 Menyatakan maksud pengawetan makanan secara (i) pengasinan (ii) peny
4.0 PENGAWETAN MAK 4.1 Pengawetan makanan 4.1.2 Mengenal pasti makanan yang boleh : (i) diasinkan (ii) penyejukbekuan
4.0 PENGAWETAN MAK 4.1 Pengawetan makanan 4.1.3 Mengaplikasi proses pengawetan makanan secara : (i) pengasinan (ii) peny
4.0 PENGAWETAN MAK 4.1 Pengawetan makanan 4.1.4 Menyatakan kepentingan pengawetan makanan
5.0 PETA 5.1 Peta tempatan 5.1.1 Mengenal simbol pada peta : (i) jalan raya (ii) petempatan (iii) bangunan
5.0 PETA 5.1 Peta tempatan 5.1.2 Mengenal pasti fungsi simbol pada peta
5.0 PETA 5.1 Peta tempatan 5.1.3 Menerangkan mengenal petunjuk asas pada peta
5.0 PETA 5.1 Peta tempatan 5.1.4 Melakar peta sekolah dengan menggunakan simbol dan petunjuk asas peta
6.0 KITAR SEMULA 6.1 Kitar semula bahan buangan - bah6.1.1 Mengenal bahan buangan daripada plastik
6.0 KITAR SEMULA 6.1 Kitar semula bahan buangan - bah6.1.2 Memerihalkan mengenai produk kitar semula bahan daripada palstik
6.0 KITAR SEMULA 6.1 Kitar semula bahan buangan - bah6.1.3 Menghasilkan produk kitar semula daripada plastik
6.0 KITAR SEMULA 6.1 Kitar semula bahan buangan - bah6.1.4 Membentangkan dan mempamerkan produk kita se
7.0 SEJARAH KITA 7.1 Sejarah sekolah 7.1.1 Bercerita tentang sekolah
7.0 SEJARAH KITA 7.1 Sejarah sekolah 7.1.2 Menyatakan mengenai sekolah, antaranya : (i) nama sekolah (ii) alamat se
7.0 SEJARAH KITA 7.1 Sejarah sekolah 7.1.3 Memerihal mengenai sejarah sekolah
7.0 SEJARAH KITA 7.1 Sejarah sekolah 7.1.4 Melaksanakan kerja kumpulan bekaitan dengan sejarah sekolah
8.0 PEMIMPIN 8.1 Pemimpin masyarakat setempat 8.1.1 Menamakan pemimpin masyarakat setempat berdasarkan jawatannya
8.0 PEMIMPIN 8.1 Pemimpin masyarakat setempat 8.1.2 Mengenal pemimpin masyarakat setempat
8.0 PEMIMPIN 8.1 Pemimpin masyarakat setempat 8.1.3 Melaksanakan kerja kumpulan berkaitan dengan seorang pemimpin masya
8.0 PEMIMPIN 8.1 Pemimpin masyarakat setempat 8.1.4 Memerihal mengenai pemimpin dan sumbangannya kepada masyarakat se
9.0 WARISAN KITA 9.1 Warisan tarian tradisional Malaysi 9.1.1 Mengenal tarian tradisional : (i) Tarian Zapin (ii) Tarian Kipas (iii) Tarian Bha
9.0 WARISAN KITA 9.1 Warisan tarian tradisional Malaysi 9.1.2 Menyatakan ciri-ciri tarian tradisional dari aspek : (i) pakaian (ii) gerakan
9.0 WARISAN KITA 9.1 Warisan tarian tradisional Malaysi 9.1.3 Menerangkan kepentingan menghargai tarian tradisional kita
9.0 WARISAN KITA 9.1 Warisan tarian tradisional Malaysi 9.1.4 Menarikan salah satu tarian tradisional
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.1 Persepsi Seni dalam Pakaian Tradision 1.1.1 Menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhias
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.1 Persepsi Seni dalam Pakaian Tradision 1.1.2 Memperihalkan sumbangan tokoh budaya yang meng
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.1 Persepsi Seni dalam Pakaian Tradision 1.1.3 Mengklasifikasikan motif perhiasan diri mengikut
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.2 Eksplorasi Seni dalam Pakaian Tradisi 1.2.1 Membanding beza jenis pakaian tradisional mengik
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.2 Eksplorasi Seni dalam Pakaian Tradisi 1.2.2 Menginterpretasikan jenis pakaian tradisional mel
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.3 Ekspresi Seni dalam Pakaian Tradisio 1.3.1 Menghasilkan portfolio tentang jenis dan motif pak
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.4 Apresiasi Seni dalam Pakaian Tradisio 1.4.1 Mempamerkan hasil karya portfolio
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.4 Apresiasi Seni dalam Pakaian Tradisio 1.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya portfolio sendiri dan rakan dengan menum
1.0 PAKAIAN TRADISIONAL D1.4 Apresiasi Seni dalam Pakaian Tradisio 1.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya portfolio pakaian tradisio
2.0 SENI LUKISAN 2.1 Persepsi Seni dalam Seni Lukisan Pe 2.1.1 Menggalurkan perkembangan seni lukisan dari aspek:
2.0 SENI LUKISAN 2.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Lukisan Ek 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan dalam pen
2.0 SENI LUKISAN 2.3 Ekspresi Seni dalam Seni Lukisan Me 2.3.1 Menghasilkan seni lukisan dengan berpandukan
2.0 SENI LUKISAN 2.4 Apresiasi Seni dalam Seni Lukisan Pe 2.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
2.0 SENI LUKISAN 2.4 Apresiasi Seni dalam Seni Lukisan Pe 2.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sen
2.0 SENI LUKISAN 2.4 Apresiasi Seni dalam Seni Lukisan Pe 2.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasila
3.0 SENI CATAN 3.1 Persepsi Seni dalam Seni Catan Pema 3.1 Menjelaskan seni catan dari aspek: (i) Bahan (ii) Tekn
3.0 SENI CATAN 3.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Catan Eksp3.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan dalam pen
3.0 SENI CATAN 3.3 Ekspresi Seni dalam Seni Catan Menz 3.3.1 Menghasilkan karya seni catan dengan menggunakan
3.0 SENI CATAN 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni Catan Peng 3.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
3.0 SENI CATAN 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni Catan Peng 3.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sen
3.0 SENI CATAN 3.4 Apresiasi Seni dalam Seni Catan Peng 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasila
4.0 SENI ARCA 4.1 Persepsi Seni dalam Seni Arca Pemah 4.1.1 Menjelaskan definisi seni arca
4.0 SENI ARCA 4.1 Persepsi Seni dalam Seni Arca Pemah 4.1.2 Memperihalkan sejarah perkembangan seni arca temp
4.0 SENI ARCA 4.1 Persepsi Seni dalam Seni Arca Pemah 4.1.3 Menerangkan jenis-jenis arca
4.0 SENI ARCA 4.1 Persepsi Seni dalam Seni Arca Pemah 4.1.4 Menjelaskan kaedah asas membentuk arca
4.0 SENI ARCA 4.1 Persepsi Seni dalam Seni Arca Pemah 4.1.5 Mengklasifikasikan bentuk arca
4.0 SENI ARCA 4.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Arca Ekspl 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan media d
4.0 SENI ARCA 4.3 Ekspresi Seni dalam Seni Arca Menza 4.3.1 Menghasilkan karya seni arca dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreati
4.0 SENI ARCA 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni Arca Pengh 4.4.1 Mempamerkan hasil produk seni
4.0 SENI ARCA 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni Arca Pengh 4.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk sendiri dan rakan dengan menumpukan p
4.0 SENI ARCA 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni Arca Pengh 4.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk La 5.1.1 Memerihalkan peranan pereka landskap
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk La 5.1.2 Menjelaskan konsep reka bentuk landskap
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk L 5.2.1 Membuat penerokaan terhadap konsep yang dipilih: (
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.3 Ekspresi Seni dalam Reka Bentuk Lan 5.3.1 Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.3 Ekspresi Seni dalam Reka Bentuk Lan 5.3.2 Mengaplikasikan proses menghasilkan reka bentuk
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk La 5.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk La 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan rakan dengan menumpuka
5.0 REKA BENTUK LANDSKAP5.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk La 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk Hi 6.1.1 Memperihalkan peranan pereka hiasan dalaman
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk Hi 6.1.2 Menjelaskan prinsip dan elemen reka bentuk hias
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk H 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, b
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk H 6.2.2 Menghasilkan lukisan perspektif: (i) Satu Titik Lenyap
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk H 6.2.3 Mengaplikasikan proses merekabentuk hiasan dal
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.3 Ekspresi Seni dalam Reka Bentuk Hia 6.3.1 Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Hi 6.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Hi 6.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni sendiri dan rakan dengan menumpuka
6.0 REKA BENTUK HIASAN 6.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Hi 6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya reka bentuk hiasan dalam
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk Ind 7.1.1 Memperihalkan peranan pereka reka bentuk industri
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.1 Persepsi Seni dalam Reka Bentuk Ind 7.1.2 Menjelaskan konsep rekaan perabot
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk Ind7.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, b
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk Ind7.2.2 Menjustifikasikan reka bentuk perabot berdasarkan
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk Ind7.2.3 Mengklasifikasikan alatan dan bahan dalam pengha
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka Bentuk Ind7.2.4 Mengaplikasikan proses menghasilkan reka bentuk
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.3 Ekspresi Seni dalam Reka Bentuk Indu7.3.1 Menterjemahkan idea dan konsep reka bentuk indus
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Ind 7.4.1 Mempamerkan hasil model 3D
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Ind 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil model 3D sendiri dan rakan dengan menumpuka
7.0 REKA BENTUK INDUSTRI 7.4 Apresiasi Seni dalam Reka Bentuk Ind 7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan model 3D dalam reka bentuk in
8.0 SENI TEKAT 8.1 Persepsi Seni dalam Seni Tekat Pemah8.1.1 Menjelaskan prinsip asas seni tekat
8.0 SENI TEKAT 8.1 Persepsi Seni dalam Seni Tekat Pemah8.1.2 Menyatakan jenis, alatan dan bahan seni tekat
8.0 SENI TEKAT 8.1 Persepsi Seni dalam Seni Tekat Pemah8.1.3 Menerangkan proses seni tekat
8.0 SENI TEKAT 8.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Tekat Eksp 8.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, b
8.0 SENI TEKAT 8.3 Ekspresi Seni dalam Seni Tekat Penza 8.3.1 Menghasilkan produk seni tekat dengan menggunaka
8.0 SENI TEKAT 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni Tekat Peng 8.4.1 Mempamerkan hasil produk seni
8.0 SENI TEKAT 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni Tekat Peng 8.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk seni sendiri dan rakan dengan menumpu
8.0 SENI TEKAT 8.4 Apresiasi Seni dalam Seni Tekat Peng 8.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni tekat
9.0 SENI ANYAMAN 9.1 Persepsi Seni dalam Seni Anyaman Pe 9.1.1 Menjelaskan prinsip asas seni anyaman
9.0 SENI ANYAMAN 9.1 Persepsi Seni dalam Seni Anyaman Pe 9.1.2 Menyatakan jenis,alatan, bahan dan fungsi seni a
9.0 SENI ANYAMAN 9.1 Persepsi Seni dalam Seni Anyaman Pe 9.1.3 Menerangkan proses seni anyaman
9.0 SENI ANYAMAN 9.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Anyaman 9.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan, b
9.0 SENI ANYAMAN 9.3 Ekspresi Seni dalam Seni Anyaman Pe 9.3.1 Menghasilkan produk seni anyaman dengan menggun
9.0 SENI ANYAMAN 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni Anyaman P 9.4.1 Mempamerkan hasil produk seni
9.0 SENI ANYAMAN 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni Anyaman P 9.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil produk seni sendiri dan rakan dengan menumpu
9.0 SENI ANYAMAN 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni Anyaman P 9.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan produk seni anyaman
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.1 Persepsi Seni dalam Seni Reka Grafi Tipografi dalam Seni Reka Grafik Murid boleh: 10.1.2 Menjelaskan definisi tipografi
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.1 Persepsi Seni dalam Seni Reka Grafi 10.1.2 Memperihalkan tentang tipografi dari aspek: (i) Aplika
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Reka Gra 10.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan tipograf
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.3 Ekspresi Seni dalam Seni Reka Grafi 10.3.1 Menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni Reka Graf 10.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni Reka Graf 10.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni se
10.0 SENI REKA GRAFIK (TIP 10.4 Apresiasi Seni dalam Seni Reka Graf 10.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan
11.0 SENI FOTO 11.1 Persepsi Seni dalam Seni Foto Pema 11.1.1 Menjelaskan definisi serta jenis kamera dan pera
11.0 SENI FOTO 11.1 Persepsi Seni dalam Seni Foto Pema 11.1.2 Menjelaskan format serta kualiti imej yang terha
11.0 SENI FOTO 11.1 Persepsi Seni dalam Seni Foto Pema 11.1.3 Memperihalkan teknik komposisi kreatif dalam fot
11.0 SENI FOTO 11.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Foto Eks 11.2.1 Membuat eksperimentasi dan penerokaan alatan
11.0 SENI FOTO 11.2 Eksplorasi Seni dalam Seni Foto Eks 11.2.2 Membuat eksperimentasi bagi penghasilan kompos
11.0 SENI FOTO 11.3 Ekspresi Seni dalam Seni Foto Penza 11.3.1 Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi d
11.0 SENI FOTO 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni Foto Peng 11.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
11.0 SENI FOTO 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni Foto Peng 11.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya seni foto sendiri dan rakan dengan menu
11.0 SENI FOTO 11.4 Apresiasi Seni dalam Seni Foto Peng 11.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni
1.0 BAHASA SENI VISUA1.1 Garisan 1.1.1 Menyatakan maksud garisan.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.1 Garisan 1.1.2 Menjelaskan fungsi garisan.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.1 Garisan 1.1.3 Menghasilkan lukisan menggunakan garisan.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.2 Rupa 1.2.1 Menerangkan fungsi rupa.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.2 Rupa 1.2.2 Mengenal pasti dan membezakan teknik rupa. (i) Rupa penambahan (ii) R
1.0 BAHASA SENI VISUA1.2 Rupa 1.2.3 Menghasilkan corak dengan menggunakan susunan rupa ulangan.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.3 Bentuk 1.3.1 Menghurai fungsi bentuk.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.3 Bentuk 1.3.2 Menjelas dan membanding beza bentuk: (i) ilusi (ii) konkrit
1.0 BAHASA SENI VISUA1.3 Bentuk 1.3.3 Menghasilkan bentuk: (i) ilusi (ii) konkrit
1.0 BAHASA SENI VISUA1.4 Jalinan 1.4.1 Menghurai fungsi jalinan.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.4 Jalinan 1.4.2 Menjelas dan membanding beza teknik jalinan (i) sentuh (ii) tampak
1.0 BAHASA SENI VISUA1.4 Jalinan 1.4.3 Menghasilkan karya menggunakan teknik jalinan: (i) sentuh (ii) tampak
1.0 BAHASA SENI VISUA1.5 Warna 1.5.1 Menyatakan fungsi warna.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.5 Warna 1.5.2 Mengenal pasti jenis-jenis warna tertier dan fungsinya.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.5 Warna 1.5.3 Menghasilkan warna tertier.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.5 Warna 1.5.4 Menghasilkan karya menggunakan warna tertier.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.6 Ruang 1.6.1 Menyatakan fungsi ruang.
1.0 BAHASA SENI VISUA1.6 Ruang 1.6.2 Mengenal pasti dan membezakan ruang dan perspektif: (i) Satu titik lenya
1.0 BAHASA SENI VISUA1.6 Ruang 1.6.3 Menghasilkan karya menggunakan ruang dan perspektif: (i) Satu titik lenya
2.0 BAHASA SENI VISUA2.1 Harmoni 2.1.1 Menerangkan fungsi harmoni dalam karya.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.1 Harmoni 2.1.2 Mengenal pasti dan menjelaskan ciri-ciri harmoni dalam : (i) corak (ii) catan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.1 Harmoni 2.1.3 Menghasilkan poster mudah dengan kombinasi warna yang harmoni.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.2 Kontra 2.2.1 Menerangkan fungsi kontra
2.0 BAHASA SENI VISUA2.2 Kontra 2.2.2 Mengaplikasi ciri-ciri kontra: (i) Alam sekeliling (ii) Buatan manusia (iii) Ka
2.0 BAHASA SENI VISUA2.3 Penegasan 2.3.1 Menyatakan fungsi penegasan.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.3 Penegasan 2.3.2 Menerangkan ciri-ciri penegasan.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.3 Penegasan 2.3.3 Mengaplikasi catan yang menggunakan prinsip penegasan.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.4 Kepelbagaian 2.4.1 Menyatakan fungsi kepelbagaian
2.0 BAHASA SENI VISUA2.4 Kepelbagaian 2.4.2 Menerangkan ciri-ciri kepelbagaian
2.0 BAHASA SENI VISUA2.5 Imbangan 2.5.1 Menyatakan fungsi imbangan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.5 Imbangan 2.5.2 Mengenal jenis-jenis imbangan; (i) Simetri (ii) Tidak simetri
2.0 BAHASA SENI VISUA2.5 Imbangan 2.5.3 Menghasilkan satu bentuk wau tradisional yang berimbangan simetri.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.6 Kesatuan 2.6.1 Menyatakan fungsi kesatuan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.6 Kesatuan 2.6.2 Menerangkan ciri-ciri kesatuan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.6 Kesatuan 2.6.3 Menghasilkan bingkai cermin dengan mengaplikasikan ciri-ciri kesatuan.
2.0 BAHASA SENI VISUA2.7 Irama dan pergerakan 2.7.1 Menyatakan fungsi irama dan pergerakan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.7 Irama dan pergerakan 2.7.2 Menerangkan ciri-ciri irama dan pergerakan
2.0 BAHASA SENI VISUA2.7 Irama dan pergerakan 2.7.3 Menghasilkan origami bergantung dengan susunan bentuk tertentu untuk m
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.1 Menyatakan maksud lukisan
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.2 Menyenaraikan alat dan bahan dalam aktiviti melukis
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.3 Menghuraikan proses dan teknik dalam aktiviti melukis
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.4 Melukis menggunakan: i) Media kering - arang, pensel, pen, kapur, pensi
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan lukisan.
3.0 SENI HALUS ( LUKIS 3.1 Melukis 3.1.6 Mempamerkan hasil karya.
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.1 Menyatakan maksud catan
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.2 Menyenaraikan alat dan bahan, dalam aktiviti mencatan.
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.3 Menghuraikan proses dan teknik dalam aktiviti mencatan.
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.4 Menghasilkan catan bertemakan objek benda dengan menekankan kesan j
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.5 Mengaplikasikan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan catan.
4.0 SENI HALUS (CATAN)4.1 Catan 4.1.6 Mempamerkan hasil karya.
5.0 SENI HALUS ( ARCA )5.1 Arca 5.1.1 Menyatakan maksud arca
5.0 SENI HALUS ( ARCA )5.1 Arca 5.1.2 Menyenaraikan alat, bahan,proses dan teknik dalam aktiviti arca
5.0 SENI HALUS ( ARCA )5.1 Arca 5.1.3 Menghasilkan arca acuan menggunakan plaster of paris.
5.0 SENI HALUS ( ARCA )5.1 Arca 5.1.4 Mengaplikasi unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan catan
5.0 SENI HALUS ( ARCA )5.1 Arca 5.1.5 Mempamerkan hasil karya
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.1 Mendefinisikan cetakan.
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.2 Menyatakan jenis cetakan.
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.3 Menyenaraikan alat dan bahan proses dan teknik dalam aktiviti membuat c
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.4 Membuat cetakan timbulan dengan menggunakan kaedah cetakan lino.
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan cetakan timbulan
6.0 SENI HALUS ( CETAK6.1 Cetakan 6.1.6 Mempamerkan hasil karya
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.1 Mendefinisikan kulit buku.
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.2 Menyatakan jenis kulit buku.
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti membuat kulit
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.4 Menghasilkan ilustrasi kulit buku dengan reka letak tipografi, imej dan warn
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni visual dalam menghasilan rekaan kulit buku.
7.0 KOMUNIKASI VISUAL7.1 Komunikasi visual melalui kulit bu 7.1.6 Mempamerkan hasil karya.
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.1 Mendefinisikan ukiran.
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.2 Menyatakan jenis ukiran kayu.
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.3 Menyenaraikan alat, bahan, proses dan teknik dalam aktiviti membuat ukir
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.4 Menghasilkan ukiran kayu dengan reka letak imej yang sesuai.
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.5 Mengaplikasikan bahasa seni visual dalam penghasilan ukiran kayu.
8.0 KRAF TRADISONAL 8.1 Projek kraf ukiran kayu 8.1.6 Mempamerkan hasil karya.
9.0 FOLIO 9.1 Folio seni halus 9.1.1 Mendokumentasikan hasil karya
9.0 FOLIO 9.1 Folio seni halus 9.1.2 Membuat urutan penghasilan karya dalam folio seni halus
9.0 FOLIO 9.1 Folio seni halus 9.1.3 Menjelaskan karya melalui penyusunan hasil mengikut kandungan tugasan
9.0 FOLIO 9.1 Folio seni halus 9.1.4 Mempersembahkan karya dengan bahasa seni visual
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.1 Menyatakan maksud reka bentuk mekatronik.
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.2 Mengenal pasti elemen mekatronik.
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.3 Menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada.
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.4 Menghasilkan gambar rajah blok (block diagram) produk mekatronik sedia ada.
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.5 Menghasilkan lakaran bahagian reka bentuk produk yang akan diubahsuai berdasark
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.6 Membuat penambahbaikan kepada produk berdasarkan lakaran yang telah dibuat
1.0 APLIKASI TEKNOLOGI 1.1 Reka Bentuk Mekatronik 1.1.7 Membuat penilaian kefungsian produk yang telah diubahsuai.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.1 Menyatakan produk yang hendak dihasilkan berdasarkan: (i) Kajian keperluan pelan
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.2 Mengenal pasti asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.3 Merancang konsep, elemen dan prinsip reka bentuk yang dipersetujui dalam bentuk
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.4 Menghasilkan lakaran produk yang hendak dibuat.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.5 Menyediakan jadual kerja.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.6 Membuat senarai bahan, peralatan dan bajet produk.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.7 Menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.8 Membuat pengujian dan penilaian kefungsian serta kesesuaian produk.
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.9 Membuat cadangan penambahbaikan produk berdasarkan laporan keputusan ujian
2.0 PEMBANGUNAN PRODU2.1 Penghasilan produk 2.1.10 Menyediakan dokumentasi.
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.1 Menyatakan maksud pemasaran.
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.2 Menerangkan peranan reka bentuk dalam pemasaran.
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.3 Mengenal pasti kaedah reka bentuk pengiklanan.
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.4 Memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk ya
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.5 Menganalisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih.
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.6 Membuat rumusan kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai dengan produk
3.0 REKA BENTUK DALAM 3.1 Reka Bentuk sebagai Instrumen Pema 3.1.7 Menghasilkan reka bentuk pengiklanan.

1.0 Rangsangan dan Gera1.1 sistem saraf manusia 1.1.1 memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem saraf manusia
1.0 Rangsangan dan Gera1.1 sistem saraf manusia 1.1.2 membuat urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal dan luar kawal
1.0 Rangsangan dan Gera1.1 sistem saraf manusia 1.1.3 mewajarkan kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan
1.0 Rangsangan dan Gera1.2 Rangsangan dan gerak balas dal 1.2.1 melakar stuktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaabbya te
1.0 Rangsangan dan Gera1.2 Rangsangan dan gerak balas dal 1.2.2 menerangkan mekanisme pendengaran dan penglihatan dengan lakaran
1.0 Rangsangan dan Gera1.2 Rangsangan dan gerak balas dal 1.2.3 menghubungkaitkan organ deria manusia dengan kepekaan terhadap pelb
1.0 Rangsangan dan Gera1.2 Rangsangan dan gerak balas dal 1.2.4 menjelaskan melalui contoh bagaimana had deria, kecacatan organ deria d
1.0 Rangsangan dan Gera1.2 Rangsangan dan gerak balas dal 1.2.5 mewajarkan bagaimana inovasi dan teknologi boleh meningkatkan keupaya
1.0 Rangsangan dan Gera1.3 Rangsangan dan gerak balas tum 1.3.1 memerihalkan bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan.
1.0 Rangsangan dan Gera1.3 Rangsangan dan gerak balas tum 1.3.2 mewajarkan bagaimana tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan un
1.0 Rangsangan dan Gera1.3 Rangsangan dan gerak balas tum 1.3.3 menjalankan eksperimen mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap pelbag
1.0 Rangsangan dan Gera1.4 Kepentingan gerak balas terhad 1.4.1 Menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan
1.0 Rangsangan dan Gera1.4 Kepentingan gerak balas terhad 1.4.2 Berkomunikasi mengenai bagaimana organ deria menjamin kesinambunga
2.0 Respirasi 2.1Sistem respirasi 2.1.1Melakar dan melabelkan struktur dalam sistem respirasi manusia serta mem
2.0 Respirasi 2.1Sistem respirasi 2.1.2Menjalankan eksperimen mengkaji perbezaan kandungan gas dalam udara
2.0 Respirasi 2.2 Pergerakan dan pertukaran gas 2.2.1Memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida
2.0 Respirasi 2.2 Pergerakan dan pertukaran gas 2.2.3Mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kec
2.0 Respirasi 2.3 Kesihatan sistem respirasi manus2.3.1Berkomunikasi mengenai bahan yang memudaratkan sistem respirasi bese
2.0 Respirasi 2.3 Kesihatan sistem respirasi manus2.3.2Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan kesan merokok terhadap pepa
2.0 Respirasi 2.4 Adaptasi dalam sistem respirasi 2.4.1Mewajarkanbagaimanasistemrespirasi beradaptasi dalam situasi berbeza.
2.0 Respirasi 2.4 Pertukaran gas dalam tumbuhan 2.4.1Menerangkan mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan
2.0 Respirasi 2.4 Pertukaran gas dalam tumbuhan 2.4.2Berkomunikasi bagi mewajarkan kepentingan persekitaran yang tidak tercem
3.0 Pengangkutan 3.1 Sistem pengangkutan dalam orga3.1.1Memerihalkan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma kompleks dan
3.0 Pengangkutan 3.1 Sistem pengangkutan dalam orga3.1.2Membanding dan membezakan fungsi sistem pengangkutan dalam organism
3.0 Pengangkutan 3.1 Sistem pengangkutan dalam orga3.1.3Mewajarkan kepentingan fungsi sistem pengangkutan dalam organisma.
3.0 Pengangkutan 3.2 Sistem peredaran darah 3.2.1Mengitlak maksud sistem peredaran darah haiwan.
3.0 Pengangkutan 3.2 Sistem peredaran darah 3.2.2Berkomunikasi untuk menerangkan struktur dan fungsi jantung serta salur d
3.0 Pengangkutan 3.2 Sistem peredaran darah 3.2.3Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar
3.0 Pengangkutan 3.2 Sistem peredaran darah 3.2.4Mewajarkan kepentingan mengekalkan jantung yang sihat.
3.0 Pengangkutan 3.3Darah manusia 3.3.1Mencerakinkan komponen dan kandungan darah manusia.
3.0 Pengangkutan 3.3Darah manusia 3.3.2Mengenal pasti kumpulan darah serta kesan menerima darah yang tidak se
3.0 Pengangkutan 3.3Darah manusia 3.3.3Berkomunikasi mengenai kepentingan menderma darah dalam konteks keh
3.0 Pengangkutan 3.4 Pengangkutan dalam tumbuhan 3.4.1Memerihalkan transpirasi dalam tumbuhan
3.0 Pengangkutan 3.4 Pengangkutan dalam tumbuhan 3.4.2 Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar
3.0 Pengangkutan 3.4 Pengangkutan dalam tumbuhan 3.4.3Membezakan struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tu
3.0 Pengangkutan 3.5Sistem peredaran darah dan sis 3.5.1Membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dengan sistem pen
4.0 Kereaktifan logam 4.1 Kepelbagaian mineral 4.1.1Menjelaskan dengan contoh kepelbagaian bentuk mineral dalam kerak bum
4.0 Kereaktifan logam 4.1 Kepelbagaian mineral 4.1.2Mengenal pasti unsur yang terdapat dalam sebatian semula jadi.
4.0 Kereaktifan logam 4.1 Kepelbagaian mineral 4.1.3Menjelaskan dengan contoh ciri mineral semula jadi dengan kegunaan dala
4.0 Kereaktifan logam 4.2Siri kereaktifan logam 4.2.1Membina siri kereaktifan logam berdasarkan tindak balas logam terhadap o
4.0 Kereaktifan logam 4.2Siri kereaktifan logam 4.2.2Menentukan kedudukan karbon dan hidrogen dalam siri kereaktifan logam.
4.0 Kereaktifan logam 4.3 Pengekstrakan logam daripada bij4.3.1Berkomunikasi dengan melukis pengesktrakan logam daripada bijihnya.
4.0 Kereaktifan logam 4.3 Pengekstrakan logam daripada bij4.3.2Menjana idea untuk menyelesaikan masalah kesan buruk daripada aktiviti p
5.0 Termokimia 5.1Tindak balas endotermik dan ekso 5.1.1Mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik
5.0 Termokimia 5.1Tindak balas endotermik dan ekso 5.1.2Menghubungkait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kim
5.0 Termokimia 5.1Tindak balas endotermik dan ekso 5.1.3Menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas ek
5.0 Termokimia 5.1Tindak balas endotermik dan ekso 5.1.4Menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endot
5.0 Termokimia 5.1Tindak balas endotermik dan ekso 5.1.5Mereka bentuk bahan yang menggunakan konsep tindak balas eksotermik d
6.0 Keelektrikan dan kem 6.1 Penjanaan tenaga elektrik 6.1.1 Memerihalkan sumber tenaga kepada tenaga boleh baharu dan tenaga ti
6.0 Keelektrikan dan kem 6.1 Penjanaan tenaga elektrik 6.1.2Menerangkan dengan contoh proses penjanaan tenaga elektrik daripada pe
6.0 Keelektrikan dan kem 6.1 Penjanaan tenaga elektrik 6.1.3Membezakan antara arus terus dan arus ulang alik.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.1 Penjanaan tenaga elektrik 6.1.4Menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga elektrik dalam kehidupan
6.0 Keelektrikan dan kem 6.2 Transformer 6.2.1Menjalankan eksperimen membina transformer injak naik dan injak turun.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.2 Transformer 6.2.2Berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggu
6.0 Keelektrikan dan kem 6.2 Transformer 6.2.3Menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.3 Penghantaran dan pengagihan tena
6.3.1 Menerangkan fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagiha
6.0 Keelektrikan dan kem 6.3 Penghantaran dan pengagihan tena
6.3.2 Menerangkan dengan contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian
6.0 Keelektrikan dan kem 6.3 Penghantaran dan pengagihan tena
6.3.3Membezakan komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.3 Penghantaran dan pengagihan tena
6.3.4Berkomunikasi mengenai keselamatan dalam sistem penghantaran dan pen
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.1Mendefinisikan maksud kecekapan tenaga.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.2 Menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.3Menentukanjumlahpenggunantenaga elektrik dalam peralatan elektrik.
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.4 Menghubungkaitkan pengeluaran tenaga elektrik,kuasa dan masa dengan
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.5 Membuat audit ros penggunaan tenaga elektrik rumah sebagai langkah pen
6.0 Keelektrikan dan kem 6.4 Pengiraan kos penggunaan elektr6.4.6Berkomunikasimengenaikaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik
7.0 Tenaga dan kuasa 7.1Kerja, Tenaga dan Kuasa 7.1.1Mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam k
7.0 Tenaga dan kuasa 7.1Kerja, Tenaga dan Kuasa 7.1.2 Menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dala
7.0 Tenaga dan kuasa 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Ki7.2.1Menerangkan dengan contoh tenaga keupayaan graviti dan menyelesaikan
7.0 Tenaga dan kuasa 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Ki7.2.2Mengirakan tenaga keupayaan kenyal dalam kehidupan harian.
7.0 Tenaga dan kuasa 7.2 Tenaga Keupayaan dan Tenaga Ki7.2.3 Menjelaskan dengan contoh tenaga kinetik dalam kehidupan harian
7.0 Tenaga dan kuasa 7.3 Prinsip Keabadian Tenaga 7.3.1Menerangkan dengan contoh Prinsip Keabadian Tenaga.
7.0 Tenaga dan kuasa 7.3 Prinsip Keabadian Tenaga 7.3.2 Menyelesaikan masalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan perubaha
8.0 Keradioaktifan 8.1 Sejarah penemuan keradioaktif 8.1.1Memerihalkan sejarah penemuan keradioaktifan.
8.0 Keradioaktifan 8.1 Sejarah penemuan keradioaktif 8.1.2 Menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan d
8.0 Keradioaktifan 8.2 Atom dan nukleus 8.2.1Melakar struktur atom yang menunjukkan keadaan stabil.
8.0 Keradioaktifan 8.2 Atom dan nukleus 8.2.2Menerangkan pembentukan ion positif dan ion negatif.
8.0 Keradioaktifan 8.3 Sinaran mengion dan sinaran tid 8.3.1Memerihalkan sinaran mengion dan sinaran tidak mengion.
8.0 Keradioaktifan 8.3 Sinaran mengion dan sinaran tid 8.3.2Membezakan tiga jenis sinaran mengion dalam reputan radioaktif.
8.0 Keradioaktifan 8.3 Sinaran mengion dan sinaran tid 8.3.3Menjelaskan dengan contoh sumber sinaran mengion dalam alam sekitar ia
8.0 Keradioaktifan 8.3 Sinaran mengion dan sinaran tid 8.3.4Membincang cara mengurus risiko terdedah kepada sinaran mengion semu
8.0 Keradioaktifan 8.4Kegunaan sinaran radioaktif 8.4.1Berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hid
8.0 Keradioaktifan 8.4Kegunaan sinaran radioakt